Rast för minderårig

2016-02-01 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag har en 16 årig dotter som jobbar på ett café varannan lördag och söndag. (12.00-16.00). Min fråga är om hon som nu, måste ta rast en halvtimme. Hon vill hellre jobba och få betalt för 4 timmar istället för 3,5.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rast finner du i vanliga fall i arbetstidslagen (1982:673) men då din dotter är minderårig gäller särskilda regler för hennes arbetstid enligt 1 § arbetstidslagen. Dessa regler hittar du i 5 kapitlet arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Då din dotter är 16 år gäller enligt 5 kap. 5 § AML särskilda föreskrifter gällande arbetstidens längd.Arbetsmiljöverket har utfärdat en förskrift gällande minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Din dotter är enligt denna föreskrift en ungdom och har enligt 18 § efter senast fyra och en halv timmes jobb rätt till en 30 minuters lång rast. Om ni önskar att en förändring av rasten får ni prata med arbetsgivaren om detta och se om ni kommer fram till en överenskommelse. Kom dock ihåg att arbetsgivaren, enligt lag, vid 4.5 h arbete är skyldig att ge arbetstagarna en halvtimmes rast. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rastens förläggning

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |En fråga om rast.Finns det regler om hur snart efter arbetsdagens början som en rast kan påbörjas. Till exempel kan arbetsgivare lägga en rast redan efter en arbetad timme? Jag har fått för mig att de första 2 och de sista 2 timmarna inte kan vara rast. Är jag ute och "cyklar" eller stämmer det?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande rast regleras av arbetstidslagen (1982:673). I 15 § anges att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Rasternas förläggning ska enligt samma bestämmelse "vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Vad som avgör om rastens föreläggning är tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena beror på omständigheterna i Ditt fall. Hur långt arbetspasset är och vad för arbetsuppgifter Du har är exempel på faktorer som bör beaktas. Exempelvis skulle en rast kunna placeras under de två sista timmarna av ett arbetspass om passet exempelvis löper från klockan 07.00 till 14.00 och rasten inleds klockan 12.00.Enligt 3 § arbetstidslagen så får undantag från 15 § göras i kollektivavtal. Kollektivavtalet ska då i sådant fall överensstämma med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Av artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Avseende lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi

Förläggning av rast

2013-11-28 i Rast
FRÅGA |Hej. Vägarbetstidslagen säger att rast skall ske efter senast 6 timmar. Kan delas upp i 15 minuters intervaller. Om det inte inverkar på arbetets göranden. Vem bestämmer när rast skall ske? Har chauffören rätt att avgöra när han kan ta rast, eller kan arbetsgivaren enväldigt bestämma när rast skall ske? (Rasten är inte schemalagd.)
Oskar Holmer |Hej och tack för din fråga! I lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete (Vägarbetstidslagen) finns bestämmelser om rast i 18 §. Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast. Rastens längd är beroende på arbetstidens längd och rasten får, som du nämner, delas upp på flera perioder om minst 15 minuter vardera. I Vägarbetstidslagen framkommer det inte om det är arbetsgivaren eller den anställde som avgör när rast ska äga rum. Den allmänna arbetsrättsliga utgångspunkten är dock att det är arbetsgivaren som ensidigt har rätt att fritt leda och fördela arbetet, arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt. Den är en grundläggande arbetsrättslig princip. Enligt ett flertal avgöranden från Arbetsdomstolen omfattar arbetsledningsrätten även rätten för arbetsgivaren att bestämma när raster ska infalla. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser om rast i det avtalet. Jag ber dig också kontrollera ditt anställningsavtal för att se om det finns några bestämmelser om rast finns där. Annars har arbetsgivaren en ensidig rätt att bestämma över rasternas förläggning, förutsatt att Vägarbetstidslagen följs. Om din arbetsgivare väljer att inte bestämma när rasterna ska infalla är det upp till dig som anställd. Det är viktigt med rast så se alltid till att lagen följs. Se lagen https://lagen.nu/2005:395 och avgörandena AD 1960 nr 20, AD 1968 nr 9 och AD 1979 nr 66 för mer information. Vänligen,

Rätt till lunch

2016-01-29 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som ekonomibiträde på en förskola. Jobbar kl 8:00-13:00. Har jag rätt till lunch då? Hälsningar Therese
Azra Huzejrovic |Hej Therese och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rast finner du i arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Enligt 15 § ATL får du som arbetstagare inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Under rasten får man lämna arbetsplatsen. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan dock annat ha avtalats eftersom det enligt 3 § ATL får göras undantag från tidigare nämnda bestämmelse. Rätten till lunch kan därmed vara reglerad i ett eventuellt kollektivavtal eller i ditt individuella anställningsavtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Dygnsvila och rast

