Kan en samborelation vara jävsgrundande?

2018-07-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om jäv. En person som vi kan kalla X har chefsställning inom socialtjänsten och ingår i insatssamordning där man föreslår ex placering på HVB för missbrukare. X är sambo med Y som är vice VD för ett privat vinstdrivande HVB-hem som socialtjänsten har avtal med. Är det jäv att X ingår i insatssamordningen? Flera av kommunens placeringar av vuxna missbrukare sker just nu på det HVB-hem som Y är vice VD för.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om jäv inom myndigheter och för myndighetsbeslut. Frågor om jäv inom den offentliga förvaltningen regleras främst i förvaltningslagen (FL). Mitt svar kommer därför främst baseras på FL och rättspraxis på området. Kan en samborelation vara jävsgrundande?Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig bl.a. om han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning (16 § 1 stycket 1 punkten FL). Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv (16 § 2 stycket FL).Det är bara handläggare och personer som fattar beslut i ärenden som kan vara jäviga. För att jäv ska föreligga måste det vara fråga om att personen handlägger eller beslutar i det specifika ärendet. Samboförhållande faller in under begreppet närstående. Vid val av placering i behandlingshem kan HVB-hemmet inte direkt ses som part i ärendet eftersom det handlar om antingen ett tvångsingripande eller frivilligt placerande genom ett beslut av socialtjänst gällande den enskilde. Dock måste HVB-hemmet i vart fall antas bli påverkat av besluten i en inte oväsentlig utsträckning. Detta då placeringar påverkar HVB-hemmet ekonomiskt. Om X handlägger eller fattar beslut i ärenden som rör placering i de HVB-hem som X:s sambo är vice VD i är det alltså fråga om jäv. Om X handlägger eller fattar beslut i ärenden som rör placering i Y:s HVB-hem, kan frågan om opartiskhet inte anses sakna betydelse eftersom det har ekonomiska konsekvenser för en närstående till X. Myndigheten måste alltså uppmärksamma jävssituationen. Vilka konsekvenser följer av jäv?Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt (17 § FL).Hur ska frågor om jäv handläggas? Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten (18 § 1 stycket FL). Det är alltså i första hand den som kan tänkas vara jävig som ska uppmärksamma myndigheten på detta. Men självklart kan även part i ärendet eller tredje person invända mot att den jävige deltar i handläggning eller beslutsfattande i ärendet. En myndighet ska vidare pröva jävsfrågan så snart som möjligt. Den som jävet gäller får ta del av prövningen i jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att jävsprövningen försenas avsevärt (18 § 2 och 3 stycket FL). SammanfattningSammanfattningsvis utifrån den information jag fått i din fråga, gör jag bedömningen att det föreligger jäv om X deltar i handläggning och beslutsfattning i ärenden som rör placering i de HVB-hem där Y är vice VD. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Kan jag begära att kommunikationen mellan mig och myndigheten sker skriftligt?

2018-07-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan man som privatperson begära att korrespondensen mellan mig och försäkringskassan sker skriftligt (Mail eller brev) istället för telefonsamtal. Vad säger lagen?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet och regler kring handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter finns i förvaltningslagen (FL). Enligt lagen ska handläggningen av ärenden ske skriftligt, men myndigheten får besluta att den helt eller delvis istället ska ske muntligt, om det inte är olämpligt. Det innebär alltså att utgångspunkten är att handläggningen ska ske genom skriftlig kommunikation, men om försäkringskassan bedömer att muntlig kommunikation är lämpligare så får den ske muntligt. (9 § andra stycket FL) Enskilda kan inte ställa krav på hur det ska ske utan det är myndigheten som har det yttersta ansvaret för val av handläggning, det vill säga om det ska ske muntligt eller skriftligt. Hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Är min pojkvän skyldig att mönstra?

2018-07-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Min pojkvän är skyldig att utföra värnplikten. Han har överklagat ärendet men det avslogs då skälen såsom fast jobb, a-lags kontrakt, flytt, ångest & moral inte var tillräckliga. Hur ska vi gå tillväga nu? Han vill verkligen inte genomföra detta vilket han nämnde till psykologen under mönstringen, men ingen tar hänsyn till honom som person. Snälla hjälp oss
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sedan den 1 juli 2017 har totalförsvarspliktiga varit tvungna att mönstra och fullgöra grundutbildningen med värnplikt. Alla svenska medborgare som är över 16 år är totalförsvarspliktiga i Sverige [1 kap. 2 § lag om totalförsvarsplikt]. Som totalförsvarspliktig måste man mönstra och medverka i försvaret i den omfattning som ens psykiska och fysiska hälsa tillåter [1 kap. 3 § lag om totalförsvarsplikt]. Huruvida en person har tillräckligt god fysisk och psykisk hälsa är något som avgörs av Rekryteringsmyndigheten. Där tar man in faktorer som hälsa, arbete, utbildning och andra personliga förhållanden för att komma fram till om man är lämplig att mönstra eller inte. Uppenbarligen har Rekryteringsmyndigheten inte ansett att det funnits tillräckliga skäl för din pojkvän att inte mönstra och även efter överklagan har de inte heller tyckt att det funnits tillräckliga skäl för att inte mönstra. Vad kan din pojkvän kan göra?Det din pojkvän kan göra är att begära rättelse av beslutet om det är så att det tillkommit andra omständigheter om hans personliga förhållanden som skulle kunna ändra beslutet. Begäran av rättelse måste göras innan Rekryteringsmyndigheten överlämnat alla handlingar till nästa instans, kammarrätten, om din pojkvän skulle vilja överklaga vidare. Om din pojkvän överklagar vidare till Kammarrätten krävs det ett prövningstillstånd och ett prövningstillstånd meddelas bara om domstolen anser att det finns anledning att betvivla riktigheten i förvaltningsrättens beslut eller att det finns andra synnerliga skäl att pröva ert överklagande. Om domstolen inte tvivlar på förvaltningsrättens beslut när de kollar på all information kommer din pojkvän inte kunna överklaga. Som ett råd skulle jag vilja säga att om det inte finns några nya omständigheter sen senast ni överklagade är det inte särskilt värt att överklaga igen eftersom beslutet troligtvis kommer bli densamma som senast. Värnplikten är en skyldighet och man måste tyvärr mönstra även om man inte vill. Om han inte dyker upp på mönstringsdagen kan han dömas för brott mot totalförsvarsplikten och kan riskera att betala böter eller hamna i fängelse [10 kap. 2 § lag om totalförsvarsplikt].Visst skydd finns för din pojkvän berörande hans anställningDet framgår dock från lagen om totalförsvarsplikt att en arbetsgivare inte får säga upp din pojkvän bara av den anledningen att han mönstrar, så där finns i alla fall något slags skydd [9 kap. 1 § lag om totalförsvarsplikt]. Din pojkvän bör dock berätta för sin arbetsgivare när han ska tjänstgöra och att han även vill komma tillbaka efter tjänstgöringen [9 kap. 4 § lag om totalförsvarsplikt]. Om arbetsgivaren säger upp honom på grund av tjänstgöringen eller att han får sämre förmåner kan han få arbetsgivarens beslut ogiltigförklarat enligt lag [1981:80] om anställningsskydd [LAS] [9 kap. 6 § lag om totalförsvarsplikt].Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen du givit mig i din fråga gör jag bedömningen att din pojkvän kan begära rättelse av Rekryteringsmyndighetens beslut om det tillkommit nya omständigheter om din pojkväns personliga förhållanden. Om inget har förändrats är det svårt att undvika värnplikten eftersom det är en skyldighet enligt svensk lag. Om din pojkvän måste mönstra har han i alla fall ett anställningsskydd under mönstringstiden.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan återreseförbudet hävas

