Kallelse till polisförhör

2015-12-01 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag fick hem en kallelse från polisen idag där det står ordagrant, "Hej! Du kallas till förhör med anledning av ett pågående polisutredning. Vänta i receptionen på polishuset i (staden där jag bor) så hämtar jag dig där. Ingen föranmälan krävs." Jag förstår inte hur jag ska tolka kallelsen? Det står inget om vad det gäller eller vad det är jag ska göra där?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det kan framstå som väldigt konstigt att du inte informeras om vad saken rör när du blir kallad till förhör. Det är dock - tyvärr - inget krav att polisen talar om vad förhöret skall röra innan, utan tvärtom är det vanligt att man kallas på det här sättet.Den finns bland annat rättigheter för den som blir misstänkt att informeras om vad misstanken rör. Enligt 23 kap. 18 § Rättegångsbalken gäller följande:"När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte, då han eller hon hörs, underrättas om misstanken." Detta innebär ju dock, som det står, ingenting annat än att polisen VID förhöret måste informera den som är skäligen misstänkt. Bestämmelsen brukar tolkas på så sätt att inte ens den som är "skäligen misstänkt" (vilket är en ganska hög grad av misstanke) måste informeras förrän vid förhöret. Rent allmänt finns det alltså ingen rätt att få reda på i förväg vad ett förhör skall röra. Det går absolut att ifrågasätta om det är rimligt att man kallas på förhör utan att få veta vad saken rör, men det är i dagsläget inte olagligt eller ens ovanligt. Kallelsen behöver dock inte nödvändigtvis innebära att du är misstänkt, utan du kan exempelvis vara kallad som vittne gällande någon händelse.Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig på thommy.akesson@lawline.se.Hälsningar,

Förhör och kallelse till huvudförhandling

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Har varit på polisförhör min kille sitter häktad han hade kallat mig ock jag gick dit men nu blir jag inte kallad på rättegången varför
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt du inte blivit kallad till rättegången innebär endast att du inte måste närvara. Detta hindrar inte att du infinner dig som åhörare. UtredningEnligt 23:18 st. 2 Rättegångsbalken kan den misstänkte påkalla förhör med personer som denne anser är relevanta för utredningen.Att en person blir förhörd under förundersökningen innebär inte automatiskt att dennes information är nödvändig under själva rättegången. Det kan röra sig om fall där 25 personer hörts angående samma sak och avgivit ungefär samma berättelse. I ett sådant fall skulle det bedömas onödigt att kalla alla 25 som vittne till huvudförhandlingen. På samma vis blir det när den hördes berättelse inte bedöms relevant. Det kan givetvis förekomma situationer där åklagaren bedömer vittnet som ointressant medan försvaret gör den motsatta bedömningen. I detta fall kallar rimligen försvaret vittnet istället för åklagaren.Enligt 5:1 Rättegångsbalken är rättegången i regel offentlig och öppen. Det är således fullt möjligt för dig att närvara som åhörare om du vill det.Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Måste jag svara på polisens frågor vid förhör?

2015-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Mitt företag har fått en begäran från polisen om att jag, i egenskap av ägare till en bil fotograferades av en fartkamera. Dom vill att jag skall uppge vem som körde bilen. Man hänvisar till 23 kap. 6 § rättegångsbalken och 8 § förundersökningsbalken. Är jag tvungen att svara? Om så är fallet. Vad händer om jag svarar att jag inte vet? Tack för svar//Patrik
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vid ett vanligt förhör som polisen håller i har de ingen rätt att tvinga dig att svara, det finns inte heller här något påtryckningsmedel som polisen kan använda sig av för att få dig att svara. Viktigt är dock att påpeka att du måste dyka upp till förhör, annars har de rätt att hämta dig. Om fallet däremot går till domstol har vi i Sverige något som kallas vittnesplikt, vilket helt enkelt går ut på att du är skyldig att vittna om du blir kallad samt att du där måste svara på rättens frågor. Görs inte det finns det flera sanktioner som rätten kan använda sig av för att få dig att vittna, så som exempelvis häktning och vite. Om du medvetet svarar osant kan du även dömas för mened. Om det är något som är oklart eller om du har några följdfrågor, tveka inte att höra av dig igen!

Våldtäkt. Målsägaren vill inte medverka, kan åklagare driva ärendet?

2015-09-11 i Förundersökning
FRÅGA |Har en bekant för 4 år sedan blev hon våldtagen av sitt ex. En fjäderbatong i analen misshandel, blev opererad, skador finns dokumenterade, samma man misshandlade sin nya tjej så hon fick uppsöka sjukan, bägge vägrade anmäla. Nu lämnar jag in en anmälan, kan åklagaren driva ärendet utifrån sjukjournalen och läkaren som eventuellt vittne även om min bekanta inte vill?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln, vilken även omfattar våldtäkt, så krävs det inte att målsäganden medverkar för att åklagaren ska kunna driva ärendet, och alltså senare väcka åtal. Däremot blir det såklart, särskilt vad gäller ett brott som våldtäkt, betydligt svårare att få till en fällande dom. Det finns dock inget principiellt hinder och om det föreligger tillräckliga bevis är åklagaren skyldig att utreda och väcka åtal.

