Kan man säga nej till möten från socialtjänstlag och vad kan socialtjänsten göra då?

2018-03-14 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!jag har blivit kallad till socialtjänsten pga av min son 16 år kladdat olämpligt tecken på en bänk på skolanJag tycker såklart att han uppförde sig olämplig, men måste jag gå på mötet eller kan jag hänvisa till att vi sköter det själva utan deras inblandning ?kan man säga nej? blir det konsekvenser ?
Binh Tran |Hejsan! Roligt att du förlitar dig på oss för hjälp. Jag ska besvara din fråga så gott jag kan. Frågorna är om du kan säga nej till socialtjänsten och vad det kan bli för konsekvenser. Svaret på frågan är i för sig väldigt kort. Socialtjänsten lyder under socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen 1kap 1§ 3st stadgas det att lagen är byggd på alla människors självbestämmanderätt och rätten till integritet. Lagen är således en "samtyckeslag" eller "frivillighetslag". Det finns fall där socialtjänsten kan vidta åtgärder som inte kräver samtycke, men det är väldigt allvarliga fall om missbruk och där barn råkar väldigt illa ut vilket det verkar inte röra sig om i ditt fall. Svar på frågorna.Du kan säga nej till mötet och socialtjänsten kan inte göra något åt saken. Med vänliga hälsningar!

Hur överklagar man att man inte fick viss tjänst i kommunal verksamhet?

2018-03-09 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Jag har sökt en tjänst i kommunalverksamhet. Jag har väldigt bra meriter och erfarenhet men har inte varit kallad på intervju eller blivit erbjuden en anställning. Jag har begärt CV från de intervjuade och anställda, och enligt min bedömning har jag minst lika bra meriter och erfarenhet om inte bättre än den anställde. Jag har frågat om motivering gällande beslutet men har inte fått något svar. Finns det något jag kan göra mer?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 21 § förvaltningslagen (1986:223) ska sökanden underrättas om innehållet i det beslut som avgör ärendet. Den som beslutet går emot och som har rätt att överklaga ska även underrätts om hur denne kan överklaga. Av 22 § förvaltningslagen framgår vem som har rätt att överklaga. Detta gäller den som beslutet angår om det har gått honom emot och det kan överklagas. Dessa förutsättningar är normalt uppfyllda vid tjänstetillsättningsärenden för den som inte fått jobbet. Alltså i ditt fall. När beslutet angår anställningsärenden ska överklagandet inte ske till allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a §. Beslutet ska överklagas till regeringen enligt 35 § Verkställighetsförordningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilken hjälp kan jag få när min dotter skolkar, åker in till stan trots att hon inte får och skiter i vad vi säger?

2018-02-23 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har en dotter som fyller 15 år i år.Hon skolkar, åker in till stan på dagar, kvällar och helger trots att hon inte får. Vi har försökt med konsekvenser men inget hjälper. Hon skiter i vad vi säger.Vilken hjälp kan jag få? Hur går jag tillväga?Jag rädd att hon hamnar i fel kretsar.Med vänlig hälsning
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialtjänsten erbjuder stöd till familjerJag förstår att du är orolig för din dotter och att det är jobbigt när dina försök med att få ordning på situationen inte lyckas. Som förälder kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun för att söka stöd och hjälp. Socialtjänsten har kompetens för att arbeta med olika typer av problem i familjer och arbetar alltid för barnets bästa för att undvika att barnet får problem senare i livet. Som förälder har du ett ansvar för att din dotter får den omvårdnad och trygghet hon behöver och att söka stöd i ditt föräldraskap är ett sätt att ta detta ansvar. Jag rekommenderar dig därför absolut att kontakta socialtjänsten. Hur socialtjänsten hjälper till beror helt på situationen och anpassas alltid efter varje familj och barn. Det kan t.ex. handla om familjerådgivning eller enskilda samtal som stöd. Hur du kontaktar socialtjänsten för stödFör att kontakta socialtjänsten ringer eller mailar du kommunkontoret där du bor. På kommunens hemsida finns alltid kontaktinformation. Berätta om din situation precis så som den är och som du beskrivit här och att du behöver stöd. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Kan jag få min kommun att ordna ett boende till mig?

