Har misstänkt rätt att få slutlig förundersökning på annat språk än svenska?

2018-03-14 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar över polisens skyldighet att (slut) delge en misstänkt person som inte behärskar det svenska språket polisutredningen på det språk hen önskar? En utredning kan väl vara på allt mellan 10-2000 sidor. Finns det möjligen något utlåtande från JO eller annan aktuell rättskälla?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, ska när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs. Efter underrättelsen har den misstänkte och försvararen rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Enligt 23 kap. 18a § rättegångsbalken, ska när undersökningsledaren har slutfört den utredning som han eller hon anser är nödvändig, den misstänkte och försvararen ha rätt att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. I 12 § förundersökningskungörelsen anges, att i samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken, ska han eller hon också underrättas om sin rätt att få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken.Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon förstår.Det finns ett utlåtande av JO i JO 1962 s. 149, vari anförs att slutundersökning ska vara så fullständig som möjligt. Det är emellertid att dra det för långt, att det skulle innebära att slutlig förundersökning ska delges på annat språk. Dessutom är yttrandet från innan 23 kap. 18a § rättegångsbalken tillkom.SlutsatsEftersom det i 12 § förundersökningskungörelsen endast hänvisas till 23 kap. 18 § rättegångsbalken, har den misstänkte endast rätt att få information på sitt språk avseende det 23 kap. 18 § rättegångsbalken stadgar. Den misstänkte har sålunda inte rätt att på sitt språk erhålla slutlig förundersökning. Däremot har den misstänkte rätt att under förundersökningen fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Varför väcker åklagaren inte åtal?

2018-03-12 i Förundersökning
FRÅGA |Jag undrar hur man får reda på varför åtal inte väckts i ett specifikt fall? Jag har lite svårt för allt fusk och mutor mm. Jag fick sen veta att X inte ens blivit åtalad, hur är det möjligt?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om att väcka åtal:Åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol, det är alltså bara en åklagare som kan väcka åtal. Detta bestämmer åklagaren när förundersökningen är klar.Vidare har åklagaren en åtalsplikt. Detta innebär att om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Då måste en rad överväganden ske innan beslutet fattas. Om åtalet väcks, så är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Åklagarens val att inte väcka åtal:Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Det kan till exempel bero på att den misstänkta förnekar brott och att det inte finns något vittne eller någon teknisk bevisning som bevisar att den misstänkta personen begått brottet. Ibland står det klart redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott. Åklagaren fattar då beslut om att lägga ned förundersökningen.Ett sådant beslut har samma innebörd som ett beslut att inte väcka åtal. För båda besluten gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet.Hur kan jag få reda på varför åtal inte väckts? Om det finns ett förundersökningsprotokoll eller ett beslut om att inte väcka åtal kan du begära ut detta från myndigheten som förvarar detta (förslagsvis polismyndigheten, åklagarmyndigheten eller domstolen beroende på hur långt fallet har gått.) i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04. Vänligen,

Brukar förhör hållas i hemmet och måste husrannsakan ske då`

2018-03-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag undrar om det är vanligt att en polis åker hem till en misstänks hem och frågar den brottsmisstänkte om den vill ha en offentlig försvarare, eller om förhöret ska ske i hemmet, samt att ingen husrannsakan gjordes vid tillfället? Polisen har ställt samma frågor vid gripandet ett antal veckor tidigare, och även fick samma svar då som nu.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Är det vanligt att förhör hålls i hemmet?Jag kan tyvärr inte svara på hur vanligt det är att polisen håller förhör i hemmet. Däremot har polisen möjlighet att hålla förhör i hemmet och enligt förundersökningskungörelsen (FUK) ska förhöret hållas den tid och på den plats som kan antagas medföra minsta olägenhet för den som skall höras, se 5 § FUK. Polisen har förmodligen ansett att detta skulle medföra minst olägenhet för dig. Måste husrannsakan göras i samband med förhör i hemmet?Nej, det måste inte ske en husrannsakan för att polisen håller förhöret i ditt hem. För att de ska ha rätt att göra en husrannsakan krävs att du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Om du inte är skäligen misstänkt får husrannsakan ske i ditt hem om brottet begåtts där eller om du gripits där, se 28 kapitlet 1 § brottsbalken. Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

När ska åtal väckas?

