Kan jag överklaga till EU-domstolen om jag inte är nöjd med myndigheternas beslut?

2017-07-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag är en man på 73 år och har en fråga till er. Mitt körkort återkallades 24 September 2009 på grund av rattonykterhet. Det var en bekant till mig som körde bilen i diket men det var jag som fick skulden på grund av falska vittnesmål. Jag har aldrig orsakat en trafikolycka när jag har haft körkort under 40 års tid och jag har inte heller kört onykter. Trots detta krävs i ett brev från Transportstyrelsen 2017-06-16 att en prövning av mina personliga förhållanden måste göras innan jag kan få mitt körkort tillbaka. De hänvisar till 3 kap. 2 paragrafen körkortslagen (1998: 488). De kräver också ett yttrande från socialnämnden där en utredning begärs för omständigheter som har betydelse för om jag är lämplig att ha körkort eller traktorkort. Se 3 kap. 8 paragrafen körkortsförordningen (1998: 980). Därefter ska en helhetsbedömning göras. Jag undrar om detta går att överklaga till EU-domstolen då Sverige redan är kritiserad för att ha omänskliga körkortsförordningar. I Finland är det endast polisen som utfärdar och drar in körkort. Om någon kör rattonykter behöver inte körkortet köras upp igen utan polisen drar in körkortet på max ett år. Jag har ringt till Transportstyrelsen och avböjt en utredning då jag hellre vill överklaga till EU-domstolen. Hur ska jag gå tillväga och vilka chanser har jag att få tillbaks mitt körkort? Vänliga hälsningar
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!EU-domstolenTill att börja med måste sägas att man som privatperson inte kan gå till EU-domstolen. EU-domstolens uppgift är inte att företräda privatpersoner när deras mänskliga rättigheter kränkts. EU-domstolens syfte är att tolka EU-rätten där den är tvetydig och där den innebär att ojämlika rättsförhållanden uppstår i olika länder.Svenska domstolar kan fråga om förhandsavgöranden från EU-domstolen när en fråga som rör EU-rätt hamnar i en svensk domstol. EU-domstolens tolkning av rätten blir då bindande i det svenska målet.EuropadomstolenOm man som privatperson upplever att man blivit illa behandlad av staten, så kan man gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, som är en del av Europarådet och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(eller bara Europakonventionen). Europarådets uppgift är att upprätthålla skyddet för de mänskliga rättigheterna, som finns stadgade i Europakonventionen, som du hittar här.En förutsättning för att kunna klaga hos Europadomstolen är att alla inhemska rättsmedel är uttömda. Med detta menas att ditt mål måste ha prövats av minst två domstolsinstanser i Sverige, dvs tingsrätt och hovrätt. Om prövningstillstånd meddelas i högsta domstolen måste målet prövas även där innan du kan gå till Europadomstolen.För att klaga hos domstolen laddar du ner ett dokument från deras hemsida, fyller i detta och postar till domstolen. All information om detta finner du på domstolens hemsida, som du hittar här. Att tänka på är att det oftast är en väldigt tidskrävande process och man bör som klagande räkna med att det tar minst ett år innan man får ett utslag från domstolen.För att lyckas med ditt klagomål måste du visa att någon av dina mänskliga rättigheter (se länken till konventionen ovan) blivit kränkt och på vilket sätt den blivit kränkt. Att hänvisa till att Sverige tidigare blivit fällt pga ”omänskliga körkortsförordningar” utan att påvisa hur dina rättigheter blivit kränkta är alltså ingen bra idé.Om Europadomstolen finner att personens rättigheter blivit kränkta av staten kan den dock inte upphäva några domar eller beslut från svenska domstolar eller myndigheter, utan den kan enbart fastställa att en kränkning ägt rum och döma ut skadestånd till den kränkte.Rent konkret hade det i ditt fall inneburit att Transportstyrelsens beslut om prövning av dina personliga förhållanden och om yttrande från socialnämnden kommer att stå fast, trots en eventuell framgång i Europadomstolen. Det hade dock kunnat berättiga dig till någon form av skadestånd för eventuella skador du orsakats pga kränkningen.För att kortfattat svara på din fråga: att överklaga till Europadomstolen kommer inte att hjälpa dig att få tillbaka ditt körkort snabbare. Om du skulle vinna framgång där kan du som bäst tillerkännas ett skadestånd från staten. Om du tycker att du blivit felbehandlad av myndigheterna kan du istället överklaga deras beslut här i Sverige, vid närmsta tingsrätt. Där kan besluten ändras och processen är tidsmässigt mycket kortare än hos Europadomstolen.Jag hoppas du fått svar på din fråga, och om du har fler funderingar får du gärna lägga fram dem i kommentarsfältet nedan.

