Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?

2021-01-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt när jag är i en pågående skuldsanering?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen och utsökningsbalken.Verkan av en skuldsaneringEn person kan beviljas skuldsanering om denne har blivit så svårt skuldsatt att denne inte på egen hand kan betala av skulderna inom en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen).När en skuldsanering genomförs bestäms och fastställs en betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid (34 § skuldsaneringslagen). Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned (47 § skuldsaneringslagen).Skulle du som är i en pågående skuldsanering, köpa en bostadsrätt och således beviljas bolån och därefter inte kunna betala av lånet, kommer skulden alltså inte omfattas av skuldsaneringen. Det innebär alltså att den nyuppkomna skulden för bostadsrätten behöver betalas fullt ut och skulle du vara oförmögen att göra detta kan Kronofogden exempelvis besluta om löneutmätning för den skulden (se 7 kap. 4 § utsökningsbalken). Detta kan i sin tur försvåra dina möjligheter att följa skuldsaneringens betalningsplan. Risken med detta är att fordringsägarna kan kräva att skuldsaneringen avbryts vilket i så fall gör att du är tillbaka med din "grundskuld".Att beviljas bolån under en pågående skuldsanering är dessutom relativt svårt hos de mer "traditionella" bankerna. Bankerna har med en rad olika faktorer som spelar in i deras beslut om att bevilja ett bolån eller inte, däribland din inkomst och ditt skuldläge. Det innebär alltså att bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet. De tittar på huruvida du kommer klara av att betala kostnaderna som lånet medför, dvs ränta och amorteringar. Många långivare ser negativt på faktorer så som kreditupplysningar och skuldsaneringar eftersom detta oftast är indikationer på att du som låntagare inte kommer kunna betala av ditt lån.SammanfattningFör att besvara din fråga så kan kan det högst troligt bli svårt för dig att köpa en bostadsrätt under din pågående skuldsanering. När skuldsaneringen däremot är avklarad och du är skuldfri kan du ta ett lån, så länge du vet med dig att du kan betala tillbaka det. Däremot kan du även då fortsatt stöta på svårigheter med att beviljas ett lån, om du t.ex. ansöker för tidigt efter att skuldsaneringen avslutats. De flesta banker tar som sagt med i bedömningen hur bra du är på att betala tillbaka eller inte baserat på din kreditvärdighet.Jag hoppas du fick svar på din fråga.God fortsättning!Vänligen,

Före detta sambo har begärt skuldsanering

2020-11-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Min fd sambo har gamla skulder sedan 1995, som han begärt skuldsanering för. Jag står som ägare på husbilen. Riskerar jag att kronofogdemyndigheten tar min husbil?Skulderna uppkom långt innan vi träffades 2002. Separerade 2015.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lagstiftning som hänvisas till i svaret återfinns i utsökningsbalken (UB).Som huvudregel är varje person ensamt ansvarig för sin ekonomi och sina skulder, även i ett samboförhållande. Undantagsvis kan dock en skuldsanering få inverkan på den skuldsattes partner ifall de lever tillsammans. Eftersom att du och din f.d. sambo inte längre verkar leva tillsammans kommer inte heller hans eventuella skuldsanering beröra dig.Det finns dock en s.k. presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB, som innebär att kronofogden vid en utmätning utgår från att all den lösa egendom som finns i personens hem tillhör personen som utmäts. Det innebär att det enda som kan göra att du berörs av din f.d. sambos skuldsanering är om du har kvarlämnad egendom i hans fastighet. För att motverka att sådan egendom blir utmätt måste man bevisa att den aktuella egendomen antingen ägs av dig eller är samägd, 4 kap. 19 § UB.Sammanfattningsvis betyder detta att du inte behöver oroa dig för din f.d. sambos skuldsanering, så tillvida att din egendom inte finns i hans besittning.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?

