Får man anmäla en misstänkt person för försök till hemfridsbrott?

2021-06-25 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! vi säger så här att ja misstänker än person för Försök till hemfridsbrott . det har gått 3-4 månad sen det hände. kan ja polisanmälan honom?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem kan polisanmäla ett brott?Först och främst kan jag informera om att det inte finns några formella krav på vem som kan göra en polisanmälan. Detta betyder att vem som helst kan skicka in information till polisen om att ett brott har begåtts. Du behöver alltså inte själv vara offer för brottet för att anmäla. Du har möjlighet att polisanmäla brottet men du bör tänka på att ha bevis såsom inspelning eller vittnen från grannarna som stärker din anmälan.PreskriptionstidenSom du beskriver så har hemfridsbrottet skett för 3-4 månader och preskriptionstiden för hemfridsbrott gäller i 2 år, 35 kap 1 § Brottsbalken. Det innebär att din rätt att åtala inte är förlorad eftersom det bara har gått 3-4 månader sedan brottet begåtts.Jag hoppas du fick svar på din fråga

Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

2021-06-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej , jag har en undran.Det är så att en närstående till mig har anklagats för våldtäkt som hände för 10 år sen och en för 5 år sen , hur stor är chansen att han blir åtalad ? De finns inga bevis endast ett brev som offret har skrivit.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En åklagare är skyldig att väcka åtal om denne anser sig kunna förvänta en fällande dom (RB 20:6). Först kan konstateras att om den ena våldtäkten skedde för mer än tio år sedan är den preskriberad (BrB 6:1 j. 35:1). Isåfall kommer åklagaren inte väcka åtal eftersom din kompis inte kommer kunna dömas för den eventuella våldtäkten. Vidare verkar bevisläget vara väldigt svagt eftersom det enbart finns ett brev. Detta brev kommer inte i sig vara tillräckligt för en fällande dom. Åklagaren kan dock inleda en förundersökning för att utreda saken närmare, t.ex intervjua vittnen och offret. Framkommer fler bevis under denna kan åklagaren anse att bevisunderlaget är tillräckligt starkt för att väcka åtal. Sammanfattningsvis kommer en åklagare inte väcka åtal i nuläget eftersom ett brev inte är tillräckligt för en fällande dom. Detta kan dock ändras om nya bevis framkommer. Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?

2021-06-17 i Domstol
FRÅGA |Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) finns i Förvaltningsprocesslagen (FPL). Domstolens huvudsakliga uppgift är att skapa prejudikat som kan få vägledande betydelse för hur liknande fall bedöms i framtiden. För att HFD ska ta upp ett mål till prövning krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd enligt 35 § FPL. Det innebär att inte alla mål som överklagas tas upp till prövning i HFD och endast någon enstaka procent av alla mål som inkommer beviljas prövningstillstånd.Målets gång från inkommen till avgjortI samband med målets inkommande till domstolen sker en rättsutredning om prövningstillstånd bör beviljas efter inte. När prövningstillstånd väl är är klart sker en kommunicering i målet som innebär att parterna skriftligen yttrar sig över varandras skrivelser. Det är en justitiesekreterare som ansvarar för kommuniceringen och som även är den som genomför en fördjupad rättsutredning (diskussionsunderlag, doms- och beslutsförslag) som därefter överlämnas till justitieråden i HFD. (se här)Angående frågan om hur lång tid det brukar ta att få prövningstillstånd i HFD och hur lång tid det tar att avgöra ett mål är svaret beroende av målets omfattning och svårighetsgrad, omständigheterna i det enskilda fallet och arbetssituationen på domstolen, se här. HFD:s målsättning är att målen ska avgöras så snart som möjligt men det är tyvärr inte möjligt att ange en bestämd tid.Sammanfattningsvis är det inte möjligt att besvara frågan hur lång tid det kan ta för att få prövningstillstånd och hur lång tid det tar innan ett ärende avgörs. Svaret på frågan är som ovan nämnt beroende av målets omfattning och om man ser till målets gång från inkommen till avgjort påverkas handläggningstiden också av den kommunicering som sker efter meddelat prövningstillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?

