Information från en nedlagd förundersökning?

2017-04-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, om jag fått vetskap om att jag blivit polisanmäld, men inte fått information om detta från polisen, hur kan jag ta reda på om förundersökning pågår eller om den lagts ner? Samt om den lagts ner, hur kan jag få tag ett ett eventuellt ärende nr till denna förundersökning, då jag inte har informeras på något sätt?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Polisen informerar normalt inte den som misstänks för ett brott om detta innan viss tid förflutit i förundersökningen och det är dags att delge misstanke. Anledningen är att det skulle försvåra utredningen om man direkt fick veta att man blivit anmäld för ett brott, och att personen då skulle ha möjlighet att förstöra bevisning och liknande.Uppgifterna som finns i polisens misstankeregister omfattas om lagen om misstankeregister och är skyddade av viss sekretess. I 8 § och 8 a § framgår under vilka förutsättningar som enskilda personer har rätt att ta del av uppgifter ur registret. Normalt är det inte möjligt för en enskild person att få ut uppgifter om sig själv ur registret, om det inte rör sig om en person som söker anställning på ett boende som tar emot barn, då måste ett sådant utdrag begäras enligt en annan speciell lag. Däremot är en nedlagd förundersökning en allmän handling som normalt är offentlig och kan begäras ut från myndigheten. För detta krävs att du kan ge tillräckligt med information om handlingen så att den kan identifieras. Lite beroende på handlingens karaktär, vilket brott det rör sig om och liknande kan delar av förundersökningen vara belagda med sekretess, men det är en prövning som görs innan det beslutas om handlingen får lämnas ut. För fysisk form tas dessutom ut en avgift för handlingar som omfattar med än 9 sidor.

Får polisen beslagta min mobil?

2017-03-29 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Min son är misstänkt för brott och sitter i nuläget häktad sedan 1 vecka. Idag hade jag polis hemma hos mig sim ville göra husrannsakan.Detta gjordes och när jag inte svarade som de ville på deras frågor så kontaktade de åklagare som då gav dem rätten att ta MIN mobil.Jag förklarade för dem att mobilen är min och det är enbart jag som använder den. Dessutom är jag kroniskt sjuk och får ofta svåra yrselattacker då jag behöver kunna kontakta vänner, familj och sjukvård för hjälp.Men de tog ändå min mobil och lämnade mig helt utan.Jag är inte misstänkt för något brott och är inte heller misstänkt för att ha något med sonens brott att göra då det handlar om en misstänkt misshandel.Får de göra på detta vis?Jag känner mig oerhört kränkt och vill verkligen inte dela med mig av mitt privatliv som ryms i den telefonen.Dessutom har de nu satt mig i en sits där jag inte längre kan via telefon kontakta läkare eller arbetsgivare.Tacksam för svar!
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om beslag finns i Rättegångsbalkens 27 kapitel, det hittar du här. Enligt 27 kap 1 § får föremål beslagtas som skäligen kan antas 1) ha betydelse för utredningen om brott, 2) vara avhänt någon genom brott eller 3) kunna förverkas på grund av brott. Även föremål som tillhör någon annan än den misstänkte kan tas i beslag om någon utav de tre ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda.Åklagaren har rätt att uppdra polisman att ta ett påträffat föremål i beslag, 27 kap 4 §, andra stycket. Även rätten kan förordna om att beslagta ett föremål, på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren, 27 kap 5 §. Om åklagaren utan rättens inblandning beslutat att mobilen skulle beslagtas, kan du enligt 27 kap 6 § begära att rätten ska pröva beslaget. Enligt 27 kap 1 §, tredje stycket gäller att föremål endast får tas i beslag om skälen för beslaget uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för motstående intressen. Eftersom du är kroniskt sjuk och behöver kunna kontakta sjukvård, familj och vänner skulle du (om du begär att rätten ska pröva beslaget) kunna argumentera för att de olägenheter beslaget innebär för dig inte står i proportion till skälen för beslaget. Något du möjligen också skulle kunna argumentera för är att det saknas skäl för att överhuvudtaget beslagta mobilen, men då jag inte vet någonting om skälen för beslaget är detta svårt för mig att uttala mig om. Sammanfattningsvis har alltså åklagaren rätt att uppdra åt polisen att beslagta din mobil även om du inte är misstänkt, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Om mobilen tagits i beslag utan rättens inblandning kan du dock begära att rätten ska pröva beslaget, då du har möjlighet att argumentera för att beslaget ska hävas.Hoppas att svaret var till hjälp! Vänligen,

Kan jag bli åtalad för skadegörelse?

