Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en promenadscooter på nätet. Tyvärr är vänster backspegel felborrad så man kan endast se ner i vägen, vilket ju är trafikfarligt. Kan jag häva köpet? Måste jag plasta in den vid retur när den nu ska reklameras och skickas tillbaka?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp din fråga där jag först besvarar om du har rätt att häva köpet och därefter går jag in på om du vid en retur är skyldig att plasta in den. Det framgår inte av din fråga om du har köpt din promenadscooter från en privatperson eller från ett företag. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att det är ett företag. Skulle det vara från en privatperson får du gärna skicka in en ny fråga. Om det skulle vara från en privatperson kan svaret komma att skilja sig åt. Det beror på att det är en annan lag som behandlar den typen av köp. Ångerrätt enligt distansavtalslagenNär man som privatperson har köpt en vara från ett företag på nätet gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Detta förutsatt att beloppet för varan inte understiger 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket distansavtalslagen). Distansavtalslagen ger dig som köpare en 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ångerrätten räknas från den dagen då du mottagit varan eller varan har nått ditt postombud (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från ångerrätten. Det som möjligtvis kan komma att aktualiseras för din del är om promenadscootern skulle ha tillverkats enligt dina anvisningar eller annars har en tydlig personlig prägling (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Möjlighet att häva köpet enligt konsumentköplagenDet framgår inte av din fråga när du ingick avtalet. Det kan vara så att dessa 14 dagar redan passerat. Skulle det inte längre vara möjligt för dig som privatperson att nyttja ångerrätten i distansavtalslagen kan du testa att reklamera köpet med hjälp av konsumentköplagen. Inledningsvis vill jag informera dig om att det för hävande av köp föreligger vissa krav. Jag kommer nedan att redogöra för dessa. Fel på varan Att promenadscootern har en backspegel felborrad och att man till följd av detta enbart ser ner i vägen utgör ett fel (16 § konsumentköplagen). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats bedöms ha funnits redan vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Reklamation av varanFör att du ska kunna ha rätt att åberopa felet krävs det att du meddelar säljaren det. Detta ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet (23 § första stycket konsumentköplagen). Som skälig tid räknas ett meddelande som lämnas inom två månader. Andra felpåföljderMeddelar du säljaren om felet och att du har för avsikt att kräva en påföljd kan du inledningsvis välja avhjälpande och omleverans. Väljer du inte någon av dessa kan det vara bra för dig att känna till att säljaren ändå har möjlighet att på eget bevåg avhjälpa felet eller företa en omleverans (27 § konsumentköplagen). Exempelvis leverera en felfri promenadscooter till dig eller fixa backspegeln på den du redan har. Det förutsätter att det sker inom en skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. HävningOm avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid efter reklamation är det möjligt för dig att häva köpet (28 § konsumentköplagen). För att kunna häva köpet krävs det att det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Att felet på backspegeln utgör en enligt dig trafikfara bör tala för att det är av väsentlig betydelse. Föreligger skyldighet att plasta in vid retur?Enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) är det företaget som ansvarar för varan från det att du som konsument överlämnat den till transportören. Det är därav företaget som ansvarar för om varan går sönder eller om den skadas vid returen. Observera dock att detta inte gäller om företaget kan bevisa att du har varit vårdslös vid paketeringen av den. Jag skulle därför råda dig att plasta in den för säkerhets skull om det var så levererades. Detta för att kunna undgå potentiellt ansvar riktat mot dig framöver. Det kan även föreligga ett villkor eller liknande i avtalet mellan dig och företaget där det framgår att konsument vid retur ska paketera varan på visst sätt. Du bör därav se över om de instruerar dig att vidta en sådan åtgärd för säkerhets skull. Mina råd till digOm du inte har gjort någon specialbeställning av scootern och det ännu inte har passerat 14 dagar bör du meddela företaget att du ångrar köpet (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Var dock noggrann med att spara någon form av kvittens på att du meddelat dem detta ifall det skulle bli en tvist framöver avseende tiden de mottog meddelandet. Har du nu gjort en specialbeställning eller om 14 dagar har passerat bör du häva köpet. Detta förutsatt att du inte skulle föredra någon av de alternativen jag tidigare presenterade, exempelvis avhjälpande av felet. Glöm då inte att likt ångerrätten enligt distansavtalslagen informera säljaren om att du planerar att frångå köpet. Även här kan det vara bra för dig att spara någon form av kvittens på att du skickat en reklamation. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig och att det ordnar sig. Är det någon ytterligare fundering du har eller om något i mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Köparens rätt till hävning vid köp av bil

