Överklagande av kontrollavgift

2020-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag betalade parkering via EasyPark appen. Det var skyltat att för 1 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat via EasyPark.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utfärdande av kontrollavgiftEn kontrollavgift får utfärdas av den markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Kontrollavgiften får upprättas under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).Överklagan av kontrollavgiftDu har möjlighet att överklaga kontrollavgiftsfakturan om du anser att den har blivit felaktigt utfärdad. För att överklaga avgiften ska du kontakta parkeringsbolaget som har utfärdat avgiften. Bestridandet ska som utgångspunkt göras skriftligen. I din invändning behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för din invändning. I ditt fall kan du exempelvis bifoga kvittot på att du har betalat för parkeringen. Du bör också angiva registreringsnumret på din bil, namn och övriga kontaktuppgifter. Det finns i vissa fall ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill överklaga en kontrollavgift.Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. Huruvida du kommer att nå framgång med din överklagan är inte alldeles säkert, men du kan alltid pröva och förklara för bolaget att du faktiskt har betalat för parkeringsplatsen men enbart inte placerat p-skivan vid fönstret. Om parkeringsvillkoren har varit otydligt skyltade kan du även påpeka detta, då en kontrollavgift endast ska utfärdas såvida villkoren tydligt har framgått på den aktuella parkeringsplatsen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Måste jag betala parkeringsböter?

2020-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Jag har fått parkeringsbotDet gäller lag (1984:318) paragraf 3Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. Jag har fått parkeringsbotMin fråga: Infarten till denna väg var tydligt skyltat att det var enskild väg och att parkering var förbjuden. Längre in på området finns det stenbrott med badplats, strax intill det parkerade jag tillsammans med många andra bilar. Där fanns det inga skyltar om parkeringsförbud. Måste jag betala?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån de omständigheter som du beskriver i din fråga torde kontrollavgiften vara korrekt utfärdad. Ett vägmärke som anger förbud mot att parkera gäller från platsen där märket är uppsatt tills någon annan information anges eller där vägen korsas av en annan väg än vad som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen eller enligt vad eventuell tilläggstavla på parkeringsförbudet anger. Av andra vägar än de som avses i ovan nämnda paragraf förstås andra vägar än vägar från parkeringsplatser, stigar, cykelbana, gågata m.m. Om ingen annan information givits gäller parkeringsförbudet som uppsatts på den enskilda vägen till dess att ny information ges eller tills viss annan väg korsar den enskilda vägen. Om det inte givits någon ny parkeringsinformation eller om den enskilda vägen inte korsats av annan väg enligt ovan nämnda beskrivning gäller alltså parkeringsförbudet vid infarten även längre in på vägen. Kontrollavgiften torde därmed vara korrekt utfärdad. Om du vill kan du läsa mer om förbudsskyltar hos Transportstyrelsen. Om du ändå vill överklaga parkeringsboten måste du ändå betala avgiften tills vidare. Om din överklagan sedermera skulle vinna bifall återbetalas den erlagda avgiften. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur överklagar jag parkeringsböter?

2020-10-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har fått p-böter när jag stod utanför ett köpcenter på 500 kronor. Tydligen har man infört p-skiva för att få stå på parkeringen. Jag var i efterhand och tittade då jag inte uppfattade någon skyltning om detta, då skyltar saknades har jag även fotograferat som bevis för detta. Någon skyltning om att p-skiva krävs saknas på parkeringen. Det sitter alltså inga skyltar uppsatt nånstans på parkeringen att p-skiva krävs. Inte heller där jag gick in i köpcentret fanns någon information om detta.Jag undrar hur jag går tillväga med min överklagan? Jag har betalat in summan men anser alltså att det bör rimligtvis betalas tillbaka på grund av att skyltning och information saknas.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En markägare får endast ta ut kontrollavgift för en felaktig parkering om villkoren för parkeringen tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen måste göras med vägmärken (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Om markägaren inte tillkännagett parkeringsvillkoren tillräckligt tydligt är den inte berättigad att ta ut en felparkeringsavgift. På parkeringsboten finns ofta information om hur man ska gå tillväga för att överklaga. Om det skulle saknas sådan information kan du vända dig direkt till bolaget som utfärdat kontrollavgiften och meddela ditt krav och din överklagan. Hänvisa till att det på platsen vid tidpunkten för parkeringen saknades information om gällande parkeringsvillkor och att det saknades skyltar om krav på p-skiva vilket innebär att det inte är möjligt för en bilförare att kontrollera parkeringsvillkoren. När parkeringsböter utfärdas får man ofta betala in den krävda summan inom den angivna tiden, men kan efter det formulera en överklagan och vid bifall av den återbetalas den erlagda avgiften. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?

