Måste man ange för polisen vem som kört ens fordon

2018-01-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Min son lånade min bil och blev fotad av en hastighetskamera.Nu skickar polisen ett brev till mig som fordonsägare där jag måste uppge vem som körde fordonet. Till saken hör att min son precis fått körkort och det är väl på prov. Måste jag säga till polisen att det va min son som körde bilen?Med vänlig hälsning.
Julia Zarour |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast det som är angivet i lag som kan utgöra brott varför du inte behöver ange / hjälpa polisen i utredningen av vem som kört bilen. Eftersom det är du som är ägare till bilen så skickas papperna först till dig, efter att du skickat tillbaka papperna med det svar du valt att skriva så kommer polisen utifrån det skicka hem böter till den person som faktiskt kört bilen (om personen är identifierad) eventuellt om körkortet ska dras in så görs detta av transportstyrelsen. Det är viktigt att veta att polisen kan redan ha identifierat vem som kört bilen, men papperna om att be dig ange vem som kört eller haft tillgång till bilen måste ändå skickas ut innan. Hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Akut LVU och polishandräckning,

2017-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Min son blev omhändertagen med akut LVU trots att jag bara dagar innan frågade socialtjänsten om de hade underlag för LVU vilket de sa att de inte hade. Trots det omhändertogs han, och när jag följande dag kontaktade socialtjänsten för att veta hur jag skulle överklaga beslutet sa handläggaren att beslutet hävts.Socialnämnden hade alltså beslutat om LVU och hävt det bara timmar senare, efter att polisen hämtat min son och fört honom till hans pappa. Jag har läst att akut LVU inte får användas för att genomföra polishandräckning, och känner att socialtjänsten missbrukat sin makt på felaktigt sätt eftersom umgängesfrågan ligger hos Tingsrätten, och akut LVU inte ska användas på det sättet. Jag kan ju heller inte överklaga eftersom beslutet redan är hävt. Har socialtjänsten rätt att använda sig av akut LVU på det här sättet, dvs besluta om något som de vet att de inte finns underlag för?
Binh Tran |Hejsan! Kul att du vänder dig till Lawline! Angående polishandräckningNär det gäller LVU och polishandräckning så kan jag säga att när socialnämnden bestämmer om LVU så kan de be om polisens hjälp, det stadgas i LVU 43§ 1st, 3p. Akut LVUAkut LVU används vid tillfällen där socialnämnden känner att vård enligt LVU kan göras och att det inte kan vänta eftersom då kan barnets hälsa kan vara i fara, LVU 6§. Om de borde sagt ja till akut LVU kan jag inte döma eftersom jag inte vet omständigheterna för varför de ansåg att det var nödvändigt. Jag förstår att du kan känna att de missbrukade sin makt och det finns tyvärr, tämligen begränsade åtgärder du kan ta till för att "bestraffa" handläggarna.Tjänstefel är ett sätt att göra detta på. Det betyder att du anställer ett ombud och får personen att stämma socialnämnden för tjänstefel enligt brottsbalken 20kap 1§. Om detta lyckas eller inte kan jag inte säga, eftersom jag har begränsat med information om händelseförloppet och omständigheterna så jag är också tämligen begränsad över att döma detta! Men om de på något sätt missbrukade sin makt, och att de uppenbarligen inte hade grund för akut LVU så bör denna åtgärden fungera. Jag hoppas du i alla fall har fått lite klarhet i vad som gäller, För övrigt rekommenderar jag dig att anställa en av våra egna jurister på Lawline, de kan på det sättet hjälpa dig med handläggningen och tvisten. Kontakta juristMed vänliga hälsningar.

Om socialnämnden beslutat att inte hjälpa till ekonomiskt

2017-11-24 i Myndigheter
FRÅGA |Var vänder man sig när socialnämnden beslutar att inte hjälpa till ekonomiskt och skulden för hyran som förblir obetald hamnar hos kronofogden?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har fått ett beslut från socialnämnden kan du alltid överklaga detta beslut. Myndighetens beslut prövas då utav en allmän förvaltningsdomstol, 16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Det krävs då att du överklagar beslutet inom överklagandefristen och att överklagandet skickas till den myndighet som fattade beslutet, 6 a § förvaltningsprocesslagen. D.v.s. i ditt fall ska det skickas till socialnämnden.Om du har en skuld som du anser att du inte är skyldig att betala bör du bestrida denna. I annat fall är risken att den tas vidare till ett inkassobolag eller till slut skickas till kronofogdemyndigheten. Även i det fall skulden har hamnat hos kronofogdemyndigheten, kan du bestrida denna i det fall du anser att du inte är skyldig att betala skulden. Fodringsägaren kan då välja att begära en rättslig prövning för att fastställa skulden. Om man inte bestrider skulden är risken att kronofogdemyndigheten till slut väljer att göra ett utslag. Om du däremot är skyldig att betala hyran och du själv är medveten om det så är det förmodligen ingen idé att bestrida skulden. Däremot kan du som sagt försöka överklaga socialnämndens beslut.

