Socialnämndens utredningsansvar.

2015-11-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Mitt barns skola har gjort en oros anmälan angående vår situation då kommunikationen mellan oss föräldrar är väldigt dålig. Barnet har autism och till saken hör att vi redan har skrivit avtal på familjerättsbyrån om boende varannan vecka. Hur blir gången rent juridiskt nu?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs tex samtal med föräldrarna och barnet. Även hembesök kan ingå som en del av utredningen. Efter utredningen har genomförts kan socialtjänsten, om behov finns, fatta beslut om stöd/insatser. Insatser med stöd av socialtjänstlagen är dock frivilliga. Om ni inte önskar erhålla något stöd finns det inget i socialtjänstlagen som tvingar er till att delta. Om socialtjänsten under utredningen skulle finna att det föreligger brister i barnets hemmiljö som är av allvarlig karaktär eller att ungdomens beteende är av nedbrytande karaktär kan tvångsvård enligt LVU vara aktuellt. Socialnämnden ansöker om tångvård enligt LVU vid förvaltningsrätten. Som nämnts ovan krävs det dock, för att tvångsvård enligt LVU ska bli aktuellt, brister som är mycket allvarliga. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) hittar du här.Hoppas att detta hjälpte!Med vänlig hälsning,

Hur många hembesök får socialtjänsten göra?

2015-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag undrar hur ofta socialen får göra hembesök då jag redan haft två på tre månader och dom vill ha en till nu känns mycket fel min man jobbar och måste ta ledigt då dom ska komma och vi förlorar pengar på detta. Vi har inget försörjningsstöd idag bara andra hands lägenhet via socialen
Jakob Borin |Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs samtal med föräldrarna och barnet. I samband med en utredning genomförs också hembesök och kontakt kan tex tas med skola och dagis. I socialtjänstlagen finns ingen bestämmelse som anger tex hur många hembesök som ska genomföras. Detta kan variera från fall till fall.Ut i det fall att hembesöken inte görs inom ramen för utredningen utan genomförs efter beslut om instats/stöd så är detta stöd frivilligt. Om du inte längre önskar erhålla stöd från socialtjänsten rekommenderar jag dig att ta kontakt med det socialkontor du har kontakt med.Av din fråga framgår att du har en lägenhet som tillhandhålls utav socialtjänsten. När man bor i en lägenhet som tillhandhålls av socialtjänsten finns speciella regler som kan skilja sig från kommun till kommun. Detta kan bland annat innefatta att ta emot hembesök på en regelbunden basis. Vad din kommun har för regler vad det gäller andrahandskontrakt via socialtjänsten är omöjligt för mig att svara på. Jag rekommenderar att du kontaktar ditt socialkontor för mer information. Med vänlig hälsning,

Gallring i belastningsregistret

2015-10-22 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man arbeta inom en myndighet som polisen, skatteverket, riksdagen osv när man stått i belastningsregistret för 15 år sedan?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge informationen finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd personen fick. Alltså vilket straff som dömdes ut. På polisens hemsida kan du se efter hur lång tid olika påföljder gallras bort. (Klicka här)Om en person dömts till fängelse, sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård tas uppgifterna bort 10 år efter det att straffet avtjänats. Om det däremot är så att en uppgift fortfarande finns kvar i belastningsregistret och en ny uppgift införs, så ska båda uppgifterna ligga kvar ända tills den nya uppgiften ska tas bort. (Undantag för penningböter, de påverkar inte gallringstiden för andra uppgifter).Så säg till exempel att X dömdes för misshandel och kom ut ur fängelset för åtta år sedan. Då ska hans uppgifter i belastningsregistret gallras om två år. Men så begår han ett rån och hamnar i fängelse igen; då ligger hans gamla uppgifter om misshandeln kvar ända tills rån-domen gallras bort. Vilket är tio år efter att det straffet avtjänats.Du hittar lagstöd för detta i Lag om belastningsregister. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!Vänligen,

Umgängesrätt för morförälder?

2015-08-28 i Myndigheter
FRÅGA |Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv. Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.

Förtur hos Migrationsverket vid anknytningsärenden

2015-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,jag är gift,jobbar och bor i Sverige esnam eftersom min man är medborgare i ett annat land utanför EU. Vi är gifta sedan 2015.02.17 och ansökte om anknytning på migrationsverkett 2015.07.03.Enligt information på migrationsverketts hemsida så skulle dem svara inom 4 månader,men tills idag så har dem inte hört av sig.Nu är jag gravid i 3:e månaden och har skickat in geaviditetsintyg samt begärt migrationsverkett om förtur på vår ansökan. Jag fick ett nekande svar från dem och undrar om de har rätt att neka mig?De har all bevis att vi är gifta och barnet säger ju allt om det.Vilka rätt har jag?Stort tack!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga! Migrationsverket har tidigare kunnat erbjuda förtur vid anknytningsärenden. På grund av den stora tillströmningen asylsökande i Sverige och den ökade arbetsbördan detta inneburit har Migrationsverket inte längre möjlighet att erbjuda förtur i dessa ärenden. Tyvärr har man därför att förhålla sig till en handläggningskö på mellan 8-21 månader beroende på ärendets komplexitet och behov av utredning.

Hembesök av socialtjänsten

2015-10-25 i Myndigheter
FRÅGA |Jag som är bidragstagare fick nyligen ett hembesök av socialtjänsten. För några månader sedan flyttade min fru från Kina med hennes egna 2 barn till Sverige för att bo med mig. Det hade skett en anmälning om att vi inte bor tillsammans därav vill socialtjänsten göra ett hembesök. Begäret om hembesöket skedde samma dag som vi hade bokad tid med dem, samtycket till besöket kändes en aning tvingande. Under hembesöket ställdes olämpliga frågor som väcker våra funderingar om handläggarens utbildning och erfarenhet. Vi undrar även om socialtjänsten kan göra en husansaka utan polisens deltagande. Hembesöket uppfattas som husrannsakan pga. att personalen gick genom barnens kläder och våra privata saker, det uppfattas som kränkande för oss. Samtidigt under färden hem fick vi inte kontakta någon tills hembesöket är över. 2 personer från socialtjänsten genomförde besöket, när de var väl frammr hos oss tog en sig upp genom trappstegen och den andra åkte hiss med oss. Detta anses också vara kränkande då de har redan bildats en uppfattning om att vi har uppgett oriktliga uppgifter om vårt förhållande. Får de vidta sådana åtgärder vid detta fall? Vilka lagar stödjer de på för att göra ett hembesök?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Eftersom att ni inledningsvis konstaterade att ni är bidragstagare förmodar jag att hembesöket genomfördes av socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. I sådana fall kan din fråga besvaras med stöd av ett JO-utlåtande från år 2009. Av förevarande utlåtande framgår det att socialtjänsten i regel har befogenhet att utföra hembesök som ett led i utredningen av ett ärende. Förevarande utredningsåtgärd får emellertid enkom inträffa såvida samtycke finns från klienten. Utan ett sådant samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte genomföras. Mot bakgrund av vad som har framförts kan jag i ditt fall konstatera att socialtjänstens agerande är lagenlig såvida samtycke finns, jfr JO 2009/10 s. 249. Vänligen,

Omprövning av gynnande beslut

2015-09-29 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om ett gynnande beslut kan "beläggas" med omprövning var sjätte månad? Alltså kan en kommun ha det som förbehåll om ni förstår vad jag menar ;) (kan man bevilja boendestöd och samtidigt säga att detta beslut ska omprövas en gång i halvåret?)Tack på förhand
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller!Av lagkommentarerna till förvaltningslagen framgår det att gynnande förvaltningsbeslut i regel icke kan återkallas. Ett typexempel på gynnande beslut är beviljande av insatser som kommunen eller närmare bestämt socialnämnden ställer till förfogande. I enlighet med praxis föreligger det emellertid tre specifika omständigheter vars upphävande av förevarande beslut är möjligt. Dessa omständigheter är återkallelse till följd av förbehåll, tvingande säkerhetsskäl och beslut som fattats till följd av vilseledande uppgifter som den enskilde har lämnat. Det föreligger således möjlighet för kommunen att ta in förbehåll i ett gynnande beslut samt periodvis genomföra prövningar om huruvida fastställandet ska fortskrida. Kommunen har sålunda agerat juridiskt korrekt i det enskilda fallet. Vänligen,

Offentlig upphandling, sekretess?

2015-08-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,mitt företag var med i en offentlig upphandling. Nu har en av våra konkurrenter begärt att få ta del av vårt material gällande upphandlingen. Har de rätt till detta eller kan jag be vår gemensamma kund att inte dela med sig av detta?
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning. Anbudshandlingar med bilagor kan omfattas av sekretess även efter att ett tilldelningsbeslut har fattats. Anbudssökande kan meddela myndigheter att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och man bör då specificera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. 31 kap. 16 § i OSL ger skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med det allmänna om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det som skyddas är affärshemligheter och uppgifter om förvärv, prissättningskalkyler och liknande. I ert fall kan det dock vara svårt att uppfylla denna bestämmelse, menar jag. Det krävs, som bestämmelsen säger, särskilda förhållanden för att hemlighålla uppgifterna.För myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen gäller att andra har rätt att ta del av handlingarna i upphandlingen om de begär det. Det beror på att andra leverantörer ska kunna se om upphandlingen har gått rätt till. Om en leverantör begär överprövning av ett beslut har denne rätt till alla handlingar enligt andra lagar än OSL (se dock 10 kap. 3 § OSL), även om dessa skulle vara sekretessbelagda.SammanfattningAvslutningsvis kan konstateras att konkurrenterna inte får ta del av handlingarna förrän den upphandlande myndigheten har tilldelat kontraktet eller avslutat upphandlingsprocessen, därefter gäller offentlighetsprincipen. I speciella fall gäller sekretessen för vissa handlingar även efter upphandlingen. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar