Pågående förundersökning?

2016-09-12 i Förundersökning
FRÅGA |Hej det har snart gått 3 månader sen jag blev misshandlad och jag har inte hört något av varken polisen eller åklagaren.Hur länge ska man vänta tills man får ett svar?Det känns som om dom inte tar detta på allvar.
Felix Sjöberg |Hej!Om du har gjort en anmälan hos polisen och förundersökning har inletts råder normalt sekretess vilket gör att polisen inte får lämna ut speciellt mycket uppgifter om vad som händer i utredningen. Om det är du som är utsatt för brottet och har gjort anmälan har du däremot självklart viss insyn i ärendet. Normalt meddelar polisen målsäganden om en förundersökning läggs ner, och om så inte har hänt borde det innebära att utredningen pågår. För att vara helt säker är det enklaste sättet om du ringer till polisen på 114 14 och ber att få prata med handläggaren i ditt ärende. Det finns alltid en sådan handläggare som kan svara på dina frågor om ärendet.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vad händer efter anmälan?

2016-06-08 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har blivit polisanmäld för urkundsförfalskning men ej fått papper på det och inte hört något från polisen. Han som anmälde mig har berättat detta detta var i oktober 2015. Kommer fallet att tas upp och vad kommer att hända mig?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga är väldig allmänt hållen har jag försökt ge dig ett översiktligt och övergripande svar. Om du senare undrar något mer konkret, är du givetvis välkommen att skicka in en ny fråga.Det första som händer efter en polisanmälan är att antingen polisen eller en åklagare fattar beslut om huruvida en förundersökning ska inledas eller inte. Av 23 kap. 1 § rättegångsbalken (här) framgår att en förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning behöver dock inte inledas om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Urkundsförfalskning hör under allmänt åtal och ska alltså utredas om det är möjligt. Jag vet för lite om omständigheterna i ditt fall för att kunna uttala mig om huruvida en förundersökning bör inledas eller inte. Om det händelseförlopp som anmälaren har beskrivit utgör urkundsförfalskning och det inte är uppenbart att det inte kan utredas, bör dock en förundersökning inledas.Av 23 kap. 2 § rättegångsbalken (här) framgår att förundersökningen syftar till att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl för åtal föreligger. Förundersökningen ska dock bedrivas objektivt och även omständigheter som är till fördel för den misstänkte ska beaktas. Om det skulle gå så långt att du blir skäligen misstänkt för brott, ska du enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken (här) delges misstanke för brottet när du blir hörd av polisen. I så fall har du även rätt att fortlöpande ta del av förundersökningen i den mån det kan ske utan men för utredningen. Eftersom du ännu inte har hört något ifrån polisen, är det inte särskilt troligt att skälig misstanke föreligger mot dig i nuläget.När förundersökningen avslutas beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks kommer en huvudförhandling att hållas i en tingsrätt och därefter prövar rätten huruvida du ska dömas för brott eller inte. Enligt etablerad rättspraxis ska fällande dom meddelas om det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Av 14 kap. 1 § brottsbalken (här) framgår att en fällande dom för urkundsförfalskning kan leda till fängelse i upp till två år, om brottet är av normalgraden. Urkundsförfalskning av normalgraden preskriberas fem år efter gärningstillfället. Åklagaren har alltså fram till oktober 2020 på sig att väcka åtal, men att en förundersökning om urkundsförfalskning skulle fortgå så länge utan att läggas ned eller leda till åtal är knappast sannolikt.Sammanfattningsvis finns det flera möjliga förklaringar till att polisen ännu inte har hört av sig till dig. Det är möjligt att man har beslutat att inte inleda förundersökning, eller att förundersökningen lades ner utan att någon skälig misstanke riktades mot dig. Om så är fallet kommer polisen antagligen inte att kontakta dig överhuvudtaget. Det är också möjligt att förundersökningen pågår just nu, men att du i nuläget inte är skäligen misstänkt. Om du i ett senare skede blir skäligen misstänkt, kommer du att bli delgiven misstanke. Du har då möjlighet att ge polisen din version av händelseförloppet och att ta del av förundersökningen i den mån det kan ske utan men för utredningen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Vad innebär det att jag förhörs under förundersökning?

