Skadestånd vid farligt objekt i mat

2016-09-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag skadades i läppen av en sylvass plastbit i min dessert när jag var på restaurang igår. Ren tur att jag inte fick in den i munnen kan jag säga.Restaurangen ska ringa mig för dom ska kompensera mig. Vad kan vara en rimlig kompensation? När jag skar mig så, förutom att det gjorde ont, rann och droppade det blod, så jag gick runt i restaurangen, vilket inte alls kändes bra. Fick blod på min tröja. Och vi hade en show vi skulle gå på efteråt, som vi kom i sista sekunden till. Och jag kom dit i blodiga kläder och blodiga pappersbitar mot läppen. Det påverkade min upplevelse av showen att sitta och hålla tryck mot läppen med blodiga pappersbitar. Med vänliga hälsningar
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras primärt av SkadeståndsL (SkL) och det krävs för att skadestånd ska kunna utgå i ditt fall att restaurangen var vårdslös och att den vårdslösheten ledde till en uppkommen skada, detta framgår av SkL 2 kap. 1 §. Denna bedömning är irrelevant i ditt fall eftersom att restaurangen uppenbarligen inte bestrider att de ska kompensera dig. Det intressanta är istället vilken kompensation du kan förvänta dig av restaurangen. I ditt fall har du blivit utsatt för två skador, en personskada på läppen och en sakskada på tröjan. Ang. personskadan kan du enligt SkL 5 kap. 1 § få ersättning för sjukvårdskostnader om du uppsökte sjukhus, taxi eller annan resekostnad till sjukhuset, samt möjligtvis en mindre ersättning för sveda och värk (troligen är skadan för liten för sveda och värk). Ang. sakskadan kan du enligt SkL 5 kap. 7 § antingen få ersättning för kemtvätt eller värdet av din tröja. Skadeståndsrätten är i Sverige uppbyggd utifrån en princip om att du ska bli ersatt så att du kommer till ditt ursprungsläge, inte mer. Om de ger dig någonting utöver vad jag listat här så är det av ren goodwill. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Fråga om adekvat kausalitet då katt skadades av cyklist

2016-09-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |min lillasyster på 11 år råkade göra sönder grannens fönster igår och råkade därmed även skada grannen med glassplittret. katten blev rädd och sprang ut och rakt in i en cyklist . katten skadas och måste nu avlivas. Nu till min fråga. är det min lillasysters skadeståndsansvar att katten skadades eller är det cyklistens?sen har jag en till fråga av ren nyfikenhet. vad hade hänt om cyklisten i sin tur hade kört på något ex en korv vagn. är detta min lillasysters skadeståndsansvar också? tacksam för svar!
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Den som uppsåtligen, dvs medvetet, eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § skadeståndslagen). Djur betraktas i lagen som "sak". I detta fall föreligger en personskada (grannen) och två sakskador (fönstret och katten). Skadorna har uppkommit genom att din lillasyster gjort sönder fönstret. Det föreligger alltså ett samband mellan hennes handling och skadorna. För att skadestånd ska kunna utgå krävs dock att det föreligger adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband. Man brukar tala om att skadan ska ha legat "i farans riktning". Med andra ord, skadan ska vara en följd som går att förutse. Det skulle antagligen inte anses förutsebart att katten skulle bli rädd, springa ut och bli påkörd av en cyklist pga av att fönstret går sönder. Det föreligger visserligen ett samband mellan hennes handling och skadan, men sannolikt inte ett tillräckligt starkt samband för att din syster ska bli ersättningsskyldig. För att cyklisten ska anses skadeståndsansvarig krävs att han varit vårdslös i sitt cyklande. Har denne följt gällande trafikregler, försökt förebygga skadan i den mån som var möjligt samt om risken inte var särskilt stor att det skulle komma en katt springande, kommer förmodligen inte vårdslöshet anses föreligga. Sammanfattningsvis kommer förmodligen varken din syster eller cyklisten att anses skadeståndsskyldig gentemot din granne för kattens skador. För skada som cyklisten orsakar då denne i sin tur kör in i tex en korvvagn, blir din lillasyster inte skadeståndsansvarig för. I likhet med kattens skada föreligger inte ett tillräckligt starkt samband mellan din systers handling och skadan på korvvagnen. Den skadan ligger till och med ännu längre bort från handlingen än skadan på katten.Hoppas du fått någorlunda klara svar på dina frågor!Vänligen,