2020-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |HejÄr idag i skuldsanering och har ett år kvar av skuldsanering. Jag kämpade över ett år för att få saneringen. Nu gick min far hastigt bort och lämnade ett arv. Jag hade inte räknat med det ,jag hade till varje pris haft min far kvar. Jag vill betala min skuldsaneringsplan färdigt sen är jag fri och kan börja om ett ekonomiskt liv igen. Dessa arvspengar står fortfarande på dödsbo kontot . Min fråga kan någon myndighet eller borgenärer se dessa pengar och gör jag ett juridiskt brott så fall ? Hade det varit en t.e.x en lotto vinst då hade jag betalt direkt men detta är ärvde pengar som jag vill förvalta bästa möjliga sätt.Undrar också om där är en annan väg man kan ta för att göra rätt men ändå behålla alla arvspengar.Hoppas att ni förstår min känsla i detta ärende.
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har skuldsanering och att du utifrån detta nu undrar hur skuldsaneringen kan komma att påverkas av att du får ett arv. Hur arvet kan påverka din skuldsaneringBeslutet som har fattats gällande din skuldsanering har utgått från de omständigheter som förelåg vid tiden för beslutsfattandet. Utgångspunkten är att det är detta beslut om ska gälla. I det fall att dina ekonomiska förhållanden väsentligen skulle förbättras, t.ex. genom att du får ett arv, efter att beslutet har fattats kan dock beslutet komma att ändras eller upphävas. Vidare krävs det att förbättringen varit oförutsedd. Arvet från din far var uppenbarligen inte något som hade kunnat förutses vid tiden då beslutet fattades. Det innebär alltså att den ena förutsättningen är uppfylld. Om arvet dessutom kan ses som en väsentlig förbättring av din ekonomiska situation kan alltså ditt beslut komma att omprövas. Detta kan ske efter en ansökan från en borgenär som har en fordran som omfattas av din skuldsanering (29 § skuldsaneringslagen). Du begår inte något brott med anledning av att du kommer att få detta arv under din skuldsanering. Även värt att påpeka är att beslutet får omprövas, d.v.s. det måste inte omprövas utan det är upp till kronofogdemyndigheten att bestämma om detta ska ske eller inte. Vad innebär det att den ekonomiska situationen "väsentligen har förbättrats"?Ett förtydligande av detta kan man hitta i rättsfallet NJA 2011 s. 957. Där framgår det att väsentlighetskravet innebär att gäldenären ska klara av att betala avsevärt mer än vad han eller hon, enligt betalningsplanen, ska betala. Annat som kan ha betydelseDet finns även andra faktorer, utöver i vilken grad din ekonomi kommer att förbättras av arvet, som är av vikt vid bedömningen av om beslutet ska omprövas, t.ex. hur nära inpå beslutsfattandet som förbättringen sker. I ditt fall har du bara ett år kvar av din skuldsanering. Normalt brukar skuldsanering pågå i fem år (34 § skuldsaneringslagen). Om detta även gäller din skuldsanering innebär det således att det har gått fyra år sedan beslutet fattades. Detta talar för att omprövning inte ska ske. Troligtvis kommer beslutet inte att omprövasJag kan inte säga helt säkert hur bedömningen kommer att bli men så länge arvet inte väsentligen förbättrar din ekonomi så finns det inte skäl för att ompröva ditt beslut. Även om arvet skulle förbättra din ekonomi väsentligt kan det anses olämpligt att ompröva ditt beslut med tanke på att du bara har ett år kvar av din skuldsanering. Vänligen,

Ompröva beslut om skuldsanering

2020-10-10 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Kan man i efterhand söka om omprövning för att få kortare skuldsanering än 5 år? Flera runt mig i liknande min situation har fått mindre ån 5 år ,, Och jag är äldst har flest barn och är sjukpensionär på det , mina barn blir hårt drabbade då jag har ensam vårdnad och inte på något vis hjälpa barnen till studentboende och nu när gymnasiet närmar sig för 2 av barnen ! Fick sanering 2018 men de som får beviljat nu får 3 eller 4 år och de har färre barn , kan påverka sin inkomst pga att de ej har sjukpension som mig osv !MVah
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skuldsaneringslagen (SksanL). Huvudregeln är att en skuldsanering varar i fem årHuvudregeln när det gäller skuldsanering är att den ska pågå i fem år. Om det finns beaktansvärda skäl finns dock en möjlighet att korta ned tiden. Det kan bero på till exempel att någon är äldre, har ett dåligt hälsotillstånd eller har barn som drabbas hårt (34 § SksanL). Det vanligaste är dock att skuldsaneringen pågår i fem år. Ompröva beslutBeslutet om skuldsaneringen kan omprövas om dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats sedan det första beslutet, och detta beror på omständigheter som inte kunde förutses vid första prövningen, eller om det finns andra synnerliga skäl. Det kan vara oförutsedda sociala eller ekonomiska omständigheter som gör att det inte längre är realistiskt för dig att fullfölja den ursprungliga betalningsplanen (49 § SksanL). Det ska med andra ord vara fråga om att det första beslutet är taget på en felaktig prognos beträffande din betalningsförmåga. Det finns ingen tydlig gräns för hur mycket de ekonomiska förhållande ska ha förändrats för att en ändring ska kunna komma till stånd, men det brukar krävas en försämring i ekonomin på åtminstone 500 kr per månad. Vad som är att anse som "andra synnerliga skäl" är dessvärre något oklart då det inte har getts någon definition i lagens förarbeten. Vid en omprövning kan betalningsplanens längd kan prövas igen, men även andra villkor såsom betalningarnas storlek kan omprövas (29 § SksanL). Hur du ansöker om omprövningOm du vill ansöka om omprövning behöver du lämna in en skriftlig ansökan till Kronofogden. Du kan göra det genom att fylla i denna blankett (52 § SksanL). Här ser du till vilken adress blanketten ska skickas. Det går också att ansöka via Kronofogdens e-tjänster på "Mina sidor". Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Får man ta emot swish under skuldsanering?

2020-12-12 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag har fått skuldsanering hos kronofogden. Får jag då ta emot Swish från släkt & vänner, eller räknas det med som inkomst?
Erik Asp |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är okej att ta emot gåvor via swish under skuldsanering. Om din ekonomi väsentligen förbättras till följd av gåvor kan någon av dina borgenärer (dvs. de som du står i skuld till) ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras (48 § skuldsaneringslagen). Frågan är alltså om gåvorna innebär att din ekonomi väsentligen förbättras. Om det inte innebär det, utan bara är små gåvor, kommer du mest troligtvis att kunna behålla pengarna. Även om det skulle vara så att din ekonomi väsentligen förbättrats kan du behålla pengarna om dina borgenärer inte väljer att ansöka om att omprövning av beslutet ska ske. För mer information, se kronofogdens hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?

2020-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad kostar det om man ska begära att skuldsanering upphävs eller ändras mvh niklas
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är en gäldenär som är skuldsanerad, alltså den som ska betala av sina skulder.Din fråga regleras i skuldsaneringslagen.I beslutet om skuldsanering ska innehållet i en skuldsanerings fastställas, exempelvis bestäms betalningsplanen, när och hur borgenärerna ska få betalt och så vidare (29 § p 2, 6 skuldsaneringslagen). Endast på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen kan skuldsanering upphävas gällande villkoren i 29 § punkterna 2–6 (48 § första stycket skuldsaneringslagen). På ansökan av gäldenären kan beslut om skuldsanering endast ändras beträffande det som har bestämts i innehållet i enlighet med 29 §, om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats efter beslutet om skuldsanering och det beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet eller om det finns synnerliga skäl (49 § skuldsaneringslagen).Du kan som gäldenär ansöka om en omprövning av skuldsaneringen via en blankett på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/omekonominforandras.html. Det finns inget reglerat pris i lag eller något pris på hemsidan eller på blanketten, så det borde rimligen vara kostnadsfritt!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med en fordran vid skuldsanering?

