Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?

2021-09-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag har två efternamn och vill endast byta ordning på de så att min mammas efternamn kommer först och min pappas efter. Skulle jag behöva skaffa ett nytt pass/id om jag gjorde den här ändringen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid alla typer av namnändringar behöver du ansöka om nya id-handlingar så som pass, id-kort och körkort. Undantag gäller dock för ändring av tilltalsmarkering, där behöver inte id-handlingar bytas ut - men det är inte relevant i ditt fall eftersom du vill ändra ordningen dina efternamn kommer i. Du behöver alltså nytt Pass och ID efter namnändringen. Du kan hitta mer information på skatteverkets hemsida. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler funderingar. Vänligen,

Ta med alkohol utan serveringstillstånd

2021-09-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får gäster ta med sig medhavd alkohol till en ideelt driven restaurang UTAN serveringstillstånd?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På serveringsställen utan serveringstillstånd av alkohol får inte någon inta alkoholdrycker eller andra alkoholdrycksliknande preparat (8 kap. 24 § 2 st. Alkohollagen [2010:1622]). Förbudet mot att medhava alkohol gäller oavsett restaurangens karaktär. Det spelar således ingen roll att restaurangen drivs ideellt. Med vänliga hälsningar

Får regioner kolla upp patientjournaler och skicka kallelser till ovaccinerade?

2021-09-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Är det lagligt att regionen går in i patientregister och kollar om man vaccinerat sig mot covid 19. Och därefter skicka inbjudan till ovaccinerade.
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är, ja. Det finns inget uttryckligt förbud mot att använda patientjournaler för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till enskilda eller särskilda grupper, t ex. för vaccin eller screeningprogram. Utgångspunkten är att behandla personuppgifter utifrån något eller några av de ändamål som räknas upp i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen (PDL). Inom ramen för detta är det sedan upp till vårdgivaren att bestämma mer konkreta specifika ändamål för sin personuppgiftshantering. Det framgår av 2 kap 4 § PDL att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvård om det behövs för t ex. statistik, utvärdering eller tillsyn av verksamheten. Det saknas idag bestämmelser för hur riktade kallelser ska organiseras till hela befolkningsgrupper som själva inte sökt vård. Det innebär att regionerna idag har huvudansvaret för att följa de formella krav som gäller för all medicinsk verksamhet. Sammanfattningsvis, har Sveriges Kommuner och Regioner bedömt att vårdnadsgivare får skicka erbjudanden om vaccin till enskilda patienter som enligt patientjournalen inte tidigare fått en dos. Det finns heller inget uttryckligt förbud mot att göra det enligt lag.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?

2021-09-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det olagligt för en fritidsledare att ta ett barns privata dagbok och läsa den?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns en konvention vid namn konventionen om barnets rättigheter som precis som namnet antyder reglerar just barns rättigheter. Av artikel 16 i konventionen framgår att barnet har rätt till privatliv. Det kan tillexempel vara att en vuxen, vanligtvis främst föräldrar, inte ska läsa sina barns brev och dagböcker. Med stöd av konventionen skulle en handling där du tar ett barns privata dagbok och läser den utgöra en olaglig handling. Däremot framgår inte i vilket syfte du gör detta, huruvida detta är av ren nyfikenhet eller en del av jobbet. Är det en handling du utför av ren nyfikenhet så skulle jag säga att det är en olaglig handling enligt barnkonventionen artikel 16. Du kan läsa mer om konventionen om barnets rättigheter här!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Serveringsansvarig

2021-09-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får en 18 åring jobba själv i restaurangen efter att alkohol slutat att säljas, men gästerna sitter kvar å dricker ur sina glas som de köpt tidigare?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Under hela serveringstiden måste tillståndshavaren av ett serveringstillstånd eller av denne utsedd personal ha översyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden (8 kap. 18 § Alkohollagen [2010:1622]) [AL]). Den som är serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år. Det föreligger inga uppställda krav om att serveringsansvarige måste stanna kvar efter det att serveringstiden gått ut. Det är allts okej att en 18-åring jobbar själv i restaurangen efter att alkohol slutat säljas, även om gäster fortfarande dricker. Däremot måste serveringsstället utrymmas senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (8 kap. 19 § 3 st. AL).Med vänliga hälsningar

Har kommunen informationsplikt gällande rätt till insatser för funktionsnedsatta?