Fråga om skadeståndsskyldighet för skada

2016-09-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har råkat kasta en parfumförpackning som studsade i mot en soffa och träffade min kompis tand. Hans halva framtand trillade av. Inga närver är skadade. Vad händer nu? Är jag skyldig något och vad isf? Tack för svar!
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Det är dessvärre svårt för mig att exakt kunna uttala mig om vad som juridiskt skulle kunna hända efter den händelse du beskrivit. Den risk som främst finns för dig är dock att du kan riskera att bli skadeståndsskyldig för den skada din kompis lidit. För att du ska bli skadeståndsskyldig för skadan krävs dock att du ska anses ha skadat honom på grund av att du varit oaktsam, d.v.s. för att du ska bli skadeståndsskyldig krävs att ditt kastande av parfymförpackningen varmed din kompis skadades ska anses ha varit oförsiktigt beteende varför du borde ha tänkt dig för innan du kastade förpackningen. Mot bakgrund av den information du givit mig är det dessvärre svårt för mig att uttala mig om en domstol skulle anse att du var så pass oförsiktig när du kastade parfymförpackningen att du ska anses vara skadeståndsskyldig för din kompis skada. Mot bakgrund av att parfymförpackningen träffade din kompis tand efter att förpackningen studsat mot soffan får jag dock intrycket av att din kompis inte kan ha suttit särskilt högt upp i soffan varför han exempelvis legat ned i soffan. Därtill utgår jag från att förpackningen var gjord av glas eller något annat hårt material då förpackningen kunde slå av halva din kompis ena framtand. Om allt detta stämmer och om du kastade parfymförpackningen åt det håll där din kompis befann sig är jag dessvärre rädd för att du kan komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Hur mycket du i ett sådant läge skulle bli skyldig att betala i skadestånd är dessvärre svårt för mig att uttala mig om. Generellt sätt bör det dock vara fråga om att du får ersätta din kompis för de eventuella läkarkostnader han haft. Därtill kan du möjligen bli skyldig att betala en mindre summa pengar som "plåster på såren".Slutligen måste jag påpeka att skyldighet att betala skadestånd inte innebär att du blir dömd för något brott. Du kommer med andra ord inte att hamna i något brottsregister om du tvingas att betala skadestånd till din kompis. För att du ska hamna i ett brottsregister krävs att du begått ett brott. Mot bakgrund av den information du givit mig anser jag det inte som troligt att du skulle komma att bli dömd för något brott då skadan inte verkar vara särskilt allvarlig.Med vänlig hälsning

Sakskada orsakad av katt

2016-09-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Vår katt försvann förra veckan (1,5 dygn). Idag (5 dagar efter att vår katt kom hem) kommer ena grannen förbi och påstår att katten varit inlåst hos honom och kissat ner hela hans soffa (förutom en dyna). Tiden då grannen släppte ut henne (Kastrerad katthona) stämmer inte på tiden då hon kom hem. Hon brukar aldrig vara borta och var så 'glad' att komma hem då hon dök upp, så jag kan inte tänka mig att hon inte skulle ha sprungit direkt hem då hon hade blivit utsläppt. Grannen kunde inte ens se skillnaden på våra två katter som är väldigt olika till färgen. Själva kissandet låter som en okastrerad hankats beteende, för så mycket och ofta brukar inte en katt kissa. Är jag skyldig till att betala sofftvätt eller liknande? Och går det på min eller hans hemförsäkring?MvhKattägaren
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta innebär att det är ägarens skyldighet att ha uppsikt över sitt djur. När det gäller katter finns inget strikt skadeståndsansvar i den utsträckning som gäller för hundar. För skador orsakade av katter gäller istället skadeståndslagen.Enligt 2:1 skadeståndslagen krävs att du som kattägare agerat vårdslöst för att skadeståndsansvar ska uppkomma. Det krävs så kallad adekvat kausalitet (kausalitet betyder orsakssamband) mellan ditt handlande och den skada som uppkommit hos grannen. Utifrån den information som angivits i din fråga är det svårt att se om det ens finns ett orsakssamband och det är i vart fall inte adekvat. Grannen tycks ju själv ha släppt in katten i sitt hus. Det är din granne som är skyldig att bevisa att ditt handlande har lett till dennes skada vilket, i min bedömning, är i princip omöjligt. Särskilt när det verkar tveksamt om det ens rör sig om din katt.Frågan om hemförsäkring är tyvärr svår att svara på utan att ha sett försäkringsvillkoren. Jag rekommenderar därför att du kontaktar ditt försäkringsbolag med denna fråga. I min bedömning har du dock inget ansvar för denna situation överhuvudtaget.Med vänlig hälsning,

