Får en väktare eller ordningsvakt använda sin batong efter avslutat arbetspass för att stoppa ett brott som pågår?

2018-03-07 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Tänkte fråga om en väktare eller ordningsvakt eller skyddsvakt kan använda sin utrustning (t.ex. batong) när den är på väg hem efter tjänst och vill stoppa ett brott som pågår?Liksom ta den fram från sin väska och använda den fast efter tjänst och på väg hem från jobbet?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!Först ska det konstateras att de olika yrkestitlarna du nämner lyder under olika lagar och har därför, till viss del, olika befogenheter och skyldigheter. Exempelvis får en person använda olika mycket våld i samma slags situation beroende på vilken yrkestitel han eller hon har. Eftersom du frågar om användande av utrustning efter ett avslutat arbetspass kommer jag dock fokusera på det vidare i mitt svar. Detta regleras i Brottsbalken (BrB).Vad ska och får en väktare, ordningsvakt eller säkerhetsvakt göra som ser att ett brott begås?I lagen finns det bestämmelser som säger att var och en får ingripa om man ser att ett brott begås. Det spelar ingen roll om man jobbar med något av de ovanstående yrkena eller inte, du och jag får också ingripa om vi ser att ett brott begås. Juridiskt kallas det för man handlar genom nödvärn. (24 kap. 1§ BrB) Det kan tilläggas att en väktare, ordningsvakt eller säkerhetsvakt har inte någon skyldighet att ingripa på ledig tid om de ser att ett brott begås. Poliser är dock skyldiga att ingripa vid svårare brott eller för att förhindra andra allvarligare störningar av den allmänna ordningen och säkerheten även på ledig tid. (16 § polisförordningen)Vad innebär det att man handlar genom nödvärn?Du får agera med stöd av nödvärn om någon av följande situationer uppstår:1. Du ser ett påbörjat brottsligt angrepp på en person eller egendom.2. Du ser någon som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning. På bar gärning innebär att du tar tillbaka egendom som du förlorat i direkt samband med att du blev av med den.3. Någon har olovligen trängt sig in eller försöker tränga sig in i ett rum, hus, gård eller fartyg.4. En person vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.Det du väljer att göra för att rädda upp en situation får inte vara uppenbart oförsvarligt om du vill slippa bli straffad för det. Det är en bedömning som domstolen gör. Allmänt kan man säga att handlingen man gör när man agerar genom nödvärn ska vara proportionerlig i förhållande till omständigheterna i övrigt.Låt oss ta två exempel: En utbildad ordningsvakt väger 100kg och har en batong på sig. Påväg hem från jobbet ser vakten hur en kille som ännu inte nått tonåren, försöker göra inbrott i en bil. Om ordningsvakten i detta läge skulle attackera killen och slå ner honom med sin batong för att förhindra inbrottet så skulle det troligen bedömas som uppenbart oförsvarlig och vakten skulle säkerligen straffas för misshandel för sin handling. Samma ordningsvakt ser istället hur en kille, lika stor som honom själv, rånar en äldre dam. Killen bär kniv. I det läget är det troligen försvarbart att slå killen med sin batong för att hjälpa damen. Ordningsvakten har inte agerat uppenbart oförsvarligt och skulle därav kunna slippa straffas för misshandel fastän han slagit en person med sin batongHoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Får väktare bära batong i tjänsten?