Försörjningsstöd och bedömning av normöverskott

2017-11-05 i Myndigheter
FRÅGA |Hej kan de sociala begära att man ska ha levt på existens minimum 3 månader innan ansökan om ekonomisk stöd och hur länge kan de sociala neka mig ekonomisk stöd då de hävdar att jag haft en normöverskott från i somras?Som det ser ut nu kommer de bifalla min ansökan om försörjningsstöd/nödhjälp i bästa fall februari 2018. Finns det stöd i lagen för det?Kan en kommun dribbla om skälig levnadsnivå hur som helst?Mvh Ari Hannula.
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Man behöver inte ha levt på existensminimum i 3 månader för att vara berättigad bistånd. Enligt praxis kan dock socialtjänsten i sin bedömning om rätt till bistånd ta hänsyn till redan förbrukade medel upp till 3 månader framåt i tiden från ansökan om bistånd och i undantagsfall även längre.När en bedömning om rätt till bistånd görs så utreder man först den enskildes ekonomi och möjligheterna att tillgodose sitt behov på annat sätt. Därefter räknar man ut den sökandes behov av bistånd för skäliga kostnader såsom kläder, skor, hälsa och hygien exempelvis. Detta beräknas utefter riksnormen som nu ligger på 3 930 kr i månaden för en person som bor ensam. Till detta adderas sedan skäliga kostnader för boende, hushållsel m.m. Det beloppet man får subtraheras sedan från den sökandes inkomster. Är beloppet negativt så har man generellt sett rätt till bistånd.Exempel: X har inkomster på 4 000 kr i månaden. Levnadskostander på 3 930 kr och boendekostnad på 5 000 kr i månaden. 4 000 - 8 930 = - 4 930Eftersom att X nettobelopp blir negativt så har X rätt till bistånd. (Beakta att detta är ett generaliserande exempel där jag inte tar upp några andra omständigheter).Men om X 2 månader tidigare blev sparkad från sitt jobb och därmed tidigare haft inkomster samt fick lön 1 månad innan ansökan om bistånd så tar man med den inkomsten i bedömningen om rätt till bistånd. Om beräkningen med inkomsten istället leder till ett normöverskott så har X inte rätt till bistånd. Man räknar med denna inkomst för att det anses att varje enskild har ett ansvar att planera sin ekonomi att räcka även för viss framtid framöver. Detta ansvar beror dock på hur omständigheterna ser ut. Det beror således på om den enskilde bör kunnat förutse att denne för viss tid framöver inte kommer ha samma inkomst som tidigare och därmed bör lägga undan pengar för denna tid.Sammanfattning:Varje enskild har visst ansvar för sin sociala situation. SOL 1:1Rätten till bistånd aktualiseras om man inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Man ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. SOL 4:1Skäliga levnadskostnader beräknas efter riksnormen. Utanför riksnormen adderas även skäliga kostnader för exempelvis boende. SOL 4:3Vid bedömningen om rätt till bistånd får socialtjänsten ta hänsyn till redan förbrukade medel om den sökande bör kunnat förutse att dennes ekonomi inom en nära framtid kommer att bli ansträngd.Vid en ansökan har socialtjänsten möjlighet att beakta inkomster upp till 3 månader framåt och i undantagsfall längre (det är inte frågan om att man ska ha levt på existensminimum). Se rättsfallet HFD mål nr 342 - 16.Jag rekommenderar att du läser rättsfallet i sin helhet om du har möjlighet då det väl belyser hur bedömningen om rätt till bistånd skall gå till.Har du således tidigare haft inkomster som socialtjänsten tar med i sin bedömning och de anser att du borde förutsett att din ekonomi för tiden framöver kommer vara ansträngd samt att du hade klarat dig på denna inkomst fram tills februari så har de fog för sin bedömning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anmälningsplikt bidragsbrottslagen

