Tolkning av begrepp

2020-03-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är "tillfälligt boende" enligt lagen?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Specificera gärna i vilken lag du vill ha hjälp att tolka begreppet så svarar vi på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Överklaga beslut om återkallelse av körkort

2020-03-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej det är så att jag har förlorat mitt körkort.Körde med 0.33 promille i blodet och blev stannad. Grejen var att jag var ganska ledsen den kvällen och när jag kom hem så ville jag åka dit jag ville ändå och satte mig i bilen och då kom polisen igen för att lämna ett brev. Så fick åka och blåsa ännu en gång. Så straffet kom och jag fick 30 månaders återkallelse. Har skrivit en vädjan men dom nekade den. Finns det något mer man kan göra?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har uppfattat situationen rätt så har ditt körkort blivit återkallat eftersom du har kört bil med alkohol i blodet vid två tillfällen under samma kväll. Jag tolkar det som att du, med vädjan, menar att du har lämnat dina synpunkter till Transportstyrelsen i ett yttrande, men att de har nekat yttrandet och bestämt sig för att återkalla ditt körkort under 30 månader.Grund för återkallelse Av 5 kap. 3 § 1p b Körkortslag (1998:488) framgår det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldigt till rattfylleri. Vid körkortsåterkallelse enligt 5 kap. 3 § 1-6 Körkortslag (1998:488) ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k. spärrtid, 5 kap. 6 § Körkortslag (1998:488). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Transportstyrelsen har i ditt ärende beslutat om en spärrtid på 30 månader. Överklaga transportstyrelsens beslutDu har alltid rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten, 8 kap. 1 § Körkortslag (1998:488). Du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som som sedan skickar den vidare till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. I beslutet som du har fått från Transportstyrelsen står det hur du ska göra för att överklaga, t.ex. vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet.Mvh

Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |kan man ansöka om.avgörande av ärende om.det gått 6 månader och tio dagar eller måste det pasera till sju månader
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.BakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). I 12 § FL föreskrivs att om ett ärende som inletts av en enskild part inte avgjorts i första instans inom sex månader, får den enskilde skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från det att begäran kom in, antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras får den enskilde överklaga beslutet till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet får endast göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning.I ditt fallDu kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet enligt 12 § FL om det var du som inledde ärendet och det inte avgjorts inom sex månader. Eftersom du anger att ärendet inte avgjorts och att sex månader och tio dagar har passerat, kan du i enlighet med 12 § FL skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vart kan man beställa domslut ifrån?

2020-03-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur sak man göra för att få tag på en dom som va mellan 2008-2011?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur kan du få tag i domslut? Jag tolkar din fråga som att det är en specifik dom du vill få tag i. Om du vill beställa handlingar i ett mål eller bara läsa domen så ska du kontakta den domstol som hade hand om målet. Innan domstolen lämnar ut handlingen till dig kommer de att göra en sekretessprövning för att se så att inga sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. När du begär ut domen har du rätt att vara anonym. Beroende på din doms omfattning och om den finns elektroniskt eller behöver skannas in så kan det kosta pengar att få ut handlingen. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den domstol som hade hand om målet du är intresserad av. Du kan läsa mer om hur du kan ta del av allmänna handlingar här och beställa domslutet här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man ändra sitt personnummer?

2020-03-30 i Myndigheter
FRÅGA |Jag vill ändra 97 till 94 mitt personnummer har fel år
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är myndigheten skatteverket som kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid. Skatteverket prövar normalt en begäran om ändring av födelsetid efter en uttrycklig begäran från en person.Det finns ett starkt antagande att registrerade uppgifter i folkbokföringen är riktiga. Detta medför att den enskilde som vill åstadkomma en ändring måste presentera bevisning som medför att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga.Skatteverket har i sin praxis varit restriktivt med att ändra födelsetider. Det är inte tillräckligt att den sökande gör sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Nedan följer ett antal exempel på handlingar som i normalfallet brukar anses styrka en persons födelsetid.För personer födda i Sverige styrker vanligen utdrag ur svenska sjukhusjournaler eller motsvarande en persons födelsetid. För utländska medborgare födda i utlandet styrker i normalfallet ett giltigt hemlandspass i original personens födelsetid. Personen ska ha ansökt om hemlandspasset vid ett personligt besök hos den utfärdande myndigheten.Ytterligare information finns att hämta på skatteverkets hemsida:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.3/330256.html Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Överklaga beslut om försörjningsstöd

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/2017:900#R1Hej!Får socialtjänsten neka mig försörjningsstöd pga att min handläggare tycker att jag har fel papper ifrån Skatteverket det har jag inte jag har dom papper jag kan få av dom och han godkänner inte det och jag är i mycket stort behov av pengar har inte ett öre .vad ska jag göra och vart ska jag vända mig så att dom verkligen förstår att det jag har att säga är sant för han tror ju mig inte heller .Mvh Maria Brandin
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlag (2001:453), SoL.I 4 kap. 1 § SoL framgår det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.Socialtjänsten är en myndighet och omfattas därmed av Förvaltningslag (2017:900), FL. Enligt 6 § FL ska en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Av paragrafens 2 st framgår det att myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet. Detta framgår av 20 § FL.Din handläggare borde därmed, i enlighet med serviceskyldigheten, hjälpa dig till rätta och på så vis få fram det underlag, eller "rätt papper", från skatteverket som behövs.Rätt att överklagaMin rekommendation är att överklaga socialtjänstens beslut, om jag uppfattat det rätt i fråga om att du redan har nekats försörjningsstöd på den grunden du framfört i frågan. Enligt 16 kap. 3 § SoL får socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om b.la. försörjningsstöd. Du överklagar beslutet genom att lämna ett meddelande till socialtjänsten om att du vill överklaga. Överklagan ska, utöver underskrift, innehålla vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagan ska sedan lämnas in personligen eller via post till din handläggare. Handläggaren kommer sedan bedöma om en ändring ska ske eller inte. Om beslutet inte ändras skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten som avgör ärendet, det avkunnas sedan i en dom. Överklagan är kostnadsfri, men det kan ta tid innan domstolen fattar beslut i frågan. Viktigt att påpeka är att beslut om försörjningsstöd måste överklagas inom tre veckor från det datum då det fattats ett beslut i ditt ärende. Om det gått mer än tre veckor har rätten att överklaga gått förlorad. Med vänliga hälsningar,

Kommunens ekonomiska ansvar?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kommunen bedragit kommuninvånare ekonomiskt?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag uppfattar dessvärre inte vad exakt din fråga är. Utveckla gärna och skicka in din konkreta fråga till oss så svarar vi på den!Med vänliga hälsningar,

Kan man få försörjningsbidrag när man är arbetslös?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan jag få socialbidrag Om jag är arbetslös ?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Det som förr kallades socialbidrag kallas idag försörjningsstöd. Det är kortfattat uttryckt tänkt att vara ett ekonomiskt komplement till den egna inkomsten man har.Kan man då vara arbetslös och få försörjningsstöd? Du måste ta ett lämpligt arbete om du blir erbjuden och du ska aktivt söka arbete medan du är arbetslös. Om du inte skulle kunna ta ett specifikt jobb på grund av medicinska skäl behövs intyg från en läkare.Svaret på din fråga är alltså att du kan få bidrag även om du är arbetslös, dock krävs det att du är anmäld på arbetsförmedlingen. Mer info om försörjningsstöd hittar du härMed vänlig hälsning