2021-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bil på blocket som jag la ut för 15 000kr och skrev "billigare vid snabb affär". Personen kom för att kolla. Vi tillsammans gick grundligt igenom exteriören och interiören och jag berättade om alla skavanker, fel (som jag vet om) och alla saker jag bytt, fixat. Hen fick även möjlighet att fråga om allt och saker hen påpekade under tiden gick vi igenom. Jag vill bara tillägga att jag inte är mekaniker eller liknande. Hen provkörde i hela 30-40 minuter. Sedan gick vi igenom alla skavanker, fel som hen hittade under provkörningen. Sedan när jag berättat alla positiva och negativa saker, hen har kollat grundligt samt diskuterat med sitt barn (som skulle köpa bilen men kunde ej närvara). Sa hen att jag köper den för 12 000kr. Jag svarade "ok, som jag skrev, kan gå ned vid snabb affär så det låter bra". Bilen driver lite olja (som jag nämde flera ggr) vid motorn och jag förklarade orsaken och berättade ungefärligt vad det skulle kosta att byta. Dagen efter köpet ringer köparen upp och säger att hen har bytt packning och att det gått bra. Men att hens mekaniker sagt att kamkedjan rasslar och borde bytas. Nu vill han häva köpet. Jag själv känner att jag gjort allt jag kunnat för att det ska bli ett ärligt och bra sälj. Jag läste på om köplagen dagen innan för att kolla vad jag är skyldig att göra. Vilket då var att berätta om alla fel jag visste om. Jag visste inte detta. Köparen påpekade inte heller något om avvikande ljud. Har hen eller jag "rätt" i detta fall?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på en såld bil kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och köparen kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av köparens långtgående undersökningsplikt är det dock inte säkert att säljaren ska ansvara för alla fel, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga. Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om köparen kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan köparen inte åberopa ett fel som hen borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om köparen har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något eller aktivt försökt dölja felet från köparen kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.Vad kan utgöra ett fel?Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL). Varan ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna (felet).Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vilka påföljder kan köpare göra gällande och vilka rättigheter har säljaren?Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Köparen kan också begära ersättning om hen har lidit skada på grund av felet. Dessutom har köparen alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).SlutsatsKöparens möjlighet till hävning är begränsade. För att ens kunna häva köpet måste det faktiskt föreligga ett fel enligt köplagen, vilket är beroende av köparens undersökningsplikt och vad du som säljare borde ha insett (se under rubriken "Vad kan utgöra ett fel"). Frågan om köparen borde ha märkt felet vid undersökningen är tyvärr svår för mig att avgöra då jag inte vet hur "lätt" ett sådant fel är att upptäcka på bilen i fråga. Under förutsättningen att detta är ett fel du som säljare ska ansvara för kan köparen eventuellt häva köpet. I sådana fall måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen och dessutom uppställs kravet att säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Du skriver i frågan att du inte visste om felet, frågan blir då om du borde ha insett att detta fel existerade och att det var av väsentlig betydelse för köparen, vilket jag tyvärr inte heller kan avgöra utifrån informationen i frågan. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En trasig kamkedja på en bil kan säkert i vissa fall anses vara ett väsentligt fel (exempelvis vid köp av en ny bil). Omständigheter som talar emot att det är ett väsentligt fel i ditt fall är att det gäller köp av en begagnad bil och att det dessutom är ett fel som kan åtgärdas. Jag rekommenderar att du meddelar säljaren att du inte accepterar hävningen och att du som säljare inte ansvarar för felet. Det finns en risk att köparen vänder sig till tingsrätten och ansöker om stämning. Om du förlorar i tingsrätten kan du behöva betala för reparationen av bilen och även åläggas att betala skadestånd. Dessutom kan du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. Jag kan tyvärr inte säga vem som har "rätt", men som sagt ställs höga krav för att en köpare ska kunna häva ett avtal. En kompromiss om köparen inte ger sig skulle kunna vara att du betalar en del av reparationskostnaderna eller erbjuder ett prisavdrag. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här).Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte färg för att måla uterumsgolvet. När vi målade golvet så torkade aldrig färgen helt. Det blev flammigt. Visade sig att något var fel på färgen. Nu är golvet flammigt och man behöver slipa om det för att kunna måla det igen. Vi har anmält detta till företaget som sålt färgen. De har lovat att fixa det men nu 1 år senare så har de fortfarande inte gjort det. I början fick vi en matta att lägga över hela golvet men vi påpeka att vi ville få golvet fixat som kompensation så matten var inget som vi önskade. Nu får vi inte tag på dem. Hur ska vi gå vidare och vilken skyldigheter har företaget. Vi menar att de ska åtgärda och slipa golvet men hur länge kan företaget undvika det?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret inleds med en kort redogörelse av gällande rätt. Därefter förklaras vilka skyldigheter företaget har och jag kommer också ge lite tips för hur ni kan gå tillväga. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att ni har köpt varan av ett företag som privatperson. Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL).Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.