2020-10-12 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Vi betalade med hjälp av vår parkeringsapp en p-plats. Vi har våra två bilar registrerade i appen. Av misstag betalade vi för fel bil. Vi fick då böter.Är det korrekt att bötfälla? Vi betalade boten men tycker inte att det är rimligt att parkeringsbolaget (kommunalt parkeringsbolag) ska kunna kräva att få behålla såväl ( den OBS! korrekt inbetalda( gäller både belopp och tidsrymd)) ersättningen för den p-ruta vi upptog med vår bil som böterna. Hur ser ni på detta. Vi har skrivit till bolaget 2 gånger utan att få svar tillbaka.Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning sker på korrekt sätt enligt angivna parkeringsangivelser. Däribland ingår att man betalar för hela den tiden man upptar en parkeringsplats, men även att man angivit rätt registreringsnummer. Liknande fall har prövats i praxis som bekräftar bilförarens ansvar att säkerställa att parkering sker på rätt sätt (se exempelvis RH 2016:42). Var det korrekt att bötfälla vårt fordon?Så som du beskriver i din fråga så har parkeringen skett korrekt med undantaget att ni valt att betala för fel bil då ni haft två fordon registrerade i betalningsappen. Det innebär de facto att det inte betalats någon parkering för fordonet som faktiskt var parkerat på platsen. Som jag nämnde ovan åläggs fordonets förare en ganska långtgående plikt att kontrollera och se till att parkeringsavgiften åläggs på rätt sätt. Även om ni gjort allt rätt förutom att välja fel bil av misstag har ändå parkeringen varit felaktig. Ni kan såklart välja att överklaga parkeringsboten om ni vill, men ni kommer dessvärre troligen inte att vinna framgång med överklagan. Även om det endast rör sig om ett misstag så har det blivit fel i parkeringen, och det har inte avlagts någon parkeringsavgift för bilen som stod parkerad. Eftersom det faller tillbaka på ert ansvar anses det vara ert fel att parkeringen inte var betald korrekt vilket legitimerar parkeringsbolaget att bötfälla. Parkeringsbolaget har alltså haft rätt att bötfälla även om det kan kännas olustigt för er eftersom det endast rört sig om ett misstag från er sida. Ni kan fortsätta kontakta parkeringsbolaget om ni vill eller överklaga parkeringsboten för att få en ny prövning, men jag tror dessvärre inte att ni kommer vinna framgång med det. Med vänliga hälsningar

Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot

2020-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har har fått en parkeringsbot. Jag ställde min bil provisoriskt under 2 dagar på en parkering ca 5-10meter från vårt hus. Den lilla parkeringen saknar P-skylt. På boten står det att bilen stått parkerad på den adress som vår fastighet heter. Troligtvis för att parkeringen inte heter något och då hade väl p-vakten 2 alternativ, skriva antingen grannens eller vår bostadsadress som är de adresser som ligger närmst. Kan jag på något sätt överklaga ?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att överklaga en parkeringsbot om man anser att den har blivit felaktigt utfärdad. Nedan följer en redogörelse för förfarandet vid en överklagan. Allmän redogörelseInledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som har upprättats. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. FelparkeringsavgiftFör att överklaga en felparkeringsavgift behöver du skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för avgiften till Polismyndigheten. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift). Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala avgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan alltså inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).KontrollavgiftOm det däremot är en kontrollavgift som har upprättats, ska du istället göra en överklagan till den som har utfärdat avgiften. En kontrollavgift upprättas vanligen av en markägare eller ett parkeringsbolag om du har parkerat i strid mot gällande skyltning eller villkor på den aktuella parkeringsplatsen. Utfärdaren av boten framgår vanligen på kontrollavgiften.I din invändning mot betalningsansvar behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan exempelvis vara relevanta bilder, intyg och parkeringstillstånd.Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

2020-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag bor i en bostadrätt där vi har möjlighet att hyra extra parkering för ytterligare ett fordon.Vi har ett antal gästparkeringar som är 12 h. Eftersom vi haft olägenhet att de boende ställer sig på gästparkeringarna har vi köpt in er tjänst att övervaka så att det efterföljs. Vi har dock några boende som parkerar dagligen, en extra personbil och en företagsbil. Vi har ringt vårt lokala vaktbolag ett flertal gånger och även "passat" på dem när de kör här. Men inget händer. Nu har företagsbilen stått på samma ställe ca 4 dygn men ingen parkeringsbot.Ägaren till personbilen är inte skriven på adressen men det ger ändå inte rätten att parkera mer än 12 h, eller hur?Tacksam för svar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att man ska kunna ta ut en kontrollavgift vid felaktig parkering krävs att parkeringen är tydligt skyltad med villkoren för en lovlig parkering (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Om det i ert fall finns skyltar som stadgar att det är tillåtet att endast stå på parkeringen i 12 h är det som ska gälla. Som jag förstår din fråga finns det inga andra tilläggsskyltar en skylten om 12 h-gränsen och då är det maximal parkering i 12 h som gäller för alla. Om du undrar varför alla inte får böter på den aktuella platsen kan du ringa och fråga vaktbolaget eller diskutera parkeringsvillkoren med dem när de är på plats för att få klarhet i varför de inte bötfäller trots 12 h-gränsen för parkeringen. Den aktuella bilen kan också flytta sig var 12 h eller oftare och sedan påbörja en ny godkänd 12 h-period. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?

2020-10-19 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag fick en parkeringsböter för att jag inte hann betala avgiften då jag gick in i byggnaden o pågrund av regn. Tydligen kom en kontrollant och gav mig en p-bot 18.13-18.18 (står på lappen) och jag fick ett kvitto från Easypark att jag hade betalat parkeringen från och med 18.24. Hur ser lagen ut på det? Kan ringade och prata med de om det o be de mackulera parkeringsbötern eller måste jag ändå betala den?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur kan du gå vidare med din parkeringsböter?Som jag förstår det när du förklarar det så gav parkeringsvakten dig böter kl 18.13-18.18 eftersom du inte hade betalat avgiften vid den tidpunkten. Sedan fick du ett kvitto på att du betalat avgiften för parkeringen från och med 18.24. Som jag förstår det så innebär det ju att parkeringen inte var betald vid 18.13 när parkeringsvakten kom och kollade din bil, vilket är anledningen till att du fick böter.Om du anser att du inte gjort något fel eller att det skett något missförstånd här så kan du såklart ringa och prata med dem och se vad de säger. Det du för övrigt kan göra om du anser att du har fått en felaktig parkeringsbot är att bestrida den. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsboten. I annat fall bör du betala den. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

2020-10-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag parkerar bilen på en parkering. Skriver in mitt reg.nummer X (det vill säga jag tror att jag skrivit det) i automaten och betalar 60:-. Får en kontrollavgift på 500:-. Det visar sig att jag troligen vänt på två av bokstäverna. Jag hävdar att om man kollar aktuella reg-nummer under den aktuella tiden i automaten, finns det det alltså ett reg-nummer som absolut påminner om mitt. Jag har bevis på att jag betalat, och det finns ett nummer som i stort påminner om mitt. Jag anser att man borde kunna ha en viss flexibilitet. Detta borde man kunna kräva. Har liknande ärenden prövats i rätt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning enligt angivna parkeringsangivelser sker på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att man måste kontrollera att man angivit rätt registreringsnummer. Ett liknande fall som det du beskriver har prövats i RH 2016:42. En bilist betalade den angivna parkeringsavgiften genom en sms-biljett men angav inte det fullständiga registreringsnumret på bilen utan bara delar av det. I målet var det ostridigt att bilisten de facto avlagt parkeringsavgift och att han endast angivit delar av registreringsnumret. Hovrätten fann att bilisten därmed inte fullgjort sin skyldighet att betala parkeringsavgiften på angivet sätt och fastställde att han var betalningsskyldig för den aktuella parkeringsboten. Ska jag överklaga parkeringsboten?Du kan överklaga parkeringsboten om du vill, men du kommer mest sannolikt inte att vinna framgång med överklagan med hänvisning till det ansvar som läggs på den betalningsskyldige att betalning erläggs på korrekt sätt för det parkerade fordonet och att det var du som var ansvarig för felet även om det rör sig om ett misstag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar