Omprövning av gynnande beslut

2015-09-29 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om ett gynnande beslut kan "beläggas" med omprövning var sjätte månad? Alltså kan en kommun ha det som förbehåll om ni förstår vad jag menar ;) (kan man bevilja boendestöd och samtidigt säga att detta beslut ska omprövas en gång i halvåret?)Tack på förhand
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller!Av lagkommentarerna till förvaltningslagen framgår det att gynnande förvaltningsbeslut i regel icke kan återkallas. Ett typexempel på gynnande beslut är beviljande av insatser som kommunen eller närmare bestämt socialnämnden ställer till förfogande. I enlighet med praxis föreligger det emellertid tre specifika omständigheter vars upphävande av förevarande beslut är möjligt. Dessa omständigheter är återkallelse till följd av förbehåll, tvingande säkerhetsskäl och beslut som fattats till följd av vilseledande uppgifter som den enskilde har lämnat. Det föreligger således möjlighet för kommunen att ta in förbehåll i ett gynnande beslut samt periodvis genomföra prövningar om huruvida fastställandet ska fortskrida. Kommunen har sålunda agerat juridiskt korrekt i det enskilda fallet. Vänligen,

Offentlig upphandling, sekretess?

2015-08-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,mitt företag var med i en offentlig upphandling. Nu har en av våra konkurrenter begärt att få ta del av vårt material gällande upphandlingen. Har de rätt till detta eller kan jag be vår gemensamma kund att inte dela med sig av detta?
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning. Anbudshandlingar med bilagor kan omfattas av sekretess även efter att ett tilldelningsbeslut har fattats. Anbudssökande kan meddela myndigheter att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och man bör då specificera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. 31 kap. 16 § i OSL ger skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med det allmänna om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det som skyddas är affärshemligheter och uppgifter om förvärv, prissättningskalkyler och liknande. I ert fall kan det dock vara svårt att uppfylla denna bestämmelse, menar jag. Det krävs, som bestämmelsen säger, särskilda förhållanden för att hemlighålla uppgifterna.För myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen gäller att andra har rätt att ta del av handlingarna i upphandlingen om de begär det. Det beror på att andra leverantörer ska kunna se om upphandlingen har gått rätt till. Om en leverantör begär överprövning av ett beslut har denne rätt till alla handlingar enligt andra lagar än OSL (se dock 10 kap. 3 § OSL), även om dessa skulle vara sekretessbelagda.SammanfattningAvslutningsvis kan konstateras att konkurrenterna inte får ta del av handlingarna förrän den upphandlande myndigheten har tilldelat kontraktet eller avslutat upphandlingsprocessen, därefter gäller offentlighetsprincipen. I speciella fall gäller sekretessen för vissa handlingar även efter upphandlingen. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Beslagtagen alkohol

2015-05-03 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga:Hur skriver man till tullverket när de omhändertagit alkholhaltiga drycker?Hur räknar man om den mängd som är rekomenderat till sprit?Vi har flera fester, vilket alla är riktiga och ej påhittade, vi tänkt ha under året, inflyttningsfest, en 50 års fest, en 40, en 25 årsfest, syrianskt bröllop, vanligt festande onsdag, fredag, lördag, kräftfest, nyårsfest mm. Allt är intaget för personligt och familjens bruk, vi är över 20 år och har själva transporterat det. Finns rättsfall eller något att läsa så att det blir rätt.
Viktor Serbán |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur man överklagar beslut från Tullverket och vad det finns för praxis att gå på? Om du inte redan kollat Tullverkets hemsida länkar jag deras relativt tydliga riktlinjer och råd (Tullverket - riktlinjer). Här framgår hur Tullverket resonerar innan de eventuellt beslagtar importerad alkohol. Således bör det vara utgångspunkten i ett eventuellt överklagande. Då varje fall bedöms enskilt är det svårt att hänvisa till något specifikt rättsfall. Mitt tips är att du ringer till Tullverket alternativt förvaltningsrätten och ber om hjälp i att få ta del av vägledande rättsfall. Då det är myndigheter vi talar om har de en skyldighet att vara behjälpliga och hänvisa en till rätt plats. Om du dessutom vill få läsa ett särskilt rättsfall kan du begära ut detta som allmän handling från relevant myndighet. I ett eventuellt överklagande skriver du således varför just du anser att ett beslag är felaktigt att du vill återfå dina varor.Hoppas du fått hjälp i din frågeställning!Mvh,

Lag på fettavskiljare?