2021-06-17 i Vittna
FRÅGA |Hej. Min 14 åriga dotter är kallad på förhör hos polisen som vittne, jag som vårdnadshavare ska vara med. Måste dock ta ledigt från jobbet, har jag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Har ett vittne rätt till ersättning?Regler angående vittne kan hittas i 36 kapitlet rättegångsbalken (RB). Ett vittne har rätt till ersättning enligt 36 kap. 24 § RB. Av samma paragraf framgår det att ersättning till ett vittne som har åberopats av en enskild part ska betalas av parten. I vissa fall kan dock ersättningen betalas av allmänna medel, till exempel om hänsyn behöver tas till partens ekonomiska förhållanden. Beroende på om det är parten eller det allmänna som ska betala ersättningen kan det se lite olika ut och jag kommer därför att besvara din fråga utifrån båda dessa förutsättningar. Detta gäller om det är parten som ska ersätta vittnetDen ersättning som betalas av parten ska avse nödvändiga kostnader för resa, uppehälle samt ersättning för tidsspillan efter vad rätten anser är skäligt (36 kap 24 § tredje stycket RB). Detta innebär att rätten avgör om det är rimligt att betala ut en viss ersättning. När det kommer till förlorad arbetsinkomst är detta en kostnad som faller under tidsspillan och den kan därför ersättas. En ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att vittnet mister inkomst eller gör en annan ekonomisk förlust. Detta gäller om det är det allmänna som ska ersätta vittnetRegler kring ersättning för vittnen som betalas av allmänna medel finns i förordningen om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Av 1 § andra stycket framgår det att ersättningen kan avse nödvändiga kostnader för resa och uppehälle samt ersättning för mistad inkomst eller annan ekonomisk förlust (ersättning för tidsspillan). Du kan alltså få ersättning för minskad arbetsinkomst även om det skulle vara så att det är det allmänna som ska ersätta dig. Av 5 § framgår att ersättning för tidsspillan (vilket minskad arbetsinkomst är) får bestämmas till det belopp som motsvarar den faktiska förlusten men att denna ersättning inte får överstiga 700 kronor per dag. SammanfattningSammanfattningsvis kommer du att ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst oavsett om ersättningen ska betalas av parten eller om den ska betalas av allmänna medel. Om ersättningen ska betalas ut med allmänna medel kan dock ersättningen inte överstiga 700 kronor per dag. Avslutningsvis vill jag nämna att det ska stå på din kallelse vilka ersättningsregler som gäller i just ditt fall. Om du vill begära ersättning så ska det göras i samband med rättegången. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Åklagarens objektivitetsplikt

2021-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Det sägs att även Åklagare skall ta hänyn till den misstänkte.Vilka regler finns för detta? VG ge länkar
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Åklagare ska iaktta objektivitetsprincipen vilket, bland annat, betyder att åklagaren ska förhålla sig objektivt till frågan om en misstänkt är skyldig eller inte. Objektivitetsprincipen kommer till uttryck på olika ställen i lagen. I 23 kap. 4 § rättegångsbalken anges det bland annat att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt vilket, enligt lag, innebär att undersökningsledaren ska beakta både sådant som talar för att den misstänkte är skyldig samt sådant som talar för att den misstänkte inte är skyldig. Objektivitetsprincipen anges även i 45 kap. 3 a § rättegångsbalken där det uttryckligen står att en åklagare ska agera på ett objektivt sätt även efter att åklagaren har väckt åtal. Att en åklagare ska "ta hänsyn till den misstänkte" kan med andra ord innebär att man som åklagare även ska iaktta sådant som talar emot den misstänktes skuld. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Vän kört för fort med min bil inför fartkamera

2021-06-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej min kompis körde min bil och fastnade på en fartkamera, körde 9 km för fort. Nu har jag fått ett brev från polisen som säger att jag har kört fordonet. Jag nekade. Har nu varit med om ett telefonförhör där polisen frågade om jag åkte med och jag svarade ja. Jag argumenterade även för varför det inte kan vara jag på bilden. Då sa dom att ärendet skulle åka till åklagare och det enda jag kan komma undan med är att säga vem som körde bilen. Min fråga; kan man verkligen fälla mig när det inte är jag som körde bilen?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels om du som ägare till en bil som har använts av en vän till dig vid fortkörning inför en fartkamera, är skyldig att uppge vem det var som körde bilen; dels om du kan bli ansvarig för kortkörningen även om det inte var du som körde bilen. Bakgrunden till frågan är att en vän till dig körde för fort med din bil och då blev fotat av en fartkamera och att du nu har blivit kontaktat av polisen. Bara den som kör bilen kan drabbas av böterVid framförande av fordon har vi i Sverige något som kallas för föraransvar. Det innebär (till skillnad från ägaransvar) att det är föraren av fordonet som ansvarar för exempelvis eventuella fortkörningar. Således kan inte ägaren av ett fordon drabbas av en fortkörningsbot som någon annan orsakat då den framfört ägarens fordon.Du behöver inte uppge vem det var som körde din bilNär polisen får in en bild från en fortkörningskamera så kommer de att jämföra bilden på föraren av bilen med ett pass- eller körkortsfoto föreställande ägaren av bilen. I vissa fall är det tydligt att det inte är ägaren till bilen som har kört för fort, då kontrollerar polisen vanligtvis om det kan vara någon närstående till ägaren som har kört bilen (ex. make eller barn). Om det inte heller ger någon träff brukar en förfrågan skickas till ägaren av fordonet där hen ombeds uppge vem det var som körde bilen. Även om du som ägare vet vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället har du ingen skyldighet att lämna den uppgiften till polisen. Ur en samhällsmoralisk synvinkel kan ett sådant handlade såklart diskuteras, men det finns ingen lag som säger att du som ägare är skyldig att uppge vem som körde fordonet. I andra fall kan polisen göra bedömningen att föraren av bilen på fotot från fortkörningskameran är så pass lik dig som ägare till fordonet att de anser att det förmodligen är du som har framfört fordonet vid det aktuella tillfället. De kommer då att ta kontakt med dig där du får möjlighet att erkänna till hastighetsöverträdelsen. Om det inte är du som har framfört fordonet kan du istället neka till överträdelsen. Du kan då räkna med att bli kallad till ett kompletterande polisförhör där de får se dig i verkligheten. Om polisen väljer att gå vidare med ärendet på detta sätt bör du alltid be om att få se bilden för att du själv ska kunna avgöra hur lik personen som kör fordonet är dig. I slutändan är det domstol som avgör om fotot från fartkameran räcker som bevisning eller inte och genom att själv titta på bilden kan du göra en egen bedömning av din eventuella framgång med nekandet. Om bilden exempelvis är otydlig/suddig och skulle kunna föreställa vem som helst bör du komma med denna invändning. Om polis och åklagare ändå gör bedömningen att bilden räcker som bevisning mot dig och du ändå nekar är det som sagt domstol som tar det slutgiltiga beslutet. Sammanfattning Eftersom det inte var du som körde fordonet vid det aktuella tillfället, utan du är enbart den som står som ägare till fordonet, är det inte du som ska drabbas av fortkörningsboten. Detta följer av att vi i Sverige har något som kallas för föraransvar.Vidare har du inte någon skyldighet att uppge vem det var som faktiskt körde fordonet. Om bilden däremot är väldigt lik dig och du misstänker att du kanske kan bli fälld för fortkörningen även fast det inte var du som körde bilen, bör du kanske fundera på om det är bättre för dig att ändå uppge vem det var som faktiskt framförde fordonet. Du kan läsa mer om polisens utredningar vid hastighetsöverträdelser inför fartkameror här. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får läkare vittna?

2021-06-17 i Vittna
FRÅGA |Jag har förstått att vi i Sverige har s.k. "fri bevisprövning" i brottmål. Fråga: Får en domstol tillåta att en läkare hörs som vittne om något som anförtrotts honom i yrkesutövningen av en tilltalad i brottmål, om detta inte är särskilt angivet i lag eller den tilltalade inte samtycker till det?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara detta blir rättegångsbalken (RB) och offentlighets- och sekretesslag (OSL) tillämplig. Fri bevisprövning tillämpas i SverigePrecis som du skriver tillämpar vi i Sverige fri bevisprövning och fri bevisföring. Huvudregeln är att man får föra fram vilken bevisning som helst, med vissa undantag (tex bevisning som framkommit genom brottsprovokation). Man får alltså lägga fram i princip vilka bevis som helst och sedan ska dessa värderas (sk. bevisvärdering). Alltså kan olika typer av vittnen enligt huvudregeln användas som bevisning. Läkare får som utgångspunkt inte höras som vittnen utan samtyckeDet finns en samhällelig plikt att vittna, detta är huvudregeln (RB 36 kap. 1 §). Till detta kommer dock vissa undantag. Till exempel vissa yrkeskategorier som inte behöver vittna, däribland läkare. Läkare får höras som vittnen om något som de erfarit i sin yrkesutövning eller om något som anförtrotts dem i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det (RB 36 kap. 5 §). Detta innebär alltså att läkare får vittna om sådant som kommer framkommit genom deras jobb om den som tex. behandlats av läkaren samtycker till att de sekretessbelagda uppgifterna tas upp i rättegången. Undantag vid grova brottÄven de som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt kan ibland vara tvungna att vittna om det gäller grova brott (RB 36 kap. 5 § stycke 4 punkt 2). Vittnesplikt föreligger även för läkare om det gäller ett brottmål där minimistraffet är ett års fängelse eller om det gäller försök till brott där minimistraffet är fängelse i två år (OSL 10 kap. 23 §). Sekretessen vid sjukvård är alltså viktig, men vid grova brott som tex mord, grov misshandel eller våldtäkt så kan den brytas till förmån för att läkaren ska kunna vittna.SammanfattningLäkaren får endast höras om det som anförtrotts denne i yrkesutövningen om samtycke finns och annars om det gäller ett tillräckligt grovt brott. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan man påskynda handläggningen hos domstolen?

2021-06-16 i Domstol
FRÅGA |Hej Läste i något av era svar att om man har ett ärende hos hovrätten så bör det tas upp någonstans mellan fyra veckor och fem månader. Hur kommer man vidare när detta inte följs? I nu nuläget har jag ett svar från hovrätten där det aktuella ärendet kommer inte tas upp förrän näst år dvs ca 1 år efter överklagandet! Kan jag påskynda det hela eller anmäla det någonstans?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr är det generellt sett långa väntetider hos domstolarna. Dessvärre finns det inget att göra för att påskynda handläggningen. Domstolarna strävar alltid efter en så snabb och effektiv handläggning som möjligt, men antalet mål ökar ständigt och det är därmed en ökande arbetsbelastning som är svår att hinna med i dagsläget. Det finns riktlinjer för handläggningstiderna, men det är inga garantier utan endast just riktlinjer. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.