Frågor om indraget körkort m.m.

2015-12-30 i Myndigheter
FRÅGA |Blev stoppad av polisen utan anledning. Dom ville se på körkortet. Kan man bli av med körkortet i tre veckor vid misstanke om brott? jag vet att jag använder inga droger, var sjuk i förra veckan och använde alvedon. Vid kissprovet visade ngt. ämne och därav körkortet indraget i tre veckor. Kan man bra göra så? Ska nämnas har varit straffad tidigare för droger.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med att besvara din första fråga kring huruvida någon kan få ett indraget körkort vid misstake om brott. Polisen kan vid misstanke om brott ta ditt körkort direkt på plats, i vissa fall beviljas tillstånd att köra vidare i 48 timmar. Någon som kör påverkad av något kan inte räkna med att få tillstånd till att köra vidare. Hur länge körkortet blir indraget bestäms inte av polisen, fallet lämnas vidare till transportstyrelsen som därefter tar ett beslut. Transportsyrelsen gör då en bedömning huruvida ditt körkort ska dras in och hur länge det dras in. Det finns en rad anledningar till att körkortet kan dras in. Ett beslut om indraget körkort kan alltid överklagas till förvaltningsrätten.Den vanligaste orsaken till att Transportstyrelsen beslutar om att återkalla ett körkort återfinns i Körkortslagens kap. 5 § 3 och är då en förare begått en väsentlig överträdelse och med det menar jag i första hand en grov hastighetsöverträdelse. Men inom samma kategori finns även sådant som körning mot rött ljus, brott mot väjningsplikten etc. Se lagen: https://lagen.nu/1998:488Opålitlighet i nykterhetshänseende är också en av grunderna som ökat markant och grundar sig på återkallelser genom att en person omhändertagits genom s.k. LOB – lagen om omhändertagande av berusad person) eller pga. narkotikabrott. I Sverige har vi ett grundlagsskydd som återfinns i regeringsformens 1 kap. 9 §. Där står det stadgat att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det innebär alltså att förvaltningsmyndigheter, i det här fallet transportstyrelsen, ska behandla ditt ärende så objektivt och då ska dina personliga förhållanden inte styra myndighetens beslut. Däremot görs det en helhetsbedömning av transportstyrelsen rörande personens lämplighet i trafiken och då kan tidigare misskötsamhet ha stor betydelse. Främst då man vill värna om andra trafikanters säkerhet. Därav kan tidigare brottslighet som exempelvis narkotikabrott ha betydelse för helhetsbedömningen rörande återkallelsen. Du kan överklaga ett beslut om återkallat körkort genom att skicka skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Din överklagan skall skickas senas tre veckor efter att du mottagit beslut om återkallat körkort.Jag hoppas att det löser sig!Hälsningar,

Personuppgifter om annan

2015-12-10 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Jag vet att jag har syskon som jag inte vet namnen på, detta är på min pappas sida och jag skulle vilja veta vad mina syskon heter. Går det att få reda på?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Personuppgifter registreras i ett folkbokföringssystem av Skatteverket. Bland dessa uppgifter finns bland annat uppgifter om personens namn, personnummer och barn, föräldrar samt make/maka. Detta innebär att om din pappa har ett fastställt faderskap för dina syskon så bör uppgifterna finnas att tillgå genom folkbokföringen. Hos Skatteverket kan du begära ut och få skickat till dig uppgifter om andra i den mån dom är offentliga. Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga, det är bara i vissa fall som de särskilt kan beläggas med sekretess, exempelvis om det rör sig om känsliga uppgifter. Mitt råd till dig är alltså att i första hand ta kontakt med Skatteverket och, i den mån det finna att tillgå, begära ut uppgifter från folkbokföringen om din pappa. Kontaktuppgifter till Skatteverket hittar du här. Lycka till!

Förtur hos Migrationsverket vid anknytningsärenden

2015-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,jag är gift,jobbar och bor i Sverige esnam eftersom min man är medborgare i ett annat land utanför EU. Vi är gifta sedan 2015.02.17 och ansökte om anknytning på migrationsverkett 2015.07.03.Enligt information på migrationsverketts hemsida så skulle dem svara inom 4 månader,men tills idag så har dem inte hört av sig.Nu är jag gravid i 3:e månaden och har skickat in geaviditetsintyg samt begärt migrationsverkett om förtur på vår ansökan. Jag fick ett nekande svar från dem och undrar om de har rätt att neka mig?De har all bevis att vi är gifta och barnet säger ju allt om det.Vilka rätt har jag?Stort tack!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga! Migrationsverket har tidigare kunnat erbjuda förtur vid anknytningsärenden. På grund av den stora tillströmningen asylsökande i Sverige och den ökade arbetsbördan detta inneburit har Migrationsverket inte längre möjlighet att erbjuda förtur i dessa ärenden. Tyvärr har man därför att förhålla sig till en handläggningskö på mellan 8-21 månader beroende på ärendets komplexitet och behov av utredning.

Hembesök av socialtjänsten

2015-10-25 i Myndigheter
FRÅGA |Jag som är bidragstagare fick nyligen ett hembesök av socialtjänsten. För några månader sedan flyttade min fru från Kina med hennes egna 2 barn till Sverige för att bo med mig. Det hade skett en anmälning om att vi inte bor tillsammans därav vill socialtjänsten göra ett hembesök. Begäret om hembesöket skedde samma dag som vi hade bokad tid med dem, samtycket till besöket kändes en aning tvingande. Under hembesöket ställdes olämpliga frågor som väcker våra funderingar om handläggarens utbildning och erfarenhet. Vi undrar även om socialtjänsten kan göra en husansaka utan polisens deltagande. Hembesöket uppfattas som husrannsakan pga. att personalen gick genom barnens kläder och våra privata saker, det uppfattas som kränkande för oss. Samtidigt under färden hem fick vi inte kontakta någon tills hembesöket är över. 2 personer från socialtjänsten genomförde besöket, när de var väl frammr hos oss tog en sig upp genom trappstegen och den andra åkte hiss med oss. Detta anses också vara kränkande då de har redan bildats en uppfattning om att vi har uppgett oriktliga uppgifter om vårt förhållande. Får de vidta sådana åtgärder vid detta fall? Vilka lagar stödjer de på för att göra ett hembesök?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Eftersom att ni inledningsvis konstaterade att ni är bidragstagare förmodar jag att hembesöket genomfördes av socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. I sådana fall kan din fråga besvaras med stöd av ett JO-utlåtande från år 2009. Av förevarande utlåtande framgår det att socialtjänsten i regel har befogenhet att utföra hembesök som ett led i utredningen av ett ärende. Förevarande utredningsåtgärd får emellertid enkom inträffa såvida samtycke finns från klienten. Utan ett sådant samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte genomföras. Mot bakgrund av vad som har framförts kan jag i ditt fall konstatera att socialtjänstens agerande är lagenlig såvida samtycke finns, jfr JO 2009/10 s. 249. Vänligen,

Hur vet man vem som är tillståndsmyndighet för hållande av katt?

2015-12-22 i Myndigheter
FRÅGA |Tillståndsplikt för viss djurhållning? Hej, Undrar vilka lagar är det som gäller för djurhållning av en sällskapsdjur (katter) i cafe/restaurangbranschen (katt/cafe) ? Vad jag förstår :Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer?Stämmer detta? Med andra ord är det inviduelt?Tack för Svar,
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När det gäller att hålla katt så krävs det tillstånd om man håller över ett visst antal katter, har kattpensionat mm. Lite förenklat kan man säga att om man yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot katter för förvaring eller utfodring ska söka tillstånd. Tillståndskravet framgår av DFS 2005:5 saknummer L 120, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur, som du hittar här. I 5 § hittar du vad som anses som större omfattning när det gäller katter.Jag förstår inte riktigt av din fråga vad det är du tänker på där med café och katter, men jag tolkar det som att du på något vis vill ha ett café där du även har katter? När det gäller caféverksamhet krävs det registrering och i vissa fall tillstånd (det beror på omfattning mm). Din kommun kan hjälpa dig vidare där med vad som krävs för det du tänkt, och om det ens är möjligt. Det är ganska stränga krav när det gäller livsmedelshantering, och beroende på hur du tänkt dig kan det vara så att det inte är möjligt att förena dina två ideer. Livsmedelsverket har enkel och lättförståelig översiktsinformation på sin webbplats med. När det gäller tillsynsmyndighet, så jag antar att det du kopierat om att tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer är ur 16 § djurskyddslagen om tillståndsplikt för viss djurhållning? Skrivelsen, att regeringen utser tillsynsmyndighet eller tillståndsprövningsmyndighet är vanligt förekommande och finns i ett stort antal lagar. Det innebär dock inte att regeringen från fall till fall/individuellt bestämmer tillsynsmyndighet och att man måste fråga regeringen vem som har tillsyn. Utan i samtliga fall där det finns en sådan skrivning finns det kompletterande regelverk där den utsedda kontrollmyndigheten finns angiven. När det gäller tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen är det Länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet (och även tillsynsmyndighet), vilket framgår av 32 b § i Djurskyddsförordningen.Hoppas att du fick svar på dina frågor, och att du med ledningen av svaren kan söka vidare information om exakt vilka regleringar och lagar som blir tillämpliga för just din verksamhetside.Vänligen,

Socialnämndens utredningsansvar.