2017-03-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har blivit anmäld för skadegörelse (repa av bil). Det har gått 2 veckor sedan anmälan och jag fick bara reda på det genom en vän till mig. Hon som äger bilen påstår sig ha sett mig repa den. Eftersom det inte finns någon bevis mot mig, vad är chansen att en förundersökning har påbörjats? Eller att en förundersökning kommer gå vidare? Om det nu har påbörjats.
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna som rör vägen från anmälan till den slutliga domen finner vi i Rättegångsbalken (1942:740). När en anmälan kommit in till Polisen som medför anledning att misstänka att brott har begåtts ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Polisen kommer att utreda vem begått brottet och om det finns någon som är skäligen misstänkt till brottet (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Eftersom kvinnan vars bil skadats angivit dig är du skäligen misstänkt för skadegörelsen. Åklagaren tar över fallet och utreder om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Finns det inte något bevis mot dig, t.ex. film, vittnen, GPS-lokalisering eller liknande som pekar på att du gjort det, har åklagaren inte tillräckliga skäl att väcka åtal. Chansen att ärendet går vidare från förundersökningsstadiet till åtal är därför mycket liten. Om åklagaren inte längre finner anledning att fortsätta utredningen mot dig kommer den att läggas ned (23 kap. 4 § Rättegångsbalken).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är en knuff för brott och är ett vittnesmål tillräcklig bevisning?

2017-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag är polisanmäld för att ha knuffat till en pojke i min dotters skolklass och ska höras av en polis, i anmälan anges inga skador och jag hävdar givetvis att jag är oskyldig. Min dotter och den här pojken är åtta år och inga vittnen finns. Har också gjort en motanmälan om förtal. Enligt polismannen rör det sig om ofredande alternativt ringa misshandel. Vad kan påföljd bli och borde inte förundersökning läggas ner? Jag är oskyldig och det enda jag gjort är sagt till pojken på skarpen när han bråkat med min dotter.
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott och påföljd regleras i Brottsbalken (BrB). En knuff kan antingen rubriceras som ringa misshandel eller ofredande. För ringa misshandel krävs att pojken uppger att han känt smärta eller fått någon skada, 3 kap. 5 § BrB. Om pojken uppger att han inte känt någon smärta rör det istället ofredande, 4 kap. 7 § BrB. I vilket fall som helst är böter den mest sannolika påföljden. Jag kan inte uttala mig om vilket belopp en böter skulle hamna på, men det skulle antingen vara dagsböter (med belopp utefter straffvärdet och din inkomst) eller penningböter (ett fast belopp). Regler om förundersökning och hur processen går till efter polisanmälan finner du i Rättegångsbalken (RB). I ditt fall pågår en förundersökning. En förundersökning läggs ner om det inte finns anledning att fullfölja den, 23 kap. 4 § RB. Det kan till exempel vara att polisen uttömt alla utredningsmöjligheter eller att det inte längre finns någon misstanke emot dig. Åtal väcks endast om det finns tillräcklig bevisning. Jag kan inte uttala mig om ifall pojkens vittnesmål är tillräcklig bevisning. Det beror på om berättelsen är trovärdig och om den stöds av annan bevisning.Med vänliga hälsningar

Är en förundersökning slutförd när den lagts ned?

