Hur gör vi för att hjälpa våra barn med ett huskonto till samägd fastighet?

2020-07-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min man ska ge bort vårt fritidshus som gåva till våra tre vuxna barn. I samband med det vill vi skapa ett "huskonto" till dem så att de har råd med underhåll under de första åren. Hur gör vi med detta konto så att det " säkras"? Kan alla tre stå som innehavare eller hur blir det bäst?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär barnen mottager fritidshuset som gåva kommer de att äga fastigheten gemensamt. Om inte annat är avtalat gäller bestämmelserna i lagen om samäganderätt (samäganderättslagen). Samäganderättslagens bestämmelser innebär exempelvis att samtliga delägare måste vara överens för förfogande eller förvaltning av det samägda godset i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Bestämmelsen innebär i praktiken att alla tre barnen måste vara överens om t.ex. renovering av fastigheten. Om inte annat är avtalat ska kostnad för förvaltning av det samägda fördelas utifrån hur stor andel en delägare innehar (15 § samäganderättslagen). Om era barn kommer att äga fastigheten med 1/3 var innebär det att de ska svara för kostnaderna enligt samma andel.Som jag tolkar det har ni för avsikt att starta ett "huskonto" till dem för att de ska ha råd med underhåll de första åren. Det ni kan göra är att antingen (1) skänka lika stor summa till vardera barn eller (2) starta ett konto där de gemensamt är kontohavare. Alternativ 1 innebär att ni helt enkelt skänker (nu eller löpande) en lika stor summa till vardera barn. Alternativ 2 innebär att barnen öppnar ett konto där alla tre är delägare; de måste dock gemensamt öppna kontot. Ni har inte möjlighet att öppna konto i barnens namn, varken enskilt eller gemensamt. Barnen är vuxna och måste öppna kontot själva.Bankerna brukar erbjuda möjligheten att ha flera kontohavare till samma konto. Min rekommendation för det fall att ni vill att barnen ska ha ett gemensamt konto till vilket ni för över pengar är att ni tillsammans med era barn bokar en tid med er bank. Banken kan hjälpa er att starta ett konto under de förutsättningar ni önskar. Det finns i princip inget hinder mot flera kontohavare till samma konto om det inte är särskilt föreskrivet i lag att så inte kan ske. Ett exempel på konto som inte kan ha flera kontohavare gemensamt är investeringssparkonto, ISK (jfr 9 § lagen om investeringssparkonto).Sammanfattningsvis finns det möjlighet att öppna ett konto med flera kontohavare. Då detta är en banktjänst är min rekommendation att ni kontaktar er bank för ett möte. Ni kan inte öppna ett konto i era barns namn utan det förutsätter att era barn själva öppnar kontot. Ett alternativ är att ni skänker samma summa till vardera barn då de ändå svarar för 1/3 av förvaltningen av det samägda.För det fall att ni önskar hjälp med upprättande av gåvobrev av fastigheten eller med upprättande av samägandeavtal är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan personer bosatta utomlands ta lån av svenska banker?

2020-07-09 i Avtal
FRÅGA |HejKan jag som svensk medborgare men utskriven från Sverige ansöka om lån från en svensk bank för att köpa ett hus.. Jobbar och skattar i spanien men en bra lön
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du avser att ta ett lån för att kunna köpa en bostad i Sverige, trots att du är utskriven från Sverige. Svensk lag ställer inte upp några hinder för personer bosatta utomlands från att ta lån av en svensk bank När du lånar pengar för att köpa en bostad ingår du ett avtal med en bank. Det finns ingen bestämmelse i svensk lagstiftning som hindrar banker från att låna ut pengar till någon som inte är bosatt i Sverige. Banker är alltså fria att låna ut pengar till i princip vem som helst, så länge den i övrigt är behörig att ingå avtal. Alltså gäller avtalsfrihet, vilket innebär att banker har full kontroll över vem de väljer att ingå ett avtal med. I praktiken är det dock viktigt att vara medveten om att det är banken som ställer upp villkoren när ett lån ska tas. Detta innebär att en bank har rätt att vägra att ingå ett avtal med dig just eftersom du inte är bosatt i Sverige, vilket banken kan betrakta som en osäkerhet. Olika banker ställer upp olika villkor, och det kan därför vara bra att undersöka vilka banker som erbjuder de mest förmånliga villkoren till personer bosatta utomlands. Detta kan du göra antingen genom att ta kontakt med bankerna direkt, eller genom att kontakta företag som arbetar med att rekommendera banker åt privatpersoner utifrån deras individuella förutsättningar. Vänliga hälsningar,

Behöver ett gåvobrev bevittnas?

2020-07-08 i Gåva
FRÅGA |Om man behöver en underskrift från en förälder på ett gåvobrev och föräldern bör på ett äldreboende där man nu i coronatider ej kan ta med vittnen för vidimering skulle en video med ljud där det klart o tydligt framgår att föräldern vet vad hen skriver under gälla som bevis för att allt har gått rätt till? Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det krävs att ett gåvobrev bevittnas och om man får lov att använda andra medel än vittnen för att vidimera att allting har gått rätt till.UtredningI svensk rätt finns det inget krav på att gåvobrev ska bevittnas. Även om gåvan gäller en fastighet är det inte gåvobrevet som ska bevittnas. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning av två personer (20 kap. 7 § Jordabalken).Att vittnen ibland används vid ett undertecknande av gåvobrev beror på att vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet. En sådan ogiltighetsgrund kan vara att gåvogivaren lider och handlar under påverkan av en psykisk sjukdom (Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). En annan ogiltighetsgrund är om någon har utnyttjat gåvogivarens trångmål, trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 § avtalslagen).Vittnen finns därför i bevissyfte. Vittnena kan bli aktuella om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. I Sverige råder det fri bevisföring som innebär att alla former av bevisning kan åberopas (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att en film kan vara ett bevis som kan åberopas ifall gåvomottagaren vill bevisa att allt har gått rätt till.Avslutningsvis anser jag att din lösning med en film är ett bra substitut för vittnen i dessa tider. En annan lösning är att be personal att bevittna gåvobrevet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

En eller flera framtidsfullmakter?

2020-07-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Måste man skriva mer än en framtidsfullmakt, ex till olika banker, skatteverket osv, eller finns det en som gäller allt? MVH
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det står den som vill utfärda en framtidsfullmakt fritt att själv avgöra om denne vill utfärda en eller flera framtidsfullmakter. Jag föreslår att man ser till vad som är mest praktiskt i den enskilda situationen: Ska enbart en person få framtidsfullmakt kan det ofta vara mest praktiskt att alla dennes befogenheter framgår av samma fullmakt. Överväger den som utfärdar framtidsfullmakten däremot att dra tillbaka vissa befogenheter (i enlighet med 7–8 § lagen om framtidsfullmakter), kan det i denna situation istället vara mest praktiskt att utfärda olika fullmakter.Notera att en framtidsfullmakt för att vara giltig måste vara skriftlig, och inför två vittnen undertecknas eller bekräftas av fullmaktsgivaren. Vittnena måste känna till att det rör sig om en framtidsfullmakt, och bekräfta handlingen genom att underteckna den (4 § lagen om framtidsfullmakter).Vänligen

Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

2020-07-12 i Formkrav
FRÅGA |Om ett samboavtal/ äktenskapskri är påskrivet/ signerat med röd penna. Är det då giltigt?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar:Det finns inte lagreglerat att det krävs en viss färg på bläcket för att ett avtal ska vara giltigt. Så ett sambo- eller äktenskapsförord är absolut giltigt om det är signerat med en röd penna.Långt svar:Anledningen till varför man ibland pratar om att skriva under med blått bläck är för att det då är lättare att se att det inte är en kopia utan en originalhandling. Äktenskapsförord till skillnad från ett samboavtal, kan registreras hos Skatteverket och vissa myndigheter har krav på blått bläck, med vad jag kan se har Skatteverket inget sådant krav när det gäller äktenskapsförord. Detta enda kravet som finns är att det ska innehålla era personnummer, vara daterat och signerat av er båda. Det enda viktiga att tänka på är att ta en penna som gör att signaturen går att se även på en kopia.Med vänlig hälsning,

Önskar hjälp med fullmakt

2020-07-08 i Avtal
FRÅGA |HejHar ni några synpunkter på följande skrivning i en fullmakt?Fullmakt - säljareFullmakt för xxxx xxxxxxxxx, ÅÅÅ-yy-yy-zzzzeller till den som denne sätter i sitt ställe, att försälja dödsboet efter xxxxx xxxxxxxxxxxtillhörigaObjekt Fastigheten xxxxxx med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxFullmakt Att ingå förmedlingsuppdrag.Att hos långivare inhämta uppgifter om de lån och pantbrev som belastar fastigheten.Att upprätta och underteckna köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkningshandlingar.Att ansöka om inteckning av fastigheten.Att pantförskriva i fastigheten uttagna pantbrev/inteckningar.Att ansöka om dödning och relaxering av inteckningar i fastigheten.Att ansöka om dödningsåtgärder enligt lagen om dödande av förkommen handling.Att utkvittera och emottaga pantbrev ställda som säkerhet för lån i fastigheten.Att på alla i samband med försäljning i övrigt förekommande handlingar teckna mitt/våranamn, godkänner jag/vi ombudets laga åtgärder.Undertecknande Ort DatumJag förstår denna skrivning som en fullmakt att sälja dödsboet. Men det ska ju vara en fullmakt att sälja fastigheten tillhörigt dödsboet.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan du har ställt är en gratisfråga, och att läsa en fullmakt och komma med genomtänkta synpunkter på denna kräver lite mer omfattande rådgivning än vad man kan få genom en gratisfråga. Vad du kan göra nuJag skulle därför rekommendera att du bokar tid med en av Lawlines jurister eller använder dig av Lawlines avtalsrobot. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor i timmen. Länk till Lawlines avtalsrobot finns här. Då kan man skapa ett eget avtal. Man kan skapa en fullmakt genom att använda sig av avtalsroboten, se länk här. Att skapa en fullmakt kommer att kosta 895 kronor för den som beställer avtalet. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?

2020-07-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag har en kund som vill ha tillbaka sina pengar för ett presentkort som han köpte för 2 1/2 år sedan. Hans motivering är att barnbarnen inte kommer nyttja presentkorten. Han kräver att pengarna ska vara återbetalda till hans konto den 15/7-20, med motivering att julklappen var till barnbarnen och inte till mig. Han köpte presentkorten över telefon, 2 presentkort för 450kr/st sedan fick jag 100kr extra mot att ringa upp hans barnbarn på julafton på utsatt klockslag. Vilket jag utförde enligt överenskommelsen.Jag har informerat honom om att min del i detta är utförd och att jag inte kan ansvara för om barnbarnen inte vill nyttja presentkorten. Han menar att hela summan på 1000kr ska återbetalas då han anser att inget arbete är utfört. Jag meddelade muntligt att mina presentkort är giltiga i 12 månader. Något jag påminde honom om då han tog kontakt igen. Han vill ej kännas vid att den informationen nått honom utan vidhåller att de är giltiga i 10 år. Jag kan tänka mig att låta barnbarnen nyttja presentkorten men ser inte att hela summan ska återbetalas. Öppetköp gäller väl inte i 2 1/2 år, eller vad har jag för rättigheter i detta? Jag har den 1/6-20 flyttat från Tärnaby där jag haft min verksamhet de senaste 4 åren och bor nu i Enköping. Jag har ej startat upp någon verksamhet, ej heller stängt ner eller lagt företaget i vila. Planerar att öppna upp i höst (augusti) och kan i så fall tänka mig att ta emot hans barnbarn.
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kundens ångerrätt (samt öppet köp)Då du har agerat i din roll som företag och din kund är en konsument är konsumentlagstiftningen aktuell. När ett avtal träffas på distans mellan en näringsidkare (ett företag) och en konsument så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen). Lagen är ett konsumentskydd. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten och avviker från lagens innehåll är utan verkan mot konsumenten om inget annat anges i lagen (1 kap. 4 §). Som konsument har man alltid en ångerrätt och man kan därav häva avtalet genom att meddela näringsidkaren om detta. Om avtalet avser en tjänst så har man ångerrätt i 14 dagar från dess att avtalet ingås. Om det avser en vara så börjar tiden att löpa från dess att man fått besittning över varan (2 kap. 10, 12 §). Konsumenten kan alltså häva avtalet om det inte har gått mer än 14 dagar sedan avtalet ingicks eller, om det avser en vara, från dagen hen fick besittning över varan. Du som näringsidkare har ingen skyldighet att erbjuda öppet köp. Företag som erbjuder öppet köp gör detta frivilligt. Baserat på din fråga antar jag att du inte erbjuder öppet köp i 2 ½ år. Det har alltså gått för lång tid för kunden att åberopa sin ångerrätt och han har inte heller rätt till öppet köp, så du har ingen skyldighet att acceptera hans begäran att returnera presentkorten. Det verkar inte heller vara något fel på varan han har köpt som skulle ge honom rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen. Presentkortens giltighetstidBeträffande presentkortens giltighetstid så är huvudregeln att presentkort är giltiga i tio år om ingen annan giltighetstid har angivits. Du kan alltså själv välja hur lång giltighetstid du vill att dina presentkort ska ha. En giltighetstid om 12 månader är alltså tillåtet. Information om presentkortets giltighetstids ska meddelas kunden vid köpet och det är du som näringsidkare som har bevisbördan för att kunden har fått informationen. Då du endast har meddelat kunden muntligt kan detta bli svårt att bevisa. Jag skulle rekommendera att du skriver giltighetstiden direkt på presentkorten i framtiden för att undvika liknande problem.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?

2020-07-06 i Gåva
FRÅGA |Hejsan!Jag har ett problem angående min katt som jag gav bort till min sambos polare. Iaf jag gav bort katten med krav på att katten skulle vara få vara en utekatt. Polaren till min sambo mottog detta och tog mot katten. (Jag vet efter sökningar att gåvor är juridiskt bindande men vet inte hur det funkar i detta fallet.) när jag någon månad senare träffar katten, så har han ont i svansroten för att han blivit trampad på, han är inte rumsren ( vilket han inte är om han inte får gå ut), han är strävare än sandpapper i pälsen, fäller ofantliga mängder päls, luktar fruktansvärt illa, han hålls inne, jag kan rabbla upp i evigheter. Jag har försökt få tillbaka honom genom att prata med honom men han vägrar släppa katten. Jag har dragit det till länsstyrelsen men har inte hört någonting. Vad ska och kan jag göra? Han var inte alls i det skicket när jag lämnade honom, jag anser att han är misskött och även andra människor som jag inte känner alls som håller med mig. Jag är förtvivlad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEn gåva är fullbordad när det som skänks bort överlämnas till mottagaren (jfr 1 § gåvolagen). I ditt fall har gåvan fullbordats i samband med att du skänkte bort katten och den du skänkte katten till tog emot den. I samband med gåvan övergick äganderätten till gåvomottagaren. Rent juridiskt innebär det att gåvomottagaren nu är ägare av katten. I ditt fall verkar det som att du ställt vissa villkor för gåvan som mottagaren nu inte uppfyller. Problemet är att då du inte avtalat om vad som ska ske vid avtalsbrott finns det inte mycket du kan göra. Du kan exempelvis inte begära skadestånd då du inte lidit någon ekonomisk skada av det eventuella avtalsbrottet och du har ingen rätt att få tillbaka katten.Om du anser att katten far illa kan du, precis som du verkar ha gjort, göra en anmälan till Länsstyrelsen som kan göra en kontroll av ärendet. Tyvärr finns det inte mer du kan göra; du har ingen rätt att få tillbaka katten om inte du och gåvomottagaren är överens om det. Givetvis kan ni komma överens om att du ska få tillbaka katten eller att du ska få köpa tillbaka den; däremot har du ingen juridisk rätt att få tillbaka den.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,