Kan en dement godkänna ett gåvobrev?

2020-11-22 i Gåva
FRÅGA |Kan en dement som bor på hem för att han inte klarar sig själv i hemmet godkänna ett gåvobrev?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning och avtalslagen.Utgångspunkten är att det faktum att någon är dement inte innebär att personen i fråga inte kan skriva eller för den delen skriva under (godkänna) ett gåvobrev. Detta beror på tanken om att var och en har rätt att fritt förfoga över sin egendom. Det som dock kan ske är att rättshandlingen, dvs. själva godkännandet, förklaras ogiltigt i efterhand med stöd i lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demenssjukdom kan ses som en psykisk störning och rättshandlingar tagna av dementa omfattas därför av lagens tillämpningsområde. Konsekvensen av att gåvobrevet ogiltigförklaras med stöd av lagen är att gåvan ska gå åter.Även de s.k. ogiltighetsgrunderna i avtalslagen kan bli aktuella då ett gåvobrev klassas som ett avtal. Även genom avtalslagen kan då gåvobrevet förklaras ogiltigt med stöd i någon av de aktuella ogiltighetsgrunderna. Den ogiltighetsgrund som här kan tänkas bli aktuell är då någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få till stånd rättshandlingen till sin egen förmån. Rättshandlingen ska så i uppenbart missförhållande till vederlaget, eller då vederlag inte är aktuellt för rättshandlingen gäller den inte mot den som vidtog handlingen (31 § avtalslagen). Detta innebär att om någon utnyttjat någon annan, som här t.ex. är dement, för att förmå denne att godkänna ett gåvobrev blir gåvobrevet ogiltigt.För att gåvobrevet ska bli ogiltigt krävs att den dementa inte förstod innebörden av sitt agerande. Här kan det uppstå bevissvårigheter avseende vad den dementa förstod eller inte förstod och det kan därför vara bra att genomgå en läkarundersökning innan gåvobrevet godkänns för att utreda läget. Genom läkarundersökningen kan då alltså t.ex. klargöras att den dementa vid tiden för godkännandet var frisk nog att förstå innebörden av gåvobrevet. På så sätt blir det svårare för någon i efterhand att klandra gåvobrevet och påstå att den dementa inte förstod.SammanfattningDet är möjligt för en dement person att godkänna / skriva under ett gåvobrev. Det krävs dock att den dementa vid tillfället förstod innebörden av sitt handlande, annars kan det förklaras ogiltigt i efterhand.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan avtal ingås muntligt?

2020-11-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej ett företag som hjälper andra att starta företag ringde mig och vi spelade in samtalet och gjorde ett muntligt avtal och jag sa att jag var medveten om att det inte var någon ångerrätt.. och dom kommer skicka detta till inkasso om jag inte betalar.. har dom rätt till detta?!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som om du undrar ifall ett avtal har ingåtts mellan er, och om de kan kräva att du betalar för tjänsten. Kan avtal ingås muntligt? Som huvudregel gäller att avtal ska hållas (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal anses ingått när man har fått ett anbud, och sedan tackat ja till detta. Inom svensk rätt är muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal. Enda skillnaden är att muntliga kan vara svårare att bevisa, men i just ert fall så finns det ett inspelat samtal som fungerar som bevis på att ni har ingått avtal. Sammanfattning Det muntliga avtal som ni har ingått är bindande mellan er, och om det finns ett betalningsvillkor i avtalet som du har ingått så är du skyldig att betala.Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?

2020-11-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, Säljaren har ett annat köpeavtal än jag fått. Är detta rimligt? Det står olika på de.Med vänlig hälsning, Birgitta
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om köpare och säljare har olika avtalsinnehållSom huvudregel inom svensk rätt gäller att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det innebär att man som köpare och säljare är bunden till det som avtalats när köpet skulle ingås (framgår av 1 kap 1 § avtalslagen). Det kan hända att man skriver fel i avtal, och man är då inte bunden av denna felskrivning som säljare, om du som köpare insett att det är något fel (1 kap 32 § avtalslagen). Om säljaren påstår att det är hans köpeavtal och dess innehåll som gäller och inte det som står i ditt avtal, är det han som har bevisbördan för detta. Samma gäller för dig som köpare - den som påstår något har bevisbördan för att det stämmer. Sammanfattning Det som gäller mellan er är det som ni tillsammans har kommit överens om. Att det nu står olika i era avtal kan bero på flera saker, ex felskrivningar, och då rekommenderar jag att du tar kontakt med säljaren och förklarar att det är olika innehåll i era avtal. Säljaren är som huvudregel inte bunden av felskrivningar och misstag.Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Avtalsbrott – vad kan jag göra?

