Ekonomiskt bistånd i samband med spelmissbruk

2016-05-28 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga angående ekonomiskt bistånd.Om man har haft tillräcklig inkomst, men på grund av en situation förlorat dem och inte kan betala hyra om el, är man då berättigad till hjälp? Gäller hot om avstängning av el och risk att förlora bostad. Finns det domar i ämnet som just avser spelberoende och beteende?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår frågan undrar du om 1. du är berättigad till ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd eller soc-bidrag i folkmun) och 2. Om det finns några rättsfall relaterade till spelberoende i avseende till ekonomiskt bistånd. 1. Ekonomiskt bistånd från kommunen regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Genom att få ekonomiskt bistånd innebär det att mottagaren inte själv kan tillgodose sina behov, dvs. sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Du kan söka bistånd även för tillfälliga perioder. Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, se 4 kap. 1§.I 4 kap. 3§ regleras vad bistånd lämnas till. Biståndet lämnas dels för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien etc. Bistånd lämnas även för kostnader för bostad. Bistånd för kostnaden för bostad kan beräknas till faktiskt kostnad, det vill säga vad du faktiskt betalar för bostaden. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som anses vara en skälig boendekostnad bör vara avgörs baserat på vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kommunens socialtjänst kan neka en ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att det anses att den enskilde kan försörja sig på annat sätt, dvs. sälja egna tillgångar, har en partner som kan försörja etc. Socialtjänsten kan också anse att den enskildes boendekostnader är för höga och därmed inte skäliga. Den enskilde kan då flytta till ett billigare boende där boendekostnaderna anses vara mer skäliga. I ditt fall kan det bli aktuellt med att socialtjänsten kan ge bistånd för betalning av skulder, till exempel hyresskulder. Socialstyrelsens riktlinjer säger att socialtjänsten bör ge bistånd i de fall det handlar om hyresskulder som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde, till exempel om man riskerar att vräkas. I normala fall bör därför socialtjänsten ge bistånd för hyresskulder om en enskild riskerar vräkning. Detta talar för att din ansökan om ekonomiskt bistånd och är något du bör påtala.2. Det har avgjorts en del domar om ekonomiskt bistånd i samband med spelberoende. Då har det biståndet sökts för resor/kostnader i samband med rehab/avvänjningsvistelser. En del domar har beviljat bistånd och andra har nekat. Se bland annat: Mål nr 325-11 från Kammarrätten i Sundsvall, 25 juli 2011 och RÅ 2005 ref 51 från Regeringsrätten.Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i fråganyvette.lind@lawline.se

Förverkande av beslagtaget paket

2016-05-06 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har fått ett brev från Tullverket ang. ett paket som beslagtogs.Vad betyder följande i brevet? "Ovan nämnda vara kommer att förklaras förverkad med stöd 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande av egendom. Beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning enligt 4 § samma lag."Behöver jag kontakta tullverket om jag inte har beställt varan som beslagtogs?Tack för svaret/I.V.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Egendom som har förklarats förverkad tillfaller staten. Stöldgods, brottshjälpmedel, smuggelgods och egendom som är olaglig att inneha är exempel på sådant som kan förklaras förverkat. Enligt 3 § fjärde stycket lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande får tullverket besluta att egendom som är värd mindre än en tiondel av prisbasbeloppet (4 430 kr) ska förverkas. Är egendomen värd mer är det åklagare som ska ta beslutet.Att beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning betyder att beslutet hålls tillgängligt hos myndigheten som tog beslutet, tullverket i ditt fall, och meddelande om detta publiceras i Post- och inrikes tidningar. På så sätt får avsändaren möjlighet att ta del av beslutet även om han/hon inte har någon känd adress som beslutet kan skickas till.Om du inte har beställt varan behöver du inte kontakta tullverket. Den som drabbas av ett beslut om förverkande får annars inom en månad anmäla missnöje med beslutet. Då gäller inte längre beslutet om förverkande och åklagaren måste häva beslaget eller väcka talan om förverkande i domstol.Med vänlig hälsning,