Vad händer om jag drar tillbaka min polisanmälan vid ringa misshandel

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Jag gjorde igår en anmälan på en kille som försökte stoppa mig på en spårvagn från att gå av, och som sedan använde våld för att hålla mig kvar.. Jag vill veta hur jag kan dra tillbaka denna anmälan? Då den här "killen" inte gjorde mig något ont på det sättet utan att jag blev rädd.. Vilket gjorde att jag gjorde en anmälan.För vill verkligen inte fortsätta med detta då allt är släppt och är löst.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det brott som du polisanmält torde vara misshandel alternativt ringa misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Ringa misshandel / misshandel är aktuellt eftersom personen använde sig av fysiskt våld för att hålla dig kvar på en viss plats. Jag kommer i resterande del av svaret utgå från att det rör sig om ringa misshandel. Detta brott faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagaren har möjlighet att självständigt väcka och driva åtalet oberoende av din anmälan. Om du drar tillbaka anmälan kommer denna enbart leda till ett försämrat bevisläge vilket gör det svårare för åklagaren att uppnå beviskravet ''ställt utom rimligt tvivel'' och utverka en fällande dom. Om du drar tillbaka anmälan innan åtal har väckts finns det även risk för att åklagaren inte anser att det finns tillräcklig misstanke för att åtala personen, och förundersökningen kommer att läggas ned enligt 23 kap 4 a § rättegångsbalken (RB). Det går även att underlåta att väcka åtal med stöd av 20 kap 7 § RB. Det är alltså upp till åklagaren att avgöra huruvida det finns tillräckliga skäl att anta att den misstänkte är skyldig till brottet, din tillbakadragna anmälan kommer endast göra att misstankarna sänks och bevisläget försämras. Om åtalet eller förundersökningen läggs ned kommer inte målet att tas upp i rätten.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Gärningsbeskrivning och vittnesbevisning

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Blev drogad med cannabis (en cigarett). Cigaretten var rullad men jag hade ingen misstanke alls att det var cannabis. Frågade alltså om en vanlig cigarett från en bekant och fick den. Samtidigt rökte han sin egen. Blev stoppat vid en rutinkontroll efter det och blev anklagad för ringa- bruk. Jag har nekat och jag har vittne om att jag inte visste vad det var. Vittnen berättade till mig att det var cannabis när jag träffade honom. Rökte fortfarande alltså när jag träffade honom (vittnen) och fick reda på det efteråt.Har varit på förhör där vi båda har berättat vad som hände hos polisen. Urin analyset blev possitiv.Har samtidigt blivit nekat till offentlig försvarare och fallet har skickas till åklagare.På stämningsansökan står det trots allt detta att jag begick gärningen med uppsåt och att jag har nekat till brott. Pratade med åklagaren som nämde likgiltighetsuppsåt och att han väljer att åtala mig pga det fakta som han har.1. Varför står det att jag har begått gärningen med uppsåt trots att jag hag har berättad att jag inte visste vad det var och jag har vittne till detta. Är detta ''protokoll'' eftersom jag blev positiv?2. Jag antar att förhöret på både mig och vittnen har skickas till åklagaren. Alltså det är klart och tydligt att jag inte visste vad det var. Har åklagaren gjort ett tjänstefel?3. Åklagaren har inte åberopad vittnen, däremot ska jag göra det. Varför har detta skett? Han är avgörande på detta fall förutom min berättelse.Tack i förhand
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga 1: För att någon ska kunna dömas till brott krävs som huvudregel att gärningsmannen handlade med uppsåt, se 1:2 st. 1 Brottsbalken.Vad åklagaren anfört om ditt påstådda uppsåt i gärningsbeskrivningen är således nödvändigt för att det över huvud taget ska gå att döma för gärningen. Domstolen är nämligen bunden av åklagarens gärningsbeskrivning, se 30:3 Rättegångsbalken.Varför åklagaren valt att väcka åtal, trots vad du anfört, är inte möjligt att svara på. Åklagare har en s.k. åtalsplikt i de fall de anser att åtalet kan leda till fällande dom, se 20:6 & 23:2 Rättegångsbalken. Förmodligen anser åklagaren att bevisningen är tillräcklig, trots ditt vittne, men som sagt är det omöjligt att besvara hur åklagaren eventuellt resonerat.Fråga 2:Vi tangerar här ungefär samma fråga som under ”1”. Förvisso blir det nödvändigt för åklagaren att göra en preliminär bevisvärdering redan under förundersökningen, se igen 23:2 Rättegångsbalken. Detta är dock inte detsamma som att någons skuld har fastställts. Att åklagaren bedömer åtalet som tillräckligt för fällande dom innebär inte att domstolen gör detsamma.Tjänstefel regleras i 20:1 Brottsbalken och förutsätter i detta fall att åklagaren handlat i strid med regler gällande åtal. Att värdera bevisning på ett visst sätt och väcka åtal kan inte, utan att ta del av alla handlingar i målet, bedömas som tjänstefel.Fråga 3:Under förundersökningen ska även bevis och omständigheter som är till den tilltalades förmån tas tillvara, se 23:4 Rättegångsbalken. Att vittnet ifråga hörts under förundersökningen kan sägas uppfylla denna regel. Den s.k. objektivitetsprincipen som grundar dessa regler anses inte sträcka sig så långt att åklagaren, generellt, även ska åberopa bevis till den tilltalades förmån. Det brukar alltså vara så att parterna kallar ”sina” vittnen.Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Angående förundersökning och anmälan av brott!

2015-09-23 i Förundersökning
FRÅGA |Min kollega säger att jag har blivit polisanmäld,de som hänt är att jag för två årsen slarvade bort en bankpåse,,med ca 18000 kr i,,,,jag har inte stulit den men de är ju svårt att bevisa,,har sagt att jag ska betala tillbaka,,men min ekonomi är inte tillräckligt för de,då jag är sjukskriven,,saken är den att på det här företag har de försvunnit massor av pengar som ej polisanmälts, ,,Å då menar jag runt 300000kr,,,nu blir jag uthängd somden skyldiga,,,vad ska jag göra?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Efter att en polisanmälan gjorts och förundersökning inletts kommer du att kontaktas av polisen som kommer att höra dig i förundersökningen. Om åklagaren finner - efter avslutad förundersökning - att det finns skäl att väcka åtal kommer du att ställas inför en rättegång där din skuld skall prövas. Under denna rättegång är det upp till åklagaren att visa att du bortom all rimlig tvivel gjort dig skyldig till det brott denne åtalat dig för. Du behöver således inte själv bevisa din oskuld. Vidare krävs det för de brott du nämner också att du begått handlingarna med upsåt, (d.v.s med vilje) vilket åklagaren också måste visas. Om händelsen skett så som du säger tror jag att du kan vara lugn. Förklara under förhör med polisen din minnesbild av skeendet och avvakta utredningen. Att bli anmäld för brott är absolut inte detsamma som att pekas ut som brottslig. Skyldig är en inte förens en är dömd för brott. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Nedlagd förundersökning

2015-09-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Min son blev för ett par veckor sedan angripen av en busschaufför (!) sedan han fällt en syrlig kommentar då chauffören var väldigt otrevlig när han och hans flickvän klev på bussen. Min son gick ut ur bussen och föraren gick därefter efter honom och tog stryptag. Det uppstod tumult och en annan förare lade sig även i.Ett antal vittnen sade på plats att de såg föraren attackera min son. Polisen har hört fyra vittnen vad jag förstått. De hörde min son och hans flickvän på plats enbart.Polisen har nu beslutat lägga ned förundersökningen. Anledningen som ges är att det "går ej att motbevisa invändningen om att gärningen begåtts i nödvärn".Jag tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman åberopar nödvärn utan att ha anmält misshandel till att börja med. Dessutom har jag svårt att få ihop det med vittnesutsagor samt det faktum (som kamerabevisning bör ge) att föraren gick ut ur bussen efter min son.Min fråga är nu om det går att stämma föraren inför civilrätt? Går det då att begära ut polisens uppgifter?Med vänlig hälsning Pelle Storck
Mattias Vilhelmsson |Hej Pelle och tack för din fråga.Det går absolut att stämma in föraren civilrättsligt. Inga straffrättsliga påföljder kan göras gällande då det i sådana fall blir fråga om en civilprocess. I det här fallet ligger det närmast till hands att förlita sig på skadeståndsrätten och försöka få ut skadestånd för kränkning samt sveda och värk. Om ni vill inleda en process kan ni antingen höra av er till ett juridiskt ombud eller föra processen helt själv. Jag vill även upplysa er om att möjligheten för att väcka enskilt åtal finns, se RB 20 kap 8 §. Angående den nedlagda förundersökningen: när en förundersökning läggs ner blir detta till en allmän handling som var och en har rätt att få ut. Jag kan inte tänka mig att någon sekretessregel skulle hindra detta och i vilket fall som helst kan ju din son, oberoende av sekretessen, begära ut uppgifterna eftersom sekretess generellt sätt inte gäller mot den uppgifterna rör. Det är alltså bara att höra av sig till polisen och kräva ut uppgifterna.Sammanfattningsvis går det alltså alldeles utmärkt att begära ut den nedlagda förundersökningen och därefter bygga upp ett case och stämma in hos tingsrätt civilrättsligt.