Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?

2020-11-18 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag hittar en mycket stor summa pengar (kontant) på gatan och sedan, istället för att lämna in det hos polisen väljer att behålla allt för mig själv och spendera det på mat, resor och nöjen, har jag gjort mig skyldig till brott då? Ägaren var inte där så han vet inget.
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan regleras i Lagen om hittegods. Enligt huvudregeln utgör all egendom hittegods (även kontanter) som påträffas utan att rätt ägare är i närheten. Hittegods ska anmälas till polisen enligt 1 § Lag om hittegods. Om man själv behåller hittegodset kan det leda till skyldighet till bötesbrottet fyndförseelse enligt 10 kap. 8 § Brottsbalken. Det ovanstående gäller alla hittegods (även kontanter), oavsett värdet på godset. Framträder inte ägaren inom tre månader från det att godset hittas tillfaller godset till den som hittat det. Alternativt en månad om ägaren inte hämtar godset efter att personen blivit meddelad av polisen enligt 4 § Lag om hittegods. Ägaren till sedeln måste betala polisen och upphittaren för skäliga kostnader för att tillvarata godset samt en skälig hittelön (3 § första stycket Lag om hittegods). Hälsningar,

F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.

2020-10-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är i en situation där jag och min pojkvän har gjort slut, jag har massa tillhörigheter hemma hos honom. Han har blockerat mig vilket gör att jag inte får kontakt med honom, försökt kontakta via mail och facebook då jag vill ha mina saker. Men ingenting når fram.Jag undrar vad jag har för rättigheter? Om han ex. Har slängt mina saker? Vad gäller och kan jag kräva ersättning?Vänlig hälsning
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ditt ex slänger dina saker gör han sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4§ BrB). Om han däremot vägrar att släppa in dig för att hämta dina saker gör han sig skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom han rubbar din besittning till sakerna (8 kap. 8 § BrB).I detta fall bör du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. I ansökan ska du ange att du vill att ditt ex lämnar tillbaka saker som tillhör dig. Om det visar sig att ditt ex har slängt dina saker har du rätt till ersättning.Du får beskriva vilka saker du kräver tillbaka. Har du några bevis (till exempel kvitton, fotografier på saker du äger) ska du skicka dem också eftersom du måste bevisa att du är ägaren till sakerna.Kronofogden ska prova om du har rätt till särskild handräckning. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning. Blanketten för att ansöka om särskild handräckning finns här.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att slänga annans egendom?

2020-08-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vad säger lagen om att någon tar saker som kommer i deras trädgård som de vet inte är deras?Ex barn som sparkar in bollar etc - har man då rätt att ta dessa och slänga dessa? Barnen vill ha dessa men personen som äger trädgården vägrar ge bollarna etc till dem utan säger att sakerna ska till tippen
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att göra sig av med annans egendom är som huvudregel inte tillåtet. Ägaren till en viss sak har rätt att förfoga över föremålet. Den som gör sig av med annans egendom genom att slänga egendomen kan göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken).Barnen kan inte anses ha avsagt sig sin äganderätt med tanke på att de vill ha tillbaka sina saker. De har inte heller fått möjlighet att hämta sakerna. Egendomen är därför inte övergiven och markägaren kan inte hävda sin äganderätt till föremålen genom ockupation (fynd).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

En person har vägrat lämna tillbaka mina pengar till mig, vilket brott är jag utsatt för?

2020-08-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Tänk dig en person med tydligt uppsåt förvränger det du säger för att misskreditera dig. Gör sig personen sig skyldig till något då?Jag har funderat på detta eftersom personen ifråga har vägrat lämna pengar som var mina till mig på en semester.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott är en gärning som är beskriven i lag. Antingen i Brottsbalken eller annan författning, se 1 kap. 1 § BrB. För att straffansvar ska kunna utdömas krävs att gärningsmannen utför gärningen med uppsåt, se 1 kap. 2 § 1st. BrB.Om en person som uppsåtligen förvränger det du har sagt, för att misskreditera dig, kan dennes gärning utgöra brott, beroende på till vem gärningsmannen riktar sig.Riktar sig personen till en grupp av människor med syfte att misskreditera dig och utsätta dig för andras missaktning, kan förtal enligt 5 kap. 1 § BrB komma i fråga. Uttrycket missaktning ska emellertid tolkas med försiktighet, och det krävs en viss grad av nedsättande uttal för att förtal ska vara för handen. Att personen har vägrat lämna dig dina pengar gör att brottet olovligt förfogande kan komma i fråga, se 10 kap. 4 § BrB.Med vänliga hälsningar!

Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?

2020-10-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hello, I just was made aware that my ex business partner transfered around 33.000 kr from our business account to his personal account. I approached him and demanded the explanation as well as the all the bills he claimed he paid. We never had any problems paying bills from a company account before. Never received any documents. What are my options? Are there any legal actions I can/should be taken? How could this matter be classified (stealing, fraud, embezzlement, unauthorized transfer)?Thank you. You can answer in Swedish.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På ditt medgivande svarar jag på svenska, du får återkomma om du önskar svar på engelska istället! Jag tolkar det som att din före detta kollega har överfört pengar från ert företag till sitt privata konto, och att du nu undrar om detta kan utgöra något brott. Stöld (theft)Den som olovligen tar något som tillhör annan (företaget) i syfte att tillägna sig det, kan dömas för stöld om tagandet innebär skada för den andra. Straffet är fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Att en arbetstagare eller anställd stjäl pengar från ett företag kan utgöra stöld, och utifrån summan utgör det inte ett grovt brott. Bedrägeri (fraud)Brottet bedrägeri förutsätter att man på något sätt lurar någon annat att företa en handling som är till vinning för en själv och till skada för den andra (9 kap. 1§ brottsbalken). I detta fall skulle jag inte tro att så är fallet då din kollega har överfört pengarna själv, såvida personen inte lurat klienter eller kunder att överföra pengar för något de inte fått. Förskingring eller trolöshet mot huvudman (embezzlement)Det är mer troligt att gärningen utgöra brottet förskingring, om man på grund av exempelvis anställningsförhållande har ställning i företag som gör att man får egendom i sin besittning men är skyldig att redovisa för den till sitt företag, men istället tillägnar sig egendomen själv. Straffet är fängelse högst två år (10 kap. 1§ brottsbalken). Det största skillnaden mellan stöld och förskingring är främst att förskingring innefattar att man fått något i sin besittning genom sin arbetsställning, och stöld innebär att man tar något till sin besittning. Om han innehaft någon typ av förtroendeställning på företaget gentemot klienter eller liknande, exempelvis fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter för någon annan, men missbrukat denna uppgift genom att skada denne, kan han dömas för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse högst två år (10 kap. 5§ brottsbalken). Detta gäller dock inte om förskingring föreligger och blir främst gällande om ert företag hanterar medel från andra personer, ex. om ni bedrivit en advokatfirma eller liknande. På din beskrivning skulle jag säga att det inte rör sig om detta brott.Beroende på vilken ställning din kollega haft på ert företag, kan han alltså gjort sig skyldig till olika typer av brott. Mest sannolikt utifrån din beskrivning, kan han gjort sig skyldig till brottet förskingring. Kan du vidta åtgärder?Det finns goda grunder för dig att misstänka att din kollega har begått ett brott. Du kan då anmäla det till polisen och uppge vad som har hänt, ge in underlag för transaktionen och liknande som kan styrka brottet. Du behöver inte själv veta vilket brott som har begåtts, utan det är polisen som ska utreda detta. Via en eventuell brottmålsprocess kan du då begära att få tillbaka dina pengar genom skadeståndsanspråk mot gärningspersonen. Du kan läsa mer om hur man anmäler brott på polisens hemsida (du kan välja ett annat språk på deras hemsida).Jag beklagar att det tagit tid innan du fått svar på dina frågor. Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till någon hjälp för dig! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Vad är mutbrott?

2020-09-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej vad är mutbrott för nånting, kan ni ge nåt exempel
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel.Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv."Brottsbalken 10 kap. 5 b §: "Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."Mutbrott kan alltså vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, får ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill skaffa sig en otillbörlig tjänst, egendom eller handling av något slag. En enskild person som har tjänst i företag eller organisation, som ger eller utlovar muta av något slag, kan fällas för givande av muta.Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.ExempelEtt exempel på mutbrott är en dom från hovrätten där tre offentliganställda chefer fälldes för mutbrott. Trion hade låtit sig bjudas på flera exklusiva middagstillställningar. Även de som bjudit cheferna fälldes för givande av muta.Här kommer även några exempel på gåvor som i lagens mening betraktas som mutor (i den offentliga sektorn, där det tillämpas något strängare regler än i den privata sektorn enligt domstolspraxis):- Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande - Penninglån på särskilt gynnsamma villkor- Borgensåtaganden eller skuldsättning - Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks - Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren - Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk - Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresorDu kan läsa mer om de särskilda rekvisiten för mutbrott här.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,

Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

2020-08-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min väninna har förskingrat 1 miljon 49 tusen kronor. Det har inte hänt något hos åklagare sen nu två år snart. Hon själv verkar vara lugn och vill inte prata om det. Va kommer hända. Hon är spelmissbrukare.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din väninna inte blivit åtalad för sitt brott än. Vad är förskingring?Förskringring regleras i 10 kap brottsbalken (BrB) och definieras som att någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet (10 kap 1 § BrB).Om hon inte blir åtaladOm åklagarmyndigheten av någon anledning väljer att inte åtala för brottet kommer inget att hända. Om hon blir åtaladMed tanke på beloppet kan brottet inte räknas som ringa förskingring. Döms det som vanlig förskingring kommer din vännina att få ett fängelsestraff på högst två år (10 kap 1 § BrB). Hur långt straffet blir beror på omständigheterna kring brottet och kan bara bedömas i en domstol.Eftersom det rör sig om så pass mycket pengar är risken stor att hon istället döms för grov förskingring. Då blir straffet istället minst sex månader och högst sex år (10 kap 3 § BrB). Även här måste tas hänsyn till samtliga omständigheter. Det finns en chans att spelmissbruket är att anse som en förmildrande omständighet och att straffet därmed blir lägre, men det är upp till domstolen att bedöma.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något är oklart eller om jag tolkade den fel är du välkommen att skriva till oss igen!Vänligen,

Kan jag slänga sakerna som mitt ex lämnat efter sig?

2020-08-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Tänkte kolla om jag har rätt att slänga sakerna (mest kläder och skrot, några verktyg och en trasig cykel) som mitt ex lämnade efter sig. Han har vart borta 1år , bara typ försvann från jordens yta. Vet han lever men brutit kontakten med hela sin familj, föräldrar ,barn sedan tidigare förhållande, syskon. Efter 6 månader dök han upp och hämtade datorn som var bådas samt sin bankdosa sen inte ett ljud från honom.Han anhöriga har sagt de vill ej förvara och gett mig tillåtelse att kasta allt.På 1års tid har han ju iallafall fixa ny garderob med kläder vart han nu befinner sig. Han har troligen inget jobb o ingen adress. Har bytt lås för känna mig trygg då han har både psykisk ohälsa och missbruk. Jag har ej plats att förvara allt och vill ej ha med det att göra. Så har jag rätt att göra mig av med det? Mvh
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att de saker han har lämnat kvar är hans och att du därmed inte äger dem. Eftersom du inte är ägaren, har du inte rätt att slänga dem oavsett hur länge ditt ex har varit borta och därmed inte hämtat sina saker. Om du skulle slänga sakerna, skulle du kunna göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Om du skulle flytta på sakerna, skulle du kunna göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen tar, brukar eller tillgriper något som tillhör någon annan (8 kap. 8 § brottsbalken). I situationen kan även ditt ex göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, om han inte hämtar sina saker och sakerna därmed är i vägen för dig och användbarheten av din bostad begränsas i och med att hans saker är kvar. Sammanfattningsvis kan du inte slänga bort ditt ex's saker, då du i så fall kan göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande. Du kan heller inte flytta på hans saker (ex. så att de inte ska vara i vägen) då detta kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande. Ditt ex kan också göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då din användning av din bostad begränsas i och med att hans saker fortfarande är kvar. Vad kan du göra?- Du kan ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Mer om detta kan du läsa på Kronofogdens hemsida. Där finns instruktioner för hur du ska göra ifall du skulle vilja ansöka om sådan handräckning. I ansökan anger du vad du vill att motparten (ditt ex) ska göra och varför. Därmed, om ansökan beviljas kan ditt ex bli tvungen att hämta sina saker. - Eftersom egenmäktigt förfarande är ett brott, är en möjlighet att göra en anmälan till polisen. - Jag skulle dock rekommendera dig att först och främst, innan något av ovan blir aktuellt, återigen försöka få kontakt med ditt ex, förklara situationen och att han behöver hämta sina saker. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är det bara att skicka en kommentar eller en ny fråga till oss. Vänliga hälsningar,