2015-03-09 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Är man tvungen enligt lag att ha fettavskiljare?Jag driver en salladsbar som var en sushibar inan. Men har inget sushi nu. Så behöver egentligen inte fettavskiljare, det jag undrar är om det är någon lag på att man måste ha fettavskiljare och när?
|Hej och tack för din fråga. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns bestämmelser som gäller för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Enligt 3 § i ovannämnda lag har en kommun ett rättsligt bestämmande inflytande över en VA-anläggning om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. I huvudsak ska du vända dig till den kommun du bedriver verksamheten i för närmre föreskrifter och riktlinjer om vad som gäller för fettavskiljare. Som exempel kan nämnas att i de bestämmelser som gäller för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. De flesta livsmedelslokaler måste således ha en fettavskiljare installerad. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. I en exemplifiering av de verksamheter som måste ha fettavskiljare nämns salladsbarer. Observera att det enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs att byggherren gör en bygganmälan innan en fettavskiljare installeras. Hoppas att din fråga blev besvarad! Med vänlig hälsning,

Umgängesrätt för morförälder?

2015-08-28 i Myndigheter
FRÅGA |Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv. Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.

Om mellannamn och efternamn

2015-06-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! En vän till mig har båda sina föräldrars efternamn och för några dagar sen så diskuterade vi hur det blir med hennes barns efternamn. Låt säga att hennes fullständiga namn är "Anna Sofia Nilsson Pettersson" Hon sa då att hon bara ville att hennes barn skulle få namnet Nilsson och jag har för mig att det inte går att ha två efternamn i Sverige och att Nilsson är ett mellannamn, som alltså inte "ärvs" av barnen. Hon hävdade därmed bestämt att enbart namnet "Sofia" är ett mellannamn och resten efternamn och att hennes barn därmed skulle kunna få heta Nilsson i efternamn. Hur ligger det till egentligen? Kan ett mellannamn ärvas av barnen?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vi kan börja med att reda ut ditt exempel där namnen "Anna Sofia" i det här fallet är förnamn, "Nilsson" är mellannamn och "Pettersson" är efternamn. Du har en korrekt uppfattning om att det endast är möjligt att ha ett efternamn. Huvudregeln om hur det går till när ett barn ska få ett efternamn anges https://lagen.nu/1982:670#P1S1. Om båda föräldrarna heter samma sak i efternamn får även barnet heta det. Om föräldrarna har olika efternamn får barnet heta det som dess äldre syskon heter, enligt 2 st. Om föräldrarna har olika efternamn, men barnet inte har något äldre syskon, ska barnet få det efternamn som har anmälts till Skatteverket inom tre månader från födseln, detta enligt 3 st. Föräldrarna kan välja att ge barnet ett efternamn som någon av dem hade som ogift. Om ingen anmälan görs anses barnet genom födseln ha förvärvat moderns efternamn. Så om din väninna vill att hennes barn ska heta Nilsson är det möjligt om hon anmäler detta till Skatteverket. Men det är alltså inte så att hennes barn ärver det namnet "automatiskt", utan om ingenting görs kommer barnet få heta Pettersson. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Trädfällning på egen tomt

2015-03-25 i Myndigheter
FRÅGA |hejfår jag ta ner lite björkar såm står på min mark.men väldigt nära tomtgräns.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd.Kommunen kan dock i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov ska krävas för trädfällning (för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer). Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 15§ och 9 kap. 12§.Du bör kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om du fäller ett träd utan lov kan du bland annat bli skyldig att betala en avgift. Enligt PBL 9 kap. 14§ så har du rätt att få en ansökan om marklov prövad även om det inte krävs marklov. Detta kan vara bra att göra oavsett om det krävs marklov eller inte för att försäkra dig om att trädfällningen är förenlig med PBL.

Omprövning av högskolebetyg

2015-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Hur många gånger kan man ompröva ett betyg på en tenta på högskole nivå? gäller en omprövelsen som ett nytt "resultat"?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Rätten till omprövning av betyget är reglerat i högskoleförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/1993:100 .Det är inte tentamen som man begär omprövning av – detta är bara ett underlag för beslutet om betyg – utan det är betyget som man begär omprövat. Det finns inga lagstadgade begränsningar för hur många gånger man kan begära omprövningar HögskoleF 6:24. Dock kommer med största sannolikhet inte beslutet ändras om inget nytt tillförts i ärendet.Ett eventuellt nytt betygsbeslut kommer att ersätta det gamla.Bästa hälsningar