Är varan felaktig?En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni köpt färg som har visat sig vara felaktig då ett golv som målades blivit flammigt och behöver slipas om på grund av missfärgning. Därmed utgår jag ifrån att det föreligger ett fel enligt konsumentköplagen.Vilka skyldigheter har företaget?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL). Vad ni kan göra nuNi har alltså rätt till att få felet avhjälpt av företaget (exempelvis genom att företaget slipar golvet), om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (23 § KKöpL). Men i ert fall har det gått över ett år sedan händelsen och ni kan inte längre få tag på företaget, därför verkar det osannolikt att företaget kommer göra rätt för sig och avhjälpa felet. Det ni kan göra istället är att häva köpet och slipa golvet på egen bekostnad (exempelvis genom att anlita ett annat företag). När ni har gjort detta kan ni kräva ersättning för kostnaden att avhjälpa felet, så länge denna kostnad inte är oskäligt hög (28 § KKöpL). Utöver kostnaden för slipningen av golvet kan ni kräva ersättning för andra förluster som har uppstått på grund av felet (30 § KKöpL). Det finns dock en risk att företaget kommer vägra stå för dessa kostnader eftersom ni inte har kunnat få kontakt med dem.Om företaget inte vill göra rätt för sig kan ni göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Ni kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att ni försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att ni fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni är i behov av fortsatt vägledning kan ni också kontakta en av Lawlines skickliga jurister (https://www.lawline.se/boka). Lawline kan också hjälp er med upprättande av ett kravbrev till ett fast pris: https://lawline.se/fixed_priceMed vänliga hälsningar,

Surfplatta slutar fungera under garantitiden

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en produkt(surfplatta) som slutade fungera efter ett tag av ett fel som jag inte kände till. Skärmen slutade fungera och "kretskortet" i plattan var tydligen sönder. Jag har aldrig någonsin tappat produkten, slagit den eller öppnat den, så jag anser att felet kommer från produktion. Jag har fortfarande garanti på produkten och skickade den till service men dom säger att felet kommer från min sida även fast dom inte har någon bevis på att jag har utför någon skada mot den och dom vägrar reparera med garantin. Vi är i tvist och jag valde att anmäla till ARN. Finns det någon lag som säger att jag har rätt för kompensation på grund av fel i varan som jag inte borde känt till ("produktionsfel eller något")?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner och näringsidkare är det konsumentköplagen (KKöpL) som är tillämplig, och det är därför även hit jag kommer hänvisa mina svar.I mitt svar kommer jag först gå igenom vem som ansvarar för varan, s.k. "risken för varan" för att sedan gå in på vad som avses med fel i varan. Till sist kommer jag in på bevisning och hur en garanti kan påverka bedömningen. Det hela sammanfattas sedan kort i slutet. Risken för varanEn viktig tidpunkt är då risken för varan går över på dig som köpare. Det är den som bär risken för varan som också är den som behöver stå för kostnaderna vid skador. Risken går över på dig som köpare vid avlämnandet, alltså den stunden du får surfplattan (8 § KKöpL). Därmed stod du risken för varan när den gick sönder. Fel på varanFel på varan anses föreligga om den på något sätt avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta eller om den i övrigt inte går att använda till det ändamål den är avsedd för (16 § KKöpL). Att den slutar fungerar är självklart att anse som ett sådant fel. Bedömningen om huruvida fel föreligger ska dock göras då den avlämnas (20 § 1 st. KKöpL). Säljaren svarar dock för fel som fanns vid avlämnandet, även om dessa visar sig först senare (s.k. fel in nuce) (20 § 1 st. 2 men. KKöpL). BevisningenSom du redan är inne på i din fråga kommer det hela till att bli en fråga om bevisning, alltså huruvida du kan bevisa att felet förelåg vid avlämnandet eller om säljaren kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet. Eftersom detta är en svår sak att bevisa kommer förmodligen ingen av er kunna göra sannolikt att den har rätt. Problemet löses då med s.k. bevisbörda. Säljaren har alltid bevisbördan de första sex månaderna. Det innebär alltså att fel som visar sig inom 6 månader från köpet antas ha funnits vid avlämnandet och således är säljarens ansvar så länge inte säljaren kan bevisa något annat (20a § KKöpL). Efter 6 månader är det du som köparen som ska bevisa att felet förelåg vid avlämnandet. Du nämner dock i din fråga att säljaren även lämnat en garanti som fortfarande gäller. Har säljaren lämnat en sådan garanti har han bevisbördan under hela den tidsperioden. Det innebär att det är säljaren som ska göra sannolikt att felet uppkommit på grund av din misskötsel eller en olyckshändelse (21 § KKöpL). Kan inte säljaren bevisa detta föreligger fel i varan och du har du rätt till en ny produkt, reparation eller prisavdrag (22 § KKöpL). SammanfattningEftersom säljaren har lämnat en garanti är det säljaren som ska bevisa att felet uppkommit pga. din misskötsel eller olyckshändelse. Kan säljaren inte göra detta har du rätt till prisavdrag, en ny produkt eller reparation. Jag hoppas din situation löser sig och att du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

2021-04-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Undantag i huvudregeln gällande att konsumentområdet är tvingande.Kan du ge ett exempel på ett lagrum inom konsumentområdet som är dispositiv? alltså som gör undantag från huvudregeln?
