Har kommunen rätt att börja bygga trots överklagan?

2016-10-16 i Myndigheter
FRÅGA |Jag bor i ett område i Solna där kommunens ledning har planer på att bygga – överbebygga, anser vi boende.Vi överklagade till Förvaltningsrätten och fick avslag efter ett år. Då gick vi vidare med ett överklagande till Kammarrätten, som ännu inte har svarat – det har bara gått två månader sedan överklagandet lämnades in.Nu ska kommunen ändå ta upp byggplanerna mycket snart, i Byggnadsnämnden. Vi hade uppfattningen att under den tid ett överklagande finns hos en domstol (i det här fallet Kammarrätten) som ännu inte har gett ett svar, kan inte planerna för ett byggande börja utformas.Så hur kommer det sig att kommunen inte behöver invänta Kammarrättens svar på vårt överklagande i den här frågan?Vänlig hälsningSolna
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kommunallagen (KL) 10 kap. 14a § reglerar din fråga. Den anger; att ett beslut som kan överklagas får verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Det innebär helt enkelt att även om det kommunala beslutet kan överklagas får kommunen verkställa beslutet (bygga i ert fall). Dock gäller detta ju om särskilda skäl inte talar emot det. I lagmotiven anges följande: "om beslutet faktiskt har överklagats och det finns en realistisk möjlighet att det faktiskt kan upphävas, bör omedelbar verkställighet i regel inte ske". Kommunen verkar ha gjort bedömningen i ert fall att det inte finns en realistisk möjlighet att beslutet upphävs. Kommunen måste ha gjort en individuell prövning om det finns en realistiskt chans, har de inte gjort den bedömningen kan de få kritik från JO. Om ni vinner er överklagan gäller enl. KL 10:15 att 1. beslutet rättas i den utsträckning det är möjligt och 2. ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i princip att bygget ska rivas. Dock är det kommunen som avgör om det är möjligt/rimligt att riva det de byggt men om ni inte håller med om deras beslut kan ni överklaga även detta beslut och verka för att de ska riva bygget. Det finns inga sanktionsmöjligheter för åsidosättande av dessa rättsregler, de omfattas inte av ”myndighetsutövning” och tjänstefel enl. 20:1 BrB är därmed uteslutet. Och det finns Ingen möjlighet till vite. Det ni kan göra är att anmäla till Justitieombudsmannen vilket kan leda till kritik, dock gäller detta inte kommunfullmäktige men exv. kommunstyrelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Jävig handläggare

2016-09-27 i Myndigheter
FRÅGA |Jag bodde i Malmö för några år sedan och blev arbetslös. Ringde till socialen och i andra änden svarade min dåvarandes pojkväns fd sambo. Jag berättade för hennes kolleger att jag inte ville ha en annan handläggare pga den för mig obehagliga situationen, men det fick jag inte. Blev deppig och "sket" i soc pengar och fick hyres skulder. Jag tycket soc malmö gjort fel!
Zinar Budak |Hej, då detta gäller en myndighets handläggning av ärende så tillämpas förvaltningslagen.Då det var din pojkväns före detta sambo så misstänker jag att delikatessjäv föreligger. Detta innebär att det finns en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till handläggarens opartiskhet i ärendet. 11 § 1 st. 5 p.Om du har anmält att hon är jävig (som du nog får anses ha gjort) och någon inte träder i hennes ställe, så måste myndigheten fatta ett formellt beslut. Om hon anses jävig så får hon inte handlägga i ärendet. Om myndigheten kommer fram till att hon inte är jävig så får du överklaga det beslutet men endast i samband med överklagande av huvudärendet (dvs. att du inte får försörjningsstöd). 12 §Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Möjligheter att anlita ombud i bygglovsärenden

2016-09-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Kan min man och jag tillsammans ge två personer att företräda oss i ett byggnadslovsärende.? Vi kommer att vara bortresta när ärendet kommuniceras. Vänligen
Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Rätten att utse ombudNär det gäller ärenden om bygglov finns det en rätt för er att anlita ombud att föra er talan, enligt 9 § första stycket första meningen förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).Även om det inte alltid är nödvändigt skulle jag rekommendera er att upprätta skriftliga fullmakter med bl.a. era ombuds namn, som ni sedan skriver under. I vissa fall kan nämligen en myndighet kräva att era ombud styrker sin behörighet med en sådan fullmakt. Det sagda framgår av 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), som tillämpas av myndigheterna i brist på direkt tillämpliga regler.Era ombud får dock inte vara olämpliga genom att t.ex. visa oskicklighet eller oförstånd, enligt 9 § andra stycket FL. I sådana fall kan myndigheten avvisa dem. Myndighetens beslut får dock bara grunda sig på sådant som har skett i ärendet.När det saknas rätt att utse ombudNär myndigheten begär att ni personligen medverkar har ni dock ingen rätt att utse ombud för att företräda er (9 § första stycket andra meningen FL). Det kan t.ex. röra att ni ska höras av myndigheten, eller att ni själva måste medge eller underteckna något. Myndighetens beslut att begära att ni personligen medverkar sker med hänsyn till 7 § FL, som bl.a. kräver att ett ärende handläggs snabbt och enkelt.Det kan vara en bra idé att fråga bygglovsmyndigheten om den kommer att kräva att ni medverkar personligen i någon del av ärendet.SammanfattningNi har som huvudregel rätt att anlita ombud för att föra er talan. Jag rekommenderar att ni upprättar skriftliga fullmakter så att era ombud hos myndigheten kan styrka att de är behöriga att företräda er. Observera dock att när myndigheten begär att ni ska medverka personligen i ärendet har ni inte någon rätt att låta era ombud föra er talan.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Behöver ni vidare hjälp med ombud i förvaltningsärenden är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ekonomiskt bistånd i samband med spelmissbruk

2016-05-28 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga angående ekonomiskt bistånd.Om man har haft tillräcklig inkomst, men på grund av en situation förlorat dem och inte kan betala hyra om el, är man då berättigad till hjälp? Gäller hot om avstängning av el och risk att förlora bostad. Finns det domar i ämnet som just avser spelberoende och beteende?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår frågan undrar du om 1. du är berättigad till ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd eller soc-bidrag i folkmun) och 2. Om det finns några rättsfall relaterade till spelberoende i avseende till ekonomiskt bistånd. 1. Ekonomiskt bistånd från kommunen regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Genom att få ekonomiskt bistånd innebär det att mottagaren inte själv kan tillgodose sina behov, dvs. sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Du kan söka bistånd även för tillfälliga perioder. Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, se 4 kap. 1§.I 4 kap. 3§ regleras vad bistånd lämnas till. Biståndet lämnas dels för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien etc. Bistånd lämnas även för kostnader för bostad. Bistånd för kostnaden för bostad kan beräknas till faktiskt kostnad, det vill säga vad du faktiskt betalar för bostaden. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som anses vara en skälig boendekostnad bör vara avgörs baserat på vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kommunens socialtjänst kan neka en ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att det anses att den enskilde kan försörja sig på annat sätt, dvs. sälja egna tillgångar, har en partner som kan försörja etc. Socialtjänsten kan också anse att den enskildes boendekostnader är för höga och därmed inte skäliga. Den enskilde kan då flytta till ett billigare boende där boendekostnaderna anses vara mer skäliga. I ditt fall kan det bli aktuellt med att socialtjänsten kan ge bistånd för betalning av skulder, till exempel hyresskulder. Socialstyrelsens riktlinjer säger att socialtjänsten bör ge bistånd i de fall det handlar om hyresskulder som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde, till exempel om man riskerar att vräkas. I normala fall bör därför socialtjänsten ge bistånd för hyresskulder om en enskild riskerar vräkning. Detta talar för att din ansökan om ekonomiskt bistånd och är något du bör påtala.2. Det har avgjorts en del domar om ekonomiskt bistånd i samband med spelberoende. Då har det biståndet sökts för resor/kostnader i samband med rehab/avvänjningsvistelser. En del domar har beviljat bistånd och andra har nekat. Se bland annat: Mål nr 325-11 från Kammarrätten i Sundsvall, 25 juli 2011 och RÅ 2005 ref 51 från Regeringsrätten.Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i fråganyvette.lind@lawline.se

Handläggning av ärende hos myndighet

2016-09-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Min faster 94 år och dement uppfyller kriterierna för äldreboende + vill själv till äldreboende. Utredningen förhalas m. m. Tjänstefel hos socialen? Jag vill bara att faster ska få värdig sista tiden i livet. Vem kan hjälpa mig?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både socialtjänstlagens äldreomsorg och hälso- och sjukvårdslagen är en del av den svenska välfärden som ställer den enskilde människans behov av omsorg och vård i centrum. Dessa lagar reglerar bland annat bestämmelser om vård i hemmet, vård på äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om personen i fråga inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt. I 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (SoL) (https://lagen.nu/2001:453#K5P1S1) framgår att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Enligt 5 § ska socialnämnden också verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (https://lagen.nu/2001:453#K5P5S1). Först och främst måste en ansökan göras hos kommunen för att få reda på om ett bistånd blir beviljat. Socialnämnden ansvarar för att ansökan prövas, så kallad biståndsbedömning. Mitt tips till dig är att kontakta socialnämnden på nytt för att veta hur handläggningen går. Kommunen har ett ansvar att handlägga ett ärende för en enskild part så snabbt och effektivt som möjligt. Det är en skyldighet som kommunen har och detta framgår av förvaltningslagen (FL) (https://lagen.nu/1986:223).Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO (justiteombudsmannen) där vem som helst kan göra en anmälan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det är något mer du funderar på är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Syns beslut om åtalsunderlåtelse i belastningsregistret?

