Friskolor och myndigheter

2017-01-02 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Räknas friskolor som myndigheter ?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Med myndighet avses offentliga organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna klassas som myndigheter. Bolag, föreningar och stiftelser faller dock utanför myndighetsbegreppet, även om staten eller en kommun äger eller har inflytande i dem.Den stora skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor är att friskolor kan ägas av privatpersoner, aktiebolag, föreningar osv. Detta skiljer sig från de kommunala skolorna som har kommun eller landsting som huvudman och alltid är en del av det offentliga skolväsendet. Detta innebär att kommunala skolor klassas som myndigheter medan friskolor inte gör det. Trots att friskolor inte är myndigheter har de i övrigt många likheter med kommunala skolor. Friskolor finansieras precis som kommunala skolor med offentliga medel och de får inte ta ut elevavgifter. Skollagen gäller även för friskolorna och de kontrolleras liksom kommunala skolor av den statliga Skolinspektionen. Friskolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och gymnasienivå som på särskole- och gymnasiesärskolenivå. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Upphävande av LVU

2016-12-22 i Myndigheter
FRÅGA |Om förvaltningsrätten beslutar att upphäva lvu enligt paragraf 6 får jag åka och hämta mina barn utan problem hem då?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att det är ditt barn och inte du som har blivit omedelbart omhändertagen enligt 6§ LVU. Eftersom förvaltningsrätten har upphävt tvångsvården har socialtjänsten inte längre någon möjlighet att hålla kvar ditt barn mot din eller dennes vilja. Vård enligt socialtjänstlagen kan fortfarande vara ett alternativ för ditt barn, men då på frivillig väg, eftersom socialtjänstlagen bygger på självbestämmande och respekt för den personliga integriteten, (SoL 1kap 1§). Så länge du fortfarande är vårdnadshavare så föreligger inget hinder för dig att hämta barnet.Hoppas att det är svar på din fråga!

Är domstolar förvaltningsmyndigheter?

2016-12-07 i Myndigheter
FRÅGA |Är domstolar att betrakta som förvaltningsmyndigheter eller inte?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet förvaltningsmyndighet förekommer i flertalet svenska lagar, exempelvis regeringsformen (här) och förvaltningslagen (1986:223) (här). Trots detta finns det emellertid inte någon definition i lagtexten. I regeringsformen och dess förarbeten är det dock tydligt att domstolar och förvaltningsmyndigheter betraktas som två olika typer av organ. Nedan följer två exempel.1 kap. 8 § regeringsformenFör rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.1 kap. 9 § regeringsformenDomstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.Trots att det inte finns någon lagstadgad definition är det alltså tydligt att lagstiftaren betraktar domstolar och förvaltningsmyndigheter som två olika typer av organ. Domstolar är således inte att betrakta som förvaltningsmyndigheter.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rätt att vara folkbokförd på sin boendeadress