2018-02-19 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående jobbet på krogar som dörrvakt. Vet att Entrevärd inte får bära batong eller handfängsel men att OV har rätten till detta då dom representerar myndigheten/polisen. Men om jag utbildar mig till Väktare så får jag ju även rätten att bära batong m.m. Kan jag med Väktarlicens arbeta på krogar och bära batong eller kräver det OV utbildning? Tack för svar!
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller bärande av batong på allmän plats så är huvudregeln att detta är förbjudet. Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § (Den så kallade knivlagen) Enligt samma paragraf andra stycket så gäller undantag för bland annat poliser och ordningsvakter som har denna typ av utrustning i sin tjänst. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilken typ av utrustning ordningsvakter får eller ska ha. Ordningsvaktsförordningen 9 §. Detta har rikspolisstyrelsen gjort genom föreskrifterna RPS FAP 692-1. Här framgår av 9 kap. 2 § att handfängsel ska ingå i ordningsvaktens utrustning. I 9 kap. 3 § föreskrivs att ordningsvakten får bära batong, men bara batonger som uppfyller vissa krav som ställs upp i en bilaga till föreskrifterna. När det gäller väktares befogenheter så finns regler om detta i föreskrifterna FAP 573-1 PMFS 2017:10 utfärdade av rikspolisstyrelsen. Enligt dessa föreskrifter så får väktare bära gummibatong som uppfyller de krav som ställs i bilaga 7 i föreskrifterna. 9 kap. 2 §. Expanderbar batong får bäras av väktare som har genomgått viss utbildning eller fått ett förordnande av myndighet. Detta framgår av samma paragraf.Ordningsvakter får alltså bära batong om den uppfyller vissa krav och handfängsel måste ingå i ordningsvaktens utrustning. Väktare får bära batong under vissa förutsättningar, dessa förutsättningar skiftar beroende på vilken typ av batong som används. De föreskrifter som jag har hänvisat till finns på polismyndighetens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Får väktare på tåg avlägsna ordningsstörande personer?

2017-11-28 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Innebär 9 kap. 3 § järnvägslagen att en väktare anställd för att upprätthålla ordning och säkerhet ombord på ett tåg får fysiskt avlägsna en person som stör ordningen? Detta är något som inte vanligen ingår i en väktares befogenheter, därav frågan.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att 9 kap. 3 § järnvägslagen bemyndigar befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst att avlägsna personer som stör ordningen. En sådan befattningshavare skulle kunna vara en väktare, men det kan även vara någon annan som är ansvarig för säkerheten ombord, exempelvis lokförare eller tågvärdar.I sammanhanget bör det dock nämnas att befattningshavaren inte får tillgripa strängare medel än förhållandena kräver (9 kap. 4 § järnvägslagen).Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Kontrollanter rätt till civilklädsel?

2017-11-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej,Idag under en tågresa så var det extra biljettkontroll som utförs av väktare vilket jag har varit med om många gånget förut och som inte är något konstigt i sig. Det jag dock reagerade den här gången var att väktarna var civilklädda. Är det verkligen förenligt med väktarlagen? Enligt vad jag kan läsa mig till så ska väktare bära enhetlig uniform med texten väktare väl synlig men att undantag kan förekomma. Personligen så tycker jag inte att truckerkeps, camouflagebyxor och vita sneakers inger trovärdighet i yrkesutanövandet som väktare men det är ju en subjektiv åsikt. Frågan är; har jag rätt enligt lagen?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De har rätt att vara civilklädda eftersom de inte är vakter enligt lagen om ordningsvakter (se speciellt 5 §) utan kontrollanter till transportföretaget, där inget sådant krav finns. Du som resenär går med på detta genom att köpa biljett till resan.Välkommen tillbaka nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Kontroll av legitimation - ordningsvakt/entrévärd

2018-02-23 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Får en ordningsvakt eller entrévärd utanför en nattklubb fråga mig om vad som helst? Om man visar upp ett utländskt körkort fast man är svensk? Har vakterna befogenhet att fråga mig frågor, "förhöra", mig på mitt egna körkort?, då dom misstänker att körkortet är falskt. (Körkortet taget i USA under ett utbytesår)
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så finns det en skillnad mellan ordningsvakter och entrévärdar. En ordningsvakt är förordnad och lyder under Polismyndigheten, 6§ Lag (1980:578) om ordningsvakter(LOV). Trots detta så kan de vara privat anställda av ett auktoriserat bevakningsföretag och som i detta fall placerade utanför en nattklubb för att säkerställa ordning och nykterhet på platsen. En ordningsvakt får bland annat avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om denne stör den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja en straffbelagd handling, 13 § och 29 § 3 st Polislag (1984:387). I vissa situationer får personen tillfälligt omhändertas. Ordningshållning är en huvuduppgift för ordningsvaktens uppdrag och så länge detta inte försummas kan de enligt allmänna råd från Rikspolisstyrelsen utföra sidouppgifter, t.ex fråga restaurangbesökare om legitimation i syfte att kontrollera ålder, 7 kap. 2 § RPSFS 2012:17. Om ordningsvakten upplever att ett körkort kan vara förfalskat så finns det inga hinder för att denne ställer frågor för att säkerställa att en minderårig inte släpps in på en nattklubb med viss åldersgräns. De har en rapporteringsskyldighet till Polismyndigheten för händelser som inträffar under tjänst om de är av relevans för myndigheten, 6§ LOV. Entrévärdar är ofta anställda direkt av restaurang/nattklubb och saknar speciella befogenheter likt en ordningsvakt. En central arbetsuppgift brukar vara att släppa in och kontrollera ålder på gästerna. En nattklubb har rätt sätta upp villkor för att gäster ska få tillträde till lokalerna, t.ex en nedre åldersgräns för tillträde, 12 b § p. 3 Diskrimineringslag (2008:567). Om en gäst visar upp ett ovanligt körkort som i detta fall, kan detta motivera entrévärdens försiktiga agerande.Som svar på din fråga så finns det inget som hindrar varken ordningsvakt eller entrévärd från att ställa relevanta frågor angående din legitimation, men självklart så finns det gränser för vad de inte får göra. Det skulle kunna vara om det är fråga om diskriminering, t.ex att du blir nekad inträde på grund av sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung . Ålder är i detta fall inte en lika solklar diskrimineringsgrund. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Mvh,

