Halkar på kommunens mark, skadestånd?

2021-04-19 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Om jag halkar på en yta som kommunen skulle ha saltat och skadar mig, är det kommunen som blir skadeståndsansvariga eller personalen/företaget som kommunen anlitat för att sandat?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan aktualiserar skadeståndslagen.Kommunen har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark som de äger, 2 kap. 1 § skadeståndslagen.I första hand bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas. Vad som krävs för att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldiga är följande:- En skada ska ha uppkommit,- Skadan ska ha orsakats av kommunen, och- Kommunen ska ha varit vårdslösFörutsatt att du faktiskt har ådragit dig en skada samt att kommunen har ansvar för att salta ytan återstår det att bevisa att kommunen varit vårdslös i sin underlåtenhet att salta.Har kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att exempelvis sanda eller salta marken? Finns en särskild underhållsplan för hur detta ska skötas? Har ytan varit osaltad under en längre tid? Sker många olyckor vid den aktuella platsen?Om kommunen inte saltat eller sandat en väg som de varit skyldiga att göra, då har de varit vårdslösa. För en bättre bedömning krävs mer information om de faktiska förhållandena på ytan men jag hoppas att dessa frågeställningar kunnat vägleda dig i skadeståndsfrågan. Om kommunen bedöms ha varit vårdslös ska det dessutom finnas ett orsakssamband mellan skadan och vårdslösheten.Alltså, att halkskadan uppkom på grund av kommunens underlåtenhet att inte sanda eller salta ytan. Det ska därtill visas att skadan skulle undvikits om ytan hade saltats eller sandats.SkadeståndsersättningOm du har rätt till skadestånd kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men. Tanken med denna reglering är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.OlycksfallsförsäkringAnmäl din skada till de försäkringsbolag du har, detta kan vara både privat eller genom gruppförsäkring via exempelvis arbetsgivare eller fackförbund Hur du ska gå tillväga med ditt skadeståndsanspråkKontakta kommunen och förklara vad som hänt, att du halkade för att de underlåtit att sanda eller salta ytan och att detta orsakat dig en skada. I bästa fall löser det sig genom kontakten med kommunen. Men om kommunen inte skulle anse sig som ersättningsskyldiga får du väcka talan i domstol. För vidare hjälp med detta kan du kontakta en jurist. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här.SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de varit vårdslösa och därigenom vållat skadan.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ersättning om man halkat utanför fastighet

2021-01-15 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag halkade på trappen ut från padelhallen den var full av is. Har jag någon möjlighet till ersättning? Var sjukskriven i 3 dagar och har fortfarande ont. Och i så fall hur går jag till väga?Mvh Nina
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Din fråga berör främst skadeståndslagen (SKL), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och Ordningslagen. Det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla marken utanför fastigheten ren och säker. Exempelvis genom att salta och sanda när det är halt och isigt utanför fastigheten (2 § 2 st. Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska ha rätt till skadestånd för din personskada, krävs det att fastighetsägaren har agerat vårdslöst och att det ska finnas ett orsakssamband. Det ska finnas ett orsakssamband mellan din skada samt fastighetsägarens oaktsamma beteende. Att fastighetsägaren inte har sett till att marken utanför sin fastighet är säker, genom att inte salta, kan anses vara vårdslöst beteende. Det finns en kausalitet mellan de två händelserna (2 kap. 1 § SKL).Det är dock upp till dig som har bevisbördan. Du måste bevisa att din skada är på grund av fastighetsägarens oaktsamhet. Det kan därmed vara smart att fotografera dina skador, och spara kvitton från sjukhuset och liknande. Ersättningen bör omfatta sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt lidande. Jag rekommenderar att du vänder dig till fastighetsägaren till padelhallen och förklarar situationen, samt kräver ersättning på grund av din personskada. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd för fastighetsägares vårdslöshet?