2016-03-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Jag skrev till er för ca 1 månad sedan ang att jag var på förhör och att jag är misstänkt för grov stöld . Då ja va på förhöret gjordes det en husrannsakan hemma och saliv togs ur munnen på mig. Efter det har jag inte hört något mer förutom idag så det kom ett brev att jag ska på förhör igen. Min fråga är vad händer nu ? Vad kan hända ? Varför ska ja behöva gå dit igen ? Mvh oskyldig
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är omöjligt för mig att svara på varför de behöver fler uppgifter från dig eller vad som kommer att hända med förundersökningen.Förhör under en förundersökning får hållas med vem som helst, 23:6 RB. Det krävs dock att du kan antagas kunna lämna upplysningar anan betydelse för utredningen. Om du skäligen kan misstänkas för brottet så måste du bli upplyst om det och att bli upplyst om vad som förekommit vid rättegången, 23:18 RB. Så om du undrar hur det går och vad som händer i förundersökningen så har du rätt till upplysningar angående detta! Förundersökningen kan antingen läggas ned eller överlämnas till domstolen! Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förundersökning

2016-03-25 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan gällande internet bedrägeri. I svensk rättsprocess, hur lång tid tar det i regel mellan anmälan och åtal? Efter vilken tid kan man anta att målet lagts ned?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!Det finns ingen generell tidsram för när åtal ska väckas efter en polisanmälan. Efter Din polisanmälan behandlar polisen den och därefter fattas ett beslut om att inleda en förundersökning, vilket Du ska underrättas om. Syftet med förundersökningen är att utreda vem eller vilka som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Ibland kan det vara så att det saknas tillräcklig bevisning eller andra spår att följa, vilket föranleder att förundersökningen läggs ner. Vad gäller tiden för förundersökningen ska den bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medgiver. Olika brott och händelser tar olika lång tid att utreda, varför en specifik tidsram för varje brott inte kan anges. Det kan ta en månad och det kan ta flera månader. Det beror på flera olika faktorer.Om förundersökningen läggs ner kommer Du meddelas om detta. Om Du är missnöjd med beslutet om att förundersökningen läggs ner kan Du begära omprövning av beslutet. Du kan vända Dig till polisen för att begära omprövning som sedan överlämnar det till åklagaren.Reglerna om förundersökning hittar du i 23 kap. rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K23)Hoppas Du fick svar på din fråga!Vänlig hälsningar,

Att lägga ner och återuppta en förundersökning

2016-08-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan, vad innebär, prövning av beslut att nerlägga förundersökning? Polisen valde att lägga ner förundersökningen ang. falskt tillvitelse/ vårdslöstillvitelse. Jag vände då mig till åklagare och hon valde då att åter uppta förundersökningen. Vad innebär detta? Mvh
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!En förundersökning bedrivs i samarbete åklagare och polis emellan, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:3. Åklagaren leder dock oftast förundersökningen. Förundersökningen är till för att reda ut om tillräckliga bevis finns för att åklagare ska kunna väcka åtal, se RB 23:2. En åklagare får nämligen inte väcka åtal om tillräckliga bevis inte kommit fram och ska lägga ner en förundersökning om utredningen inte kommer framåt, se RB 23:4 2 st. och RB 23:4 a 1 st. och 3 st.Regelsystemet syftar på att inte slösa på statens resurser och inte orsaka individer onödigt lidande, se RB 23:4 2 st. och RB 23:4a 1 st. 1p. Ett beslut om att lägga ner en förundersökning innebär att polis och åklagare lägger ner ärendet. De kommer inte vidta några mer åtgärder för att få klarhet i brottet. När du hörde av dig till åklagaren är möjligt att åklagaren tolkade detta som att du begärde att få polisens nedläggningsbeskedet prövat av åklagaren. I ditt fall tycks åklagaren ha gjort bedömningen att polisens nedläggningsbeslut var felaktigt. I och med åklagarens beslut att återuppta förundersökningen kommer en brottsutredning i ditt ärende angående den falska tillvitelsen alternativt vårdslösa tillvitelsen att fortsätta bedrivas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beslut om inledd och nedlagd förundersökning

