Vem förhandlar om jag inte är fackmedlem men det finns kollektivavtal?

2021-06-09 i Fackförening
FRÅGA |Vem förhandlar åt mig om jag inte är fackansluten men det finns ett kollektivavtal?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om kollektivavtal regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Ett kollektivavtal är ett avtal som reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på arbetsplatsen (23 § MBL). Kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats har slutits mellan din arbetsgivare/en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund och avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.En arbetsgivare som har ett kollektivavtal måste tillämpa det på sina anställda vare sig de är medlemmar i ett fackförbund eller inte (26 § MBL). Kollektivavtal blir alltså en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och alla arbetstagare.Facket kan i sin tur inte företräda de som inte är medlemmar (oorganiserade), eftersom de inte omfattas av avtalet mellan facket och arbetsgivaren. Däremot kan facket hävda kollektivavtalet när arbetsgivaren bryter mot avtalsvillkoren gentemot icke-medlemmar. Detta för att det är viktigt att upprätthålla avtalet snarare än för att skydda de oorganiserade. Det ska nämligen aldrig vara lönsamt för en arbetsgivare att bryta mot kollektivavtal.Facket kan alltså stå upp för icke-medlemmar, men stämmer sällan arbetsgivare när det endast handlar om de oorganiserades villkor. I praktiken blir det därför ofta den oorganiserade anställde själv som får förhandla med arbetsgivaren om arbetsvillkor.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan det anses som kränkning av föreningsrätten om arbetsgivaren inte väljer att binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation?

2021-03-31 i Fackförening
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande kränkning av föreningsrätten. Det framgår i bestämmelsen 7§ MBL att man har rätt att vara medlem i en ATO samt i en AGO och i enlighet med 8§ MBL så ska föreningsrätten lämnas okränkt. Säg däremot att 35 anställda på ett företag är fackligt anslutna till en ATO, 15 stycken är anslutna till en annan ATO samt 5 är oorganiserade. AG väljer att tillsammans med ATO som har 15 medlemmar som är anställda av AG binda kollektivavtal. Därmed blir ju även de övriga anställda i enighet med 26§ MBL bundna av kollektivavtalet. Skulle det däremot kunna anses som kränkning av föreningsrätten om AG inte väljer att binda kollektivavtal med den andra ATO som har 35 anställda med tanke på att de flesta av de anställda är medlemmar i denna ATO? Tack på förhand!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänkte börja mitt svar med att redogöra för vad som gäller om en arbetsgivare har en skyldighet att ingå kollektivavtal, för att sedan förklara vad en kränkning av föreningsrätten kan vara. I slutet av min text finns även en sammanfattning av svaret på din fråga.En arbetsgivare måste inte ingå kollektivavtal med en arbetstagarorganisationEn arbetsgivare har ingen skyldighet att ingå kollektivavtal och kan fritt välja vilka som hen vill ingå kollektivavtal med. Detta följer av att arbetsrätten bygger på avtalsfrihet, det vill säga att utgångspunkten är att arbetsgivaren får ingå avtal i form av exempelvis anställningsavtal eller kollektivavtal, med vem hen vill.Det följer även av den negativa föreningsrätten som finns stadgad i artikel 11 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Detta innebär rätt att inte behöva tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation.Om en arbetsgivare däremot inte vill binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation, kan fackförbundet vidta stridsåtgärder så som exempelvis strejk som ett påtryckningsmedel mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren har rätt att inte behöva ingå i en organisation men däremot kan påtryckningar göras för att ingå hängavtal, det vill säga att arbetsgivaren ansluter sig till ett befintligt kollektivavtal (se AD 1998 nr 17).Vad innebär en kränkning av föreningsrätten?En kränkning av föreningsrätten föreligger om arbetsgivar- eller arbetstagarsidan 1) vidtar åtgärd för att skada motpart eftersom denna har nyttjat sin föreningsrätt eller 2) vidtar åtgärd i syfte att förmå den andre att inte utnyttja föreningsrätten (8 § MBL).Ett exempel på föreningsrättskränkning går att finna i Arbetsdomstolens fall AD 2004 nr 49 där en provanställd i en cykelbutik blev engagerad i ett fackförbund och kort därefter fick sin anställning avslutad. Domstolen ansåg att eftersom det var så nära i tiden och arbetsgivaren inte gav någon annan skälig anledning till varför anställningen avslutades, så förelåg en kränkning av föreningsrätten.SammanfattningDet anses inte vara en kränkning av föreningsrätten om arbetsgivaren väljer att inte binda kollektivavtal med en viss arbetstagarorganisation, även om den organisation har fler medlemmar än en annan arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har valt att binda kollektivavtal med.En föreningsrättskränkning skulle exempelvis vara om en arbetstagare utnyttjat sin föreningsrätt men bli uppsagd på grund av detta. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Hur påverkas turordningsreglerna vid en arbetsbristsituation, om jag går ur mitt fackförbund?

