Kan ett skuldebrev ingås digitalt?

2021-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan man skriva under skuldebrev digitalt via Kivra?Behöver man fortfarande vittnen då?Kan även vittnena skriva under på Kivra?Tack!
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tillämpa lagen om skuldebrev i mitt svar. Krävs det vittnen för att ett skuldebrev ska vara giltigt? I lagen om skuldebrev finns det inget krav på att skuldebrev behöver bevittnas för att vara giltigt. Däremot kan vittnen ha ett värde när det gäller bevisning. Den som har bevittnat skuldebrevet kan exempelvis styrka underskrifternas äkthet, att parterna ingick avtalet med fri vilja och att parterna var i ett normalt sinnestillstånd vid antalets ingående. Vittnena har ansetts ha ett större värde om de har varit opartiska och därmed inte haft ett personlig intresse av skuldebrevet. Kan ett skuldebrev ingås digitalt? Det finns ingenting i lagen om skuldebrev som säger att skuldebrev inte kan ingås digitalt. Avtalslagen ställer inte heller några formkrav för avtal, utan det finns en huvudregel om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). En elektronisk signatur i detta fallet innebär att man skriver under avtal med hjälp av e-legitimationer som BankID. Dessa underskrifter är lika juridiskt bindande som en orginalpåskrift med handskriven signatur. Sammanfattning och rådgivning Skuldebrev och avtal i sin helhet kan alltså ingås digitalt. Jag kan inte se att det skulle vara något problem att ha vittnen. Att parterna och vittnena signerar skuldebrevet digitalt borde fungera. Om du behöver mer vägledning gällande ditt skuldebrev, skulle jag rekommendera att du tar kontakt med vår byrå. De kan hjälpa dig att skriva ett juridiskt korrekt skuldebrev. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Upprättande av gåvobrev

2021-05-17 i Gåva
FRÅGA |Min mamma har sålt en bostadsrätt, hon vill ge mig alla pengarna ( jag är enda barnet) Vad behöver hon göra
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en gåva ska vara juridiskt bindande så föreligger det inget krav på att upprätta ett särskilt avtal. När det gäller bortgivande av pengar och annan lös egendom så är det tillräckligt att bara ge över själva gåvan. Det kan dock vara en bra idé att upprätta ett gåvobrev vid gåvor av större värde.Vad ett gåvobrev ska innehållaEtt gåvobrev bör innehålla:- Uppgifter om givaren och mottagaren- En beskrivning vad som ges bort- En överlåtelseförklaring- Underskrifter av både givaren och mottagaren- Uppgifter om ort och datum då gåvobrevet undertecknadesOm det föreligger några särskilda villkor för gåvan, ska även dessa skrivas in.Min rekommendationDet kan vara bra att din mamma är tydlig i sin överlåtelseförklaring, på så sätt att hon i en löpande text anger att det är hon som överlåter pengarna som gåva till dig, mottagaren. Det är också viktigt att det tydligt framgår vem som är givare och vem som är mottagare samt att både givaren och mottagaren skriver under gåvobrevet.Ett alternativt som kan vara till hjälp för er att ni mot ett fast pris använder er av Lawlines tjänst för upprättande av gåvobrev. Klicka här för att få mer information. Har du annars fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära ut min samtalslista från min operatör?

2021-05-16 i Avtal
FRÅGA |Har jag rätt att begära ut min egen samtalslista från min operatör?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller om du får lov att ta ut dina samtalslistor eller inte så är det inget som står i lagen. Däremot så har ett avtal ingåtts mellan dig och din operatör när du skaffade abonnemanget, det är dessa villkor i avtalet som avgör om du får lov att begära ut samtalslistor eller inte. Det är dock väldigt vanligt att mobiloperatörer låter sina användare se sina telefonlistor och listor över sms, exempel finns på både Telias hemsida och Tres hemsida. De säger där att man kan se det antingen på fakturor eller på "mina sidor" när man är inloggad på deras hemsidor. Det som gäller ifall du skulle ha ett abonnemang som är kopplad till någon myndighet, om du exempelvis arbetar på en myndighet och du vill komma åt din arbetstelefons samtalslistor så gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allt som lagras på myndighet går att begära ut, och på denna grund har du alltså möjlighet att komma åt dina samtalslistor. Slutsats:Den som har rätt att begära ut samtalslistor är alltså den som äger abonnemanget och har ingått avtalet med operatören. Eftersom du säger att det är din egna samtalslista antar jag också att det är du som står på abonnemanget, därför bör du ha rätt till att få ut din samtalslista. Mitt tips till dig är att ringa din operatör och hör med dem eller logga in på din operatörs hemsida för att titta om de kanske ligger där på ditt konto. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du får din samtalslista Har du fler frågor och funderingar så får du inte tveka på att höra av dig till oss på Lawline igen. Allt gott!

