Överklaga socialstyrelsens beslut

2017-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |HEj mitt namn är Malin, och jag bor tillsammans med min min sambo Emilia. jag är gravid och ska få barn inom en månad, socialen har varit hemma hos oss, en gång och nu ska dom sätta mig på ett mamma hem den 13 mars, pga. det va lite stökigt hemma, socialen nekar mig till att få bo med min sambo efter denna resa på mamma boendet. min fråga till er får man göra så här mot någon innan dom vet hela sanningen ????? MVH Malin
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett av socialtjänstens uppdrag är att säkerställa att barn och ungdomar har en trygg och bra uppväxtmiljö. Ibland kan det vara svårt att få en bild av hur en familj fungerar och man kan därför behöva titta lite närmare på samspel, anknytning och andra faktorer som är viktiga för ett barns utveckling. Det är vanligt att man använder utredningshem där man både kan utreda familjens situation och eventuella hjälpbehov samt att säkerställa att det lilla nyfödda barnet får alla sina behov tillgodosedda.En utredning inleds enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen och ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. En utredning ska inte heller bedrivas så att någon utsätts för skada eller olägenhet, se 11 kap. 2 § socialtjänstlagen.En familj kan i vissa fall vara i behov av stödinsatser parallellt med att en utredning pågår. Ett exempel på behov av omedelbara stödinsatser kan vara när det konstateras allvarliga brister i anknytningen mellan en nybliven mamma och ett spädbarn. Insatser i form av t.ex. familjepedagogiskt stöd kan behöva sättas in i familjen samtidigt som utredningen pågår. Beslut kan också fattas om att barnet eller hela familjen ska utredas på ett utredningshemMin rekommendation är att du överklagar detta beslut om att bli satt på ett utredningshem. Detta görs till förvaltningsdomstolen och på så sätt kan du få till stånd en prövning av huruvida detta ingrepp har gått rätt till, överklagan måste ske inom tre veckor från beslutet. Du kan även klaga på socialstyrelsens agerande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), se här. Om du önskar hjälp med att överklaga beslutet kan du kontakta oss på info@lawline.seHoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Statliga myndigheters rätt att ingå avtal

2017-02-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Får en statlig myndighet teckna hyresavtal med en privatperson? Eller måste avtal tecknas med juridiska personer?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Staten är i lagens mening en juridisk person. Juridiska personer kan ingå avtal. Av 9 kap 8 § regeringsformen (här) framgår att det är regeringen som disponerar över statens tillgångar (såsom t ex hyresrätter). Alltså är det i första hand regeringen som kan ingå avtal för statens räkning. Regeringen kan också överlåta åt statliga myndigheter att disponera över statens tillgångar. Huruvida en specifik myndighet har rätt att teckna hyresavtal å statens vägnar avgörs av om den myndigheten har fått befogenhet att göra detta av regeringen.Utan att veta vilken statlig myndighet det rör sig om i ditt fall går det inte att ge ett klart svar på om myndigheten har rätt att teckna hyresavtal med dig som privatperson. Dock kan det sägas att statliga myndigheter i stor utsträckning har givits rätt att disponera över statliga tillgångar.Hoppas att detta svar gav dig mer klarhet i situationen. Lycka till!Vänligen,

Jäv bland kommunanställda

2017-01-25 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag undrar om en näringslivschef anställd av en kommun verkligen får "hjälpa" privatpersoner att värdera företag som finns till försäljning i kommunen. Jag anser att man inte ska få dra nytta av att vara bekant/vän med en näringslivschef.Vilka lagar och regler gäller egentligen?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Anställda vid kommunala myndigheter ska som utgångspunkt utgå från 1 kap. 9 § regeringsformen som stadgar att de som utför offentliga förvaltningsuppgifter skall iaktta saklighet och opartiskhet. Vidare stadgas i 6 kap. 25 § Kommunallagen, KL, att en anställd hos kommunen kan anses vara jävig i en rad situationer då denne kan antas ha ett berättigat intresse av utgången i saken. Det kan exempelvis röra sig om situationer då den anställde gynnar familj, släkt eller närstående, alternativt om det finns en särskild omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet i ärendet. Man bör dock uppmärksamma att jäv inte anses föreligga då frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse, exempelvis vid rena rutinärenden. Detta följer av 6 kap. 26 § KL. Om du menar att ett kommunalt beslut fattats i oriktig ordning, exempelvis då en jävssituation förelegat, kan du överklaga detta med en s.k laglighetsprövning enligt 10 kap. 1 § KL. Du överklagar skriftligt till förvaltningsrätten enligt 10 kap. 4 § samt 6 § KL. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Familjehemsplacering av barn

2016-12-31 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har ett barnbarn , 16 år, med diagnos ADHD. Familjen har regelbunden kontakt med Soc och BUP. Hon har problem med skolan och uteblir ofta från lektionerna. Hon får stödundervisning men det fungerar inte så bra. Hon har vid ett flertal tillfällen avvikit från hemmet och varit borta flera dagar utan att höra av sig men alltid kommit hem frivilligt. Hennes umgängeskrets är inte heller den bästa. Detta har pågått under flera år men trappats upp hela tiden. Föräldrarna har bett om placering i familjehem och flickan har också sagt att hon vill det. Enligt soc är familjehemsplacering inte möjlig. Varför är detta inte möjligt om alla är med på det? Vad säger lagen? Som det är nu håller familjen på att gå under.Vänliga hälsningar från en orolig farmor.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Socialtjänstens verksamhet lyder främst under Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas. Man ska alltid ha barnets bästa som utgångspunkt då man fattar beslut med stöd av lagen. Socialtjänstlagen är till stor del uppbyggd på vaga formuleringar, framförallt för att uppnå den flexibilitet som kan krävas i det specifika fallet. I Socialtjänstlagens 6:e kapitel finns bestämmelser om vård i familjehem. Anledningen till att socialtjänsten menar att familjehemsplacering inte är möjlig skulle kunna vara att de inte anser att det är det bästa för ditt barnbarn. Detta är en svårbedömd fråga, men om du/ni anser att socialtjänsten har agerat på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa och att socialtjänsten istället bör placera flickan i familjehem så kan ni överklaga myndighetens beslut i ärendet till förvaltningsrätten. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar. Jag hoppas situationen ordnar sig för er!Med vänliga hälsningar,

Måste en myndighet svara på en skriftlig framställning med en egen skriftlig framställning?

2017-02-18 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har skrivit ett skriftligt motiverat klagomål till en kommunal tjänsteman. Har jag rätt till ett skriftligt svar till mitt klagomål/ärende och vilken författningstext stödjer mig? Tjänstemannen nämligen påstår att han behöver inte ge ett skriftligt svar till utan det räcker med ett muntligt svar ( t.ex möte, samtal).
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet är myndigheten som själv avgör hur den svarar på ditt klagomål. Om ditt klagomål medför att myndigheten är tvungen att fatta ett formligt beslut (s.k. anhängighetsverkan) så ska den dock fatta och nedteckna ett beslut i frågan.Rätt till skriftligt svar?Jag kan inte ge något exakt svar på din fråga utan att veta exakt vilken typ av ärende ditt klagomål hör till. Vad jag kan konstatera är att förvaltningsmyndigheter har en viss serviceskyldighet.Vad jag kan säga är att varje myndighet är skyldig att hjälpa enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).Enligt 5 § första stycket FL är myndigheterna vidare skyldiga att ta emot besök och telefonsamtal från enskilda.En myndighet är också skyldig att möjliggöra för enskilda att kontakta myndigheten genom fax eller e-post, enligt 5 § andra stycket FL. Samma bestämmelse kräver också att myndigheten ser till att kunna svara den enskilde på samma sätt (dvs., med fax eller e-post). Emellertid är det ändå myndigheten som i varje fall avgör hur den vill lämna sitt svar, utefter vad som är lämpligt.Du har alltså sannolikt ingen rätt att få just ett skriftligt svar på ditt klagomål. Rätt till skriftligt beslut?Möjligen kan myndigheten vara skyldig att meddela ett formligt beslut med anledning av ditt klagomål. Ett sådant ska nedtecknas på något vis, även om de mer exakta kraven skiljer sig mellan olika myndigheter och ärenden. Denna myndighetens skyldighet förutsätter att ditt klagomål har s.k. anhängighetsverkan för myndigheten. Anhängighetsverkan kan t.ex. föreligga enligt bestämmelser i lag. Anhängighetsverkan kan också i vissa fall föreligga även utan särskilda bestämmelser, om den enskildes meddelande innebär en begäran om beslut för den enskilde själv.Som jag förstår det från din fråga är ditt klagomål inget som skulle kunna leda till att myndigheten är skyldig att fatta ett formligt beslut. Jag kan dock tyvärr inte ge dig ett ordentligt svar eftersom jag inte har några närmare uppgifter om vilken typ av ärende ditt klagomål gäller, eller vad klagomålet innehåller. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med myndigheternas serviceskyldighet eller privat anhängigverkan är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Polisanmäla Migrationsverket