2021-02-14 i Fackförening
FRÅGA |Hej jag undrar om jag funderar på att gå ur facket , vad gäller om det blir arbetsbrist på företaget ?gäller tur ordnings reglerna även mig ? företaget är väldigt stort och jag har ungefär 25 personer som har blivit anställda efter mig
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om turordningsreglerna fortfarande vid en arbetsbristsituation, även om du inte skulle vara med i facket när detta inträffar.För att besvara din fråga kommer jag förklara vilka regler som är aktuella, för att sedan applicera dem på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt råd om hur du kan ta din fråga vidare.Arbetsbrist och turordningsreglerRegler för arbetsbrist och turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS) samt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Att en arbetstagare är medlem i ett fackförbund eller inte har egentligen ingen betydelse för turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det som får betydelse är om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal med ett fackförbund. Genom ett kollektivavtal kan en arbetsgivare tillsammans med ett fackförbund avtala om annat än de turordningsregler som står i LAS (2 § 3 stycket LAS tillsammans med 22 § LAS).Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som sluts mellan arbetsgivaren och fackförbund (23 § MBL).Ett kollektivavtal gäller i första hand för de arbetstagare som är med i det fackförbund som arbetsgivaren slutit avtalet med. En arbetsgivare ska dock även tillämpa kollektivavtal på övriga medarbetare som inte står under fackförbundet, eller som har gått ur fackförbundet, för att undvika ett eventuellt skadestånd (26 § och 54 § MBL).Om det inte finns något kollektivavtal, gäller de turordningsregler som finns i LAS. Då är det den medarbetare med längst anställningstid som har företräde, och vid lika anställningstid så ger högre ålder företräde (22 § 4 stycket LAS).Vad som också bör nämnas är att rätten till företräde inte gäller för den som har fyllt 68 år (33b § LAS).Sammanfattning och rekommendationAtt du väljer att gå ur ditt fackförbund kommer inte i sig att ha någon inverkan på turordningsreglerna. Det som får betydelse är om det finns ett kollektivavtal eller inte mellan din arbetsgivare och fackförbund. Genom kollektivavtalet kan nämligen arbetsgivaren och fackförbundet komma överens om andra turordningsregler än de som står i lag.Om det inte finns ett kollektivavtal med andra turordningsregler, då blir de som står i LAS aktuella. Medarbetare med längre anställningstid får företräde till fortsatt anställning. Är det flera med lika anställningstid, får äldre medarbetare företräde framför yngre. Detta gäller dock inte för de medarbetare som fyllt 68 år, de har inte denna företrädesrätt.Jag skulle råda dig att innan du går ur ditt fackförbund, att kontakta dem och höra om det finns något kollektivavtal som kan bli aktuellt om det skulle uppstå en arbetsbristsituation. Är säker på att de kan hjälpa dig med dina frågor om vad som gäller!Jag hoppas jag har besvarat din fråga. Du är alltid välkommen till oss på Lawline om du har fler funderingar!Vänligen,

Vad gäller om företaget har ett kollektivavtal med en annan fackförening än den jag är med i?

2020-12-31 i Fackförening
FRÅGA |Jag har nyss fått anställning på ett företag men är inte nöjd med de arbetstider han tilldelats. När han vill prata med arbetsgivaren om detta vägrar denne med motiveringen att företaget har kollektivavtal med en annan fackförening än var jag är medlem i.vad är bestämmelserna kring detta?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en ny anställning på ett företag, men inte är nöjd med arbetstiderna som arbetsgivaren har tilldelat dig och därför undrar vad som gäller med hänsyn till att företaget har ett kollektivavtal med en annan fackförening än den du är i medlem i. Jag kommer dela upp din fråga i två delar och i slutet sammanfatta mitt svar. Bestämmelser om kollektivavtal regleras i Medbestämmandelagen (MBL) Inte nöjd med arbetstidernaHuvudregeln är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och därmed sätter arbetstiderna (arbetsgivarens § 32-befogenheter). Arbetstagaren är därmed skyldig att utföra de uppgifter som faller inom arbetsskyldigheten. Arbetsgivaren måste dock följa vissa lagar och regler när det gäller arbetstiderna, exempelvis arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och kollektivavtal. Vilket kollektivavtal gäller?Kollektivavtalet på en arbetsplats (det mellan arbetsgivaren/arbetsgivarorganisation och fackföreningen) binder inte bara avtalsparterna utan även medlemmarna, d.v.s arbetstagarna. Detta gäller även om man är medlem i en annan fackförening eller inte är medlem i någon fackförening alls. (26 § MBL) Kollektivavtal är ett avtal mellan en fackförening och en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. (23 § MBL) Sammanfattningsvis är det kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen, som även tillämpas för dig trots att du är medlem i en annan fackförening. Som huvudregel är det arbetsgivaren som delegerar och fördelar arbetet mellan de anställda, dock med förbehåll för lagar (ex. arbetstidslagen) och kollektivavtal.Jag skulle därför rekommendera dig att kolla vad det står i kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen, men även prata med din arbetsgivare om att du inte är nöjd med dina arbetstider så att ni kanske kan komma överens om något tillsammans. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar kring detta eller något annat juridiskt, är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Har en arbetstagare rätt till den lön som kollektivavtalet anger?

2021-05-01 i Fackförening
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga, jag är 18 år och min tjänst som extraarbetare inom en livsmedelsbutik har precis gått över till en fast anställning från provanställning och när jag kollade på mitt anställningsavtal så insåg jag att jag tjänar endast 129 kr i timman vilket är ca 4 kr lägre än vad som står som minimilön på handels kollektivavtal hemsida och jag undrar vad jag ska göra?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga varierar beroende på om du är fackligt ansluten eller inte. Jag kommer därför redogöra för vad som gäller i båda alternativen. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av min text.Jag kommer även utgå från att angivet kollektivavtal är gällande på din arbetsplats och att bestämmelsen om lön är tillämplig på det arbetsområde som du är verksam inom.Om du är fackligt anslutenOm du är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal på arbetsplatsen gäller att bestämmelserna i kollektivavtalet gäller för både dig som arbetstagare och din arbetsgivaren. I sådant fall har du rätt till den minimilön som anges i kollektivavtalet, i annat fall kan både du och din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig (27 § och 54 § medbestämmandelagen).Om du inte är fackligt anslutenOm du inte är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal gäller att du har rätt till den lön som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Du har i sådant fall inte rätt att kräva den lönen som kollektivavtalet anger. Däremot bryter din arbetsgivare mot det kollektivavtal han är bundet till om han ger dig lägre lön än vad kollektivavtalet anger. Din arbetsgivare kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig (54 § medbestämmandelagen).SammanfattningFackligt medlemOm du är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal på arbetsplatsen har du rätt till den minimilön som gäller enligt kollektivavtalet.Min rekommendation är i sådant fall att du hör av dig till ditt fackförbund eftersom de kan hjälpa dig att ta vidare frågan så att du får rätt till minimilönen.Inte fackligt medlemOm du inte är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal har du inte rätt till den lön som kollektivavtalet anger. Däremot kan arbetsgivaren göra sig skyldig till att betala skadestånd.Min rekommendation till dig är i sådant fall att du informerar din arbetsgivare om att hen kan riskera skadestånd på grund av brott mot kollektivavtal om hen inte ger dig rätt till den lön som kollektivavtalet anger. I andra hand kan du informera fackförbundet om arbetsgivarens brott mot kollektivavtalet eller bli medlem i fackförbundet och på så sätt ha rätt till angivelserna i kollektivavtalet. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Är kollektivanslutning till en förening eller till annan organisation lagligt?

2021-03-18 i Fackförening
FRÅGA |Är kollektivanslutning till en förening eller till annan organisation lagligt?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetDet verkar som att din fråga gäller arbetsrätt och därmed regleras i lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet. Jag tror att du får ett bättre svar ifall du skickar en ny gratisfråga, där du förtydligar vad du vill ha hjälp med. Det verkar som att din fråga rör fackligt engagemang. Ifall du undrar om en grupp av arbetstagare får bli medlem i en annan fackförening än den kollektivavtalsbärande fackförening, är svaret att det finns full valfrihet. Man kan även bilda en egen fackförening. Du får jättegärna återkomma med en mer specificerad fråga, så du får den hjälp du vill ha. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Bästa hälsningar,

Är jag bunden av kollektivavtalet trots att jag inte är medlem i en fackförening?

2021-01-14 i Fackförening
FRÅGA |Jag är inte fackligt ansluten. På mitt anställningsavtal hänvisas till det till det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Är jag, trots att jag inte är medlem i facket, bunden av kollektivavtalet vad gäller skyldighet mot min arbetsgivare i fråga om egen uppsägning?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är bunden till vad som står i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats trots att du inte är medlem i någon fackförening. Frågor om kollektivavtal regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Allmänt om kollektivavtalEtt kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats (23 § MBL). Kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats har slutits mellan din arbetsgivare, eller en arbetsgivarorganisation, och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.Är du bunden av ett kollektivavtal trots att du inte är medlem i en fackförening? En arbetsgivare som har ett kollektivavtal måste tillämpa det på sina anställda vare sig de anställda är medlemmar i ett fackförbund eller inte (26 § MBL). Kollektivavtal blir alltså en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett kollektivavtal kan reglera frågor som uppsägningstider, precis som i ditt fall, och då gäller dessa uppsägningstider före vad som står i lag eller vad som står i ett annat avtal (27 § MBL). Sammanfattningsvis så ska kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen även gälla dig trots att du inte är medlem i en fackförening. Om du är missnöjd med uppsägningsvillkoren så skulle jag rekommendera dig att prata med din arbetsgivare så att ni kanske kan komma överens om något tillsammans.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Är det arbetstagarens eller arbetsgivarens facktillhörighet som är avgörande för vilken löneutveckling arbetstagare berättigas till?

2020-12-27 i Fackförening
FRÅGA |HejJag är utbildad förskollärare och tillhör lärarförbundet. Just nu går jag på en barnskötartjänst och när jag tillträdde den skulle jag följa barnskötarnas löneutveckling sa min chef. Men jag ska tydligen inte det enligt personalavd utan följa lärarnas löneutveckling eftersom jag är med i det facket. Vad gäller egentligen? Är det facktillhörigheten som styr vilken löneutveckling man får?
Pontus Fridén |Hej och tack för förtroendet att besvara din fråga!Vilket kollektivavtal är avgörande för din löneutveckling?Det stämmer att facktillhörigheten styr vilken löneutveckling man får, eller rättare sagt det kollektivavtalet arbetsgivaren är bunden till. Arbetsgivaren får inte tillämpa avvikande villkor i strid med kollektivavtalet 27 § medbestämmandelagen (MBL). Bestämmelsen är tvingande jfr 4 § MBL. I situationen arbetsgivaren är bunden av flera kollektivavtal (konkurrerande kollektivavtal) gäller anställningsvillkoren (lön m.m.) för det först ingångna kollektivavtalet. Även på utanförstående arbetstagare antingen som oorganiserad eller medlem i annat fack, ska arbetsgivaren tillämpa anställningsvillkoren reglerad i det först ingångna kollektivavtalet på alla under samma kollektivavtalsområde (finns ofta skillnader mellan tjänstemän och arbetare såvitt medarbetaravtal inte träffats). Kollektivavtalets bestämmelser flyter ut i den enskildes individuella anställningsavtal, detta kallas kollektivavtalets utfyllande verkan eller dess normerande verkan på arbetsplatsen vilket anses följa av 26 § MBL. Ni kan dock uttryckligen komma överens om annat innehåll i anställningsvillkoren. Agerar arbetsgivaren i strid med ovanstående gör sig denne potentiellt föremål för skadeståndsanspråk, dels för ekonomisk skada (den skada arbetstagare lidit, t.ex. ersättning för mellanskillnaden i lön) 54 § MBL och allmänt skadestånd till facket 55 § MBL. För att sammanfatta är inte din facktillhörighet avgörande utan arbetsgivarens. Din löneutveckling ska i huvudregel följa det av arbetsgivaren först ingångna – gällande ­– kollektivavtalet. Frågan om vilket avtal din arbetsgivare är bunden av överlämnar jag till dig. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma med kommentar eller ta kontakt med Lawline på nytt.Hälsningar,