Vad krävs för skadestånd på grund av buller enligt miljöbalkens regler?

2018-03-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi bor grannar med en industri som tillverkar förpackningar. Nu har de installerat en ny maskin, en stans, som de kör dygnet runt. Vi störs mycket av detta dag och natt eftersom vi inte kan sova ordentligt. Vi har tagit kontakt med platschefen på fabriken och de ska nu göra en bullermätning. Vårt önskemål om att de inte skall köra maskinen på natten har de inte kommenterat överhuvudtaget. Jag undrar nu vad som gäller vilka skyldigheter/rättigheter har vardera part, kan vi begära skadestånd för att vi störs av buller och vibrationer? Något annat vi bör tänka på?Med vänlig hälsningTrött granne
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan begära skadestånd för att ni störs av bullret. I miljöbalken 32 kap finns regler om ansvar för miljöskador av olika slag.Skadestånd enligt miljöbalkens regler?För att miljöbalkens regler ska vara tillämpliga måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.1. Skadan ska ha orsakats genom verksamhet som har en anknytning till en fastighet.2. Skadan ska drabbat omgivningen, till exempel en granne. 3. Om skadan inte orsakats med uppsåt eller vårdslöshet ska störningen överstiga vad allmänheten förväntas tåla.I miljöbalken finns en lista på vilka typer av störningar som faller inom lagens regler och bland dessa räknas buller upp (32 kap 3 § miljöbalken). Det som måste bevisas är att industrin orsakar störningen och att störningen i sin tur orsakar skadan.Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda blir i första hand fastighetsägaren eller den som brukar fastigheten till sin verksamhet skadeståndsansvarig och ska då ersätta de som blivit skadade på grund av störningen (32 kap 6 § miljöbalken).De skador som ersätts är:-personskador, till exempel fysiska förändringar hos den skadelidande personen.-sakskador, till exempel hus som får sprickor på grund av vibrationer.-rena förmögenhetsskada (ekonomiska skador som inte uppkommit genom personskada eller sakskada)Vad gäller i ert fall?I ert fall är de allra flesta förutsättningarna uppfyllda. Ni nämnde i frågan att det är från industrin bullret kommer vilket tyder på att det är en verksamhet som har anknytning till en fastighet. Ni befinner er i industrins omgivning. Beroende på vad utfallet blir vid bullermätningen kan störningen överstiga vad ni behöver tåla och buller är en sådan störning som faller under miljöbalkens regler.Problemet i ert fall kan bli att visa att en skada uppkommit. Eftersom att ni upplever sömnsvårigheter ligger det närmast till hands att bedöma det som en personskada. En personskada är psykiska och fysiska skador som uppkommer på människokroppen. Som exempel kan nämnas fysiska förändringar i kroppen, funktionsstörningar i kroppens organ, infektioner och förgiftningar. Jag tror tyvärr inte att förlorad sömn bedöms som en sådan skada.Vad kan ni göra nu?För det första är verksamhetsutövaren (industrin) skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på bullar från verksamheten. Det finns vissa gränsvärden för buller som inte bör överstigas och som verksamheten bör hålla sig till.Om inte det hjälper kan ni vända er till eran kommun. Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och den operativa tillsynen över verksamheter som orsakar miljöstörningar. Med stöd av plan- och bygglagen kan kommunerna lägga ut skyddsområden runt industriverksamheter. Skyddsområden ska säkerställa ett betryggande avstånd mellan störningskällan och de omgivande miljöerna.Om ni vill driva en skadeståndstalan rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist. Jag kan dock inte uttala mig om hur utgången i ett sådant mål skulle bli. Ett problem kan vara att visa att en skada uppkommit.För ytterligare juridisk rådgivning kan ni antingen ringa oss (08-533 300 04) eller boka tid med en jurist.Hoppas ni fått svar på eran fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag begära i skadestånd gällande personskada?

