Vem är målsägande i en rättegång?

2016-01-21 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Mitt ex kom hem till mig & min sambos boende och var hotfull osv. Imorgon ska rättegången vara. Men en grej blev jag lite fundersam på..Det är endast min sambo som står som målsägande, jag var inte hemma vid tillfället. Men även jag borde väl kunna göra anmälan, oavsett om jag var hemma eller inte? Åtalet går under hemfridsbrott.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med är det viktigt att poängtera att målsägande, brottsoffer och anmälare av brott är tre olika begrepp som inte skall sammanblandas. Att anmäla brott kan vem som helst göra, dvs. även en utomstående person som exempelvis har bevittnat ett brott kan göra en polisanmälan. Brottsoffer är ett begrepp som inte används inom juridiken utan är ett allmänt begrepp för någon som på ett eller annat sätt har blivit utsatt för brott. Vem som är målsägande i en rättegång när ett brott har blivit begånget framgår av rättegångsbalken 20 kap. 8§ st.4. Där står det att ”målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.” Det är endast den som är målsägande i en rättegång som har vissa rättigheter i rättegången och som exempelvis kan få skadestånd.Definitionen av målsägande är alltså beroende av vad det är för brott som en person har begått och hur brottet tagit sig till uttryck mot offret. Det är åklagaren som rubricerar brottet och vem som är målsägande i en rättegång blir alltså beroende av hur åklagaren har valt att rubricera brottet. Eftersom åtalet mot ditt ex endast rör hemfridsbrott är målsägande den som lidit skada, blivit förnärmad eller blivit utsatt för just hemfridsbrottet. Hemfridsbrott regleras i brottsbalken 4:6 st.1 och är precis som det låter ett brott som skyddar intresset för hemfriden. Eftersom du inte var hemma när ditt ex kom till er bostad är min gissning att åklagaren funnit att du alltså inte har lidit skada, inte blivit förnärmad eller blivit utsatt för hemfridsbrott och därför är du inte målsägande i rättegången. Detta hindrar dock inte att du kunde gjort en polisanmälan angående brottet eller att du är ett brottsoffer (enligt det "allmäna begreppet").Jag kan dock poängtera att definitionen av målsägande är en omdiskuterad fråga inom juridiken då vissa menar att målsägandedefinitionen är för snäv och att många brottsoffer riskerar att ”falla mellan stolarna” pga. åklagarens brottsrubricering. Om du upplever att åklagaren borde gjort en annan bedömning, råder jag dig till att tala med åklagaren som kan motivera sitt ställningstagande för dig. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Väcka åtal för bedrägeribrott

2015-10-31 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej!Jag fick ett "skadeståndsbrev" hemma om att jag är skyldig min arbetsgivare en stor summa pengar. Dock ser det här brevet förfalskad ut och jag ringde attunda tingsrätt om jag hade ett skadeståndskrav på mig och svaret var nej. Kan jag gå till domen med detta?
Marcus Holming |Hej!Din arbetsgivares handlade kan enligt vad du beskriver möjligen falla inom ramen för brottet bedrägeri, vilket är straffbelagt i brottsbalken 9 kap. 1 och 11 §§. Det är ett brott som faller under allmänt åtal vilket innebär att det är åklagaren som beslutar huruvida åtal ska väckas eller inte. Du kan alltså inte själv väcka åtal för det brottet i domstolr förmånligt bud.tt någon kan ha budstrid till slut betalar för mycketrka konkurrens och ett mer förmånligt bud.tt någon kan ha. Om du har lidit skada har du däremot möjlighet att väcka en skadeståndstalan gentemot din arbetsgivare. Av informationen i din fråga framstår det dock inte som att du har lidit någon skada, såsom att förlora pengar, vilket i sådant fall innebär att grund för skadeståndstalan saknas.Du kan förstås polisanmäla handlingen och låta en åklagare avgöra huruvida det finns en tillräcklig grund för att väcka åtal.Med vänlig hälsning,

Vite vid utevaro från rättegång

2015-01-18 i Parter i rättegången
FRÅGA |Rättegångskostnad Trafik- vid uteblivelseOm jag är kallad till rättegång för trafikbrott å struntar i att dyka upp.(har ingen advokat)Vad kostar det mig?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om du som tilltalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling, ska domstolen i första hand pröva om rättegången ändå kan hållas, trots din utevaro (46 kap. 15 § rättegångsbalken). Rättegången kan hållas utan den tilltalades närvaro om saken kan utredas tillfredsställande och om den tilltalade endast kan dömas till böter, fängelse i högst sex månader, skyddstillsyn eller villkorlig dom. Målet får även avgöras om den tilltalade inte kan hämtas eller om han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning och att närvaron därav inte är nödvändig (46 kap. 15 a §). Om målet inte kan avgöras utan den tilltalades närvaro, kan vite utdömas. Dessutom ska rätten ta ställning till om den tilltalade bör hämtas (46 kap. 15 §). Det är svårt att svara på hur stort ett eventuellt vite skulle bli, om det döms ut. I ett fall från Högsta domstolen hade den tilltalade blivit åtalad för brotten olovlig körning i fem fall och hastighetsöverträdelse i ett fall. Här hade den tilltalade förelagts ett vite om 1 000 kr (se NJA 1990 s. 228). Ett vitesbelopp kan variera från fall till fall och idag torde snarare vitesbeloppet ligga på det dubbla, det vill säga 2 000 kr. Sålunda så kan det vara så att en rättegång kan köras utan den tilltalades närvaro, men du riskerar att utdömas ett vite om du inte inställer dig till huvudförhandlingen. Dessutom kan din rätt att överklaga tingsrättens dom förfalla om du uteblir från rättegången. Vänliga hälsningar,

Målsäganden biträder åtalet

2014-06-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag hör ibland målsägandebiträdet säga att målsäganden biträder åtalet. Vad menas med det exakt? Hur säger man det på vardagssvenska? Tack på för hand MVH/ Perez
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Målsäganden (den som är utsatt för ett brott) har enligt rättegångsbalkens 20 kap. 8 § en möjlighet att biträda åklagaren vid dennes åtal i tingsrätten. Målsäganden blir efter denne biträtt åtalet part i målet och kan då likt åklagaren bland annat lägga fram egen utredning och bevisning i målet och därmed få detta prövat av rätten. Som part i målet äger också målsäganden rätt att överklaga en firande dom eller något annat beslut i målet till högre rätt även om åklagaren inte väljer att göra så. En länk till rättegångsbalken har du https://lagen.nu/1942:740#A2 Vänligen

Rättegång i tilltalads frånvaro

2015-11-09 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej. Jag skulle haft min rättegång idag men eftersom att det blev uppskjutet från tidigare bestämt datum osv så glömde jag bort det helt att det var idag. Då undrar jag hur det där funkar? Har de haft rättegången utan mig med vittnet som som är då en polis eller kommer de att skjuta upp den ännu en gång? Det gäller en trafikbrott. Tack på förhand för svar
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!När man som åtalad/tilltalad inte infinner sig vid rättegången finns det enligt 46 kap 15 a § rättegångsbalken möjligheter för domstolen att döma i målet trots detta. De förutsättningar som ska vara uppfyllda är:- Saken ska kunna utredas tillfredsställande. Om denna punkt är uppfylld beror på vilken typ av brott det rör sig om, vilken typ av bevisning som krävs m.m. Det går inte att här säga vad som gäller i just ditt fall, men det är möjligt att denna punkt är uppfylld om det rör sig om ett sådant trafikmål som är enkelt att utreda och bevisa.Det krävs vidare att någon av dessa punkter är uppfyllda, tillsammans med ovanstående punkt:1. Det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening. Det kan alltså röra sig om relativt enkla brott, men då det även kan handla om fängelse i högst sex månader kan det även röra sig om relativt allvarliga brott.Eller 2. Den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen Eller3. Den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig. Om domstolen inte avgör fallet i den tilltalades frånvaro enligt ovan, finns också alternativet att besluta om hämtning av den tilltalade enligt 46 kap 15 §.Hoppas att detta svar har varit till hjälp!Vänligen,

Byte av offentlig försvarare m.m

2015-09-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Jag har fått en offentlig försvarare som inte klarar av att fullgöra sin uppgift, men jag har misslyckats med att få henne utbytt. Nu stundar rättegång och jag vill få möjlighet att även själv hålla förhör med motpart och vittnen, samt även slutplädera. Är detta möjligt utan att jag för den skull måste göra mig av med den värdelösa offentliga försvararen?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga. Reglerna om offentlig försvarare finner du i rättegångsbalkens (RB) 21:a kap. Se: https://lagen.nu/1942:740#K21Den offentliga försvararen kan sägas fungera som den misstänktes rådgivare och har till uppgift att tillvarata den misstänktes rättigheter och främja dennes intressen. Försvararen ska t.ex. åberopa omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Försvararen biträder den misstänkte vid talans förberedande och utförande samt ska verka för sakens riktiga belysning, se RB 21 kap 3 och 7 §§. Det är dock domstolen som bestämmer om man får lov att byta offentlig försvarare eller inte. Om man önskar byta offentlig försvarare måste man därför lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl för detta. Rätten prövar då om det finns giltiga skäl för ett byte enligt 21:6 RB.Sådana skäl kan t.ex. vara att försvararen inte har utfört försvaret med tillräcklig omsorg. Det ställs ganska höga krav på den som klagar att visa att försvararen har varit försumlig.Om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare kan det också i vissa fall vara ett skäl att medge byte. Framförallt medges byte i sådana fall när den tilltalade riskerar ett hårdare straff.Rätten gör en avvägning av de skäl som man har anfört för att få byta mot de merkostnader för staten som ett byte skulle medföra. Denna avvägning medför att ju tidigare under ett måls handläggning som man framställer en begäran om att få byta offentlig försvarare desto större chans att rätten går med på det.Det ska dock påpekas att du, utöver byte av offentlig försvarare, alltid har rätt att anlita en privat försvarare då det gäller brottmål. Detta bekostas däremot av dig själv. Notera även att om du förlorar målet och blir fälld så kan du enligt 31:1 bli tvungen att ersätta en viss del av kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Huvudregeln rörande behovet av offentlig försvarare är emellertid även beroende av den tilltalades förmåga att själv sköta sitt försvar samt vad det är för typ av mål. Vid mindre mål brukar det alltså kunna gå att sköta försvaret själv. Även om du står helt ensam inför målet står du inte helt utan hjälp. Enligt RB 46 kap 4 § har domstolen en plikt att verka för att målet blir uttömmande behandlat. Har den tilltalade ingen försvarare kompenseras det oftast av att domstolen utövar processledningen mer aktivt. Nu framkommer det inte riktigt i frågan vad det är för typ av mål det rör sig om men jag anser att du ska prata med din offentliga försvarare och se ifall ni kan hjälpas åt och kanske kan ni komma överens om att du ska få sköta vissa saker, så som slutplädering om du anser dig vara kapabel till det.Jag hoppas att det känns någorlunda klarare nu!Hälsningar,

Byte av offentlig försvarare

2014-12-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hur många ggr kan man överklaga ett avslag på advokatbyte i en brottsmåls rättegång?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Man har rätt att i vissa fall byta offentlig försvarare. För att begära ett byte måste du själv skriva till domstolen och ange varför du är missnöjd med din förordnade offentliga försvarare och skriva vem du vill byta till. Frågan om byte kan aktualiseras exempelvis i följande fall:- försvararen kan inte närvara vid huvudförhandlingen- den misstänkte har ett bristande förtroende för försvararen- den misstänkte och försvararen har motstridiga intressen eftersom samma försvarare har förordnats för flera misstänkta.Till tingsrättens beslut finns det bifogat en blankett hur du överklagar, tingsrättens beslut överklagas till hovrätten och sedan hovrättens till Högsta domstolen. Återkom med informationen från tingsrätten om du undrar mer om detta.Utöver möjligheten att byta offentlig försvarare har du i brottmål alltid rätt att anlita en privat försvarare (då på egen bekostnad).Vänliga hälsningar,

Kan målsägande återkalla sin anmälan sedan åtal väckts?

2014-05-07 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej. Jag är målsägande i ett ärande som åklagaren valt att ta till rättegång trotts att jag ändå anser att det är ord mot ord i denna misshandeln. Jag vill inte gå på rättegången, måste jag det? Vad händer om jag inte kommer? Hålls rättegången ändå utan mig? Jag ångrar min anmälan och vill inte att den åtalade ska bli dömd, jag ville inte heller göra anmälan först utan den gjordes 6 timmar efter att jag blivit övertalad av en vän att göra det. Både jag och den åtalade gjorde en dum grej mot varandra. Vad kan jag göra nu?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal, se 3 kap. 5-6§§ Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). För de allra flesta brott har åklagaren en så kallad absolut åtalsplikt. Innebörden av detta är att åklagaren är skyldig å statens vägnar att väcka åtal om denne bedömer att det finns en tillräcklig bevisning för att ett brott har begåtts och bevisningen är tillräcklig stark för att fälla den tilltalade till ansvar, se 20:6 Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740). Åklagaren har i ditt fall gjort den bedömningen att det finns tillräcklig bevisning för en fällande dom, och denne är således skyldig att väcka åtal. Det går således inte att ta tillbaka en anmälan sedan åtal väckts. Det föreligger en möjlighet för åklagaren att besluta om åtalsunderlåtelse om nya omständigheter dykt upp som- om de varit kända vid tiden för åtalet- skulle ha föranlett åtalsunderlåtelse, se 20 kap. 7a§ Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740). Om det föreligger sådana omständigheter som åklagaren i dagsläget inte känner till, rekommenderar jag dig att berätta om dessa innan huvudförhandlingen.Du som målsägande är inte skyldig att närvara vid en huvudförhandling. Dock gäller enligt 11 kap. 5§ Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), att målsäganden ska kallas om dennes närvaro kan få betydelse för utgången i målet. Det är således en bedömning som får göras från fall till fall. Beroende på de omständigheter som föreligger i ditt fall, kan det bli aktuellt att du måste infinna dig vid huvudförhandlingen. Hoppas detta gav svar på dina frågor. Hör gärna av dig om något är oklart eller om Du har några andra funderingar.Med Vänlig Hälsning,