Vem har rätt till hunden?

2018-05-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag står som ägare av hunden, men vi har köpt den tillsammans . Vem har rätten till hunden?
Yekta Keskin |Hej!Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Enligt 3 § lag om tillsyn över hund och katt ska jordbruksverket föra register över hundägare. Det är upp till hundägaren att registrera sig som ägare. Detta register har ett högt bevisvärde i frågan om vem som är ägare. Om det finns köpeavtal eller gåvoavtal som visar att äganderätten övergått efter det att registreringen hos jordbruksverket gjordes är det istället detta som gäller. Givetvis går det också att åberopa att hunden enbart levt i ett hushåll eller dylikt. Hoppas att du fick någon ledning i din fråga. Återkom gärna vid fler frågor.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Kan polisman utfärda ordningsbot vid ringa stöld?

2018-05-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej Om ett mindre brott begås t ex en person går in i en affär och snattar varor för ett värde av 200 kronor expediten får syn på personen och tillkallar polis vad händer sedan. Kan polisen bötfälla tjuven på en gång eller måste alla ärenden gå via tingsrätten?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).En stöld av egendom till ett värde av 200 kronor är att betrakta som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Detta då värdegränsen mellan stöld och ringa stöld generellt sett anses ligga på 1000 kronor. Även fängelse finns på straffskalan för ringa stöld.En polisman kan utfärda så kallad ordningsbot (48 kap. 13 § RB) när ett brott begåtts. Detta innebär att gärningsmannen medger skuld och accepterar att betala ett bötesbelopp för att slippa domstolsprövning. Detta kräver dock att det handlar om "brott, för vilket ej stadgas annat straff än böter". Eftersom både böter och fängelse finns på straffskalan för ringa stöld kan alltså ordningsbot enligt min uppfattning inte utfärdas.Ett ytterligare alternativ för att slippa en domstolsprocess är för en åklagare att utfärda strafföreläggande (48 kap. 4 § RB). Detta kan göras även för brott där fängelse finns på straffskalan, men kräver alltså att en åklagare beslutar om det. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Omfattar rättsskyddet i hemförsäkringen brottmål?

2018-05-22 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, Om man blir dömd för misshandel och ska betala alla rättegångskostnader och skadestånd mm. Vet ni om denna typ av brottmål bekostas av rättsskyddet i hemförsäkringen? Tacksam för återkoppling
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottmål omfattas vanligtvis inte av hemförsäkringenHemförsäkringar kan se olika ut och jag kan inte närmare uttala mig om din försäkring, eftersom jag inte har tillgång till mer information angående bolag, avtalsvillkor osv.Däremot brukar hemförsäkringar bara täcka rättegångskostnader, som hänför sig till tvistemål, exv. om du skulle stämma ett företag på pengar för en trasig produkt.Ett mål om misshandel är däremot inte ett tvistemål, utan ett brottmål, och dessa brukar i regel inte omfattas av rättsskyddet i en hemförsäkring.Svaret på din fråga blir därför sannolikt nej, rättsskyddet i hemförsäkringen kommer inte att täcka de nämnda kostnaderna.Mitt rådLäs igenom avtalsvillkoren för hemförsäkringen, för att se om din hemförsäkring kanske täcker rättegångskostnader i brottmål.Dessvärre kanske det inte var det svar du hade hoppats på, men jag hoppas likväl att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förutsättningar för häktning

2018-05-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Vad krävs för att en person ska kunna bli häktad? Vem fattar beslut om häktning?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag till att börja med redogöra för vem som fattar beslut om häktning. Därefter kommer jag att förklara vilka olika typer av häktning det finns enligt rättegångsbalken. Vem beslutar om häktning?En åklagare kan begära en misstänkt häktad. Själva beslutet om att häkta personen ifråga fattas emellertid av domstolen. Beslutet föregås av en häktesförhandling. Domstolen ska i samband med häktningsbeslutet meddela när åtal senast ska väckas. (24 kap. 5 §, 13 §, 18 § rättegångsbalken) Häktning enligt 24 kap. 1 § 1 st rättegångsbalkenFör att någon ska häktas krävs för det första att den som begärs häktad på sannolika skäl är misstänkt för ett brott vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller därutöver. Det krävs alltså att det föreligger stark misstanke gentemot personen ifråga och att minimistraffet för brottet som personen misstänks för är fängelse i 1 år. Vidare måste det finnas häktningsskäl för att någon ska häktas. Någon av nedan angivna scenarion måste föreligga. Det ska finnas risk för att den misstänkte: Avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (s.k flyktfara) Genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (s.k kollusionsfara) eller Fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recidivfara) (24 kap. 1 § 1 st rättegångsbalken)Häktning får endast ske om det är proportionerligt. Detta innebär att skälen till att häkta någon ska uppväga det intrång som ett frihetsberövande faktiskt utgör.Obligatorisk häktningVid brott där minimistraffet är fängelse i två år, utgår man ifrån att det finns särskilda häktningsskäl. Detta innebär att en person som misstänks för ett brott där straffet är minst två år, i regel ska häktas. Om det är uppenbart att det saknas särskilda häktningsskäl ska dock den misstänkte inte häktas. (24 kap. 1 § 2 st rättegångsbalken)Häktning enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalkenDen som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott och personen ifråga är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller kan lämnade uppgifter antas vara osanna, får personen häktas oavsett brottets straffskala. Detta gäller även om personen ifråga inte har sin hemvist i Sverige och det finns risk för att han/hon genom att bege sig från landet undandrar sig lagföring eller straff. (24 kap. 2 § rättegångsbalken)UtredningshäktningEn misstänkt som enbart är skäligen misstänkt, det vill säga misstänkt på en lägre misstankegrad än vad som i normalfallet krävs, kan häktas under förutsättning att övriga krav för häktning är uppfyllda samt att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i försvar. (24 kap. 3 § rättegångsbalken)SammanfattningsvisDet är domstolen som beslutar om häktning ska ske. Det ställs många och höga krav för att en person ska kunna häktas, vilket motiveras av att det utgör en mycket ingripande åtgärd i en människas rörelsefrihet.Vänligen,

Vad innebär negativ rättskraft?

2018-05-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är läkare och måste göra en författningskunskap kurs.Jag vill ha hjälp med några ingrepp.Vad innebär negativ rättskraft??Mvh
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Negativ rättskraft är en rättsföljd av en dom. När en dom inte längre kan överklagas (normalt sett tre veckor efter det att den meddelades) vinner domen laga kraft. När en dom vunnit laga kraft har den också fått rättskraft. Rättskraften har två huvudsakliga funktioner. Den negativa rättskraften innebär att ett mål om en fråga som redan har prövats inte får prövas igen. Ett vanligt sätt att uttrycka det på är att man helt enkelt inte får pröva samma sak igen, också kallat res judicata. Negativ rättskraft inträder både i tvistemål och i brottmål. I rättegångsbalken hittar du negativ rättskraft i tvistemål i 17 kap 11 § och i brottmål i 30 kap 9 §. Exempel på negativ i rättskraft i tvistemål: A väcker en talan om B för att få betalt i enlighet med Kontraktet i juni. A vinner målet och domen överklagas inte inom tre veckor och vinner alltså laga kraft. B väcker i augusti en talan om att B inte ska anses betalningsskyldig för Kontraktet. Denna talan får inte väckas då den rör samma sak – betalningsskyldighet för B ur Kontraktet. Det är samma parter, samma grund och rör samma rättsförhållande. Negativ rättskraft hindrar alltså en att en ny prövning eller ett nytt mål om samma sak prövas igen. Positiv rättskraft å andra sidan innebär att en dom har bevisverkan i en senare fråga. Det innebär att en dom kan påverka utgången i en efterföljande process utan att vara bindande. Domen kan istället åberopas som bevis. Exempelvis om en man ansöker om fastställande av faderskap i den första processen. Han vinner och domen vinner laga kraft. Därefter ansöker han om delad vårdnad om barnet. Domen i första processen kan då användas som bevisning i målet för att styrka hans talan om delad vårdnad. Däremot, innebär domen inte att talan inte får prövas igen eftersom att frågan om vårdnad inte avgjordes i processen om faderskap. Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan. Vänliga hälsningar,

Vad är en person som är misstänkt för brott tvungen att berätta?

2018-05-23 i Vittna
FRÅGA |Jag undrar när en brottsling är tvungen att exempelvis ange sina medbrottslingar eller medhjälpare? Finns det någon lag som reglerar detta? Är hen endast tvungen att berätta på exempelvis rättegångar under en heders och samvete ed? Eller kan vem som helst tvinga en brottsling att säga det när som helst?
Sara Hill |Hej!Tack för din fråga. En person som inte dömts för brott kallas "misstänkt" eftersom personen tills domen fallit anses oskyldig. Den misstänkte behöver inte uppge något för någon, vilket följer av två rättsregler: I Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna, förkortad EKMR, dels Regeringsformen, förkortad RF och dels Rättegångsbalken, förkortad RB. 1. Rätten till tystnadEn person som är misstänkt för brott har en rätt till tystnad (Artikel 6 EKMR lagstadgad enligt 2 kap. 19 § RF). Rätten att vara tyst följer av en oskyldighetspresumtion, som innebär att den som är misstänkt för brott inte själv behöver göra något för att bevisa sin oskuld.Med det följer att det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte kan hållas ansvarig för brott, och den misstänkte kan därför helt enkelt låta bli att säga något alls. Detta gäller så fort personen anses vara misstänkt, i alla stadier och även innan eventuell rättegång. 2. Vittnesplikt och vittnesed Ett vittne har som utgångspunkt inte en rätt till tystnad. Det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol. I Sverige har vi en vittnesplikt och vittnet ska då som utgångspunkt avlägga vittnesed (36:1 st 1 RB) och 36 kap. 21 § RB). Det gäller dock bara personer som inte är part i målet (36 kap. 1 § st 1 RB). Det innebär, att den som är misstänkt för brott inte behöver vittna under rättegången alls om personen anses vara part i den rättegången vittnesmålet avser. Om den misstänkte är åtalad för medverkan till den gärning som rättegången avser, ska personen inte heller vittna (36:1 st 2 RB). Den som är misstänkt för brottslig gärning har alltså en rätt till tystnad, och ska inte vittna om den misstänkte är part eller åtalats för medverkan till den gärning som vittnesmålet avser. Den misstänkte behöver sammanfattningsvis inte ange sina medbrottslingar eller medhjälpare under några omständigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Särskild handräckning, skadestånd och olovligt förfogande vid undanhållande av lånad egendom

2018-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur jag skall göraMin dotter har fått låna min telefon o skulle bet den men hon gör inte detta utan jag får fortsätta att bet för den o hon vägrar att bet o nu hör hon inte av sig kan jag göra en anmälan om egenmäktigt förfarande eller hur skall jag gå till väga
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill ha tillbaka din telefon och få ersättning för den tid du betalat för den men din dotter nyttjat den. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL), brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Såsom jag uppfattar det verkar det inte som att din dotter kommer hävda att telefonen är hennes. Eftersom hon inte låter dig få kontakt med henne kan det enligt min uppfattning vara aktuellt för dig att begära så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt 4 § BfL. KFM kommer inte gör någon egentlig prövning av om din ansökan är korrekt, utan så länge din dotter inte bestrider din ansökan kommer KFM hjälpa dig att få tillbaka din telefon. Du kan få mer information i länken nedan. Självklart rekommenderar jag dig att i första hand göra klart för din dotter att du avser att vidta denna åtgärd och ge henne chansen att då återlämna telefonen frivilligt. https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html När du fått tillbaka din telefon är frågan hur du kan få ersättning för att du tvingats betala för din dotters abonnemangskostnader under tiden hon använt den. Såsom jag tolkar din fråga har ni haft ett muntligt avtal om att hon ska använda din telefon och betala dig för abonnemangskostnaden du är förbunden att betala din operatör. Hon har nu inte gjort det och därmed har du lidit skada på grund av hennes avtalsbrott. Detta rör sig om ren förmögenhetsskada, och enligt 2 kap. 2 § SkL är din dotter bara ersättningsskyldig om hon vållat dig skadan genom brott.Frågan blir sålunda om din dotter begått något brott. Närmast till hands ligger enligt min uppfattning brottet olovligt förfogande i 10 kap. 4 § BrB. Utifrån den begränsade information jag har tillgång till bedömer jag att din dotter möjligen skulle kunna ha begått detta brott. Jag rekommenderar dock, återigen, att du gör klart för din dotter att du har för avsikt att polisanmäla hennes eventuella brott innan du gör det om du skulle bestämma dig för detta.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Köparen har inte betalat, har jag tillräckligt med bevis för att driva detta juridiskt?

2018-05-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Sålt en husvagn med muntlig pris samt med ett vittne. kvitto på försäljning där köparen skrivit under att han köpt husvagnen samt ett foto på hans körkort men ej betalat in pengarna. Räcker det för att juridisk driva in pengarna
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om bevisning och om processen i domstol finner du i Rättegångsbalken (RB). Ett krav på betalning kan tas upp till prövning i tingsrätten genom att du väcker en fullgörelsetalan (13 kap. 1 § RB). En förutsättning för fullgörelsetalan är dock att datumet för när betalningen skulle ha skett har passerat. Om domstolen bifaller din talan, det vill säga dömer till din fördel, så förpliktas köparen av husvagnen att betala det avtalade priset till dig. Det som är bra med en fullgörelsetalan är att om du vinner tvisten så utgör domen en exekutionstitel. Det innebär att du kan få hjälp av Kronofogden att driva in skulden om det är så att köparen ändå inte betalar. Du kan läsa mer om hur du går tillväga med en stämningsansökan här. Om det räcker för att kunna driva in pengarna genom en juridisk process är svårt att säga med ett rakt svar eftersom en sådan bedömning görs av domstolen i varje enskilt fall (35 kap.1 § RB). Du behöver kunna bevisa att köpet har skett och att köparen inte har betalat ännu. Eftersom du har ett skriftligt kvitto som är underskrivet av köparen och ett vittne som kan styrka det pris ni avtalat, så är det sannolikt att en domstol skulle anse att du har bra med bevisning som talar till din fördel. Mycket hänger dock på vad köparen har för bevisning och vilken anledning han uppger som grund till varför han inte har betalat. Så länge köparen inte kan visa upp något bevis som styrker att han redan har betalat eller att köpet aldrig har skett så anser jag att du har goda chanser att driva igenom detta juridiskt. Eftersom en domstolsprocess är både tidskrävande och kostsam så rekommenderar jag dig dock att försöka driva in pengarna själv först och främst, det finns trots allt en risk att man kan förlora tvisten, därför bör du överväga om det skulle vara värt besväret innan du bestämmer dig för att väcka talan. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,