Sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA
I vårt Testamente står det: "Undertecknade V och R, som "Sammanlever under äktenskapsliknande former" förordar härmed ..... I Testamentet står vidare att "den av oss som överlever den andra SKALL MED FRI FÖRFOGANDERÄTT ÄRVA ALL DEN AVLIDNES KVARLÅTENSKAP".Fråga 1: I Sambolagens §1, står det: "Med sambor avses två personer som "Stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamt hushåll""Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornasgemensamma bostad och bohag". Fråga 2. Har vi "reglerat äganderätten till bohag och bostad med anledning av den enes bortgång"? Vi äger nu halva bostaden var. Vi vill: 1. att sambolagen skall gälla. 2.att den efterlevande skall skall ha "Nyttjanderätt" livet ut. 3. att först då skall bostaden säljas och dess värde då dess skulder avdragits tillfalla våra respektive särkullsbarn /arvingar i efterarv.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När en sambo går bort, genomförs först med begäran av den efterlevande sambon, en bodelning. Enligt sambolagens (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagens 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Efter bodelningen är genomförd ingår hälften av samboegendomen plus annan egendom som den först avlidne sambon ägde, i dennes kvarlåtenskap.

Huvudregeln i svensk rätt är att sambor, till skillnad från makar ärver inte varandra. Dock har ni i det konkreta fallet ett testamente som har företräde till den allmänna arvsordningen. Det framgår av frågan att enligt testamentet ska den efterlevande sambon ärva den andra med fri förfoganderätt. Dock inskränker detta bröstarvingarnas rätt till deras laglott. Bröstarvingar (den avlidnes barn) har, oavsett vad som framkommer i testamentet, alltid rätt att få ut halva kvarlåtenskapen som laglott (som sedan ska delas lika mellan alla bröstarvingar) genom att påkalla jämkning i testamente (7 kap. 1 § och 3 § ÄB).

Detta innebär att oavsett det upprättade testamentet, när ena sambon går bort, har dennes barn (gemensamma eller särkullbarn) rätt att omedelbart få ut sina laglott. Den andra halvan av kvarlåtenskapen ska sedan enligt testamentet tillfalla den efterlevande sambon med fri förgoganderätt. När även den efterlevande sambon har gått bort, ska denna andel gå tillbaka till den först avlidne sambos barn i enlighet med testamentet.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (415)
2020-02-18 Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?
2020-02-14 Vad gäller för sambors arvsrätt när sambolagen har avtalats bort?
2020-02-11 Kan sambo ärva med fri förfoganderätt?
2020-01-28 Skriva tillgångar på sambon

Alla besvarade frågor (77277)