2018-02-26 i Förundersökning
FRÅGA |När ska åtal väckas efter man blivit slutdelgiven?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en förundersökning är klar får den som misstänks för brottet veta det genom en slutdelgivning. Den misstänkte har då rätten att få se all information från förundersökningen och får en chans att säga vad han eller hon tycker om den. När förundersökningen är klar bestämmer en åklagare om det ska bli en rättegång i domstol, åklagaren väcker då åtal. Åklagaren väcker åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Det finns ingen specifik regel som säger hur lång tid det får ta för åklagaren att väcka åtal, men åklagaren ska dock väcka åtalen så snart som möjligt. Strafföreläggande:Om brottet inte är allt för allvarligt (exempelvis stöld, snatteri och trafikförseelser) och den misstänkte erkänner brottet, kan åklagaren istället för att väcka åtal utfärda ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det kan antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att med ett strafföreläggande blir det ingen rättegång.Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04. Vänligen,

Vem finns med i belastningsregister och misstankeregister?

2018-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Jag var anklagad för ett brott, som inte skedde, samt att hen tog tillbaka anmälan några timmar senare. alltså inte dömd för något.nu vill jag adoptera min X-sambos son som har funnits i mitt liv sen han var väldigt liten. Kan detta på något sätt sätta stopp för att jag skall kunna adoptera min son? Familjerättsbyrån i sin utredning begär registerutdrag från kriminalregister? men man är väl inte med där om man inte är dömd? mitt x menar att det finns ett misstankeregister.Hoppas jag gjort mig tydligMed vänlig hälsning,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I belastningsregistret finns uppgifter om personer som dömts i domstol för brott. Där finns också uppgifter om personer som har fått ordningsböter, strafföreläggande, eller som av åklagare fått åtalsunderlåtelse (3 § lagen om belastningsregister). I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen ifråga kan ha begått det. Är man skäligen misstänkt, ska man underrättas om detta av förundersökningsledare (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Har man inte fått något besked om att man är misstänkt, ska man alltså inte heller finnas i misstankeregistret.Har du sålunda inte fått dom avkunnad mot dig avseende brott, eller har du inte fått besked om att du är misstänkt, finns du inte i något av registren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får polisen komma hem till dig och ta med dig för drogtester?

2018-03-11 i Förundersökning
FRÅGA | Har polisen rätt att komma hem till mig och ta med mig för drogtester? Hur många gånger är det okej att dom gör så?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Får polisen komma hem till dig och ta med dig för drogtester?Ja, om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa får polisen ta med dig för att drogtesta dig, se 28 kapitlet 13 a § rättegångsbalken. Detta kallas kroppsbesiktning och det finner du i 28 kapitlet 12 § rättegångsbalken. Hur många gånger får polisen göra detta?Det finns ingen gräns på hur ofta polisen kan göra ta in dig för drogtester. Men om du upplever att det är för ofta och att det kanske liknar trakasserier kan du anmäla det till justitieombudsmannen. Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Häktningstid för mord samt fråga om våldsanvändning vid husrannsakan

2018-03-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag skriver på en bok, där en person på goda grunder häktas för mord. Min fråga är ungefär hur lång tid som det "vanligen" tar från dess att polisen häktar en person till dess att personen har fått sin dom och börjar avtjäna sitt fängelsestraff. Kan också passa på att fråga om polisen vid husrannsakan vanligen knackar på med uniform på (eller har civila kläder), och om befogenheter för att forcera dörren med våld finns - om personen ifråga inte självmant öppnar inom rimlig tid (tänker att det ju finns risk för att bevis förstörs, om personen får lång tid på sig). Vore mycket tacksam för er sakkunniga respons!