2018-03-16 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Halkade på gångbanan en fm i 10-taget. Dom hade använt lite sparsamt med grus, så det var inget att gå på. Skar mej i handen på is när jag halkade. Slog mej i ryggen så det gick ända upp i huvudet. Men det som var värst var att jag ganska nyligen hämtar mej efter en knä operation i januari i år. Gjorde mej illa, men satt med is på och högläge.Tog kort på isen och på handen för blodet rann fast jag hade vantar på mej.Nu fick jag en förfrågan vad jag begär i skadestånd och jag kan absolut inget om det.Sov inte på natten p.g.a värk i kroppen. Men idag känns det lite bättre, men inte bra.Vad kan jag svara dom ang skadestånd? Tacksam för svar.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det redan är utrett att någon är skadeståndsskyldig i ditt fall, t.ex. en kommun. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).SkadeståndsersättningVid en personskada, som i ditt fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuell först när skadan fastställts som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning av den skadeståndsskyldige enligt posterna ovan. Jag uppfattar det som att du lidit personskada avseende handen och eventuellt knät på grund av att olyckan kan ha bromsat upp läkningen. Vad gäller slaget i huvudet som strålade upp ända till huvudet, bedömer jag att det hör till skadeståndsposten sveda och värk. Observera att, om knät inte blir helt återställt och det kan bero på halkningen, kan du även begära skadestånd för lyte och men, s.k. medicinsk invaliditet. Notera vidare att du har rätt till sjukvårdskostnader och resekostnader i samband med vårdbesöken, men även inkomstförlust. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här./Vänligen,

Kausalitet och oaktsamhet i skadeståndsrätten

2018-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har börjar läsa om rätten till skadestånd och funderar lite på när någon har ansvar för någon annans skada? Om man till exempel slänger skräp i naturen och någon sedan skadar sig genom att till exempel halka på skräpet, räknas det som oaktsamhetsansvar/ ansvar för vårdslöshet? Vart drar man gränsen vid till exempel vårdslöshet? Eller ska man räkna detta som en ren olyckshändelse?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och skadeståndsrättsliga principer.KausalitetNär det gäller frågan om någon som slänger skräp i skogen som någon annan sedan halkar på aktualiseras frågan om kausalitet. Med detta menas att man inom skadeståndsrätten anser att det måste finnas ett adekvat orsakssamband mellan den i och för sig skadevållande gärningen och den skada som förverkligats.Ett extremfall är frågan om en person kan hållas ansvarig för att dennes barn 20 år efter födseln orsakar någon annan skada helt oberoende av föräldern. I en slags strikt mening har ju föräldern genom att sätta barnet till världen orsakat skadan, men man anser att orsakssambandet däremellan är för svagt. Det vore ju omöjligt för föräldern att förutse på vilket vis den skadelidande skulle drabbas av att föräldern fick ett barn. Om vi tillämpar detta på ditt exempel anser jag att det rimligen inte skulle kunna anses föreligga ett tillräckligt starkt samband mellan gärningen att slänga skräpet (låt oss anta någon mindre förpackning eller motsvarande) och skadan som inträffat genom att någon halkade på det. Det ter sig orimligt att begära att den som slängde skräpet skulle räkna med den extremt osannolika följden att någon ska råka kliva på skräpet på just den platsen i skogen och på något märkligt vis halka på det och dessutom bli skadad av fallet. VårdslöshetEnligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar någon annan personskada eller sakskada ersätta skadan. Bedömningen av om ett skadeståndsrättsligt ansvar föreligger för en viss skadevållande handling är förhållandevis komplicerad, så jag kommer förklara det något förenklat nedan. Vårdslösheten fastställs enligt min uppfattning genom en så kallad culpabedömning. Denna går i korthet ut på att i flera steg pröva om skadevållande kan anses bära skuld för skadans inträffande, till exempel genom att ha varit vårdslös. Stegen i bedömningen är att värdera den skadevållande gärningens skaderisk, skadans storlek, vilka handlingsalternativ som fanns och vad den skadevållande insett/måste insett om detta. Inom ramen för bedömningen av culpa kan man i exempelvis nå slutsatsen att skadevållanden måste insett risken att skadan skulle inträffa och haft uppenbara handlingsalternativ men ändå genomfört den skadevållande handlingen, kanske av lättja. Då kan skadevållanden anses ha vållat skadan genom oaktsamhet och därmed vara skyldig att utge skadestånd till skadelidanden.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd för halkskada