2018-07-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min sambo har fått utvisning i sitt asylärende samt även dömts för utvisning på grund av brott. Han har ett beslut om återreseförbud 5 år. Kan återreseförbudet hävas om han återvänder och ansöker på anknytning till mig? Vi har inga barn.
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en möjlighet att upphäva ett återreseförbud. Det som krävs är att det finns särskilda skäl för detta, vilket du kan se i 8 kap. 26 § Utlänningslagen. Det görs då en intresseavvägning där man väger skälen för och emot upphävandet av ett återreseförbud. Ett skäl för att upphäva kan vara om den utvisade har barn i Sverige exempelvis. Eftersom ni inte har barn är det därför inte relevant. Jag kan inte ge ett klart svar över hur det kommer bedömas i just ert fall. Men för att ett återreseförbud ska hävas krävs det att det finns något särskilt skäl för det, så som att han har barn i Sverige exempelvis. Återreseförbudet hävs inte för att han ansöker om anknytning till dig.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Kan medborgarskap på falska uppgifter upphävas i efterhand?

2018-07-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Känner till ett fall där en man från Pakistan fått arbets- och uppehållstillståndgenom att uppge falska uppgifter. Han har nyligen även lyckats bli svensk medborgare.Allt har gått väldigt enkelt och relativt fort. Undrar om det går i efterhand att annulleraett medborgarskap, eller är det redan "kört"? (Invandrarverket har hela tiden struntat iuppgifter som vittnat om hans fuskande).
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kravet för att bli svensk medborgare genom ansökan framkommer i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. En ansökan om medborgarskap kan beviljas om vederbörande styrkt sin identitet, fyllt arton år, har permanent uppehållstillstånd, har uppfyllt kraven för hemvist och bott i Sverige en viss tid och har levt ett skötsamt liv i Sverige (11 §).När svenskt medborgarskap väl beviljats har medborgaren ett grundlagsskydd mot återkallande av det. Enligt regeringsformen (RF) får ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket fråntas sitt medborgarskap (2 kap. 7 § andra stycket RF).Detta innebär, som svar på din fråga; uppehållstillstånd kan i vissa fall återkallas (jfr 7 kap. 1 § Utlänningslagen), men ett medborgarskap kan inte återkallas ens om det beviljats genom felaktiga/falska uppgifter.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Var kan jag anmäla min sons förskola för falska anklagelser i en anmälan till socialtjänsten?

2018-07-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |HejPersonal på förskolan gjorde anmälan på mig och min man att vi har bristande kommunikation, bristandeföräldarskap. Min son har barnastma och var ofta hemma med mig på grund av sin sjukdom, han blir hostig, svårt att andas, kräks och hög fiber. Han har två olika mediciner, jag alltid meddelar förskolan när han är sjuk eller när jag är ledig från jobbet och vill att min son vara hemma med mig och när hans pappa hemma han stannar med honom. Jag alltid skickar meddelande till förskolan och jag pratar med de en stund om hur det gick med honom när han är sjuk. Dem anmälde att det otillräcklig kommunikation med oss och bristande föräldraskapHar de rätt att hitta på saker och anmäla fast om det är inte sant och säga “ bristandeföräldrskap". Allt som stor i anmälan inte sant, har de rätt att anmäla hur som helst bara för att de har makt och hitta på saker på människor? Vem kan jag anmälar de?
Jessica Khoo |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag poängtera att jag utgår i föjande svar från att det är en kommunal förskola som din son går på.Deras befogenhet att anmäla er som föräldrarEnligt 14 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SoL) har de en skyldighet och inte bara en rättighet att anmäla er om de tror att er son far illa. Det de kan mena på här är möjligtvis då någon sorts försummelse som kan orsaka risker för sonens hälsa när de säger "bristande föräldraskap". Socialtjänsten måsteutreda detta enligt 11 kapitlet 1§ SoL. Om det som du säger är så att det inte alls stämmer det som förskolan har sagt och deras påståenden inte kan bevisas kommer denna utredning förmodligen inte mynna ut i någon åtgärd. Jag förstår att det är jobbigt att vara anmäld ändå, vill du anmäla skolan i sin tur för det som hänt kommer en kortare beskrivning nedan.Dina möjligheter att anmäla skolan i sin turDet finns olika sätt att anmäla förskolan/dess personal för hur personalen agerat mot din son och er. Det du kan göra är följande: 1. Du kan anmäla detta till justitieombudsmannen som har tillsyn över myndigheter. Det kommer då att mynna ut i en rekommendation eller kritik. 2. Mer specifikt för skolor kan du anmäla detta till skolinspektionen beträffande både skolan och den förskolelärare du menar betett sig illa mot er. Denna anmälan kommer då tas vidare till lärarnas ansvarsnämnd och sedan kan eventuella påföljder såsom återkallelse av legitimation inträffa. Behöver ni mer hjälp i denna fråga är ni välkomna att ställa en ny fråga här eller kontakta en av Lawlines duktiga jurister här. Vänligen,