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar frågan om hur lång tid det tar efter det att någon blir häktad till dess att en eventuell dom faller tänker jag inleda med några allmänna ord om just häktning då sådan information alltid är nyttig om man författar en kriminalroman en karaktär blir häktad. Längst ned i svaret återges en kort sammanfattning av svaren på de frågor du ställer. FÖRUNDERSÖKNING OCH HÄKTNING Den brottsutredning som polis och åklagare bedriver efter ett brott har begåtts kallas för förundersökning. De huvudsakliga reglerna om förundersökning regleras i rättegångsbalken och särskilt i 23 kap. rättegångsbalken. När det finns anledning att anta att ett brott har förövats så ska en förundersökning inledas enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Anledning att anta är ett tämligen lågt ställt beviskrav, enligt förarbeten till lagstiftningen så är det troligtvis det lägsta beviskravet vi har i svensk rätt (se bland annat prop. 1986/87:112 s. 102). En förundersökning kan alltså inledas så snart man tror att det kan finnas en möjlighet att ett brott har begåtts.Syftet med en förundersökning är enligt 23 kap. 2 § rättegångsbalken att fastställa om det finns någon som skäligen kan misstänkas för brott och om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal mot den personen. Huvudregeln är att det är polisen som inleder en förundersökning om brott och att en åklagare övertar förundersökningen från polisen då det finns någon som skäligen kan misstänkas för brott. I de flesta brotten leder alltså polisen förundersökningen under hela den så kallade "spaningstiden" fram tills någon misstänkt har identifierats. En åklagare kommer dock att vara förundersökningsledare redan från ett tidigt skede av utredningen om det rör sig om t.ex. komplicerade brott, särskilt grova brott, om brottsoffret är under 18 år eller om den misstänkte är mellan 15 och 17 år. Rör det sig således om ett mord så kan en åklagare bli förundersökningsledare i ett relativt tidigt skede och innan någon misstänkt har identifierats. En förundersökningsledare gör precis vad det låter som, nämligen leder förundersökningen. När en åklagare är förundersökningsledare kommer hen att dirigera polisen och besluta om vilka brottsutredande åtgärder som ska vidtas. Det är åklagaren som enligt huvudregeln beslutar om vissa tvångsmedel (t.ex. husrannsakan). När en skäligen misstänkt person har identifierats så går förundersökningen in i en ny fas, det gäller då att relatera den redan företagna utredningen mot den misstänkte, men det blir också aktuellt att börja på en helt ny utredning på så sätt att en utredning avseende den misstänktes person och förehavanden behöver inledas. Innan en misstänkt person häktas så kommer personen att frihetsberövas såsom gripen och anhållen. Polisen kan gripa en person som misstänks för brott, detta kan t.ex. vara fallet om en person påträffas på platsen där mordet har ägt rum eller där kroppen har påträffats. I ett spaningsmord kan det se något annorlunda ut. Ett så kallat spaningsmord är ett mord där det inte finns någon misstänkt för brottet när polisen börjar inleda det. När någon misstänks i ett så kallat spaningsmord torde det vanligaste vara att åklagaren anhåller den misstänkte i sin frånvaro och att polisen sedan griper den misstänkte och verkställer anhållandet. För att åklagaren ska kunna anhålla någon ställs dock vissa krav. Har ett gripande skett så ska åklagare alltså ta ställning till om det finns skäl för häktning. Om åklagaren är av uppfattningen att det finns skäl att personen ska häktas så får åklagaren anhålla personen i avvaktan på beslut i häktningsfrågan, vilket framgår av 24 kap. 6 § 1 st. rättegångsbalken. Ett anhållande är således avhängigt huruvida det verkar finnas skäl att häkta den misstänkte.Förutsättningarna för att häkta någon framgår av 24 kap. 1 § rättegångsbalken, och det är alltså dessa förutsättningar som åklagaren måste anse vara uppfyllda för att anhålla någon som är misstänkt för brott. Häktning enligt denna huvudregel i 24 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken förutsätter först och främst att någon kan på sannolika skäl misstänkas för ett brott där fängelse ett år finns med i straffskalan. Vidare krävs för häktning enligt den här regeln att det om den misstänkte får fortsätta