2016-09-05 i Myndigheter
FRÅGA |syns ett beslutande av åtalsunderlåtelse i det belastningsregister som en arbetsgivare efterfrågar eller är det bara information som myndigheter har tillgång till?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om när åklagare kan besluta om åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § rättegångsbalken.Vad som belastningsregister ska innehålla regleras i 3 § lag (1998:620) om belastningsregister. I bestämmelsen framkommer uttryckligen att belastningsregistret ska innehålla uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse ska alltså finnas i belastningsregistret.Det belastningsregister som arbetsgivaren efterfrågar kommer innehålla uppgift om åtalsunderlåtelse såvida du fått en sådan. Det är bara du som kan begära ut ditt eget belastningsregister, såvida det inte är någon myndighet som uppräknas i 6 § lag om belastningsregister som begär ut det.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Uppehållsrätt för EU-medborgare

2016-07-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Jag är en kille på 25år och född i Italien ,Jag har en syster som är svenskmedborgare och och bor och jobbar här i Sverige.jag har kommit hit till henne och fått extra jobb på ett företag noch nu undrar jag hur ska min anställnings avtal vara,räcker det med tillsvidare anställning vid behov så jag kan gå till Skatteverket och folkbokföra mig här hos henne?Så jag kan söka id och skaffa Visakort här? Tackar
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du är från Italien, som likt Sverige är medlemmar i EU och har därför möjligheten att ta del av den fria rörligheten för arbetstagare. Som EU-medborgare har du bland annat uppehållsrätt om du är arbetstagare, 3a kap 3§ Utlänningslagen. Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en faktisk och genuin ekonomisk aktivitet (EU-domstolens avgörande, Levin mot Staatssecretaris van Justitie). EU-domstolen anför i domen att om en person utför ett faktiskt och verkligt arbete så saknar det betydelse om personen kompletterar inkomsten från sitt förvärvsarbete med andra inkomster för att uppnå existensminimum eller om personen nöjer sig med existensmedel som underskrider detta minimum. Det avgörande är alltså inte om det rör sig om ett lågavlönat deltidsarbete och det är inte nödvändigt att arbetstagaren kan försörja sig på sin inkomst. Ett exempel är en musiklärare som arbetade tolv timmar i veckan som av EU-domstolen ansågs vara arbetstagare.Om det som i detta fall rör sig om ett vid behovs-avtal kan det dock bli svårt att folkbokföra sig i Sverige eftersom inget arbete garanteras. Man måste kunna visa att arbetet är av en inte allt för ringa art (Skatteverkets ställningstagande).För att kunna folkbokföra dig i Sverige är alltså att rekommendera en anställningsform där du är garanterad visst arbete, däremot krävs inte att att man arbetar heltid eller ens halvtid.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Tillstånd till införsel av farliga föremål - butterflykniv

2016-05-09 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om en oslipad butterlykniv faller under definitionen "särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv" då jag vill veta om ja måste söka tillstånd för import av en sådan.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stadgandet citerat i din fråga är taget från 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (här). Bestämmelsen förbjuder att sådana föremål innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Din fråga rör emellertid huruvida en oslipad butterflykniv är att betrakta som ett sådant föremål där det krävs särskilt tillstånd från polisen för att föra in denna i landet.Frågan om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål regleras i en speciell förordning (här). Första paragrafen i lagen stadgar att springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Tullverket och polisen räknar upp butterflykniv som ett föremål som faller under gruppen av farliga föremål. Även Högsta domstolen har i NJA 1998 s. 604 konstaterat att "en butterfly-kniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål". Sådana farliga föremål får du alltså inte föra in till Sverige utan särskilt tillstånd.Det faktum att kniven är oslipad bör inte ha någon betydelse då den sannolikt fortfarande är att betrakta som ett farligt föremål. Du måste således med stor sannolikhet behöva ha tillstånd för att föra in en sådan kniv i landet.