Hur länge kan man få försörjningsstöd?

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |FörsörjningsstödHej! Jag undrar lite om försörjningsstöd, Jag har haft försörjningsstöd i 20 år,får man verkligen ha det så länge?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är försörjningsstöd?Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska bistånd man kan få av Socialtjänsten. (4 kap. 1 § socialtjänstlagen) Försörjningsstöd får avse skäliga kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien, boende, hemförsäkring m.m. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) När man ska bedöma hur stora kostnader som är skäliga tittra man dels på regeringens riksnorm som uppdateras varje år samt på personens levnadsförhållanden i övrigt. (4 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen) Det finns alltså möjligheter för socialtjänsten att anpassa bidraget efter den som ansöker om det. Vem har rätt att få försörjningsstöd? "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt." (4 kap. 1 § socialtjänstlagen) Avgörande i bedömningen är alltså om man kan få fram tillräckligt med pengar för att försörja sig eller ej. Kan man inte det har man som utgångspunkt rätt till försörjningsstöd. Det ställs dock upp några fler krav på den som ska få bistånd. Kan personen arbeta ska den "stå till arbetsmarknadens förfogande", om det inte finns särskilda skäl emot det. (4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen) I praktiken förväntas personen ofta vara aktivt jobbsökande och i kontakt med Arbetsförmedlingen. Socialnämnden kan också begära att den som får försörjningsstöd ska delta i "anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet". (4 kap. 4 § socialtjänstlagen) Socialnämnden får även ge bistånd i andra situationer om det finns skäl för det. (4 kap. 2 § socialtjänstlagen) SammanfattningHar du under de åren du fått försörjningsstöd levt upp till de krav som ställs för att vara berättigad till bidrag har du alltså inte gjort något fel. Det finns ingen bestämd tidsgräns för försörjningsstöd utan det är personens behov som är avgörande. Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?

2020-09-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejMin granne har ställt sin skrothög till grävskopa på allmänningen (liten gräsremsa mellan tomt och väg) som går kant i kant med vår tomt (efter att vi bett honom flytta på den då han olovligen ställt den på vår tomt och fördärvat marken med larvfötterna) den har stått här i över ett år. Nu när han flyttat den är det svårt att se mötande trafik på vägen och den är också en säkerhetsrisk för barnen att vara kring. Får man ställa vad man vill på allmänning? Ser ut som ett skrotupplag utanför vårt hus kommer absolut påverka värdet vid försäljning. Vad kan vi göra för att få bort den? Vi har försökt resonera med honom men han hänvisar bara till att gräset är allmänning... kan vi begära ersättning för marken han kört upp?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man ska ställa upp något på en allmänning måste man ha fastighetsägarens tillstånd. I regel är det kommunen. Huvudregeln är att det i princip inte får stå någonting på en allmänning. Polistillstånd krävs för användning av offentlig plats:För att placera något på en offentlig plats är huvudregeln att det krävs polistillstånd (3 kap. 1 § ordningslagen). Tillstånd krävs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Att placera en grävskopa som förstör marken, är en säkerhetsrisk och skymmer sikten i trafiken anses sannolikt vara användning i betydande omfattning. Att grävskopan dessutom varit placerad på allmänningen i över ett år innebär att användandet inte är tillfälligt. Exempel på uppställningar som kräver tillstånd är byggställningar, bodar och containrar. En grävmaskin som är varaktigt parkerad är sannolikt att likställa med dessa. Vid ansökning inhämtar polisen kommunens yttrande och om kommunen säger nej ges inte tillstånd. Det kan även krävas bygglov för uppställningen. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att använda allmän plats för personliga ändamål utan tillstånd från markägaren. Det kan även krävas bygglov för att få ställa upp grävmaskinen varaktigt. Din granne får alltså inte ha sin grävmaskin på allmänningen utan tillstånd från kommunen. Jag rekommenderar att du i första hand kontaktar grannen och meddelar att uppställningen av grävmaskinen inte är tillåten utan tillstånd från polisen och/eller kommunen. Om grannen ändå inte flyttar maskinen kan du kontakta kommunen och meddela att allmänningen inte används enligt sitt ändamål. Kommunen kan hjälpa dig med en bedömning om uppställningen över huvud taget kan tillåtas enligt detaljplanen för ditt område samt om bygglov krävs. Slutligen kan du kontakta polisen och upplysa dem om att allmän plats används utan tillstånd. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När måste en ansvarig utgivare vara angiven?

