Skyldighet att uppge lösenord till beslagtagna elektronikföremål

2016-10-18 i Förundersökning
FRÅGA |Är det olagligt att vägra uppge lösenord till datorer, mobiltelefoner och dylikt till polisen om man skulle bli tillfrågad om dessa under en utredning? Kan en domare "tvinga" dig att uppge dessa lösenord?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Du har ingen skyldighet att uppge lösenord eller annat under en pågående utredning. En domare kan heller inte tvinga Dig att uppge sådan information för polisen. I och med en husrannsakan får polisen rätt att beslagta, ta i förvar eller annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredning. Det är alltså polisens - och inte den brottsmisstänktes - uppgift att fullgöra husrannsakan i den mån det tillför underlag för brottstutredningen. Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

När hamnar man i polisens misstankeregister?

2016-10-09 i Förundersökning
FRÅGA |Om man har varit misstänkt för brott. Delgivits misstanke - varit anhållen .. förundersökning inleds. mm Men sen läggs förundersökningen ner antingen av brist på underlag för förundersökningen eller att åklagaren kommer fram till att det inte längre finns skäl att misstänka att vederbörande har begått brott - tex för anna person identifieras som gärningsperson eller andra skäl där ingen person identifieras med et är klart att den misstänkte inte är skyldig. När hamnar man i dessa fall i misstankeregistret ?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!En person som skäligen misstänkt för ett brott hamnar i polisens misstankeregister. Detta bl.a. för att underlätta brottsutredningen och samarbetet myndigheter emellan som jobbar med brottsbekämpning. Vidare krävs att personen som är skäligen misstänkt har fyllt 15 år och brottet denne är misstänkt för finns med i brottsbalken eller annan lag där strängare straff än böter kan dömas ut eller om brottet har begåtts utomlands och motsvarar ett "brottsbalksbrott" eller brott med strängare straff än böter i straffskalan i Sverige och rättegång angående personen skuld ska ske i Sverige, se 3 § lag (1998:621) om misstankeregister. När någon inte längre är skäligen misstänkt för ett sådant brott jag redogjort för ovan finns inte anledning för polisen att ha kvar uppgifter om misstanke i misstankeregistret. Uppgifterna ska då tas bort ur registret, se 13 § lag (1998:621) om misstankeregister. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan ett rattfyllerimål och ett körkortsärende handläggas parallellt?

2016-09-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej. Jag blev i början av sommaren stoppad av en polisbil på grund av att jag körde ner i ett dike på en mindre landsväg ute på landsbygden. Polisen misstänkte att jag hade kört rattfull, så jag fick ta ett blodprov. Jag har fått svar ifrån blodprovet och det visade att jag hade 1.3 promille i alkohol i blodet. Jag väntar fortfarande svar från domstolen, på att komma på förhör. Jag har heller inte blivit kontaktad av vare sig Polisen eller åklagaren gällande förundersökningen eller om jag på sannolika själ är misstänkt för grovt rattfylleri. För övrigt har jag överklagat Transportstyrelsens beslut som handlar om hur lång spärrtid mitt körkort ska ha. Jag vet även om att själva körkortsfrågan handläggs separat av Transportstyrelsen och, att brottet hamnar under allmänt åtal hos polisen. Det jag undrar över, är om processen som handlar om min överklagan av transportstyrelsens beslut. Om den handläggnings processen förhindrar/ bromsar in polisens/åklagarens arbete med förundersökningen eller är det så att båda processerna kan fortgå samtidigt utan att processerna bromsar eller förhindrar varandra.?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!I Sverige råder fri bevisprövning och det är åklagaren som under förundersökningen ansvarar för insamlandet av bevisning. Det är mycket möjligt att åklagaren gärna vill lägga Transportstyrelsens beslut till grund för sitt yrkande att du ska fällas till ansvar för grovt rattfylleri. Processerna kan alltså fortgå samtidigt men av taktiska skäl kanske åklagaren vill att Transportstyrelsen ska hinna fatta beslut i körkortsfrågan, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:2 och 4 § 2 st. förundersökningskungörelse (1947:948). Att observera är att Transportstyrelsens beslut enbart har bevisverkan i målet och kommer inte per automatik vara avgörande för hur rätten dömer. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur hemlig är informationen i en brottsutredning?