Ordningsvakters befogenhet

2018-01-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag undrar om ordningsvakter har tillåtelse att avisa mig från affärer för dom påstår att jag snattat någon dag innan. dom förföljde mig den dagen o jag tog ingenting. Är de rätt av dom att slita in mig genom hela affären o avvisa mig från platsen (en galleria) fast jag inte gjort nånting inte stört någon ellr nått följde en kompis som skulle handla? och har polisen rätt att låta mig sitta på stationen resten av dagen om jag vistas i centrum..?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har delat upp svaret i olika delar eftersom jag tolkar det som att du har olika frågor.Har ordningsvakterna rätt att avvisa dig för att de tror du snattat där tidigare? Nej ordningsvakterna hade inte rätt att avvisa dig för att de misstänker att du tidigare snattat i en butik i gallerian.Även om du skulle ha snattat dagarna innan har ordningsvakterna inte rätt att hindra dig att gå in i butiken några dagar senare. Även om de säger till dig att inte gå in och du går in har ordningsvakterna ingen rätt att avlägsna dig.Ordningsvakten får avlägsna någon från platsen om han/hon störde den allmänna ordningen eller utgjorde en omedelbar fara för denna enligt 13 § och 29 § 3 st Polislagen (1984:387).Att störa den allmänna ordningen kan vara att störa människor omkring sig på olika vis, skrika eller liknande. Det kan också vara genom ett straffbart beteende såsom förargelseväckande beteende.De får också ingripa om någon begår brott enligt 24 kap. 7 § Brottsbalk (1962:700). Det är viktigt att säga att det inte är tillräckligt att du tidigare varit bråkig, stört den allmänna ordningen eller att de misstänkt att du snattat några dagar! Det måste finnas ett konkret pågående störande beteende för att ordningsvakterna ska ha rätt att avlägsna dig från platsen eller att de kommer på dig med att snatta. Vanligtvis ska ordningsvakten också avvisa dig, det vill säga be dig lämna platsen innan de avlägsnar dig genom att släpa dig från platsen.När har polisen rätt att omhänderta någon?Polisen får inte omhänderta dig utan att ha en anledning till det. Dom får inte omhänderta dig bara för att du varit i centrum.Däremot finns olika tillfällen när polisen har rätt att omhänderta någon. Ett exempel är om någon stör den allmänna ordningen som jag skrev om tidigare. Om det inte anses tillräckligt att avlägsna någon från platsen får polisen eller ordningsvakt omhänderta personen enligt 13 § 2 st Polislagen (1984:387).Polisen måste berätta varför du blivit omhändertagen enligt 15 § Polislagen (1984:387). Med vänliga hälsningar,

Får ordningsvakter kolla legitimation?

