Vilka lägenheter omfattas av marknadshyror?

2021-05-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, kommer det bli marknadshyror på alla hyreslägenheter i hela Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej.Enligt kommittédirektivet som presenterades 25 april 2020 kommer marknadshyror endast omfatta nyproducerade lägenheter.Befintliga bostadslägenheter omfattas inte av de lämnade förslagen. Med vänlig hälsning!

Kan man vara medborgare i både Sverige och Norge?

2021-05-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Har svenskt medborgarskap sedan födseln. 1952. Bosatt i Norge sedan 1983. Kan jag söka om dubbelt medborgarskap : Sverige- Norge??
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillåter svensk rätt dubbelt medborgarskap?Sedan 1 juli 2001 tillåter svensk lag dubbelt medborgarskap enligt lagen om svenskt medborgarskap. På så vis kan en svensk medborgare ansöka om medborgarskap även i ett annat land utan att behöva avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Dock finns det ett antal länder som inte tillåter dubbelt medborgarskap. Alltså har du som svensk medborgare rätt till dubbelt medborgarskap förutsatt att det andra landets lag tillåter dubbelt medborgarskap. Tillåter norsk rätt dubbelt medborgarskap?Från och med den 1 januari 2020 tillåter även Norge dubbelt medborgarskap. Detta innebär att man du inte behöver avsäga dig ditt medborgarskap för att erhålla norskt medborgarskap. Hur kan jag få norskt medborgarskap? Som nordisk medborgare finns det två sätt för dig att få norskt medborgarskap. Antingen genom anmälan eller ansökan. Om du är en nordisk medborgare över 18 år och har varit bosatt i Norge i minst sju år kan du anmäla medborgarskap. Att anmäla medborgarskap är kostnadsfritt. Du kan även ansöka om medborgarskap om du är en nordisk medborgare över 12 år och bott i Norge de senaste två åren räknat från ansökan. I samband med din ansökan om norskt medborgarskap måste du bevisa att du förstår norska. Du måste även visa, genom ett utdrag från straffregistret, att du inte har dömts till straff.Slutsats Sammantaget finns det inget hinder, varken i svensk eller norsk lag, för dig att ansöka om medborgarskap i Norge utan att behöva avsäga dig ditt svenska medborgarskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Gäller yttrandefriheten mellan individer?

2021-05-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag tar upp en situation där en förespråkare för kyrkan tar upp att hon kunde bevisa att bibeln var sann. Hon kunde även skicka länkar som stödde hennes teori. När jag delade mina åsikter som pekade på det motsatta sa hon att jag var farlig och att det jag sa var farligt. Hon ifrågasatte mina åsikter och tyckte jag borde läsa bibeln istället för att sprida falska rykten. I efterhand upplever jag att hon begränsar min yttrandefrihet och min frihet att få tala min åsikt enligt lagen om yttrandefrihet.Vad har jag för rättigheter och bör jag polisanmäla? " YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten."
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att 2 kap. 1 § punkt 1 i regeringsformen reglerar yttrandefriheten. Detta skydd gäller dock endast gentemot "det allmänna". Det "allmänna" är ett omfattande begrepp som syftar på all statlig verksamhet, exempelvis myndighetsutövning. Skyddet för yttrandefriheten gäller alltså inte mellan individer, såvida inte en enskild agerar för statens räkning. Det är endast när det allmänna begränsar yttrandefriheten som skyddet i regeringsformen kan aktualiseras. Därför kan det bli svårt att få framgång med en polisanmälan i detta fall då det inte är brottsligt att kritisera och ifrågasätta en annan persons åsikt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Min son har åkt fast med trimmad moped, vad händer nu?