2016-05-23 i Förundersökning
FRÅGA |Är polisen skyldigt att lämna skriftligt beslut om inledd eller nerlagd förundersökning vid polisanmälan? I så fall hur lång tid har de på sig att fatta sådan beslut ?
Carl-Johan Lindman |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt rättegångsbalken (RB) kapitel 23 paragraf (§) 1 och 2 så ska en förundersökning inledas genom ett formellt beslut. Förundersökningen startar alltså i och med att beslutet har meddelats så att inga oklarheter råder om huruvida förundersökning har inletts eller inte. Det formella beslutet kräver inte någon särskild form. Enligt 1 a § förundersökningskungörelse (FUK) så ska beslutet att inleda en förundersökning sättas upp särskilt eller antecknas i akten. Det skall även framgå vem som har fattat beslutet. Ovan är huvudregeln för hur en förundersöknings ska inledas. I vissa fall kan en förundersökning anses inledd innan ett beslut enligt ovan har meddelats. RB kapitel 23, 8e § beskriver ett sådant undantag. Undantag från huvudregeln kan också ses vid vissa fall av husrannsakan som i RB kapitel 28, 5e §.Vidare så ska en underrättelse ges till den som genom förundersökningen framkommit vara skäligen misstänkt för brottet enligt kapitel 23, 18 § RB. Om förundersökningen läggs ner så ska den som är skäligen misstänkt enligt 18e § rättegångsbalken underrättas enligt 14e § FUK.Med vänliga hälsningar

Ta del av förundersökningsprotokoll

2016-03-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Kan jag ta del av ett förundersöknings protokoll om förundersökningen lagts ned? Om jag kan det hur gör jag då?Mvh
Theresa Ermstål |Hej och tack för er fråga.Huvudregeln är att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättats eller inkommit till en myndighet och förvaras där, vilket följer av den så kallade offentlighetsprincipen i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (här). Då ett förundersökningsprotokoll är en handling som upprättats av Polismyndigheten och förvaras där är det en allmän handling som blir offentlig när åtal väcks eller undersökningen lagts ned – som i ert fall. En allmän handling och således ett förundersökningsprotokoll kan dock innehålla hemliga uppgifter och därför vara sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här). Därför ska myndigheten varje gång någon begär att få ut en allmän handling föra en sekretessprövning. Det kan vara så att förundersökningen har sekretessbelagts i sin helhet och då undantas den från huvudregeln ovan men det kan även röra sig om enstaka uppgifter som sekretessbelagts och då ska du få ut de uppgifter som är offentliga.För att ta del av förundersökningsprotokollet kan du vända dig till den myndigheten som förvarar handlingen och begära att kostnadsfritt få se handlingen alternativt mot en fastställd avgift få kopior av handlingen, 2 kap. 12-14 §§ TF. Avgiften fastställs enligt 15-16 §§ avgiftsförordningen (här).Vänliga hälsningar,

Förhör trots erkänt brott

2016-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan, jag har erkänt brott för innehav av 0,2 g kokain på plats. Så förväntar mig böter. Men ändå ska jag på förhör. Varför ? Är ostraffad fast jobb osv. verkligen en engångs företeelse.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad beträffar påföljden vid 0.2 gram kokain, och utan andra omständigheter som kan påverka bedömningen, är det närmast att jämföra med Högsta domstolens dom NJA 2008 s. 653. I fallet bedömdes ett innehav om 0.73 gram kokain (för eget bruk) vara i det lägsta spektrumet av straffskalan för narkotikabrott av normalgraden (alltså inte ringa). Påföljden bedömdes till villkorlig dom och 90 dagsböter á 200 kr. Eftersom mängden är en av de relevanta faktorerna vid påföljdsbedömningen är det svårt att se 0.2 gram kokain generera en svårare påföljd än den ovan. Skulle brottet bedömas som ringa är det även tänkbart att strafföreläggande blir aktuellt framför en traditionell rättegång. Ett sådant innebär att åklagaren bestämmer påföljden till dagsböter, i eller utan förening med villkorlig dom, och den misstänkte godkänner detta, se 48:1-4 Rättegångsbalken.Vad beträffar förhöret är det en del av förundersökningen, vars hela syfte är att utreda om tillräckliga skäl föreligger för åtal, se 23:2 Rättegångsbalken. I svensk rätt är ett erkännande till brott inte tillräckligt för att döma någon, se den något kryptiska formuleringen i 35:3 st. 2 Rättegångsbalken. Det krävs att den fullständiga bevisningen i målet gör det ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade begått gärningen ifråga. Därmed är det nödvändigt att förundersökningen fullföljs i sin helhet. Detta gäller även i de fall strafföreläggande blir relevant, trots att ett sådant förfarande är snabbare. Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se