2018-01-10 i Myndigheter
FRÅGA |AnmälningspliktFinns det anmälningsplikt för myndigheter,kommun och/eller arbetslöshetskassa i bidragsbrottslagen?Om JA. Är det i så fall ett brott mot samma lag för t.e.x kommun att underlåta att anmäla om det finns kännedom om bidragstagare som lämnat felaktiga uppgifter ?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det korta svaret på båda dina frågor är ja. Det finns en skyldighet för myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor att anmäla välgrundade misstankar om bidragsbrott, att anmäla välgrundade misstankar är också något som myndigheterna måste göra. Du får ett längre utvecklat svar här nedan.Bidragsbrottslagen Enligt 1 § i bidragsbrottslagen (2007:612) gäller lagen för bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål, som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassor och kommunerna i landet. Om myndigheter eller kommuner misstänker att någon tagit emot ett bidrag på fel grunder (och därmed kan misstänkas begå brott enligt bidragsbrottslagen) är myndigheterna eller kommunerna, enligt 6 §, skyldiga att anmäla detta till polis eller åklagare för utredning. Bestämmelsen innebär en obligatorisk anmälningsskyldighet i dessa fall. En anmälan bör ske när det finns en välgrundad anledning att anta att ett brott har begåtts. Eftersom det föreligger en skyldighet att anmäla finns det inte heller möjlighet att avstå. Någon bedömning av om den bevisning som finns är tillräcklig för lagföring ska inte göras av den anmälande myndigheten, utan anmälningsskyldigheten inträffar bara man har en "välgrundad anledning" att anta att det har skett ett brott mot lagen. Enligt 2 § kan den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, begå ett brott mot bidragsbrottslagen. Det kan också vara ett brott att i vissa fall låta bli att anmäla ändrade förhållanden om uppgiften är av betydelse för det bidrag man får, exempelvis att den som uppbär sjukpenning inte anmäler att man börjar arbeta igen. TjänstefelOm en tjänsteman (t.ex. på en kommun) åsidosätter att göra vad som gäller för uppgiften (t.ex. sin anmälningsskyldighet enligt bidragsbrottslagen) vid sin myndighetsutövning kan det eventuellt vara ett tjänstefel. Enligt 20 kap 1 § brottsbalken gäller att den som i sin myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel. Det kan alltså eventuellt vara ett tjänstefel att inte göra en anmälan som man är skyldig att göra i sin myndighetsutövning. För ansvar krävs dock att felet i så fall är så grovt att det inte kan anses som en "ringa" gärning. Vänliga hälningar//

Köpa fastighet på exekutiv auktion

2017-11-29 i Myndigheter
FRÅGA |Köper man fastigheter på skuldfri basis på exekutiva auktioner
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighet säljs på exekutiv auktion genom Kronofogdemyndighetens omsorg så är det oftast för att ägaren till fastigheten har skulder som han/hon inte kan betala. Om fastigheten är belånad så innebär det att fastigheten står som säkerhet för ett lån. Om detta lån inte kan betalas så kommer långivaren att beslagta fastigheten eftersom fastigheten stod som säkerhet. Därför borde huvudregeln vara att fastigheter som säljs på exekutiv auktion syftar till att reglera andra skulder, vilka inte har säkerhet i fastigheten. Således bör fastigheter som säljs på exekutiv auktion inte vara belånade, alltså skuldfria. Men det kan finnas undantag till detta, varför du bör gå igenom villkoren innan du köper en fastighet på exekutiv auktion.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avslag på försörjningsstöd för tandvård

