Skuldsanering

2020-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering, men får min sambo ta lån för att köpa en bil till sig utan att min skuldsanering drabbas?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man ansvarar själv för sina egna skulder, oavsett om man är sambo men någon annan. Om din sambo tar ett lån för att köpa en bil är det viktigt att det är tydligt att bilen införskaffats enbart av honom och inte avses tillhöra er båda. Enligt 4 kap. 17-18 §§ Utsökningsbalken får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte eller om denne har egendomen i sin besittning och det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.Din skuldsanering ska inte påverkas av att din sambo tar ett lån för att köpa en bil till sig själv. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?

2020-07-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har Skuldsanering och betalar närmare 9000 kr i månaden. Min mor gick bort i februari och min far fick då hennes pengar. Han är 83 år har då ca 300000 kr om han dör så får jag och min bror dela på det vilket innebär ca 150000 kr för min del. Kan då fogden ta pengarna fast det bara innebär en tillfällig förbättring av min ekonomi? Kan min far skriva testamente att de inte får tas av fogden eller gäller det bara egendom?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis har kronofogdemyndigheten (KFM) rätt att utmäta även egendom som hänför sig till arv. Ett arv kan innebära att beslut om skuldsanering omprövas vilket skulle innebära att arv kan mätas ut. Möjlighet finns dock att genom testamente förhindra utmätning av arvet, under vissa förutsättningar. Arvs betydelse för skuldsaneringUnder en skuldsanering får i regel utmätning utöver betalningsplanen inte ske såvida du inte dragit på dig fler skulder. Tagandet av arv under en pågående skuldsanering kan dock få verkan att beslutet om skuldsanering omprövas. Beslutet kan begäras att få omprövat av antingen dig själv eller den som du är skyldig pengar. En förutsättning för en sådan omprövning är att dina ekonomiska förhållande väsentligen förbättras (48 § 7 punkten skuldsaneringslagen). Huruvida ditt framtida arv om 150 000 kr är en väsentlig förbättring är svårt att säga då det beror på hur stora skulder du haft från början etc.Görs en omprövning och kronofogdemyndigheten anser att du kan betala av större delen av dina skulder så kan arvet under vissa förutsättningar mätas ut (29 § skuldsaneringslagen) Kan arv utmätas och går det att förhindra?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta egendom för att den skuldsatte ska kunna betala av de skulder denne har till KFM. I den egendomen inkluderas även arv (4 kapitlet 2 § Utsökningsbalken). Ett undantag finns dock för egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente överlåtits med förbehåll att egendomen inte får överlåtas vidare, då kan den inte heller utmätas (5 kapitlet 5 § Utsökningsbalken). Att notera är att undantaget är begränsat till egendom där sådana förbehåll kan ges, exempelvis fastigheter eller andra fysiska föremål. Pengar torde emellertid inte kunna ges med överlåtelseförbehåll, de kan därför utmätas vid ett arv. Sammanfattningsvis kan ett arv innebära att din skuldsanering omprövas vilket innebär att arvet kan mätas ut. Det går att förhindra att arv utmäts genom ett överlåtelseförbehåll. Ett sådant förbehåll kan dock inte göras på pengar. Hoppas att du har fått svar på dina funderingarHälsningar,

Kan jag få skuldsanering trots att jag är dömd till att betala solidariskt skadestånd?

2020-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är solidariskt dömd att betala ett skadestånd. Hur kan jag gå till väga för att få en skuldsanering eller är detta ens möjligt pga den solidariska domen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Det finns en mängd faktorer som spelar in i om du kommer beviljas skuldsanering eller ej. Att vara dömd till skadestånd kan tala emot att det skulle beviljas, men det innebär definitivt inte att det är omöjligt.Vem kan få skuldsanering?För att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs först och främst krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Detta inkluderar förstås alla dina skulder och inte bara skadeståndet. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år. Andra krav för att beviljas skuldsanering är bland annat att det ska anses rimligt utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Det är här skadeståndet kan spela in, men endast Kronofogden kan göra den exakta bedömningen i just ditt fall. Om allt annat talar för att du bör beviljas skuldsanering bör skadeståndet dock inte förhindra det, särskilt eftersom du endast är solidariskt ansvarig.Hur ansöker man om skuldsanering?Ansökan sker till Kronofogden och den ska vara skriftlig (11 § skuldsaneringslagen). Ansökan görs lättast via Kronofogdens hemsida, där du även kan läsa mer om vad som händer vid en eventuell skuldsanering.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Får kronofogden utmäta arv?

2020-05-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej mina föräldrar har avlidit och efterlämnar sig ett hus som arv. De skrev ett testamente vilket lyder:....Den egendom som bröstarvingar erhåller efter bådas död skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap respektive ej omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem. Motsvarande skall gälla avkastningen av egendomen och vad som träder i dess och avkastningens ställe omfattas av övertagande-rätt eller rådighetsinskränkningar enligt äktenskapsbalken respektive lagen om sambors gemensamma hem. Våra testamentstagare medges dock rätt att genom äktenskapsförord eller i förekommande fall genom avtal bestämma att egendomen, avkastningen därav och vad som träder i dess och avkastningens ställe, skall vara giftorättsgods respektive omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem....Jag har en pågående skuldsanering och undrar om kronofogden kan ta del av arvet?Tack på förhand!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning hittas i utsökningsbalken och regler om skuldsanering i skuldsaneringslagen.I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden får ett arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar arvet skuldsaneringen?Det framgår i din fråga att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).I vissa fall är det möjligt att ompröva ett beslut om skuldsanering och få återbetalningsplanen ändrad (48 § skuldsaneringslagen). En sådan omständighet föreligger när gäldenären fått en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen. En gäldenär som genomgår en skuldsanering som fått en oväntad inkomst genom tex. ett arv riskerar att få villkoren för skuldsaneringen ändrad. Ändringen kan innebära att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att skuldsaneringen helt upphävs.Skulle Kronofogdemyndigheten göra bedömningen att arvet från dina föräldrar innebär att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering. (48 § p.7 skuldsaneringslagen).Vilken egendom får Kronofogdemyndigheten utmäta?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § utsökningsbalken).Kronofogdemyndigheten får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Som exempel på sådan egendom kan nämnas: egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § utsökningsbalken). I testamentet har dina föräldrar gjort egendomen till enskild egendom vilket innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. I din fråga framgår dock inte om dina föräldrar även skrivit in ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte får säljas, skänkas eller bytas bort.SammanfattningArvet kan innebära att beslutet om skuldsanering omprövas (förutsatt att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras).Om det framgår i testamentet genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas så får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering. Om en sådan föreskrift saknas kan arvet utmätas. I din fråga framgår endast att dina föräldrar gjort fastigheten till enskild egendom vilket inte är detsamma som ett överlåtelseförbud.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga!

Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?

2020-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Räknas min pojkväns inkomst in om jag flyttar ihop med honom nu när jag har 6 månader kvar på min skuldsanering?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum Skuldsaneringslagen (SkusanL) är lagrummet som kommer att användas för att besvara din fråga. Räknas sambos inkomst in? Skulder är personliga enligt svensk lag. Dock räknar Kronofogden ihop sambos inkomster när man bestämmer utmätning i lön. Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer Kronofogden anse att din betalningsförmåga har förändrats. Det kommer bli aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut om ni blir sambos eftersom din betalningsförmåga anses ha förändrats. Detta sker antingen efter ansökan av borgenär (långivare) eller efter ansökan av dig som gäldenär (låntagare) (48 § 1 st. 7 p. respektive 49 § 1 p. SkusL). För att denna ansökan skall godkännas måste två rekvisit vara uppfyllda: 1. Förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte hade kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet 2. Det skall ha skett en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena. Resultatet av en omprövning kan vara att du måste betala mer varje månad. Sammanfattning Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer hans lön att påverka din skuldsanering eftersom det påverkar din ekonomiska situationHoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Att överta skulder i syfte att ansöka om skuldsanering

2020-07-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Jag har ställt till det rejält. Min mor har ställt upp under många år. Tagit blancolån i sitt namn. Nu kan jag inte betala, funderar på att ansöka om skuldsanering. Men behöver då ha lånen överskrivna i mitt namn. Hur går man tillväga och kan man äns göra det?Tacksam för svar
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag inleder svaret med att gå igenom hur och när du kan ta över någon annans skulder. Vidare berör jag vilka eventuella utsikter du har att få en skuldsanering beviljad.Du kan ta över lånen med långivarnas samtyckeDet är möjligt att skriva över lånen i ditt namn. Dock kräver det långivarnas samtycke. Detta följer av de allmänna avtalsrättsliga principerna om avtalsfrihet och att avtal ska hållas (jfr 1 § skuldebrevslagen). Man kan inte ensidigt ändra villkoren eller byta parter i ett avtal om det inte särskilt framgår i någon lag. Någon sådan lag finns inte i ditt fall. Du måste alltså komma överens med långivarna om att låta lånen skrivas över till dig. Kan du inte betala lånen är det tyvärr osannolikt att någon långivare går med på det, framför allt om det görs i syfte att ansöka om skuldsanering (långivarna vill alltid ha betalt). Däremot kan det givetvis vara värt att kontakta långivarna och försöka nå en överenskommelse!Svårt att få en skuldsanering beviljad oavsettFör att beviljas skuldsanering ska det var skäligt med hänsyn till den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden (9 § 1 st skuldsaneringslagen). Vid denna bedömning beaktas särskilt när, hur och varför den sökande har skuldsatt sig och huruvida den sökande gjort allt för att försöka betala av skulderna ifråga (9 § 2 st skuldsaneringslagen).Tyvärr är det osannolikt att en skuldsanering skulle bedömas vara skälig om du skuldsätter dig när du redan saknar medel att betala av skulder med, enbart i syfte att kunna ansöka om skuldsanering. Om du därtill endast har skulderna i ditt namn under en kortare tid kan det komma att ifrågasättas om du verkligen gjort allt för att försöka betala av skulderna (tidsaspekten är ofta viktig)Det är alltså tveksamt att du skulle beviljas skuldsanering även om långivarna skulle gå med på att låta dig ta över lånen. SammanfattningFör att sammanfatta är det möjligt att med långivarnas samtycke att låta dig ta över lånen. Det handlar om att nå en överenskommelse med långivarna. Däremot är det oavsett osannolikt att du i sådant fall skulle beviljas skuldsanering om du tar över skulderna enbart i syfte att ansöka om skuldsanering. Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Vad krävs för att få skuldsanering?