Är det tillåtet att sälja tobak om man är under 18 år?

2018-07-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får någon undet 18 år sälja snus o tobak?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Åldersgränsen för handel med tobak regleras i tobakslagens 12 §. Enligt lagrummet är det förbjudet att sälja tobak till den som inte fyllt 18 år (12 § Tobakslagen). Lagen innehåller däremot inget förbud mot att sälja tobak för den som är under 18 år. Även om det inte finns något uttryckligt förbud för den som är under 18 år att sälja tobak, har arbetsgivaren ett ansvar att ge sin personal den information och det stöd som behövs för att den ska kunna följa lagen och dess föreskrifter (12 d § Tobakslagen). Därigenom kan man argumentera för om det är lämpligt att någon som är under 18 år ska stå själv i kassan och sälja tobak. Det finns dock inget uttryckligt förbud mot det.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bostadskrav vid anknytningsansökan

2018-07-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. jag har gift mig med min man som kommer från Irak men har permanent uppehållstillstånd i Italien. vi har varit tillsammans i 2 år. Efter 1 år tillsammans vi förlovade oss och vi gjorde en ansökan till Migrationsverket. Vi har fått avslag p.g.a enligt de min lägenhet är inte tillräckligt stor. saken är att jag har ett barn som kommer och besöker mig varannan helg. Migrationsverket kräver att jag ska ha en lägenhet där min son ska ha eget rum. Min lägenhet är på 52 kvm men har en stor vardagsrum kök och 2 stora alkover som fungerar som sovrum till oss. Det jag inte förstår är varför de kräver av mig en större lägenhet när det är inte aktuell än för min man att komma till Sverige . Det har gott 10 månader sen vi ansökte. i den första avslag vi kompletterade med en mer grundligt planlösning samt namn telefon nummer till en person som har erbjudit sig att hyra sin bostadsrätt till oss i andra hand. Just nu bor jag privat i första hand. På den överklagat vi skrev att varför jag ska behöva lämna min första förstahandskontrakt till en osäker andra andrahandskontrakt och betala mer i hyran när min man har inte ens få chans till en intervju. Vi är jätte frustrerade för att vi känner oss så osäkra i vår vardags. På den överklaga vi fick avslag igen så nu jag har skrivit under en andra hands kontrakt på en 3 rum och kök som kommer att kosta mig 1500 kr mer i hyran. Vår fråga är tror ni att vi kommer att bli godkända när jag flyttar till den 3 rum och kök I kammarrätten?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Eftersom du har barn är det viktigt att du även kan försörja barnet samt har en tillräckligt stor bostad så det räcker för hela familjen.Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Eftersom du har ett barn måste det finnas ytterligare ett rum. Kravet är att det ska finnas minst 2 rum och kök för er. Eftersom din tidigare lägenhet bara hade ett rum och kök är det därför inte tillräckligt för att kravet på bostaden ska vara uppfyllt. Om ni flyttar till lägenheten med 3 rum och kök är det därför större sannolikhet att ni blir godkända eftersom bostaden uppfyller de kraven som krävs. Jag hoppas det gav svar på din fråga!