Preskription enl. patientskadelagen

2016-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om det har gått 10 år är det försent att överklaga beslut från Löf? / Maria
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadelidande, som inte vill godta försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ett skadeärende, har möjlighet att begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndens beslut är endast en rekommendation. Den skadade har också möjlighet att föra ärendet till allmän domstol. Normalt anges tidsfristen i beslutet. Har det gått tio år är det mycket troligt att fristen har gått ut. Den som exempelvis vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.Med vänliga hälsningar

Skadestånd från staten för integritetskränkande förundersökning

2016-09-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vi har blivit polisanmälda för ekonomiskt brott. trots att det påstådda beviset för brottet inte existerar. Nu har åklagarmyndigheten konstaterat att inget brott föreligger. Kan vi kräva skadestånd för sveda och värk, både fingeravtryck och DNA avkrävdes av oss, från den som anklagade oss/ eller av myndigheten/ eller av båda?
Vega Schortz |Hej, trevligt att ni valt att vända er till Lawline för att få svar på er fråga!När någon anmäler ett brott till polisen har de en skyldighet att börja utreda om brott kan ha begåtts. Finns indikationer på det ska en förundersökning startas, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:1 1 st. En förundersökning leds oftast av en åklagare som fattar beslut om inhämtning av bevis,RB 23:3 1 st. och RB 23:4 1 st. Åklagaren har en skyldighet att under förundersökningen hålla sig objektiv och ska hela tiden beakta en åtgärds nytta för utredningen i förhållande till den skada bevisinhämtningen kan orsaka den misstänkte. Samtidigt har åklagaren en skyldighet att jobba snabbt. Förundersökningen måste gå framåt och leda till resultat. Förundersökningen går ut på att finna någon som skäligen kan misstänkas för brottet, se RB 23:2. För att kunna hitta den/dessa personer kan åtgärder behöva vidtas som är integritetskränkande t.ex. inhämtning av DNA och fingeravtryck. Sådana åtgärder får staten egentligen inte utsätta sina medborgare för men om syftet med åtgärden är brottsbekämpning och åtgärden anses som proportionerlig, ändamålsenlig och stöd finns i lag att företa denna åtgärd, får t.ex. DNA inhämtning ske utan att staten kan ställas till ansvar för det, se RB 23:4, regeringsformen (RF) 2:6 1 st., RF 2:20 1 st. 2 p. och RF 2:21. Här verkar det som att DNA och fingeravtrycksinhämtningen skett till er fördel eftersom ärendet är nedlagt. Visst kan ni kräva skadestånd för sveda och värk av åklagarmyndigheten, se skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3:2 1 p.och SkL 5:1 1 st. 3 p. Ni skulle även kunna åberopa art. 8 Europakonventionen och hävda att åtgärden varit oproportionerlig i förhållande till syftet. Dock tror jag att det är en vedertagen åtgärd av åklagarmyndigheten att som ett led i sin brottsbekämpande verksamhet begära in DNA och fingeravtryck. Om åklagaren inte hade gjort detta hade funnits risk för att åklagaren gjort sig skyldig till tjänstefel då denne som sagt är skyldig att vidta åtgärder för att föra förundersökningen framåt, se RB 23:4. Eftersom det är åklagaren som fattar beslut om att inhämta DNA och fingeravtryck och inte anmälaren tror jag det blir svårt för er att visa att det finns ett samband mellan den sveda och värk bevisinhämtningen orsakat er och anmälan som gjorts. Det skulle i så fall vara om ni argumenterar för att själva anmälningen i sig orsakat er sveda och värk. Dock måste ni också bevisa att anmälaren orsakat er psykiskt obehag med vilja eller av vårdslöshet, se SkL 2:1 och SkL 5:1 1 st. 3 p. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning för egendom stulen på arbetsplats

