Får en åklagare göra påståenden som inte stämmer?

2017-01-13 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag har blivit dömd för misshandel pga ett krogbråk. En kille vägrade lämna min flickvän ifred och när jag går fram och säger att han ska gå därifrån svarar han "vem fan är du" och så vidare och gör ett utfall mot mig varpå jag slår till först och polisen såg det slaget. Åklagaren påvisar att misshandeln skedde pga svartsjuka för att han pratade med min flickvän. Och tidningen skriver ju såklart hejvilt att det var pga svartsjuka. Frågan är. Får åklagaren göra ett sånt antagande och ta med det som grund när inget bevis finns på att det var så? Att jag får den stämpeln är för mig kränkande. Det enda bevis som finns är att polisen på avstånd ser att jag ger killen ett slag.
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Det är viktigt att skilja på de olika rollerna i en rättegång som den här. Åklagaren ska i och för sig vara objektiv och beakta omständigheter som talar till såväl den misstänktes fördel som till hans nackdel. Åklagaren får alltså inte strunta i att lyfta fram omständigheter som talar till den misstänktes fördel. Självklart får en åklagare inte heller medvetet förvanska de bevis och omständigheter som finns, utan ska belysa dem för domstolen på ett så korrekt sätt som möjligt.Däremot är åklagaren en part i processen. Åklagaren lägger fram en version son hon anser är den korrekta, och den misstänkte lägger (oftast) fram en annan version. Därefter bestämmer domstolen sig för om åklagarens version är så sannolik att den misstänkte ska dömas för brottet. I sakens natur ligger att allt som påstås av en åklagare inte kan beläggas på ett sådant sätt att det anses vara sant. Åklagarens påståenden framför rätten är egentligen olika bra underbyggda teorier om vad det är som har hänt, och varför. Om det inte är uppenbart felaktigt eller svartmålande av åklagaren att påstå ett motiv är det inte förbjudet. Och den misstänkte erbjuds ju dessutom utrymme att bemöta åklagarens påstående och säga att det inte är sant.

Interna anmälningars rättsverkan för domare och polis

2016-10-31 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om man intern anmält en åklagare som ska driva ett mål i rätten får då åklagaren driva målet? Om en polis ska vittna i rätten och är internanmäld får då polisen vittna? Intern anmälningarna berör det mål det handlar om.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Angående din fråga om domare så är det Rättegångsbalken, RB, (1942:740) 4 kap 13 § 6 p. som förmedlar svaret, se här: https://lagen.nu/1942:740. Anmälan av domare kan utgöra grund för jäv, vilket innebär att domaren måste bytas ut, men observera att en anmälan som anses vara gjord bara för att domaren ska framstå som jävig inte kan utgöra grund för jäv. Alltså, för att förtydliga, en anmälan som görs endast för att domaren ska bli jävig och bytas ut kommer inte att ses som grund för jäv.Samma grunder för åklagare gäller som för domare enligt 7 kap 6 § RB, här adderas även att under tiden som utredning sker om åklagare är jävig eller inte får hen utföra arbetsuppgifter som inte utan fara kan skjutas upp. Vidare vad gäller polisman så är samma lagrum som för domare, samt kompletterande bestämmelser i Polislag (1984:387) 7 §, se här: https://lagen.nu/1984:387. Vad som adderas är att jäv mot polisman inte kan grundas på handling som vidtagits i tjänstens vägnar eller där polismannen blivit utsatt för gärning i hens tjänst. Sammanfattningsvis innebär det här att både domare och polisman, om de har rättmätiga anmälningar mot sig, d.v.s. som inte är gjorda just för att de ska bli jävs-klassificerade, så respektive inte vara part i målet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Om rätten till försvar i brottmål

2016-08-31 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej!Var i måndags på rättegång för våldsamt motstånd. Är väldigt missnöjd med hur allting har skett. Skulle vilja veta varför man inte får advokat vid dessa tillfällen? Är väldigt svårt o argumentera mot en åklagare och dessutom ställa rätt frågor, samtidigt som man ska hålla sig lugn när vakterna sitter och ljuger mitt framför ögonen på mig. Skulle även vilja veta om det är lämpligt av en åklagare och komma fram till mig o fråga varför jag har kallat in 2 vittnen, när det bara gäller 40 dagsböter? Har inte fått någon kontaktperson, så har ingen annan och fråga.Tack på förhand!
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Relevanta bestämmelser finns i rättegångsbalken (RB) respektive brottsbalken (BrB). Våldsamt motstånd är ett brott som stadgas i 17 kap. 4 § BrB. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader. Din fråga handlar om varför du inte fick ha en advokat (försvarare) under rättegången. I 21 kap. 3 § RB 1 st. framgår att den misstänkte må biträdas av försvarare vid talans förberedande och utförande. Det stadgas således att den misstänkte får biträdas av en försvarare vid bl.a. huvudförhandlingen. Av bestämmelsens 2 st. anges att försvararen utses av den misstänkte själv. Denna bestämmelse tar således sikte på s.k. privat försvarare, d.v.s. då den misstänkte själv anlitar samt betalar för sitt försvar. Det finns emellertid situationer då den misstänkte har rätt till offentlig försvarare, d.v.s. en försvarare som utses av domstolen och som ersätts av staten. I 21 kap. 3a § 1 st. RB anges att en misstänkt som sitter anhållen eller häktad har rätt till offentlig försvarare om den misstänkte själv begär detta. Vidare ska offentlig försvarare utses om den misstänkte begär det och straffet för det misstänkta brottet inte är lindrigare än fängelse i sex månader. Dessutom finns även 3 situationer då offentlig försvarare ska utses (2 st.). Den första situationen är om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet. Den andra situationen då offentlig försvarare ska utses är om det föreligger tveksamheter omkring vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning till att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, eller sådana påföljder i förening. Den tredje och sista situationen är om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Som en tumregel kan man således säga att offentlig försvarare ska utses i de fall då det rör sig om allvarligare brottslighet. Av det jag kan utläsa av din fråga torde du inte ha omfattats av situationen i 3a §, varför du inte heller haft rätt till offentlig försvarare. Men som framgår av 3 § får man som misstänkt alltid biträdas av ett försvar. Dock måste man som misstänkt själv se till att ombesörja detta om det inte föreligger skäl som medger en rätt till offentlig försvarare.Avslutningsvis vill jag bara tillägga att du alltid kan överklaga domen om du skulle vara missnöjd. En överklagan ska då göras inom tre veckor från den dag då domen meddelas (51 kap. 1 § RB). Tingsrätten informerar dig om hur en överklagan går till.Jag hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Återfå pengar som olovligen tagits ur ett bankkonto - vem att rikta talan mot