2017-11-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Har egentligen ganska många frågor vad gäller Ordningsvakters rätt och inte rätt men tar en av de viktigaste här nu. 2 ordningsvakter står i dörren på krog å släpper in eller stoppar folk,samt kräver legetimation av vissa, sen sitter det "vanlig" i garderoben. Det är väldigt sällan dessa vakter är inne i lokalen utan de står fast där mest hela kväll/natten. Jag läser runt å hittar lite olika svar, som tex ordningsvakterna ska inte stå i dörren utan en entrè värd. Orningsvakterna har inte befogenhet att kolla leg. Vad gäller här egentligen?? Tacksam för svar
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ordningsvakter har en ganska ovanlig arbetssituation. De är privat anställda, men förordnas av Polismyndigheten och arbetar på offentligt uppdrag med att upprätthålla allmän ordning. Detta kan i vissa fall leda till kolliderande arbetsuppgifter. Arbetsgivaren kanske vill att ordningsvakten ska utföra en uppgift som inte ingår i dennes offentligrättsliga uppdrag. Får då ordningsvakten utföra den uppgiften?Rikspolisstyrelsen har gett ut föreskrifter med förtydligande regler angående ordningsvakters uppdrag. Frågan om vilka sidouppgifter som en ordningsvakt får utföra regleras i 7 kap. 2 § RPSFS 2012:17. Där står att: En ordningsvakt får utföra andra uppgifter än ordningshållning endast om sidouppgiften inte innebär att uppdraget att upprätthålla allmän ordning försummas. Ordningsvakter får alltså utföra uppgifter som inte hör till deras ordningshållande uppdrag, men bara om de kan göra det utan att försumma uppdraget. Innebär det att ordningsvakter inte får kontrollera legitimation? Rikspolisstyrelsen har skrivit ett allmänt råd om just den frågan: Vad som sägs i 7 kap. 1–2 §§ hindrar inte att en ordningsvakt exempelvis frågar den som avser att besöka en restaurang om han eller hon har legitimation i syfte att kontrollera ålder. Däremot bör en ordningsvakt med hänsyn till 7 kap. 1–2 §§ inte få servera alkohol eller godtyckligt selektera besökare. Svaret på din fråga är alltså att det i princip inte finns något hinder för ordningsvakter att kontrollera legitimation i dörren på en krog. Det är dock inte en av ordningsvakternas huvudsakliga uppgifter. Därför måste de vara noggranna med att de inte därmed försummar sitt uppdrag att upprätthålla allmän ordning. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Hade väktarna befogenhet att gripa och förhöra mig för en påstådd stöld?

