Syns beslut om åtalsunderlåtelse i belastningsregistret?

2016-09-05 i Myndigheter
FRÅGA |syns ett beslutande av åtalsunderlåtelse i det belastningsregister som en arbetsgivare efterfrågar eller är det bara information som myndigheter har tillgång till?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om när åklagare kan besluta om åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § rättegångsbalken.Vad som belastningsregister ska innehålla regleras i 3 § lag (1998:620) om belastningsregister. I bestämmelsen framkommer uttryckligen att belastningsregistret ska innehålla uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse ska alltså finnas i belastningsregistret.Det belastningsregister som arbetsgivaren efterfrågar kommer innehålla uppgift om åtalsunderlåtelse såvida du fått en sådan. Det är bara du som kan begära ut ditt eget belastningsregister, såvida det inte är någon myndighet som uppräknas i 6 § lag om belastningsregister som begär ut det.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Uppehållsrätt för EU-medborgare

2016-07-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Jag är en kille på 25år och född i Italien ,Jag har en syster som är svenskmedborgare och och bor och jobbar här i Sverige.jag har kommit hit till henne och fått extra jobb på ett företag noch nu undrar jag hur ska min anställnings avtal vara,räcker det med tillsvidare anställning vid behov så jag kan gå till Skatteverket och folkbokföra mig här hos henne?Så jag kan söka id och skaffa Visakort här? Tackar
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du är från Italien, som likt Sverige är medlemmar i EU och har därför möjligheten att ta del av den fria rörligheten för arbetstagare. Som EU-medborgare har du bland annat uppehållsrätt om du är arbetstagare, 3a kap 3§ Utlänningslagen. Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en faktisk och genuin ekonomisk aktivitet (EU-domstolens avgörande, Levin mot Staatssecretaris van Justitie). EU-domstolen anför i domen att om en person utför ett faktiskt och verkligt arbete så saknar det betydelse om personen kompletterar inkomsten från sitt förvärvsarbete med andra inkomster för att uppnå existensminimum eller om personen nöjer sig med existensmedel som underskrider detta minimum. Det avgörande är alltså inte om det rör sig om ett lågavlönat deltidsarbete och det är inte nödvändigt att arbetstagaren kan försörja sig på sin inkomst. Ett exempel är en musiklärare som arbetade tolv timmar i veckan som av EU-domstolen ansågs vara arbetstagare.Om det som i detta fall rör sig om ett vid behovs-avtal kan det dock bli svårt att folkbokföra sig i Sverige eftersom inget arbete garanteras. Man måste kunna visa att arbetet är av en inte allt för ringa art (Skatteverkets ställningstagande).För att kunna folkbokföra dig i Sverige är alltså att rekommendera en anställningsform där du är garanterad visst arbete, däremot krävs inte att att man arbetar heltid eller ens halvtid.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Tillstånd till införsel av farliga föremål - butterflykniv

2016-05-09 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om en oslipad butterlykniv faller under definitionen "särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv" då jag vill veta om ja måste söka tillstånd för import av en sådan.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stadgandet citerat i din fråga är taget från 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (här). Bestämmelsen förbjuder att sådana föremål innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Din fråga rör emellertid huruvida en oslipad butterflykniv är att betrakta som ett sådant föremål där det krävs särskilt tillstånd från polisen för att föra in denna i landet.Frågan om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål regleras i en speciell förordning (här). Första paragrafen i lagen stadgar att springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Tullverket och polisen räknar upp butterflykniv som ett föremål som faller under gruppen av farliga föremål. Även Högsta domstolen har i NJA 1998 s. 604 konstaterat att "en butterfly-kniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål". Sådana farliga föremål får du alltså inte föra in till Sverige utan särskilt tillstånd.Det faktum att kniven är oslipad bör inte ha någon betydelse då den sannolikt fortfarande är att betrakta som ett farligt föremål. Du måste således med stor sannolikhet behöva ha tillstånd för att föra in en sådan kniv i landet.

Försäkringskassans serviceskyldighet

2016-05-04 i Myndigheter
FRÅGA |Vilken skyldighet har en personlig handläggare på försäkringskassan att svara på mina mail? Jag vågar inte prata med honom på telefon då jag fick en kraftig panikattack och därför bett honom svara via mail. Skickat två mail men inget svar.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan är en svensk förvaltningsmyndighet och hela myndigheten och dess anställda måste följa de bestämmelser som finns i förvaltningslagen (FL). Enligt 4 § FL ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Enligt bestämmelsen har alltså Försäkringskassan en serviceskyldighet gentemot dig som privatperson. När du ställer en fråga ska myndigheten besvara den så snart som möjligt. (4 § 2 st. FL). I ditt fall har du önskat ha kontakt med handläggaren via mail. Enligt 5 § 2 st. FL ska myndigheterna också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post (mail) och att svar kan lämnas på samma sätt. Handläggaren har alltså en lagstadgad skyldighet att svara på frågor även via mail.I ert fall skulle jag skicka ytterligare ett mail där du påminner handläggaren om dennes serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Anser du att du har blivit felaktigt behandlad av Försäkringskassan eller handläggaren vid handläggningen av ditt ärende kan du klaga hos Justitieombudsmannen, JO. (här)

Möjligheter att anlita ombud i bygglovsärenden

2016-09-03 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Kan min man och jag tillsammans ge två personer att företräda oss i ett byggnadslovsärende.? Vi kommer att vara bortresta när ärendet kommuniceras. Vänligen
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Rätten att utse ombudNär det gäller ärenden om bygglov finns det en rätt för er att anlita ombud att föra er talan, enligt 9 § första stycket första meningen förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).Även om det inte alltid är nödvändigt skulle jag rekommendera er att upprätta skriftliga fullmakter med bl.a. era ombuds namn, som ni sedan skriver under. I vissa fall kan nämligen en myndighet kräva att era ombud styrker sin behörighet med en sådan fullmakt. Det sagda framgår av 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), som tillämpas av myndigheterna i brist på direkt tillämpliga regler.Era ombud får dock inte vara olämpliga genom att t.ex. visa oskicklighet eller oförstånd, enligt 9 § andra stycket FL. I sådana fall kan myndigheten avvisa dem. Myndighetens beslut får dock bara grunda sig på sådant som har skett i ärendet.När det saknas rätt att utse ombudNär myndigheten begär att ni personligen medverkar har ni dock ingen rätt att utse ombud för att företräda er (9 § första stycket andra meningen FL). Det kan t.ex. röra att ni ska höras av myndigheten, eller att ni själva måste medge eller underteckna något. Myndighetens beslut att begära att ni personligen medverkar sker med hänsyn till 7 § FL, som bl.a. kräver att ett ärende handläggs snabbt och enkelt.Det kan vara en bra idé att fråga bygglovsmyndigheten om den kommer att kräva att ni medverkar personligen i någon del av ärendet.SammanfattningNi har som huvudregel rätt att anlita ombud för att föra er talan. Jag rekommenderar att ni upprättar skriftliga fullmakter så att era ombud hos myndigheten kan styrka att de är behöriga att företräda er. Observera dock att när myndigheten begär att ni ska medverka personligen i ärendet har ni inte någon rätt att låta era ombud föra er talan.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Behöver ni vidare hjälp med ombud i förvaltningsärenden är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ekonomiskt bistånd i samband med spelmissbruk