2017-01-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan polisanmäla Migrationsverket?MVHSara
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Detta svar är lite beroende på vad det är som du menar att du vill uppnå med denna "polisanmälan". Tycker du att ett beslut som Migrationsverket tagit är felaktigt? I så fall finns olika sätt att pröva ett myndighetsbeslut, t.ex. genom att begära att myndigheten omprövar frågan, 27 § förvaltningslagen https://lagen.nu/1986:223#P27S1 eller överklaga beslutet till förvaltningsdomstol, 22 § FL https://lagen.nu/1986:223#P22S1. Om du anser att myndigheten har behandlat dig eller någon annan på ett felaktigt sätt kan du också göra en anmälan hos justiteombudsmannen, JO, som du kan läsa mer om https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/. Om det istället är en tjänsteperson hos Migrationsverket som du tycker har handlat felaktigt eller brottsligt så kan denna personen, förutom anmälan hos JO, bli direkt ansvarig för sina handlingar. Det finns i brottsbalken ett brott som heter tjänstefel, 20 kap 1 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1, och tar sikte på just tjänstepersoner som i sin myndighetsutövning (när de t.ex. fattar ett beslut i ett ärende) har åsidosatt vad som gäller för deras uppgift. Naturligtvis kan en tjänsteperson från en myndighet också göra sig skyldig till andra brott som t.ex. utpressning, förtal osv. när denne utövar sin tjänst. Då är det dock denna person som du ska polisanmäla och inte Migrationsverket. Sammanfattningsvis, om du anser att Migrationsverket handlat felaktigt så anmäls detta till JO och inte till polisen. Om du däremot anser att en tjänsteperson vid Migrationsverket har begått tjänstefel eller annan brottslig gärning så kan detta anmälas till polisen eller JO. Hoppas du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Friskolor och myndigheter

2017-01-02 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Räknas friskolor som myndigheter ?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Med myndighet avses offentliga organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna klassas som myndigheter. Bolag, föreningar och stiftelser faller dock utanför myndighetsbegreppet, även om staten eller en kommun äger eller har inflytande i dem.Den stora skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor är att friskolor kan ägas av privatpersoner, aktiebolag, föreningar osv. Detta skiljer sig från de kommunala skolorna som har kommun eller landsting som huvudman och alltid är en del av det offentliga skolväsendet. Detta innebär att kommunala skolor klassas som myndigheter medan friskolor inte gör det. Trots att friskolor inte är myndigheter har de i övrigt många likheter med kommunala skolor. Friskolor finansieras precis som kommunala skolor med offentliga medel och de får inte ta ut elevavgifter. Skollagen gäller även för friskolorna och de kontrolleras liksom kommunala skolor av den statliga Skolinspektionen. Friskolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och gymnasienivå som på särskole- och gymnasiesärskolenivå. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Upphävande av LVU

2016-12-22 i Myndigheter
FRÅGA |Om förvaltningsrätten beslutar att upphäva lvu enligt paragraf 6 får jag åka och hämta mina barn utan problem hem då?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att det är ditt barn och inte du som har blivit omedelbart omhändertagen enligt 6§ LVU. Eftersom förvaltningsrätten har upphävt tvångsvården har socialtjänsten inte längre någon möjlighet att hålla kvar ditt barn mot din eller dennes vilja. Vård enligt socialtjänstlagen kan fortfarande vara ett alternativ för ditt barn, men då på frivillig väg, eftersom socialtjänstlagen bygger på självbestämmande och respekt för den personliga integriteten, (SoL 1kap 1§). Så länge du fortfarande är vårdnadshavare så föreligger inget hinder för dig att hämta barnet.Hoppas att det är svar på din fråga!