Anmälan miljöfarlig verksamhet

2016-04-28 i Myndigheter
FRÅGA |hej jag bor i en lägenhet som är nära en fabrik det är ojämna ljud som kommer ifrån fabriken, jag har varit i kontakt med styrelsen och förklarat om problemen .. dem vill inte hjälpa mig att sätta upp bullerglas i min lägenhet. jag skulle vara glad om jag kunde få hjälp hur jag kan gå till väga med det
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den fabrik som ligger nära din bostad utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9:1 3st MB eftersom de orsakar buller som stör omgivningen. Som privatperson är alternativen något begränsade för vad man kan göra åt saken. Ett alternativ är göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som då har i uppgift att kontrollera att fabriken efterlever de krav som ställs på den 26:1 MB. De kan i vissa fall besluta om förelägganden och förbud för att få bukt med problemet 26:9 MB.Vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till beror på, det finns nämligen ett par olika (26:3 MB).Kommunen kan upplysa dig om vilken myndighet du ska vända dig till. De har en så kallad serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att lämna upplysningar, vägledning och råd i frågor som rör deras verksamhetsområde 4 § FL.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Fråga om lagstöd för en kommunal byggnadsnämnd att tillämpa Naturvårdsverkets riktlinjer och allmänna råd som motivering i betungande beslut mot enskild

2016-03-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka lagrum som säger att det är naturvårdsverkets "regler" som ska användas vid bedömningen om enskilt avlopp vid bygglovsfrågor? Vad är det konkret som ger byggnadsnämnden rätt att säga: "1 meter infiltrationsjord ska finnas under en infiltrationsbädd, så står det i naturvårdsverkets; "Små avloppsanläggningar Handbok till allmänna råd". Vilka lagrum är det säger att det är där man landar vid en fråga om bygglov?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!I Miljöbalkens 9 kap. 7 § framgår att: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.”Genom denna bestämmelse förstås att kommunen kan meddela föreskrifter rörandes vad som krävs för att få inrätta en dylik anläggning. Härutöver föreskrivs i Miljöbalkens 9 kap. 8 § att: ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd skall pröva frågor om tillstånd. Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall alltid prövas av länsstyrelsen.Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt vad regeringen föreskriver göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen.”Utav denna bestämmelse förstås att regeringen genom en förordning kan föreskriva att ålägga de kommunala nämnderna att pröva tillståndsfrågor för beviljandet av uppförande av dylika anläggningar. Detta har gjorts genom förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jfr bl.a. 14 och 18 §§. Hur detta sedan har tagits upp i de kommunala föreskrifterna och riktlinjerna i relation till hur kommunerna ska tillämpa Naturvårdsverkets handbok blir svårare att besvara, eftersom det inte framgår vilken kommuns byggnadsnämnd som meddelat beslutet. Här rekommenderar jag att du kontaktar den aktuella kommunen med begäran om att utfå dessa föreskrifter. Med vänlig hälsning,

Tillstånd till införsel av farliga föremål - butterflykniv

2016-05-09 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om en oslipad butterlykniv faller under definitionen "särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv" då jag vill veta om ja måste söka tillstånd för import av en sådan.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stadgandet citerat i din fråga är taget från 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (här). Bestämmelsen förbjuder att sådana föremål innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Din fråga rör emellertid huruvida en oslipad butterflykniv är att betrakta som ett sådant föremål där det krävs särskilt tillstånd från polisen för att föra in denna i landet.Frågan om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål regleras i en speciell förordning (här). Första paragrafen i lagen stadgar att springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Tullverket och polisen räknar upp butterflykniv som ett föremål som faller under gruppen av farliga föremål. Även Högsta domstolen har i NJA 1998 s. 604 konstaterat att "en butterfly-kniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål". Sådana farliga föremål får du alltså inte föra in till Sverige utan särskilt tillstånd.Det faktum att kniven är oslipad bör inte ha någon betydelse då den sannolikt fortfarande är att betrakta som ett farligt föremål. Du måste således med stor sannolikhet behöva ha tillstånd för att föra in en sådan kniv i landet.

Försäkringskassans serviceskyldighet

2016-05-04 i Myndigheter
FRÅGA |Vilken skyldighet har en personlig handläggare på försäkringskassan att svara på mina mail? Jag vågar inte prata med honom på telefon då jag fick en kraftig panikattack och därför bett honom svara via mail. Skickat två mail men inget svar.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan är en svensk förvaltningsmyndighet och hela myndigheten och dess anställda måste följa de bestämmelser som finns i förvaltningslagen (FL). Enligt 4 § FL ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Enligt bestämmelsen har alltså Försäkringskassan en serviceskyldighet gentemot dig som privatperson. När du ställer en fråga ska myndigheten besvara den så snart som möjligt. (4 § 2 st. FL). I ditt fall har du önskat ha kontakt med handläggaren via mail. Enligt 5 § 2 st. FL ska myndigheterna också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post (mail) och att svar kan lämnas på samma sätt. Handläggaren har alltså en lagstadgad skyldighet att svara på frågor även via mail.I ert fall skulle jag skicka ytterligare ett mail där du påminner handläggaren om dennes serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Anser du att du har blivit felaktigt behandlad av Försäkringskassan eller handläggaren vid handläggningen av ditt ärende kan du klaga hos Justitieombudsmannen, JO. (här)

Pass och id-kort efter namnbyte

2016-03-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag är EU medborgare och har permanent uppehållsrätt i Sverige. Jag har gift mer och ändrat efternamn. På mitt svensk id-kort står det Laura Alwadi och på min rumänska pass står det Laura Doroftei. Jag undrar om jag kan resa med min pass även om jag har ändrat namn.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vid namnbyte måste du byta pass. Om du inte är svensk medborgare kan du inte få ett svenskt pass och därför bör ändringen i passet ske via rumänska myndigheter. Med vänliga hälsningar,

Fråga om hur länge en person omedelbart kan tvångsomhändertas med stöd av LVU

2016-03-20 i Myndigheter
FRÅGA |Hur länge kan man ha s.k akut/omedelbart LVU?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!I Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns bestämmelser om tidsramarna för ett s.k. omedelbart omhändertagande. I LVU 6-7 §§ framgår att om socialnämnden beslutat att omedelbart omhänderta någon under 20 år så ska detta beslutet underkastas rättslig prövning av förvaltningsrätten inom en vecka från dess att socialnämndens beslut fattades. Därefter ska förvaltningsrätten endera fastslå eller upphäva beslutet om omedelbart omhändertagande. Även detta ska ske inom en vecka såvitt synnerliga hinder, vilka kan motivera en förlängning av denna tid. Fastställs beslutet om omedelbart omhändertagande har socialnämnden därefter fyra veckor på sig att inkomma med en ansökan till förvaltningsrätten om att den unge ska beredas vård, LVU 8 §. Denna tid kan även förlängas genom att socialnämnden ansöker om detta hos förvaltningsrätten. Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör om socialnämnden utan att begära om förlängning av tiden inte inkommit med en ansökan om vård, eller om rätten beslutar att ingen vårdåtgärd ska utföras, LVU 9 §. Summerat rör det sig således om 6 veckor från dess att beslutet fattats till dess beslut om vårdåtgärd ska vara fastställt. Denna tid är dock beroende av att varken förvaltningsrätten förlängt sin ursprungliga handläggningstid p.g.a. synnerliga hinder eller att socialnämnden efter förvaltningsrättens beslut inte ansökt om tidsförlängning i och med deras vårdutredning. Med vänlig hälsning,