Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?

2021-09-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hallå. Min vän utsattes för misshandel i en nattklubb när ordningsvakter och klubben såg/hantera situationen så sa de att de bara anmäler brottet om den som utsattes för misshandeln vill att de ska göra så. Har inte klubben en skyldighet till att anmäla brott som begås i deras lokaler, speciellt då de serverar alkohol vilket bidrar?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsskyldighet I Sverige finns det ingen allmän anmälningsplikt vilket innebär att en person som vet att ett brott begåtts eller bevittnat ett brott normalt sätt inte har en skyldighet att anmäla brottet hos polisen. Dock kan en sådan skyldighet föreligga avseende vissa typer av brott, vilket regleras i 23 kap. 6 § brottsbalken. Där anges det att en person som bevittnar ett pågående brott och kan anmäla brottet till polisen utan att riskera sin egen säkerhet har en skyldighet att anmäla brottet, annars är det brottsligt. Denna skyldighet inträder dock endast när det rör sig om grövre brott såsom mord och misshandel och att det följer uttryckligen av lagen. Detta betyder att det förelegat en skyldighet att anmäla misshandeln om klubben och ordningsvakten bevittnat den.Vissa personer har dock en anmälningsplikt som följer av deras yrke. Detta gäller exempelvis myndigheter som hanterar barn såsom socialtjänsten och lärare. En ordningsvakt har också en rapporteringsskyldighet när de får kännedom om brott (7 § lag om ordningsvakter) vilket innebär att ordningsvakterna borde ha rapporterat misshandeln till polisen. Vissa brott måste anmälas av offretEnligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart det finns en anledning att anta att ett brott som förövats hör under allmänt åtal. De flesta brott hör under allmänt åtal och det är endast brott där det uttryckligen sägs i lagtexten att de inte hör under allmänt åtal som inte gör det. Dessa brott är exempelvis förtal och förolämpning (5 kap. 5 § brottsbalken), som därmed måste anmälas av den som utsatts för brottet.I ditt fall är det fråga om en misshandel som hör under allmänt åtal. Detta betyder att brottet kan anmälas av vem som helst och inte enbart din kompis som utsatts för brottet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Får ordningsvakter kontrollera legitimation

2021-09-29 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag var på en natklubb i veckan och vid entren frågade en entrèvärd för min legitimation. Det var ett utlänskt (amerikansk) legg och de sa att det ville "undersöke det någrannare". Efter 5 minuter började jag bli obekväm och bad om att få tillbaka legget, då gav entrèvärden legget till en ordningsvakt som sa att han lagligt får behålla mitt legg hur länge han vill eller tills han undersökt det klart. Är detta sant eller kan jag enligt lag be om att få tillbaka mitt legg när jag vill? Tack i förhand svar upskattas enormt!
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ordningsvakt jobbar och lyder under polismyndigheten enligt 5 - 6 §§ LOV.En ordningsvakts huvudsakliga uppgift är att sköta visst ordningsuppehållande och har därigenom i begränsad utsträckning tilldelats samma befogenheter som polismän (1 - 3 §§ LOV). En ordningsvakt kan också så länge det inte försummar ordningsvaktens ordnare uppgift, även utföra sidouppgifter som att exempelvis kontrollera id- handlingar enligt 7 kap 2 RPSFS 2012:17.Så för att besvara din fråga så får en ordningsvakt alltså kontrollera din legitimation tills hen är klar. Men hade ordningsvakten velat behålla det under en lägre tid så kan de utgöra en besittningsrubbning och för detta krävs det att det finns stöd i lag. Ordningsvakter har lagstöd för detta genom 27 kap 4 § 1 st RB. De får alltså beslagta egendom om det är nödvändigt för att ordningen ska upprätthållas, eller beslagta bevismaterial i samband med envarsgripande.I dessa fall så kräver det dock enligt 7 § LOV att ordningsvakten håller polismyndigheten underrättade om förhållanden som är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Så en rapporteringsskyldighet finns om ordningsvakten tar något gods i beslag.Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Vad är en väktares befogenheter?

2021-08-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en väktare gripa om en person kommer fram och berättar att hen blivit utsatt för brott (misshandel, ofredande etc)? Rättegångsbalken kapitel 24 7§ säger att man får gripa bland annat om man sett brottet begås, men finns det annat lagstöd för de frågor jag ställer?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, (envarsgripande), detta framgås av 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB). Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot.Att använda våld eller hålla fast någon är som utgångspunkt brottsligt, detta kan utgöra misshandel eller olaga frihetsberövande (3 kap 5 § och 4 kap 2 § BrB). Utför man en våldshandling som kan utgöra misshandel eller olaga frihetsberövande kan det trots allt vara tillåtet, om agerandet sker i nödvärn eller i nöd (24 kap 1 § och 4 § BrB). Väktare får därmed inte använda sig av mer våld än vad en privatperson får.Vänligen,

Får en väktare kroppsvisitera mig?

2021-06-04 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har väktare rätt att visitera en om de exempelvis misstänker att man har snattat något i en butik?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väktare har inte några polisiära befogenheter. Detta innebär att de inte får använda sig av våld eller kroppsvisitering vid ordningsstörning eller misstanke om brott. De har således ingen rätt att utföra en kroppsvisitation vid misstanke om stöld i en butik. En väktare har dock, i vissa fall, rätt att utföra ett envarsgripande i enlighet med 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740). Ett envarsgripande innebär att en enskild person griper någon och aktualiseras vid situationer där någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Envar får även gripa den som är efterlyst för brott. Det finns dock ett krav för att ett envarsgripande ska få utföras och det är att brottet som har begåtts ska kunna leda till fängelse. Efter ett envarsgripande ska den gripne överlämnas till polisen så skyndsamt som möjligt. En väktare har alltså rätt att utföra ett envarsgripande om någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller flyende fot. De har dock inte rätt att kroppsvisitera någon vid misstanke om brott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får ordningsvakter kolla väska

2021-09-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej jag blev för en tid sedan tillfrågad av en vakt som jobbar för ett helt köpcentrum.Jag hade varit med en vän där.min vän handlade livsmedel på Willys.Jag hade en ryggsäck med mig o jag köpte ingenting.Vakten följde efter mig då jag gick till en toalett och där ville han tittat i min väska.O jag lät honom göra det o fick visa kvitto.Jag sa till vakten att han ej har rätt o göra detta utan bara polis.Han sa att han hade den rätten.Han sa.att han tyckte det var konstigt att jag ej handla något o blev misstänksam.mm.Min fråga gjorde vakten fel då han bad o få titta i min väska o följde efter.mig.Jag har totalt rent samvete.Om vakten är anställd av Kommunen för ovakta köpcentret har de.då mer laglig rätt o visitera min väska än en privatanställda väktare?För.om jag vägrar nästa gång är.det ej då risk att det blir kallibalik o han kontaktar polisen mm o kvarhåller.mig.Alltså även om jag har lagen på min sida så kan det ju bli besvärligt o stå på min rätt mm.Alla efterföljare ej lagen utan gör lite som de vill.Tacksam för rådMvh
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det var en ordningsvakt i det här fallet och inte en väktare så har de mer befogenheter än andra personer. Ordningsvakters befogenheter Det beskrivs i 1-3 §§ LOV att bland annat affärscentrum kan anställa ordningsvakter med särskilt förordnande att utöva viss ordningsuppehållande makt. Ordningsvakter är knutna till polisen, bland annat genom att deras utbildning i huvudsak bedrivs av polismyndigheten (6 § 3 st ordningsvaktsförordningen). Ordningsvakter förordnas och lyder under polismyndigheten enligt 5 – 6 §§ LOV. För att ordningsvakter ska kunna medverka till att upprätthålla allmän ordning så har ordningsvakter i begränsad utsträckning tilldelats samma befogenheter som polismän. De kan exempelvis avvisa eller omhänderta ordningsstörande personer enligt 13 § polislagen. De kan även belägga någon med handfängsel enligt 10 a § och 29 § 3 st polislagen. Men en ordningsvakt ska enligt 7 § LOV hålla polismyndigheten underrättade om förhållanden som myndigheten bör ha kännedom om. Kolla någons väska Att kolla någons väska klassas som kroppsvisitation enligt 28 kap 11 § 3 st RB. Detta får endast göras om det finns stöd i lag. Om det var en väktare i köpcentrumet så krävs det ditt samtycker för att väktaren ska få kolla din väska. 19 § polislagen förklarar att en polis får kroppsvisitera i samband med ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande, om det är av säkerhetsskäl för att vapen och andra farliga föremål ska kunna tas hand om eller för att fastställa någons identitet. Samma rätt tillfaller även ordningsvakter enligt 29 § 2 st polislagen. En ordningsvakt får alltså kroppsvisitera någon om det är av säkerhetsskäl. Men inte för att söka efter eventuellt stulet föremål. Syftet för kroppsvisiteringen får då betydelse. Så om ordningsvakten vill kolla någons väska i samband med att någon blir gripen avlägsnad eller omhändertagen så är det tillåtet. Om du vägrar att visa vad som finns i väskan så kan ordningsvakten tillkalla polis. Polisen får då öppna väskan och kolla i den, om det finns skäl till det enligt reglerna om kroppsvisitering. Hoppas jag lyckades besvara dig fråga!

Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

2021-09-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Måste man uppge id handling ifall en ordningsvakt frågar?1. Kan ordningsvakter slumpmässigt fråga om id handling?2. Om ordningsvakten anser att man har begått ett brott och ber om id handling, behöver man uppge det?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en ordningsvakt kan begära att få se någons legitimation slumpmässigt eller endast vid misstanke om brott.Ordningsvakter jobbar för polisen och har således större befogenheter än biljettkontrollanter, väktare, osv. De får bl.a. avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om denne stör den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja en straffbelagd handling (13 § och 29 § 3 st polislag). Därutöver har de vissa sidouppgfter (7 kap. 2 § RPSFS 2012:17). Dessa sidouppgfter hindrar inte att de t.ex. får besöka en restaurang och kontrollera gästernas ålder, sålänge de inte innebär att uppdraget om att upprätthålla allmän ordning försummas. Detta innebär alltså att ordningsvakter (trots att de inte ligger i ordningsvakters huvudsakliga uppgift) har befogenhet att kolla legitimation.Hoppas du fick svar på din fråga!

När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?

2021-07-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en ordningsvakt/entréevärd avlägsna någon från trottoaren utanför en bar/restaurang/nattklubb om man ej stör ordningen eller beter sig förargelseväckande? Exempel på en situation: Nekad inträde till en av ovannämnda lokaler och ställer sig på trottoaren 5-10 meter bort från entréen (om avstånd har betydelse) utan att störa någon eller bete sig illa. De kan väl rimligen inte ha rätten att med hot eller fysiska handlingar avlägsna någon från en allmän trottoar? Näringsidkaren äger ju bara sin lokal och ej marken utanför. Eller vad är det som gäller?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att avlägsna någon från trottoaren utanför en restaurang eller dylikt samt om ordningsvakten har agerat korrekt i den situation du beskrivit. Regler om ordningsvakters befogenheter finns i polislagen och det är denna lag som jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.När det kommer till att avvisa eller avlägsna personer så har ordningsvakter samma befogenheter som polisen, vilket framgår av 29 § tredje stycket polislagen. Av 13 § polislagen framgår när en ordningsvakt har rätt att avlägsna en person:Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs alltså att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Vad gäller i ditt fall?I den situation du har beskrivit ovan har personen i fråga, efter nekat inträde, ställt sig på trottoaren en bit bort utan att störa någon eller bete sig illa. Jag har svårt att se att ordningsvakten skulle ha rätt att avlägsna personen i en sådan situation eftersom att det knappast är ett beteende som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det hade sett annorlunda ut om personen hade varit högljudd, störande, börjat bråka med vakten eller liknande. Situationen du beskriver verkar inte ha varit störande för ordningen och det kan därför vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. SammanfattningFör att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs det att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Av den situation som har beskrivits ovan framgår det inte att personen har varit ordningsstörande på något sätt och därför kan det vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Ett senario om en vakt

2021-03-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang ordningsvakter.Ett senarioÄr det så att om en person dagligen går på göteborgs central hela tiden när denne ser ordningsvakter försöker undvika dem och vänder om och går åt ett annat håll för att slippa stöta ihop med dem.Vaktern uppmärksammar detta och börjar följa efter/har uppsikt över denna person och helt plötsligt slutar de med detta.Beror det på att de har tröttnat på personen ifråga eller är det för att de samlar sig för att göra ett större gemensam utrustning möt personen i fråga?
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad ditt senario går ut på, är det så att vakterna följer efter denna person som försöker undvika de. Handlar frågan om att väktarna kroppsvisiterar denna misstänkte personen? Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Hälsningar,