2015-11-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Mitt barns skola har gjort en oros anmälan angående vår situation då kommunikationen mellan oss föräldrar är väldigt dålig. Barnet har autism och till saken hör att vi redan har skrivit avtal på familjerättsbyrån om boende varannan vecka. Hur blir gången rent juridiskt nu?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs tex samtal med föräldrarna och barnet. Även hembesök kan ingå som en del av utredningen. Efter utredningen har genomförts kan socialtjänsten, om behov finns, fatta beslut om stöd/insatser. Insatser med stöd av socialtjänstlagen är dock frivilliga. Om ni inte önskar erhålla något stöd finns det inget i socialtjänstlagen som tvingar er till att delta. Om socialtjänsten under utredningen skulle finna att det föreligger brister i barnets hemmiljö som är av allvarlig karaktär eller att ungdomens beteende är av nedbrytande karaktär kan tvångsvård enligt LVU vara aktuellt. Socialnämnden ansöker om tångvård enligt LVU vid förvaltningsrätten. Som nämnts ovan krävs det dock, för att tvångsvård enligt LVU ska bli aktuellt, brister som är mycket allvarliga. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) hittar du här.Hoppas att detta hjälpte!Med vänlig hälsning,

Hur många hembesök får socialtjänsten göra?

2015-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag undrar hur ofta socialen får göra hembesök då jag redan haft två på tre månader och dom vill ha en till nu känns mycket fel min man jobbar och måste ta ledigt då dom ska komma och vi förlorar pengar på detta. Vi har inget försörjningsstöd idag bara andra hands lägenhet via socialen
Jakob Borin |Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs samtal med föräldrarna och barnet. I samband med en utredning genomförs också hembesök och kontakt kan tex tas med skola och dagis. I socialtjänstlagen finns ingen bestämmelse som anger tex hur många hembesök som ska genomföras. Detta kan variera från fall till fall.Ut i det fall att hembesöken inte görs inom ramen för utredningen utan genomförs efter beslut om instats/stöd så är detta stöd frivilligt. Om du inte längre önskar erhålla stöd från socialtjänsten rekommenderar jag dig att ta kontakt med det socialkontor du har kontakt med.Av din fråga framgår att du har en lägenhet som tillhandhålls utav socialtjänsten. När man bor i en lägenhet som tillhandhålls av socialtjänsten finns speciella regler som kan skilja sig från kommun till kommun. Detta kan bland annat innefatta att ta emot hembesök på en regelbunden basis. Vad din kommun har för regler vad det gäller andrahandskontrakt via socialtjänsten är omöjligt för mig att svara på. Jag rekommenderar att du kontaktar ditt socialkontor för mer information. Med vänlig hälsning,

Gallring i belastningsregistret

2015-10-22 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man arbeta inom en myndighet som polisen, skatteverket, riksdagen osv när man stått i belastningsregistret för 15 år sedan?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge informationen finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd personen fick. Alltså vilket straff som dömdes ut. På polisens hemsida kan du se efter hur lång tid olika påföljder gallras bort. (Klicka här)Om en person dömts till fängelse, sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård tas uppgifterna bort 10 år efter det att straffet avtjänats. Om det däremot är så att en uppgift fortfarande finns kvar i belastningsregistret och en ny uppgift införs, så ska båda uppgifterna ligga kvar ända tills den nya uppgiften ska tas bort. (Undantag för penningböter, de påverkar inte gallringstiden för andra uppgifter).Så säg till exempel att X dömdes för misshandel och kom ut ur fängelset för åtta år sedan. Då ska hans uppgifter i belastningsregistret gallras om två år. Men så begår han ett rån och hamnar i fängelse igen; då ligger hans gamla uppgifter om misshandeln kvar ända tills rån-domen gallras bort. Vilket är tio år efter att det straffet avtjänats.Du hittar lagstöd för detta i Lag om belastningsregister. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!Vänligen,