Är domstolar förvaltningsmyndigheter?

2016-12-07 i Myndigheter
FRÅGA |Är domstolar att betrakta som förvaltningsmyndigheter eller inte?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet förvaltningsmyndighet förekommer i flertalet svenska lagar, exempelvis regeringsformen (här) och förvaltningslagen (1986:223) (här). Trots detta finns det emellertid inte någon definition i lagtexten. I regeringsformen och dess förarbeten är det dock tydligt att domstolar och förvaltningsmyndigheter betraktas som två olika typer av organ. Nedan följer två exempel.1 kap. 8 § regeringsformenFör rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.1 kap. 9 § regeringsformenDomstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.Trots att det inte finns någon lagstadgad definition är det alltså tydligt att lagstiftaren betraktar domstolar och förvaltningsmyndigheter som två olika typer av organ. Domstolar är således inte att betrakta som förvaltningsmyndigheter.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rätt att vara folkbokförd på sin boendeadress

2016-11-16 i Myndigheter
FRÅGA |Min dotter bor och jobbar i Stockholm sedan juli - 2016. Hon har nu äntligen fått flyttta in i en lägenhet som hyrs i andra hand. Problemet är att hon inte får skriva sig där då lägenheten egentligen är en gammal pigkammare och inte en separat lägenhet (trots egen ingång) Lägenhetsinnehavaren säger att han deklarerar för hyresintäkterna hon betalar, men det går inte att skriva sig där. Hon är nu skriven i Malmö där hon äger en lägenhet som hon hyr ut i andra hand.Vad innebär detta för henne mer än att det blir problem med posthantering, beställning av saker på nätet osv.? Tänker på val av vårdcentral, tandläkare mmMed vänlig hälsning
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Folkbokföringen i Sverige är den grundläggande registreringen av befolkningen. Den är viktig av en rad anledningar. I det stora hela går det att vara skriven på annan adress än den adressen du verkligen bor på men i vissa fall är det av yttersta vikt att du uppger korrekt folkbokföringsadress. Exempel på detta är om du söker bostadsbidrag. Om du uppger felaktiga uppgifter i detta kan du göra dig skyldig till bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen, om du genom dessa felaktiga uppgifter får en ekonomisk förmån du annars inte skulle fått om du uppgett korrekta uppgifter(1§ Bidragsbrottslag). De myndigheter som kräver bokföringsuppgifter från skatteverkets folkbokföring är bland annat CSN, migrationsverket, försäkringskassa, arbetslöshetskassorna, transportsstyrelsen m.m. I övrigt påverkar vart du är skriven bland annat vart du har rätt att rösta. Om hon är skriven i Malmö men bor i Stockholm kommer hon inte kunna rösta i Stockholms regionala val. Eftersom skattesatserna ser olika ut i olika kommuner påverkar även hennes registrering hur mycket hon skall betala i skatt.Enligt patentlagen skall alla kunna välja fritt bland offentligt finansierade primärvårdsinrättningar oavsett vart du är skriven, så din dotter borde kunna skriva sig på en vårdcentral där hon bor även om hon inte är skriven där. Jag skulle uppmärksamma dig på att olika landsting har olika prisklasser för olika vårdinsatser. Tillexempel kan man i Västra Götalandsregionen få gratis tandvård till och med året du fyller 24 medans du i Hallands län bara får gratis tandvård upp till 19 års ålder. Det finns även i vissa landsting viss subventionering för preventivmedel andra inte. Om det är viktigt att hon är folkbokförd på rätt adress skall hon skriva sig på den adressen hennes lägenhet hör till. Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven på den adressen man anses vara bosatt på, 6 § bokföringslagen. I lagen definieras detta bland annat vart man har sin dygnsvila. Om hon bor heltid i denna pigkammare så är det där hon skall anses vara bosatt och skall därmed kunna skriva sig på hennes hyresvärdars adress. Tekniskt sett hyr hon inte lägenheten i andra hand om pigkammaren inte klassas som en lägenhet, då är hon inneboende. Hon borde kunna skriva sig på adressen utan deras tillstånd. Det finns ingen spärr på skatteverkets hemsida som hindrar en från att skriva sig på adresser. Men detta skulle kanske skapa onödig osämja. Jag skulle prata med hennes hyresvärd om varför hon inte får skriva sig där och försöka lösa det med dem.Hoppas du fått svar på din fråga!Med Vänlig Hälsning

Handläggning av ärende hos myndighet

2016-09-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Min faster 94 år och dement uppfyller kriterierna för äldreboende + vill själv till äldreboende. Utredningen förhalas m. m. Tjänstefel hos socialen? Jag vill bara att faster ska få värdig sista tiden i livet. Vem kan hjälpa mig?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både socialtjänstlagens äldreomsorg och hälso- och sjukvårdslagen är en del av den svenska välfärden som ställer den enskilde människans behov av omsorg och vård i centrum. Dessa lagar reglerar bland annat bestämmelser om vård i hemmet, vård på äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om personen i fråga inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt. I 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (SoL) (https://lagen.nu/2001:453#K5P1S1) framgår att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Enligt 5 § ska socialnämnden också verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (https://lagen.nu/2001:453#K5P5S1). Först och främst måste en ansökan göras hos kommunen för att få reda på om ett bistånd blir beviljat. Socialnämnden ansvarar för att ansökan prövas, så kallad biståndsbedömning. Mitt tips till dig är att kontakta socialnämnden på nytt för att veta hur handläggningen går. Kommunen har ett ansvar att handlägga ett ärende för en enskild part så snabbt och effektivt som möjligt. Det är en skyldighet som kommunen har och detta framgår av förvaltningslagen (FL) (https://lagen.nu/1986:223).Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO (justiteombudsmannen) där vem som helst kan göra en anmälan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det är något mer du funderar på är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Syns beslut om åtalsunderlåtelse i belastningsregistret?

2016-09-05 i Myndigheter
FRÅGA |syns ett beslutande av åtalsunderlåtelse i det belastningsregister som en arbetsgivare efterfrågar eller är det bara information som myndigheter har tillgång till?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om när åklagare kan besluta om åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § rättegångsbalken.Vad som belastningsregister ska innehålla regleras i 3 § lag (1998:620) om belastningsregister. I bestämmelsen framkommer uttryckligen att belastningsregistret ska innehålla uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse ska alltså finnas i belastningsregistret.Det belastningsregister som arbetsgivaren efterfrågar kommer innehålla uppgift om åtalsunderlåtelse såvida du fått en sådan. Det är bara du som kan begära ut ditt eget belastningsregister, såvida det inte är någon myndighet som uppräknas i 6 § lag om belastningsregister som begär ut det.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Fråga om när kommunala skolors expeditioner måste vara bemannade

2016-11-25 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka skyldigheter kommunala skolor har att ha expeditionen bemannad - såväl under terminen som när det är lov.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Mot bakgrund av att kommunala skolor utgör så kallade förvaltningsmyndigheter regleras dessa av Förvaltningslagen. Detta innebär, enligt 5 § tredje stycket Förvaltningslagen, att kommunala skolors expeditioner måste hålla öppet åtminstone två timmar varje helgfri måndag - fredag (d.v.s. oavsett om det är lov eller inte). Om det är fråga om midsommarafton, julafton eller nyårsafton behöver dock expeditionen inte hålla öppet.Med vänlig hälsning

Har kommunen rätt att börja bygga trots överklagan?

2016-10-16 i Myndigheter
FRÅGA |Jag bor i ett område i Solna där kommunens ledning har planer på att bygga – överbebygga, anser vi boende.Vi överklagade till Förvaltningsrätten och fick avslag efter ett år. Då gick vi vidare med ett överklagande till Kammarrätten, som ännu inte har svarat – det har bara gått två månader sedan överklagandet lämnades in.Nu ska kommunen ändå ta upp byggplanerna mycket snart, i Byggnadsnämnden. Vi hade uppfattningen att under den tid ett överklagande finns hos en domstol (i det här fallet Kammarrätten) som ännu inte har gett ett svar, kan inte planerna för ett byggande börja utformas.Så hur kommer det sig att kommunen inte behöver invänta Kammarrättens svar på vårt överklagande i den här frågan?Vänlig hälsningSolna
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kommunallagen (KL) 10 kap. 14a § reglerar din fråga. Den anger; att ett beslut som kan överklagas får verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Det innebär helt enkelt att även om det kommunala beslutet kan överklagas får kommunen verkställa beslutet (bygga i ert fall). Dock gäller detta ju om särskilda skäl inte talar emot det. I lagmotiven anges följande: "om beslutet faktiskt har överklagats och det finns en realistisk möjlighet att det faktiskt kan upphävas, bör omedelbar verkställighet i regel inte ske". Kommunen verkar ha gjort bedömningen i ert fall att det inte finns en realistisk möjlighet att beslutet upphävs. Kommunen måste ha gjort en individuell prövning om det finns en realistiskt chans, har de inte gjort den bedömningen kan de få kritik från JO. Om ni vinner er överklagan gäller enl. KL 10:15 att 1. beslutet rättas i den utsträckning det är möjligt och 2. ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i princip att bygget ska rivas. Dock är det kommunen som avgör om det är möjligt/rimligt att riva det de byggt men om ni inte håller med om deras beslut kan ni överklaga även detta beslut och verka för att de ska riva bygget. Det finns inga sanktionsmöjligheter för åsidosättande av dessa rättsregler, de omfattas inte av ”myndighetsutövning” och tjänstefel enl. 20:1 BrB är därmed uteslutet. Och det finns Ingen möjlighet till vite. Det ni kan göra är att anmäla till Justitieombudsmannen vilket kan leda till kritik, dock gäller detta inte kommunfullmäktige men exv. kommunstyrelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Jävig handläggare

2016-09-27 i Myndigheter
FRÅGA |Jag bodde i Malmö för några år sedan och blev arbetslös. Ringde till socialen och i andra änden svarade min dåvarandes pojkväns fd sambo. Jag berättade för hennes kolleger att jag inte ville ha en annan handläggare pga den för mig obehagliga situationen, men det fick jag inte. Blev deppig och "sket" i soc pengar och fick hyres skulder. Jag tycket soc malmö gjort fel!
Zinar Budak |Hej, då detta gäller en myndighets handläggning av ärende så tillämpas förvaltningslagen.Då det var din pojkväns före detta sambo så misstänker jag att delikatessjäv föreligger. Detta innebär att det finns en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till handläggarens opartiskhet i ärendet. 11 § 1 st. 5 p.Om du har anmält att hon är jävig (som du nog får anses ha gjort) och någon inte träder i hennes ställe, så måste myndigheten fatta ett formellt beslut. Om hon anses jävig så får hon inte handlägga i ärendet. Om myndigheten kommer fram till att hon inte är jävig så får du överklaga det beslutet men endast i samband med överklagande av huvudärendet (dvs. att du inte får försörjningsstöd). 12 §Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Möjligheter att anlita ombud i bygglovsärenden

2016-09-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Kan min man och jag tillsammans ge två personer att företräda oss i ett byggnadslovsärende.? Vi kommer att vara bortresta när ärendet kommuniceras. Vänligen
Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Rätten att utse ombudNär det gäller ärenden om bygglov finns det en rätt för er att anlita ombud att föra er talan, enligt 9 § första stycket första meningen förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).Även om det inte alltid är nödvändigt skulle jag rekommendera er att upprätta skriftliga fullmakter med bl.a. era ombuds namn, som ni sedan skriver under. I vissa fall kan nämligen en myndighet kräva att era ombud styrker sin behörighet med en sådan fullmakt. Det sagda framgår av 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), som tillämpas av myndigheterna i brist på direkt tillämpliga regler.Era ombud får dock inte vara olämpliga genom att t.ex. visa oskicklighet eller oförstånd, enligt 9 § andra stycket FL. I sådana fall kan myndigheten avvisa dem. Myndighetens beslut får dock bara grunda sig på sådant som har skett i ärendet.När det saknas rätt att utse ombudNär myndigheten begär att ni personligen medverkar har ni dock ingen rätt att utse ombud för att företräda er (9 § första stycket andra meningen FL). Det kan t.ex. röra att ni ska höras av myndigheten, eller att ni själva måste medge eller underteckna något. Myndighetens beslut att begära att ni personligen medverkar sker med hänsyn till 7 § FL, som bl.a. kräver att ett ärende handläggs snabbt och enkelt.Det kan vara en bra idé att fråga bygglovsmyndigheten om den kommer att kräva att ni medverkar personligen i någon del av ärendet.SammanfattningNi har som huvudregel rätt att anlita ombud för att föra er talan. Jag rekommenderar att ni upprättar skriftliga fullmakter så att era ombud hos myndigheten kan styrka att de är behöriga att företräda er. Observera dock att när myndigheten begär att ni ska medverka personligen i ärendet har ni inte någon rätt att låta era ombud föra er talan.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Behöver ni vidare hjälp med ombud i förvaltningsärenden är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,