Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

2020-11-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om jag körde utan körkort och polisen stoppade mig och jag klarat teorin och slutförde risk 1 och 2, vad händer om jag kommer att kunna ta körprovet? Kan jag ta ett körprov?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga efterfrågar svar kring olovlig körning och vilka konsekvenser som blir utav det. Jag kommer i mitt svar använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Köra utan körkort Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för olovlig körning är böter. Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är högst sex månaders fängelse. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Det bör dock nämnas att det vanligaste straffet för grov olovlig körning är dagsböter, men istället ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. Spärrtid för att ta körkort Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen. Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Sammanfattning Att köra bil utan körkort är brottsligt. Om du agerar enligt scenariot har du gjort dig skyldig till olovlig körning. Spärrtid kommer med stor sannolikhet att utges och du kommer därmed att få ta om körkortet när spärrtiden har passerat. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen

2020-11-23 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Får Lexbase och Mr Koll visa åtal som den tilltalade frikänns från?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hemsidor som Lexbase och Mr Koll har ett så kallat utgivningsbevis vilket innebär att de har ett grundlagsskydd som medför att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår yttrandefrihetsbrott (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Brott mot yttrandefriheten kan exempelvis vara förtal (5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen som hänvisar till 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen följer även att till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen anges under vilka premisser begränsningar av allmänna handlingar får ske. Vidare gäller att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) och inte är sekretessbelagd enligt (offentlighets- och sekretesslagen). Det innebär att Lexbase och Mr Koll kan begära ut offentliga handlingar och publicera dessa enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har barnet danskt medborgarskap?

2020-11-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har ett barn som är född 2015 före 1/4 automatiskt dubbla medborgarskap? Mamma svensk och pappa danskDe bor i Sverige och var inte gifta då barnet föddes och är nu skilda.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först gå igenom det svenska medborgarskapet, för att sedan gå in på det danska medborgarskapet. Har barnet svenskt medborgarskap? Barnet får alltid svenskt medborgarskap om mamman är svensk medborgare (2 § lag [2001:82] om svenskt medborgarskap). Det innebär att barnet är svensk medborgare.Har barnet danskt medborgarskap? Enligt nu gällande dansk lagstiftning skulle barnet fått danskt medborgarskap då pappan är dansk medborgare (se här). Denna lag trädde i kraft 1 juli 2014 och gällde fram till det datum du efterfrågar (1 april 2015). Barnet skulle alltså kunna ha danskt medborgarskap enligt denna bestämmelsen. Mellan 1 februari 1999 och 30 juni 2014 gällde att barnet, om föräldrarna var ogifta och endast pappan var dansk medborgare, fick danskt medborgarskap endast om det föddes i Danmark. Föddes barnet i Sverige fick barnet således inte danskt medborgarskap vid födseln. Om föräldrarna gifte sig innan barnet fyllde 18 år (och sedan skiljde sig) förvärvade dock barnet danskt medborgarskap vid giftermålet (se då gällande lag här). Jag hittade dessutom ett enkelt dokument från det danska utlännings- och integrationsmyndigheten som förklarar den danska lagstiftningen på ett tydligt sätt som du kan använda dig utav. Du hittar det dokumentet här. Kan man ha dubbelt medborgarskap? Barnet kan ha dubbelt medborgarskap då både Danmark och Sverige tillåter detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Måste tandläkare be om samtycke för att utföra tandvård?

2020-11-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får tandläkare slipa patienters tänder hur de vill om inte patienten samtycker till det eller ens märker det? Begår de något fel då?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Regler om samtycke till tandvård Var och en är mot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Undantag får göras om det har lagstöd och anses proportionerligt och nödvändigt. (2 kap. 20-21 § regeringsformen) Tandvård ska bedrivas så att god vård uppnås, och i det ingår också patientens självbestämmande och integritet. Tandvård ska så långt det går utformas i samråd med patienten. (3-3a § tandvårdslagen) En tandläkare är alltså skyldig att berätta vad hen tänkt göra och patienten ska ge sitt samtycke till behandlingen. Om du är missnöjd med din tandvård Det första steget är att kontakta den mottagning där du varit och framföra ditt klagomål. Mottagningen ska utreda vad som hänt. Det kan vara bra om att be om ett skriftligt svar. Om du inte kan få svar inom 4 veckor ska mottagningen meddela dig detta. Vill då gå vidare med ditt klagomål efter att du fått ett svar av mottagningen kan du kontakta patientnämnden i din region eller inspektionen för vård och omsorg.Med vänliga hälsningar,

Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?

2020-11-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag vill ta bort alla information som gäller mig på Mrkoll.
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går begära att Mr Koll tar bort uppgifter om dig. Svaret på denna fråga är tyvärr ett nej. Webbsidan Mr Koll har ett utgivningsbevis och detta regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) 1 kap. 5 §. De har alltså en grundlagsskyddad rätt att publicera dessa uppgifter på sin webbsida. Det hindrar dock inte dig från att kontakta dem och be dem att ta bort uppgifterna, men de är tyvärr som sagt inte skyldiga att göra det. Det finns dock ett annat möjligt sätt att skydda dina uppgifter. Informationen som Mr Koll publicerar är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Med principen menas att allmänheten har rätt att ta del av dessa uppgifter från stat och kommun. Dessa uppgifter är alltså i vanliga fall offentliga. Du kan ansöka om att dina personuppgifter ska vara skyddade, vilket skulle leda till att Mr Koll inte lika lätt får tillgång till uppgifter om dig. Detta kan du göra hos skatteverket. Mer information om detta hittar du här: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html Sammanfattning: I detta fall så skulle jag rekommendera att du kontaktar Mr Koll i första hand och ber dem att ta bort uppgifterna om dig. Om detta inte lyckas och du upplever att det verkligen skadar dig så skulle jag rekommendera att du hör av dig till skatteverket för att ansöka om att skydda dina personuppgifter. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?

2020-11-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Behöver rådgivning med en överklagan till migrationsdomstolen gällande en 16 årig pojke från Thailand som sökt uppehållstillstånd innefrån Sverige. Hans mamma har permanent uppehållstillstånd och bor i Sverige sedan snart 5 år. Enligt Dom ska han utvisas till Thailand där han är bosatt och söka därifrån enligt huvudregeln.Vad ska vi skriva för att kunna övertyga migrationsdomstolen om att han bör få stanna kvar här?Mvh Mats
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utlänningslagen och frågor angående uppehållstillstånd är ofta svåra att svara på utan specifik information om hur läget ser ut. Av den anledningen ska jag försöka svara så anpassat som möjligt till er situation men ha överseende med att jag ibland skriver hur det är generellt och hur det rättsliga läget ser ut. I och med att det handlar om uppehållstillstånd blir Utlänningslagen (UtlL) det tillämpliga lagrummet. Laga Kraft Först och främst är det viktigt att ni kollar ifall domen fått laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut eller dom inte längre kan överklagas. Det brukar stå i domen inom vilken tidsfrist en överklagan senast ska göras. I händelse av att domen fått laga kraft om utvisning kan ni bara överklaga ifall nya omständigheter som hindrar utvisning uppkommer. Det kan handla om verkställighetshinder för beslutet, mottagarlandet inte kan ta emot den utvisade eller av medicinska skäl (12 kap. 18§ UtlL). Rättsläget Som du säger är huvudregeln att ett uppehållstillstånd måste sökas innan inresa i landet, och får inte godkännas efter inresa. Men det finns undantag som kan göra det möjligt att söka uppehållstillstånd från Sverige. Det krävs i första hand att personen som ansöker om uppehållstillstånd har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Ett barns relation till sin förälder anses vara en sådan stark anknytning, vilket gör paragrafen aktuell i ert fall. Utöver det krävs att ett annat krav ska vara uppfyllt nämligen att det inte ska anses vara skäligt/rimligt att (i det här fallet) barnet ska resa till ett annat land för att göra ansökan (5 kap. 18§ andra stycket 5:e punkten UtlL). Vid skälighetsbedömning angående nyssnämnda paragraf ska man särskilt beakta konsekvenserna som uppkommer av att ett barnet skiljs från sin förälder (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Av praxis har det framförts att konsekvenserna för barnet är dem tyngst vägande omständigheterna vid skälighetsbedömningen. Då är det migrationsverket eller migrationsdomstolen som gör denna individuella bedömning. Det lyfts fram av praxis att praktiska svårigheter för utresan kan ligga till grund för att få göra ansökan från Sverige, det kan t ex handla om ålder, att barnet inte har anknytning till någon där eller att separationen från föräldern är längre än vad som förekommer i normala fall och inte är bra för barnet, mer information finns i fallet MIG 2011:23. Men för att skälighetsbedömningen ovan ska få göras krävs det att det står klart att uppehållstillstånd skulle beviljas om prövning gjorts innan inresa (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Men ifall ett utländskt barn har en förälder med uppehållstillstånd för bosättning i Sverige ska barnet beviljas uppehållstillstånd, så i ert fall bör det rekvisitet vara uppfyllt (5 kap. 3§ första stycket 2:a punkten UtlL). Sammanfattning Det finns som sagt ett undantag som kan användas mot huvudregeln när det gäller nära anknytning. Anknytningspersonen ska vara bosatt i Sverige och anknytningen till denne ska vara stark. För att det ska aktualiseras krävs vidare att det ska anses vara orimligt eller oskäligt att personen som söker uppehållstillståndet ska göra det från utlandet. Bedömningen av detta ska främst beakta konsekvenserna av att barnet skiljs från sin förälder och bedömningen görs utifrån de förhållanden som föreligger i det individuella fallet. Bedömningen görs utifrån barnets förhållande till föräldern, dennes situation och de potentiella svårigheter och konsekvenser som kan uppkomma på grund av en utvisning. Men för att bedömningen ska göras krävs det att det står klart att personen som söker uppehållstillstånd hade fått det ifall denna sökt innan inresa. Rekommendation I Migrationsdomstolens hemsida står det att en överklagan bl a ska innehålla information om vilket beslut en vill ändra på och varför denne vill ändra det. Min rekommendation är att förklara varför ni vill att ansökningen om uppehållstillstånd ska ske från Sverige och varför det blir svårt ifall barnet ska göra det från hemlandet. Ifall ni behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur ni gör överklagade och vad ni ska skriva rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hastighetsöverträdelse vid prövotid

2020-11-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag har kört 64km/h på en 40 väg. Jag har körkort i prövotid. Vad kommer att hända med mitt körkort
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 5 kapitlet 3 § fjärde punkten körkortslag framgår det att ett körkort kan återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet. Körkortet ska dock inte återkallas om överträdelsen av hastighetsbegränsningen ska anses som ringa, alltså mindre allvarlig. I ditt fall har du kört 24 km/h för fort på en 40-väg. Att köra mer än 30 km/h för fort på en 40-väg brukar normalt leda till körkortsåterkallelse. Hastighetsöverträdelser under 30 km/h leder vanligen till endast en varning men det beror på omständigheterna i det specifika fallet. Har du fått en varning tidigare eller fått ditt körkort indraget tidigare inom en tvåårsperiod så det mer troligt att du får ditt körkort indraget än om du aldrig tidigare har kört för fort. PrövotidOm det skulle vara så att du blir av med ditt körkort nu under din prövotid så kommer du behöva göra om både teoriprovet och uppkörningen för att sedan kunna få tillbaka ditt körkort. Du kan läser mer om detta på transportstyrelsens hemsida. Då du får ditt körkort indraget kommer en så kallad spärrtid bestämmas, vilket är den tid från att du blir av med körkortet tills då du ska få tillbaka det. Denna tid kan vara minst en månad och högst tre år (5 kapitlet 6 § första stycket körkortslag). Det är först när spärrtiden upphört som du kan ansöka om ett nytt körkort. Sammanfattning Om du inte tidigare inom en tvåårsperiod har fått en varning eller fått ditt körkort indraget så är det möjligt att du endast får en varning för din fortkörning. Detta är dock en bedömning som transportstyrelsen gör utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, varför det är svårt för mig att svara på vad som kommer hända med ditt körkort. Skulle du bli av med körkortet så kan du ansöka om ett nytt när spärrtiden är slut, du kommer dock behöva göra ett nytt teoriprov och en ny uppkörning för att få körkortet. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Kan den svenska drottningen straffas för brott?

2020-11-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hallo! Kann die schwedische Königin für Verbrechen verurteilt und bestraft werden?
Alexandra Madsen |Hello, thank you for contacting Lawline with your question!As I understand your question, you wonder if the queen of Sweden can be convicted and punished for crimes. Sweden's head of state cannot be prosecuted for his or her actions, (5 chapter 8 § regeringsformen). Although, only the king is currently head of state because he holds the throne of Sweden, (1 chapter 5 § regeringsformen). The paragraph refer to the Successionsordning, in which it is stated who holds the Swedish throne.The criminal immunity covers all acts of the king, both those performed in the service and those of a purely private nature. Nor does it matter how serious the act is, all acts are covered by the immunity. The rule stems from the view at the time when kings were sole rulers and were considered to be the source of all laws.In summary, the queen, Silvia, can be prosecuted and thus also convicted if she were to commit a crime, since she is not Sweden's head of state (in today's society). However, this will change in the future when Victoria becomes the queen, she will then be Sweden's head of state since she is the king's firstborn descendantI hope you got an answer to your question! Sincerely,