Ångerrätt vid köp av prenumeration

2021-05-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag köpte prenumeration på Match.com och vill nu ångra köpet då det inte har gått 14 dagar. Jag försökte kontakta deras support, men mitt mail blir blockat av dom, vet inte vart jag kan vända mig, söker råd om hur jag kan göra
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt vad gäller ångerfristen på 14 dagar. När du handlar på distans, d.v.s utanför en affärslokal (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna en reklamation om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa. Enligt 2 kap. 12 § börjar ångerfristen vid avtal om en tjänst löpa då avtalet ingås. I 2 kap. 11 § finns undantag till ångerrätten, men dessa aktualiseras inte i förevarande fall. På match.com återfinns mer detaljerad information om att du har 14 dagar på dig att ångra eller ändra ditt köp men att du för att utöva denna rätt ska kontakta deras kundsupport om detta.Du skriver dock att ditt mail blockeras av de, vilket verkar udda. Däremot blir det som tur är inget problem för dig eftersom det räcker med att du bevisar att du skickat meddelandet över mail inom tidsfristen. Match.com kan med andra ord inte åberopa att du inte reklamerat inom tidsfristen på grund av detta, det följer av en analogi till 40 § AvtL. Där framgår att reklamation sker på mottagarens risk. Den som enligt reglerna blir bunden av en rättshandling om han inte meddelar motparten om motsatsen behöver bara bevisa att han skickat iväg ett meddelande till motparten för att han inte ska bli bunden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Kan den ene ägaren sälja tillbaka samägd hund?

2021-05-17 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hunden köptes tillsammans,där killen betalar hela summan, tjejen står på ägarbeviset,så det är ju gemensam hund. Hunden är köpt av svärmor, kan killen då sälja tillbaka hunden till sin mor utan hennes godskännande?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att det, precis som du säger, föreligger samägande avseende hunden. Varje part kan i praktiken behöva bevisa att de faktiskt båda äger hunden och att samäganderätt därmed föreligger. Saker som att de båda stått för kostnader avseende hunden (vid köpet och/eller allteftersom sedan dess), samt vem som står på ett eventuellt köpekontrakt och dylikt kan fungera som sådan bevisning. När samäganderätt föreligger gäller som huvudregel att beslut rörande hunden kräver samtycke från samtliga delägare (2 § samäganderättslagen). Ett undantag som kan bli aktuellt när det gäller samägande av en hund är exempelvis brådskande veterinära beslut om hundens hälsa: beslut som dessa kan vid behov fattas utan delägares samtycke, när det inte hinner inhämtas. Beslut att sälja hunden är emellertid ett sådant beslut som omfattas av huvudregeln, och killen kan alltså inte sälja hunden utan tjejens samtycke. Att hunden ursprungligen är köpt av killens mor har ingen betydelse, tjejens samtycke krävs för försäljning även i den situationen. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Har styrelsen i en bostadsrättsförening kompetens att besluta om parkeringsplatser?

