Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?

2021-04-21 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Jag har hört ett rykte om belastningsregistret. Att redan försvunna (gallrade?) brott kommer tillbaka om man skulle bli dömd igen, stämmer det?Exempel är alltså att en vän 2009 vart dömd för ringa vapenbrott och 2010 vart han även dömd för olaga hot. Inte blivit dömd för något sen dess, men förra veckan vart han tagen på en fartkamera och även stoppad i trafiken och vart rapporterad för osäkrad last, han godtog boten på plats. Han har ju drömmar om att bli polis och när jag frågat vänner som är poliser eller inom säkerhetsbranschen så har dom sagt att det inte egentligen spelar någon roll med några mindre trafikförseelser, även jag som väktare har fått fortkörningsbot. Men är det så nu att när han fått dessa domar på sig att hans brott från 2009 och 2010 även kommer synas på ett utdrag ur belastningsregistret?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 16-17 §§ Lag om belastningsregister framgår det när uppgifter om brott som begåtts ska gallras. Att uppgifterna gallras innebär att de totalförstörs och uppgifterna finns därför inte kvar. Det är straffet/påföljden som avgör hur länge uppgifterna ska sparas i registret. Syftet med att man gallrar är att myndighetens arkiv inte ska tyngas av handlingar som sakna påtagligt informationsvärde men också för att skydda enskildas personliga integritet. Redan gallrade uppgifter om brott kommer alltså inte tillbaka om man skulle bli dömd igen då uppgifterna inte finns mer. Däremot utgör det en förutsättning för att uppgifterna ska gallras från första början att den berörda personen i fråga inte begått nya brott inom "gallringsfristen" efter den tidigare domen. Exempelvis kan sägas att om ett brott begås där påföljden är villkorlig dom, kommer dessa uppgifter att sparas i 10 år enligt 17 § 4 p.. Skulle samma person begå ett nytt brott inom denna tioårsperiod, kommer uppgifterna inte att gallras utan sparas ytterligare tills nästa brott är aktuellt för gallring. Som längst kan dock en uppgift finnas kvar i 20 år (18 § 2 st.). Men det enkla svaret på din fråga är att ryktet inte stämmer då uppgifterna försvinner då de väl har gallrats. I förhållande till din vän, kommer brotten från 2009 och 2010 inte att synas vid ett utdrag, förutsatt att de gallrats. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När gallras uppgifter om fängelsestraff?

2021-04-19 i Påföljder
FRÅGA |Min ex dömdes för våldtäkt 2015 men han finns ej kvar på lexbase el MR koll. Försvinner den efter 5 år?Han fick 2 år för våldtäkt o 3 mån för misshandel.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga går att finna i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om Belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om en individ har ålagts straff för ett brott, samt vilken påföljd. Det är straffet i sig som påverkar hur länge uppgiften finns kvar i registret. Våldtäkt är ett sexualbrott där man döms för fängelse i lägst två år och högst sex år (BrB 6 kap. 1 §). Brottet misshandel kan man dömas för högst fängelse i två år (BrB 3 kap. 5 §). I ert fall så har personen ifråga dömts till 2 års fängelse för våldtäkt, samt ytterligare 3 månaders fängelse för misshandel. En uppgift om fängelsestraff ska gallras tio år efter den tilltalades frigivning (Lagen om Belastningsregister 17 § första punkten). Således, tio år efter att personen ifråga har avsuttit sitt fängelsestraff så försvinner denna uppgift ur belastningsregister. Av den information som jag har fått, så borde uppgiften om fängelsestraffet bestå. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur länge är pricken kvar i registret?

2021-04-16 i Påföljder
FRÅGA |Jag har fått dags böter på 6000kr på grund av penningstvätt. hur länge har jag kvar pricken i registret?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om brottsregistret finns i Lagen (1998:620) om belastningsregister. Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff som utdömts. I ditt fall gäller det dagsböter för penningtvätt. Vid dagsböter gallras uppgifterna fem år efter dom eller beslut om böter eller föreläggande om ordningsbot (17 § p. 9). Pricken i ditt belastningsregister kommer därför vara kvar i 5 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

2021-04-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Hen häktad för överskridit kontakt förbud.Kvinnofridsbrott. Häktad i 6 veckor därefter släpps när utredning klar men får fotboja GPS som skall bäras i 4,5 mån.Endast restriktion att inte befinna sig i närhet av hens bostad. Får röra sej fritt och resa ej kontakt eller infinnande. av kriminalvård.Är företagare med anställda mycket arbete höga tjänster.Slut förhörd ej gjort framflyttat på obestämd tid. Är ej åtalad.Är ej dömd.Undrar om det är lagligt att bära Boja utan rättegång, åtal dömd.Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en person som dömts till max sex månaders fängelse kan ansöka om att få avtjäna straffet med fotboja istället för att verkställa straffet på anstalt (1 § lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Det finns emellertid andra regler som gäller vid överträdelse av kontaktförbud. Kan man få fotboja utan åtal och rättegång?För en person som har kontaktförbud kan fotboja bli aktuellt om personen i fråga överträder sitt förbud. När en person med kontaktförbud överträder sitt förbud, dvs att den exempelvis besöker personen som kontaktförbudet ämnar skydda, kan åklagaren istället meddela ett utvidgat kontaktförbud förenat med villkor om elektronisk övervakning (2 § lag om kontaktförbud). Ett utvidgat kontaktförbud förenat med elektronisk övervakning innebär att personen får fotboja som larmar om hen överträder förbudsområdet. Frågor om kontaktförbud prövas huvudsakligen av en allmän åklagare (7 § lag om kontaktförbud). Om personen som ålagts kontaktförbud eller den som kontaktförbudet avser skydda begär det ska dock frågan prövas av rätten (14 § lag om kontaktförbud).SammanfattningNär det gäller överträdande av kontaktförbud kan man alltså få fotboja även utan rättegång då ett sådant beslut fattas av allmän åklagare. Om personen som ålagts kontaktförbud eller om den som kontaktförbudet avser begär det ska dock frågan prövas av rätten. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

2021-04-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn och ska gå programmet brottsbrytet modul och lämna urinprov och utandningsprov vad skulle hända om jag var positiv på ett urinprov?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Skyddstillsyn är en påföljd som döms ut istället för fängelsestraff i vissa fall, och är således ett lindrigare alternativ (Brottsbalken 30 kap. 9 §). Skyddstillsyn innebär att man får bo hemma under straffet, och det inkluderar en prövotid på tre år (Brottsbalken 28 kap. 4 §). I regel ansvarar Frivården för övervakning och kontroll av personen. Om domstolen finner det lämpligt, så kan man även behöva delta i olika behandlingsprogram. Brottet och den utvalda behandlingen brukar ha ett samband. Jag tolkar din fråga som att du är med i ett behandlingsprogram där det ingår att regelbundet lämna urinprov. Det är väldigt viktigt att man sköter sig under skyddstillsynen, främst under prövotiden. Skötsamheten kan innebära att man ska försöka försörja sig, inte begå nya brott samt följa domstolens och Frivårdens riktlinjer, som krav på att lämna urinprov. Att inte vilja lämna urinprov eller att visa positivt på ett urinprov kan leda till en varning från Övervakningsnämnden (Brottsbalken 28 kap. 7 §). Om man är misskötsam upprepade gånger kan det få konsekvensen att domstolen beslutar om en annan, allvarligare påföljd än skyddstillsyn. Här kan fängelse vara uppe för diskussion (Brottsbalken 28 kap. 8 §). Det är således av vikt att följa Frivårdens riktlinjer och lämna negativa urinprov. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

2021-04-16 i Påföljder
FRÅGA |HejOm man har blivit tagen av polisen av misstänkt för droger och lämnat prover där det visat positivt. Sedan man fått straff i böter form men inget fängelsestraff.Frågan är om detta kommer synas på registerutdrag?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga undrar du om böter för ett narkotikabrott syns i belastningsregistret. Bestämmelser för brottsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse högst sex månader (2 § narkotikastrafflag). Om du blir dömd till böter för ringa narkotikabrott kommer denna uppgift att synas i ditt belastningsregister. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen eller beslutet (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Du får alltså en "prick" i belastningsregistret om du döms till böter för ringa narkotikabrott. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad innebär villkorlig dom?

2021-04-16 i Påföljder
FRÅGA |om man får utslaget "villkorligt" i en domstol. Är man då dömd eller frikänd?Hur kan detta påverka eventuella krav på ersättning ex för häktningstiden eller annan skada?MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB). Det framgår inte exakt av din fråga vad du menar med "villkorligt", men jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du menar villkorlig dom.Vad innebär villkorlig dom?Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott, där det är sannolikt att påföljden inte bara skulle bli böter (27 kap. 1 § BrB). Villkorlig dom kan dömas ut om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). En villkorlig dom ersätter alltså ett fängelsestraff, och kan också förenas med dagsböter (27 kap. 2 § BrB). Den som får en villkorlig dom är underkastad en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Om personen begår nya brott under prövotiden kan prövotiden förlängas, eller personen kan dömas till någon annan påföljd.Villkorlig dom är en påföljd, och att en person döms till villkorlig dom innebär således att denne befunnits skyldig till något brott.Möjligheten att få ersättning då man varit häktad finns i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. För att ha rätt till ersättning krävs att den som varit häktad friats i domstol, att åtalet avvisats eller att målet på annat sätt lagts ner (2 §). En person som dömts till villkorlig dom har inte friats, utan befunnits skyldig, och har således inte rätt till sådan ersättning för tiden då denne varit häktad.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du egentligen menade något annat än villkorlig dom är du självklart välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,

När gallras uppgifter i belastningsregistret om man tidigare har suttit i fängelset och har begått ringa narkotikabrott efter frigivningen?