2020-12-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen halkat på löv och fått min axel krossad med operation och nio spikar som följd. Situationen var att jag skulle gå ca 10-15 meter på asfalterad gång till en port. På gången fanns mycket nerblåsta löv. Det fanns också en längsgående vit reflexmålad linje. Plötsligt känner jag att jag halkade och hade ramlat framstupa bredvid linjen och såg då att det var en ca 10 cm kant. kanten hade krossat min axel. Kunde därefter inte röra mig på övre höger sida och arm och hade svåra smärtor, vittnen finns och har uppgivit att a kanten har varit ett problem fast man vitmålat den. Min åsikt är att jag halkade på löv och slog mig på kanten. Privat fastighetsägare. Jag anser att fastighetsägarens underlåtenhet att kratta bort löv orsakade skadan då löven helt dolde kanten (eftersom löven blåst upp mot den) och delvist även den målade randen. Fastighetsägaren har tydligen tidigare haft kännedom om kantens farlighet då man valt att reflexmåla den vit. hur stora är mina utsikter att få ett skadestånd.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL).Jag kan i detta fall tyvärr inte konstatera utsikterna att få ett skadestånd, jag kan däremot redogöra vad som gäller och vad man tar hänsyn till för att göra en bedömning om skadestånd är aktuellt. UtredningEn fastighetsägare har som skyldighet att - områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik - ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. 2 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.För att få skadestånd för en uppkommen personskada krävs det att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och personens agerande (adekvat kausalitet). Vidare krävs det att handlingen varit vårdslös eller uppsåtlig. 2 kap. 1 § SkL. Den skadelidande har bevisbördan för att bevisa att skadan hade ett samband med exempelvis fastighetsägarens agerande. Skadeståndet till den som tillfogats skada ska omfatta; sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk, skador som går över efter en viss tid) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men, skador som består hela livet ex. ärr eller funktionsnedsättning) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Vidare kan även inkomstförlust ersättas som motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om man inte hade skadats, 5 kap. 1 § SkL.Sammanfattning och rådI detta fall är min uppfattning att det är fråga om en särskilt farlig kant på gångbanan tillhörande en viss fastighetsägare. Det kan härmed konstateras att fastighetsägaren har skyldighet att hålla denna gång i sådant skick att människors hälsa inte kommer till skada, frågan är däremot om fastighetsägaren har varit vårdslös i den mån att denne kan hållas ansvarig för skada som uppkommit för dig. Här bör man ta hänsyn till exempelvis hur länge löven har legat på backen, mängden löv som ligger på backen, om fastighetsägaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att skador uppkommer (reflexmåla kanten). Att ha i åtanke är att det är du som är skadelidande som har skyldighet att bevisa att fastighetsägaren varit vårdslös. Det är svårt för mig att göra en uppskattning av fallets utgång, eftersom man bör göra en helhetsbedömning och även göra en synbesiktning på platsen och beakta andra omständigheter. Mitt råd till dig i första hand är att kontakta fastighetsägaren för att kräva ersättning för skador som du lidit, om ni inte når en överenskommelse är mitt råd till dig i andra hand att kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se för att ta ärendet vidare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem är ansvarig om jag skadas på grund av hål i marken?

2020-11-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Om en kommun anställt ett företag för att gräva upp och byta några rör i marken på en allmän plats och någon råkar trilla ner i hålet de grävt, vem blir skadeståndsskyldig? Kommunen eller företaget som anlitats av kommunen? Företaget hade även satt upp varningsband och koner men någon fotgängare hade dragit ner banden och vält konerna.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvarar kommunen för företag som de anlitar? Principen om non-delegable duty innebär att man inte med befriande verkan kan överföra skadeståndsansvar på ett företag som man anställer, om man enligt lag är skyldig att ansvara för att upprätthålla säkerheten. Det innebär att om kommunen haft en skyldighet att ansvara för att byta rören på marken så är det de som är skadeståndsskyldiga och inte det företag som de har anställt. Jag har inte mycket information att gå på i frågan, men min gissning är att kommunen har haft ansvar enligt lag att ha hand om rören på denna allmänna plats. Skadestånd om man skadas på grund av hål i marken Om vi fortsätter med antagandet att det är kommunen som är ansvarig för bytet av rör (non-delegable duty) så måste de vara skadeståndsansvariga enligt skadeståndslagen (SkL).Tre krav finns till en början för att avgöra om det räknas som rätt till skadestånd (2 kap 1 § SkL): 1. Skada ska ha uppkommit 2. Skadan ska ha orsakats av kommunen 3. Kommunen har agerat vårdslöst/oaktsamt Svårigheterna uppkommer i tredje punkten. För att kommunen ska anses vårdslös eller oaktsam krävs att de antingen brutit mot en skyldighet eller att de inte varit tillräckligt försiktiga. Om kommunen anställt ett dåligt företag som är kända för att vara oansvariga, kan det vara så att kommunen anses agerat vårdslöst/oaktsamt. Så kan även fallet vara om kommunen agerat på ett sätt som är ovanligt, ex grävt hål på en plats där man inte ska gräva.Kan man kräva företaget på skadestånd? Man hade kunnat kräva företaget på skadeståndsansvar enligt samma kriterier också. Men, med tanke på att företaget hade satt upp varningsband och koner som sedan välts av fotgängare, så är det tveksamt att man kan hålla dem ansvariga. De har troligtvis gjort vad som krävs av dem för att uppmärksamma att det finns ett hål i marken. Att någon annan vält dessa varningar är nog mer av en olycka och kan inte hållas dem till ansvar. SammanfattningDet verkar som att det rör sig om en olycklig situation som hade kunnat undvikas om konerna och varningsbanden inte hade dragits ner av fotgängaren. Därför är det troligtvis så att det inte finns någon rätt till skadestånd. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skada till följd av halka.

