Hur jobbar en advokat i en arvstvist?

2021-08-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur jobbar en advokat tillsatt av tingsrätten i en arvstvist
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningDetta är en väldigt öppen fråga som skiljer sig åt beroende på fall och person. Jag redogör emellertid för hur det i stora drag, rent generellt, ser ut för en advokat i en arvstvist.Grundlig research och eventuell förhandling med motpartenFör det första bör en advokat alltid göra en grundlig research om det fall som finns för handen. Detta för att hamna rätt och således göra ett gott arbete som på bästa sätt gynnar klienten. Här kan man även i ett tidigt skede börja förhandla med motparten, i vilket advokaten kan föra fram sådant som hjälper klienten. Sådana informella förhandlingar kan göra att motparten ger med sig och tvisten därmed kan upphöra.Formell förhandling i rättenOm inte överenskommelse redan uppkommit, blir det aktuellt för formella förhandlingar i tingsrätten. Förhandlingen ser i regel ut som så att respektive advokater lägger fram fakta som talar för sina respektive klienter. Här lägger således advokaten fram all den fakta som talar för varför klienten bör ha rätt till arvet. Fakta som framkommit av den grundliga researchen.RättegångKan parterna inte komma överens i förhandlingen blir det aktuellt med rättegång, i vilken advokaten här igen lägger fram allt det som talar för klientens rätt till arvet. Före rättegången blir av ska advokaten ge in en bevistalan, vilket innebär en redogörelse för de handlingar och dokument som talar för klienten. Under rättegången har advokaten även möjlighet att använda sig av vittnen för att nå önskat resultat.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?

2021-03-25 i Rättshjälp
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1Goddag! Jag blev gripen förra året med 40 gram cannabis uppdelad i påsar, när jag blev gripen så fick jag panikattack och stelnade . Därefter på samma dag fick jag husrannsakan och dem hittade ungefär 100 gram i en påse i mitt sovrum.Nu för blev jag anklagad för ringa narkotika, narkotika brott i överlåtelse och dessutom motstånd mot tjänsteman.Jag ska ha förhör och önskade ha en offentlig försvarare eftersom jag kan tydligen hamna i fängelse för detta men tingsrätten gjorde avslag på min ansökan och överklagan.Vad ska jag göra? Jag får panik attacker nu när polisen hör av sig och är rädd att göra förhöret själv för jag vill inte säga något dumt som kommer göra min straff ännu hårdare.Jag själv har inte råd med advokat och inte heller om det kommer bli böter. Framför allt jag vill inte heller hamna i fängelse. Jag har slutat med allt och kämpar med studier och jobb och önskar verkligen inte att detta straff kommer förstöra min situation.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § 1 st. rättegångsbalken (RB). Där framgår det att du har rätt till en offentlig försvarare om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Utöver detta kan även en offentlig försvarare förordnas om det bl.a. föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör (se 21 kap. 3 a § 2 st. RB).De brott du står misstänkt för regleras dels i 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 17 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Ringa narkotikabrott medför antingen böter eller fängelse i högst sex månader, och våldsamt motstånd likaså. Det vill säga, enligt 21 kap. 3 a § 1 st. RB har du inte rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att du i sådana fall enbart kan bli förordnad en försvarare om det anses föreligga sådana särskilda skäl enligt 21 kap. 3 a § 2 st. RB. Vid bedömning av huruvida särskilda skäl föreligger tar rätten bl.a. hänsyn till om du är kapabel till att föra ditt försvar på egen hand, samt ifall det inte står klart vilken påföljd som förväntas, exempelvis ifall du antingen kan bli dömd till böter eller fängelse. Vad kan du göra? Det du kan göra nu är att ansöka om en offentlig försvarare på nytt och då föra en argumentation kring ovanstående. Kanske särskilt den omständigheten att du inte upplever det som att du kommer klara av att försvara dig själv med hänsyn till att du drabbas av panik eller dylikt. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, och om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?

2021-01-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej.Vad krävs för att få vara ett juridiskt ombud utan någon som helst utbildning i en rättstvist?Eller är det helt uteslutet?Finns det undantag om förvaltaren till personen i fråga som behöver ett juridiskt ombud, rekomenderar/väljer det juridiska ombudet?Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det rör sig om så kallade tvistemål, vilket jag antar att du syftar på med "rättstvist", så finns det i 12 kap rättegångsbalken (RB) bestämmelser om parternas ombud. De kraven som finns är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, 12 kap 2 § RB. Detta innebär vidare att det föreslagna ombudet inte ska ha dömts för grövre brottslighet, att personen behärskar svenska språket och har en viss praktisk erfarenhet av rättegångsförfarandet. Dock finns det inget krav på att personen ska ha juristexamen. Det är rätten som avgör om en person är lämplig. Om de inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan de avvisa förslaget på ombud. Ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs dessutom på ombudet.Med vänliga hälsningar,

Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?

2020-11-28 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej, i vilket skede bör man kontakta advokat. Jag har inte fått återkoppling av polisen ännu gällande ringa narkotikabrott. Urinprov och ett förhör har ägt rum men ingen har hört av sig sen dess.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskala och rätten till offentlig försvarareDet är fråga om ringa narkotikabrott, vilket betyder att du vanligen inte har rätt till en offentlig försvarare (såvida du inte är minderårig). Påföljder för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i maximum sex månader (2 § narkotikastrafflagen). För att ha rätt till offentlig försvarare måste emellertid påföljden vara minimum sex månader (rättegångsbalken 21 kap. 3a). Det här betyder att du, om du vill ha en försvarare (advokat), är du tvungen att bekosta detta själv.Att använda sig av advokat eller inteFrågan är om du vill bekosta en advokat för ringa narkotikabrott. Det är således upp till dig om du tycker att det är värt det eller inte. Viktigt i sammanhangen är att, även om fängelse finns i straffskalan är påföljden för ringa narkotikabrott normalt böter. Om du funderar kring ett eventuellt advokatbehov rekommenderar jag dig att ta kontakt med en advokat. Ofta ges kostnadsfri konsultation under x antal minuter vilket innebär att du snabbt kan berätta vad som skett och där ni kan diskutera hur ni eventuellt vill gå till väga framöver. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan du eventuellt vilja ha en försvarare och därför kan det vara bra att ta i kontakt med en nu.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?

2021-08-05 i Rättshjälp
FRÅGA |HejJag har en dum fråga. Låt oss säga att man står åtalad för mord och man har rätt till en advokat men att det inte finns en enda försvarare i hela Sverige som vill representera en, vad händer då? Alla har väll rätt till en advokat så tänker att de kanske inte skulle gå att fortsätta med rättegången förens en försvarare representerar en. Men om det som sagt inte finns någon som vill representera en kan åtalet någonsin förtsätta?Mvh Ted
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad som händer om det inte finns någon advokat som har möjlighet att biträda med sin hjälp vid en rättsprocess. Inledningsvis kommer jag att gå genom lite kortfattat kring offentlig respektive privat försvarare. Avslutningsvis kommer jag att ge min synpunkt på vad som skulle inträffa om ett sådant scenario skulle utspela sig i verkligheten.Vem har rätt till en offentlig försvarare?Den som sitter anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse och begär en offentlig försvarare har rätt till en offentlig försvarare. Detta går att läsa ur (21 kap. 3 a § Rättegångsbalken, RB). I andra fall måste tingsrätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare.Vem har rätt till en privat försvarare?Den som är misstänkt för brott har en ovillkorlig rätt att anlita en privat försvarare.Min uppfattning om vad som skulle ske vid en sådan fiktiv situation som efterfrågatsJag är av den uppfattningen att en huvudförhandling (rättegång) inte skulle ta plats vid denna situation om den tilltalade inte fick en försvarare som förde vederbörandes talan. Detta torde i synnerhet gälla när man står åtalad för ett brott som har livstid på straffskalan (mord). Det skulle inte vara rättssäkert om den åtalade personen själv fick föra sin egen talan i en sådan situation. Min uppfattning är att förfrågan hade gått vidare tills en försvarare var villig att ta åta sig uppdraget. Rättegången hade följaktligen inte påbörjats innan den tilltalade fått en försvarare. Återkom gärna om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar,

Kostnad för försvarare

2021-03-05 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej!Jag är kallad till förhör, antagligen misstänkt för stöld. Min önskan om offentlig försvarare fick avslag från tingsrätten. Advokaten jag önskade mig sa att det antagligen beror på att brottet inte är tillräckligt allvarligt.Det jag undrar, är ifall kostnad för en privat försvarare borde bli högre än eventuella böter? Värdet på det som då misstänkts ha stulits borde inte överstiga 5000 kr, gissar på ca 2000-4000 kr.Tänker att det kanske beror på ifall det tas till rättegång också?En ungefärlig kostnadsuppskattning hade varit uppskattad, om det är möjligt.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur mycket det skulle kosta mer än böterna du skulle bli skyldig att betala. Rent generellt sätt så är kostnaden för en försvarare allt mellan 1 500 kr till 3000 kr i timmen. Detta innebär att enbart efter 2 timmars jobb för din försvarare så kommer dina kostnader för försvaret mycket troligen vara dyrare än böterna. Jag kommer därför nedan att presentera sätt som du kan slippa denna kostnad.Rättskydd - Rättsskyddsförsäkring är en del av privatpersoners hemförsäkringar. Att inneha en rättsskyddsförsäkring innebär att det är försäkringsbolaget som står för ens kostnader vid en rättstvist, varav omfattningen för detta stöd regleras i försäkringsavtalet. Den försäkrades ekonomi påverkar inte försäkringsbolaget åtagande eller dess omfattning. Den största betydelsen denna försäkring får är gällande att denna betalar för ombudsarvodetRättshjälp - Skulle det vara så att du inte har rättskydd via hemförsäkringen, så finns det andra medel att tillgå. En av dessa är så kallad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten går in och betalar vissa kostnader för partens rättegång, exempelvis rättshjälpsbiträde, bevisning och vissa utredningskostnader, 15–19 §§ Rättshjälpslagen (RHL). Just arvodet är begränsat till ersättning för cirka 100 timmars arbete, 15 § RHL. När 100 timmar är nåda ska anmälan till rätten eller rättshjälpsmyndigheten göras, varav beslut om fortsatt rättshjälp ska fortgå eller avslutas, 39 RHL. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Fråga angående rättskydd och rättshjälp.

2020-12-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Ger ni rättshjälp, (hemförsäkring finns)?Jobbar ni med grundlagsskydd för enskilda?Det gäller sol och sip som inte följts med förfärliga konsekvenser, för en funktionshindrad småbarnsfar i skov. Med vänlig hälsning.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsskydd och rättshjälpRättsskydd brukar finnas i hemförsäkringar. Rättsskydd brukar aktualiseras om man hamnar i en tvist, och rättsskyddet ska då täcka kostnad för ombud. Jag skulle rekommendera att du granskar villkoren i din hemförsäkring för att se vad rättsskyddet täcker. Rättshjälp regleras i Rättshjälpslag (här). Man kan inte få rättshjälp om man har möjlighet att få rättsskydd genom sin hemförsäkring. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor, se 6 § Rättshjälpslagen (här). Ekonomiskt underlag innebär den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, se 38 § Rättshjälpslagen (här). Kan Lawline hjälpa till med detta ärende? Vi som besvarar frågor via hemsidan är juriststudenter, och därför vågar jag inte garantera att Lawlines juristbyrå kan ta sig an detta ärende. Jag skulle därför rekommendera att du ringer till Lawline och frågar om detta är möjligt. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04. Du kan även skicka ett mail till info@lawline.se Vänligen,

Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?

2020-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Jag har jätte dålig ekonomi men behöver rättshjälp för att få tillgång till domstol. Finns det möjlighet till det?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar som du behöver vägledning hur du ska få juridisk hjälp när det saknas ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv. Det finns två delar att kolla på, den första är din hemförsäkring och den andra är rättshjälp. Vad erbjuder din hemförsäkring?Vissa hemförsäkringar ingår det rättsskydd och det är att du kan få ersättning för de kostnader du har fått när du har anlitat ett juridiskt ombud eller eventuella rättegångskostnader för din motpart om du skulle förlora en tvist. När kan du få rättshjälp?Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp.Min rekommendationSå min rekommendation är att du först kolla vad som ingår i din hemförsäkring och överväger hur du vill gå tillväga. Sedan vi på Lawline hjälper dig mer än gärna när du anlitar en av våra jurister.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,