2021-04-12 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Har suttit i fängelse, då gallras det efter 10 år. Ringa narkotika gallras ju efter 5 år. Har lämnat ett positivt urinprov och accepterat strafföreläggande, kommer få böter på det. Hur lång tid innan allting gallras? Är det 10 år igen som gäller eller gallras allting om 5 år? Mvh
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om gallring av uppgifter i belastningsregistret finns i lag om belastningsregister (BRL).Jag tolkar din fråga som att du har suttit i fängelse och att du har suttit av det straffet, men att du sedan har begått ringa narkotikabrott efter frigivningen och att du har accepterat ett strafföreläggande för detta. Av din fråga framgår det inte direkt om uppgifterna om ditt fängelsestraff faktiskt har gallrats eller inte när du accepterade ditt strafföreläggande. I mitt svar kommer jag gå igenom båda alternativen. Gallring av uppgifter i belastningsregistretDet är påföljden som avgör hur länge uppgifterna om brottet finns kvar i belastningsregistret (BRL 17 §). Det handlar alltså om vilket straff som du har fått som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret och inte om vilket brott som du har begått.Det stämmer att uppgifter om brott där fängelse utdömdes som straff gallras efter tio år (BRL 17 § punkt 1).Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflag 2 §). Det är därmed möjligt att dömas till fängelse för ringa narkotikabrott, men jag utgår från att påföljden i ditt fall endast blev böter eftersom du skriver att du accepterade strafföreläggandet och att du kommer få böter som påföljd. Det är alltså inte på grund av att det rör sig om ringa narkotikabrott som uppgifterna om brottet gallras efter fem år, utan det är på grund av att ringa narkotikabrott oftast endast leder till böter som straff. Om påföljden för ett brott är böter, så gallras nämligen uppgifterna om brottet efter fem år (BRL 17 § punkt 9).Alternativ 1, ifall uppgifterna om ditt fängelsestraff inte har gallrats änIfall det inte har gått tio år sedan du frigavs så finns uppgifterna om ditt fängelsestraff alltså kvar i belastningsregistret. När du accepterar strafföreläggandet och får påföljden böter så tillförs det en ny uppgift i belastningsregistret som rör samma person. När det tillkommer nya uppgifter om samma person under tiden då det redan finns uppgifter om personen i belastningsregistret, så ska ingen av uppgifterna om brotten gallras så länge någon av uppgifterna ska finnas kvar i belastningsregistret (BRL 18 §).T.ex. om vi säger att du begick ringa narkotikabrott direkt efter din frigivning, så kommer uppgiften om ringa narkotikabrott också finnas kvar i tio år. Detta eftersom fängelsestraffet finns kvar i belastningsregistret i tio år och det har inte gått någon tid efter frigivningen. Uppgiften om ringa narkotikabrott kommer alltså inte finnas kvar i bara fem år, som det egentligen ska göra när påföljden är böter.Om vi istället säger att du t.ex. begick ringa narkotikabrott nio år efter att du frigavs från fängelset så kommer uppgiften om att du satt i fängelse inte gallras år tio. Utan uppgifterna om fängelsestraffet kommer förlängas eftersom uppgifterna om ringa narkotikabrott och påföljden böter ska finnas kvar i belastningsregistret i fem år. Totalt hade därmed uppgifterna om fängelsestraffet funnits kvar i 14 år i detta fall. Om du istället begick ringa narkotikabrott fem år efter frigivningen från fängelsestraffet, så kommer ju båda uppgifterna gallras efter fem år, då tiden för gallringen av böter är fem år, och tiden kvar för fängelsestraffet är fem år.Jag kan tyvärr inte svara exakt när uppgifterna kommer gallras, eftersom jag inte vet hur lång tid det har gått sedan du blev frigiven när du begick det ringa narkotikabrottet.Alternativ 2, ifall uppgifterna om ditt fängelsestraff har gallratsOm uppgifterna om ditt fängelsestraff har gallrats, alltså att det har gått mer än tio år sedan du frigavs från fängelset, så finns det ju ingen uppgift om dig i belastningsregistret.Uppgiften om att du har begått ringa narkotikabrott och att du fick böter som påföljd kommer då finnas kvar i belastningsregistret i bara fem år.SammanfattningDet är påföljden som avgör hur länge som uppgifter finns kvar i belastningsregistret. Om det inte har gått tio år sedan du blev frigiven från fängelset när du begick ringa narkotikabrott och fick böter som påföljd, så kan gallringen komma att förlängas för antingen fängelsestraffet eller boten för ringa narkotikabrott. Vilken av uppgifterna som kommer påverkas av förlängningen av gallringen beror på när du begick det ringa narkotikabrottet och hur lång tid det skedde från frigivningen. Om det istället har gått tio år eller mer sedan du blev frigiven när du begick det ringa narkotikabrottet så kommer uppgifterna om det ringa narkotikabrottet gallras efter fem år och uppgiften om fängelsestraffet är ju sedan tidigare redan gallrad då.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,