2020-06-10 i Skuldsanering
FRÅGA |HejOm man dragit på sej skulder på grund av ett bedrägeri och detta är ganska färskt, vi vill lösa detta innan det går för långt. Kan man söka skuldsanering.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem kan få skuldsaneringBåde företagare och privatpersoner kan få hjälp med skuldsanering. Det är Kronofogden som sköter skuldsaneringar (4 § skuldsaneringslagen). Kronofogden är en statlig myndighet. För att få skuldsanering måste man ha skulder som man omöjligen kommer kunna betala på flera års tid (7 § skuldsaneringslagen). Man ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige, med det menas vanligen att man är bosatt här, arbetar här och har sina skulder här (6 § skuldsaneringslagen). Driver man en näringsverksamhet ska den vara enkel att utreda. Man får inte heller ha näringsförbud (8 § skuldsaneringslagen). Sedan görs en prövning av Kronofogden för att avgöra om det är rimligt att man får skuldsanering med hänsyn till ens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). Det är bara möjligt att få skuldsanering mer än en gång om det föreligger särskilda skäl (10 § skuldsaneringslagen).Hur får man skuldsaneringMan behöver göra en skriftlig ansökan till Kronofogden (11 § skuldsaneringslagen). Den kan göras digitalt direkt på Kronofogdens hemsida eller så skriver man ut en blankett från deras hemsida. Det går bra att fylla i ansökan själv men behöver man hjälp finns det budget- och skuldrådgivare hos kommunen som ska hjälpa till (5 kap. 12 § socialtjänstlagen). Kronofogden tar emot ansökan och utreder sedan om skuldsanering kan beviljas. Om skuldsanering beviljas får man en betalningsanmärkning vilken försvinner efter 5 år. Vid beviljad skuldsanering kan ens skulder sättas ned eller avskrivas helt (47 § skuldsaneringslagen). Om skuldsanering inte beviljas finns en möjlighet att överklaga beslutet hos en domstol (45 § skuldsaneringslagen).Rekommendation Du kan kontakta din hemkommuns budget- och skuldrådgivare för att få individuella råd om din situation. Om du känner att din situation passar in på Kronofogdens krav och att en skuldsanering skulle gynna dig kan du ansöka om skuldsanering. Om din ansökan avslås kommer Kronofogden att motivera varför skuldsanering inte är möjligt. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?

2020-05-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har lånat ut pengar till en vän utomlands. Dessa ska jag troligtvis få tillbaka innan min sanering är klar. Det är 40 000:-.Får jag behålla dessa eller måste jag uppge för KF när jag fått dom?Hälsningar Anette
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om skuldsanering vilket det finns regler om i skuldsaneringslagen.Ska en gäldenär informera Kronofogden om förändrade ekonomiska förhållanden?En gäldenär som genomgår en skuldsanering har ingen generell upplysningsplikt till Kronofogden. Däremot ska en ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter (12 § skuldsaneringslag). Om gäldenären har en fordran är detta att betrakta som en tillgång. En gäldenär kan självmant vända sig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (49 § 1 p. skuldsaneringslag). Vad kan hända om en gäldenär självmant inte informerar om förändrade ekonomiska förhållanden?En borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen kan ansöka om omprövning av skuldsaneringsförfarandet. Omprövningsrätten föreligger i flera fall, ett exempel är om gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären. Ett annat fall som kan leda till att skuldsaneringen upphör, är om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. (48 § skuldsaneringslagen).Vad är en väsentlig förbättring?För att bedöma om gäldenärens ekonomiska förhållanden är en väsentlig förbättring ska en helhetsbedömning göras, då förändringen ska vara bestående i cirka 4 månader. En förbättring är exempelvis om gäldenären får högre lön, deltidsarbete som övergått i heltid eller regelbunden övertid. Det kan även vara en större lotterivinst eller ett stort arv.Sammanfattning och rekommendationDet finns ingen generell upplysningsplikt förutom vid inledandet av ett skuldsaneringsförfarande. En borgenär kan ompröva skuldsaneringsbeslutet på grund av en väsentlig förbättring av din betalningsförmåga eller på grund av oriktiga uppgifter. Jag kan inte göra en bedömning huruvida 40.000 kr innebär en väsentlig förbättring då det är en helhetsbedömning som ska göras. Min rekommendation är därför att du ska höra av dig till en handläggare på Kronofogden för att fråga om pengarna utgör en väsentlig förbättring i ditt fall.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,