2017-06-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej.Blev idag kontaktad av två väktare på ett köpcenter, när jag gick ut från en butik. Dom sa att jag skulle följa med dom. Frågade dom varför och om det hänt något. Dom sa då att jag stulit ett doftljus i den affären, vid ett tidigare tillfälle. Jag sa att jag aldrig stulit något doftljus men jag var tydligen tvungen att följa med dom till ett rum dom hade. Väl därinne, så sökte han igenom min väska och var väldigt tyken och nedlåtande och sa att det finns på film. Eftersom jag inte stulit något doftljus, så sa jag att det måste vara något fel på den kameran i så fall. Han bad mig plocka fram mitt leg och jag frågade om jag var tvungen att visa honom det och det var jag tydligen. Han höll upp det framför en kamera därinne och pratade med någon. Personen frågade om jag erkänt och han svarade nej och det gjorde dom sig lustiga över. Allt var mycket obehagligt, speciellt då jag var ensam därinne med bara den ena väktaren. Han sa att butikschefen i affären, jag påståts ha snattat ifrån skulle skicka in en polisanmälan och att jag inte var välkommen dit längre. Sedan fick jag gå.Vad händer nu? Får dom lov att göra så här?Mår jättedåligt av detta, då jag aldrig stulit något doftljus.
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag beklaga att du blivit utsatt för detta, och jag ska besvara din fråga så gott jag kan! Jag försöker besvara din fråga på ett lättöverskådligt sätt genom att dela upp din fråga i rubriker efter varje juridiskt relevant problem. Fick väktarna ta med dig till rummet mot din vilja?Väktare har samma befogenheter som en privatperson att gripa någon, ett s.k. envarsgripande. Kraven för att en privatperson (och därmed även väktare) får gripa någon är att den påstådda gärningsmannen begår ett brott som kan innebära fängelse och att denne tas på bar gärning eller flyende fot (24 kap. 7 § Rättegångsbalken). Frihetsberövandet måste alltid vara proportionerligt i förhållande till brottet. Eftersom stöld av ett doftljus vanligtvis är att betrakta som snatteri, vilket typiskt sett kan innebära fängelse, omfattas brottet av en väktares rätt att gripa personen.Frågan är då om du blivit gripen eller inte, och om väktarna i så fall hade fog att gripa dig. Att ta med en person till ett särskilt rum mot dennes vilja innebär ett frihetsberövande, dvs ett gripande. Det är dock inte helt klart hur detta gick till i ditt fall och om du faktiskt gick med väktarna frivilligt eller inte. Men eftersom du skriver att du var ”tvungen att följa med dom” utgår jag ifrån att det skedde mot din vilja. Alltså, om väktarna tog med dig till rummet mot din vilja innebar det i så fall ett frihetsberövande. Frågan är då om du tagits på ”bar gärning eller flyende fot”. Hovrätten fastslog i ett mål (RH 2009:20) att det inte finns någon exakt tidsgräns för hur länge ett envarsgripande är lagligt efter brottsögonblicket. Den kom fram till att så länge den misstänkte oavbrutet befinner sig inom synhåll, vilket därmed utesluter risken för att fel person grips, kan det anses att gärningsmannen gripits "på bar gärning eller flyende fot", vilket skulle göra ett envarsgripande lagligt. Eftersom du blivit gripen vid ett annat tillfälle än det påstådda stöldtillfället talar det för att väktare inte haft oavbrutet synhåll från stölden, och eftersom väktarna hänvisar till en övervakningsfilm har de sannolikt inte haft dig inom oavbrutet synhåll från stölden. Väktarna kan med detta som bakgrund enligt min bedömning inte ha tagit dig på bar gärning. Det är istället en angelägenhet hos polisen efter anmälan. För att du ska ha varit på flyende fot krävs det att en behörig myndighet gjort en efterlysning av dig för allmänheten, vilket inte gjorts i ditt fall.Även om de skulle fått gripa dig får de verkligen inte hålla förhör med dig, utan ska omedelbart kontakta och invänta polis som tar över (24 kap. 7 § RB). Om de inte gör detta, eller om polis inte haft möjlighet att komma (t.ex. om det inte finns resurser) finns inte längre grund för gripandet och väktarna skulle omedelbart frigivit dig. Fick väktarna söka igenom din väska?Att undersöka innehållet i en persons väska innebär att han eller hon företar en kroppsvisitation. Av 19 och 29 §§ Polislagen följer att den som med laga rätt gripit någon också får företa kroppsvisitation, men endast av säkerhetsskäl såsom att söka efter farliga föremål eller vapen. Kroppsvisitation i syfte att leta efter stöldgods får endast ske av vissa myndighetsutövare (ordningsvakter, polis), men inte väktare. Väktarna hade alltså inte laga rätt att genomsöka din väska för att leta efter doftljus, även om de hade haft rätt att gripa dig. Fick väktarna begära att du skulle identifiera dig?Likt genomsökning av väska innebär en begäran av ID-handling en kroppsvisitation som måste ha stöd i lag. Det följer av 19 § Polislagen att ID-handling får krävas om det är nödvändigt för att fastställa din identitet, men endast om gripandet skett med laga rätt, vilket tidigare konstaterats att väktarna inte haft. Väktarna hade alltså inte rätt att kräva din identitet eftersom de inte fick gripa dig från första början. Vad händer nu?När en polisanmälan gjorts av butiksägaren kommer en utredning att inledas av polis och åklagare. Åklagaren kommer att ta fram så mycket bevis som möjligt för att hitta gärningsmannen och åtala denne för brottet. Förmodligen kommer butiksägaren mena på att det var du som stal doftljuset, och åklagaren kommer då sannolikt kalla dig till förhör om händelsen. Det är dock inget att oroa sig för eftersom du inte stulit något.Sammanfattningsvis fick väktarna enligt min bedömning inte ta med dig till rummet då det inte grep dig på "bar gärning eller flyende fot", och absolut inte hålla förhör. De fick heller inte genomsöka din väska efter stöldgods oavsett om de fick gripa dig eller inte. Detsamma gäller deras begäran om att du skulle visa legitimation.Jag vill som avslut råda att göra en polisanmälan för det obefogade frihetsberövande du blev utsatt för av väktarna. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och lycka till! Med vänlig hälsning,