Konsulats obligation att hantera skriftliga frågor från medborgare

2017-06-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Finns det lag eller rutiner för hur svenska ambassader/konsulat måste hantera förfrågningar som inkommit i skrift? Förfrågningen gäller en begäran på att få veta vad svensk policy är i direkt anknytning till konsulatet i fråga. Tack på förhand. David
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Konsulat är en svensk utrikesrepresentation, om det inte är ett generalkonsulat, vilket är en utrikesmyndighet. Ett konsulats primära uppgifter enligt lag är följande: bevakning och rapportering av situationen i Sverige och det landet de är placerade i, bedriva sverigefrämjande verksamhet, utreda migrationsärenden, passärenden, kris- eller katastrofsituationer, internationellt utvecklingssamarbete, röstmottagning, faderskapsärenden, notarius publicus och bistå vid brott, Förordning (2014:115) med instruktion för utlandsrepresentation, FIU, se https://lagen.nu/2014:115.Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakt med enskilda, alltså med privatpersoner, 2 kap 15 §, FIU. Den ska hålla öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar, samt ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar, 5 § Förvaltningslag (1986:223), se https://lagen.nu/1986:223.Sammanfattningsvis så ska konsulatet vara tillgängligt för kontakt med enskilda och vara öppet minst två timmar om dagen, om det är ett generalkonsulat, och öppettiderna anpassas vanligtvis efter lokala förhållanden. Så ett konsulat har en skyldighet att vara tillgängligt, om det betyder via mail eller om du måste gå dit personligen specificeras inte. Min rekommendation är att du testar att ringa eller tar dig till konsulatet och pratar med personalen på plats för att få svar på din fråga. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Finns det lagrum för en chef vid statlig myndighets relation med anställd?

2017-05-31 i Myndigheter
FRÅGA |Att som lönesättande chef i statlig myndighet ha en kärleksrelation med en av sina anställda är uppenbart olämpligt. Att dessutom agera referent då den anställde söker eftertraktade tjänster i samma myndighet är inte heller lämpligt. Min fråga är om det finns något lagrum som reglerar detta? Kan det till och med handla om någon typ av brott? Vad ryms inom ramen för tjänstefel?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstefel reglerar när någon av uppsåt eller oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften genom en handling eller underlåtenhet till handling. Detta gäller dock enbart vid myndighetsutövning, vilket bland annat innebär när myndigheten fattar beslut som påverkar enskilda i form av förmåner, skyldigheter eller annat. Myndighetsutövning föreligger inte när det rör sig om fall där myndigheten är någon form av avtalspart, vilket den är när den är i egenskap av arbetsgivare. Alltså är detta inte någon form av tjänstefel enligt 20 kap brottsbalken när en chef har en relation med anställd. Utöver detta finns det givetvis många andra regler som en chef på en statlig myndighet måste följa, men några särskilda lagrum för relationer med anställda finns inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Ljudinspelning hos myndighet. Tillåtet eller förbjudet?

2017-05-18 i Myndigheter
FRÅGA |Får en myndighet i Sverige bestämma att ljudupptagning inte får ske i deras lokaler, vid t.ex. utredningar?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.När det gäller ljudinspelning finns det inget förbud mot att spela in ett sammanträde hos en myndighet. Detta har Justitieombudsmannen (JO) konstaterat i ett fall (4168-2004) rörande Lantmäterimyndigheten. JO konstaterade att det dock är lämpligt att få deltagarnas tillstånd och samtycke till inspelningen.Ifall myndigheten har bestämt att ljudinspelning inte får ske i deras lokaler, då måste man respektera detta. Ifall man ändå väljer att spela in så kan inte myndigheten genom hot, tvång eller våld tvinga någon att radera inspelningen. Om personen dock sprider inspelningen på exempelvis nätet så kan det nog vara fråga om brott ifall myndigheten inte har gett något samtycke till inspelning från början.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Försörjningsbidrag

