Jag utövade min ångerrätt men har inte fått tillbaka pengarna, vad ska jag göra?

2020-12-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.I slutet av November så beställde jag en julklapp och efter några dagars väntetid så hade jag fortfarande inte fått något bekräftelsemail från företaget. Så jag kontaktar dem och frågar vad de beror på, då säger dem att det är pga. att varan som de REA:de ut inte fanns i lager och jag kommer inte hinna få den innan Jul. Jag valde då att avbryta ordern och bad om ett återköp, hon i telefonen bekräftade återköpet och sa "du bör ha pengarna på ditt konto inom några dagar". Det har nu gått 17 dagar sedan det samtalet och jag har fortfarande inte fått tillbaka någonting. Vad har jag för rättigheter i detta ärende?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol. Vad du har rätt till enligt distansavtalslagenEnligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) har du rätt att få tillbaka köpeskillingen inom 14 dagar från att du utövar ångerrätten (2 kap. 14 § DAL). Företaget har en skuld till dig och eftersom det har gått mer än 14 dagar har alltså betalningstiden passerats. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Du kan få det prövat i domstolOm företaget bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att de inte är skyldiga dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Konsumentens ångerrätt vid distansavtal

2020-10-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag har beställt en vara och när jag fick varan så var varan sönder och gick inte att använda så vill returnera varan. De säger att man ska be dom på mail om retursedel men när jag mailar dom så utpressar dom mig om jag inte ger dom en bättre recension på google så skickar dom inte retursedel, undrar om det verkligen är okej att göra så här
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du som konsument ska ha beställt samt köpt en vara av en näringsidkare, på vad jag gissar nätet. En vara som du vill returnera eftersom varan var sönder när du mottog den vilket har lett till att den bedöms som oanvändbar. För att kunna besvara din fråga kommer distansavtalslagen (nedan förkortad DAL) därför användas. Detta eftersom jag tolkar det som att du ingått ett avtal utan att fysiskt träffa säljaren mot bakgrund av att du nämner att du ska ha "beställt" en vara.Ångerrätt vid distansavtalKonsumentens ångerrättVid distansavtal har konsumenten en ångerrätt och därigenom rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § stycke 1 DAL). Näringsidkaren är därför skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Det innebär alltså att den villkorade begäran näringsidkaren i ditt fall framställer inte är okej, eftersom du som konsument allltid har rätt till 14 dagars ångerrätt.Ångerrätten tas i anspråk genom att konsumenten till näringsidkaren lämnar eller sänder ett meddelande om detta till denne inom 14 dagar från den dag då konsumenten fick varan i sin besittning (2 kap. 12 § stycke 1 DAL). Det finns inga krav på hur du ska ångra dig, men ur bevissynpunkt föredras det att du gör det skriftligen eftersom det viktiga är att du kan visa att du ångrat dig inom rätt tid. Du säger att du ska ha mailat säljaren. Så länge du gjorde det inom 14 dagar från det att du fick varan i din besittning så har du fortfarande rätt att använda dig av din ångerrätt.Om konsumenten vill använda sig av sin ångerrätt ska den utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § stycke 1 DAL). Ur bevissynpunkt är det återigen viktigt att du ska kunna bevisa för näringsidkaren att du skickat tillbaka varan. Se därför till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta.Näringsidkaren ska från sin sida betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalningen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att frånträda avtalet (2 kap. 14 § stycke 1 DAL).Undantag från ångerrättenDet finns däremot vissa undantag från ångerrätten, dvs fall då ångerrätten inte gäller. Ett av många exempel är en vara som har tillverkats specifikt enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § punkt 3 DAL). Det ska här vara fråga om varor som näringsidkaren i normalfallet inte har i sitt sortiment. Eftersom du inte nämner att varan du beställt ska ha specialbeställts utefter dina personliga anvisningar så kommer jag vidare utgå ifrån att så inte är fallet och att du därför fortsatt har en ångerrätt.Avvikande avtalsvillkor till konsumentens nackdelDet som vidare bör framhållas är att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten (i detta fallet du), inte ska vara gällande om inte annat anges i lagen (1 kap. 4 § DAL). Det innebär att om näringsidkaren i ditt fall ska ha angett villkor som är till din nackdel genom att förhindra dig från att ångra ditt köp, så ska detta villkor inte gälla. Det innebär alltså att näringsidkarens utpressning inte är okej eftersom detta är ett slags villkor som är till din nackdel som konsument.Information som ska ges till konsumenten innan ett avtal ingåsInnan ett avtal ingås ska näringsidkaren informera dig som konsument om det finns ångerrätt och hur lång ångerfristen är. Till detta ska information lämnas om hur du går tillväga för att ångra dig samt att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du kan hitta det (2 kap. 2 § stycke 1 punkt 9 DAL). Ovanstående information ska ges klart och begripligt (2 kap. 3 § stycke 1 DAL).Viktigt att dock poängtera är att ångerfristen aldrig börjar löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten, vilket innebär att näringsidkaren är skyldig att ge konsumenten information om ångerrätten innan avtalet ingås. I annat fall förlängs ångerfristen (2 kap. 12 § stycke 4 DAL). Det innebär för din del att har säljaren inte lämnat information på ett klart och begripligt sätt för dig kring ångerrätten så kan ångerfristen till och med komma att förlängas.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärendeSammanfattningsvis kan framhållas att du som konsument vid ett distansköp har 14 dagars ångerrätt. Från dagen du fick varan i din besittning och 14 dagar framåt kan du nyttja din ångerrätt genom att meddela säljaren om att du vill ångra dig. Detta ska förslagsvis göras skriftligen ur bevissynpunkt. Jag tolkar det som att du ska ha mailat till säljaren inom denna tidsfrist varför du har rätt att nyttja din ångerrätt.Ångerrätt är en skyldighet som en näringsidkare via distansavtal har att erbjuda. Avtalsvillkor som skulle vara till din nackdel som konsument är inte gällande om inte annat anges i denna lag. Det innebär följaktligen att utpressningen kan ses som ett sådant villkor, vilket är till din nackdel eftersom du hindras från att nyttja din ångerrätt. Villkoret är därför utan verkan och är inte tillåtet.Ångerfristen kan till och med komma att förlängas om säljaren inte informerat dig om ångerrätten på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt innan avtalet ingicks. Detta är däremot något jag saknar tillräcklig information om i ditt fall för att kunna avgöra i detta svar.Om du och säljaren inte på egen hand kan komma överens kan du gå vidare med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Jag skulle däremot råda dig att på egen hand försöka lösa problematiken med säljaren. Förslagsvis genom att uppvisa detta svaret alternativt utgå ifrån informationen jag gett dig och skriva ihop ett eget meddelande till dem om att deras agerande inte är okej.Skulle du vilja gå vidare med en anmälan till ARN kan du läsa mer på deras hemsida genom att klicka här.Jag hoppas jag gav svar på din fråga och får önska dig lycka till med ditt ärende. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Vänligen,

Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?

2020-09-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag har genom min enskilda firma ingått avtal med Eniro om annonsering på Google. Jag har signerat avtalet digitalt. Jag har ångrat köpet (innan 14 dagar) och meddelat Eniro detta. Eniro påstår att jag som Enskild firma inte är omfattat av lagen om distansköp och inte kan annullera köpet. Är detta korrekt? Avtalet blev signerat under pågående samtal med säljaren, vilket jag har läst gör att man kan annullera avtalet. Med vänliga hälsningar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). I lagen definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Lagen innehåller bland annat en ångerrätt som ger konsumenten en rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § distansavtalslagen).Distansavtalslagen är inte tillämplig när företag tecknar avtal med andra företag. Din enskilda firma räknas som ett företag och uppfyller inte kriterierna för konsument i distansavtalslagen (jfr ovan en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Det finns därför inte någon lagstadgad ångerrätt för dig. Inom telekombranschen finns uppföranderegler som ger enskilda firmor ångerrätt i vissa fall. De nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 september 2018 och tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal med konsumenter eller enskilda firmor för tjänsterna TV, telefoni och bredband. Reglerna gäller däremot inte vid försäljning av innehållstjänster. I ditt fall är inte uppförandereglerna aktuella eftersom tjänsten du ingått avtal om inte är TV, telefoni eller bredband.Sammanfattningsvis är varken distansavtalslagen eller Telekområdgivarnas uppföranderegler tillämpliga i ditt fall. Du har ingått ett avtal avseende annonsering för din enskilda firma och är inte att betrakta som konsument i distansavtalslagens mening. Eftersom du inte är att betrakta som konsument är distansavtalslagen inte tillämplig och du åtnjuter inte något av det konsumentskydd lagen stadgar. Det innebär dels att du inte har någon ångerrätt, dels att avtal om annonseringen kan ingås under samtalet.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ansvarar jag för varan om det skulle hända något med den under tiden den levereras tillbaka?

2020-08-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt en vara på distans som inte passat mig och skickat varan tillbaka i en speciell skyddad förpackning tom. Efter några dagar kommer mejl till mig med information att varan är repad och att jag måste betala för varan. Jag begärt bild och sett att varan är repad!!?? Tom är det andra gång i rad att jag inte lyckats ångra mitt köp på detta företag. Förra gången efter jag skickat varan tillbaka (ej spårbart) har dem påstått att varan aldrig kommit fram!!?? Nu vill dem att jag betalar men jag vägrar då jag känner mig både lurad och förbannad. Vad kommer hända nu? Måste jag till slut betala? Bör någon kolla om sådana saker händer regelbundet på detta företag? Tack på förhand!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå från informationen som du har gett mig så handlar det om ett distansköp och då blir Lag om distansavtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) tillämplig. Din fråga handlar om du ska betala och stå för risken vid en retur. Det finns inga särskilda regler för vem som står för risken vid utnyttjad ångerrätt i distansavtalslagen. Dock enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) så har företaget ansvaret för varan under transporten när en konsument brukar sin ångerrätt. Det betyder att om det skulle hända något med varan så ansvarar företaget för det om de inte kan bevisa du har varit vårdslös (exempel otillräcklig paketering). Det betyder att de måste bevisa att felet ligger hos dig och inte hos dem. Din situationMin bedömning att du inte har gjort något fel då du har paketerat varan i en speciell transportsäker förpackning. Det blir alltså svårt för företaget att motivera att du har varit vårdslös. Så du bör inte behöva betala och ansvaret ligger hos företaget. Sedan om det skulle vara att de inte följer lag så kan du vända till ARN där de kan pröva din tvist kostnadsfritt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan ideell förening ångra ingånget avtal om telefoni?

2020-11-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Ett företag som säljer mobilabonnemang har gjort ett avtal per telefon med mig avseende våra mobiltelefoner. Jag kunde inte höra helt tydligt vad avtalet handlade om, men jag har tidigare blivit kontaktad av företaget, så jag uppfattade att det handlade om den frågan. Vi har abonnemang hos Telia, men enligt företaget blir våra abonnemang nu porterade till Telson, vilket avtalet innebär. Så fort jag via sms fick detta klart för mig ett par dagar senare, så har jag kontaktat dem och bett dem makulera ändringen som vi inte bett om och som vi inte vill ha. Jag har även kontaktat Telia. Vi är en ideell förening (Virserums Konsthall ideell förening). Kan jag åberopa ångerrätt i detta fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). I lagen definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Lagen innehåller bland annat en ångerrätt som ger konsumenten en rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § distansavtalslagen).Distansavtalslagen tillämpas när företag tecknar avtal med en konsument. En ideell förening räknas däremot inte som en konsument utan är en juridisk person. Eftersom den ideella föreningen inte räknas som konsument uppfylls inte kriterierna för konsument i distansavtalslagen (jfr ovan en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Det finns därför inte någon lagstadgad ångerrätt för er. Inom telekombranschen finns uppföranderegler som ger enskilda firmor ångerrätt i vissa fall. De nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 september 2018 och tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal med konsumenter eller enskilda firmor för tjänsterna TV, telefoni och bredband. Reglerna gäller inte vid försäljning av innehållstjänster. Såvitt jag kan finna är den operatör du hänvisar till inte medlem av Telekområdgivarna. Uppförandereglerna ger inte heller något skydd för ideella föreningar utan endast enskilda firmor (utöver konsumenter enligt lag).Sammanfattningsvis är varken distansavtalslagen eller Telekområdgivarnas uppföranderegler tillämpliga i ert fall. Om ni har ingått ett avtal och inte är att betrakta som konsument finns det inte heller någon ångerrätt. Ni kan försöka med att bestrida avtalet och anföra att ni inte förstod avtalet och att ni inte var överens om vad som påstås att avtalats. Det är telekomföretaget som påstår att ni ingått ett avtal och det företaget som har bevisbördan. Det kan dock vara, vilket inte är ovanligt, att samtalet spelats in. Beroende på vad som sagts i det kan det finnas tillräckliga bevis för att ni ingått ett avtal. I sådana fall är ni bundna av avtalet, om ni inte kan komma överens om annat med telekomföretaget.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för varan vid en retur?

2020-09-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej för drygt 3 veckor sen lämnade vi in ett paket som skulle returneras till företaget på vårt lokala postombud, vi fick returkvitto/sedel, men trotts detta menar nu företaget att dom ej mottagit returen. Transportör menar även att paketet ej fanns att spåra och ombudet påstår sig inte gjort något fel. Nu kräver företaget att vi ska betala för en vara vi skickat i retur. Vem är det som ska stå till rätta här? Vårat ansvar som konsument bör ju sluta när vi lämnar in paketet och får ett kvitto på det ?Uppskattar ett snabbt svar
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att din fråga handlar om risken för varan vid transport. Då du är konsument och köpte varan på nätet blir Lag om distansavtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) aktuell. Det finns inga särskilda regleringar i distansavtalslagen när det kommer till vem som står för risken för varan vid transport på grund av utnyttjad ångerrätt. Dock enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) så har företaget ansvaret för varan under transporten när en konsument brukar sin ångerrätt. Det betyder att om det skulle hända något med varan så ansvarar företaget för det, om de inte kan bevisa du har varit vårdslös (exempel otillräcklig paketering eller feladressering). Det betyder att de måste bevisa att felet (att varan försvann) ligger hos dig och inte hos dem. Om transportören inte har anmärkt på varken adresseringen eller paketeringen kan du argumentera om att du inte har varit vårdslös.SlutsatsFöretaget ansvarar för varan vid transport på grund av konsuments ångerrätt. För att risken skulle ligga på dig som konsument måste företaget bevisa att du har varit vårdslös. Sedan om det skulle vara att ni inte kommer överens om en lösning kan du vända till ARN där de kan pröva din tvist kostnadsfritt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt i samband med reklamation?

2020-08-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt en vara på distans som det var fel på från leverans. Det är mindre än 14 dagar sedan jag fick varan. Jag bad företaget om att få skicka tillbaka varan och de vill nu ha serienummer för att göra reklamationen så smidig som möjligt.I och med att de vill göra en reklamation så gissar jag att processen från att jag får möjlighet att skicka tillbaka varan till att jag faktiskt får pengarna tillbaka kommer bli lång och utdragen.Nu undrar jag, eftersom det fortfarande är inom ångerrättsperioden, har jag rätt att få skicka tillbaka varan innan denna period är slut fastän den är trasig från leverans, och på så sätt lägga över reklamationen på företaget? Jag har ingen vidare lust att hantera ett långt och utdraget reklamationsärende som även kommer att göra att distansavtalet löper ut då det redan gått 9 dagar.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad innebär ångerrätten?Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.När börjar ångerfristen löpa?Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.Vilka undantag gäller för ångerrätten?I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, 2 kap. 11 § DAvtL.Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.Hur blir det i ditt fall?I ditt fall har jag uppfattat det som att du har köpt en vara på distans. Denna vara som du köpt har varit behäftad med fel och därefter har du kontaktat säljaren och meddelat att du vill returnera varan, företaget har därefter uppfattat det som att du önskar göra en reklamation. Din fråga är nu om du har rätt att ångra köpet istället för att reklamera köpet.Utifrån omständigheterna är min slutsats att du har rätt att ångra dig om du meddelar näringsidkaren innan det går 14 dagar efter att du tog emot varan. Det saknar betydelse om näringsidkaren läser meddelandet eller mottar meddelandet efter 14 dagar, så länge du som konsument har sänt meddelandet inom 14 dagar från att du mottog varan. Dessutom gäller som jag nämnt ovan att du inte behöver ange något specifikt skäl till att du ångrar köpet, och inte heller innebär en reklamation att ångerrätten går förlorad. Mitt slutliga råd till dig är att om företaget inte accepterar din ångerrätt, att du kontaktar ARN (allmänna reklamationsnämnden), och därefter fortsätta ärendet därifrån. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare

2020-07-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Bokade en bröllopslokal via digitalt avtal den 11/7 och dagen efter (12/7) så kände vi att detta inte var något för oss ändå.Vi har inte betalt någon handpenning men vi har fått fakturan. I avtalet står det bara" handpenning betalas ej tillbaka" Nu hävdar uthyraren av lokalen att vi måste betala hen.Jag tycker att detta borde gå under konsumentköplagen om ångerrätt på 14 dagar. Vad gäller?Tack på förhand.
Pontus Fridén |Hej!I din fråga nämner du konsumentköplagen (KKL). Lagen gäller köp av lösa saker, t.ex. köp av dator som en näringsidkare säljer till en konsument 1 § första stycket KKL, och är därför inte tillämplig. I ljuset av att du nämner KKL tolkar jag det som att uthyraren bedriver näringsverksamhet med uthyrning av lokaler. Detta kommer som du ser nedan bli avgörande för frågan om du äger frånträda avtalet. Är så inte fallet ber jag dig att kommentera med kompletterande uppgifter till mitt svar.Distansavtal och tillkommande ångerrättSom utgångspunkt gäller att avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Principen modifieras emellertid dock av ett starkt konsumentskydd. Eftersom avtalet har ingåtts digitalt på distans, utanför näringsidkarens affärslokaler aktualiseras lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 § (distansavtalslagen). I samma lagrum finner du definitionen av konsument respektive näringsidkare. Lagen är som så ofta vid konsumentlagstiftning tvingande till konsumentens fördel se 1 kap. 4 § distansavtalslagen. Hyra av lokal för kortvariga ändamål såsom bröllop inbegrips i 2 kap. 1 § första stycket, jfr andra stycket första punkten motsatsvis distansavtalslagen. Ert fall täcks således av tillämpningsområdet för lagen.Det stämmer att ångerrätt om 14 dagar gäller (ångerfrist), du kan hänvisa till 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Dessutom ska uthyraren tillhandahålla ett standardformulär för utövandet av ångerrätten innan avtalet ingås se 2 § a. Handlar näringsidkaren i strid med 2 § a kan marknadsrättsliga påföljder bli aktuella se 6 § med hänvsning till marknadsföringslagen. Dessa påföljder rubbar inte avtalets civilrättsliga giltighet mellan er parter. Inga av de uppräknade undantaget från ångerrätten i 11 § distansavtalslagen synes vara tillämpliga i ert fall. Punkten 12 i 11 § beror dock på om ni har beställt catering eller någon annan liknande tjänst. Ångerfristen börjar löpa från den dag avtalet ingås, dvs. från och med den 12/7 i ert fall. Eftersom att ni inte har betalat något behövs inte en närmare undersökning av verkningarna av utnyttjad ångerrätt se 14 § distansavtalslagen. Ersättning till uthyraren enligt 15 § distansavtalslagen torde inte aktualiseras då ni ångrade avtalet efter mycket kort tid. Tilläggas kan att formuleringen "handpenning betalas ej tillbaka" åsidosätts vid en eventuell utnyttjad ångerrätt på grund av att lagen är tvingande se 4 § distanslagen. Näringsidkaren ska återbära vad han eller hon har mottagit från konsumenten se 14 §.Vad bör ni göra nu?Ni har meddelat uthyraren om att ni avser frånträda avtalet inom ångerfristen. Detta helt i överensstämmelse med gällande rätt och för säkerhetens skull uppmanar jag er att skriva att ni vill utöva er lagstadgade ångerrätt i enlighet med 2 kap. 10 § och 12 § distansavtalslagen. Optimalt vore om uthyraren tillhandahåller det standardformulär han eller hon är skyldig att göra.Hoppas att svaret klargjorde för er juridiska situation och att ni hittar en lämplig lokal. Kvarstår frågor eller likt ovan nämnt om uthyraren är en privatperson, kommentera då gärna mitt svar.Med vänliga hälsningar,