2016-09-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min kollegas fiol blev stulen under helgen på skolan där vi jobbar. Han är från Kanada och bor som inneboende hos en person som hävdar att hemförsäkringen inte täcker stölden. Skolan hävdar även de att privata ägodelar inte täcks av skolans försäkring. Vad kan vi göra? Vem borde vi kontakta? Han vill givetvis ha någon sorts ersättning för sin gamla fiol - han har fortfarande kvar värde- och autenticitetsbeviset.
Franziska Brüggemann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När egendom som tagits med hemifrån blir bestulen på annan plats, uppstår frågan om, och i sådana fall vems försäkring, som ska ersätta förlusten.Hemförsäkringen: Hemförsäkringen täcker skador hos den som tecknat försäkringen (försäkringstagaren) och de som uppgetts som hushållsmedlemmar till försäkringsbolaget (medförsäkrade). I varje hemförsäkring ska det finnas ett s.k. bortaskydd, innebärande att om försäkringstagaren eller någon av de medförsäkrade tar med sig egendom utanför hemmet och sedermera blir bestulna, så ska egendomen ersättas upp till visst belopp, dock ofta med åldersavdrag. Problemet är att din kollega utifrån uppgifterna troligen inte finns angiven som medförsäkrad i försäkringsbrevet hos den han är inneboende, vilket ofta är fallet med just inneboende. I regel kräver försäkringsbolagen dessutom att man har en egen hemförsäkring som inneboende. Han skulle därför ha tecknat en egen försäkring avseende sin boyta i bostaden för att en hemförsäkring skulle täcka fiolen. Skolans försäkring: Skolan har troligtvis rätt i att deras försäkring inte omfattar privat egendom. Saker man själv tar med sig står man risken för, normalt med hjälp av sin egen hemförsäkring. Har skolan uppmuntrat eller kanske till och med bett honom ta med sin fiol i undervisningssyfte, skulle man dock kunna gå lite hårdare på dem, och begära ersättning. Har han frivilligt tagit med den utan att egentligen ha blivit ombedd av skolan, klassas fiolen troligen som helt privat egendom, och han står då risken för den själv. Möjligt, men föga troligt, är att din kollega har en hemförsäkring i Kanada, vars villkor även innehåller ett bortaskydd utomlands. Om han har flyttat till Sverige för en längre tid har han förmodligen ingen bostad, och omfattas därför inte heller av någon hemförsäkring, i Kanada. Detta är dock något man skulle kunna fråga honom om. I övrigt hittar jag dessvärre inga alternativ till vart man kan vända sig för ersättning av fiolen.Med vänliga hälsningar,

Medvållande skadestånd

2016-09-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Under en promenad då min hund var kopplad. Så kom det en annan hund som ej var kopplad med sin ägare skrikande efter. Hund nummer två hoppar på min hund. Ur detta visar det sig att min hund är helt oskadd. Dock så har den lösa hunden fått en del skador. Är jag verkligen skyldig att betala detta? Har jag ens en chans att vinna detta i domstol om den andra ägaren väljer att göra rättssak av detta. Eller reder förskringringsbolsgen ut detta?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hundar återfinns i lag om tillsyn över hundar och katter; nedan hundlagen, se här.Enligt 19 § hundlagen sägs att skador orsakade av hundar ska ersättas oaktat vållande (vårdslöshet). Det är således ett strikt ansvar som gäller vid skador orsakade av hundar. Det fordras inte vårdslöshet från ägarens sida. Med detta sagt är du alltså ersättningsskyldig för skadan som din hund har åsamkat på den andra hunden. Denna ersättningsskyldighet kan dock jämkas om det är så att den andre hundens ägare genom oaktsamhet varit bidragit till skadans orsakande, se 6 kap. 1 § skadeståndslagen. I detta fall torde så vara fallet. Den andre hundens ägare har genom vårdslöshet bidragit till skadan så att skadeståndet kan jämkas. Jämkning kan t.om. göras till noll.Om det mot förmodan skulle bli så att den andre ägaren börjar framställa skadeståndskrav å dig, kan du invända att denne varit medvållande så att skadeståndet ska sättas ned. Troligen skulle en domstol sätta ned skadeståndet väsentligt.Huruvida försäkringsbolagen sköter detta beror helt på vilken sorts försäkring ni båda har. Det kan bli så att försäkringsbolaget betalar ut pengar till den andre ägaren pga. dennes hunds skador, och sedan framställer försäkringsbolaget krav mot dig (sk. regresskrav). I sådant fall kan samma princip tillämpas, dvs. du behöver troligen knappast betala något eftersom att den andre ägaren har varit medvållande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen