Anmälan miljöfarlig verksamhet

2016-04-28 i Myndigheter
FRÅGA |hej jag bor i en lägenhet som är nära en fabrik det är ojämna ljud som kommer ifrån fabriken, jag har varit i kontakt med styrelsen och förklarat om problemen .. dem vill inte hjälpa mig att sätta upp bullerglas i min lägenhet. jag skulle vara glad om jag kunde få hjälp hur jag kan gå till väga med det
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den fabrik som ligger nära din bostad utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9:1 3st MB eftersom de orsakar buller som stör omgivningen. Som privatperson är alternativen något begränsade för vad man kan göra åt saken. Ett alternativ är göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som då har i uppgift att kontrollera att fabriken efterlever de krav som ställs på den 26:1 MB. De kan i vissa fall besluta om förelägganden och förbud för att få bukt med problemet 26:9 MB.Vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till beror på, det finns nämligen ett par olika (26:3 MB).Kommunen kan upplysa dig om vilken myndighet du ska vända dig till. De har en så kallad serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att lämna upplysningar, vägledning och råd i frågor som rör deras verksamhetsområde 4 § FL.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Fråga om lagstöd för en kommunal byggnadsnämnd att tillämpa Naturvårdsverkets riktlinjer och allmänna råd som motivering i betungande beslut mot enskild

2016-03-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka lagrum som säger att det är naturvårdsverkets "regler" som ska användas vid bedömningen om enskilt avlopp vid bygglovsfrågor? Vad är det konkret som ger byggnadsnämnden rätt att säga: "1 meter infiltrationsjord ska finnas under en infiltrationsbädd, så står det i naturvårdsverkets; "Små avloppsanläggningar Handbok till allmänna råd". Vilka lagrum är det säger att det är där man landar vid en fråga om bygglov?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!I Miljöbalkens 9 kap. 7 § framgår att: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.”Genom denna bestämmelse förstås att kommunen kan meddela föreskrifter rörandes vad som krävs för att få inrätta en dylik anläggning. Härutöver föreskrivs i Miljöbalkens 9 kap. 8 § att: ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd skall pröva frågor om tillstånd. Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall alltid prövas av länsstyrelsen.Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt vad regeringen föreskriver göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen.”Utav denna bestämmelse förstås att regeringen genom en förordning kan föreskriva att ålägga de kommunala nämnderna att pröva tillståndsfrågor för beviljandet av uppförande av dylika anläggningar. Detta har gjorts genom förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jfr bl.a. 14 och 18 §§. Hur detta sedan har tagits upp i de kommunala föreskrifterna och riktlinjerna i relation till hur kommunerna ska tillämpa Naturvårdsverkets handbok blir svårare att besvara, eftersom det inte framgår vilken kommuns byggnadsnämnd som meddelat beslutet. Här rekommenderar jag att du kontaktar den aktuella kommunen med begäran om att utfå dessa föreskrifter. Med vänlig hälsning,

Kräva skadestånd pga. felaktig direktupphandling

2016-03-14 i Myndigheter
FRÅGA |En Kommun har gjort direktköp för ca 8,5 miljoner utan laglig upphandling, Kan vi stämma kommunen på positiva kontraktsintresset 20% av omsättningen som beräknad utebliven vinst när det inte funnits några kontrakt.mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida ni har rätt till skadestånd eller inte är en komplicerad fråga som jag inte kan besvara rakt av endast utifrån den information som getts i frågan. Nedan kommer jag gå igenom förutsättningarna för skadestånd enligt LOU, men om ni vill ha en fullständig utredning så råder jag er att använda er utav någon av våra betaltjänster som ni hittar här alternativt ta kontakt med oss på info@lawline.se för vidare konsultering med någon av våra eminenta rådgivare till ett konkurrenskraftigt pris.Först kommer jag gå igenom de rekvisit för överprövning av offentlig upphandling som lagen ställer upp, sedan kommer jag gå igenom förutsättningarna för skadestånd och till sist kommer jag förklara vad som utgör en tillåten respektive otillåten direktupphandling. Slutligen kommer jag skriva en kort sammanfattning av min redogörelse.Överprövning av offentlig upphandlingFör att ni som leverantör ska få talerätt att föra talan mot en upphandlande myndighet som har gjort en felaktig offentlig upphandling måste ni anse er har lidit eller kan komma att lida skada, 16 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är alltså er egen uppfattning om huruvida ni har lidit skada eller inte som är relevant för om ni ska få talerätt eller inte.Sedan ska domstolen enligt 16 kap. 6 § LOU göra en objektiv bedömning huruvida ni faktiskt har lidit eller kan komma att lida skada på grund av att den upphandlande myndigheten brutit mot den grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i lagen, exempelvis att en otillåten direktupphandling genomförts. Om domstolen finner att så är fallet så ska de besluta om att upphandlingen antingen ska göras om eller rättas.SkadeståndEnligt 16 kap. 20 § lagen om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i denna lag ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. Leverantören i fråga måste kunna visa på att den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i LOU, vilket enklast uppfylls om det finns en lagakraftvunnen dom från förvaltningsdomstolen som stadgar att brott mot LOU begåtts. Annars har leverantören, alltså ni, bevisbördan för detta. Talan om skadestånd ska väckas inom ett år från den tidpunkt då avtal slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör, om inte talan väcks i tid är rätten till skadestånd förlorad, 16 kap. 21 § LOU. Både det positiva och det negativa kontraktsintresset kan ersättas, dock är det ni, i egenskap av leverantör som har bevisbördan. Ni måste alltså bevisa att ni har drabbats av skada. För detta krävs i princip att ni ska ha förlorat kontraktet i fråga pga. det påstådda felet i upphandlingen.Vad gäller direktupphandling har HD dock sagt att om en upphandlande myndighet direktupphandlar något som borde ha varit föremål för något av de andra förhandlingsförfarandena så grundar detta skadeståndsskyldighet, se NJA 2000 s. 712. Vidare uttalade de även att ersättning som regel bör utgå med ett med hänsyn till bl.a. överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter till vinst uppskattat skäligt belopp. I det målet var det inte helt klarlagt vem som hade tilldelats kontraktet i upphandlingen om denna hade genomförts i enlighet med LOU, varför domstolen öppnade upp för att en skälighetsbedömning kunde göras.Enligt NJA 2007 s. 349 uttalade HD att då den upphandlade myndigheten genomfört otillåten direktupphandling är det inte helt enkelt att fastställa vilken leverantör som skulle ha fått kontraktet. Därför bör leverantörer som sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och som därvid skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet, kunna få skadestånd och skadeståndet ska då bedömas utifrån en sådan skälighetsbedömning som beskrivits ovan enligt NJA 2000 s. 712. DirektupphandlingEn upphandlande myndighet får endast genomföra en direktupphandling om kontraktet som ska upphandlas uppgår till högst 28 % av det aktuella tröskelvärdet, om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda (se 4 kap. 5-9 §§ LOU) eller om det föreligger synnerliga skäl, 15 kap. 3 § andra stycket LOU. Direktupphandling är dock tänkt som en undantagslösning till förenklat förfarande eller urvalsförfarande, jämför 15 kap. 3 § första stycket LOU.De aktuella tröskelvärdena hittar du här och för kommuner är tröskelvärdet för upphandlingar enligt LOU följande; 1 233 941 SEK, fastställt 2016-01-01. 28-procentsregeln blir därför i vart fall inte tillämplig i detta fall om kommunen i fråga gjort en direktupphandling på 8,5 miljoner kronor. Eftersom jag inte vet alla omständigheter i fallet kan jag inte göra en bedömning huruvida det är en godkänd direktupphandling eller inte enligt de övriga undantagsgrunderna.SammanfattningNi kan yrka skadestånd om kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling och ni lidit skada av det. Skadeståndets storlek ska beräknas efter en skälighetsbedömning eftersom det är svårt för domstolen att veta vem som hade vunnit kontraktet om man hade upphandlat det på laglig väg. Om ni sannolikt hade lämnat ett anbud på upphandlingen som hade haft en realistisk möjlighet att vinna så är ni troligtvis skadeståndsberättigade (dock endast om alla övriga rekvisit är uppfyllda, såsom att ni lidit skada och att upphandlingen var otillåten). Jag hoppas att mitt svar i vart fall varit till ledning för er i detta ärende. Som sagt ovan råder jag er att för vidare rådgivning och utredning använda er utav någon av våra betaltjänster eller ta kontakt med oss på info@lawline.se så hjälper vi er vidare. Ni kan även ringa in till oss på: 08-533 300 04, öppetider: mån-ons kl. 10.00−16.00 så hjälper någon av våra rådgivare er. Med vänliga hälsningar,

Frågor om indraget körkort m.m.

