Hur bestäms en parkeringsbots storlek?

2021-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Vad kostar det om man parkerar på handikapparkering och inte har handikapparkeringstillstånd?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad storleken på en parkeringsavgift, till följd av otillåten parkering på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade personer, normalt bestäms till. Bestämmelser om diverse parkeringsavgifter finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Vad är en parkeringsbot?Att, utan tillstånd, parkera på en parkeringsplats avsedd endast för rörelsehindrade föranleder, som regel, en parkeringsbot.En parkeringsbot är en form av sanktionsavgift vilken påförs någon till följd av otillåten parkering. Det finns två distinkta typer av sanktionsavgifter vid otillåten parkering. Det finns dels felparkeringsavgifter, dels kontrollavgifter. En felparkeringsavgift är en sanktionsavgift till följd av en överträdelse av de offentligrättsliga parkeringsbestämmelserna, det vill säga vid otillåten parkering på allmän mark. Felparkeringsavgifter regleras huvudsakligen i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.En kontrollavgift, å sin sida, är en sanktionsavgift till följd av en överträdelse av de privaträttsliga parkeringsbestämmelserna, det vill säga vid otillåten parkering på tomtmark. Kontrollavgifter regleras huvudsakligen i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.Hur bestäms en parkeringsbots storlek?En felparkeringsavgifts storlek bestäms av den aktuella kommunen (3 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift). Den kan bestämmas till ett belopp som är som lägst 75 kr och som högst 1300 kr (2 a § andra stycket förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift). Eventuella synpunkter på en felparkeringsavgift (innefattat dess storlek) bör således riktas mot den aktuella kommunen.En kontrollavgifts storlek bestäms av den aktuella markägaren och får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen (4 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Eventuella synpunkter på en kontrollavgift bör riktas mot den aktuella markägaren alternativt det parkeringsbolag som denne har överlåtit kontrollen över parkeringsplatserna till.SammanfattningHur stor en viss parkeringsböter kommer att vara kommer således att bero på vilken kommun alternativt markägare/parkeringsbolag som har utfärdat den. Den kommer dock aldrig att överstiga 1300 kr.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?

2021-09-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har en fråga gällande Trafikförordningen 3 kap 53 vid enkelriktad gata. Jag fick en p-bot med beskrivning "Stannat eller parkerat inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmast ytterkant". Jag stod parkerad på höger sida vid Åsögatan 182. Snett bakom på vänster sida går det en väg, Beckbrännarbacken. Både Åsögatan och Beckbrännarbacken är enkelriktade. Beckbrännarbacken går endast att köra in på bakom min parkerade bil, man kan alltså inte komma ut på Åsögatan där jag står och man kan heller inte köra in där då jag står förbi infarten och det är enkelriktat.Det finns alltså ingen korsande trafik eller "anslutande" trafik som i en vanlig t-korsning. Är min bot korrekt eller bör jag bestrida?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din beskrivning kan konstateras att du stått på allmän (kommunal) mark och alltså fått en parkeringsanmärkning. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida förbudet mot att stå för nära en korsning gäller även när två enkelriktade vägar möts i en T-korsning.Det är mycket riktigt trafikförordningen (TrF) 3 kap 53 § som blir tillämplig här. Din fråga hur stadgandet ska tolkas har besvarats i rättspraxis genom fallet RH 2012:52, som – trots att det rör sig om ett fall från hovrätten, vars avgöranden normalt sett inte ses som helt vägledande – får ses som just vägledande i den här frågan eftersom det faller tillbaka på resonemang av numera mångårig och etablerad hävd i trafik- och parkeringssammanhang (vilket delvis framgår även i målet). Fallet är därtill i det närmaste identiskt med situationen i ditt fall.I målet uppkom frågan huruvida förbudet i TrF 3 kap 53 § gäller även när ett fordon står uppställt på en enkelriktad gata med en anslutande gata intill, och där även den anslutande gatan är enkelriktad, dvs. en T-korsning som i ditt fall. Begreppet "vägkorsning" tolkas normalt sett som ett ställe där just två vägar korsar varandra (dvs. där de "går igenom" varandra som ett +). Med hänsyn till att man dock lagstiftningshistoriskt valt att ta bort ett undantag som tidigare medgav att man under vissa förutsättningar fick stå i eller för nära en T-korsning, tolkade hovrätten dock bestämmelsen som att förbudet i denna numera gäller även beträffande sådana korsningar. Det numera borttagna undantaget från förbudet medförde även otydlighet och tillämpningssvårigheter – det är typiskt sett lättare för gemene man att förhålla sig till alla platser där två/flera gator osv. möts som förbjudna att stanna i eller för nära, istället för att behöva hålla reda på diverse tillåtna undantag. Dessutom ser olika T-korsningar olika ut – på en sådan slags plats där de mötande vägarna är trånga skulle en generell tillåtelse att stå i eller för nära en sådan korsning kunna medföra framkomlighetsproblem. Hovrätten avslog mot denna bakgrund parkörens överklagande.Varför ett förbud gäller generellt (trots att det inte sägs helt tydligt i fallet från hovrätten) alldeles oavsett att det rör sig om en T-korsning, och oavsett om de två vägarna dessutom råkar vara enkelriktade, har även att göra med att fordon (även t.ex. tyngre fordon med släp, i förekommande fall, samt utryckningsfordon) vid varje givet tillfälle ska kunna utnyttja hela sin svängradie oavsett vilken färdriktning de färdas i, för att kunna ta in på en korsande väg.Om det finns behov av att avvika från förbudsregeln kan en kommun istället medföra undantag vid varje enskild plats/korsning, med hjälp av skyltning och en tillhörande s.k. lokal trafikföreskrift enligt TrF 10 kap 1 §. Något undantag har dock inte meddelats för någon av de två T-korsningarna vid Åsögatan-Beckbrännarbacken, förutom de p-avgiftsskyltar som finns på plats.Kort sagt gäller alltså förbudet mot att stå i eller inom 10 meter från en vägkorsning ("korsande körbanas närmaste ytterkant") alla platser där en körbana (del av en väg avsedd för trafik med fordon, som alltså kan vara i princip vilken gata osv som helst, se förordningen om vägtrafikdefinitioner 2 §) möter en annan körbana. Det gäller såvida inte väghållaren (enligt TrF 10 kap. 3 § kommunen, länsstyrelsen eller i undantagsfall polisen, beroende på omständigheterna) bestämt om något undantag från det förbudet – eller beslutat om ett annat förbud – på platsen.Detta innebär sammantaget att parkeringsanmärkningen tycks vara korrekt utfärdad utifrån din beskrivning. Du har naturligtvis rätt att bestrida denna oavsett, enligt lagen om felparkeringsavgift 9 §, men utifrån den information jag har om detta ärende bedömer jag det tyvärr som ganska fruktlöst (såvida du inte stått efter p-avgiftsskyltarna, då vägkorsningsförbudet så att säga är "bortskyltat" och p-avgift gäller istället).Hoppas du fått svar på din fråga! Lycka till i fortsättningen!Med vänlig hälsning,

Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar

2021-09-14 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag parkerar med sms app men får ingen bekräftelse. Därefter får jag kontrollavgift. Jag anser att eftersom parkerings appen fungerar inte då ligger ansvaret hos parkerings bolag och avgiften bör annuleras. Vad anser ni?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte vill betala och undrar om du har grund för att bestrida den. Regler om felparkering på privat mark där markägare anlitat ett privat bolag för att sköta parkeringen regleras i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Allmänt om kontrollavgiftEn markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).Lagen säger inte något specifikt om situationen när en parkerings-app inte fungerar. Det finns däremot en bestämmelse som säger att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det är en bedömningsfråga om omständigheterna når upp till kravet på uppenbart oskäligt och det är svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i din situation utan närmare information.Rekommendation i ditt fallOm du inte har betalat kontrollavgiftenFör att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.För det fall att parkeringsbolaget därefter håller kvar sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.Om du har betalat kontrollavgiftenAnses ärendet från parkeringsbolagets håll som avslutat och det blir därför du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna. En stämningsansökan till tingsrätten kostar 900 kr.Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Parkeringsböter trots att parkeringslappen placerats i framrutan

2021-08-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utredning av din situationDu har alltså betalat parkeringen och placerat lappen lite otydligt i framrutan, vilket verkar ha lett till att den inte varit synlig för parkeringsvakten, vilket således resulterade i böter. Eftersom du de facto betalat parkeringen och har bevis på det (du har parkeringslappen tillhanda) bör dina böter kunna gå åter och alltså avskrivas. Du har emellertid även haft en skyldighet att placera lappen så att den är synlig för parkeringsvakten. Detta är något som talar emot att dina böter ska gå åter. Å andra sidan har lappen trots allt funnits i framrutan, vilket trots att den placerats lite otydligt, bör kunna ha setts av en skärpt parkeringsvakt. Parkeringsvakten kan helt enkelt ha slarvat med att kolla ordentligt huruvida lappen fanns där eller inte, vilket i sin tur lett till böter. Klockslaget tyder vidare på att det kan ha varit mörkret som gjort att parkeringsvakten inte sett lappen. Mycket talar således för att dina böter kan gå åter.Min rekommendationDu bör betala dina böter, annars riskerar du ytterligare straffavgifter. Sedan bör du vända dig till polismyndigheten för att bestrida dina böter. Detta gör du genom att fylla i och skicka in ett särskilt formulär. Hur den här processen går till, det vill säga hur du bestrider en parkeringsanmärkning, finner du på polismyndighetens hemsida. Jag vill särskilt betona vikten av att du faktiskt betalar dina böter. Detta som ovan nämnt för att riskera ytterligare straffavgifter. Det är nämligen så att du kommer få beloppet av bötessumman på 800 kronor tillbaka om bestridandet går din väg. Visar det sig således att du tilldelats böter felaktigt, återbetalas summan till ditt konto.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Om parkeringsbot har angett fel adress?