2021-09-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om kommuner har informationsplikt till exempel till anhöriga till barn med funktionsnedsättning som vill veta vad de har rätt att söka för insatser. I vilken lag hittar jag i så fall detta?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om insatser för funktionshindrade finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regioner och kommuner ska, om inte något annat avtalats, svara för insatser enligt 9 § LSS (2 § LSS). Insatser enligt LSS är frivilliga och lämnas endast om den enskilde eller dennes anhöriga begärt det. För personer under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för denne (8 § LSS). Som jag förstår det har kommunen ingen informationsplikt gentemot den enskilde eller dennes anhöriga att informera om vad för insatser personen har rätt till. Kommunen har däremot en skyldighet att tillgodose och anpassa den hjälp personen i fråga har behov av (3 § LSS). Om man däremot fått avslag eller minskad assistansersättning ska denne skyndsamt informeras om de möjligheter av stöd som kommunen kan erbjuda (15 § p 1-2 LSS). Sammanfattningsvis, det är alltså upp till den som har behov av stöd eller dennes anhöriga att begära insatser enligt 8 § LSS, och det är av stor vikt att den enskilde inte går miste om insatser på grund av okunskap om de möjligheter lagen erbjuder.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?

2021-09-17 i Sekretess
FRÅGA |Om Socialtjänsten har brutit mot Tystnadsplikten och även JO har konstaterad att de har gjort. Kan man få skadestånd? Vilka belopp som gäller?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att socialtjänsten har en lagstadgad tystnadsplikt, där det föreskrivs att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Att bryta mot tystnadsplikten är dessutom ett brott (20 kap. 3 § brottsbalken). Med anledning av att det är ett brott så kan en lösning vara att polisanmäla händelsen och kunna få skadestånd vid en fällande dom, Olyckligtvis är praxis fattig gällande brott mot tystnadsplikten för socialtjänsten och således även vilka skadeståndssummor som kan begäras. Därför är det svårt att ge dig exempel på vilka belopp som gäller. Praxis gällande när tystnadsplikten brutis emot visar dock att det är möjligt att få skadestånd, om den skadelidande fått lida av ett felaktigt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. I ett något annorlunda fall från 1999 utbetalades 1000 kr i ersättning när tystnadsplikten brutits emot (JK 1424-97-40). Med vänliga hälsningar,

Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

2021-09-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej jag hade en giltig student biljett idag och har student kort tills den sista september men fick ändå en bot på 1500kr för att hon fråga hur mycket jag pluggade och jag sa att de var under 75%. Kan jag överklaga de här på vilket sätt som helst???
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga var du har köpt din studentbiljett, vilket studentkort det gäller och vilka avtalsvillkor som gäller för det kortet eller var du färdats. Jag ska ändå försöka redogöra för situationen så gott jag kan efter förutsättningarna i frågan. Vad gäller för studentkorten?Jag vet inte vilket studentkort du använder dig av, men det kan vara så att olika studentkort har olika villkor för när studieomfattningen berättigar en till olika studentrabatter. För exempelvis Studentkortet och Mecenatkortet anges på deras hemsidor att man måste studera minst 50 % under minst 10 veckor på en studiemedelsberättigad utbildning, se Studentkortets hemsida här och Mecenats hemsida här. På Studentkortets hemsida anges exempelvis även att själva studentresesymbolen kan ha annan giltighetstid än själva kortet. Vad kan jag göra?Kontrollera villkoren på ditt studentkort så att allt ser korrekt ut. Om du är berättigad till studentrabatt på din resa men ändå har fått en bot kan du överklaga boten. Kontrollera då ifall det finns information på boten om hur du ska göra för att överklaga samt var du i så fall ska vända dig. Om det inte finns någon sådan information bör du vända dig till det företag eller liknande som har utfärdat boten och överklaga. I överklagan bör då framgå vilken bot du överklagar, varför du överklagar, uppgifter som styrker ditt överklagande (så som bild på studentkortet, intyg på studieomfattning m.m.) och dina personuppgifter.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar