Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

2021-01-19 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Min pojkvän blev dömd för ett 4 årigt brott i Norge. Han blev fälld 2013 för brottet. Han hade avtjänat straffet klart 2017. När gallras det ut från registret?
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om när en dom i Norge gallras ut från registret i Sverige. Reglerna om det svenska belastningsregistret återfinns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Det finns även en förenklad sammanfattning på polisens hemsida. Införs norsk dom i det svenska belastningsregistret?Föreskrifter om vem som ska föras in i belastningsregistret står att finna i lagens 3 §. Där anges att den person som ålagts påföljd för ett brott ska föras in i belastningsregistret.Lagens 4 § handlar om domar från utlandet, och anger att man förs in i det svenska belastningsregistret om den utländska uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § samt att uppgiften:1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.Norge är medlem i Interpol, och av din fråga förmodar jag att din pojkvän är svensk medborgare men blivit dömd i Norge. Därför kommer detta registreras i det svenska belastningsregistret under förutsättning att din pojkvän begått ett brott och blivit dömd samt påförd en påföljd för det samma. När försvinner ett fängelsestraff från belastningsregistret?Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge denne finns kvar i belastningsregistret. I ditt fall handlar det, vad jag kan utläsa, om ett fängelsestraff som påföljd vilket innebär enligt de gallringsregler som finns att denna kommer finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningsdagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?

2021-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 24 år gammal och stal 3500kr i kontanter på min arbetsplats. När det sedan efter några veckor upptäcktes att det var jag så erkände jag stölden för min chef. Min chef ringde mig dagen efter jag erkänt och erbjöd att skicka ett skuldbrev där jag betalar tillbaka de 3500kr jag stulit. Som jag sa ja till och inväntar brev. Jag har tidigare blivit dömd för ringa stöld när jag var 18 år. Min arbetsplats kommer göra en polisanmälan oavsett. Vad kan jag förväntas att få för straff då jag mest är orolig för fängelse?Spelar det också någon roll vad jag får för straff om jag väljer att betala tillbaka pengarna eller inte?Tack på förhand
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har gjort dig skyldig till stöld efter att ha stulit 3 500 kr i kontanter av din arbetsgivare. Denne har aviserat att man kommer att göra en polisanmälan varför du undrar vad som kommer att hända i påföljdshänseende. Till saken hör att du tidigare, vid ett tillfälle, har blivit dömd för liknande brottslighet (ringa stöld) och du är därför rädd för att ett eventuellt fängelsestraff kommer att dömas ut den här gången. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är brottsbalken (BrB).Stöld och straffvärde, vad gäller?Det så kallade abstrakta straffvärdet för stöld av normalgraden är lägst 14 dagars fängelse och som högst kan det bli fråga om ett fängelsestraff som löper i två år, 8 kap. 1 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB. Är gärningen med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa döms istället gärningsmannen för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB (tidigare beteckning för brottet var snatteri). Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande uttalat att gränsen mellan ringa brott och ett brott av normalgraden vid stöld i butik går vid 1 000 kr (se rättsfallet NJA 2009 s. 586). Om tillgreppet sker utanför en butik kan gränsen sättas lägre beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör sig skyldig till (jfr NJA 1995 s. 561 där ett tillgrepp om 140 kr ur två handväskor ansågs utgöra ett brott av normalgraden).Medan det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som framgår av den aktuella straffskalan i lagtexten utgör det konkreta straffvärdet ett mått på svårheten av viss gärning i det enskilda fallet. Straffvärdebedömningen av ett brott sker med utgångspunkt i bestämmelserna i 29 kap. 1-3 §§ BrB och ligger sedan till grund för valet av påföljd och den slutliga så kallade straffmätningen. Bedömningen av straffvärdet blir dock av förklarliga skäl ganska svårt att med säkerhet säga någonting om utan ingående kunskap om de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för ditt tillgreppsbrott. Men utifrån den information som finns i nuläget torde det inträffade betraktas som en stöld av normalgraden och motsvara ett straffvärde på bötesnivå.Påföljdsvalet, vad gäller?I Sverige föreligger det en presumtion (antagande) mot fängelse vid påföljdsvalet eftersom det av 30 kap. 4 § 1 st. BrB framgår att rätten (domstolen) vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och i det här sammanhanget ska de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB beaktas. Det ska dock noteras att ovanstående inte gäller vid valet mellan böter och fängelse och min bedömning enligt ovan utmynnade som sagt i att din gärning hade ungefärligt straffvärde som motsvarade böter. Här förtjänas det ändå att säga att som skäl för fängelse brukar, förutom straffvärdet, hänsyn även tas till brottslighetens art och den tilltalades tidigare brottslighet, 30 kap. 4 § 2 st. BrB. När det gäller straffvärdet kan det konstateras att brott med ett straffvärde på ett års fängelse eller mer i regel brukar leda till ett fängelsestraff. Om straffvärdet däremot understiger ett år fordras att det antingen är motiverat att döma till fängelse på grund av brottets art eller att det rör sig om återfall i brottslighet. Med artbrott menas en brottslig gärning som av allmänpreventiva skäl (moralbildande och avskräckande skäl) bedöms extra viktig att belägga med en sträng påföljd trots att straffvärdet eventuellt inte är särskilt högt. Stöld utgör dock inte något artbrott och din tidigare stöld ägde rum för sex år sedan och var av tämligen bagatellartad karaktär. Dessutom menar jag återigen att straffvärdet den här gången inte ens motsvarar ett kortare fängelsestraff varför min bedömning är att du inte torde behöva oroa dig för någon frihetsberövande påföljd.När det sedan gäller återbetalningen har jag dessvärre svårt att se den kommer att få någon bäring på den straffrättsliga bedömningen eftersom du planerar att betala tillbaka pengarna först nu efter att du har blivit upptäckt. Någon skadeståndsskyldighet lär i och för sig inte bli aktuell då skadan kommer att repareras inom kort och då genom det inbetalningskort som du i dagsläget väntar på. Men för prövningen av själva skuldfrågan får detta ingen betydelse, den straffsanktionerade (brottsliga) gärningen (stölden) har du ju redan förövat.Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut varför vi inte heller kan bistå dig om du skulle behöva en försvarare. I så fall måste du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Syns ringa stöld i belastningsregistret?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA |Jag har fått böter pga ringa stöld. Jag vill bli sjuksköterska men när arbetsgivare vill ha utdrag ur belastningsregistret kommer det att synas då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om att en person har ålagts påföljder för brott ska registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Böter är en sådan påföljd som avses (1 kap 3 § Brottsbalken). En uppgift om att en person har fått böter på grund av ringa stöld kommer därmed registreras i belastningsregistret.Det ska dock noteras att uppgiften kommer att tas bort ur belastningsregistret efter fem år (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare

2021-01-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 15 år och gjorde ett dumt val att snatta. Det jag snatta för var 20 kr och jag erkände att jag redan hade gjort detta en gång innan eftersom jag kände att det var det rätta. Jag vet att det blir ett SOC-möte och ett förhör. Men jag undrar vad bötern kommer ligga på. Polisen sa även att jag kommer ha en advokat under förhöret. Är det gratis eller kostar det?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag för din frågaFör att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) och rättegångsbalken (nedan förkortad RB). Till detta kommer jag även använda mig av lagen om unga lagöverträdare (nedan förkortad LuL).Barn som begår brottEnligt svensk lag får en person som inte fyllt femton år inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § BrB). Du framhåller dock att du fyllt femton år varför du därför kan bli föremål för en rättslig påföljd så som böter. Eftersom du vidare framhåller att du erkänt brottet ringa stöld (snatteri) blir det inte aktuellt att utreda fängelse som påföljd eftersom detta inte kan bli aktuellt för det aktuella brottet med hänsyn till din ålder. Det kan däremot vara av vikt att informera dig om att personer som begår brott innan de fyllt arton år endast får dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl (30 kap. 5 § stycke 1 BrB).Påföljd vid ringa stöld (snatteri)Den som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld (8 kap. 1 § BrB). Är stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms personen istället för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Mot bakgrund av att det du snattade var värt 20 kronor så stämmer det att du gjort dig skyldig till ringa stöld, varför böter kan komma att bli aktuellt.Straffrabatt pga ålderNär en påföljd ska bestämmas görs en straffmätning där man tar hänsyn till straffet i det enskilda fallet. Eftersom du är under tjugoett år, ska din ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Det innebär att rätten får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § stycke 1 BrB).DagsböterRinga stöld åläggs oftast med dagsböter. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 (25 kap. 2 § stycke 1 BrB). Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § stycke 2 BrB). Minsta bötesbelopp är 750 kronor (25 kap. 2 § stycke 3 BrB).Det innebär alltså att det blir upp till rätten att bestämma vilket bötesbelopp du kan tänkas få för brottet. Det blir därför svårt för mig att på rak arm kunna beräkna vilket bötesbelopp som kan bli aktuellt. Att du är under tjugoett år har däremot en viss påverkan vid rättens straffmätning varför du kan dömas till lindrigare straff än vad som redan finns föreskrivet för brottet.StraffvarningYtterligare en regel som kan komma att aktualiseras i ditt fall är att åklagaren kan besluta att underlåta åtal (straffvarning) eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år (16 § stycke 1 LuL). En straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för antingen vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen, vård eller annan åtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd (17 § stycke 1 LuL).För att åklagaren ska kunna få meddela straffvarning krävs det att du begått brottet, och i regel förutsätts även ett erkännande men detta är däremot inget krav. Mot bakgrund av att du erkände med en gång eftersom du kände att det var det rätta kan det mycket möjligt bli så att åklagaren istället för böter meddelar en straffvarning. Du döms i så fall inte till någon påföljd för snatteriet. Om du däremot skulle begå ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya.Rättsligt ombud för unga lagöverträdareSom ung lagöverträdare har du som misstänkt under arton år rätt till juridiskt ombud, en s.k. offentlig försvarare. Du får alltså en offentlig försvarare om det inte är uppenbart att du saknar behov av en sådan. När en offentlig försvarare ska förordnas ska undersökningsledaren anmäla det hos rätten (24 § stycke 1 LuL). En offentlig försvarare får ersättning av allmänna medel vilket innebär att du inte behöver betala några kostnader.SammanfattningDu har gjort dig skyldig till ringa stöld (snatteri) där påföljden är satt till dagsböter. Hur stor dagsböter det kan bli fråga om i ditt fall är upp till rätten att besluta. Vid straffmätningen ska din ålder särskilt beaktas eftersom du räknas som en ung lagöverträdare. Straffet kan därför bli lindrigare. Åklagaren skulle även kunna besluta att meddela straffvarning vilket innebär att du i så fall blir fri från påföljd (böter). Som ung lagöverträdare har du dessutom rätt till ett juridiskt ombud i form av en offentlig försvarare. En sådan försvarare bekostas av staten vilket du därför inte själv behöver bekosta.Jag hoppas du fick svar på dina funderingar och i framtiden undanhåller dig från brottslighet. Det var bra av dig att erkänna ditt brott, vilket var ett korrekt handlande av dig. Skulle du ha ytterligare funderingar i framtiden är du välkommen att ställa en fråga på nytt. Jag önskar dig lycka till!Vänligen,

Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

2021-01-18 i Påföljder
FRÅGA |Om man anmäler sin man för kvinnofridskränkning, vad blir följderna för honom?Påföljd för ofredande?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning? Den som gör sig skyldig till brottet grov kvinnofridskränkning riskerar fängelse i lägst nio månader och högst sex år (BrB 4 kap. 4 a §). Det innebär att böter inte finns i straffskalan. Vad är påföljderna för ofredande?Den som gör sig skyldig till brottet ofredande riskerar böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap. 7 §). Om böter döms ut som påföljd vid ofredande ska gärningspersonen betala dagsböter eftersom ingen bötesform nämns (BrB 25 kap. 1 §). Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut. Andra straff än böter eller fängelseI Sverige finns dock en stark presumtion (antagande) att inte sätta folk i fängelse och rätten ska alltså särskilt beakta om det finns lindrigare påföljd än fängelse (BrB 30 kap.4 §). Även om fängelse står med i straffskalan för de båda brotten så finns det andra straff som skulle kunna bli aktuella istället. Dessa är bland annat villkorlig dom (BrB 27 kap. 1 §), skyddstillsyn (BrB 28 kap. 1 §) eller rättspsykiatrisk vård om den som begår brottet har en allvarlig psykisk störning. För det fall gärningspersonen är under 21 år gammal kan det annars bli aktuellt medungdomstjänst (BrB 32 kap. 2 §) eller ungdomsvård (BrB 32 kap. 1 §) som påföljd.Försvårande och förmildrande omständigheterBeroende på hur brottet har gått till finns försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffet. Ett exempel på en försvårande omständighet är att visa stor hänsynslöshet (BrB 29 kap. 2 § punkten 2). Om dentilltalades handlande har stått i samband med dennes bristande utveckling eller omdömesförmåga är detta en förmildrande omständighet. Detta kan till exempel vara fallet om en tonåring som begår brottet har utveckling som en tioåring (BrB 29 kap. 3 § punkten 3). Sammanfattningsvis finns det olika slags påföljder för de båda brotten och dessa beror bland annat på hur brotten har gått till, hur gammal gärningspersonen är, om rätten anser att det finns andra straff som är mer aktuella än fängelse eller att böter ska kombineras med annan påföljd. Jag kan alltså inte säga exakt vad påföljderna skulle bli om en person skulle anmäla sin man för dessa två brott eftersom det är mycket som spelar roll i den bedömningen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur bestäms straffvärdet för brott?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en lillebror som sitter häktad för grov våldtäkt mot barn! Det rör sej om 2 barn som han har en nära relation till. Ett av barnen var dessutom under 1 år när detta hände, den andra flickan var 8 år. Flickan på 1 år är dessutom släkt till oss. Flickan på 8 år är hans bästa väns dotter som han varit barnvakt åt vid flera tillfällen och då utfört dessa hemska saker. Han har filmat våldtäkterna och delat detta på forum till andra pedofiler. Han har erkänt allt och och brotten han begått är: - Grov våldtäkt mot barn vid 5 tillfällen- Grovt sexuellt utnyttjande av barn - Barnpornografibrott vid 14 tillfällenHans advokat sa att han kommer få som högst 5 år! Hur kommer det sej att han får så lågt straff? Han kommer ju vara ute om 2,5 år igen då! När jag läser artiklar, straff för de han gjort så står det 8-10 år, så hur kan han få så lågt straff?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Hur bestäms straffvärdet?För varje brott finns en straffskala som anger det lägsta och högsta straffet, vilket i sin tur är beroende av vilken "svårighetsgrad" brottet/brottsligheten anses ha i det enskilda fallet. Exempelvis ringa stöld, stöld, grov stöld osv. Om rekvisiten för ett visst brott är uppfyllda är tumregeln att straffvärdet, dvs straffets längd eller storlek, ligger vid straffskalans lägsta punkt. Straffvärdet kan sedan komma att höjas utifrån en bedömning av den kränkning, fara eller skada som brottet inneburit.Det kan också finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som gör att straffvärdet höjs eller sänks ytterligare. Detta är dock varierande från situation till situation, och det är därför svårt att säga något generellt om vad som kan ligga till grund för bedömningen i fallet med din bror utan att ha mer omständigheter kring brotten.Om en person t.ex. ska dömas för flera brott, som ju verkar vara fallet med din bror, ska vart och ett av brotten ges ett eget straffvärde. Efter det ska domstolen i sin tur bestämma ett straff för den samlade brottsligheten, men inom ramen för straffskalan. Man plussar inte ihop "summan" av de olika brottens straffvärde, utan det allvarligaste brottet utgör "grunden" och sen gör man "tillägg" för de övriga brotten.Något som också påverkar straffvärdebedömningen är olika avdrag man kan göra, t.ex. om gärningspersonen är en ungdom (under 21 år) eller om det finns andra billighetsskäl. Exempel på det är om gärningspersonen är allvarligt sjuk, har en hög ålder eller om det finns andra omständigheter kopplat till gärningspersonen hälsa eller unika livssituation. Du nämner inte något om din brors ålder eller omständigheter i övrigt, men det är mycket troligt att detta är faktorer som har spelat in i bedömningen av hans straff.Jag hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har andra funderingar.Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 16 år gammal och är misstänk för ringa stöld. Varan kostade 140kr och jag ångrar mig så otroligt mycket. Det var så himla himla dumt gjort av mig och ångesten äter upp mig. Nu har jag blivit kallad till förhör och är LIVRÄDD över det som kommer att ske. Jag har haft ett samtal med Socialtjänsten och ingen utredning inleds eftersom att dem INTE känner någon oro för mig. Detta är första gången som jag begår ett brott. Behöver jag vara rädd för förhöret? Jag erkände på plats och planerar att erkänna på förhöret också. Kan jag få en straffvarning?