vara på fri fot finns en risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), att det finns en risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar brottsutredningen (kollusionsfara) eller att det finns en risk att det misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). Som du ser ovan är ett krav för häktning att någon på sannolika skäl kan misstänkas för brott. Sannolika skäl är ett beviskrav inom svensk rätt och är ett högre ställt beviskrav än det som uppställs vid t.ex. gripande och andra tvångsåtgärder som husrannsakan. Enligt förarbeten så menas med sannolika skäl att omständigheterna ska vara av sådan art att misstanken vid en objektiv bedömning framstår som berättigad (se SOU 1938:44 s. 298). I juridisk litteratur menar man vidare att beviskravet kan sägas uttrycka att det ska vara mer sannolikt att den misstänkte har begått brottet än att så inte är fallet. Ett erkännande kan innebära att beviskravet på sannolika skäl är uppfyllt, såvida det inte finns omständigheter som talar emot erkännandet. Ovan beskrevs huvudregeln för häktning, häktning enligt den så kallade huvudregeln eller ettårsregeln. Rör det sig i stället om ett brott där det lindrigaste föreskrivna straffet inte är lägre än fängelse två år så ska häktning enligt 24 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas - man brukar tala om obligatorisk häktning. Denna regel aktualiseras vid mycket allvarliga brott och det råder då en presumtion för att den misstänkte ska häktas. Enligt förarbeten kan domstolen utan någon mer ingående utredning utgå från att det finns häktningsskäl om inte utredningen visar motsatsen (se prop. 1986/87:112 s. 34). Då det för mord inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse 10 år så blir denna presumtionsregel tillämplig. Anledningen till att man brukar prata om presumtion för häktning vid sådana här allvarliga brott är att det anses per automatik föreligga risk för såväl kollusion som flykt och recidiv. Åklagaren måste dock alltid yrka att risk för att någon, några eller alla av flykt-, kollusions- eller recidivfara föreligger i sin häktningsframställan och vid häktningsförhandlingen. För att någon som har gjort sig skyldig till sådana allvarliga brott som träffas av regeln i 24 kap. 1 § 2 st. ska undgå häktning krävs att det är uppenbart att någon av de ovan redovisade farorna inte existerar. Uppenbart är ett mycket högt ställt beviskrav i svensk rätt och undantag från häktning i sådana här fall torde vara oerhört ovanligt. Viktigt att påminna sig om är att det även enligt presumtionsregeln i 24 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken krävs att den misstänkta personen på sannolika skäl kan misstänkas för brottet. Åklagaren måste således alltså kunna föra i bevisning under häktningsförhandlingen att den misstänkte på sannolika skäl har begått det aktuella brottet för att häktning ska kunna aktualiseras enligt den ovan nämnda regeln. Uppgår inte misstankenivån till sannolika skäl kan åklagaren begära någon häktad som skäligen misstänkt för brott enligt 24 kap. 3 § rättegångsbalken. Denna form av häktning brukar kallas för utredningshäktning. Utredningshäktning är avsedd att vara en temporär åtgärd som så fort som möjligt antingen ska övergå i en normal häktning enligt 24 kap. 1 § 1 st. eller 2 st. rättegångsbalken eller upphöra helt och hållet. För utredningshäktning krävs att alla övriga krav som uppställs för häktning enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken är uppfyllda - det krävs alltså att det föreligger t.ex. en kollusionsfara. Vidare krävs det att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan på ytterligare avvaktan om brottet. En sådan här så kallad utredningshäktning får enligt 24 kap. 19 § rättegångsbalken bestå högst i en vecka, därefter ska den misstänkte begäras häktad på sannolika skäl eller släppas fri. Det kan också förhålla sig på det sättet att åklagaren yrkar att den misstänkte ska häktas på sannolika skäl men att rätten är av uppfattningen att misstankegraden endast uppgår till skäligen misstanke. Då kan rätten välja att häkta den misstänkte på den lägre misstankegraden och åklagaren får då en vecka på sig att komplettera bevisningen för att kunna nå upp till kravet på sannolika skäl. Att någon är skäligen misstänkt innebär enligt förarbeten och Justitieombudsmannen