2016-06-14 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min pappa har fått sina konton tömda på alla sina tillgångar 2,4 miljoner. Enligt polisutredningen har hans sambo gjort detta. Min far var svårt sjuk efter en omfattande stroke. Kunde ej läsa skriva eller läsa och hans tal var i princip borta. Nu visar det sig att hon har fått ut alla pengar utan fullmakt. Min pappa var ovetandes om detta . Allt framkom vid dödsfallet och bouppteckningen. Pengarna satt på låsta konton för vinstbeskattning och kapitalkonton .Då är frågan, har banken gjort fel, någon fullmakt finns inte. Om så är fallet hur går vi vidare för att återkräva dessa pengar. Vi anser att vår arvsrätt blivit kränkt. Tackar på förhand och hoppas på ett svar.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni frågar på om banken gjort fel och hur ni ska göra, jag ska svara på det men börjar med att gå igenom en fundering jag har angående polisutredningen. Eftersom ni har en polisutredning som säger att sambon tagit ut pengar antar jag att ni polisanmält henne för brott. Eftersom ni redan vet att hon tagit ut pengar utan fullmakt anser jag att en åklagare bör åtala henne för grovt bedrägeri eftersom hon lurat banken (grovt bedrägeri återfinns i 9:3 brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K9P3S1). Skulle en åklagare då väcka åtal för grovt bedrägeri och använda bevisningen ni har skulle det räcka till en fällande dom, då kan antingen åklagaren begära att skadestånd ska betalas eller så kan ni som dödsboföreträdare göra det om åklagaren väljer att inte föra skadeståndsanspråk. Med tanke på det belopp som står på spel så anser jag att det är att se som grovt bedrägeri.Men en samlad bedömning ska göras när det gäller bedrägeri då det är fråga om att klassa den som grov eller av normalgraden. Skulle åklagaren anse att det inte är grovt bedrägeri så har åklagaren enligt 9:12 BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K9P12S1) inte rätt att väcka åtal då det är din fars sambo som begått brottet. Då får istället ni själva väcka åtal i form av dödsboförvaltare enligt 20:8 och 20:13 andra stycket rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K20P8S1 och https://lagen.nu/1942:740#K20P13S1). Detta betyder att om ni vill att er fars sambo ska dömas för brottet att ta ut pengarna måste ni själva (eller genom att anlita ett juridiskt ombud) agera ”åklagare” i en domstolsprocess. Det är däremot möjligt att helt hoppa över det här steget och gå direkt till det jag nämnde ovan, skadeståndsanspråk. Din fråga är om banken har gjort fel, och ja, det har den.Detta möjliggör att ni kan föra skadeståndsanspråk och i just detta fall är det möjligt att rikta det åt antingen banken eller personen som tog ut pengarna. Banken eftersom er far anlitade dem för att utföra en tjänst och den har inte utförts ordentligt när pengarna hämtats ut olovligen. Eller er fars före detta sambo för att hon tagit pengar hon inte hade rätt att ta. Det är kanske inte helt enkelt att bestämma vem som talan ska riktas mot. Banken har ju garanterat pengar nog att betala skadeståndet om de skulle förlora, men de har även mer pengar att anlita juridiska ombud för. Det kanske alltså inte är en enkel process att vinna. Att rika mot er fars före detta sambo däremot är osäkrare eftersom 2 miljoner kronor är mycket pengar för en privatperson, och hon kanske inte har råd att betala allt. Hon har inte heller lika mycket pengar att anlita ombud för så ni har eventuellt större möjlighet att vinna skadeståndstalan. Notera att ni har bara möjlighet att väcka talan om detta en gång enligt principen res judicata som för tvistemål finns i 13:9 3e stycket rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K17P11S1). Vem skulle då jag väcka talan mot? Banken. Visst har din fars sambo gjort fel, men det är inte säkert alls att hon kan betala tillbaka alla pengarna. Det kan banken, och ingen juridisk hjälp som helst kan magiskt trolla bort att banken gjort fel. Därefter får banken i sin tur föra talan mot er fars förra sambo, eftersom att hon inte heller gjort rätt. Vad ska då göras för att föra talan mot banken?För det första måste ni höra av er till banken och säga att eftersom de lämnat pengar till er frus förra sambo vill ni ha tillbaka dem. Det är i ert intresse att höra med banken om de direkt utan rättegång vill gå med på att ge tillbaka pengar som de gett till en person som inte hade behörighet att ta dem. Skulle banken gå med på att ge er pengar direkt behöver ni ju inte väcka talan i domstol. Det gör även så att ni inte behöver betala rättegångskostnader för banken enligt 18:3 rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K18P3S1). Men hör ni av er till banken och de inte vill ge er pengar så måste de betala alla rättegångskostnader om ni vinner enligt 18:1 rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K18P1S1).Så hur ska ni då göra för att väcka talan mot banken för att få till en skadeståndsprocess? Först måste ni samla alla dödsbodelägare, vem som är dödsbodelägare står i 18:1 ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1). Dessa ska i sin tur utfärda och skriva under en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten där er fars förra sambo bor. I 42:2 rättegångsbalken står vad en stämningsansökan ska innehålla (se https://lagen.nu/1942:740#K42P2S1). Ni måste inte tillsammans skriva stämningsansökan men ni måste alla underteckna den, om ni inte anlitar ett ombud att göra det, då måste ni alla istället underteckna fullmakten som tillåter ombudet att föra talan i ert ställe. Viktigt att veta är att bevisen ska läggas fram i samband med att stämningsansökan skickas in, men det är möjligt att komma in med bevisning senare om ni inte haft vetskap om det då stämningsansökan skickas in, se 43:10 rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K43P10S1) och 42:22 rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K42P22S1) vilka säger att det är möjligt att komma med bevisning senare men det får inte vara oaktsamt.Jag hoppas att jag svarat på frågan, skulle det vara någon annan fråga som väcks efter att ha läst detta så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort som möjligt.Vänligen,

Tilltalads utevaro vid förhandling

2016-11-16 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej Jag undrar om man kan bli dömd utan sin egna medverkan. Låt säga att man är misstänkt. Man bor utomlands. Hålls det rättegång? Kan man dömas i rättegång ( där man själv inte medverkar)?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De regler som gäller för rättegång finner du i Rättegångsbalken. Där gör man skillnad på tvistemål och brottmål. I de allra flesta tvistemål kan en dom meddelas när en person inte infinner sig vid rättegången och då meddelas domen till nackdel för den här personen. I brottmål (vilket är aktuellt i ditt fall) är detta som huvudregel dock inte möjligt, utan den misstänkte eller dennes ombud (advokat) måste infinna sig vid rättegången för att en dom ska kunna meddelas. Om den misstänkte eller dennes ombud inte infinner sig vid rättegången, ska den ställas in och istället sättas ut till en annan dag, Rättegångsbalken 46 kap 2§ p2.Den tilltalade, dvs. den misstänkte, ska kallas till huvudförhandlingen (rättegången), se Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st.Som huvudregel ska den tilltalade, dvs. den som är misstänkt för ett brott, kallas att infinna sig personligen vid en rättegång. Personlig närvaro vid rättegången behövs inte om målet kan avgöras ändå och den tilltalades närvaro inte behövs för utredningen i målet. I sådana fall ska den tilltalades ombud istället finnas på plats. Detta framgår av Rättegångsbalken 21 kap 2§. Skulle det vara så att den tilltalade förnekar brottet, bör det inte finnas utrymme att döma utan att den tilltalade personligen infinner sig på rättegången.Om det är fråga om ett sådant mål där din personliga närvaro krävs, kommer kallelsen till förhandlingen att förenas med en vitessanktion (Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st). Detta innebär att du, om du inte infinner dig personligen, kommer att få betala ett visst belopp (normalt ligger det på 4 000 kr). Detta belopp måste du betala om det inte föreligger laga förfall. Laga förfall innebär att man har haft en giltig ursäkt till att inte infinna sig vid förhandlingen, t.ex. för att man har varit sjuk eller om tåg eller liknande blivit försenat. Det ska vara någonting som man inte har kunnat förutse innan. Detta framgår av Rättegångsbalken 32 kap 6§ och 32 kap 8§.Det kan också vara så att, om du inte infinner dig vid förhandlingen (i de fall du måste infinna dig personligen), domstolen beslutar om att du ska hämtas till förhandlingen, (Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st). Detta kan dock inte ske om du har laga förfall (se ovan).Sammantaget kommer du i de flesta fall att få en kallelse där du ska infinna dig personligen vid huvudförhandlingen. Om du får en sådan kallelse bör du absolut infinna dig på förhandlingen för att inte riskera att behöva betala vite eller bli omhändertagen.Hoppas att du har fått svar på din fråga, i annat fall är du välkommen åter med ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Kallas som målsägande eller vittne till rättegång

2016-09-21 i Parter i rättegången
FRÅGA |Jag har sagt att jag inte ville anmäla den anklagade som hade slagit mig, men då det går under allmänt åtal så har åklagaren valt att gå vidare med det oavsett. Om det blir rättegång, blir jag kallad som målsägande eller vittne?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Du kommer i detta fall att bli kallad till domstol som målsägande om åtalet gäller gärningen att den misstänkte personen slagit dig så att det alltså är du som lidit skada, se rättegångsbalken (1942:740), kap. 20 § 8, här. Du kommer i domstolen att bli hörd gällande detta brott, och det är viktigt för utgången av målet vad du har att säga i rätten. Om åtalet i detta fall leder till rättegång så har du en skyldighet att befinna dig i domstolen den dag och tid som du har blivit kallad till.Om du känner obehag eller är rädd för den person som utsatt dig för brottet, så ska du kontakta domstolen så tidigt som möjligt gällande detta. Du har också möjlighet att ha med dig en stödperson under rättegången om det skulle bli aktuellt för dig, och i vissa fall kan du också ha rätt till ett målsägandebiträde (se rättegångsbalken kap. 20 § 15, här).Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Får föräldrar höras i LVU-mål?

2016-06-30 i Parter i rättegången
FRÅGA |Kan jag själv begära att få prata i förvaltningsrätten angående lvu på mitt barn ?? Min advokat skickade in överklagan idag.
Erik Claeson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I LVU-mål så är det barnets bästa som är den avgörande faktorn som domstolen har att ta ställning till. För att utröna vad som är barnets bästa så ska omständigheterna i fallet i fråga utredas, vilket allt som oftast innebär att föräldrar till barnet får höras. Detta kommer domstolen med största sannolikhet se till att det sker, och om inte annat så rekommenderar jag dig att be din advokat fråga domstolen underförhandlingen ifall du får yttra dig.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Ställföreträdare för underårig vid enskilt åtal

2016-03-19 i Parter i rättegången
FRÅGA |Eftersom det för ärekränkningsbrotten - förtal och förolämpning - ska väckas enskilt åtal så undrar jag vad som gäller om målsäganden är minderårig. Kan den minderårige själv väcka enskilt åtal, d v s utgör åldern något hinder? Eller kan/bör åtalet väckas av vårdnadshavaren?
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärekränkningsbrotten regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap. och brotten ska väckas av målsäganden enligt BrB 5:5. I samma paragraf stadgas att om målsäganden är under 18 år kan åtalet väckas av åklagare, men bara om det är påkallat från allmän synpunkt. Det är bara i väldigt speciella fall ett åtal för dessa brott kan anses vara påkallat från allmän synpunkt, men den som är underårig kan istället företrädas av någon annan.En underårig har bara processbehörighet i vissa frågor. Processbehörigheten är behörigheten att föra talan i en domstolsprocess. I fall då den underåriga saknar processbehörighet kan en person som agerar ställföreträdare för barnet föra talan i dess ställe. Vid ärekränkning då den underårige är målsägande och skadan är riktat mot den underåriges person gäller att talan får föras av en ställföreträdare enligt Rättegångsbalk (RB) 11:1 st. 2 andra meningen. Denna bestämmelse hänvisar till RB 21:1 st. 1, där man finner att den ställföreträdande i dessa fall är den underåriges vårdnadshavare.Sammanfattningsvis kan konstateras att svaret på din fråga är att en underårig inte kan väcka talan för ärekränkning men att vårdnadshavaren bör kunna väcka talan i dennes ställe.Vänliga hälsningar,