2021-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Min mamma och pappa var ute och tog sin dagliga promenad för ett par veckor sedan. Då det hade snöat så såg mamma inte isfläcken under den nyfallna snön. Hon halkade och slog i huvudet. En hjälpsam kvinna hjälpte min pappa att få upp mamma på fötter igen. Mamma klarade sig relativt bra i första läget. Lite mörbultad överkropp och ett litet sår på huvudet. Inget illamående.3 veckor senare märker min pappa att hon inte pratar som hon brukar och förstår inte riktigt vad pappa säger. Hon blir hämtad av ambulans med befarad stroke. Efter undersökning och röntgen ser de en pågående blödning på hjärnan, samt en gammal blödning bakom skallbenet där hon slagit i huvudet. Hon blir inlagd och opererad, dränage för att tappa ut blödningen.Efter operationen så har hon tappat större delen av talförmågan, samt fått hjärntrötthet.Läkarens uttalande är att mammas skada härledas till när hon halkade och slog i huvudet.Vad juridiskt sätt kan man gå vidare i ärendet? Kan man stämma bostadsbolaget för att de inte har bekämpat halkan. Det var inte sandat på gångbanan, där hon halkade.Tacksam för vägledning.
Izel Ilyaz |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Jag kommer att i mitt svar resonera kring skadeståndsmöjligheter då du inte nämner något om brott. Din fråga berör främst Skadeståndslagen (SKL), Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vem är ansvarig?Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Detta ska egentligen vara den som är ansvarig för att förvalta gångbanan vilket i ditt fall kan vara bostadsbolagen, men även kommunen eller ägaren till fastigheten. Då jag inte har tillräckligt med uppgifter kring gångbanan och omständigheterna kring denna ge ett direkt svar, men ett råd är att kolla med bostadsbolaget först och därefter vända dig till kommunen, mm. Skadestånd?Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ SkL. Denna bestämmelse stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Detta förutsätter att en skada uppstått och att detta varit en följd av någons uppsåt/vårdslöshet. I ert fall måste ni kunna visa på att det varit vårdslöst av den ansvariga att inte grusa/salta när det är halt samt att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att din mamma halka och därmed skada sigFöreligger vårdslöshet?Såväl kommuner som fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att sanda när det är halt samt att röja snö, detta framgår av 2 § 1-2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När någon handlat i strid mot en lag och detta lett till att en skada uppstår föreligger ett allmänt antagande om att personen varit vårdslös. Detta gäller även om någon förhållit sig passiv och underlåtit att följa vad lagen stadgar. Vidare kan man även beakta det faktum att det är allmänt känt att kallare väder och isbildning ökar risken för hala vägar, vilket i sin tur ökar risken för att personer ska halka. Detta är något som enkelt kan förebyggas genom att man saltar eller sandar vägarna. Dessa omständigheter borde en kommun/fastighetsägare/bostadsstyrelse känna till och förhålla sig till. I praxis har höga krav ställts då dessa måste visa att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra personskador när halka uppkommit på fastighetens mark (inkl. gångbanor). Kan då de skyldiga inte visa på att så är gjort, samt att den skadade vistats på exempelvis gångbana eller liknande (där allmänheten vanligtvis vistas) kan de troligen göras ansvarig för personskadorna.Orsakssamband?Det finns ett tydligt orsakssamband mellan att det inte var grusat och att din mamma halka. Detta utgör därmed en grund för skadestånd om du kan visa på att skadorna din mamma fått varit en följd av att hon ramlat. Undantag i denna bedömning är om din mamma är att betrakta som medvållande, alltså om även hon är delvis ansvarig för utfallet. Här vägs många omständigheter in. Frågan blir då om det faktum att nyligen hade snöat och att detta täckte isfläcken inneburit att hon rimligen inte kunnat väntas lägga märke till isen för att därmed undvika den. Då jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna kan jag inte uttala mig om hur detta kommer att bedömas.Ersättningens omfattningDin mamma är berättigad ersättning för förluster som skadan inneburit (ex. inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläde), sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig) samt lyte och men (skadeföljder som ex. förlust av sinnesfunktioner). Detta framgår av 5 kap 1 § SkL).Vidare finns möjlighet att få ersättning för alla sakskador, däribland exempelvis kläder, glasögon m.m. (5 kap. 7 § SkL).BevisDen som påstår att den en skada uppkommit på grund av annan måste bevisa detta. Det gäller för er att visa att det inte var grusat eller saltat samt att din mors skador uppkommit till följd av detta. Läkarutlåtandena gällande skadan kan fungera bra som sådant bevis. Vidare kan vittnesmål (exempelvis från din pappas och kvinnan som hjälpte dem) samt bildbevis också vara till hjälp.Då jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna och situationen i sig kan jag inte heller ta ställning till hur en domstol hade bedömt ert fall.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bostadsrättsföreningens ansvar vid personskada utanför