2015-12-30 i Myndigheter
FRÅGA |Blev stoppad av polisen utan anledning. Dom ville se på körkortet. Kan man bli av med körkortet i tre veckor vid misstanke om brott? jag vet att jag använder inga droger, var sjuk i förra veckan och använde alvedon. Vid kissprovet visade ngt. ämne och därav körkortet indraget i tre veckor. Kan man bra göra så? Ska nämnas har varit straffad tidigare för droger.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med att besvara din första fråga kring huruvida någon kan få ett indraget körkort vid misstake om brott. Polisen kan vid misstanke om brott ta ditt körkort direkt på plats, i vissa fall beviljas tillstånd att köra vidare i 48 timmar. Någon som kör påverkad av något kan inte räkna med att få tillstånd till att köra vidare. Hur länge körkortet blir indraget bestäms inte av polisen, fallet lämnas vidare till transportstyrelsen som därefter tar ett beslut. Transportsyrelsen gör då en bedömning huruvida ditt körkort ska dras in och hur länge det dras in. Det finns en rad anledningar till att körkortet kan dras in. Ett beslut om indraget körkort kan alltid överklagas till förvaltningsrätten.Den vanligaste orsaken till att Transportstyrelsen beslutar om att återkalla ett körkort återfinns i Körkortslagens kap. 5 § 3 och är då en förare begått en väsentlig överträdelse och med det menar jag i första hand en grov hastighetsöverträdelse. Men inom samma kategori finns även sådant som körning mot rött ljus, brott mot väjningsplikten etc. Se lagen: https://lagen.nu/1998:488Opålitlighet i nykterhetshänseende är också en av grunderna som ökat markant och grundar sig på återkallelser genom att en person omhändertagits genom s.k. LOB – lagen om omhändertagande av berusad person) eller pga. narkotikabrott. I Sverige har vi ett grundlagsskydd som återfinns i regeringsformens 1 kap. 9 §. Där står det stadgat att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det innebär alltså att förvaltningsmyndigheter, i det här fallet transportstyrelsen, ska behandla ditt ärende så objektivt och då ska dina personliga förhållanden inte styra myndighetens beslut. Däremot görs det en helhetsbedömning av transportstyrelsen rörande personens lämplighet i trafiken och då kan tidigare misskötsamhet ha stor betydelse. Främst då man vill värna om andra trafikanters säkerhet. Därav kan tidigare brottslighet som exempelvis narkotikabrott ha betydelse för helhetsbedömningen rörande återkallelsen. Du kan överklaga ett beslut om återkallat körkort genom att skicka skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Din överklagan skall skickas senas tre veckor efter att du mottagit beslut om återkallat körkort.Jag hoppas att det löser sig!Hälsningar,

Pass och id-kort efter namnbyte

2016-03-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag är EU medborgare och har permanent uppehållsrätt i Sverige. Jag har gift mer och ändrat efternamn. På mitt svensk id-kort står det Laura Alwadi och på min rumänska pass står det Laura Doroftei. Jag undrar om jag kan resa med min pass även om jag har ändrat namn.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vid namnbyte måste du byta pass. Om du inte är svensk medborgare kan du inte få ett svenskt pass och därför bör ändringen i passet ske via rumänska myndigheter. Med vänliga hälsningar,

Fråga om hur länge en person omedelbart kan tvångsomhändertas med stöd av LVU

2016-03-20 i Myndigheter
FRÅGA |Hur länge kan man ha s.k akut/omedelbart LVU?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!I Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns bestämmelser om tidsramarna för ett s.k. omedelbart omhändertagande. I LVU 6-7 §§ framgår att om socialnämnden beslutat att omedelbart omhänderta någon under 20 år så ska detta beslutet underkastas rättslig prövning av förvaltningsrätten inom en vecka från dess att socialnämndens beslut fattades. Därefter ska förvaltningsrätten endera fastslå eller upphäva beslutet om omedelbart omhändertagande. Även detta ska ske inom en vecka såvitt synnerliga hinder, vilka kan motivera en förlängning av denna tid. Fastställs beslutet om omedelbart omhändertagande har socialnämnden därefter fyra veckor på sig att inkomma med en ansökan till förvaltningsrätten om att den unge ska beredas vård, LVU 8 §. Denna tid kan även förlängas genom att socialnämnden ansöker om detta hos förvaltningsrätten. Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör om socialnämnden utan att begära om förlängning av tiden inte inkommit med en ansökan om vård, eller om rätten beslutar att ingen vårdåtgärd ska utföras, LVU 9 §. Summerat rör det sig således om 6 veckor från dess att beslutet fattats till dess beslut om vårdåtgärd ska vara fastställt. Denna tid är dock beroende av att varken förvaltningsrätten förlängt sin ursprungliga handläggningstid p.g.a. synnerliga hinder eller att socialnämnden efter förvaltningsrättens beslut inte ansökt om tidsförlängning i och med deras vårdutredning. Med vänlig hälsning,

Byte av handläggare på försäkringskassan

2016-02-19 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, undrar ifall jag har rätt att byta ut min handläggare på försäkringskassan?Det är väldigt lite dialog, endast snabb monolog från min handläggare och jag får heller ingen hjälp eller tillräcklig information utan blir sittande i sista minuten för att reda ut allt själv med alla papper och detär helt ohållbart. Tacksam för svar!
Nathalie Byström |Hej Kerstin! Tack för din fråga till oss på Lawline. Jag vill börja med att skriva att det är viktigt att ha en god kontakt med sin handläggare på försäkringskassan, detta gäller oavsett vilket ärende som handläggs. Om du inte är nöjd med din personliga handläggare som du blivit tilldelad tycker jag att du först och främst ska försöka ha en dialog med handläggaren. Upplever du att detta inte fungerar, kontakta då den närmaste chefen till din handläggare. Försäkringskassan är en mydighet och namnet på din handläggare är offentlig. Om du inte vet namnet på din handläggare har du rätt att få veta detta. Mitt råd till dig är att du ska ringa till försäkringskassans kundservice på 0771-524 524 och be om att få byta handläggare. De vet vem/vilka personer som handlägger ditt ärende.Svaret på din fråga är ja, du har självklart rätt att få byta handläggare. Lycka till i fortsättningen!

Hur vet man vem som är tillståndsmyndighet för hållande av katt?

2015-12-22 i Myndigheter
FRÅGA |Tillståndsplikt för viss djurhållning? Hej, Undrar vilka lagar är det som gäller för djurhållning av en sällskapsdjur (katter) i cafe/restaurangbranschen (katt/cafe) ? Vad jag förstår :Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer?Stämmer detta? Med andra ord är det inviduelt?Tack för Svar,
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När det gäller att hålla katt så krävs det tillstånd om man håller över ett visst antal katter, har kattpensionat mm. Lite förenklat kan man säga att om man yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot katter för förvaring eller utfodring ska söka tillstånd. Tillståndskravet framgår av DFS 2005:5 saknummer L 120, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur, som du hittar här. I 5 § hittar du vad som anses som större omfattning när det gäller katter.Jag förstår inte riktigt av din fråga vad det är du tänker på där med café och katter, men jag tolkar det som att du på något vis vill ha ett café där du även har katter? När det gäller caféverksamhet krävs det registrering och i vissa fall tillstånd (det beror på omfattning mm). Din kommun kan hjälpa dig vidare där med vad som krävs för det du tänkt, och om det ens är möjligt. Det är ganska stränga krav när det gäller livsmedelshantering, och beroende på hur du tänkt dig kan det vara så att det inte är möjligt att förena dina två ideer. Livsmedelsverket har enkel och lättförståelig översiktsinformation på sin webbplats med. När det gäller tillsynsmyndighet, så jag antar att det du kopierat om att tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer är ur 16 § djurskyddslagen om tillståndsplikt för viss djurhållning? Skrivelsen, att regeringen utser tillsynsmyndighet eller tillståndsprövningsmyndighet är vanligt förekommande och finns i ett stort antal lagar. Det innebär dock inte att regeringen från fall till fall/individuellt bestämmer tillsynsmyndighet och att man måste fråga regeringen vem som har tillsyn. Utan i samtliga fall där det finns en sådan skrivning finns det kompletterande regelverk där den utsedda kontrollmyndigheten finns angiven. När det gäller tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen är det Länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet (och även tillsynsmyndighet), vilket framgår av 32 b § i Djurskyddsförordningen.Hoppas att du fick svar på dina frågor, och att du med ledningen av svaren kan söka vidare information om exakt vilka regleringar och lagar som blir tillämpliga för just din verksamhetside.Vänligen,