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag för din frågaFör att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) samt lagen om unga lagöverträdare (nedan förkortad LuL).Påföljd för barn som begår brottNär räknas en person som straffmyndigEn person som inte fyllt femton år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § BrB). Eftersom du är sexton år gammal kan du därför bli föremål för en rättslig påföljd så som böter vilket är den vanligaste påföljden vid ringa stöld (8 kap. 2 § BrB).Val av påföljdStraffmätningNär val av påföljd bestäms görs en straffmätning. Har ett brott begåtts av en person som inte fyllt tjugoett år, ska personens ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Det innebär att rätten då får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § stycke 1 BrB).DagsböterPåföljden för ringa stöld är ofta dagsböter. Dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150 (25 kap. 2 § stycke 1 BrB). Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § stycke 2 BrB). Minsta bötesbelopp är 750 kronor (25 kap. 2 § stycke 3 BrB).StraffvarningYtterligare en regel som kan komma att aktualiseras i ditt fall är att åklagaren kan besluta att underlåta åtal och istället meddela straffvarning eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år (16 § stycke 1 LuL). Det som händer då är att du som begått brottet inte får någon påföljd (straff) för brottet. Om du däremot begår ett nytt brott därefter kan straffvarningen återkallas och åtal väckas både för det gamla och det nya brottet.En straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för vård eller annan åtgärd som innebär att denne får hjälp eller stöd (17 § stycke 1 LuL). Mot bakgrund av att du ska ha haft ett samtal med socialtjänsten och att de beslutade att inte inleda någon utredning pga avsaknad av oro för dig, så kommer du högst sannolikt heller inte bli föremål för någon vårdande åtgärd.En straffvarning får även beslutas om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande (ungdomlig omognad) (17 § stycke 2 LuL). Skulle en straffvarning meddelas i ditt fall är det mer sannolikt att det görs med grund i att brottet du begick gjordes av ungdomlig omognad. Skulle en straffvarning meddelas kommer du underrättas om ett sådant beslut vid ett personligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats. Till mötet ska även din vårdnadshavare kallas (18 § stycke 1 LuL). Vid mötet ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser (19 § LuL).SammanfattningMitt svar till dig är att du inte behöver oroa dig eller vara rädd för att delta i förhöret. Det är bra av dig att erkänna dina misstag och göra rätt för dig. Påföljden för ringa stöld är som nämnt ofta förenat med dagsböter. Åklagaren skulle även kunna meddela straffvarning eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år. Det är däremot upp till åklagaren att avgöra vilket innebär att jag inte kan ge dig ett helt säkert svar på din fråga avseende påföljden. Hänsyn ska som sagt tas till din ålder vid straffmätningen och valet av påföljd.Jag hoppas du ändå fick någorlunda svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.Ha en fin dag!Vänligen,

Kan en tidigare dom påverka straffet för ett senare brott?

2021-01-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Vad kan jag förvänta mig för straff för rattfylleri. Blev stoppad av Polisen och blåste 0.34 milligram på polisstationen. Tyvärr hade jag en otur 2013 där jag blåste dagen efter festen 0.40 promille och blev av med körtkort då. Räknas straffet från 2013 i pågånde straff för rattfylleri ?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag säga att jag beklagar din situation. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och lag om straff för vissa trafikbrott.Vad kan jag förvänta mig för straff?Vad du kan förvänta dig för straff är egentligen en fråga som endast domstolen som dömer i ditt fall kan svara på. Straffet varierar från fall till fall, givetvis inom den föreskrivna straffskalan och på ett konsekvent sätt utifrån omständigheterna. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § första stycket lag om straff för vissa trafikbrott). När en straffskala inte explicit skriver ut en lägsta gräns för ett fängelsestraff gäller 14 dagar som lägst.Du kan alltså förvänta dig något däremellan, dvs. inom straffskalan (29 kap. 1 § BrB). Jag kan som sagt inte ge ett klart svar på den frågan, utan domstolen avgör. Det som dock kan sägas är att i Sverige tenderar vi att hålla oss till de lägre delarna av straffskalan, men som sagt sker en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Kan den tidigare domen påverka straffet?Ja, det kan den. När en person döms för brottslighet och straff ska utdömas kan tidigare domar påverka vilket straff personen får (dvs. vilken påföljd), eller straffets nivå (straffmätningen) (29 kap. 4 § BrB).För att den tidigare domen ska kunna påverka på detta sätt krävs att brottstyperna är likartade. I ditt fall verkar brotten vara desamma vid de båda tillfällena och domen från 2013 kan därför komma att påverka straffet i ditt fall.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,