2018-03-13 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om man halkar utanför en ica affär, kan man anmäla affären? Har man rätt till skadestånd för personen bröt axeln på 3 ställen och mår dåligt ?
Johanna Lindström |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis är det fastighetsägaren som ansvarar för att hålla marken utanför fastigheten sandad. Det följer av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (2 § andra stycket). Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för marken är det också fastighetsägaren som får betala ut skadestånd för det fall någon halkar. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen, som bland annat säger att den som av vårdslöshet vållar personskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 §). Om fastighetsägaren inte har sandat eller sandat för lite, och det kan anses vårdslöst att inte ha gjort det, ska denne betala skadestånd när någon halkar och slår sig. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Det borde alltså vara ersättning för att personen har brutit axeln och mår dåligt.Den som har halkat och vill kräva skadestånd har att bevisa 1) att fastighetsägaren har varit vårdslös genom att exempelvis inte ha sandat eller ha sandat för lite och 2) att skadan har uppkommit till följd av vårdslösheten. Om fastighetsägaren har varit vårdslös beror lite på om denne kunde förväntats ha sandat ordentligt utanför butiken. Har det under natten plötsligt frusit på och en person halkar tidigt på morgonen är det mindre troligt att fastighetsägaren borde ha sandat. Om det däremot har varit isigt en längre tid och flera människor hunnit halka innan någon slutligen skadar sig är det mer troligt att fastighetsägaren ska ansvara. Om den som vill ha skadestånd har brutit axeln på tre ställen och har läkarintyg är det troligt att det går att visa att skadan har uppkommit till följd av att fastighetsägarens vårdslöshet, att det inte har varit sandat.Den som har halkat utanför ICA och brutit axeln kan alltså ha rätt till skadestånd. Jag skulle föreslå att personen först kontaktar fastighetsägaren och kräver skadestånd av denne för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. Om fastighetsägaren vägrar betala skadestånd skulle jag som nästa steg kontakta juridisk hjälp och upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är att den som kräver skadestånd hela tiden ska visa att fastighetsägaren har varit vårdslös och att denne därför ska betala.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Skadestånd och patientersättning för felaktig vård

2018-03-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om ett sjukhus utsatt en person för en felaktig operation en forskning och opererat in ett material i huvudet på personen utan personens vetskap vad jkan man begära i skadestånd för förstört personens liv?I.hänsyn till Jo s lagstöd ang patientens rättVet det är en dum fråga men det har häntPolisrapport och bildbevis finns på operation och material.Hälsningar L
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadestånd Om någon annan (exempelvis en läkare) har orsakat en skada på dig så kan det absolut bli aktuellt med skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). För att man ska ha rätt till skadestånd så krävs det att läkaren har handlat med uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL). Du nämner någonting om forskning – är det så att man använt en metod som inte är beprövad så är det inte bara vårdslöst, det är också olagligt. Det är också både vårdslöst och olagligt att utföra ingrepp på en person utan samtycke (5 kap. 1 § HSL). 2 kap. 1 § SkL förutsätter att skadan ska framstå som en sannolik följd av handlingen, vilket tycks vara fallet här – eftersom patienten gjort en operation finns det med största sannolikhet dokumentation på huvudet både innan och efter det inträffade och är det inte orimligt att den typen av skada denne nu har beror på operationen så är kraven uppfyllda. Vid skadestånd för personskador så har du rätt till ersättning för både inkomstförlust och sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). Hur stort skadestånd det kan bli fråga om varierar från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet – så jag kan inte ge några råd angående hur mycket som ni konkret kan kräva i skadestånd då det saknas förutsättningar för detta i frågan. Patientskadeersättning Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen (PSL). Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård (6 § PSL). För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tre år från den tidpunkten du har uppmärksammat skadan och inser att det beror på vårdbehandlingen. Vid vissa fall kan du anmäla skadan senast efter tio år från skadetillfället (23 § PSL) - men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid, så anmäl skadan så snart som möjligt. Du anmäler att du vill ha ersättning genom att ta kontakt med vårdgivarens patientförsäkringsbolag, de har telefonnummer: 08-551 010 00 och deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se. Egen försäkring Om du har en egen försäkring som täcker personskada så är det också möjligt att du har rätt till ersättning därifrån beroende på vad som står i försäkringsavtalet – men hör av dig till ett ditt försäkringsbolag om du har ett, för att se om du kan få någonting därifrån också. Övrigt Om du inte redan har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) så råder jag dig till att göra det också. Du hittar mer information här. Om din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (Kammarkollegiet) som sedan tar upp frågan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och har du några ytterligare funderingar så tveka inte att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar när markägare placerat rör på väg