2016-11-16 i Myndigheter
FRÅGA |Min dotter bor och jobbar i Stockholm sedan juli - 2016. Hon har nu äntligen fått flyttta in i en lägenhet som hyrs i andra hand. Problemet är att hon inte får skriva sig där då lägenheten egentligen är en gammal pigkammare och inte en separat lägenhet (trots egen ingång) Lägenhetsinnehavaren säger att han deklarerar för hyresintäkterna hon betalar, men det går inte att skriva sig där. Hon är nu skriven i Malmö där hon äger en lägenhet som hon hyr ut i andra hand.Vad innebär detta för henne mer än att det blir problem med posthantering, beställning av saker på nätet osv.? Tänker på val av vårdcentral, tandläkare mmMed vänlig hälsning
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Folkbokföringen i Sverige är den grundläggande registreringen av befolkningen. Den är viktig av en rad anledningar. I det stora hela går det att vara skriven på annan adress än den adressen du verkligen bor på men i vissa fall är det av yttersta vikt att du uppger korrekt folkbokföringsadress. Exempel på detta är om du söker bostadsbidrag. Om du uppger felaktiga uppgifter i detta kan du göra dig skyldig till bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen, om du genom dessa felaktiga uppgifter får en ekonomisk förmån du annars inte skulle fått om du uppgett korrekta uppgifter(1§ Bidragsbrottslag). De myndigheter som kräver bokföringsuppgifter från skatteverkets folkbokföring är bland annat CSN, migrationsverket, försäkringskassa, arbetslöshetskassorna, transportsstyrelsen m.m. I övrigt påverkar vart du är skriven bland annat vart du har rätt att rösta. Om hon är skriven i Malmö men bor i Stockholm kommer hon inte kunna rösta i Stockholms regionala val. Eftersom skattesatserna ser olika ut i olika kommuner påverkar även hennes registrering hur mycket hon skall betala i skatt.Enligt patentlagen skall alla kunna välja fritt bland offentligt finansierade primärvårdsinrättningar oavsett vart du är skriven, så din dotter borde kunna skriva sig på en vårdcentral där hon bor även om hon inte är skriven där. Jag skulle uppmärksamma dig på att olika landsting har olika prisklasser för olika vårdinsatser. Tillexempel kan man i Västra Götalandsregionen få gratis tandvård till och med året du fyller 24 medans du i Hallands län bara får gratis tandvård upp till 19 års ålder. Det finns även i vissa landsting viss subventionering för preventivmedel andra inte. Om det är viktigt att hon är folkbokförd på rätt adress skall hon skriva sig på den adressen hennes lägenhet hör till. Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven på den adressen man anses vara bosatt på, 6 § bokföringslagen. I lagen definieras detta bland annat vart man har sin dygnsvila. Om hon bor heltid i denna pigkammare så är det där hon skall anses vara bosatt och skall därmed kunna skriva sig på hennes hyresvärdars adress. Tekniskt sett hyr hon inte lägenheten i andra hand om pigkammaren inte klassas som en lägenhet, då är hon inneboende. Hon borde kunna skriva sig på adressen utan deras tillstånd. Det finns ingen spärr på skatteverkets hemsida som hindrar en från att skriva sig på adresser. Men detta skulle kanske skapa onödig osämja. Jag skulle prata med hennes hyresvärd om varför hon inte får skriva sig där och försöka lösa det med dem.Hoppas du fått svar på din fråga!Med Vänlig Hälsning

Familjehemsplacering av barn

2016-12-31 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har ett barnbarn , 16 år, med diagnos ADHD. Familjen har regelbunden kontakt med Soc och BUP. Hon har problem med skolan och uteblir ofta från lektionerna. Hon får stödundervisning men det fungerar inte så bra. Hon har vid ett flertal tillfällen avvikit från hemmet och varit borta flera dagar utan att höra av sig men alltid kommit hem frivilligt. Hennes umgängeskrets är inte heller den bästa. Detta har pågått under flera år men trappats upp hela tiden. Föräldrarna har bett om placering i familjehem och flickan har också sagt att hon vill det. Enligt soc är familjehemsplacering inte möjlig. Varför är detta inte möjligt om alla är med på det? Vad säger lagen? Som det är nu håller familjen på att gå under.Vänliga hälsningar från en orolig farmor.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Socialtjänstens verksamhet lyder främst under Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas. Man ska alltid ha barnets bästa som utgångspunkt då man fattar beslut med stöd av lagen. Socialtjänstlagen är till stor del uppbyggd på vaga formuleringar, framförallt för att uppnå den flexibilitet som kan krävas i det specifika fallet. I Socialtjänstlagens 6:e kapitel finns bestämmelser om vård i familjehem. Anledningen till att socialtjänsten menar att familjehemsplacering inte är möjlig skulle kunna vara att de inte anser att det är det bästa för ditt barnbarn. Detta är en svårbedömd fråga, men om du/ni anser att socialtjänsten har agerat på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa och att socialtjänsten istället bör placera flickan i familjehem så kan ni överklaga myndighetens beslut i ärendet till förvaltningsrätten. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar. Jag hoppas situationen ordnar sig för er!Med vänliga hälsningar,

Räknas olycksfallsersättning som inkomst?

2016-12-20 i Myndigheter
FRÅGA |har fått 4000 kr i början av månaden från folksam olycksfallsersättning då jag fått ett ärr på pannan efter en olycka hemma. socialförvaltnignen har skickat ett brev om att de ska dra av dessa pengar från mitt försörjningsstöd. kan detta verkligen vara korrekt? dessa pengar borta och jag har inga pengar till hyran ifall de ger avslag. kan de verkligen dra av olycksfallsersättning från försörjningsstöde?
Jenny Ångström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person inte kan tillgodose sina behov varken på egen hand eller något annat sätt har hen rätt till försörjningsstöd. Detta framgår av 4 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (SoL) (se här). Rätten till försörjningsstöd prövas genom en individuell behovsprövning som Socialtjänsten gör. Eftersom försörjningsstödet är tänkt att vara en ”sista utväg” beaktas den sökandes egna tillgångar och andra möjligheter att tillgodose sina behov. Socialtjänsten kommer alltså att kontrollera dina inkomster och dina tillgångar. Anses dessa tillräckliga för att du ska kunna tillgodose dina behov kan försörjningsstödet dras in. Ersättningen som du har fått är ett s.k. ideellt skadestånd. Ideella skadestånd räknas som inkomst, vilket framgår av förarbetena till SoL (se här) på sidan 94-95. Svaret på din fråga är alltså att olycksfallsersättning ses som inkomst och motsvarande summa kommer att dras bort från ditt försörjningsstöd. Jag hoppas att detta är svar på dina frågor, om inte är du välkommen att höra av dig igen.

Fråga om när kommunala skolors expeditioner måste vara bemannade

2016-11-25 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka skyldigheter kommunala skolor har att ha expeditionen bemannad - såväl under terminen som när det är lov.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Mot bakgrund av att kommunala skolor utgör så kallade förvaltningsmyndigheter regleras dessa av Förvaltningslagen. Detta innebär, enligt 5 § tredje stycket Förvaltningslagen, att kommunala skolors expeditioner måste hålla öppet åtminstone två timmar varje helgfri måndag - fredag (d.v.s. oavsett om det är lov eller inte). Om det är fråga om midsommarafton, julafton eller nyårsafton behöver dock expeditionen inte hålla öppet.Med vänlig hälsning

Har kommunen rätt att börja bygga trots överklagan?

2016-10-16 i Myndigheter
FRÅGA |Jag bor i ett område i Solna där kommunens ledning har planer på att bygga – överbebygga, anser vi boende.Vi överklagade till Förvaltningsrätten och fick avslag efter ett år. Då gick vi vidare med ett överklagande till Kammarrätten, som ännu inte har svarat – det har bara gått två månader sedan överklagandet lämnades in.Nu ska kommunen ändå ta upp byggplanerna mycket snart, i Byggnadsnämnden. Vi hade uppfattningen att under den tid ett överklagande finns hos en domstol (i det här fallet Kammarrätten) som ännu inte har gett ett svar, kan inte planerna för ett byggande börja utformas.Så hur kommer det sig att kommunen inte behöver invänta Kammarrättens svar på vårt överklagande i den här frågan?Vänlig hälsningSolna
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kommunallagen (KL) 10 kap. 14a § reglerar din fråga. Den anger; att ett beslut som kan överklagas får verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Det innebär helt enkelt att även om det kommunala beslutet kan överklagas får kommunen verkställa beslutet (bygga i ert fall). Dock gäller detta ju om särskilda skäl inte talar emot det. I lagmotiven anges följande: "om beslutet faktiskt har överklagats och det finns en realistisk möjlighet att det faktiskt kan upphävas, bör omedelbar verkställighet i regel inte ske". Kommunen verkar ha gjort bedömningen i ert fall att det inte finns en realistisk möjlighet att beslutet upphävs. Kommunen måste ha gjort en individuell prövning om det finns en realistiskt chans, har de inte gjort den bedömningen kan de få kritik från JO. Om ni vinner er överklagan gäller enl. KL 10:15 att 1. beslutet rättas i den utsträckning det är möjligt och 2. ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i princip att bygget ska rivas. Dock är det kommunen som avgör om det är möjligt/rimligt att riva det de byggt men om ni inte håller med om deras beslut kan ni överklaga även detta beslut och verka för att de ska riva bygget. Det finns inga sanktionsmöjligheter för åsidosättande av dessa rättsregler, de omfattas inte av ”myndighetsutövning” och tjänstefel enl. 20:1 BrB är därmed uteslutet. Och det finns Ingen möjlighet till vite. Det ni kan göra är att anmäla till Justitieombudsmannen vilket kan leda till kritik, dock gäller detta inte kommunfullmäktige men exv. kommunstyrelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se