Barn- och kattvakt: arbetstagare enligt Skadeståndslagen?

2016-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Kan man som ex. kattvakt eller barnvakt där kontrakt inte skrivits men muntligt avtal har ingåtts (arbetsuppgifter, tid, lön etc.) jämföras vid SkL 6:5 3 p. Alltså- om något skulle gå snett som att katten eller barnet skulle skadas under tiden man "arbetade", kan man räknas som en arbetstagare enligt Skadeståndslagen?Tack!
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du redan varit inne och kollat i lagen vet du att 6:5 3 p. SkL fastställer att i Skadeståndslagen likställs med arbetstagare: "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande." Att ha avtalat om centrala villkor för arbetet såsom arbetsuppgifter, lön och arbetstid, medför enligt min bedömning att situationen liknar ett anställningsförhållande. Följaktligen behandlas i sådant fall barn- eller kattvakten som en arbetstagare vid Skadeståndslagens tillämpning. Att även tillfälliga arbeten såsom anlitande av barnvakt kan träffas av lagstiftningen framgår även av förarbetena till Skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd efter fall i tvättstuga

2016-06-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejDet så att jag hälsade på min bror i Örebro och han hade tvättid så jag hjälpte honom med det.Jag la in sista tvätten och skulle slänga tvättmedlet i sorteringen som ligger inne i tvättstugan, jag vände mig efter ha slängt och såg inte att det var blöt på golvet, så jag ramlade och slog mig hårt så att jag bröt handled.Det här hände 2016-03-31 och jag är fortfarande sjukskriven, har inte fått helt min rörlighet tillbaka ännu. Min fråga är då, har jag rätt till skadestånd
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är svårt för mig att avgöra exakt hur omständigheterna kring händelsen i tvättstugan var, så jag hoppas att de antaganden jag gör är korrekta. Jag vet inte om det var blött på golvet innan du och din bror började tvätta eller om detta uppkom efterhand. Oavsett förstår jag att du inte såg den blöta fläcken på golvet och halkade på grund av det. Jag vet inte heller var vattnet kom ifrån, om det kom ifrån en tvättmaskin eller från ett läckande rör eller om någon bara hade spillt ut vatten. Detta kan nämligen ha betydelse. Om det handlar om något som t ex en hyresvärd hade ansvar över, som normalt underhåll av fastigheten (där det vanligen ingår att laga läckande rör och trasiga tvättmaskiner) kan hon eller han bli skadeståndsskyldig för dina skador. Det som är "kruxet" då är att du har bevisbördan för att visa att hyresvärden har varit vårdslös. Detta kan vara svårt att bevisa. Om det var någon som hade spillt vatten av misstag skulle jag säga att blir svårt att kräva skadestånd för dina skador, tyvärr. Hoppas att du fick lite hjälp av mitt svar i alla fall! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Skador orsakade av hund - vems ansvar?

2016-06-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en ägare av servitut framför vår egna tomt har sina hundar lösa, vad händer om vi går på servitutet kopplat med vår hund och hennes hundar gör skada, vi har kopplade och inte grannen.Vems är ansvaret?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, se här, framgår att hundägare/innehavare av hund har s.k. strikt ansvar för skador orsakade av hunden. Det innebär att om din grannes hundar orsakar skada, är dess ägare strikt ansvarig att ersätta skadorna. Det strikta ansvaret innebär att ersättningsskyldigheten gäller oavsett övriga omständigheter.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Ansvar för tillverkare vid personskada

2016-06-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om jag kan stämma en lamptillverkare, eftersom jag höll en lampa som sprängdes på mitt ansikte och jag fick föras till sjukhus för att se om jag fick permanenta skador i ögonen.Jag fick fullt med glassplitter i ögonen. Lampan var inte inkopplad i el den var helt ny i förpackningen.MVH/Ewa
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tillverkares ansvar för skador på personer finns i produktansvarslagen (PAL).Om man tillverkar en produkt som på grund av en säkerhetsbrist orsakar en skada på en person (en så kallad personskada) kan tillverkaren bli tvungen att betala skadestånd till personen 1 § PAL. Det krävs att skadan orsakats av en produkt, vad som utgör en produkt definieras i 2 § PAL som en "lös sak". Något förenklat kan man säga att lösa saker är sådana fysiska saker som man kan flytta på. En lampa är definitivt en lös sak i PAL:s mening. Det krävs dessutom att skadan har orsakats på grund av en säkerhetsbrist. För att produkten ska ha en säkerhetsbrist krävs att produkten inte är så säker som man "skäligen kan förvänta" enligt 3 § PAL. Detta innebär i princip att man kollar på hur produkten normalt ska fungera och användas. En lampa ska i vanliga fall inte explodera och utgjorde därför en säkerhetsbrist. Varför produkten har orsakat en skada har ingen betydelse utan det viktiga är att skadan uppkommit på grund av säkerhetsbristen. Att man kan stämma tillverkaren av en produkt framgår av 6 § PAL.Om det rör sig om en produkt med en konstaterad säkerhetsbrist som kommer från tillverkaren så räcker detta för att denne ska bli ersättningsskyldig. Inom skadeståndsrätten krävs i många fall att den som har orsakat skadan varit vårdslös. I vissa fall kan man dock bli skyldig att betala skadestånd även om man inte varit vårdslös, det sägs då att man har ett strikt ansvar. Tillverkaren har i ditt fall ett strikt ansvar och behöver därför inte ha varit vårdslös utan blir "automatiskt" ansvarig för att betala ersättning till dig, förutsatt att skadan du lidit orsakats av en säkerhetsbrist i en av deras produkter.Det är alltså inte omöjligt att du kan få ersättning (skadestånd) från tillverkaren för de personskador du fått på grund av att lampan exploderade. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Ersättning vid bedrägeri

2016-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vem kan ersätta mig?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I vissa fall täcker försäkringar bedrägerier, varför du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om just din försäkring täcker bedrägerier. Vidare kan du kräva skadestånd av gärningspersonen. Detta skadestånd behandlas vanligen i domstol i samband med att brottet prövas, åklagaren är vanligtvis skyldig att driva skadeståndsfrågan åt brottsoffret om man begär detta. Viktigt att tänka på är då att man meddelar att man vill driva skadeståndsfrågan, om möjligt redan då man polisanmäler bedrägeriet. En annan viktig sak att tänka på om gärningspersonen var under 18år då brottet begicks är att begära skadestånd även av vårdnadshavare. Kan gärningspersonen inte betala skadeståndet kan man få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att kunna få detta måste man göra en ansökan om brottsskadeersättning, se här. Dock är det svårt att få brottsskadeersättning för skador som uppkomit genom bedrägeri. Då du inte anger vad det är för typ av begrägeri kan det även finnas andra möjliga aktuella ersättningar. Ett exempel på det är om det rör sig om kortbedrägerier då kortutgivaren i vissa fall ersätter missbruk av ditt kort. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss igen här eller via telefon 08-533 300 04. MVH

Kan man avkräva hundägare skadestånd för skador?

2016-06-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |löslöpande hund skadar svårt en råget, rågeten måste avlivas, rågeten har nyfödda kid. Hundägaren kommer att krävas på 6000 kr i avelsvärde för rågeten. Rätt?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Situationen regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, se här. Av 19 § framgår att en hundägare/hundinnehavare ska ersätta de skador hunden orsakar, oavsett vållande, d.v.s. oavsett om skadorna uppstått med ägarens avsikt eller inte. I ditt fall har en hund orsakat svåra skador på en råget, så svåra att den senare avlivades. Dess ägare bär enligt det sagda ansvar för dessa skador och är ersättningsskyldig i enlighet därmed.Vänligen,

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare och underårig

2016-06-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan, Min dotter (14 år) och 4 andra barn har tänt eld i en lagerlokal. Räddningstjänst var där och släckte. Polisen håller på och utreder nu, men skadestånd kommer ju att krävas ifrån butiken som äger lagret.Det blir ju vi föräldrar som måste betala, men finns det någon ekonomisk hjälp som vi kan söka. Har inte en stark ekonomi utan är en låginkomsttagareM v h Marie Larsson
Jenny Tylbrant |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar antingen person- eller sakskada ska ersätta sådan skada, detta följer av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Det är alltså i första hand den som vållat skadan som ska ersätta denna vilket är en generellt regel som gäller oavsett ålder på skadevållaren. Detta innebär alltså att din dotter, även om hon endast är 14 år, i första hand ansvarar för den skada som hon orsakat. Ovanstående är alltså huvudregeln men till detta tillkommer att den förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet har vållat genom att begå ett brott, 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1. I och med att din dotter olovligen, tillsammans med andra, har tänt eld på en butikslokal rör det sig om en brottslig handling (förmodligen mordbrand enligt 13 kap. 1 § brottsbalken men beror givetvis på omständigheterna i fallet) vilket då medför att du som förälder till viss del ansvarar för en eventuell skadeståndsskyldighet. Det faktum att din dotter ännu inte är straffmyndig, 15 år, och därmed inte kan ådömas någon påföljd för det brott hon begått, 1 kap. 6 § brottsbalken, förändrar inte den saken. Även om din dotter inte kan straffas för brottet har hon fortfarande vållat skada genom att utföra ett brott. En förälders skadeståndsansvar är dock inte fullständigt. Ansvaret är begränsat till att som mest omfatta 1/5 av det prisbasbelopp som gällde vid det tillfälle då skadan uppkom (för 2016 är prisbasbeloppet fastställt till 44 300 kr, se här) för varje skadehändelse. Ifall barnet står under vårdnaden av två föräldrar så gäller denna begränsning för de gemensamt, 3 kap. 5 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S3. Detta innebär i praktiken att ifall din dotter skulle bli ersättningsskyldig för till exempel ett belopp om 100 000 kr och det enbart rör sig om en skadehändelse blir du som förälder ersättningsskyldig för ca 8 860 kr (=44 300/5) utav totalsumman. Resterande 91 140 kr (= 100 000 - 8 860) av beloppet svarar din dotter för, även om hon endast är ett barn. Den som vållat skada innan den fyllt 18 år ska dock enbart ersätta skadan i den mån som det anses som skäligt utifrån ett flertal faktorer, så som bland annat ålder, mognad och handlingens beskaffenhet, 2 kap. 4 § SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Din dotter ålder och övriga omständigheter beaktas alltså när skadeståndets storlek bestäm. Utöver detta gäller att en förälders skadeståndsansvar i vissa fall kan jämkas ifall det skulle anses vara uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns relation till barnet eller ifall föräldern vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra barnet från att begå brott, 3 kap. 6 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S2. Denna regeln träffar dock främst föräldrar med sedan tidigare brottsbelastade barn som sedan vidtagit särskilda åtgärder för att försöka förhindra barnen att begå nya brott. Slutligen finns det också en generell regel angående jämkning av ett skadeståndsansvar som stadgar att om skadeståndskyligheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. I en sådan bedömning ska dock även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. Denna regel återfinns i 6 kap. 2 § SkL, se här, och kan alltså appliceras på en förälders skadeståndsskyldighet. Det gäller i så fall för dig som skadeståndsskyldig att påvisa att dina ekonomiska förhållanden är sådana att de förtjänar att skadeståndsansvaret jämkas. Huruvida en jämkning är möjlig eller inte blir en bedömning för domstolen som då grundas på alla olika omständigheter i det enskilda fallet. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Trafikskadeersättning

2016-06-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag och min vän skulle åka moped hem. Jag kollade runt som vanligt vilket jag alltid gör när jag sitter bak. Men rätt som det är så smäller det & de enda jag kommer ihåg är att jag såg något vitt sen satt jag på biltaket. Jag och min vän fördes till akuten. Men dom i bilen mådde bra. Min vän berättade att bilen framför bara hade tvärnitat & hen hade inte hunnit uppfatta det så hen han inte bromsa & flög in i bakrutan. Det sirkulerar att föraren av bilen var alkoholpåverkad! Jag har smärtor i hela kroppen & framförallt min nacke. Så undrar vad det kommer bli för påföljd med detta. Om vi måste betala något eller om vi ska få pengar med tanke på att ja å min vän var dom som va tvungna att köras in akut!
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni fick era skador i trafiken gäller reglerna i trafikskadelagen. Enligt reglerna ska du och din vän få ersättning för personskadorna ni fick i samband med olyckan. Din vän måste enligt lag ha en trafikförsäkring för mopeden, ni vänder er till det försäkringsbolaget för att få ersättningen. Jag fattar det som att ingen av er har fått några större skador, men ni kan få ersättning för sveda och värk (smärta), sjukvårdskostnader (sjukhusräkningar) och eventuell inkomstförlust (om ni inte kunnat arbeta på grund av skadorna, ni kan inte få ersättning för missad undervisning).Ni kan inte bli ersättningsskyldiga för skadorna på bilen. Om de vill ha ersättning får de vända sig till sitt eget försäkringsbolag, inte till er.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,