2017-04-06 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min fråga är gällande förundersökningar och försäkring.När en förundersökning är nedlagd, räknas den då som slutförd?Försäkringsbolag kräver nämligen ibland att förundersökningen ska vara slutförd för att de ska ge ut ersättning.Ibland kräver de också att polisanmälan ska ske "utan dröjsmål", vad är en rimlig tolkning av detta? Några dagar eller några timmar?Hälsningar,Ludvig
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!FörundersökningJag börjar med att förklarar när en förundersökning är slutförd och därefter vad en nedlagd förundersökning innebär och vad skillnaden är.Reglerna kring förundersökning finner vi i 23 kap. Rättegångsbalken (1942:740).När en förundersökning resulterar i att en person blir ”skäligen misstänkt” måste denne underrättas. Ibland får den misstänkte ta del av förundersökningen löpande, och när den är färdigställd ska förundersökningsledaren delge förundersökningen den misstänkte, s.k. slutdelgivning. Förundersökningen är i och med slutdelgivningen slutförd (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Åklagaren måste då fatta beslut om att väcka åtal eller inte.När en förundersökning läggs ned innebär det att anledning inte längre finns att fullfölja utredningen (23 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken). Det kan t.ex. bero på att det saknas spår efter brottslingen, eller att den påtalade gärningen inte är brottslig. Man säger att en förundersökning är avslutad när den läggs ned.Förenklat kan man säga att en förundersökning som inte resulterar i någon misstänkt läggs ned och därmed är avslutad, medan en förundersökning som slutdelgivits en misstänkt är slutförd.När försäkringsbolaget sätter upp ett krav att förundersökningen ska vara slutförd innebär det ett krav på att förundersökningen ska resultera i att en person blir "skäligen misstänkt". Tänk på att när en förundersökning upphör kan brottet, om det finns skäl, utredas på nytt. Beslut om en förundersöknings upphörande vinner alltså inte rättskraft.Utan dröjsmålDet finns ingen enhetlig definition vad ”utan dröjsmål” avser för tid. Det beror helt på vad är för något som ska göras, konsekvensen av att det inte görs, vem det är som ska göra det och i vilket sammanhang handlingen ska utföra. För att försöka ge dig någon definition av frasen kan det sägas att en handling som ska utföras ”utan dröjsmål” ska vidtas så fort möjlighet till det finns. Eftersom en polisanmälan enkelt kan göras muntligen som skriftligen via Polisens hemsida eller telefon kan två dagar, och på sin höjd tre dagar, vara inom ramen för ”utan dröjsmål”. Längre tid än så är troligtvis utom ramen för tidsgränsen. Avslutande rådVill du ha ett definitivt svar vad ditt försäkringsbolag anser att ”utan dröjsmål” innebär skulle jag råda dig att höra av dig till dem och fråga!Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan jag påskynda brottsutredningen?

2017-03-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har blivit misstänkt för ett brott som jag absolut inte har begått, och det har gjorts en husrannsakan, varav polisen har tagit två surfplattor och tre backup hårddiskar för bilder. Det är egentligen inga problem och jag har all respekt för det beslutet. Mitt problem är dock att jag har ett arbete som kräver utdrag ifrån belastning- och misstankeregistret, och enligt polisen så ska det ta ända till efter årsskiftet att undersöka, vilket gör att jag kommer stå som misstänkt när jag ska lämna utdraget till mitt arbete, och det gör att jag kommer förlora arbetet, vilket får katastrofala följder för mig och min familj. Jag vet med hundra procent säkerhet att undersökningen ändå inte kommer visa något, och jag är helt oskyldig till anklagelserna, och det är precis här det blir väldigt fel när oskyldiga ändå blir bestraffad fastän man inte gjort något. Jag har varit i kontakt med polisen, och det är ingen som överhuvudtaget vill göra något, en polis sa att sådana brott får ta tid och slängde på luren. Jag har ärligt talat aldrig någonsin tidigare blivit så dåligt bemött. Jag vill bara att de ska göra analysen så fort som möjligt så att jag kan få tillbaka mitt liv och inte förlora mitt arbete. Det är oerhört psykiskt påfrestande och i min värld så är det här så himla fel som det någonsin kan gå i ett rättssamhälle, min fråga är om det går att snabba på sådana här processer?Tack på förhand!
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Om jag har uppfattat din situation rätt står du just nu som misstänkt i en pågående brottsutredning. I misstankeregistret registreras inte alla personer som är under utredning. För det första måste misstankarna mot dig vara så pass starka att du anses vara ”skäligen misstänkt” för brottet. Är du skäligen misstänkt ska du ha informerats om detta vid ett förhör. Vid detta förhör ska du även informeras om dina rättigheter bl.a. rätt till försvarare, se rättegångsbalken 23 kap. 18 §. För det andra måste brottet du är misstänkt för vara tillräckligt grovt för att du ska registreras. Eftersom en husrannsakan företagits och eftersom polisen sagt att ”sådana brott får ta tid” tolkar jag det som att det är relativt allvarligt brottslighet du är misstänkt för. Finns brottet med i brottsbalken eller kan svårare straff än fängelse utdömas för brottet och är du skäligen misstänkt finns en risk för att du nu finns registrerad i polisens misstankeregister, se 3 § lag om misstankeregister. I belastningsregistret registreras inte uppgifter om misstänkta utan enbart dömda personer, se 3 § lag om belastningsregister. Precis som du skriver har vissa arbetsgivare rätt att ta del av uppgifter om dig i misstankeregistret, vilket kan leda till att arbetsgivaren beslutar att avskeda dig. Som tidigare påpekat behöver du inte oroa dig så länge du inte är ”skäligen misstänkt” eftersom inga uppgifter då registrerats. Vidare ska uppgifter ur misstankeregistret tas bort när du inte längre är skäligen misstänkt för ett sådant brott jag redogjort för ovan och det inte finns anledning för polisen att ha kvar uppgifter om misstanke i registret, se 13 § lag om misstankeregister. En åklagare har åtalsplikt och ska väcka åtal när någon är ”skäligen misstänk” för ett brott. För att finna vem som är skäligen misstänkt görs en brottsutredning, en sådan du är med i nu. En brottsutredning ska bedrivas skyndsamt, enskilda ska utsättas för så lite påfrestningar som möjligt och samtidigt måste tillräckliga bevis samlas in för att åklagaren inte ska väcka åtal mot en person på egentligen otillräckliga och svaga grunder. För att personen som åklagaren väckt åtal mot ska kunna fällas i rätten sen måste det stå utom rimlig tvivel att personen begått brottet. En brottsutredning som ger stöd för att det står utom rimlig tvivel kan ta tid att genomföra. Jag måste tyvärr meddela dig att du därmed inte kan göra något för att skynda på processen. Dock har du alltid rätt att ringa till polisen, ställa frågor och få svar på dina frågor. Polisen är en myndighet med serviceskyldighet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kompletterande förhör

2017-03-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur ska jag bete mig i ett kompletterande förhör med Tullen för att det inte ska gå till Åtal när de vill ha kompleterande förhör betyder det att de inte har tillräckligt med Bevis för att Åklagaren ska kunna väcka åtal...
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har blivit kallade till ett kompletterande förhör då tullen vill ställa ytterligare frågor. Med största sannolikhet eftersom de anser att ert föregående förhör inte gav svar på alla tullens frågor, alternativt att nya frågor har uppkommit. Du undrar också hur du ska uppträda under förhöret för att ett åtal inte ska följa. Denna fråga kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till de enskilda omständigheterna i ditt ärende. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en advokat för vidare vägledning. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare med detta, kontakta oss gärna därför på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.Vänligen,

Allmänna grunder för husrannsakan

2017-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Har tullmyndigheten rätt att hävda husrannsakan i någon lägenhet, utan att ha papper ifrån tingsrätten t:ex han får det?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara enkelt på din fråga, så ja, de får göra genomföra en husrannskan utan att tingsrätten fattar beslut om det, men alla former av tvångsmedel kräver ”juridiskt underlag” för att få tillämpas. Vad gäller husrannsakan finns det två olika typfall; reell och personell. Den reella husrannsakan innebär att polis bereder sig tillträde till hus, rum eller förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag för att hitta bevis. För att en sådan ska vara aktuell krävs skälig misstanke om att brott med fängelse som påföljd har begåtts. Polisen får även bereda sig tillträde till platsen där brottet begåtts för att beslagta föremål eller om det finns synnerlig anledning att anta att föremålet finns någon annanstans, även gå till andra platser. Den personella husrannsakan innebär att polis istället hämtar en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras. Detta sker i normalfallet hos den eftersökta personen, men om det finns synnerlig anledning att anta att personen finns någon annanstans, får även detta ske. Med synnerlig anledning avses här att man har en konkret omständighet som påvisar att polisen kan förvänta sig att hitta personen på den specifika platsen. Som huvudregel ska beslut om husrannsakan fattas av polisens undersökningsledare, åklagare eller av en domstol. Om beslutet om husrannsakan inte kan vänta, får även en polisman fatta beslutet. Men det krävs som sagt inte att tingsrätten fattar beslut om en husrannsakan. Ovanstående regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!