2016-09-25 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare får uppdateringar om ett brott som jag är misstänkt för. De har fått information om att jag är misstänkt för brott en vecka efter att det hände med utförlig information, samt att de nu fått reda på att det gått vidare till åklagare. Förundersökningsprotokollet blir väl inte en offentlig handling innan åtal är väckt, hur kan de få reda på denna information?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.Precis som du skriver så är förundersökningsprotokollet hemligt fram till dess att åtal väcks. Dock har polisen en skyldighet att utreda brott vilket kan inkludera förhör med personer som kan veta något om brottet. Den som blir förhörd har normalt rätt att få reda på vad förhöret handlar om. Polisen har dock alltid en skyldighet att värna om individers integritet. De ska alltid överväga vad ett utlämnande av en känslig uppgift orsakar för men för individen kontra hur viktigt det är ur brottsutredningssynpunkt att uppgiften lämnas för att komma vidare i utredningen. Jag gissar att det är på den vägen din arbetsgivare fått dessa uppgifter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sannolikhet för ytterligare husrannsakan efter en första husrannsakan

2016-10-12 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag har haft en hurannsakan där det påträffades narkotika i mängd som uppnår till narkotikabrott av normalgraden samt patroner men inget vapen, hur stor är chansen att dom gör en ny husrannsakan och vad för grunder behöver dom?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.1) Grunder för husrannsakanFör att polisen ska få göra en husrannsakan krävs för det första att finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är en låg misstankegrad. För det andra ska misstanken röra brott som kan leda till fängelse (rättegångsbalken 28:1).Husrannsakan som redan har skett hos dig skedde förmodligen på grund av att polisen misstänkte att narkotikabrott och/eller vapenlagsbrott begåtts (om det är så att du inte har tillstånd att ha ammunitionen). Husrannsakan var tillåten eftersom båda brotten kan leda till fängelse (1 § narkotikastrafflagen och 9:2d vapenlagen).2) Sannolikhet för ny husrannsakanAtt en husrannsakan redan skett en gång förhindrar inte att en husrannsakan sker igen. Däremot får husrannsakan endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller den skada i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (proportionalitetsbedömning, rättegångsbalken 28:3a). Detta innebär att det måste övervägas om en ytterligare husrannsakan är tillräckligt påkallad i förhållande till den olägenhet det innebär för dig.Sannolikheten att en ny husrannsakan sker beror således på proportionalitetsbedömningen (vilken som huvudregel görs av åklagare eller förundersökningsledare). Om polisen inte beslagtog narkotikan och/eller ammunitionen vid den första husrannsakan kan detta tala för att det framstår som påkallat att göra en till. Ett annat skäl för en till husrannsakan kan vara om misstanken höjts och de behöver genomföra en till för att ytterligare undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen. Det som talar mot är att det redan skett en husrannsakan och att en till skulle innebära en för stor olägenhet för dig. Vid en samlad bedömning framstår det inte som helt osannolikt att en till husrannsakan sker, men det är svårt att säga utan att veta mer om vad som skedde vid den första.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter när dator beslagtagits

2016-10-02 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Lawline! Min privata dator som jag även använder i jobbet har blivit beslagtagen av polisen med en del av mitt arbete på den som jag iom det förlorat. Enligt ansvarig hos polisen så kommer jag inte få tillbaka datorn på ett par veckor/månader vilket kommer bli ett problem för mig i jobbet. Vilka rättigheter och möjligheter har jag i den här situationen? Tacksam för svar och alternativ till lösningar.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 27 kap. rättegångsbalken (här) regleras när och hur egendom får tas i beslag. Av 27 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att egendom kan tas i beslag av tre olika skäl: (1) Om den skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, (2) om den skäligen kan antas vara avhänd någon genom brott eller (3) om den skäligen kan antas vara förverkad på grund av brott. I tredje stycket i samma paragraf framgår att det alltid ska råda proportionalitet när ett beslag sker, det vill säga att beslagets syfte måste överväga de motstående intressen som finns och det intrång som beslaget innebär. Beslut om beslag kan enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken fattas av åklagare eller förundersökningsledare, men kan även enligt enligt 27 kap. 5 § rättegångsbalken prövas av tingsrätten på yrkande av åklagare eller förundersökningsledare. Om beslaget har beslutats av åklagaren eller förundersökningsledaren utan tingsrättens inblandning, kan du enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken begära att rätten ska pröva beslaget. Rätten ska då så snart som möjligt hålla en förhandling där du får möjlighet att framföra dina argument varför beslaget ska hävas. Du kan då argumentera för att beslaget innebär ett alldeles för stort men för dig, till exempel eftersom du inte kan utföra ditt arbete som vanligt utan datorn. Det bör dock nämnas att det är relativt ovanligt att beslag hävs på grund av bristande proportionalitet. Många gånger väger syftet med beslaget mycket tungt. Kanske kan du även argumentera för att det överhuvudtaget saknas skäl att beslagta datorn, men eftersom jag inte vet något om skälen bakom beslaget kan jag inte uttala mig om sannolikheten att du vinner framgång med en sådan argumentation.Om rätten beslutar om beslag eller fastställer ett redan verkställt beslag, ska den enligt 27 kap. 7 § rättegångsbalken sätta ut den tid inom vilken åtal ska väckas. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt, men kan vid behov förlängas. Denna tid ger dig en uppfattning om hur länge du kan behöva vara utan datorn eftersom beslaget kan hävas efter åklagaren beslutat att inte väcka åtal, eller efter att ett väckt åtal har prövats av rätten och rätten inte har beslutat att förklara datorn förverkad.Tingsrättens beslut i beslagsfrågan kan överklagas till hovrätten. En skriftlig begäran om överklagande måste i så fall enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken (här) lämnas in till tingsrätten inom tre veckor från att beslutet meddelades. Du behöver inte prövningstillstånd för att få frågan prövad av hovrätten.Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få beslaget prövat av tingsrätten, om det inte redan har skett. Tingsrätten ska då hålla en förhandling där du får möjlighet att argumentera för att beslaget ska hävas. Om rätten fastställer beslaget ska den meddela inom vilken tid åtal ska väckas, vilket ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. I så fall kan du även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du nu har en bättre uppfattning om vilka medel som står dig till buds.Med vänlig hälsning,