2021-01-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har en bostadsrättsförening ansvar om man inte sandar utanför entréer och tillhörande gångbana om någon skulle falla och skada sig av osandad bana?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att ansvara för underhåll av den mark de äger. Ingen önskar att någon förbipasserande skadar sig. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är exempelvis skyldiga att se till så att is och snö inte faller ner från tak och skadar egendom eller personer. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (ordningslagen 3 kap. 3 §). Om du eller din egendom skadas kan man ha rätt till ersättning om det beror på markägarens dåliga underhåll och således vårdslöshet. Sakskador och personskador är åtalbara. När det rör sig om en bostadsrättsförening så är det inte du som är boende i föreningen som är ansvarig. Ansvaret ligger däremot på hela styrelsen i bostadsrättsföreningen. Beroende på vad styrelsen har kommit överens om i dessa frågor, så kan det antingen röra sig om ett gemensamt ansvar eller så kan styrelseordförande bli ensamt ansvarig. Då styrelseordförande har eget ansvar, är då det rör sig om brotten vållande av kroppsskada eller vållande till annans död. Ett stort ansvar vilar således på styrelsen, det kan därmed vara smart av föreningen att investera i regelbunden snöröjning och annan renhållning av marken. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd från kommunen

2020-11-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Min fru snubblade på ny laggda vägbulor ca 10cm höga o 10 cm breda, de var inte utmärkta på något sätt, hon ramlade o fick två allvarliga brott + en spricka på överarmen. Detta skedde 3 aug 2020 och är nu efter snart 4 månader inte läkt. Har genomfört MR röntgen 25 november för utlåtande då det misstänks vara även muskelbristningar då hon inte får upp rörligheten i armen samt fortfarande har svåra smärtor.Min fråga är om kommunen på ngt sätt kan ställas till svars för skada?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall kommunen på något sätt kan ersätta skadan som uppkommit. I mitt svar kommer jag att utgå från att det var kommunen som utförde arbetet i att lägga vägbulor. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av skadeståndslagen (SKL). Allmänt om skadestånd I din frus fall rör det sig om ett skadestånd i ett utomobligatoriskt förhållande. Det vill säga, det finns inget avtal mellan din fru och kommunen varav allmänna skadeståndsrättsliga regler blir aktuella (1 kap. 1 § SKL). Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Kommunen kan bära ett ansvar enligt denna regel om det går att visa att de agerat vårdslöst och därmed vållat den skada som uppkommit. Som huvudregel gäller att kommunen ska aktivt orsakat en skada, det vill säga genom en aktiv handling. I detta fall verkar det som om kommunen inte handlat, genom att inte märkt vägbulorna. Det rör sig alltså om en underlåtenhet. Som utgångspunkt leder inte en underlåtenhet, att vara passiv, till skadeståndsskyldighet. Däremot kan det göra det, om det föreligger en handlingsplikt i situationen. Skadestånd i mitt fall Frågan är alltså om kommunen kan ha haft en handlingsplikt i den aktuella situationen. En situation där en handlingsplikt kan föreligga är om man framkallat en fara för annan, utan att säkra den. Skolexemplet är om man gräver en grop (en aktiv handling som inte behöver vara vårdslös) men sedan underlåter att hänga in gropen. I ett rättsfall från högsta domstolen framkom att om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område, som är olämpligt eller farligt att vistas inom, kan man ha agerat vårdslöst (NJA 1973 s. 141). Det är svårt för mig att ge ett tydligt svar i om kommunen brustit i sin handlingsplikt eller inte, med hänsyn till att jag inte riktigt vet hur området såg ut. I slutändan blir det en bedömning i det enskilda fallet där man tar hänsyn till olika faktorer. Det skulle kunna vara så att kommunen haft en handlingsplikt i förhållande till att hänga in/ställa upp skylt om vägbulorna, och därmed agerat vårdslöst. I det fallet kan de också behöva ansvara för skadan som uppkommit för din fru. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Jag halkade för att det inte var grusat, kan jag kräva skadestånd?

2020-04-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej Den 23 februari föll jag illa på min tandläkares trapp. Jag skulle gå och fika för att jag var tidig och folk var före mig. Jag har is dubbar på framdelen av mina stövlar och hade gått på rullstolsrampen upp eftersom man kommer den vägen då jag cyklade, När jag så skulle ut och kommer på mellan steget så kastas jag handlöst rakt upp tror jag och landar på kanten av ståltrappen, jag tuppar av en stund vaknar till med fruktansvärda smärtor i Diafragman samt revbenen och när jag försöker resa på mig kommer jag knappt upp. Får åka till sjukhuset, till akuten, man gör en Dt på ryggen och det visar sig att jag brutit en ländkota och revbenen, . man hade grusat gården och ej trappen som var full av is, jag blev sjukskriven i sex veckor och min mockajacka gick sönder på trappen, jag fick fler läkarbesök samt flera läkemedel recept pga smärtor. Jag skall gå hos sjukgymnast som är lagd på is pga Corona, jag har förlorat en arbetsinkomst. Nu ber försäkringsbolaget att jag yrkar på skadestånd och jag undrar vad som är praxis.
Binh Tran |Hejsan!Aktuell lag: Skadeståndslagen.Vem är ansvarig?Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Den som är ansvarig är den som är ansvarig för att förvalta trappan vilket kan antingen vara tandläkaren, kommunen eller ägaren till fastigheten. Av naturliga skäl kan jag tyvärr inte svara på den frågan men du kan nog ta reda på den genom att fråga administrationen hos tandläkarkontoret.Vad krävs för att vara skadeståndsskyldig?Trappen var inte grusad men innergården var grusad, frågan blir då om detta är nog för att vara skadeståndsskyldig som ägare. Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ som lyder att den som uppståligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. För att bli skadeståndsskyldig krävs alltså att två saker är uppfyllda, för det första att det är vårdslöst att inte grusa när det är halt och för det andra, att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att du halka.Är det vårdslöst?Ägaren är skyldig att hålla fastigheten sandad när det är halt, se 2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När skada uppstått till följd av ett handlande som strider mot en lag anses handlandet i allmänhet också som vårdslöst i skadeståndsrättslig mening. Det finns dock undantag under omständigheter som till exempel den som blev skadan också är medvållande pga att denna har ansetts vara vårdslös också. Det är inte aktuellt i detta fall då du hade isdubbar.Orsakssamband?Denna fråga är uppenbar. Det finns ett orsakssamband mellan att det inte var grusat och att du halka. En annan slutsats kan inte tas.Rent faktum och enligt rättspraxis så är detta grund för skadestånd och om du kan bevisa att detta skedde på grund av att det inte var grusat så kan du få ersättning för de förluster du har gjort, vilket inkluderar inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläder, se 5 kap 1§. BevismedelEftersom det är du som påstår något kommer du att behöva bevisa detta och det är här det kan blir ett problem. Eftersom det har gått flera veckor sedan skadan så kan det vara svårt att bevisa att det inte var grusat. Det är därför viktigt att man t.ex tar bilder och tar kontaktuppgifter till eventuella vittnen, såklart kan detta vara svårt när du har varit så skadad. Till hjälp kan t.ex uttalande till läkare vara ett bevismedel genom t.ex journaler och sjukintyg. Detta kan dock inte garantera att bevisa att rullstolsrampen inte var grusad och jag kan därför inte säga att det skulle räcka för att en domstol skulle bifalla din talan.Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du några funderingar kring svaret så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så kan förtydliga det.Mer information går att hitta hos konsumenternas.se.Med vänliga hälsningar.