2020-10-10 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer om man har en fordran hos en person där ärendet är hos Kronofogden och personen har ansökt om skuldsanering. Kommer jag att få min fordran utbetald eller ingen ersättning alls?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skuldsaneringslagen (SksanL). Vilka skulder ingår i en skuldsanering?Oftast ingår alla personens skulder i en skuldsanering (30 § SksanL). Det innebär att din fordran som huvudregel kommer att ingå i skuldsaneringen. Det finns dock fem undantag då en fordran inte ska ingå, dessa är: - Underhållsfordringar, till exempel underhåll för ett barn- Fordringar som är säkrade med pant - Utmätningsfordringar, det vill säga fordringar då borgenären har krävt utmätning - Fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att den som har fordan gör en motprestation. Ett typexempel på detta är hyresfordringar - Tvistiga fordringar, det vill säga fordringar som personen med skuldsanering har bestridit (31 § SksanL). Dessutom kan Kronofogden i vissa fall besluta att en fordran som på något sätt är villkorad, inte har ett fastställt belopp eller inte är förfallen till betalning ska omfattas av skuldsaneringen (32 § SksanL). Denna bestämmelse tar dock främst sikte på studieskulder till staten. Hur stor del av din fordran kommer bli betald om skuldsanering beviljas?Om skuldsaneringen beviljas kommer din fordran att skrivas ned. Hur mycket fordran skrivs ned beror på vilken betalningsförmåga personen ifråga har. Betalningarna kommer att fördelas proportionerligt utifrån din fordrans andel av de totala skulder som personen har. Saknas betalningsförmåga helt kommer din fordran dessvärre att skrivas ned helt och hållet (37 § 1 st SksanL).Till huvudregeln om att alla fordringar ska fördelas proportionerligt finns två undantag, nämligen:- Om du som borgenär samtycker till att din fordran ges en sämre rätt, samt - Om Kronofogden anser att en fordran som i förhållande till andra fordringar är så liten att den bör ges en bättre rätt än övriga fordringar (31 § 2 st SksanL). Om du har rätt till någon betalning kommer Kronfogden betala ut ett belopp till dig en gång om året (41 § SksanL). Betalning sker till det konto du uppgett till myndigheten. Vad du ska göraOm Kronofogden inleder ett skuldsaneringsförfarande kommer de kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Du behöver då skriftligen anmäla till Kronofogden att du har en fordran på personen ifråga (19 § SksanL). Post- och Inrikes Tidningar är ett officiellt kungörelseorgan på internet där bland annat myndigheter publicerar information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Här finns en länk till sidan.SammanfattningDet är dessvärre svårt för mig att svara på hur stor del av din fordran som kommer att bli betald om skuldsanering beviljas. Du har åtminstone möjlighet att få en del av fordran betald, och betalningar kommer då med största sannolikhet att ske en gång om året till dig, så länge skuldsaneringen pågår, vilket normalt är i fem år. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Min son har skuldsanering - kan Kronofogden ta arvet efter mig om jag går bort tiden som skuldsaneringen pågår?

2020-10-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Min son har skulder hos kronofogden och har nu fått skuldsanering. Kan kronofogden ta arvet efter mej om jag avlider under tiden han har skuldsanering? Tacksam för svar!
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du inte har något testamente. Om du skulle avlida under tiden som din son har skuldsanering kan Kronofogden utmäta egendomen som din son ärver efter dig. Kronofogden har rätt att utmäta all egendom som tillhör den betalningsskyldige och egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den som är skuldsatt genom framtida arv kommer att ärva, under förutsättning att arvsskiftet sker under tiden då skuldsaneringen pågår (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Din sons skuldsanering kan även komma att omprövas om han ärver efter dig. Detta eftersom omprövning ska ske om den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras efter beslutet om skuldsanering (48 § skuldsaneringslagen). Detta innebär alltså att arvet efter dig kan komma att utmätas av Kronofogden. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställe dem till oss på Lawline!Vänligen,