Kan jag bli åtalad för skadegörelse?

2017-03-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har blivit anmäld för skadegörelse (repa av bil). Det har gått 2 veckor sedan anmälan och jag fick bara reda på det genom en vän till mig. Hon som äger bilen påstår sig ha sett mig repa den. Eftersom det inte finns någon bevis mot mig, vad är chansen att en förundersökning har påbörjats? Eller att en förundersökning kommer gå vidare? Om det nu har påbörjats.
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna som rör vägen från anmälan till den slutliga domen finner vi i Rättegångsbalken (1942:740). När en anmälan kommit in till Polisen som medför anledning att misstänka att brott har begåtts ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Polisen kommer att utreda vem begått brottet och om det finns någon som är skäligen misstänkt till brottet (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Eftersom kvinnan vars bil skadats angivit dig är du skäligen misstänkt för skadegörelsen. Åklagaren tar över fallet och utreder om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Finns det inte något bevis mot dig, t.ex. film, vittnen, GPS-lokalisering eller liknande som pekar på att du gjort det, har åklagaren inte tillräckliga skäl att väcka åtal. Chansen att ärendet går vidare från förundersökningsstadiet till åtal är därför mycket liten. Om åklagaren inte längre finner anledning att fortsätta utredningen mot dig kommer den att läggas ned (23 kap. 4 § Rättegångsbalken).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är en knuff för brott och är ett vittnesmål tillräcklig bevisning?

2017-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag är polisanmäld för att ha knuffat till en pojke i min dotters skolklass och ska höras av en polis, i anmälan anges inga skador och jag hävdar givetvis att jag är oskyldig. Min dotter och den här pojken är åtta år och inga vittnen finns. Har också gjort en motanmälan om förtal. Enligt polismannen rör det sig om ofredande alternativt ringa misshandel. Vad kan påföljd bli och borde inte förundersökning läggas ner? Jag är oskyldig och det enda jag gjort är sagt till pojken på skarpen när han bråkat med min dotter.
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott och påföljd regleras i Brottsbalken (BrB). En knuff kan antingen rubriceras som ringa misshandel eller ofredande. För ringa misshandel krävs att pojken uppger att han känt smärta eller fått någon skada, 3 kap. 5 § BrB. Om pojken uppger att han inte känt någon smärta rör det istället ofredande, 4 kap. 7 § BrB. I vilket fall som helst är böter den mest sannolika påföljden. Jag kan inte uttala mig om vilket belopp en böter skulle hamna på, men det skulle antingen vara dagsböter (med belopp utefter straffvärdet och din inkomst) eller penningböter (ett fast belopp). Regler om förundersökning och hur processen går till efter polisanmälan finner du i Rättegångsbalken (RB). I ditt fall pågår en förundersökning. En förundersökning läggs ner om det inte finns anledning att fullfölja den, 23 kap. 4 § RB. Det kan till exempel vara att polisen uttömt alla utredningsmöjligheter eller att det inte längre finns någon misstanke emot dig. Åtal väcks endast om det finns tillräcklig bevisning. Jag kan inte uttala mig om ifall pojkens vittnesmål är tillräcklig bevisning. Det beror på om berättelsen är trovärdig och om den stöds av annan bevisning.Med vänliga hälsningar

Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal?

2017-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag har väntar 1 år på att förundersökningen utav ett brott jag utsatts för. personen i fråga är misstänkt för ofredande, förtal och hot. Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal? Förundersökningen är färdig och jag har yrkat på skadestånd.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 23 kap. rättegångsbalken finner man de grundläggande reglerna för hur en förundersökning ska bedrivas. Av 23 kap. 4 § rättegångsbalken (här) framgår bland annat att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger och att den ska läggas ned om det inte längre finns anledning att fullfölja den. Om förundersökningen däremot fullföljs, gäller det som huvudregel att åklagaren har absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckliga skäl för det. Åtalsplikten kan utläsas ur 20 kap. 6 § rättegångsbalken (här), som föreskriver att åklagare ska väcka talan för brott som hör under allmänt åtal, såvida inte något annat är föreskrivet. Sammantaget innebär alltså detta att åklagaren inte får dröja mer än nödvändigt med att fullfölja förundersökningen och väcka åtal, om tillräckliga skäl för åtal finns.Någon konkret tidsfrist inom vilken åklagaren måste väcka åtal finns dock inte, bortsett från att åtal måste väckas innan brottet preskriberas. Den yttersta tidsfristen inom vilken åtal måste väckas är alltså preskriptionsfristen för respektive brott. Preskriptionsfristens längd beror på brottets straffmaximum. Varken förtal, ofredande eller olaga hot av normalgraden kan leda till strängare straff än fängelse i ett år. Av 35 kap. 1 § brottsbalken (här) framgår därmed att samtliga tre brott preskriberas två år efter att de begicks. Åtal måste således väckas inom två år från brottstillfället.Kort sammanfattat har åklagaren alltså en skyldighet att bedriva förundersökningen skyndsamt och väcka åtal när det finns tillräckliga skäl för det. Den enda konkreta tidsfrist som är relevant i ditt fall är dock preskriptionstiden. På grund av preskriptionen, måste nämligen åtal väckas inom två år efter brottstillfället.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Skyldighet att ta upp anmälan?

2017-02-16 i Förundersökning
FRÅGA |Brottsbalken 15 kap §6 och /eller 7§Hej LawlineJag undrar om åklagaren måste ta upp en anmälan enligt ovan §, om den är gjord riktad mot en befintlig anmälan?Och om det är så och åklagaren måste ta upp anmälan men inte gjort det, vad kan man göra då? Åklagaren har i fallet jag tänker på, fortfarande efter 9 månader inte tagit upp anmälan
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Till att börja med så ska anmälningar om brott göras till polismyndigheten och inte till en åklagare. Åklagare kan däremot besluta att inleda förundersökning om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Åklagare har däremot ingen generell skyldighet att bedriva en förundersökning om hon gör en bedömning att brottet inte kommer gå att utreda, en sådan bedömning kan även göras av polisen. Detta är väldigt vanligt till exempel i de fall då en cykel stulits under natten och det inte finns några spår eller iakttagelser. Däremot ska både polis och åklagare kunna motivera sina beslut att inte inleda förundersökning, eller att lägga ner en förundersökning. Om du ringer till polisen på telefonnummer 114 14 och ber att få prata med personen som handlagt ditt ärende och få höra deras motivering. En förundersökning kan återupptas om det tillförs nya uppgifter som gör att det finns anledning att kunna utreda brottet.

Kompletterande förhör

2017-03-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur ska jag bete mig i ett kompletterande förhör med Tullen för att det inte ska gå till Åtal när de vill ha kompleterande förhör betyder det att de inte har tillräckligt med Bevis för att Åklagaren ska kunna väcka åtal...
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har blivit kallade till ett kompletterande förhör då tullen vill ställa ytterligare frågor. Med största sannolikhet eftersom de anser att ert föregående förhör inte gav svar på alla tullens frågor, alternativt att nya frågor har uppkommit. Du undrar också hur du ska uppträda under förhöret för att ett åtal inte ska följa. Denna fråga kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till de enskilda omständigheterna i ditt ärende. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en advokat för vidare vägledning. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare med detta, kontakta oss gärna därför på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.Vänligen,

Allmänna grunder för husrannsakan

2017-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Har tullmyndigheten rätt att hävda husrannsakan i någon lägenhet, utan att ha papper ifrån tingsrätten t:ex han får det?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara enkelt på din fråga, så ja, de får göra genomföra en husrannskan utan att tingsrätten fattar beslut om det, men alla former av tvångsmedel kräver ”juridiskt underlag” för att få tillämpas. Vad gäller husrannsakan finns det två olika typfall; reell och personell. Den reella husrannsakan innebär att polis bereder sig tillträde till hus, rum eller förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag för att hitta bevis. För att en sådan ska vara aktuell krävs skälig misstanke om att brott med fängelse som påföljd har begåtts. Polisen får även bereda sig tillträde till platsen där brottet begåtts för att beslagta föremål eller om det finns synnerlig anledning att anta att föremålet finns någon annanstans, även gå till andra platser. Den personella husrannsakan innebär att polis istället hämtar en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras. Detta sker i normalfallet hos den eftersökta personen, men om det finns synnerlig anledning att anta att personen finns någon annanstans, får även detta ske. Med synnerlig anledning avses här att man har en konkret omständighet som påvisar att polisen kan förvänta sig att hitta personen på den specifika platsen. Som huvudregel ska beslut om husrannsakan fattas av polisens undersökningsledare, åklagare eller av en domstol. Om beslutet om husrannsakan inte kan vänta, får även en polisman fatta beslutet. Men det krävs som sagt inte att tingsrätten fattar beslut om en husrannsakan. Ovanstående regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Allmänna grunder för husrannsakan

2017-02-21 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Krävs det juridiskt underlag för att polis ska få göra husrannsakan, liknande USAs "warrant"? På vilka grunder får detta göras på annars?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara enkelt på din fråga, så ja, alla former av tvångsmedel kräver ”juridiskt underlag” för att få tillämpas. Vad gäller husrannsakan finns det två olika typfall; reell och personell. Den reella husrannsakan innebär att polis bereder sig tillträde till hus, rum eller förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag för att hitta bevis. För att en sådan ska vara aktuell krävs skälig misstanke om att brott med fängelse som påföljd har begåtts. Polisen får även bereda sig tillträde till platsen där brottet begåtts för att beslagta föremål eller om det finns synnerlig anledning att anta att föremålet finns någon annanstans, även gå till andra platser. Den personella husrannsakan innebär att polis istället hämtar en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras. Detta sker i normalfallet hos den eftersökta personen, men om det finns synnerlig anledning att anta att personen finns någon annanstans, får även detta ske. Med synnerlig anledning avses här att man har en konkret omständighet som påvisar att polisen kan förvänta sig att hitta personen på den specifika platsen. Som huvudregel ska beslut om husrannsakan fattas av polisens undersökningsledare, åklagare eller av en domstol. Om beslutet om husrannsakan inte kan vänta, får även en polisman fatta beslutet. Ovanstående regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänlig hälsning,

Överpröva nedlagd förundersökning

2017-02-10 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan! Jag råkade ut för en våldtäkt förra året i april och anmälde detta precis efteråt. Personen som utförde våldtäkten blev kallad till förhör, och jag också. Det fanns bevis på att han ljugit om flera saker, men eftersom allt hände i hans lägenhet så var det ingen som såg under själva våldtäkten. Dom la ner fallet och jag mådde jättedåligt under en lång tid efter. Nu känner jag att jag vill överklaga beslutet, eftersom jag anser att det finns tillräckligt med bevis. Men kan jag överklaga såhär långt efter? Hur gör jag? Tack!
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är man missnöjd över ett beslut om att lägga ner en förundersökning kan man begära så kallad överprövning av beslut. En begäran om överprövning av beslut ska skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning så du kan begära det idag.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,