Tid för överklagan i förvaltningsrätt

2020-01-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag har fått rätt till PA i en dom från förvaltningsrätten. Hur lång tid har kommunen på sig att överklaga detta beslut?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!En part som är missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan överklaga beslutet till kammarrätten (33 § förvaltningsprocesslagen). Vanligen måste överklagan inkomma inom tre veckor, men i vissa fall gäller andra tidsfrister, exempelvis i skattemål. Du kan läsa mer här.

Får lärare beslagta en mobiltelefon?

2020-01-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en lärare beslagta en mobiltelefon om eleven vägrar att lämna in telefonen? Och får de beslagta den och kräva att vårdnadshavare ska behöva komma till skolan för att hämta ut mobilen? Enligt skolans trivselregler ska telefonen lämnas in men inget annat anges. Gäller för grundskola.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om grundskola är skollagen (SkolL) tillämplig.Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om eleven vid upprepade tillfällen stört lektionen med en mobil behöver dock inte mobilen lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får dock inte bestå längre än fyra dagar (5 kap. 23 § SkolL).Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.Skolans ordningsregler:Om eleven inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.Sammanfattning:Sammanfattningsvis kan lärare beslagta elevers mobiler både med stöd i skollagen och med stöd av skolans ordningsregler. Skolan får också behålla mobilen upp till fyra dagar för att informera vårdnadshavaren om beslagtagandet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Anonym orosanmälan

2020-01-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, får socialen gå vidare till en utredning om en orosanmälan är anonym?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Socialtjänsten ska när det inkommit en orosanmälan angående ett barn göra en akut skyddsbedömning inom det närmaste dygnet eller som det står i lagtexten; genast. Detta är för att se till att barnet inte är i akut behov av skydd och stöd t ex om det föreligger risk för våld. Beroende på vad man där kommer fram till har man därefter enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1a § 14 dagar på sig att fatta ett beslut om att starta (eller inte starta) en utredning. Socialtjänsten är alltså alltid skyldig att göra en riskbedömning omgående oavsett om orosanmälan är anonym. Huruvida socialtjänsten väljer att inleda en utredning eller inte och vad den kan komma att innehålla kan variera beroende på vad det är för information som kommit till socialtjänstens kännedom. Det finns dock yrkesgrupper som inte kan göra orosanmälningar anonymt utan som har en anmälningsplikt som ingår i deras yrkesroll, exempel på dessa är poliser, hälso- och sjukvårdspersonal, skola, förskola och socialtjänst. Som privatperson behövs inga bevis och man kan vara anonym i sin anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga!

När krävs ett arbetstillstånd?

2020-01-20 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej en american citizen som har kommit till Sverige utan visum behöver han arbetstillstånd för att jobba i Sverige eller räcker med passet ??
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att den amerikanska medborgaren redan befinner sig i Sverige och att denne undrar vad som krävs för att kunna arbeta. Behövs arbetstillstånd?Eftersom personen i frågan är en amerikans medborgare innebär det att denne behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige (2 kap. 7 och 8 c §§ utlänningslagen). Krav för arbetstillstånd- För att kunna få ett arbetstillstånd finns det några krav som behöver vara uppfyllda. Nedan kommer en lista på samtliga krav: - Personen i frågan måste ha fått ett erbjudande om en anställning. Man kan alltså inte få ett tillstånd för att komma till Sverige och söka jobb, utan man måste redan ha fått ett jobberbjudande (6 kap. 2 § 1 st utlänningslagen). - Anställningen ska även göra det möjligt för personen att försörja sig själv (6 kap. 2 § 1 st 1 p utlänningslagen). Med detta avses att personen inte ska vara i behov av försörjningsstöd, vilket motsvarar en lön om 13 000 kr före skatt. - Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor måste vara lika bra som de villkor som följer av svenska kollektivavtal (6 kap. 2 § 1 st 2 p utlänningslagen). - Personen behöver även ett giltigt pass (2 kap. 1 § utlänningslagen). En ansökan om arbetstillstånd ska ha gjorts och beviljats före inresan i Sverige (6 kap. 4 § utlänningslagen). SammanfattningPersonen i fråga behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige, men personen behöver redan innan inresa blivit erbjuden en anställning samt att ansökan om tillståndet behöver beviljas innan inresa i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

2020-01-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får man alkohol testa gymnasieelever direkt på morgonen utan att medela attdet blir av? Har problem med att dom skall blåsa en del påstår att vi inte får.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 6 § Regeringsformen är alla skyddade mot påtvingat kroppsligt angrepp och betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke. Det är alltså enligt grundlagsbestämmelsen inte möjligt för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest, detta måste ske frivilligt. Metoder som kan vara aktuella när skolan ska undersöka om missbruk förekommer är alkotest och urinprov. Båda dessa metoder anses vara kroppsliga ingrepp och är bara lagliga om medverkan är fullt frivillig.Frågan om drogtest av skolelever utreddes av Skolinspektionen och JO i samband med att ett gymnasium i Nässjö beslutade om slumpvisa drogtester av eleverna. Skolinspektionen fann att sådana inte var tillåtna ens med samtycke från en elev, eftersom eleven står i en beroendeställning gentemot skolans personal på så vis att ett samtycke inte kunde anses vara reellt. JO kom dock till en annan slutsats och fann att skyddet mot kroppsligt ingrepp enligt regeringsformen endast gäller ingrepp som är påtvingade och ett ingrepp är påtvingat om det allmänna använder våld för att genomdriva åtgärden. Vidare ansåg JO att eftersom en elev kunde avstå från att lämna ett urinprov så var provtagandet frivilligt. Sammanfattningsvis är det lagligt att alkoholtesta elever så länge testet är helt frivilligt och att detta framkommer tydligt. Det får inte råda någon tvekan för eleven om att testet är frivilligt och att eleven har rätt att avstå från att delta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får lärare prata med föräldrar om andras barn?