2021-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gäller en kontrollavgift även om parkeringsbolaget angivet fel adress på kontroll avgiften ?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åå parkeringsboten ska det alltid finnas med en hänvisning till vart du skriftligen kan överklaga den. Jag hade gett dig rådet att vända dig dit och skriftligen påpeka att boten är felaktig och att du inte parkerat din bil på den adressen. Att adressen är felaktig bör vara lätt att bevisa, du har inte angett hur felaktig den är, om det gäller en adress i annan stad t.ex. är det ju lätt att bevisa. Parkeringsvakterna brukar även ta bilder på fordonet som parkerats olovligt ifall någon skulle överklaga så de har bevis. Därav bör även dem själva kunna se att boten är felaktig men kan vara så att du måste inkomma med något bevis på att du inte parkerat på den gata de angett. Att du påpekar att adressen är felaktig bör göra boten ogiltig. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

2021-09-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan jag fick en p-bot på 1100kr för jag parkerade för nära en korsning men jah trodde max priset på en parkeringsblter va 1000kr så jag undrar då om jag har fått betala för mycket i böter.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lagen om felparkeringsavgift får regeringen ange det högsta och det lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. I 2 a § förordningen om felparkeringsavgift anger regeringen att felparkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och beloppet får fastställas till lägst 75 och högst 1300 kr. Förr var maxbeloppet 1000 kr men ändrades till 1300 kr den 1 mars 2017.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett

2021-09-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har du fått en parkeringsbot trots att du betalat parkeringsavgiften och följt alla parkeringsregler och nu undrar du vad du ska göra. Mitt råd är att överklaga boten. Hur du överklagar kommer jag förklara nedan. För att kunna överklaga boten på rätt sätt så måste man skilja på om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. På boten kan du läsa om det är en felparkeringsavgift eller kontrollavgift du har fått.Om du har fått en felparkeringsavgiftOm du fått en felparkeringsavgift så kan du anmäla till polisen att du bestrider boten. I din anmälan ska du då ange de omständigheter som du grundar ditt bestridande på samt den bevisning du åberopar (9 § lagen om felparkeringsavgift). Tänk dock på att du måste betala boten även om du bestrider den (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om ditt bestridande godkänns så kommer du få tillbaka pengarna.Vad du ska göra om du fått en felparkeringsavgift är alltså att förklara i ansökan om varför du bestrider boten samt åberopa parkeringsbiljetten som du betalat som bevisning. På polisens hemsida hittar du blanketten som ska skickas in när du bestrider boten.Om du har fått en kontrollavgiftOm du fått en kontrollavgift så kan du överklaga boten till den som utfärdat den. Det framgår ofta av boten eller parkeringsbolagets hemsida vem det är du ska kontakta med din överklagan. Överklagan, som helst ska vara skriftlig, ska innehålla en motivering till varför du överklagar samt relevanta handlingar. Under tiden du bestrider boten får du hålla inne betalningen.Skulle du och parkeringsbolaget inte komma fram till en lösning på överklagan så kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Vad du ska göra om du fått en kontrollavgift är alltså att motivera varför du överklagar samt bifoga parkeringsbiljetten som du betalat.Oavsett om du fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift är min bedömning att din överklagan troligtvis kommer bifallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Parkering med p-skiva och avgift

2021-08-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Vad är det exakt som gäller med en p-skiva? Är det så om det är en avgiftsplats och p-skiva 2 tim, är de första 2 timmarna avgiftsfria eller måste man betala under hela vistelsen?
Yodit Eshete |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 49 a § Trafikförordningen så ska avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa. Gällande p-skiva uttalar bestämmelsen bland annat att p-skivan måste ligga fram till i bilen och synas tydligt. Utöver detta gäller att om fordonet parkeras innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Står det att det är p-skiva som gäller och sedan avgift så innebär det att du står gratis med p-skiva i 2 timmar men behöver betala för resterande tid du står parkerad. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,