2020-11-21 i Avtal
FRÅGA |Hejsan!Jag hyr ut min lägenhet i andrahand och nu har jag blivit tvungen att kastat ut dom pga inbrott i förråd där deras tagg har använts, dom säger att dom tappat den men ha inte sagt att den försvunnit till mig.Sen har dom erkännt att dom rökt vanliga/el cigg i lägenheten, fast det står tydligt i kontraktet att dom ej får det, (har detta på film) får jag då kräva att depositionen blir utebliven? Dom har brutit kontraktet så då borde jag väll ha rätt att frysa den inne?Mvh
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har rätt att kräva att dispositionen uteblir/fryses beror på vad ni har reglerat i avtalet mellan er. Utgångspunkten för vad som gäller mellan avtalsparter är alltid avtalet. Om ni inte har reglerat det i avtalet finns möjligheten att stämma din motpart, de som hyr lägenheten av dig, i domstol och kräva skadestånd för den skada som uppkommit på grund av deras avtalsbrott. Skadestånd förutsätter dock skada av något slag, tex att du måste betala för att sanera lägenheten på grund av deras rökning. Eventuell ersättning kan då fastställas för att du, den drabbade parten, ska försättas i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet inte hade skett. Ofta kan en lång tvist i domstol undvikas genom att diskutera/förhandla privat med sin motpart. Så ett alternativ för dig kan även vara att berätta om hur du tycker att denna situation skall lösas och se ifall de som hyrt din lägenhet går med på det, och att du annars funderar på att gå till domstol. Hoppas det löser sig och att du är nöjd med svaret på din fråga! Annars är du mer än välkommen att ställa en ny! Vänligen,

Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?

2020-11-22 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag ber er om hjälp att tolka försäkringsvillkor då jag och försäkringsbolaget är oeniga . Barnförsäkringen ersätter psykiatriska diagnoser enligt två olika moment (första hjälpen samt medfödda ).F.H. – Vissa psykiska sjukdomar och syndrom ersätts i förhållande till vårdbidragets storlek vid tidpunkt för diagnosens fastställande. För diagnoser inom F00-F69 utbetalas bara ersättning en gång under försäkringstiden.M.S – F70-F99. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar storleken på vårdbidrag från allmän försäkring. Beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Min fråga - Vid rätt till ersättning enligt moment M.S, samt beviljat vårdbidrag, lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar storleken på vårdbidrag. Så långt är både jag och försäkringsbolaget överens. MEN, om barnet erhöll samtidigt 2 diagnoser och vårdbidraget inte är ett bidrag som grundar sig i diagnoser, utan i behov av omvårdnad pga nedsatt funktion, hävdar försäkringsbolaget att oavsett antal diagnoser så ersätts man en gång. Såsom jag tolkar villkoren så är det engångsersättning vid ersättning enligt F.H, men enligt moment medfödda sjukdomar så står det " beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd" (ej plural) och det finns ingen klausul om engångsersättnng, då tolkar jag det som att varje diagnos/medfödd sjukdom ska ersättas för sig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ditt barn erhållit två diagnoser samtidigt. Försäkringsbolagets tolkning av avtalsvillkoren är det endast utgår försäkring vid ett tillfälle. Din tolkning av desamma är att då det är en engångsersättning vid F.H men enligt moment medfödda sjukdomar står att "beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd" (ej plural) och det inte finns någon klausul om engångsersättning, ska varje diagnos/medfödd sjukdom ersättas för dig.Tyvärr går det sällan att ge ett helt klart svar på en fråga som den du ställt. När det gäller villkor i avtal och/eller försäkringar sker det emellanåt att sådana är otydliga och kan tolkas olika av parterna. Det går att, såsom du gör, argumentera för att varje medfödd diagnos/sjukdom ska ersättas var för sig och du har argument som inte är orimliga. Det är däremot omöjligt att säga huruvida de är riktiga eller ej. Det måste dels gås igenom försäkringsvillkoren i dess helhet; ett svar utifrån utdrag ur försäkringsvillkor är än svårare. Då du och försäkringsbolaget inte kommer överens kommer det däremot att krävas en domstolsprövning för att du ska få fastställt huruvida du har rätt eller ej. I det fallet blir det domstolen som får tolka försäkringsvillkoren och fastställa vad som gäller. Till din fördel kan det exempelvis argumenteras för att den s.k. oklarhetsprincipen innebär att om ett villkor är utformat på ett oklart sätt ska oklarheten gå ut över den som utformat villkoret, dvs. försäkringsbolaget. Skulle en domstol därmed komma fram till att villkoret är oklart och kan tolkas på båda de sätt som framförs, är det försäkringsbolaget som skrivit villkoret som belastas. Tyvärr går det däremot inte för mig att göra en prognos i förväg av hur domstolen kommer att resonera.Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut är min rekommendation att du begär att få ett skriftligt beslut därom och att du sedan begär en omprövning. Får du inte rätt i din begäran om omprövning är ett alternativ att du vänder dig till domstol. Du får då helt enkelt stämma försäkringsbolaget och begära den ersättning du anser dig berättigad till. Vid domstolstvister som denna är det ofta möjligt att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Innan du går vidare med att stämma försäkringsbolaget är min rekommendation att du anlitar en jurist. Juristen kan gå igenom ditt ärende och det avslag av omprövning du har fått för att se om det finns argument nog att angripa skälen till avslaget. Man måste alltid göra en avvägning om det är värt den ekonomiska risken att stämma eller ej. Förlorar man ett mål i domstol är nämligen utgångspunkten att man står för både sina egna och motpartens rättegångskostnader.Sammanfattningsvis går det inte att ge ett svar på huruvida den tolkning du gör av villkoren är riktig eller ej. Det är en tolkning, din motpart har en annan. Min rekommendation är att begära ett skriftligt beslut där det motiveras varför du inte har rätt till den ersättning du begär. Därefter bör du göra en omprövning. Når du inte framgång vid en omprövning bör du anlita en jurist som går igenom ärendet och eventuellt företräder dig i en domstolstvist med försäkringsbolaget. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?

2020-11-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej min fråga är ifall man kan bortförklara att man någonsin har skrivit på någonting på jobbet? Jag blev lurad att skriva på ett papper på jobbet och det gick inte att överklaga den då jag upptäckte vad det handlade om för sent. Då det inte finns på inspelning eller video när jag skrev på pappret kan man inte bara då säga att man inte skrivit på den? Blir det inte bara ord mot ord om att jag skrivit på pappret då?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lurad att skriva på avtal Som huvudregel inom svensk avtalsrätt gäller att man är bunden vid det som man har avtalat (1 kap 1 § avtalslagen). Att bli lurad till att skriva på ett papper kan räknas som svek och blir då ogiltigt (3 kap 30 § avtalslagen). Svek kan till exempel föreligga om du inte fått all information som du behöver eller om du fått felaktiga uppgifter och inte hade skrivit på om du hade vetat om dessa. Sveket ska vara avsiktligt gjort mot dig för att du ska skriva på (ond tro hos motparten). Den som hävdar att avtalet ska bli ogiltigt på grund av svek har bevisbördan för detta. Du har alltså bevisbördan för att du blev lurad. SammanfattningDet kan vara svårt att bevisa svek, men du kan till exempel visa att uppgifterna i avtalet inte är något som man vill ingå och att ingen hade skrivit på. Du kan också få ihop något vittne eller någon som vet om att du inte fick all information som du skulle ha behövt. När du har bevisat att det föreligger svek så går bevisbördan över på motparten att bevisa att svek inte föreligger. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?

2020-11-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Får folk verkligen sälja en PS5:a för dubbla priset av vad sony säljer dom för? Ps5:or är nya och inte många som kunde få tag i en på releasedagen så folk lägger ut sina via blocket/facebook.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är avtalsrättslig, innebärande att Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat AvtL). Får man sälja en spelkonsol för dubbla priset?Det finns inget stöd i lagen för att påstå att det är olagligt att köpa en spelkonsol och sälja den för dubbla priset. Huvudregeln i den svenska avtalsrätt är att det står parterna fritt att sluta avtal och utforma dess innehåll. Om X säljer en dator för dubbla inköpspriset så är det upp till Y att avgöra om den är värd priset. Det finns emellertid flera situationer som innebär att man tar avsteg från huvudregeln. Jag kommer ta upp de två som jag tolkat ligger närmast din kärnfråga. Vad är ocker?Det finns situationer där prissättningen kan medföra att avtalet blir ogiltigt, inte minst på senare tid har ockerparagrafen i 31 § AvtL kommit på tal i och med coronaviruset - och den överprisade andrahandsförsäljningen av jäst, blöjor, barnmat, ansiktsmasker, handsprit etc har på håll varit gränsfall. För att den bestämmelsen ska kunna ogiltigförklara ett avtal ska köparen ha befunnit sig i en ömmande situation. Ett exempel är trångmål (man är i nöd och inte har andra val än att köpa den ifrågavarande produkten). Man ska dock ha i bakhuvudet att ockerparagrafen tillämpas restriktivt. Vad är den stora generalklausulen?Enligt 36 § AvtL så kan ett avtalsvillkor jämkas (ändras) om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Detta innebär att priset i efterhand hade kunnat sättas ned, men eftersom utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) verkar det aningen svårt att i praktiken få gehör hos en domstol i en situation som nu är fråga om. För det första är det närmast en leksak och inget livsnödvändigt, man har frivilligt gått med på avtalet, man har inte befunnit sig i en utsatt situation som gjort att man faktiskt behövt ett Playstation, man hade kunnat vänta på att hyllorna fylls på i butiker igen, man hade kunnat förhandla ned priset - och det är dessutom inte olagligt att en säljare gör vinst. SammanfattningOckerparagrafen kan knappast sägas gälla för dem som väljer att köpa ett Playstation för dubbla priset. Det föreligger ingen nödsituation eller liknande. Den stora generalklausulen skulle kunna användas för att underbygga argument till varför man bör - i efterhand - sätta ned priset, men enligt min tolkning så verkar de utsikterna svaga. Den bästa lösningen för någon som inte vill betala dubbla priset för ett PS5 är att förhandla med säljaren eller vänta några veckor så att hyllorna kan fyllas.Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om fler frågor dycker upp.

Kan en butik vägra ta emot kontanter?

2020-11-20 i Avtal
FRÅGA |Man kan avtala bort kontanter har jag hört. Om jag kommer in i en vanlig butik och det står en liten lapp "vi tar ej kontanter" eller "kontant fritt" eller endast "kortbetalning". Om vi dessutom antar att jag inte har ett kort med mig utan endast kontanter och inte vill/kan ingå detta "avtal" då kontanter verkar vara lagligt betalningsmedel. Kan då butiken neka mig att betala med kontanter? Har jag ingått ett avtal om de ensidigt sätter upp en skylt med deras villkor? eller kan jag hävda att jag inte ingått något avtal och på så sätt hävda min rätt att betala med kontanter?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan butiken neka mig att betala med kontanter? Som huvudregel gäller att man ska kunna betala med kontanter överallt då de är vad som kallas lagliga medel (framgår av riksbankslagen). Undantag finns dock då affärer och restauranger kan avtala bort detta. Affärer och butiker kan därför välja hur de vill ta emot betalning. De kan exempelvis neka kontanter helt, de kan neka 500-lappar eller vägra ta emot mynt.Butiken kan sätta upp en skylt för att underlätta för kunder att redan i början kunna byta butik om de saknar kontanter. SammanfattningDu har alltså hört rätt - man kan avtala bort kontanter. Att butiken dock använder skyltar är inte att se som att du ingår ett avtal om att inte använda kontanter. Skyltningen fungerar mer som en upplysning om att just den butiken inte tar kontanter, och att du kanske ska fundera på att gå till en annan i de fall du inte har andra sätt än kontanter att betala. Butiken har rätt att välja bort kontanter - du har därmed ingen rätt att påtvinga dem att använda kontanter som betalningsmetod. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!