Elin Andrén |Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp.Ett exempel på ett undantag är konsumentköplagens regler inte tillämpas vid köp av gas, som levereras i ledning, om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av Konsumentverket. (3 § 2 st KKöpL). Andra exempel på undantag är paragraf 4 §, 5 §, 7 § och 16 § 2 st som exempelvis anger att "om inte annat följer av avtalet". I sådana fall går det alltså bra att avtala om annat än vad som framgår i lagen och därmed är det undantag från huvudregeln att konsumentköplagen är tvingande. Ett tips för att hitta undantag är därför att söka efter formuleringen "om inte annat" eller "om inte annat följer av avtalet". Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Den 26.e januari köpte jag på nätet ett par skor för 410kr. högsta leveranstid var 70 dagar i värsta fall. Den 3.e mars skrev jag till företaget för att få info inom leverans. De har aldrig svarat, vad ska jag göra?tack.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller köp av vara mellan privatperson och näringsidkare gäller konsumentköplagen (1990:932) (KKL).Situationen såsom du beskriver den uppfyller kravet på vad som ska betraktas utgöra ett dröjsmål (försening) enligt 9 § KKL. Du har vid sådana situationer rätt att göra gällande de påföljder som framgår av hänvisningarna i 10 § KKL (avstå från att betala tills du fått varan enligt 11 § KKL, kräva att säljaren leverar varan omgående enligt 12 § KKL, häva köpa köpet enligt 13 § KKL samt under vissa omständigheter kräva skadestånd enligt 14 § KKL).Specifikt vad gäller rätten att kräva att säljaren ska leverar varan omgående enligt 12 § KKL samt rätten av framställa ett skadeståndskrav enligt 14 § KKL förutsetter att förseningen inte är på grund av omständigheter som säljaren inte kunnat kontrollera (t.ex att lagret brunnit upp eller dylikt). Är så fallet, har du som köpare fortfarande rätt att åberopa de andra ovannämnda rättigheterna.Om säljaren inte svarar skulle jag rekommendera dig att först skriva/ringa till de igen för att dubbelkolla att de faktiskt har tagit emot ditt tidigare meddelande. Svarar de fortfarande inte kan du vända dig till Kronofogdsmyndigheten för att få hjälp att driva ärendet vidare.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Konsuments reklamationsfrist

2021-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde ett köp i en butik online i Maj 2019 och behöll ett par byxor som jag inte använt och har prislappar kvar. Nu när jag tänkt använda dem ser jag att det är en spricka i en söm på byxan som gör att de inte kan användas. Jag kontaktade butiken och de sa att man har 6 månades på sig att returnera en produkt med fel och de kan därmed inte hjälpa mig. Kan jag inte reklamera inom 2 år?Tack på förhand,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagens skyddande regler gäller Det låter som att du köpte byxorna i egenskap av privatperson. I så fall är konsumentköplagen tillämplig (1 §). Lagen tar sikte på att skydda konsumenten, och dess regler går inte att avtala bort hur som helst (3 §). ReklamationsfristenNär varan är felaktig har konsumenten rätt att göra gällande påföljder, såsom exempelvis avhjälpande, prisavdrag eller hävning (22 §). Konsumenten får dock inte vänta för länge med att göra gällande att varan är felaktig: man har som konsument rätt att reklamera fel om det är mindre än tre år sedan varan köptes (23 § tredje stycket). Från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts måste man reklamera inom rimlig tid (23 § första stycket). Reklamerar man inom två månader räknas det alltid som inom den tidsfristen, men beroende på omständigheterna kan det alltså även vara längre. Det ska röra sig om ett ursprunglig fel som alltså inte är orsakat sedan varan köptes. Eftersom det ännu inte gått mer än tre år sedan du köpte byxorna kan du alltså fortfarande ha rätt att reklamera felet. Butiken kan emellertid mena att konsumenter som köper kläder rimligtvis borde upptäcka eventuella fel inom sex månader, vilket skulle kunna förklara deras policy om sex månader. Exakt när lagen menar att ett fel borde ha upptäckts kan bero på vilken sorts vara och fel det rör sig om, eller möjligen omständigheter i just din situation, och går tyvärr inte att säga med säkerhet. Jag rekommenderar att du hör av dig till butiken igen, med lagstöd för din rätt att reklamera, och frågar hur det kommer sig att de anser sig kunna ha en sexmånadersfrist för reklamation. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,