att det finns konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet (se SOU 1995:47 s. 158 och framåt samt JO 1998/99 s. 107 och JO 2009/10 s. 72). De förevarande omständigheterna måste alltså vara sådana att de ger upphov till en faktabaserad misstanke och att det finns någon omständighet som specifikt pekar på att personen gjort sig skyldig till ett visst brott. Som har framgått ovan är det alltså åklagaren som begär någon häktad. Åklagaren måste enligt 24 kap. 12 § 1 st. rättegångsbalken begära den misstänkte häktad senast klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Denna yttersta tidsgräns är absolut och får inte överskridas, vare sig det rör sig om vardagar eller helgdagar (se 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, och särskilt 2 st. 1 p.). Har åklagaren inte lämnat in en häktningsframställan inom den föreskrivna tiden ska frihetsberövandet omedelbart upphöra enligt 24 kap. 12 § 3 st. rättegångsbalken. Det är åklagaren som begär att en person ska häktas. Det är dock inte åklagaren som beslutar om häktning. Den enda aktören som kan besluta att en misstänkt person ska häktas misstänkt för brott är rätten (dvs domstolen, eller närmare bestämt den aktuella tingsrätten), se 24 kap. 5 § rättegångsbalken. Rätten ska utan dröjsmål efter det att en häktningsframställan har lämnats in till tingsrätten av åklagaren hålla en häktningsförhandling. Denna häktningsförhandling får enligt 24 kap. 13 § rättegångsbalken aldrig hållas senare än fyra dygn efter det att den misstänkte greps eller anhållningsbeslutet verkställdes. En häktningsförhandling hålls bakom stängda dörrar i enlighet med förundersökningssekretessen (se 5 kap. 1 § rättegångsbalken, 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Att själva förhandlingen är belagd med sekretess innebär att åhörare är fria att närvara innan rättens ordförande på yrkande av parterna beslutar om stängda dörrar (i realiteten rör sig detta om en tämligen kort tidsperiod, på kanske en eller några minuter där det förklaras vad för typ av förhandling det är fråga om). Åhörare har också rätt att närvara när rätten efter avslutad förhandling och överläggning meddelar beslut i häktningsfrågan. Rätten ska omedelbart efter avslutad förhandling meddela om den misstänkte ska häktas eller inte, 24 kap. 16 § 1 st. rättegångsbalken. Sammanfattning häktning Om polisen har gripit personen ska åklagaren fatta beslut om det finns skäl att anhålla personen. Har åklagaren anhållit personen i sin utevaro ska polisen verkställa detta anhållande. Åklagaren ska senast kl. 12 tredje dagen efter anhållandet begära personen häktad. Då du skriver att personen ska häktas på goda grunder för mord, detta torde innebära att åklagaren anser att personen är på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren ska därför begära mannen häktad på sannolika skäl för mord. Här kan noteras att man endast kan häktas såsom skäligen misstänkt för brott eller på sannolika skäl misstänkt för brott. Någon som har begått ett mord framför 20 vittnen och 20 övervakningskameror i dagsljus och där det i övrigt finns överväldigande teknisk bevisning kommer alltså ändå att häktas på sannolika skäl misstänkt för mord, även om misstankegraden egentligen skulle kunna argumenteras vara högre. Det kan alltså föreligga tämligen stora skillnader i bevisning inom ramen för en misstanke på sannolika skäl. Rätten (tingsrätten) ska utan dröjsmål hålla en häktningsförhandling efter det att åklagaren har lämnat in sin häktningsframställan. Rätten ska sedan omedelbart besluta om personen ska häktas för mord på sannolika skäl. Vilken aktör som har befogenhet att besluta olika frihetsberövande tvångsåtgärder framgår nedan:- Gripande: Polis (eller allmänhet med stöd av reglerna om envarsgripande)- Anhållande: Åklagare- Häktning: Rätten (tingsrätten)I ditt fall har tingsrätten beslutat att häkta den misstänkte på sannolika skäl misstänkt för mord. HUR LÄNGE SITTER MAN HÄKTAD FÖR MORD?Då rätten har beslutat att någon ska häktas misstänkt för brott ska rätten sätta ut en tid inom vilken åtal ska väckas, 24 kap. 18 § rättegångsbalken. Vanligtvis sätter rätten ut att åtal ska vara väckt senast två veckor efter häktningsbeslutet. Att utreda ett grovt brott, och inte minst ett mord, på två veckor är en omöjlighet. Efter två veckor kommer därför åklagaren att begära den misstänkte omhäktad och en omhäktningsförhandling kommer att hållas. Rätten kan då sätta ut en ny tidsgräns om två veckor, men det är inte ovanligt att rätten vid en omhäktningsförhandling sätter ut en ny tidsgräns om fyra veckor enligt samma paragraf då det är uppenbart att något åtal inte kan väckas inom så kort tid. Åklagaren kommer sedan att begära ett antal sådana här omhäktningar tills dess att hen anser att det finns tillräckliga skäl att väcka åtal (jfr med beviskravet för häktning - tillräckliga skäl är ett högre ställt beviskrav än sannolika skäl). Hur lång tid det tar för en åklagare att väcka åtal för mord är beroende av de i målet förevarande omständigheterna och vilka resurser som finns till förfogande. Vad som kan sägas rent allmänt är att mord är ett synnerligen allvarligt brott som kräver omfattande brottsutredande åtgärder. Syftet med förundersökningen är att kartlägga hela det aktuella händelseförloppet för att ta reda på vad som har hänt, hur det har hänt och vem som har gjort det. Förundersökningen kommer dessutom att kartlägga offret och den misstänkte. För att kunna göra detta, och för att kunna fastställa vad som har hänt krävs att omfattande brottsutredande åtgärder genomförs. Exempel på sådana åtgärder är omfattande tekniska undersökningar av intressanta platser och föremål (t.ex. brottsplatsundersökningar), andra kriminaltekniska undersökningar (t.ex. temsning, dvs en undersökning av vilken mobilmast en mobiltelefon är uppkopplad mot när den befinner sig på en viss punkt). obduktion av offret och ett stort antal förhör med personer av intresse. Dessutom ska olika beslag som gjorts sedan analyseras av NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) vilket också det tar tid. Att en förundersökning om mord slutförs inom endast ett par månader hör inte till vanligheterna utan ofta kräver åklagaren längre tid på sig för att slutföra förundersökningen. Notera att om den misstänkte är under 18 krävs särskilda krav på hur fort utredningen ska bedrivas, svaret utgår från att den misstänkte är en person över 18 år. Hur lång tid en förundersökning om mord tar är som ovan sagts beroende på omständigheterna i det aktuella fallet. Har en man mördat sin fru (nära relation) och han grips på platsen och erkänner brottet utan att hävda några rättfärdigande eller ursäktande omständigheter så kan detta vara ett mord som tar kortare tid att utreda. Ett komplicerat mål kan å andra sidan leda till en längre utredning och en längre häktningstid. Jag skulle säga att du kan ta en häktningstid om cirka sex månader som utgångspunkt. Är brottet komplicerat så skulle du kunna addera en eller ett par månader. Efter dessa månader väcks åtal och målet prövas i tingsrätten. Om det finns skäl att den misstänkte genomgår en rättspsykiatrisk undersökning så genomförs denna innan åklagaren och försvaret pläderar i påföljdsfrågan. En sådan undersökning tar fyra veckor att genomföra. Efter avslutad huvudförhandling brukar dom meddelas inom två veckor, se 30 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken. Efter att dom har fallit följer en överklagandeperiod på tre veckor, se 51 kap. 1 § rättegångsbalken. Under den här tiden kommer den dömde sitta kvar i häkte. Överklagas inte domen vinner den laga kraft efter tre veckor och domen kan därefter inte överklagas, se 30 kap. 9 § rättegångsbalken. Detta innebär att ett utdömt fängelsestraff kan verkställas. Ett fängelsestraff ska verkställas så snart som möjligt och senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Överklagas däremot domen så kommer en ny huvudförhandling att hållas i hovrätten. Fram till dess hovrätten har avgjort det överklagade målet kommer den tilltalade kvarstanna i häkte.Gällande påföljd för mordDå karaktären döms för mord kan det vara intressant att veta hur domstolarna bedömer påföljden. Högsta domstolen har i bl.a. NJA 2013 s. 376 uttalat att "normalstraffet" för mord ska vara fängelse i 14 år. Ett fängelsestraff om 14 år ska därför vara en utgångspunkt för domstolen och de ska sedan utreda om det finns förmildrande omständigheter som kan sänka straffvärdet eller om det finns försvårande omständigheter som kan höja straffvärdet. För att någon ska dömas till 12 års fängelse ska omständigheterna sammantagna i någon mån talar för ett lägre straff. För att någon ska dömas till 10 års fängelse ska omständigheterna vara förmildrande. För att någon ska dömas till 16 års fängelse krävs att omständigheterna i målet tydligt talar för ett högre straff. För att fängelse i 18 år ska komma ifråga krävs att omständigheterna i målet är mycket försvårande. Livstids fängelse ska utdömas endast i de allvarligaste fall av mord (men även t.ex. om någon gjort sig skyldig till fler än ett fall av mord).HUSRANNSAKANReglerna om husrannsakan återfinns i 28 kap. rättegångsbalken. Det finns två typer av husrannsakan; reella och personella. En reell husrannsakan tar sikte på när polisens syfte är att söka efter föremål att ta i beslag eller söka och säkra bevisning, 28 kap. 1 § rättegångsbalken. En personell husrannsakan är som namnet kanske avslöjar en husrannsakan där polisen har som syfte att eftersöka en person som är misstänkt för brott eller en person som ska hämtas till förhör, 28 kap. 2 § rättegångsbalken. För att kunna företa en reell husrannsakan krävs att polisen har anledning att anta att ett brott har förövats. Beviskravet anledning att anta är ett lågt ställt beviskrav, i juridisk litteratur sägs det till och med att detta är det lägsta beviskravet i svensk rätt. Vidare krävs att det brott som misstänks ha förövats har fängelse i sin straffskala. Att brottet har fängelse i sin straffskala behöver inte betyda att den förväntade påföljden kommer bli fängelse, utan det krävs endast att det högsta straffet för brottet kan bli fängelse. Detta framgår av 28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken. Finns det någon som är skäligen misstänkt för brott kan polisen få företa en reell husrannsakan även hos annan än den som är misstänkt, men då måste vissa krav enligt 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken vara uppfyllda. Antingen ska brottet vara begånget hos denna tredje person eller så ska den misstänkte ha blivit gripen på den platsen. Polisen får även företa en reell husrannsakan hos tredje person om det finns synnerlig anledning att tro att det kommer anträffas föremål som kan tas i beslag eller bevisning som kan säkras. Beviskravet synnerlig anledning vid en reell husrannsakan innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att anträffa föremålet eller vinna annan utredning om brottet, se mer härom i bland annat JO 1965 s. 159 och JO 1988/89 s. 70. Även i lagens förarbeten kommer detta till uttryck.En personell husrannsakan får företas hos den som eftersöks. En personell husrannsakan får även företas hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökta uppehåller sig där. Synnerlig anledning är ett betydligt högre beviskrav än anledning att anta. Justitieombudsmannen har sagt att beviskravet synnerlig anledning vid personell husrannsakan innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen, se bland annat JO 1985/86 s. 123 och JO 1997/98 s. 170. Viktigt att framhålla är att proportionalitetsprincipen spelar en viktig roll när det gäller husrannsakan. En husrannsakan får endast utföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, detta framgår av 28 kap. 3 a § rättegångsbalken. För att kunna bereda sig tillträde till låsta eller slutna utrymmen för att verkställa en husrannsakan har polisen rätt att bruka våld enligt 28 kap. 6 § rättegångsbalken om de finner våldsanvändandet oundgängligen nödvändigt. De ska dock försöka begränsa den olägenhet och de eventuella skador de orsakar. Med detta sagt så kan polisen om det för husrannsakans ändamål är oundgängligen nödvändigt bryta upp en dörr med våld för att bereda sig tillträde till ett utrymme. Här kan exemplifieras med hur det i vissa fall går till när polisen ska gripa personer och samtidigt genomföra husrannsakan hos personer som är misstänkta för grova barnpornografibrott och annan grov internetrelaterad brottslighet. Här förekommer det att polisen nyttjar insatsstyrkan för att bryta sig in i den misstänktes bostad genom båda dörrar och fönster för att undvika att den misstänkte har tid att förstöra exempelvis en hårddisk. Sådana gripanden kan också ske nattetid eller tidig morgon för att ytterligare minska riskerna för att bevis går förlorade. (Se t.ex. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/insatsstyrkan-slog-sig-in-hos-misstankt-pedofil samt https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/j5Bpq/tillslaget-mot-misstankta-pedofilen-i-natt, hämtade 2018-03-11)Huruvida polisen genomför husrannsakan uniformerade eller civilklädda är upp till polisen själva. "Civilpolis" är ju som bekant inte någon yrkestitel och det är t.ex. inte enbart en kriminalkommissarie som är civilklädd, utan alla poliser kan vara civilklädda om ett uppdrag kräver det. Ordningspoliser kan således klä sig civilt för vissa uppdrag. Ett skäl till att genomföra en husrannsakan i civila kläder kan vara att skydda den misstänkte. Det är viktigt att ha i åtanke att den misstänkte är just misstänkt och inte dömd. Att åka till en plats man ska göra husrannsakan på i en radiobil med uniformerad polis kan få konsekvenser för den misstänkte om det visar sig att det inte går att styrka brott och misstankarna avskrivs. Genomför polisen en personell husrannsakan där man eftersöker en misstänkt farlig person kan det även vara aktuellt att begära biträde från förstärkta regionala insatsstyrkor (f.d. piketen) alternativt att poliser med förstärkningsvapen används för att utföra husrannsakan. SAMMANFATTNINGHäktningHar tingsrätten på begäran av åklagaren beslutat att häkta den misstänkte så kan du nog räkna med en häktningstid om sex månader fram till dess att åtal väcks och målet prövas i tingsrätten. Hur lång det det därefter tar till dess att den dömde börjar avtjäna sitt fängelsestraff beror på om det sker ett överklagande eller inte. Överklagas inte domen (det hör dock till ovanligheterna att ett mord inte överklagas till hovrätten) så ska fängelsestraffet verkställas senast tre månader efter det att domen har vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft om den inte överklagas inom tre veckor från det att domen meddelats. HusrannsakanPolisen har rätt att bruka våld för att t.ex. bereda sig tillträde till en bostad - de får alltså bryta upp en dörr om de anser att en sådan åtgärd är oundgängligen nödvändig. Att viktig bevisning kan gå förlorad är ett sådant tillfälle där polisen brukar nyttja våld för att ta sig in i en bostad, inte minst när det gäller bevisning som finns t.ex. på datorer och hårddiskar. Huruvida polisen har civila kläder eller inte på sig vid en husrannsakan är svårt att svara på. Här skulle jag råda dig att använda det alternativ som bäst passar din berättelse. Som du märker har jag ovan svarat på mer än vad du uttryckligen ville ha svar på då jag tror att i vart fall viss information kan vara dig till nytta i ditt författarskap. Lagstadganden eller laghänvisningar må förvisso inte vara något efterfrågat eller ens något önskvärt i en roman, men informationen ovan kan förhoppningsvis ge en slags helhetsbild över en förundersökning och däri beslutade tvångsåtgärder, vilka aktörer som fattar vilka beslut o.s.v. Informationen ovan kan således guida dig igenom den ibland snåriga djungeln av lagar. Jag hoppas att du känner dig hjälpt av svaret. Lycka till med boken!Har du några ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Vad ska en överprövning av nedlagd förundersökning innehålla?

2018-02-20 i Förundersökning
FRÅGA |Har fått min arm bruten av poliser i tjänst utan att göra motstånd. Gjorde en anmälan men chefsåklagare Mats Ericsson valde att gå på polisernas snedvridna förklaring av situationen och startade aldrig en förundersökning ens. Jag ska göra en överprövning och undrar vad jag borde få med i den och vad jag ska tänka på?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner så är det inte en överklagan det är fråga om, utan istället en överprövning av beslutet. Eftersom åklagaren meddelat beslutet ska du vända dig till den närmaste högre åklagaren för en överprövning. Det finns inga formkrav för hur en överprövning av nedlagd förundersökning ska utformas. Jag skulle dock rekommendera att du framställer din begäran skriftligen, vari det tydligt framgår vilka skäl du åberopar. Alltså vilka omständigheter du tycker är av betydelse för att beslutet ska ändras. För att en överprövning ska bli vinna framgång krävs att nya omständigheter har framkommit. Att man ändrar beslut angående nedlagd förundersökning på sökandens begäran är mycket ovanligt. Det finns inga tidsfrister angående en överprövning, utan du kan framställa din begäran så snart du nåtts av beslutet angående förundersökningens nedläggande.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen