När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?

2020-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej för ca 4 år sedan begick jag en stöld som jag ångrade grovt. Påföljden blev dags böter och villkorligt. Det har varit tuffare att få jobb då de flesta kräver ett rent belastnings register. Men min fråga är det kommer domen stå i belastnings utdraget i 5 eller 10år?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Regler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras (tas bort från belastningsregistret) regleras i lagen om belastningsregister.Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret 10 år efter domen, (17 § 4 a punkten lagen om belastningsregister). Om du var under 18 år när brottet inträffande gallras den istället efter 5 år, (17 § 4 b punkten lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras 5 år efter domen, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Kombinerad påföljdBåde villkorlig dom och dagsböter är två straffrättsliga påföljder. När en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga villkorlig dom i kombination med dagsböter, kommer dessa påföljder att gallras samtidigt, då den påföljd som ger längst gallringstid ska gallras. I detta fall är det tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år (eller 5 år beroende på hur gammal du var när brottet begicks), (18 § första stycket lagen om belastningsregister). Observera här att dagsböter och penningböter enligt paragrafen inte är samma typ av påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med arbete för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att fotboja?

2020-10-25 i Påföljder
FRÅGA |Kan en person som beviljas fotboja kunna arbeta i sitt eget företag som sysselsättning, då det krävs ett arbete för att få fotboja?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ha nyligen besvarat en liknande fråga och kopierar här in svaret:Vem kan få fotboja?Det är kriminalvården som gör bedömningen i det enskilda fallet vem som lämpar sig att få ha fotboja istället för fängelsestraff. Generellt gäller att man inte har fått ett fängelsestraff som överstiger sex månader (1§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Man ska då under övervakningen vara skötsam, försöka försörja sig och rätta sig efter föreskrifter som Kriminalvården föreskriver. Man ska även avhålla sig från alkohol och droger, och man kan även var skyldig att lämna blod-, urin och andra prover under övervakningen (4§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Den dömde ska under övervakningen följa föreskrifter som Kriminalvården meddelar, om var man bor, arbetsställning, utbildning eller annan sysselsättning, hur den dömde får vistas utanför bostaden och liknande (8§ lag om intensivövervakning med elektronisk fotboja).I ditt fallDet framgår inget av förarbetena till lagen vilken typ av sysselsättning som ska vara okej, men det ska vara något som är förenligt med en intensivövervakning. Det tolkar jag som att det bara är en fördel om man har ett arbete som man kan jobba hemifrån i. Jag tror nog inte att det är ett eget företag, är så avgörande för frågan, utan snarare vilken typ av företag och hur lämpligt och effektivt det kan kombineras med en övervakning. Reser man mycket i jobbet exempelvis, skulle det kanske kunna vara en sak som gjorde det oförenligt. Men kriminalvården gör en bedömning i varje enskilt fall, och jag tror nog att det är bättre att du vänder dig med frågan till Kriminalvården för att få ett bättre svar. Lagen föreskriver inget speciellt om vilken typ av sysselsättning eller jobb man ska ha, utan Kriminalvården gör en enskild bedömning av detta. Du kan läsa mer om fotboja på Kriminalvårdens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad krävs för att få fotboja istället för fängelse?

2020-10-24 i Påföljder
FRÅGA |Kan en person som beviljas fotboja kunna arbeta i sitt eget företag som sysselsättning, då det krävs ett arbete för att få fotboja?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem kan få fotboja?Det är kriminalvården som gör bedömningen i det enskilda fallet vem som lämpar sig att få ha fotboja istället för fängelsestraff. Generellt gäller att man inte har fått ett fängelsestraff som överstiger sex månader (1§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Man ska då under övervakningen vara skötsam, försöka försörja sig och rätta sig efter föreskrifter som Kriminalvården föreskriver. Man ska även avhålla sig från alkohol och droger, och man kan även var skyldig att lämna blod-, urin och andra prover under övervakningen (4§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Den dömde ska under övervakningen följa föreskrifter som Kriminalvården meddelar, om var man bor, arbetsställning, utbildning eller annan sysselsättning, hur den dömde får vistas utanför bostaden och liknande (8§ lag om intensivövervakning med elektronisk fotboja). I ditt fallDet framgår inget av förarbetena till lagen vilken typ av sysselsättning som ska vara okej, men det ska vara något som är förenligt med en intensivövervakning. Det tolkar jag som att det bara är en fördel om man har ett arbete som man kan jobba hemifrån i. Jag tror nog inte att det är ett eget företag, är så avgörande för frågan, utan snarare vilken typ av företag och hur lämpligt och effektivt det kan kombineras med en övervakning. Reser man mycket i jobbet exempelvis, skulle det kanske kunna vara en sak som gjorde det oförenligt. Men kriminalvården gör en bedömning i varje enskilt fall, och jag tror nog att det är bättre att du vänder dig med frågan till Kriminalvården för att få ett bättre svar. Lagen föreskriver inget speciellt om vilken typ av sysselsättning eller jobb man ska ha, utan Kriminalvården gör en enskild bedömning av detta. Du kan läsa mer om fotboja på Kriminalvårdens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Påverkar mitt belastningsregister möjligheten för min son på anstalt att ringa mig?

2020-10-23 i Påföljder
FRÅGA |HejJag åkte fast för snatteri i år ca 240 krNu är det så att min som sitter i fängelse. Kommer det här påverka honom att kunna ringa mig.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När kan en intagen kontakta en anhörig via telefon?En person som sitter frihetsberövad på anstalt kan hålla kontakt med sina anhöriga genom brev eller telefonkontakt. För att en intagen ska få ringa någon krävs ett telefontillstånd samt att den som den antagne vill ringa godkänner kontakten. Kriminalvården har möjlighet att neka telefontillstånd om de misstänker att det kan äventyra säkerheten. Kriminalvården kan göra kontroller av dig som anhörig i både misstanke- och belastningsregistret. Kriminalvården tittar även på den intagnes omständigheter och vad denne är dömd för. Det finns inga generella mer tydliga riktlinjer om när telefonkontakten kan nekas utan Kriminalvården gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. SammanfattningKriminalvården har rätt att neka telefonkontakt om det kan äventyra säkerheten. Vid bedömningen beaktar man omständigheter kring både den intagna och den som den intagna vill ringa. Kriminalvården kan kontrollera ditt belastningsregister för att bedöma säkerheten i en telefonkontakt. Med utgångspunkt i vad du skriver torde dock inte en telefonkontakt påverkas den ringa stöld du blivit dömd för. Du kommer troligen kunna hålla kontakten med din son på samma sätt som tidigare. Om du vill läsa mer om brev- och telefonkontakt med en intagen finns mer information på Kriminalvårdens hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2020-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man blir dömd för brott i utlandet (Norge) kommer det synas i svenska belastningsregistret? Och om det skulle vara ett straff som innefattar fängelse som man få, syns det i belastningsregistret? Gäller detta även Svalbard (som litter utanfför schengern)???Tack på förhand
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syns en utländsk dom i ett svenskt belastningsregister? Alla som begår brott och blir dömda till påföljd i ett land som är medlem i Interpol (en mellanstatlig polisorganisation) ska registreras i belastningsregistret. Norge är medlem i Interpol och därför kommer en norsk fängelsedom att synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har din hemvist i Sverige, (3-4 §§ lagen om belastningsregister). Detsamma gäller för brott som begåtts på Svalbard då Svalbard är en norsk ögrupp som tillhör Norge. Hur länge kommer påföljden attfinnas i ditt svenska belastningsregister?Din fängelsedom kommer att "gallras" ur ditt svenska belastningsregister tio år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

2020-10-25 i Påföljder
FRÅGA |Det kom idag en 16 årig kille hem till mig varav på jag försöker avvisa honom flera gånger, samt min mamma. Han drar ut mig och försöker slå mig varav han missar. Jag ber han återigen att gå men han säger då "kom ut så ska jag bryta dina armar". Varav på jag ringer polisen. Polisen förhör mig och slutsatsen blir att han ska bli "ungdomsutredd" för olaga hot samt försök till misshandel. Vad för straffpåföljd kan han få?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vilket straff en 16-åring skulle kunna få om denne blir dömd för försök till misshandel och olaga hot. MisshandelDen som tillfogar annan person kroppsskada kan dömas till fängelse högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Den som försöker misshandla annan kan också dömas för brott (3 kap. 11§ brottsbalken), om man har påbörjat brottet men inte fullbordat det, och det fanns fara för att handlingen skulle leda till att brottet fullbordades. Då kan man dock komma under straffskalan för fullbordad misshandel. Beroende på omständigheterna kring händelsen så motsvarar oftast en knytnävslag en månads fängelse. Då jag inte vet så mycket om dessa omständigheter är det svårt för mig att säga vad detta skulle motsvara, men sannolikt några få månaders fängelse. Olaga hot Den som hotar någon annan med brottslig gärning, som är ägnat att framkalla rädsla hos den andra, kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken). Beroende på vad man säger, omständigheterna kring hotet och liknande, så hamnar man alltså på böter eller fängelsenivå. I detta fall skulle jag säga att hotet innefattar kroppsskada, och inte ett hot till livet, så jag skulle säga att gissningsvis är man bötesnivå eller ett ganska lågt fängelsestraff. StraffVid valet av påföljd ska tingsrätten beakta saker som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Då personen dessutom är under 18 år kommer han i första hand få en ungdomspåföljd. Man får även så kallad ungdomsrabatt när man är yngre, och då finns det även en möjlighet att man endast hamnar på ett bötesstraff (29 kap. 7§ brottsbalken).Om straffet hamnar på fängelsenivå skulle gärningspersonen i detta fall förmodligen dömas till antingen ungdomsvård (32 kap. 1§ brottsbalken) eller ungdomstjänst (32 kap. 2§ brottsbalken). Om straffet på grund av straffrabatten går ned på bötesnivå skulle det istället bli ett förhållandevis högt bötesstraff istället. Men i valet mellan ungdomstjänst och dagsböter ska tingsrätten hellre välja ungdomstjänst om detta är tillräckligt ingripande. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga något med någon vidare säkerhet, dels då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring händelsen, dels då det är en individuell bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall, både avseende straffmätningen och påföljdsvalet. Men skulle jag gissa utifrån informationen du skrivit, skulle jag säga att om personen blir dömd för båda brotten, skulle det förmodligen bli ett bötesstraff eller ungdomstjänst. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?

2020-10-24 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om man har begått ett brott och det finns med i belastningsregisteret/brottsregistret och straffet blev böter, då gallres det efter fem år? Betyder det nästa gång polisen gör en "slagning" på dig så kommer dem inte kunna se brottet alls likväl om man går till domstol för något annat brott efter att det tidigare brottet har gallras kommer då inte domstol se det tidigare brottet? Om de kan se, kommer då det föregående brottet och det aktuella stå i brottsregistret? Tack för hjälpen!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister. När gallras belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller huvudsakligen domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende av vilken brottspåföljd man ålagts.Har man dömts till böter gallras brottet ur belastningsregistret fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten (17 § nionde punkten). Gallring innebär att de aktuella uppgifterna ska förstöras och tas bort från registret vilket innebär att de inte längre kommer vara synliga. Kan man se tidigare brottslighet någonstans?När ett brott gallras från belastningsregistret innebär det att uppgiften förstörs och den finns därför inte längre med i registret och kan därmed inte ses av någon. Om du blivit dömd till påföljd av en domstol är dock domen fortfarande en offentlig handling som kan begäras ut. Det innebär att man fortfarande kan se att du blivit dömd för brott om man kan leta upp den aktuella domen, men det går inte att se genom en slagning i belastningsregistret. Brott som gallrats går alltså inte att se genom en slagning i något register men själva domen försvinner inte, men man måste då som utgångspunkt begära ut den från den aktuella domstolen och kan inte bara göra en slagning för att få upp den. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Arbeta som personlig assistent om dömd för brott

2020-10-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Vill arbeta som Personlig assistent. Troligtvis vuxen eller ungdom. Privat eller gruppboende. Jag är dömd för..* 4 fall av misshandel (normalgrad), * 2 olaga hot, * rattonykterhet vid 1 tillfälle. Jag blev dömd till Rättspsykiatrisk tvångsvård och är nu snart inne på mitt 4:e år. Dom säger det närmar sig öppenvård. Jag dömdes februari 2017.Hur ser belastningsregistret ut arbetsgivare kan komma kräva för en anställning? Får jag arbeta inom vården med dessa brott och domar?Tack på förhand!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Du hittar svar på din fråga i lagen om belastningsregister samt i förordningen om belastningsregister.Det är lite oklart vad exakt du önskar att arbeta med, men jag tolkar det som att du önskar att arbeta som personlig assistent, eventuellt på ett gruppboende, antagligen med ungdomar eller barn. Det finns inget generellt som hindrar brottsdömda från att arbeta som personliga assistenter, men det ställs endast krav om man önskar att arbeta med barn. När du har blivit erbjuden anställning som innefattar att du ska arbeta med barn, så har arbetsgivaren rätt att kräva ett utdrag ur ditt belastningsregister. Denna kontroll är främst till för att stärka barns och ungas trygghet samt deras skydd mot olika allvarliga brott. Man vill ha underlag för att personen man tänker anställa är lämplig och kvalificerad för att arbeta med barn. Denna kontroll görs lite mer specifikt om det rör sig om anställning på skola, barnomsorg, kyrklig verksamhet med barn eller ledare inom idrottsföreningar etc.När det gäller ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn så är det endast vissa specifika brott som visas. Dessa brott som då syns i belastningsregistret är om du har blivit dömd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån (Förordning om belastningsregister 22 §, tredje stycket). Eftersom du har dömts för andra brott än dessa ovan nämnda, så bör de brotten du har blivit dömd för inte vara något problem vid din anställning. De brott du har blivit dömd för anses inte lika allvarliga när det kommer till att arbeta med barn.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,