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |Får man jobba 10,5 timmar i sträck utan möjlighet till rast inom vården? Samt får man schemalägga apt möten för nattpersonalen och därmed bryta deras viloperiod mellan arbetspassen?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Frågor gällande arbetstid och rast regleras i arbetstidslagen (1982:673) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Direktivet är inte direkt tillämpligt utan Sverige har istället en skyldighet att anpassa sin lagstiftningen i enlighet med direktivet. Jag kommer nedan svara på Dina två frågor i tur och ordning och avsluta med en sammanfattning.Gällande Din fråga om rast så har Du rätt till rast var femte timma, 15 § arbetstidslagen. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till sjukdom, annan av arbetsgivaren oförutsägbar händelse eller med hänsyn till arbetsförhållandena, 16 § arbetstidslagen. Avvikelse från 15 § får dock göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. I kollektivavtal kan även stadga att arbetstagaren ska ha måltidsuppehåll istället för rast. Avvikelserna får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. I artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Gällande Din fråga om nattpersonals viloperiod mellan arbetspassen så har alla arbetstagare, oavsett nattpersonal eller ej, rätt till s.k. dygnsvila. Enligt 13 § arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars dygnsvila. Med dygnsvila avses en sammanhängande ledighet under ett dygn. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. Dock föreskrivs här, precis som i frågan ovan, att det inte får medföra mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Dygnsvila regleras i artikel 3 i direktivet som stadgar att arbetstagaren ska ges 11 timmars vila under ett dygn (dvs. artikeln säger detsamma som arbetstidslagen), men även här får undantag göras genom kollektivavtal under förutsättning att kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges (se ovan).Ovan har en mängd bestämmelser nämnts men jag hoppas att Du inte finner det allt för svårt att förstå. Sammanfattningsvis kan följande sägas:Raster: Du har rätt till rast var femte timma. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll. Kollektivavtal kan reglera att Du inte har rätt till rast var femte timme. Dock måste dessa avvikelser överensstämma med kraven i direktivet vilket stadgar att arbetstagarna ska ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges. Slutsats: Du har rätt till rast, eller i vissa fall måltidsuppehåll, om Du arbetar 10,5 timma i sträck. Undantag kan göras i kollektivavtal men då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Nattpersonals viloperiod: Nattpersonal har rätt till 11 timmars dygnsvila. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, dock inte så att det leder till mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Direktivet stadgar 11 timmars dygnsvila precis som arbetstidslagen, men även här får undantag göras genom kollektivavtal. Då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Rastschema - Förläggning av arbetstid

2013-12-21 i Rast
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga ang min sambos arbete. Han jobbar i en livsmedelsaffär på 80 % ca, även hans 4 andra medarbetare jobbar ungefärligt lika mycket och några jobbar 100%. Till saken: De har fram tills nu haft fria raster att ta ut - allt mellan 30-60 minuter beroende på dagar osv. Han och flera därtill har då valt att dela upp sina raster och skött detta sinsemellan. Nu har någon annan anställd klagat på att folk tar raster när de vill och att det inte borde vara okej. Chefen har då i sin tur satt upp ett rastschema men inte för alla i personalen utan bara för fyra stycken. Nu måste min sambo plus de andra tre äta sin frukost och lunch på tider som för dem inte är rimliga. Jag tycker detta låter helknasigt men jag skulle gärna vilja veta mer om detta. Borde inte då alla anställda iallafall ha ett rastschema? Tänker främst på detta med att ge några sämre förutsättningar än andra. Mvh/ Sofia
Matilda Hellström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Arbetstidens förläggning ingår i arbetsgivarens arbetsledningsbefogenheter. Det innebär att arbetsgivaren ensidigt kan ändra hur arbetstiden ska organiseras och denna befogenhet ändras inte av att arbetsgivaren under lång tid iakttagit viss arbetstidsförläggning. Den lagreglering som finns består av 15 § arbetstidslagen som säger att rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Om rasterna är reglerade i kollektivavtal eller arbetstagarens individuella anställningsavtal måste arbetsgivaren följa detta, men annars kan arbetsgivaren bestämma över arbetstagarnas raster som hen önskar så länge hen håller sig inom ramen för arbetstidslagen. Om det är reglerat i avtal gör arbetsgivaren sig skyldig till avtalsbrott om hen bryter mot detta.

Rätt till rast - arbete i butik

2013-04-29 i Rast
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående raster på arbetsplats. Jag har hört att det är lag på att man ska ha 30 minuters rast efter 5 arbetade timmar. På min arbetsplats får vi ingen rast. Jag jobbar i butik och ibland kan man behöva jobba i 12 timmar i sträck utan rast, oftast arbetar man ensam. Därför finns ingen som byter av så att man kan få rast. Jag undrar om detta är lagligt? Och om det inte är det, kan man göra något åt situationen? Tack på förhand.
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga. Av arbetstidslagen framgår att arbetstagare har rätt till rast och att dessa raster planeras så att du inte behöver arbeta mer än fem timmar i följd. En rast innebär i normalfallet att du inte har skyldighet att vara på din arbetsplats. Rasterna kan dock ersättas av sk. måltidsuppehåll, dessa ska ge dig en möjlighet att äta trots att du har en skyldighet att vara på arbetsplatsen samt arbeta vid behov, du är givetvis berättigad till lön under ditt måltidsuppehåll. Av lagen framgår dessutom rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena - något som givetvis inte är uppfyllt om du tvingas arbeta i 12 timmar i sträck utan rast. Det enklaste vore att tala med din arbetsgivare. Är denne inte medgörlig bör du kontakta facket (även om du inte är medlem i facket själv så finns det hjälp att få). Jag rekommenderar dig att läsa tidigare svar från lawline där frågan har behandlats (ex http://lawline.se/answers/13328)Arbetstidslagen hittar du här: https://lagen.nu/1982:673Vänligen,