Preskription av hyresskuld

2021-06-22 i Preskription
FRÅGA |Hur ser preskriptionstiden ut när en gammal hyresvärd efter fyra år kontaktar ett inkasso företag gällande en gammal hyresskuld? Måste den skulden betalas?Hyresvärden har ej tidigare väckt talan, ansökt om betalningsföreläggande eller ansökt om stämning hos domstol eller hyresnämnd. Med vänlig hälsning
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hyresvärden ska väcka talan inom två år från det att hyresgästen har lämnat lägenheten/lokalen (12 kap. 61 § jordabalken). Utgångspunkten är att fristen börjar löpa när du som hyresgäst inte längre har rätt att bo kvar i lägenheten. Har du som hyresgäst bott kvar i lägenheten/lokalen efter det att hyreskontraktet löpt ut börjar fristen löpa när du enligt avtalet inte längre har rätt att bo kvar i lägenheten/lokalen. Lämnar du lägenheten tidigare än vad avtalet säger börjar fristen löpa när avtalet har upphört. Har du som hyresgäst förverkat din hyresrätt gäller börjar fristen löpa från det datum hyresvärden sagt upp hyresavtalet och du som hyresgäst tagit del av uppsägningen. Grundas skulden på en omständighet som är indirekt kopplat till hyresförhållandet kan bedömningen dock bli annan. Om du som hyresgäst exv. har misskött lägenheten så att hyresvärden exv. måste reparera skador gäller en preskriptionstid på tio år enligt preskriptionslagen då det inte rör sig om ett konsumentförhållande längre (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!