2017-11-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, fick hjälp till omfattande tandvård från socialen då jag fick försörjningsstöd. Detta drogs in när jag övergick till aktivitetsstöd. Har man rätt att göra så när man fått bifall och varför isåfall7
Konrad Kabat |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att din fråga i huvudsak rör försörjningsstöd så är socialtjänstlagen relevant att titta på. Hur socialtjänsten gör sina bedömningarNär socialtjänsten gör en bedömning huruvida de ska bevilja eller avslå en ansökan om försörjningsstöd så gör de en bedömning utifrån vad som kallas skälig levnadsnivå samt ifall personen som ansöker kan tillgodose sina behov på annat sätt, 4 kap 1 § SoL. Vad som ryms inom skälig levnadsnivå brukar bestämmas genom riktlinjer som är fastställda av politiker i kommunen som handläggarna följer.Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för exempelvis hälsa och hygien, därmed omfattas såklart ditt behov av tandvård och de kostnader som tillkommer. Socialtjänsten arbetar också med vad som kallas för riksnormen som visar vad man anser är rimligt att saker kostar i vardagen. Riksnormen hittar du här. Vidare står det i 4 kap 3 § SoL att man kan beräkna kostnader för t.ex. hälsa och hygien som högre ifall det finns särskilda skäl. Då du nämner att du behövt omfattande tandvård så verkar det enligt mig som att detta är fallet.Man kan säga att när socialtjänsten bedömer din ansökan om försörjningsstöd för tandvård så kollar man främst på din ekonomi och jämför den med gentemot de kommunala riktlinjerna och mot riksnormen. Eftersom att du tidigare fått ett bifall på försörjningsstöd för tandvården så har socialtjänsten gjort en bedömning att du utifrån din ekonomiska situation och tandvårdens kostnad har rätt till försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå.Nu när du får aktivitetsstöd och därefter avslag på vad jag gissar är en ny ansökan så grundar socialtjänsten förmodligen avslaget på att din ekonomi nu ser annorlunda ut och att du därför kan komma upp i en "skälig levnadsnivå" på ett annat sätt - genom dina egna ekonomiska medel. Med andra ord menas att de nu förmodligen anser att du klarar av att ha hand om kostnaden på egen hand, utan försörjningsstöd.ÖverklaganOm du inte håller med om socialtjänstens beslut angående att de inte beviljat dig försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga detta, 22 § FL. I och med ett överklagande så kommer en domstol ta ställning till ifall socialkontoret gjort rätt eller inte. Ifall din ansökan om försörjningsstöd avslås har socialkontoret en skyldighet att visa på hur du kan överklaga beslutet de fattat, 21 § FL. Det viktigaste du bör tänka på vad gäller överklagande är att överklagan ska vara skriftlig och den ska skickas in till socialtjänsten inom tre veckor från att du fått avslaget, 23 § FL.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Verkställighet av umgänge med barn placerat enligt LVU

2017-11-05 i Myndigheter
FRÅGA |Min dotter är placerad enligt LVU. 2014 beslutade domstolen att umgänget skulle utökas. Socialtjänsten följde inte det. Inte förrän efter 2 år då en annan person lade sig i.Den här gången tror jag att domstolen kan ge mig rätt. Men socialtjänsten säger att det inte finns någon tidsgräns för att följa domslut. Så min oro är att de kommer att dra ut på tiden så länge som möjligt. Finns det något jag kan göra?Hälsningar Louise
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten för alla beslut enligt LVU är att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande. LVU 1§Detta stadgas för socialtjänsten i sin helhet under 1kap. 2§ SOL: "Vid beslut som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas".Det problematiska i ditt fall är att socialtjänstens beslut att inte följa domstolens beslut ej är formellt och därmed inte något man kan överklaga.Socialnämnden har enligt LVU ett ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldrar så långt som möjligt tillgodoses. LVU 14§ 1stI ett beslut från JO kom man fram till: "Det ankommer på domstol att avgöra en tvist om umgänge med barn. Socialnämnden har att utgå från att vad domstol har förordnat står i överensstämmelse med vad som är bäst för barnet och socialnämnden skall medverka till att en förälder, som av domstol har tillerkänts rätt till umgänge, får möjlighet att utöva denna rätt. Det kan endast i rena undantagssituationer godtas att socialnämnden åsidosätter ett beslut om umgängesrätt som har fattats av domstol." Se beslutet i sin helhet här.Således uttalar JO att socialnämnden endast i undantagsfall har möjlighet att åsidosätta beslut om umgänge från domstol. Sådana undantagsfall är när det är i enlighet med barnets bästa och eventuellt vilja att vägra umgänge.Jag föreslår att du återigen tar kontakt med socialtjänsten och påpekar att de bör följa domstolens beslut, beslutet bör ju ha utgångspunkt i barnets bästa och endast i rena undantagsfall (lägg märke till "rena", det är alltså frågan om extrema undantagsfall) har socialtjänsten möjlighet att gå emot sådant beslut.Vidare kan du anmäla förfarandet till JO.Du kan också anmäla till IVO som har tillsyn över socialtjänsten.Socialnämnden har att en gång var tredje månad överväga om umgängesbegränsning fortfarande behövs. LVU 14§Du skulle kunna begära att de återigen minskar begränsningen eller häver den helt. Om nämnden gör en sådan utredning så är deras beslut i frågan formellt och överklagbart, du kan i sådant fall överklaga och yrka på verkställighet av umgänge i rätten.Om nämnden inte gör en utredning så är även det ett formellt beslut och överklagbart, du kan i sådant fall överklaga och yrka på verkställighet av umgänge i rätten.Sammanfattningsvis så ska barnets bästa komma i första hand när det gäller alla beslut i den här typen av ärenden. Därmed kan utgången bli väldigt olika beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.Utgångspunkten är dock att socialtjänsten ska följa domstolens beslut och endast i rena undantagsfall, med hänsyn till barnets bästa, gå emot domstolen.Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,