2017-06-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna på 45 år som studerat på högskola under våren. Under denna sommar har jag sökt flera jobb men inte hittat någonting. Jag har inte rätt till någon A-kassa då jag har studerat tidigare. Nu har jag ansökt om försörjningsstöd men har fått avslag redan på förhand med motiveringen att han som jag är gift med ska försörja mig. Vi bor på skilda adresser sedan mer än ett år tillbaka och därför anser jag att våra inkomster inte kan räknas ihop då jag inte får några pengar från honom. Jag anser att socialtjänsten har gjort fel och kommer därför att överklaga ärendet. Önskar svar så fort som möjligt! Vänliga hälsningar Annika
Robert Green |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få rätt till försörjningsstöd krävs att det inte finns något sätt att lösa problemet. Det innebär att man måste sökt andra förmåner och att sökande inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt, (se 4 kap. 1 § SoL). I ditt fall grundar socialtjänsten sin bedömning på att du har ekonomiska tillgångar i form av en försörjningsplikt från din make. Enligt 6 kap. 1 § ÄB är makar skyldiga att hjälpa varandra ekonomiskt. Ekonomiskt bistånd bedöms även gemensamt för makar. Om din make inte kan försörja dig finns goda chanser att du ska beviljas försörjningsstöd.Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.Vänligen,

Vad göra om man får negativt beslut från försäkringsbolag?

2017-06-12 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag behöver veta hur jag kan få ett ärende upptaget igen mot försäkringsbolag som lagt ner ärendet för handläggaren trott kjag ej ville fortsätta, När jag ber Folksam ta tag i det så struntar handlä'ggaren i det.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Här nedan kommer jag lista upp tre olika tillvägagångssätt för dig. Jag rekommenderar att du i första hand agerar i enlighet med det första tillvägagångssättet; alltså att du begär omprövning hos försäkringsbolaget. Begär omprövning hos försäkringsbolagetDu har alltid rätt att få en bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet hos försäkringsbolaget.Prövning av en nämnd utanför försäkringsbolagetAllmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva de flesta tvister. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om försäkringsbolaget gjort en riktig bedömning eller inte. Medicinska bedömningar däremot prövas av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.Nämnden för Rättsskyddsfrågor kan pröva ersättningsanspråk från rättsskyddsförsäkringar och Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister.DomstolDu kan även gå vidare till domstol. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring men stäm av med ditt bolag innan du anlitar ett ombud.I vissa fall kan Konsumentverket driva ärenden åt dig genom Konsumentombudsmannen (KO) och ett så kallat KO-biträde. KO kan driva din tvist om den anses vara av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra, särskilda skäl för det. Ett KO-biträde är kostnadsfritt.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Lawlines betaltjänst

2017-05-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Den 19 augusti 2016 Jag och min fru har lämnat in en ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd för att hon ska komma till Sverige från Iran och efter 9 månader har vi inte hört någonting från Migrationsverket.Vi har vid 3 olika tillfällen skrivit till Migrationsverket men vi har inte fått något vettigt svar.Efter 9 månader har inte ärendet tilldelats någon handlägger och Migrationsverket vägrar att svara på våra frågor gällande ansöknings processen.Kan en advokat via er hjälpa oss? i så fall vad är kostnader för den juridiska hjälpen som ni kan erbjuda?Tacksamt för svar
Christian Postolovski |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vår betaltjänst finner du här. Gällande kostnad för den juridiska rådgivningen tillämpas den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme (2017). Skicka en beskrivning av ditt ärende i formuläret och våra jurister kommer ta kontakt med dig.Med många vänliga hälsningar,

Rätt folkbokföringsort

2017-05-14 i Myndigheter
FRÅGA |Finns det krav på att en bostadsrättsinnehavare måste vara folkbokförd på lägenhetens adress?
Anastasia Matveeva |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Relevanta regler hittas i Folkbokföringslagen (här). Enligt 6 § Folkbokföringslagen (här) ska en person folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon enligt 7 och 8–13 §§ (mer specificerat nedan) är att anse som bosatt. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort.Enligt 6 § 2 st. folkbokföringslagen (här) ska en person som folkbokförs på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska även folkbokföras på lägenhet.Skatteverket ställer krav på flyttanmälan, d.v.s. om du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd. Rätt adress i folkbokföringen innebär även att andra myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress.Sammantaget är det som utgångspunkt relevant att se över din boendesituation; var regelmässigt tillbringar du din dygnsvila (7 §, här) alternativt vilket boende har du starkast anknytning till? (12 §, här). Den valda adressen bör anmälas till Skatteverket. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.Vänligen,