2021-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son som är 16 år blev tagen för fortkörning på en trimmad moped i 61km/tim (tillåten hastighet på hans moped är 45). Mopeden blev beslagtagen. Vad är det troliga straffet? Han har aldrig tidigare varit i kontakt med polisen eller begått brott. Har har precis fått körkortstillstånd för bil. Om det dras in med spärrtid gäller det då from nu eller from att han blir 18? Dvs. Finns det möjlighet att han fortsatt kan ta körkort när han fyller 18 år?Finns det något en jurist kan hjälpa till med för att "lindra straffet" i ett sånt här läge? Finns det något vi kan säga eller göra i kontakten med polis, transportstyrelsen eller ändra inblandade som kan mildra hans straff? Han är väldigt ångerfull och självklart helt förstört.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det du beskriver finns det två olika förfaranden att ta hänsyn till; ett straffrättsligt, ett offentligrättsligt. Det straffrättsliga innebär att din son kan dömas för brott för att han körde trimmad moped. Den straffrättsliga bedömningen görs av tingsrätten. Tingsrätten beslutar däremot inte om återkallelse av körkort eller körkortstillstånd. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen för bedömning (det offentligrättsliga förfarande). Transportstyrelsen kan i det skedet välja att återkalla körkort (eller körkortstillstånd). Innan slutgiltigt beslut ska din son ges möjlighet att yttra sig. Om Transportstyrelsen tar ett beslut din son inte är nöjd med kan ni överklaga det till förvaltningsrätten för prövning.Aktuellt brott och påföljdDet brott som ligger närmst till hands i din sons fall är olovlig körning. Olovlig körning innebär att man uppsåtligen framför ett fordonspliktigt fordon utan att ha rätt till det (dvs. genom att man saknar körkort). En trimmad moped räknas i regel som ombyggd till lätt motorcykel. Straffet är böter (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Av såväl Åklagarmyndighetens bötespraxis som vid en kontroll av hur domstolarna brukar döma är straffet i normalfallet 30 dagsböter. Har din son ingen inkomst (sett till hans ringa ålder) hamnar han sannolikt på det lägsta beloppet som är 50 kronor. Det innebär 1500 kronor i böter.Avseende din fråga om att "lindra straffet" krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att personen utfört det brott, och på det sätt, som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Att din son tagits på "bar gärning" talar till hans nackdel. Det enda som går att diskutera är eventuellt uppsåt. I uppsåtsfrågan kan alltid diskuteras om sådant fanns eller saknades. Det finns dock en risk, även om det inte är din son själv som trimmat mopeden, att han bör ha märkt att mopeden gick betydligt snabbare än tillåtet och förhållit sig likgiltig till det. Det kan därmed argumenteras för att det åtminstone kan föreligga ett likgiltighetsuppsåt.Huruvida en jurist/advokat kan hjälpa din son vid en eventuell rättegång går tyvärr inte att besvara utan att veta omständigheterna. Lawline juristbyrå arbetar inte med straffrätt varför vi tyvärr inte har möjlighet att företräda honom. Om ni överväger att anlita en försvarare är min rekommendation att ni vänder er till en advokatbyrå som är inriktad på brottmål. Återkallelse av körkortSom redogjort för inledningsvis sker en eventuell återkallelse inte av tingsrätten utan vid ett senare tillfälle av Transportstyrelsen som första instans. Återkallas körkortet och din son inte är nöjd med beslutet kan han överklaga till förvaltningsrätten.Bestämmelser om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Bestämmelser om körkortsingripande finns i lagens femte kapitel. Reglerna om återkallelse är desamma för körkortstillstånd som för körkort (5 kap. 2 § körkortslagen). Det innebär att om din sons mopedkörkort kan återkallas, likväl som hans körkortstillstånd. Ett körkort/körkortstillstånd ska återkallas bland annat om tillståndshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). I det innefattas bland annat olovlig körning. Olovlig körning anses normalt sett inte som en ringa överträdelse varför återkallelse ska ske. Vid körkortsåterkallelse (eller återkallelse av tillstånd) ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort eller tillstånd inte får utfärdas, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. I stället för att körkortet eller tillståndet ska återkallas ska körkortshavaren varnas om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Av förarbetena framkommer att till de allvarligaste fallen av olovlig körning hör de då föraren på grund av bristande kompetens kör på ett trafikfarligt sätt, liksom då hen kör trots att hens körkort återkallats. Av lindrigare beskaffenhet kan vara sådana fall som att föraren kör en trimmad moped. Avseende bör fastas vid den trafikfara som föraren har utgjort och också vid frågan om brottet kan antas vara av mera tillfällig art eller om det ger uttryck för en uttalad nonchalans mot trafikreglerna och de krav som ställs på en förare från trafiksäkerhetssynpunkt. (prop. 1975/76:155 s. 79-80). Vidare framgår det att vid överträdelser som präglas av övervägt agerande bör även för unga förare krävas starka skäl för att ingripandet ska stanna vid en varning. I andra fall kan förarens ålder behöva tillmätas betydelse. Ung ålder bör i och för sig inte regelmässigt anses vara sådana särskilda skäl som föranleder varning i stället för återkallelse. Särskilt i fall av lindrigare överträdelser kan det finnas situationer då en återkallelse framstår som alltför ingripande mot en mycket ung person som nyligen debuterat som förare av ett motordrivet fordon (prop. 2008/09:60 s. 47-48). I din sons fall kan det därmed argumenteras för en varning. Sett till hur domstolarna brukar döma är det dock sällsynt. I regel utdöms en spärrtid på omkring fyra månader. Spärrtiden räknas normalt från att man delges beslut om det, dvs. från att Transportstyrelsen tar beslut om en återkallelse. Det innebär för din son att om hans körkort och körkortstillstånd återkallas medan han är 16 kommer han efter förfluten spärrtid att ha möjlighet att återigen ansöka om körkortstillstånd och det finns möjlighet att ta körkort när han fyller 18 år.Om ni vill ha hjälp med yttrande till Transportstyrelsen när myndigheten hör av sig eller hjälp med att överklaga till förvaltningsrätten, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att låna ut sitt matkort?

2021-05-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag har en undran för matkort som gymnasieskolor erbjuder. Är det olagligt att använda ett annat gymnasiums matkort?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Inledningsvis finns detta som du beskriver inte reglerat i lag och svårt att säga på rak arm. Däremot är matkortet personligt men endast laddat med en lunch per dag. Jag har svårt att se skolan sätta någon inför rätta för att ha lånat ut sitt matkort av den anledning att det i slutet av dagen är du som går miste om din lunch för dagen. Mitt tips till dig är att fråga skolan alternativt matkorts leverantören om deras villkor gällande utlånande av matkort!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om man fått böter efter att man fått en varning tidigare?

2021-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man får böter för att ha hållt mobilen i handen under färd på en 30väg när man har fått en varning från transportstyrelsen innan denna böter?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Vanligtvis utfärdar transportstyrelsen en varning om transportstyrelsen anser att det är en tillräcklig åtgärd. Detta framgår av 5 kap 9 § körkortslagen. Varningen varar i 2 år och oftast utfärdas inte en till varning under den perioden. Jag vet inte när du fick din varning, men har du fått den inom två år innebär det att ifall du skulle begå fler trafikförseelser, vilket du gjort i detta fall, kommer Transportstyrelsen göra en hårdare bedömning. Oftast brukar det vara så att du får ditt körkort återkallat. Hoppas du fick svar på din fråga! Du kan även kika på Transportstyrelsens hemsida där det finns information om varningar och återkallning av körkort. Med vänlig hälsning,

Jaktvapentillstånd efter suicidförsök

2021-05-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Har tappat mitt vapentillstånd efter ett suicid försök för snart ett år sedan. Har sedan barnsben levt med en kronisk sjukdom och isoleringen under corona ledde till ett enormt dumt misstag som gjordes i ett rop på hjälp. Har överklagat ett flertal gånger och ärendet har gått från polisen, till förvaltningsrätten till kammarrätten. Polisen kommer hela tiden med nya ursäkter och anklagelser utan bevis eller grunder att neka mig. (Kan de verkligen neka mig pga en anledning och sedan komma med nya anledningar nästa överklagan?)Jag gav till slut upp efter 6 månader. Kammarrätten avslog polisens alla anklagelser men nekade ändå mitt överklagande pga de tyckte att det inte gått tillräckligt lång tid sedan händelsen. Nu i sommar hade jag tänkt ge det hela ett nytt försök och undrar då vart jag ska vända mig efter ett tappat vapentillstånd? Hur lång tid efteråt är ungefär en lämplig tid att vänta innan det är värt att söka om vapentillstånd igen? Och vad kan tänkas att behövas ta med i ett sådant yttrande?Undrar även om ni kan ge offert/fast pris på att hjälpa mig i detta ärende eller att skriva ihop ett yttrande.Finns såklart en lång historia bakom händelsen och alla överklaganden men ville hålla detta någorlunda kort. Jakten och skyttet har varit en enormt stor del av mitt liv och det känns så otroligt tungt utan detta.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vad som behövs för att Polisen ska fatta ett annat beslut och ge dig vapentillstånd.När Polisen får ändra ett beslutPolisen får ändra ett beslut om de kommer fram till att beslutet är fel. De får ändra ett beslut på grund av att skälen till beslutet inte längre stämmer, eller att de bedömer att beslutet är fel av någon annan anledning (förvaltningslagen 37 §).När Polisen måste ändra ett beslutDe ska ändra ett beslut som de bedömer är uppenbart fel på något viktigt sätt och att det går att ändra beslutet snabbt och enkelt (förvaltningslagen 38 §).Annat som påverkar hur beslutet får ändrasDet får i regel inte vara en ändring som är till nackdel för dig (förvaltningslagen 38 §). Men Polisen kan i vissa fall ändå ha rätt att ändra beslutet till ens nackdel. Om man exempelvis medvetet säger saker som inte stämmer så får beslutet ändras till ens nackdel (förvaltningslagen 37 § st. 2).Om du inte är nöjd med beslutetOm du inte är nöjd med det nya beslutet får du, som med det första beslutet, överklaga. Det ska stå i Polisen beslut hur du gör det.Ny ansökan om vapentillstånd och nytt beslutOm det är samma omständigheter kommer, och ska, Polisen fatta samma beslut igen. Jag hittar inte några särskilda regler om hur ofta man får ansöka om vapentillstånd. Polisen får bara ge vapentillstånd om de har anledning att tro att vapnet inte kommer att missbrukas (vapenlagen 2 kap. 5 §). Att använda ett vapen avsett för jakt för att skada någon annan eller sig själv är att missbruka vapnet. Om det finns tecken på att man är olämplig att ha vapen på grund av medicinska skäl så kan det vara nödvändigt att visa att man faktiskt är lämplig genom ett läkarintyg. Min rekommendation är att fundera på om det är samma omständigheter som när du sökte och fick avslag förra gången. Som sagt, om det är samma omständigheter som när du ansökte och fick avslag kommer, och ska, Polisen fatta samma beslut igen.SammanfattningDu kan ansöka om ett nytt vapentillstånd. Det är upp till Polisen att bestämma om dina omständigheter har ändrats tillräckligt, eller någon annan anledning, för att de ska fatta ett annorlunda beslut om vapentillståndet. Eftersom du inte berättade närmare varför Polisen menar att de nekar dig tillstånd är det vad jag kan säga nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan mejlutbyten klassificeras som allmänna handlingar?

2021-05-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är teams meddelanden som har betydelse för ett beslut i ett ärende en allmän handling?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att något ska anses vara en allmän handling (se 2 kap. 1 § TF) och därmed omfattas av offentlighetsprincipen (så att du som enskild kan kräva ut handlingen) så måste vissa kriterier vara uppfyllda.Meddelandet måste uppfylla några krav (rekvisit) för att anses vara allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF).Handlingen kommer anses vara allmän om handlingen både (1) förvaras hos en myndighet samt antingen är (2) inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).Jag kommer utgå från att meddelandena du talar om befinner sig hos en myndighet. Om det skulle vara så att den inte befinner sig hos en myndighet så kan du alltså inte begära ut dessa då de inte kan klassas som allmänna handlingar.Vidare så krävs det att något antingen är inkommit eller upprättad hos myndigheten. Med inkommen så avser detta att något har skickats in till myndigheten av någon utomstående (se 2 kap. 9 § TF) Du har inte förtydligat i din fråga ifall detta är ett mejlutbyte som sker internt hos en myndighet eller mellan exempelvis en befattningshavare hos myndigheten och någon utomstående. Om det senare förhållandet föreligger (handlingen går ut resp. in från myndigheten) så ska den i princip alltid klassas som en allmän handling och lämnas ut.För att den ska vara upprättad krävs att antingen en av situationerna nedan är uppfylld (2 kap. 10 § TF). Handlingen kan anses vara allmän antingen genom att (1) handlingen har lämnats ut från myndigheten till en utomstående aktör ("expedierats"), att (2) själva ärendet har avslutats och att det nu finns en handling som angår ett visst ärende ("slutbehandlats") och slutligen att (3) handlingen har justerats/annars färdigställts, helt enkelt att någon åtgärd företas för att påvisa att handlingen är färdigställd.Så, om meddelandena du talar om handlar om ett utbyte mellan en (1) befattningshavare hos en myndighet så har den mer än troligt (2) inkommit via myndighetens mejl till en viss befattningshavare och man som enskild bör alltså kunna utkräva teams-meddelandena. Den kan också anses vara inkommen om myndigheten handlägger ett ärende och teams-meddelandena är en del av utredningen, då dessa mejl förmodligen skickats in till myndigheten inför utredningen du skriver om.Jag skulle, förutsatt att ett förhållande som ovan föreligger, kräva att få ut uppgifterna från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen. Som svar på din fråga så kan alltså mejlutbyten klassificeras som allmänna handlingar, men några krav måste vara uppfyllda för detta.Jag hoppas du fick svar på din fråga!