2021-05-17 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en bostadsrätt i en BRF inom HSB. Jag blev tilldelad en riktigt bra parkeringsplats för två år sedan som i princip ligger utanför dörren. Den är något bredare än andra platser så passar väldigt bra till oss, vi har en ganska bred bil och en son som klättrar in och ut o.s.v. För ett tag sen blev jag kontaktad av en annan medlem i föreningen som undrade om vi kunde tänka oss att byta plats med honom för hans fru har svårigheter att ta sig in och ut ur deras bil. Jag beklagade det men kände ändå att jag inte ville byta plats för vår plats passar oss väldigt bra och styrelsen måste ju kunna ordna speciella handikapp-platser. Nu kommer det röstas på nästa styrelsemöte att den bredare parkeringsplatsen skall göras om till handikapp-plats och vi kommer förmodligen helt enkelt att bli tilldelade en annan sämre plats. Min fråga är, får dom tvinga bort oss från parkeringsplatsen på detta sättet? Vi har ju blivit tilldelade platsen och hyr den från HSB. Tack för svar!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.Kompetensfördelningen mellan föreningsstämman och styrelsen, vad gäller?Sedvanliga spörsmål och frågor för stämman att ta ställning till är fastställande av resultat- och balansräkning, hur eventuella överskjutande medel enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen (6 kap. 10 § 1-3 p. EFL). Utgångspunkten i bostadsrättslagen är att beslut om väsentliga förändringar i fastigheten inte får fattas av styrelsen om inte stadgarna föreskriver annat (9 kap. 15 § BRL). En liknande reglering finns i föreningslagen av vilken framgår att ärenden som ska hänskjutas till årsstämman även kan finnas upptagna i föreningens stadgar (6 kap. 10 § 4 p. EFL). I övrigt ges ingen ytterligare vägledning i lagstiftningen. Begreppet väsentliga förändringar är inte heller klart definierat och hur detta ska tolkas kan ibland bereda vissa svårigheter för föreningens andelsägare (medlemmar). Men givet ovanstående finns goda skäl att mycket noggrant studera stadgarna. Det är i mångt och mycket föreningen (med andra ord ni själva tillsammans med övriga medlemmar genom ett stämmobeslut) som dikterar villkoren och den kompetensfördelning som ska gälla mellan styrelsen och stämman. Men om det skulle visa sig att stadgarna inte klargör rättsläget på ett tillfredsställande sätt ska bedömningen göras i förhållande till ingreppets art och den inplanerade åtgärdens omfattning. Generellt kan sägas att beslut om vissa mindre ombyggnationer samt rena reparations- och underhållsåtgärder bör ligga inom styrelsens behörighet. Enligt min mening torde därför frågan om parkeringsplatser inte omfattas av begreppet väsentliga förändringar varför ett stämmobeslut framstår som obehövligt, vilket därmed ger styrelsen rätt att behandla frågan. Notera dock att årsstämman fungerar som en sorts demokratisk församling som har att avgöra viktiga föreningsangelägenheter och kan i stor utsträckning godtyckligt agera så länge stämmans beslut inte står i strid med tvingande lagstiftning. Men oavsett vilket är min uppfattning så här långt att styrelsen i din bostadsrättsförening har kompetens att fatta beslut i den här typen av ärenden. Men huruvida styrelsen sedan äger rätt att säga upp dig från din nuvarande parkeringsplats behöver utredas närmare (se nedan).Hur lyder den rättsliga etiketten på ett avtal om en parkeringsplats och vad gäller i fråga om uppsägning av en sådan?Om ingenting uttryckligen har föreskrivits i stadgarna ankommer det på styrelsen i varje bostadsrättsförening att utarbeta egna regler och rutiner för uthyrning av parkeringsplatser. Ett tydligt regelverk bör därför aviseras i föreningen och under sådana omständigheter gäller också den föreningsrättsliga likhetsprincipen, vilken innebär att samtliga andelsägare ska behandlas lika. Notera även att principen leder till att olika fall ska behandlas olika. Genom styrelsens försorg kan bostadsrättsföreningen sedan upplåta parkeringsytor till medlemmarna via slutna nyttjanderättsavtal, vilka i juridisk-teknisk antingen blir lägenhetsarrenden eller lokalhyror. En parkeringsplats utomhus betraktas nämligen som ett lägenhetsarrende medan hyra av en garageplats likställs med en sedvanlig lokalhyra. Frågan inte helt oviktig eftersom delvis olika regler gäller för de olika slagen (se 8 kap. respektive 12 kap. jordabalken). Men baserat på den information som framgår av din ärendebeskrivning utgår jag ifrån att det handlar om en utomhus belägen parkeringsplats.Huruvida det föreligger något faktiskt (skriftligt) slutet nyttjanderättsavtal är dock för mig ovisst, men i juridisk-teknisk mening blir upplåtelsen som sagt ändå att betrakta som ett lägenhetsarrende (8 kap. 1 § JB). Till skillnad från vad som gäller vid andra arrendeformer finns nämligen inga formkrav för lägenhetsarrenden, vilket betyder att dessa kan ingås helt formlöst (exempelvis muntligt). Med lägenhetsarrende menas jord som upplåts med syften som inte innefattar att bedriva jordbruk, uppföra bostadshus eller uppföra/begagna byggnad för förvärvsverksamhet. Ett lägenhetsarrende kan vidare ingås på bestämd tid eller tillsvidare och tiden för vilken arrendeavtalet har ingåtts är avgörande för hur och när ett lägenhetsarrende kan sägas upp. Jag misstänker dock att mycket har lämnats oreglerat varför utgångspunkten får bli att det rör sig om ett tillsvidareupplägg.Inledningsvis ska sägas att du som nyttjanderättshavare inte har något besittningsskydd vid avtal om lägenhetsarrende, vilket i sin tur innebär att om ingenting annat har överenskommits (och innehållet i ett eventuellt muntligt/konkludent ingånget avtal inte går att fastställa) kan en uppsägning av ett lägenhetsarrende egentligen ske helt utan angivande av sakliga skäl. En avtalad uppsägningstid gäller naturligtvis, men om en sådan skulle saknas i arrendeavtalet kan det sägas upp till fardagen varje år, det vill säga den 14 mars, dock under förutsättning att meddelande härom lämnas senast sex månader i förväg (8 kap. 4 § JB). Det korta svaret på din fråga lyder därför att styrelsen har beslutskompetens i det här fallet och att den i princip godtyckligt (och ensidigt), dock med iakttagande av ovan nämnda tidsfrister, kan säga upp lägenhetsarrendet (parkeringsplatsen). Men detta förutsätter som sagt att ingenting annat framgår av det aktuella avtalet.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på torsdag den 20/5 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan en köpare kräva skadestånd av oss om vi ångrar en försäljning på en annonssida?

2021-05-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Min sambo satte ut en annons på blocket på vår kakelugn. Vi fick snabbt några intressenter varpå en ringde min sambo och dom kom överens om att han skulle få köpa denna för 12000kr som vi hade lagt ut den för. Köparen sa att han hade ett företag som sålde kakelugnar och dylikt men har inte sagt att det är företaget som köper den och när köparen swishade min sambo en handpenning som han inte ens bett om så står det köparens namn och inte ett företagsnamn, vilket borde vara köp från privatperson.Vi hade inte alls någon koll på kakelugnens värde och trodde det var rimligt att sälja för denna summa då vi egentligen bara hade tänkt riva den.Nu i efterhand har vi fått en värdering av en kakelmästare med 40år i branschen som säger att den är värd uppåt 25000kr och vi vill avbryta försäljningen. Detta borde väl räknas som en ogiltighetsgrund då vi inte visste värdet på ugnen?Nu hotar köparen med att begära skadestånd och skulle ta kontakt med sin jurist. Har vi rätt i detta ärende och kan han begära skadestånd?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få klarhet i situationen som din sambo och köparen är i, måste vi reda ut vilket förhållande som gäller mellan dem, och om bindande avtal har uppkommit.Konsumentlagen eller köplagenOm två privatpersoner, eller om två näringsidkare sluter avtal om köp blir köplagen tillämplig, se 1-4 §§ köplagen. I det fall en näringsidkare säljer någonting till en privatperson blir 1§ konsumentköplagen tillämplig. Skillnaden mellan de två lagarna är att i den senare finns det ett starkare skydd för privatpersonen (konsumenten), eftersom den anses vara i svagare ställning.I det aktuella fallet har ni sålt en kakelugn i egenskap av privatperson till köparen. Köparen har uppgivit att den är en näringsidkare som handlar med kakelugnar, trots att handpenningen betalades med privat signatur. I detta fall spelar dock inte köparens roll någon betydelse, utan din sambo som säljare. Det blir alltså reglerna om köp och skadestånd som regleras i köplagen som ska tillämpas.Bindande avtalHuvudfrågan i det här problemet är om det har uppstått ett bindande avtal mellan din sambo och köparen. För att ett bindande avtal ska uppstå krävs det att den ena parten ger ett anbud om köp. Det vill säga, sälja en sak till ett visst pris, samt att köparen (motparten) accepterar köpet och villkoren, se 1 § avtalslagen. Även muntliga avtal räknas som bindande, se 3 § avtalslagen. En annons i en tidning eller på annonssidor, eller för den delen erbjudande i affärer räknas inte som ett riktat anbud, utan räknas som ett utbud. Det innebär att erbjudandet riktar sig till flera personer samtidigt, vilket innebär att om någon blir intresserad av erbjudandet och svarar, räknas det som ett nytt anbud. Då krävs det att ni som säljare accepterar köparens bud. Om så är fallet har ett bindande avtal uppkommit. Hur överenskommelsen mellan köparen och din sambo har gått till framgår inte av brevet mer än att köparen har betalat en handpenning. Det talar för att de har kommit överens om ett köp. Dock är handpenningen inbetalad på eget initiativ, vilket talar för att förhandlingen inte var slutgiltig. Vid en tvist blir det svårt att bevisa exakt vad som har avtalats eftersom det inte finns något köpeavtal.OgiltighetsgrundI vissa fall vid ingående av avtal finns det skäl att ogiltig förklara avtalet. Det kan röra sig om att den ena parten blivit tvingad att ingå avtal under hot, eller att det har varit uppenbart oskäliga avtalsvillkor. Vi en bedömning om ett avtal är ogiltigt, ser man till omständigheterna kring avtalets ingående. I det här fallet har du och din sambo själva satt priset på kakelugnen, och lagt ut den på annons. Anledningen var att ni avsåg sälja den alternativt riva den. Det talar för att ni själva har ansvar för att ta reda på om priset var rimligt. Ingenting talar för att ni har gjort det under tvång, eller andra svåra omständigheter eftersom ni annars tänkte riva den.I det här fallet får ni då acceptera att det är det pris ni annonserat den för som gäller.SkadeståndI det fall köparen vill kräva er på skadestånd, måste köparen bevisa att ni har ett bindande avtal. Det är alltid svårt vid muntliga avtal. I det fall det visar sig det föreligger ett bindande avtal, har köparen rätt att kräva att ni fullföljer köpet enligt 23 § köplagen. Det finns ingenting som tyder på att ni tvingas göra orimliga uppoffringar. Då skulle köparen kunna kräva er på skadestånd för bland annat ersättning för utgifter vid köpet (resekostnader för att hämta kakelugnen), det kan också bli ersättning för utebliven vinst i det fall köparen hade tänkt sälja den vidare, se 67 § köplagenSammanfattningEtt ansvar för skadestånd enligt köplagen kan bli aktuellt. Det krävs dock att köparen kan visa att ni har ett bindande avtal. Muntliga avtal är alltid svåra att bevisa. Sedan är det slutligen en fråga om det verkligen finns ett avtal, eller om det fortfarande rör sig om ett utbud. Om köparen väcker talan mot dig och din sambo, rekommenderar jag dig att kontakta våra jurister på Lawline för att klarlägga situationen i detalj och för att få en mer pricksäker bedömning.Vänligen,

Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

2021-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Med anl av återkallande av framtidsfullmakt skriver ni ...vidtar andra särskilda åtgärder. Vilka åtgärder då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är inte helt säker på vad rådgivaren i det svar du läst avsåg med "vidtar andra särskilda åtgärder". Jag vet inte heller vilket svar som det står så i, varför jag inte kan försöka utläsa vad rådgivaren avsett.Jag kommer därmed förklara hur återkallande av framtidsfullmakt görs, för att förhoppningsvis kunna ge dig någon vägledning i vad rådgivaren kan ha menat. Återkallande av framtidsfullmakt Där är i lagen om framtidsfullmakter som det regleras hur en återkallelse av en framtidsfullmakt ska göras (8 § lag om framtidsfullmakt). I paragrafen hänvisas till avtalslagen beträffande just återkallelse av framtidsfullmakt. Det innebär att framtidsfullmakter återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller låter förstöra fullmaktshandlingen (16 § första stycket avtalslagen). Fullmaktshavaren är skyldig att på fullmaktsgivarens begäran lämna tillbaka framtidsfullmakten (16 § andra stycket avtalslagen).I återkallelse innefattas också en möjlighet att förklara framtidsfullmakten kraftlös enligt det särskilda förfarande som regleras i 17 § andra stycket avtalslagen.Fullmaktsgivaren blir inte heller bunden av fullmaktshavarens rättshandlingar om fullmaktsgivaren uppmanar fullmaktshavaren att inte använda fullmakten och tredje man känner till eller borde känna till detta (20 § avtalslagen). Troligtvis var det dessa olika sätt som man kan återkalla framtidsfullmakten på som rådgivaren menat. Hoppas du har fått lite tydlighet i svaret. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,