Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?

2020-12-14 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Banken har tappat bort fysiska pantbrev. Vad gör jag? Tack.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här typen av frågor regleras av lag (2011:900) om dödande av förkommen handling. Ett pantbrev som har kommit bort kan dödas, vilket innebär att själva handlingen förlorar sin giltighet (2 och 3 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling). Därefter kan ett nytt pantbrev utfärdas. På Lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att ansöka om dödande av pantbreven. Observera att det är den som har tappat bort pantbrevet som måste göra denna ansökan (3 § lag (2011:900) om dödande av förkommen handling).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad innebär pantbrev med lika rätt?

2020-11-01 i Fastighetspant
FRÅGA |Vad innebär pantbrev med lika rätt?
Erik Asp |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om fastighetsrätt och i synnerhet panträtt som regleras i jordabalken (JB). Ett pantbrev är ett bevis på att en ansökan om en inteckning i en fastighet beviljats av inskrivningsmyndigheten (22 kap. 5 a § JB). Tidpunkten för ansökan hos inskrivningsmyndigheten är avgörande då en inteckning ges företräde gentemot en annan om den sökts tidigare (17 kap. 6 § JB). Inteckningar som har sökts samma inskrivningsdag ger pantbreven lika rätt (17 kap. 6 § första stycket andra meningen JB). Företrädesrätten blir aktuell när en pantsatt fastighet t.ex. sålts vid exekutiv auktion och köpeskillingen ska fördelas mellan borgenärerna (6 kap. 3 § första stycket JB). Då fördelas köpeskillingen alltså ut till panthavarna i den ordning inteckningarna sökts och om det finns pantbrev med lika rätt har panthavarna till dessa, i förhållande till varandra, lika stor rätt till utdelning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs den andra sambons samtycke för att belåna den gemensamma fastigheten?

2020-10-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Om två sambor har halva lagfarten var till fastigheten som utgör deras bostad, kan då den ena sambon belåna fastigheten utan den andres vetskap/skriftliga godkännande?
Erik Asp |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om sambornas fastighet utgör samboegendom eller inte. Är fastigheten samboegendom blir sambolagen tillämplig. Är den inte samboegendom blir istället lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) tillämplig.SambolagenSambornas fastighet utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 och 9 §§ sambolagen (3 § sambolagen). I 4 § sambolagen framgår det att om en sambo fått egendomen, genom t.ex. gåva eller arv, med villkor om att den ska vara enskild egendom så utgör den inte samboegendom. Egendomen utgör heller inte samboegendom om samborna har avtalat om att den inte ska vara det (9 § sambolagen). Om fastigheten utgör samboegendom får inte den ena sambon inteckna fastigheten utan den andres samtycke (23 § sambolagen).SamäganderättslagenNär sambornas fastighet inte har förvärvats för gemensam användning och således inte utgör samboegendom blir istället samäganderättslagen tillämplig. Det skulle t.ex. kunna handla om att den ena sambon har fått köpa in sig i den andra sambons fastighet. I samäganderättslagen är huvudregeln att det krävs samtycke bland alla delägare "för förfogande" över egendomen i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Enligt "helhetsprincipen" inom fastighetsrätten är det inte möjligt att bara belåna sin andel i fastigheten (22 kap. 2 § tredje stycket jordabalken). Principen innebär att en fastighet endast kan intecknas och belånas i sin helhet. Därför kommer det att krävas samtycke från den andra sambon för att belåna fastigheten. Om åtgärden dock skulle anses brådskande och nödvändig för egendomens "bevarande" görs undantag från huvudregeln och då krävs inte samtycke (2 § sista meningen samäganderättslagen). Det ska tilläggas att samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att ett avtal om att annat ska gälla går före lagen.SlutsatsFör att svara på din fråga så krävs det alltså mest troligt, oavsett om fastigheten är samboegendom eller inte, samtycke från den andra sambon för att få belåna den (se 23 § sambolagen samt 2 § samäganderättslagen). Det är dock, som sagt, fullt möjligt för samborna att avtala om att det inte behövs samtycke för att belåna fastigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs samtycke vid pantsättning och hur tar man reda på om en fastighet är belånad?

2020-05-17 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag och min bror fick mina föräldrars hus i gåva. Vi äger 50 procent var. Huset har inga lån i dagsläget. Min bror vill belåna huset och köpa en bil, vilket jag har sagt blankt NEJ till, då mina föräldrar måste flytta inom några år. Kan han ta lån utan min vetskap? Eller måste banken kolla med mig först? Finns det någonstans jag kan kolla om han tagit lån på vårat hus utan min vetskap. Kan man se det på skatteverket? Mvh orolig
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras främst av samäganderättslagen. Varje delägare har rätt att fritt disponera över sin del av egendomen (2 § samäganderättslagen). Det förutnämnda innebär att varje delägare har rättslig disposition över sin del av egendomen vilket inkluderar försäljning, pantsättning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas. Följaktligen innebär detta att din bror kan belåna fastigheten, men endast till 50 % då det är så mycket som motsvarar hans ägarandel. Om han däremot skulle vilja belåna fastigheten med mer än 50 % krävs ditt samtycke. En aspekt att ta i beaktande är dock att banker i regel är restriktiva med sin utlåning när det gäller fastigheter som samägs av syskon. Därutöver är pengarna inte ämnade för investering i fastigheten vilket också kan ifrågasättas av banken. När en fastighet belånas görs en inteckning hos Lantmäteriet. Om du vill ta reda på om fastigheten är belånad kan du ta kontakt med Lantmäteriet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Pantsättning av bostadsrätt

2020-11-16 i Fastighetspant
FRÅGA |Vad innebär en pantsättning i bostadsrätt? Hur får man bevis på pantsättningen?Vilka formalia krävs?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för dina frågor!Jag delar in frågorna här nedan och svarar på de separat för att på bästa sätt klargöra läget kring dina funderingar. Vad innebär en pantsättning av bostadsrätt?Den juridiska definitionen av panträtt och dess innebörd framgår 6 kapitlet § 3 Jordabalken. Paragrafen är vid första anblick svårtolkat, men dess innebörd ger sammantaget uttrycket att panträtten representerar en rätt till betalning ur en fastighet. Denna rätt till betalning är en borgenärs (oftast en bank) rätt att få sin fodra tillgodoräknat för en beviljat lån till gäldenären (i vår situation en bostadsrättshavare). Panträtt har de långivare som bostadsrätten blir pantsatt till. I praktiken innebär en pantsättning att man använder sig av bostaden som säkerhet för en fordran när du tar lån från exempelvis en bank. När du får en lån beviljat kan du använda dig av din bostadsrätt som pant för lånet. Denna pantsättning sker alltså mellan en bostadsrättshavare och banken och innebär att banken har rätt att sälja bostaden om man inte sköter utbetalningarna för det lånet man har tagit. Alltså, om man inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen kan panthavaren begära utmätning i enlighet med Utsökningsbalken och bostadsrätten säljs på exekutiv auktion. Borgenärerna täcker då de obetalda skulderna utifrån köpeskillingen från auktionen. Hur får man bevis på pantsättningen?Vid bolån är bostaden det som pantsätts. Av förklarliga skäl går det inte att lämna in din bostad rent fysiskt som pant. I stället lämnar man in ett pantbrev. Det är just pantbrevet som utgör bevis på att du har gjort en inteckning i den ägda bostadsrätten. För att kontrollera om en bostadsrätt är pantsatt kan man begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Vilka formalia krävs?Pantsättningen blir juridiskt bindande för långivaren först sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen (detta kallas för denuntiation). När föreningen får en sådan underrättelse ska föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen. Huvudregeln blir därmed att pantsättningen ska vara skriftligt. Hoppas detta svar gav lite klarhet kring dina funderingar! Har du fler frågor eller är i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan man pantsätta ett hyresavtal?

2020-10-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej!Kan man pantsätta ett hyresavtal? Hur gör man detta i så fall? Vad blir värdet av panten för bankens räkning?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig utav jordabalken, denna kommer härefter att benämnas som "JB". Pantsättning av fastigheter kan endast göras av nyttjanderättsupplåtaren, dvs. fastighetsägaren (6 kap. 1-2 §§ JB). En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Detta eftersom denna saknar ett reellt marknadsvärde. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Vad händer om ett pantbrevstillägg resulterar i ett överskott?

2020-10-21 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som sker om pantbrevets belopp innan tillägg understiger fordringen, men efter tillägget överstiger den, ska det överstigande beloppet ignoreras eller blir de ett ägarhypotek?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga hänför sig till fastighets- och panträtt som regleras i jordabalken (JB), och mer specifikt dess sjätte kapitel. Om fordringen i ett pantbrev är större än pantbrevsbeloppet måste ett tillägg göras (6 kap. 3 § första stycket JB). Detta beräknas enligt både ett fast och löpande tillägg. Det fasta tillägget motsvarar 15% av pantbrevsbeloppet, medan det löpande tillägget beräknas enligt referensräntan plus fyra procentenheter. I de fall fordringen understiger pantbrevsbeloppet tillfaller överskottet ägaren i form av ägarhypotek, men ifall ett liknande överskott uppstår efter tillägg på pantbrevsbeloppet, precis som i din fråga, så skall istället överskottet ignoreras (6 kap. 9 § JB). Detta blir alltså inte ägarhypotek på samma sätt som i 6 kap. 9 §. Ett ägarhypotek kan alltså enbart utgå från det ordinarie pantbrevsbeloppet, men inte efter tillägg. Hoppas det besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan man förhindra att en pantsatt fastighet utmäts?

2020-03-18 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Under sommaren 2019 skrev vår mor över en fastighet på mig och min syster i ett gåvobrev, detta är bevittnat och enligt gällande regler. Fastigheten står dock kvar på vår mor som lagfaren ägare. Hon har haft två lån där fastigheten varit säkerhet det ena lånet har hon betalat av under alla dessa år och är snart klar med det, den andre långivaren ( Handelsbanken har hon inte betalat av till av den anledning att hon levt på existens minimum och inte haft möjlighet. Nu har dem begärt utmätning och är beredda att sälja fastigheten plus att hon ska betala månads kostnad. Hur går vi tillväga i denna situation?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du vill veta hur ni ska gå tillväga för att förhindra att fastigheten utmäts. Har jag missuppfattat får du gärna kontakta mig på min mejl pegah.fazli@lawline.se och förtydliga din frågeställning. Skulden hör ihop med fastigheten Om en fastighet är pantsatt innebär det att skulden "hör ihop" med fastigheten, oavsett vem den nuvarande ägaren är. Fastigheten har genom panten blivit en säkerhet för att skulden ska kunna betalas, och med detta innebär det att i den mån den betalningsskyldige inte kan betala så har lånegivaren en möjlighet att få betalt genom försäljning av den pantsatta fastigheten (6 kap. 3 § jordabalken). Detta till skillnad från om fastigheten inte var pantsatt, där det enbart är vad den betalningsskyldige äger som kan bli föremål för utmätning. Gåvans giltighet har alltså i det här läget ingen betydelse. Även om man styrker att överföringen varit giltig, är det inget som skyddar mot att en långivare väljer att begära att fastigheten säljs när denna fungerat som säkerhet för lånet. Innebörden av detta är också att reglerna som vanligen sätter stopp eller i vart fall försvårar utmätning av fast egendom sätts ur spel. En fastighet är i vanliga fall något som ska utmätas allra sist, efter det att man uttömt alla möjligheter att sälja annan egendom för att betala skulden (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Detta gäller dock inte när fastigheten ifråga är pantsatt (4 kap. 4 § utsökningsbalken). Sammanfattningsvis finns det således inget man kan göra för att förhindra att pantsatt fastigheten utmäts. Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se! Vänligen,