2018-03-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Skolan hade placerat ett rör mitt på stigen där man går. Kontrasterna mellan röret och stigen var väldigt liten, så att min fru som var störd av solskenet (trädet rörde sig) gick på den, föll och bröt underarmen. Underarmen har inte läkt, och nu snackar man om invaliditet (både medicinsk och ekonomisk). Hur kan man stämma skolan? Hon kan inte jobba med det hon utbildat sig till (lärare i svenskt teckenspråk) och inte heller röra sig i armen. Den värker hela tiden. Skolan i fråga borde ju ersätta henne för de stora ekonomiska förlusterna vi gör i och med fallet. Vilken sorts advokat borde vi konsultera?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första ni behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om kommunen är ansvarig tar du kontakt med kommunen; det kan exempelvis vara någon annans mark än skolans.För att skadeståndsskyldighet ska föreligga, krävs enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen, att markägaren varit vårdslös. I detta fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där röret var beläget. Är kommunen markägare har den en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar eller föremål etc., om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att ett rör av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av röret. Man ser även till hur goda möjligheter markägaren haft att förebygga att en skada sker.Enligt 5 kap. 1§ skadeståndslagen ges skadestånd för personskada även för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vill ni ha hjälp med en stämningsansökan, efter att ni tagit reda på vem som äger marken ifråga, är ni välkomna att kontakta våra jurister på info@lawline.se. I vart fall bör ni kontakta en jurist, som arbetar med skadeståndsrättsliga frågor.Har ni några fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma!Vänligen

Skadestånd för förstörd mobiltelefon

2018-03-14 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min son slog sönder en mobil som tillhörde ett annat barn. Jag vill betala för skadorna men samtalet med barnets föräldrar gick inte så bra. De säger att mobilen inte går att reparera (jag har inte sett den eller fått nåt bevis), och att de har redan köpt en ny. De har följesedeln, men ingen faktura eftersom de delbetalar för den. Jag sa att jag kommer att betala hela summan om de skickar mig en faktura eller så betalar jag hela summan direkt till företaget de köpte mobilen ifrån, om de skickar OCR och BG. Detta vägrar de dock, eftersom "det är besvärligt". De vill ha hela summan i ett privat konto eller att jag swishar pengarna och skriver ett kvitto för hand. De hotar även att de ska polisanmäla händelsen. Har jag fel om jag väntar med betalningen tills jag ser en faktura? På vilket sätt kan jag hantera situationen så att jag inte bli lurad?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag inleder med att förklara vad som gäller generellt när sakskador av denna typ uppstår, fortsätter med att förklara vad som gäller specifikt för ditt fall och avslutningsvis tänkte jag gå igenom vilka handlingsalternativ du har. 1) Generellt om sakskador a) Sönderslagen mobil - en sakskada Skadeståndsansvar för skador som uppkommer mellan privatpersoner regleras huvudsakligen genom skadeståndslagen (1972:207), förkortning SkL. Det finns också speciallagar för vissa typer av skador (exempelvis trafikskadelagen för skador som uppkommer i trafiken), men skadeståndslagen är alltså den generella lagstiftningen vi har att vända oss till. Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ersätta skadan. En sakskada är vad det låter som: Oftast ett föremål som förstörs, blir defekt eller går sönder. Skadan ska inträffa av att någon, uppsåtligen (med flit) eller av vårdslöshet (av oaktsamhet), orsakar denna. b) Vad för typ av ersättning måste man ge om man orsakat en sakskada? I 5 kap. 7 § SkL framgår det att skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för… 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. 2. Vad gäller i detta fall? a) Vilken ersättning som ska utges enligt skadeståndslagen Till och börja med kan sägas att punkten 3 ovan troligtvis inte är aktuell; varken inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet har sannolikt inträffat av denna skada. Vi ska istället titta närmare på de två första punkterna. Enligt första punkten ska skadeståndet för en sakskada omfatta sakens värde eller reparationskostnad/värdeminskning. Huvudregeln för ersättning är enligt en lagkommentar till lagen återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk (eventuellt också för övrig nedsatt användbarhet eller annan omständighet). I ditt fall kan det till exempel innebära att om återanskaffningskonstnaden (det vill säga, kostnaden för att skaffa en ny mobil) är 5 000 kr, så ska ett avdrag göras för mobilens ålder och bruk. Desto mer mobilen har använts, och desto äldre mobilen är, desto mer avdrag. Som en allmän princip gäller även vidare att den som orsakat en skada har rätt att få försöka reparera skadan som en första åtgärd, istället för att behöva ersätta skadelidande med en helt ny produkt. Nu vet jag inte hur pass omfattande skadan på mobilen var, kanske blev den så pass sönderslagen att en ny mobil var det enda alternativet, men om inte så har du rätt att få lämna in den på reparation istället för att direkt ersätta föräldrarna med en helt ny mobil. Och om det är så att en ny mobil är det som krävs, har du fortfarande rätt till ett avdrag för mobilens ålder och bruk. Enligt den andra punkten har en skadelidande som huvudregel också rätt till ersättning för annan kostnad med anledning av skadan; men jag har svårt att se vad det skulle vara för kostnad i detta fall. b) Vad kan du göra nu? Det faktum att du inte fått titta mobilen och själv avgöra (alternativt, låta en expert på ett mobilreparatörsföretag avgöra) om den går att laga eller inte är något jag inte skulle känna mig bekväm med om jag var i din situation. Ännu konstigare är det faktum att de inte kan dela med sig av en faktura för köpet; även om de delbetala mobilen, så får man givetvis en faktura för själva köpet, oavsett hur man väljer att betala mobilen. Jag tycker du ska fråga föräldrarna efter en faktura/kvitto/orderbekräftelse eller liknande utöver följesedeln. Jag tycker inte du ska överföra några pengar till dem förrän du har fått titta på mobilen (alt. låtit en professionell mobilreparatör titta på den), och med tanke på det jag nämnde ovan tycker jag inte du ska stå för hela konstnaden för en ny mobil. Den mobil ditt barn slog sönder var sannolikt inte lika mycket värd som en ny mobil på marknaden, utan det är troligtvis så att den har sjunkit i värde på grund av bruk och ålder. Hänvisa till skadeståndslagen och hur beräkningen av skadeståndet ska ske (återanskaffningskostnad med avdrag för ålder och bruk), och stå på dig. Hör gärna av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Måste skolan ersätta en förvarad mobil som sedan stulits?

2018-03-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Mitt barnbarn(A) går i 4:e klass. Varje dag får eleverna lämna in sina mobiler. Dessa förvara i ett skåp. Vid dagens slut får man hämta sin mobil. Förra veckan när A skulle hämta sin mobil, fanns den inte i lådan. Lärarna har ingen koll på om man tar sin egen eller t o m flera mobiler. A:s mobil upphittades dagen efter en bit från skolan, sönderslagen. Enligt skollagen ska det finnas ordningsregler på varje skola. Finna inte här för f-6; bara för 7-9. Men man nämner inget om mobiltelefoner. Nu hävdar rektorn att det är frivilligt att lämna in mobilen. Dock upplever inte eleverna att det är frivilligt. Är inte skolan skyldig att ersätta mobilen när den försvann under tiden den var i skolans förvar?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En första förutsättning för att skolan ska bli skyldig att ersätta mobiltelefonen är att skolan handlat vårdslöst (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Bedömningen av vad som utgör vårdslöshet beror i sin tur på vad som ska bedömas vara ett aktsamt handlande i den situationen. Denna bedömning kan utgå från vad som föreskrivs i lag, förordningar eller myndighetsföreskrifter. Finns det lagregler kring hur skolan bör ha handlat?Arbetsmiljölagens regler tillämpas i viss utsträckning även på grundskolor (1 kap. 3 § 1 punkten arbetsmiljölagen). Exempelvis ska reglerna om arbetsmiljöns beskaffenhet i kap. 2 arbetsmiljölagen som rör arbetsplatsens utformning gälla även för skolelever. Mer detaljerade regler kring hur arbetsplatsen ska se ut finns i sin tur i myndighetsföreskrifter (4 kap. 10 § arbetsmiljölagen).Vad säger myndighetsföreskrifterna om förvaring?När det kommer till förvaring av privatsaker ska det finnas utrymmen som kan förses med lås (92 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna). När det kommer till förvaring av kläder ska detta ske i utrymmen som är utformade på ett sätt så risken för stöld motverkas (93 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna).Detta innebär i princip att skolans förvaring av värdesaker och kläder ska genomföras på ett sätt så att risken för stöld motverkas. Vad för typ av förvaring som ska erbjudas eleverna beror i sin tur på skolans regler och själva behovet av förvaringen. Men i princip har eleverna rätt till samma möjlighet till säker förvaring som skolans anställda.Är skolan skyldig att ersätta ditt barnbarn?I det här fallet har skolan uppmanat eleverna att lämna in sina mobiler. Det har enligt din utsago inte framkommit något som tyder på att eleverna informerats om att förvaringen är frivillig, utan denna uppmaning verkar snarare ha framställts som en order från lärarnas sida. Vid denna förvaring har skolan sedan inte haft någon tillsyn eller kontroll som försäkrar att eleverna inte plockar på sig fel mobil eller rentav fler mobiler.Sammanfattningsvis bedömer jag att skolan har ett ansvar för mobilerna som förvaras i skåpet och att de är skyldiga att se till att risken för stöld motverkas vid den här förvaringen. Skolan kan alltså bli skyldig att ersätta mobilen, förutsatt att man kommer fram till att de inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera risken för stöld. Personligen anser jag att skolan hade kunnat göra mer i situationen, exempelvis se till att ingen lämnar klassrummet förrän alla uppger att de fått tillbaka sin mobil. Vänligen