2020-01-21 i Sekretess
FRÅGA |Jag har i egenskap som skolpersonal ringt till en elevs(Kalle) vårdnadshavare angående Kalles beteende i skolan. Vid samtalet nämndes att han ser upp till en annan elev (Pelle) väldigt mycket. Kalle vill verka cool inför Pelle och gör då saker som inte är så lämpliga. Kalle lägger sig också i diskussioner mellan skolpersonal och Pelle för att försvara honom och på sätt bli mer populär.Problemet är att Pelles riktiga namn nämndes för Kalles mamma. Dock sas inget negativt om Pelle. Anledningen till att Pelles namn nämndes var att det skulle bli tydligare för Kalle att känna igen vilka situationer hans beteende inte var lämpligt.Vad bör jag göra? Har jag begått tjänstefel och brutit mot sekretessen? Ska jag göra en anmälan på mig själv?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om sekretess inom skolverksamheten finns i 23 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Vad är sekretessbelagt och inte inom skolan? Det råder stark sekretess för uppgifter om en elev som hänför sig till en psykologisk undersökning eller andra uppgifter om dennes personliga förhållande hos en kurator eller psykolog, om det inte är tydligt att röjande av de uppgifterna inte kan skada eleven (23 kap. 2 § 1 st OSL).Gällande uppgifter om en elev som är hänförliga till uppförande, tillrättavisande i skolan och liknande så är offentlighet huvudregeln och sekretess råder endast om det inte är tydligt att eleven skadas om uppgifterna röjs (23 kap. 2 § 2 st OSL). Vad gäller i din situation?I ditt fall bör det handla om det sistnämnda s.k. svag sekretess. Du kan inte ha brutit mot tystnadsplikten om det inte funnits sådan gällande i detta fallet den andra elevens namn. Sekretess råder endast om eleven skadas om den uppgiften röjs. Det får då bli en diskussion om vad syftet var med att namnge honom för de andra föräldrarna samt om det kan innebära honom någon skada. Det är svårt att ge något mer precist svar på din fråga då inte tillräcklig information om situationen har getts. Men utifrån vad som beskrivits ovan skulle jag tro att du inte har brutit mot någon tystnadsplikt i ditt samtal med föräldrarna. Att namnge den andra eleven för att den umgås med någon bör inte anses vara något som skadar honom. Det är generellt detaljer om någon (oftast av personlig karaktär) som en person bör undvika att berätta för personer som inte är anhöriga medan vag information och sådant som uppenbart inte kan skada denne oftast är okej. Med hänsyn till att jag inte vill ge ett mer precist svar än så, råder jag dig till att berätta om situationen för andra kollegor på skolan eller hos rektorn, för att även kunna ha en dialog om vad som är okej och inte att prata med exempelvis föräldrar om. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Får man information ifall någon begärt ut ens dom från tingsrätten?

2020-01-20 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Får man information ifall någon begärt ut ens dom från tingsrätten? Tänkte om man informeras om att någon begärt ut den oavsett man är dömd eller frikänd?MVH
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en grundläggande rättighet att alla ska ha möjlighet att begära ut allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Myndigheterna har ingen skyldighet i lag att informera den handlingen berör att handlingarna har lämnats ut. Justitieombudsmannen har i JO 2012/13 s. 4613 konstaterat att det är olämpligt att informera den handlingen berör att handlingen har lämnats ut.Huvudregeln är att man ska ha möjlighet att vara anonym när man begär ut sådana handlingar (2 kap. 14 § 3st tryckfrihetsförordningen). Därför blir man inte informerad om någon annan begärt ens egen dom. Detta gäller oavsett om personen blivit dömd eller frikänd.Jag hoppas du har fått svaret på din fråga! Återkom gärna annars!Med vänlig hälsning,

Måste en skola ha tillstånd för att kamerabevaka?

2020-01-20 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Får min gymnasieskola sätta upp övervakningssystem på de allmänna utrymerna, där kamrorna är aktiva under skoltid? Jag känner att det är en kränkning mot personlig integritet?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tillstånd till kamerabevakning finns i kamerabevakningslagen. Din gymnasieskola måste ha tillstånd för att kamerabevaka, om allmänheten har tillträde till platsen som ska bevakas (7 § kamerabevakningslagen). En skolas reception är ett exempel på en plats dit allmänheten har tillträde. Där krävs alltså tillstånd för att kamerabevaka. En skolkorridor anses däremot inte vara en plats dit allmänheten har tillträde. Där behöver alltså skolan inte tillstånd för att kamerabevaka.För att skolan ska få använda kamerabevakning krävs det att intresset av att bevaka väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli bevakade (8 § kamerabevakningslagen). Detta är en så kallad intresseavvägning. Intresseavvägning görs för att bedöma om det finns tillräckligt starka skäl för att kamerabevaka en viss plats. Det kan till exempel vara en plats där flera brott har begåtts den senaste tiden, till exempel att en viss del av en skola har utsatts för flera fall av skadegörelse (8 § andra stycket punkten 1 kamerabevakningslagen). Den som vill kamerabevaka en plats ska dock alltid ta hänsyn till människors personliga integritet.Om du vill läsa mer om kamerabevakning, och vilka krav som gäller, rekommenderar jag att du går in och läser på Datainspektionens hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!