2018-02-14 i Myndigheter
FRÅGA |Kommunen är ansvarig att se till att det finns bostäder i kommunens område till sina medborgare.I praktiken låter det för mig att min kommun är skyldig att ordna en bostad åt mig då jag är en medborgare och en invånare i kommunen.I så fall hur får jag min kommun att ordna ett boende och till vem vänder jag mig?Om jag har fel kan ni gärna detaljera er mera om kommunens skyldighet och hur det tolkas i praktiken.Tack!
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur kommunens ansvar för att kommunens medborgare har bostad fungerar i praktiken. Socialtjänstens mål I 1 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) stadgas att socialtjänsten (som är en del av kommunen) ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Det kan knappast anses vara jämlikt i levnadsvillkor att vissa personer lever i hemlöshet. Alltså ska de främja att alla personer har en bostad och skäliga levnadsvillkor. Kommunen har även det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen ska få det stöd och den hjälp som de behöver enligt 2 kap 1§ 1 stycket SoL. Här kan detta betyda stöd och hjälp att ha boende för att uppnå en skälig levnadsnivå. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning Detta betyder dock inte att de bara ska ge personer bostad. Personen i fråga måste ha uttömt alla andra möjligheter att tillgodose sitt behov av bostad, genom familj och andra resurser som kan användas att tillförsäkra detta, 4 kap 1§ 1 stycket SoL. Om det inte går att tillgodose på annat sätt kan personen få bistånd för bostad som stöd för sin livsföring i övrigt. Att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar är någonting som även kommer till uttryck i lag om kommunens bostadsförsörjningsansvar. I lagen sägs att kommunen ska planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen har förutsättningar att leva i goda bostäder. Detta betyder dock inte att kommunen omedelbart har ett ansvar att ingripa och bereda bostad varje gång någon behöver hjälp utan detta är ett mer långsiktigt stadgande. För att sammanfatta brukar bistånd vara det allra vanligaste stödet för att tillförsäkra personer en skälig levnadsnivå och bostad som ett led i det. Du kan vända dig till socialnämnden i din kommun för att få hjälp. Behöver du mer hjälp i frågan är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här. Vänligen,

Vad är ett släktskapsdokument och hur får jag tag på ett sådant?

2018-03-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hej.Min fråga till er är; vad är ett släktskapsdokument och hur får jag tag på ett sådant?Med vänlig hälsning
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett så kallat släktskapsdokument är helt enkelt ett dokument som bevisar att en person är släkt med en annan person. Det kan vara ett personbevis som visar vilka som tillhör din familj, alltså vem du är gift med och dina eventuella barn. Olika typer av personbevis kan du beställa HÄR från Skatteverket som är den myndighet som ansvarar för folkbokföringen i Sverige och registrerar grundläggande personuppgifter. För ytterligare hjälp med vilket specifikt dokument det är du behöver rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket HÄR.När det gäller personer som immigrerat till Sverige kan det ibland vara svårt eller till och med omöjligt att få officiella dokument från deras hemland som bevisar släktskap. Det handlar då ofta om att personerna kommer från länder där det pågår krig eller naturkatastrofer. I vissa fall kan släktskap bevisas på annat sätt genom olika utredningar som t.ex. DNA-tester.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Myndighetsutövning

2018-02-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,I vilka två beslut kan myndighetsutövning utmynna?Med vänlig hälsning
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Myndighetsutövning innefattar alla slags beslut som ger rättsverkningar för en enskild. Det kan handla om både positiva och negativa saker, t ex att bli satt i nykterhetscell över natten, att få barnbidrag, tvångsomhändertagande av barn, . Det finns alltså inte bara två typer av beslut myndighetsutövning omfattar. Du kan se det som att tjänstemännen på myndigheter (och vissa privata aktörer) är statens förlängda arm (t ex socialarbetare, handläggare på försäkringskassan, poliser osv) som kan ta beslut som ger någon slags påverkan för enskilda. Vänligen,

Olämpligt beteende av rektor på kommunal skola, vad göra?

2018-02-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag sitter i styrelsen för en liten friskola i en liten by i Norrland. Vi försöker att behålla vår skola för att få ny inflyttningar m.m. till bygden. Det finns en kommunal skola ca 2 mil bort. Denna kommunala skolas rektor lockar över våra pedagoger och lärare till sin skola genom att erbjuda högre löner m.m. Så fort vi har lyckats få tag i en pedagog så kontaktar hon dem och "lobbar".Hon säger också till föräldrar och elever att vi är en dålig skola och att de får det bättre i hennes kommunala skola. Hon har även yttrat till en bybo att hon ska göra allt hon kan för att få vår skola att lägga ner. Hon skickar elaka, oförskämda mail till vår rektor för att knäcka henne. Vi förstår inte syftet och vi är på väg att ge upp. Det spelar ingen någon roll vad vi gör så sätter hon krokben på oss. Nu till min fråga: Får en kommunal tjänsteman trakassera ett privat företag på detta vis? Vad kan vi göra?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 9§ säger att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om objektivitetskravet vid myndighetsutövning.På liknande sätt står det i Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 3§ att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lagrummet uttrycker den så kallade likställighetsprincipen, vilken kräver en objektiv och rättvis behandling av alla kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter. För principens tillämplighet krävs att kommunen eller landstinget träder i direkt kontakt med sina medlemmar i denna deras egenskap.Detta innebär att en rektor inte får särbehandla eller på annat sätt agera osakligt när denne exempelvis beslutar om särskilt stöd eller anpassad studiegång för de elever som är i behov av detta (vilket är rektors beslut). Jag har svårt att se att det strider mot ovan principer att rektorn "lobbar" för sin egen skola eller skickar olämpliga mejl, vilka inte är myndighets-utövande uppgifter. En annan sak är att det kan anses som ett olämpligt beteende och något som inte uppskattas av kommunen, vilken är huvudman för skolan och den som tillsätter rektor. Mitt råd är därför att du vänder dig till skolnämnden i kommunen om sådan finns eller annars direkt till kommunstyrelsen för att få råd hur ni kan gå tillväga framöver. Trakasserier genom olämpliga mejlI övrigt vad gäller att den kommunala skolans rektor skickar olämpliga mejl till er rektor så ska det sägas att det inte finns något brott som heter trakasserier i svensk lag. Det som skulle kunna vara aktuellt, beroende på vad som står i mejlen, är istället ärekränkning och förolämpning enligt Brottsbalken (1962:700) 5 kap. 3§. Paragrafen säger att "den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende ska, såvida gärningen inte faller in under förtal, dömas för förolämpning". Påföljder kan bli böter eller, om kränkningarna är av väldigt allvarlig grad, fängelse i högst 6 månader. Vad som kan vara värt att notera är att ärekränkningsbrott inte faller under allmänt åtal, utan är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att den utsatte själv (och inte en åklagare) får väcka åtal och driva målet.Hoppas ni fått svar på er fråga. Om ni har fler funderingar får ni gärna återkomma. Vänligen,