Läggs en brottsutredning ner om beslagtaget gods lämnas tillbaka till den bestulne?

2016-09-26 i Förundersökning
FRÅGA |jag är misstänkt för snatteri, nu efter tre månader efter händelsen fick jag endast ett beslut om beslag från polisen. I beslutet framgår det att varorna som beslagtogs skall återlämnas till butiken. det framgår även att man kan överklaga beslutet till tingsrätten ifall man inte är nöjd.Jag blev aldrig förhörd vid brottsplatsen. Har inte fått någon anmälan heller från polisen. Min fråga är nu ifall ärendet är nedlagt genom att man återlämnar föremålet? eller kommer en förundersökning inledas? kan polisen ta ett beslut endast genom att gå butikskontrollantens förhör?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Så fort det finns anledning att anta att ett brott har begåtts ska polis eller åklagare inleda en förundersökning, rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:1 1 st. Det är i princip bara om en utredning från början skulle framstå som utsiktslös som en förundersökning inte behöver inledas, se RB 23:1 2 st. Som du beskriver situationen är du redan misstänkt för att ha begått ett snatteri. Polis och åklagare har alltså anledning att inleda en förundersökning för att utreda om du eller någon annan skäligen kan misstänkas för brottet, se RB 23:2. En polisman får ta stöldgods i beslag även om en förundersökning inte kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet, se RB 27:1 1 st. Som du angett är du enbart ”misstänk” vilket är en lägre misstankegrad än ”skäligen misstänk”. Att du inte fått mer information i ärendet beror just på att misstankegraden mot dig ännu inte är så stark. Om utredningen kommer så långt att du bli ”skäligen misstänkt” för snatteri kommer du vid ett förhör att underrättas om misstanken, se RB 23:18 1 st. Jag tolkar din situation som att en förundersökning redan pågår hos polis och eventuellt åklagare. Du ska inte tolka beslutet om att det beslagtagna godset lämnas tillbaka till den bestulne som ett tecken på att ärendet är nedlagt. Dock tycker jag inte du ska gå omkring och oroa dig heller. Polisen kan mycket väl fatta beslut om att inleda en förundersökning efter ett förhör med en butikskontrollant. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Pågående förundersökning?

2016-09-12 i Förundersökning
FRÅGA |Hej det har snart gått 3 månader sen jag blev misshandlad och jag har inte hört något av varken polisen eller åklagaren.Hur länge ska man vänta tills man får ett svar?Det känns som om dom inte tar detta på allvar.
Felix Sjöberg |Hej!Om du har gjort en anmälan hos polisen och förundersökning har inletts råder normalt sekretess vilket gör att polisen inte får lämna ut speciellt mycket uppgifter om vad som händer i utredningen. Om det är du som är utsatt för brottet och har gjort anmälan har du däremot självklart viss insyn i ärendet. Normalt meddelar polisen målsäganden om en förundersökning läggs ner, och om så inte har hänt borde det innebära att utredningen pågår. För att vara helt säker är det enklaste sättet om du ringer till polisen på 114 14 och ber att få prata med handläggaren i ditt ärende. Det finns alltid en sådan handläggare som kan svara på dina frågor om ärendet.Hoppas att du fått svar på din fråga!