2016-05-28 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga angående ekonomiskt bistånd.Om man har haft tillräcklig inkomst, men på grund av en situation förlorat dem och inte kan betala hyra om el, är man då berättigad till hjälp? Gäller hot om avstängning av el och risk att förlora bostad. Finns det domar i ämnet som just avser spelberoende och beteende?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår frågan undrar du om 1. du är berättigad till ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd eller soc-bidrag i folkmun) och 2. Om det finns några rättsfall relaterade till spelberoende i avseende till ekonomiskt bistånd. 1. Ekonomiskt bistånd från kommunen regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Genom att få ekonomiskt bistånd innebär det att mottagaren inte själv kan tillgodose sina behov, dvs. sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Du kan söka bistånd även för tillfälliga perioder. Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, se 4 kap. 1§.I 4 kap. 3§ regleras vad bistånd lämnas till. Biståndet lämnas dels för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien etc. Bistånd lämnas även för kostnader för bostad. Bistånd för kostnaden för bostad kan beräknas till faktiskt kostnad, det vill säga vad du faktiskt betalar för bostaden. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som anses vara en skälig boendekostnad bör vara avgörs baserat på vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kommunens socialtjänst kan neka en ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att det anses att den enskilde kan försörja sig på annat sätt, dvs. sälja egna tillgångar, har en partner som kan försörja etc. Socialtjänsten kan också anse att den enskildes boendekostnader är för höga och därmed inte skäliga. Den enskilde kan då flytta till ett billigare boende där boendekostnaderna anses vara mer skäliga. I ditt fall kan det bli aktuellt med att socialtjänsten kan ge bistånd för betalning av skulder, till exempel hyresskulder. Socialstyrelsens riktlinjer säger att socialtjänsten bör ge bistånd i de fall det handlar om hyresskulder som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde, till exempel om man riskerar att vräkas. I normala fall bör därför socialtjänsten ge bistånd för hyresskulder om en enskild riskerar vräkning. Detta talar för att din ansökan om ekonomiskt bistånd och är något du bör påtala.2. Det har avgjorts en del domar om ekonomiskt bistånd i samband med spelberoende. Då har det biståndet sökts för resor/kostnader i samband med rehab/avvänjningsvistelser. En del domar har beviljat bistånd och andra har nekat. Se bland annat: Mål nr 325-11 från Kammarrätten i Sundsvall, 25 juli 2011 och RÅ 2005 ref 51 från Regeringsrätten.Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i fråganyvette.lind@lawline.se

Förverkande av beslagtaget paket

2016-05-06 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har fått ett brev från Tullverket ang. ett paket som beslagtogs.Vad betyder följande i brevet? "Ovan nämnda vara kommer att förklaras förverkad med stöd 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande av egendom. Beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning enligt 4 § samma lag."Behöver jag kontakta tullverket om jag inte har beställt varan som beslagtogs?Tack för svaret/I.V.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Egendom som har förklarats förverkad tillfaller staten. Stöldgods, brottshjälpmedel, smuggelgods och egendom som är olaglig att inneha är exempel på sådant som kan förklaras förverkat. Enligt 3 § fjärde stycket lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande får tullverket besluta att egendom som är värd mindre än en tiondel av prisbasbeloppet (4 430 kr) ska förverkas. Är egendomen värd mer är det åklagare som ska ta beslutet.Att beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning betyder att beslutet hålls tillgängligt hos myndigheten som tog beslutet, tullverket i ditt fall, och meddelande om detta publiceras i Post- och inrikes tidningar. På så sätt får avsändaren möjlighet att ta del av beslutet även om han/hon inte har någon känd adress som beslutet kan skickas till.Om du inte har beställt varan behöver du inte kontakta tullverket. Den som drabbas av ett beslut om förverkande får annars inom en månad anmäla missnöje med beslutet. Då gäller inte längre beslutet om förverkande och åklagaren måste häva beslaget eller väcka talan om förverkande i domstol.Med vänlig hälsning,

Anmälan miljöfarlig verksamhet

2016-04-28 i Myndigheter
FRÅGA |hej jag bor i en lägenhet som är nära en fabrik det är ojämna ljud som kommer ifrån fabriken, jag har varit i kontakt med styrelsen och förklarat om problemen .. dem vill inte hjälpa mig att sätta upp bullerglas i min lägenhet. jag skulle vara glad om jag kunde få hjälp hur jag kan gå till väga med det
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den fabrik som ligger nära din bostad utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9:1 3st MB eftersom de orsakar buller som stör omgivningen. Som privatperson är alternativen något begränsade för vad man kan göra åt saken. Ett alternativ är göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som då har i uppgift att kontrollera att fabriken efterlever de krav som ställs på den 26:1 MB. De kan i vissa fall besluta om förelägganden och förbud för att få bukt med problemet 26:9 MB.Vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till beror på, det finns nämligen ett par olika (26:3 MB).Kommunen kan upplysa dig om vilken myndighet du ska vända dig till. De har en så kallad serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att lämna upplysningar, vägledning och råd i frågor som rör deras verksamhetsområde 4 § FL.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!