Kan man bli tvungen att betala för familjehemsplacering?

2018-02-13 i Myndigheter
FRÅGA |Min dotter är frivilligt familjehemsplacerad efter hennes pappas bortgång för 11/2 år sedan då det vart krisigt i familjen, naturligtvis .jag förlorade min man och barnen förlorade sin pappa.Hon har bott i familjehemmet nu snart 1 år.Idag har jag pratat med socialsekreteraren .Han har gjort en betalningsutredning för min dotters vistelse hos familjehemmet. Dessa pengar ska tydligen jag betala tillbaka till socialtjänsten?Jag fattar inte varför detta kommer nu efter ett år?Är det för att jag frivilligt bad hjälp ? vi fick tigga om hjälp överhuvudtaget , vilket känns väldigt konstigt efter att ha förlorat sin man å barnen sin pappa.Det är inget vi ha hört något om under våra möten med socialtjänsten.Kan detta vara ett sätt från socialtjänsten att täcka sitt underskott de har i kommunen?
Pegah Fazli |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar ska betala i rimlig omfattningNär ett barn har familjehemsplacerats genom socialtjänsten ska föräldrarna i rimlig omfattning betala en del av kostnaderna till följd av placeringen (8 kap 1 § andra stycket socialtjänstlagen). Det har alltså ingenting att göra med att du sökte hjälp frivilligt eller att kommunen försöker täcka sitt underskott, utan så här går det helt enkelt till i alla lägen.Vad är rimlig omfattning?Vad som anses vara en rimlig omfattning är i sin tur något som bestäms av regeringen, vilket betyder att reglerna finns i en förordning. Då får man kolla i 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen där det står att beloppet du ska betala bestäms på samma sätt som man bestämmer betalningsskyldigheten enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken. Där finns reglerna om hur underhållsstöd beräknas, vilka jag i sammanfattad form återger nedan:1. Man utgår först från din årsinkoms före skatt (19 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).2. Av den årsinkomsten kommer den del som överstiger 120 000 vara underlaget för när man ska beräkna din betalningsskyldighet. (19 kap. 10 § socialförsäkringsbalken)3. Sedan fastställs hur många procent du ska betala av det belopp enligt punkten ovan (19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken). Eftersom det rör sig om ett barn är det 14 % (19 kap. 17 § socialförsäkringsbalken).Alltså: (din årsinkomst före skatt - 120 000) x 0.14 = din betalningsskyldighet per år. Maxgräns för hur mycket du ska betalaSamtidigt kan ovanstående belopp begränsas av att det finns det en maxgräns för hur mycket du kan bli skyldig att betala (6 kap. 2 § andra stycket socialtjänstförordningen). Denna bestäms enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken, där det finns två belopp som kan bli aktuella beroende på hur gammal ditt barn är. Är hon under 15 år blir gränsbeloppet 1573 kr per månad. Är hon över 15 år blir gränsbeloppet istället 1 723 kr. Har hon varit familjehemsplacerad i 12 månader multipliceras alltså beloppen med 12.Varför tar socialtjänsten upp detta först nu?Att socialtjänsten kontaktar dig med betalningsutredningen först nu har antagligen att göra med rent praktiska skäl. Det är helt enkelt lättare att kräva betalning efter ett år snarare än efter varje månad. Jag tycker däremot att det är dåligt att du inte blivit informerad om att du kommer att bli tvungen att betala ett visst belopp tidigare. Myndigheter ska enligt lag lämna upplysningar och hjälp samt vara tydliga när arbetar med ärenden som berör medborgare (4 § förvaltningslagen och 7 § förvaltningslagen). Det här är däremot inget som är tillräckligt allvarligt för att du ska kunna driva det vidare på något sätt, men det är definitivt dåligt skött av kommunen.Vänligen