2020-09-22 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Frågan gäller kravet på ansvarig utgivare. Vårt företag genomför digitala kundträffar och på vår hemsida kan man även ta del av intervjuer där en expert inom olika områden intervjuas av en moderator. Vi har även för avsikt att lägga ut klipp på Youtube. Vad gäller i dessa fall - finns det krav på att ansvarig utgivare är angiven?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvarig utgivare innebär den person som är ansvarig enligt grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetslagen (YGL). Genom att ha en ansvarig utgivare så kan det som publiceras därmed uppnå grundlagsskydd. Ibland kan det även krävas en ansökan om utgivningsbevis.Vad grundlagsskydd innebär:Grundlagsskyddet innebär bland annat att särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott, samt att utgivaren ansvarar för det som publiceras. Myndigheter får heller inte förhandsgranska eller försvåra publicering, och meddelare har rätt till att vara anonyma. Även YGL sätts ur spel, och dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling gäller inte då grundlagar gäller före andra lagar och regler.Direktsändningar:Jag tolkar din fråga som att klippen ni lägger ut inte sänds direkt. För direktsända videos som riktar sig till allmänheten krävs nämligen alltid att en ansvarig utgivare är registrerad. En sändning räknas som direktsänd om det är material som spelas upp på en tid som bestäms av sändaren. Detta gäller oavsett vilket medium sändningen sker på (exempelvis YouTube, Facebook eller egna webbplatser). För att registrera en sändning går ni till Myndigheten för press radio och tv:s sida för e-tjänster, och väljer kategorin TV.Vad som gäller för hemsidor:En hemsida/webbplats är en databas som kan omfattas av grundlagsskyddet i YGL, nämligen databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. Det görs en uppdelning i lagen mellan databaser som tillhandahålls av någon som även driver annan grundlagsskyddad verksamhet, massmedieföretag, och databaser som tillhandahålls av någon som inte driver någon annan grundlagsskyddad verksamhet.Massmedieföretag:Massmedieföretag innebär "sammanslutningar och enskilda vilkas huvudsakliga verksamhet består i att på yrkesmässiga grunder framställa eller sprida massmedier". Hit räknas bland annat redaktioner för tidningar och radioprogram samt förlag, tryckerier och nyhetsbyråer. Massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd, och de är i dessa fall skyldiga att anmäla utgivare och namn på sin databas. Av din fråga tolkar jag det emellertid inte som att er verksamhet hör till denna kategori, och för att få grundlagsskydd för era databaser måste ni ansöka om utgivningsbevis.För webbsidor på Internet är det annars frivilligt att utse en ansvarig utgivare. Ert företag kan dock inte uppnå grundlagsskydd om ni väljer att inte utse en ansvarig utgivare. Ett krav för att åtnjuta skyddet är även varje inlägg eller meddelande kontrolleras och godkänns innan det blir tillgängligt för andra användare av tjänsten.Vad som gäller för YouTube:Det är YouTube själva som bestämmer vad som får publiceras på deras hemsida och inte, och de förbehåller sig rätten att ta bort material om de strider mot deras villkor. I och med detta så kan YouTube aldrig omfattas av YGL då det inte är er verksamhet som beslutar vad som får publiceras och inte. Det straffrättsliga ansvaret för brott som kan begås i ett massmedium ligger istället hos den som fäller yttrandet, och inte hos er. Ni kan däremot ange en publiceringsansvarig om ni vill, men det är inte samma sak som det juridiska begreppet ansvarig utgivare, och ni har därmed inte samma ansvar.Sammanfattning:Första frågan för att reda ut om ansvarig utgivare krävs är om era klipp ni visar direktsänds eller inte. Om det direktsänds så krävs det alltid ansvarig utgivare, samt att sändningen måste registreras vid Myndigheten för press radio. Om ert företag uppfyller kriterierna för ett massmedieföretag så är ni också skyldiga att anmäla utgivare och namn på er databas.Om ni varken sysslar med direktsändning eller är ett massmedieföretag så behövs det inte någon utgivare, såvida ni inte vill att ert material ska uppnå grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär både ansvar, då endast en person (den ansvarige utgivaren) ansvarar enligt lag för eventuella brott som innehållet i publiceringarna kan utgöra. Det innebär dock också att ingen myndighet eller annat allmänt organ får förhandsgranska innehållet före publicering, och meddelare har rätt att vara anonyma. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är bodelningshandlingar allmänna och hur kan man ta del av dem?

2020-09-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur hittar man papper från bodelning/skilsmässa 1986?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du kan få tillgång till bodelningshandlingar. Regler om allmänna handlingars offentlighet går att finna i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.OffentlighetsprincipenI Sverige ger offentlighetsprincipen envar en rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). En handling definieras i lagen som en framställning i skrift eller i bild (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Bodelningshandlingar faller därför in under definitionen av en handling. En allmän handling, i sin tur, är en handling som förvaras hos samt har inkommit till eller upprättats av en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses vara förvarad hos en myndighet när myndigheten har tillgång till den, antingen tekniskt eller praktiskt. Den anses ha inkommit till myndigheten i samma stund som den har anlänt till och registrerats av denna (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Bodelningshandlingar blir därför allmänna då de har lämnats in och registrerats hos berörd myndighet, i det här fallet Skatteverket.För att ta del av en allmän handling ska en begäran om detta göras hos myndigheten där handlingen förvaras (2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen). Myndigheten är då skyldig att låta dig ta del av handlingen på plats eller mot en fastställd avgift få tillgång till en kopia av handlingen (2 kap. 15 respektive 16 § tryckfrihetsförordningen).Undantag från offentlighetsprincipenAvslutningsvis är det värt att notera att handlingar belagda med sekretess inte räknas som allmänna och därför är undantagna från ovanstående bestämmelser. En myndighet får således inte lämna ut handlingar som omfattas av några sekretessbestämmelser (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). Några undantag lär, emellertid, inte vara aktuella i detta fall.Hur du kan gå vidare med ditt ärende?Sammanfattningsvis så är bodelningshandlingar allmänna handlingar som kan begäras ut av Skatteverket. Du kan göra detta genom att kontakta dem på något av de sätt som de själva listar på sin hemsida. Jag bifogar en länk till den aktuella sidan här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma.Vänligen,

Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad ett särskilt fågelskyddsområde är och hur det påverkar möjligheten att få tillstånd för 60 stycken vindkraftverk om det är 15 km utanför det särskilda fågelskyddsområdet?Vad ska man tänka på gällande lokaliseringen? Kan det särskilda fågelskyddsområdet hindra att få tillstånd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FågelskyddsområdeDet finns en hel del inrättade fågelskyddsområden i Sverige, speciellt runt Stockholms skärgård. Dessa områden är till för att skydda fåglarna, samt ge dem goda förutsättningar för att lyckas med sin fortplantning. Det är specifikt till för att skydda hotade och sällsynta fågelarter. Ett fågelskyddsområde begränsar således vår kända allemansrätt i Sverige. Fågelskyddsområden ger fåglar en möjlighet att vara ostörda och ifred under häckningstider. Fågellivet upplever många olika hot, det är därmed viktigt att allmänheten respekterar fågelskyddsområdena och dess regler. Om man inte respekterar fågelskyddsområdena, genom att exempelvis beträda ett sådant område så utdöms böter enligt Miljöbalken (MB 7 kap. 12 §). Bevarandet av fågelskyddsområden tas därmed på stort allvar. Placering av VindkraftverkFör att placera ut vindkraftverk krävs oftast anmälan och tillstånd (MB 9 kap.). Det finns mycket att tänka på när man planerar att placera ut vindkraftverk. Man bör exempelvis tänka på miljön, naturen, landskapsbilden, friluftsliv, störningar, buller osv. Vissa områden har automatiskt eller lagstadgat skydd, och där kan man därmed inte placera ut anläggningar så som vindkraftverk, detta är exempelvis fågelskyddsområden. Länsstyrelsen hävdar att forskning har visat på att vindkraftverk har en måttlig påverkan på djurlivet i allmänhet. Länsstyrelsen har även gått ut med att det emellan ett vindkraftverk och ett känt fågelområde bör vara en skyddszon på 500 - 1500m åtminstone. Man vill undvika att fåglarna kolliderar och skadar sig i vindkraftverken. Man hävdar däremot att mer forskning krävs för att kunna bedöma de riktiga riskerna vindkraftverk har på fåglarna. Jag rekommenderar dig även att vända dig till Länsstyrelsen för ytterligare vägledning kring denna fråga. Det är en regional fråga för just det område där du önskar att ställa upp ett vindkraftsverk. Jag behöver mer information för att bedöma situationen. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens rekommendationer och lagar kring vindkraftverk här. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Regler vid spridning av aska

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man sprida aska efter kremering på privat mark
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd för att sprida ut aska någon annanstans än på en begravningsplats. Du ansöker om detta tillstånd hos Länsstyrelsen (30 § Begravningsförordningen). Detta tillstånd kan endast sökas när personen ifråga har avlidit, inte innan. Tillstånd ges om Länstyrelsen anser att platsen är lämplig och att askan hanteras på ett respektfullt sätt.Olika län har även olika strikta regler, så se till att kontakta den länsstyrelse där du önskar att sprida ut askan. I exempelvis Hallands och Västra Götalands län så beviljar man inte tillstånd för att sprida ut aska på naturreservat, strandområden eller där många personer vistas. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Får en tentamen på universitetsnivå vara 30 minuter kort ?

2020-09-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Finns det ingen lag på hur lång en examination i universitetsnivå ska vara? Vi hade en "tenta" idag som motsvarande nästan 15% av betyget men fick endast 30minuter på oss och svara på följande tenta. Har skolan rätt att genomföra så pass korta tentor? Eller finns det ingen lag som ev tyder på hur lång en examination ska vara. Tex "en examination kan minst examineras i 1h" etc.. tycker 30minuter var lite kort tid och skriva en tenta på...
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Högskoleförordningen är det regelverk som ska följas av högskolor och universitet. Det finns inte några regler som säger hur lång/kort en tentamen får vara. Detta är något som varje universitet är fria att bestämma själva. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till med studierna! Vänligen,

Vad gör vi om min mamma är i Sverige på besöksvisum och inte kan resa hem på grund av covid-19?

2020-09-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Min mamma år 84år har varit i Sverige på besöks visum sedan November 2019 vi har förlängt besökstillståndet vid 3 tillfälle s i Maj har migrationsverket förlängt tillståndet pga av Covid 19 Nu har vi ansökt att förlänga en gång till till och med 30/112020 migrationsverket har skickat igår 3 frågor 1,Är Mamma kvar i Sverige ? 2, om de finns praktiska förhinder eller svårigheter att resa till för mamma att resa hem 3,Har du andra skäl till varför vill du förlänga ditt vistelse i Sverige Hur skall man göra i sådan tillstånd efter som mamma tillhör Högriskgruppen och hon har högblodtryck en sådan flyg resa kan sluta med att hon kan blir smittat med covid 19 och dö , kan verkligen Migrationsverket ge mama avslag trott de svårt att flyga till kosovo Va har ni för råd i detta för amma har högblodtryck och de finns inga möjligheter att resa till kosovo Ud avråder till att resa till kosovo vad tycker ni är bästa att skriva i ett sådant ärende Kan man söka tillfälligt uppehållstillstånd
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga är din 84-åriga mamma i Sverige på besök sedan november 2019. Hennes besöksvisum har förlängts vid tre tillfällen pga covid-19. Ni har nu ansökt om att förlänga det ännu en gång, fram till den 30 november 2020. I samband med detta har Migrationsverket skickat tre frågor till din mamma; (1) om hon är kvar i Sverige, (2) om det finns praktiska förhinder eller svårigheter för henne att resa tillbaka och (3) om det finns andra skäl att förlänga vistelsen i Sverige. Din bedömning är att din mamma befinner sig i en högriskgrupp på grund av ålder och högt blodtryck och undrar nu vad ni ska göra. Kan verkligen Migrationsverket avslå hennes ansökan och kan hon söka tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Du undrar även vad som är bäst att skriva i ett ärende som ert.Det är möjligt att förlänga besöksvisumSom ni själva har uppmärksammat är det möjligt att förlänga ett besöksvisum, vilket särskilt aktualiserats efter utbrottet av covid-19. Det är möjligt att ansöka om ett förlängt visum om den sammanlagda vistelsen i Schengenområdet inte blir längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Anledningen till förlängning av besöksvisum har framförallt varit på grund av de beslutade reserestriktionerna. Ett visum för besök gäller högst i 90 dagar. Om din mamma redan vistats i Schengenområdet i 90 dagar under den senaste 180-dagarsperioden är utgångspunkten att hennes visum inte kan förlängas. Då kan hon istället ansöka om uppehållstillstånd för besök (se nedan).I din mammas fall kan jag tyvärr inte ge något närmre besked avseende hennes besöksvisum då jag saknar inblick i hennes ansökan. Det förefaller dock som att hon vistats i Sverige betydligt längre än vad som kan medges enligt besöksvisum. Om så är fallet kan Migrationsverket ge avslag på hennes ansökan. Din mamma kan ansöka om uppehållstillstånd för besökOm din mamma inte kan beviljas förlängt visum fler gånger finns det däremot möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd. Om hon ansöker om uppehållstillstånd innan hennes visum går ut har hon rätt att stanna kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat ett beslut. Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd för besök som gäller i 90 dagar om alla villkor för ansökan är uppfyllda. Om det fortfarande skulle råda reserestriktioner en kort tid innan din mammas uppehållstillstånd för besök slutar gälla kan hon ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för besök. I ansökan om uppehållstillstånd för besök ska din mamma bifoga följande:- Blanketten Uppehållstillstånd för besök, nummer 164011 - Blanketten Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, nummer 238011 - Kopior av de sidor i hennes pass som visar personuppgifter och alla inresestämplar. Passet ska vara giltigt för den tid som vistelsen i Sverige beräknas vara - kopia på identitetshandling från den person som har bjudit in henne till Sverige - Kontoutdrag eller något annat dokument som visar att hon har pengar för sitt uppehälle under den tid hon besöker Sverige. Om någon annan ska stå för hennes försörjning ska den personens inkomstuppgifter/tillgångar styrkas - om hon inte kan resa hem som planerat på grund av inställda flyg eller reserestriktioner till följd av coronaviruset ska hon ange denna anledning i ansökan på blanketten. Hon behöver i dessa fall inte bifoga en kopia av en återresebiljett - kvitto på att hon har betalat ansökningsavgift (1500 kr), till exempel utskrivet kvitto från internetbank. Sedan den 15 maj krävs det dock ingen betalning av avgift om din mamma ansöker om uppehållstillstånd för besök och har covid-19 som skäl och tänker resa hem så snart det gårMin rekommendationOm din mamma ansöker om förlängt besöksvisum är min rekommendation att ni besvarar de frågor Migrationsverket ställt ärligt. Det innefattar att informera om att din mamma befinner sig i Sverige och vilka förhinder som finns för att hon inte ska kunna resa hem.Jag skulle dock rekommendera att ni anlitar en jurist som går igenom ärendet, tittar på tidigare beslut och även överväger om det är mer rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Juristen kan givetvis vara behjälplig oavsett om din mamma ansöker om förlängt besökstillstånd eller uppehållstillstånd på grund av besök. Om ni vill ha hjälp av en av våra jurister från Lawline juristbyrå i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,