Skadestånd efter skada i butik

2016-12-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Besökte ett byggvaruhus i min stad då det uppifrån ett ställage inne på varuhuset föll ner ett antal bräder i huvudet på mig. Påföljden blev att jag blev tvungen att uppsöka vårdcentral där de sydde ett sår i huvudet. Har haft en del huvudvärk och andra besvär efter olyckan och kan inte avgöra om eventuella framtida men eller annat kan uteslutas. Företaget vill betala läkararvode och en symbolisk väldigt liten summa för sveda och värk vilket jag tycker är oacceptabelt. Vad har jag för rättigheter gentemot företaget angående skadeståndskrav.R.Danielsson
Julia Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Byggvaruhuset har vållat dig skada. Förmodligen har detta inte skett med mening, d.v.s. med uppsåt. Därför måste vi fråga oss om byggvaruhuset av oaktsamhet vållat skadan. Det innebär att det ska finnas någon form av skuld för att en person ska kunna bli ersättningsskyldig. Vid rena olyckshändelser brukar därför inte skadestånd utgå. Det krävs även att det finns ett orsakssamband mellan beteende och skada, så kallad adekvat kausalitet. Skadegöraren är därför inte ersättningsskyldig om skadan ändå hade inträffat eller om skadan är en alltför slumpmässig följd av det vårdslösa beteendet.Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. Den som t.ex. själv har framkallat en fara för skada anses ha en plikt att handla så att faran undanröjs. I dessa fall talar man inte längre om underlåtenhet i egentlig mening eftersom underlåtenheten föregåtts av en positiv handling. Man kan jämföra med det fallet att man finner en grind öppen utan stänga den jämfört med att man själv öppnar grinden utan att stänga den. I det senare fallet brukar man inte tala om underlåtenhet, vilket man gör i det första fallet. I ditt fall kan man tänka att man lagt plankor på hög höjd där kunder cirkulerar utan att förankra dem väl. Detta innebär att man borde kunna tala om en underlåtenhet som föregåtts av en positiv handling. Man kan i detta förfarande ha varit oaktsam när man inte förankrade plankorna väl vilket sedan orsakade det att de föll ner på dig och skadade dig. Detta innebär att dina möjligheter för att erhålla skadestånd vid en första anblick borde finnas till hands. Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Du skulle alltså kunna kräva de som du till synes redan ha fått. Vilka summor som utgår finns det inga givna garantier för, dessa bedömningar gör domstolen i varje enskilt fall. Du kan utöver sjukvårdskostnader och ersättning kräva också ersättning för eventuell inkomstförlust till följd av skadan och ersättning för stadigvarande men. Detta skulle kunna utgöras av eventuella ärr som stör. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vem ansvarar för skada i hyresrätt?

2016-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej :-) hyr en lgh och råkade ut för en vattenskada..sonen duschar på ovanvåningen och brunnen sväljer inte tillräckligt fort så vatten fanns överallt...Det började sippra ner i hallen på bottenvåningen...Vem står för kostnaden? Hyresgästen eller ägaren? Det bör ju vara heltätt i ett badrum? Fastighetsägaren vill jag ska betala för jobb med isolering o snickare o material..:-S
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller när man har en hyresrätt finns reglerat i 12 kap i Jordabalken (JB), se här.Hyresgästens användning av lägenhetenHyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten vilket framgår av JB 12:24 st. 1. Denna vårdnadsplikt innebär att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet så att ingen skada uppkommer. Har hyresgästen genom sitt eget vållande, oaktsamhet eller av försummelse orsakat skada ska hen ersätta skadan. I de fall skada uppkommer som måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå är hyresgästen även skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen, JB 12:24 st. 2.I ditt fall verkar skadan vara av sådan art att man som hyresgäst är skyldig att meddela sin hyresvärd omgående, vilket tycks ha skett här. Eftersom din son har orsakat skadan och låtit vattnet rinna ut ur badrummet så har han orsakat skadan och kan riskera att bli ersättningsskyldig i den mån han varit oaktsam, JB 12:24 st. 1. Här saknas omständigheter huruvida detta skett genom oaktsamhet. När det kommer till vem av hyresgästen och hyresvärden som har bevisbördan för att skada har uppstått har Högsta domstolen konstaterat att hyresvärden ej har hela bevisbördan för att hyresgästen har åstadkommit skadan, se rättsfallet NJA 1975 s. 657. I det fall skadan inte uppkom p.g.a. oaktsamhet utan att det var en olyckshändelse ska hyresgästen inte ansvara för skadan. För att undkomma att betala för skadan måste ni således kunna visa på att skadan orsakades genom en olyckshändelse och inte av oaktsamhet eller vållande. Detta kan dock bli svårt utan vittnen eller annan bevisning.Har det funnits en brist i badrummet innan skadan skedde där brunnen inte fungerade som den ska är man som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om detta så fort som möjligt. Har man inte gjort det blir man ersättningsskyldig för den skada som därefter uppkommer, JB 12:24 st. 2. Råd Här råder jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå för vidare rådgivning, klicka här. Du kan även vända dig till ditt försäkringsbolag för att se om din hemförsäkring kan täcka delar av den uppkomna skadan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Frågan omfattas ej av Lawlines gratisrådgivning

2016-12-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag råkade ut för en olycka 16-05-19 när en person öppnade sin bildörr framför mig med ambulanstransport till akuten och var medvetslös ett tag 7stygn och ett 6-7 cm långt ärr, jag funderar på hur stort skadestånd är man berättigad till ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Dessvärre är det svårt för mig att exakt uppskatta hur mycket skadestånd som kan vara rimligt att kräva och det ingår dessvärre inte heller i Lawlines gratistjänst att göra sådana uppskattningar.Om du vill ha hjälp med att utforma en stämning mot den aktuella personen som orsakade din skada rekommenderar jag dig därför att kontakta någon av våra jurister på vår juristbyrå. Den första kontakten med en jurist från vår juristbyrå är alltid gratis och kostnader därefter gör du och vår jurist upp om. Du kan enkelt boka tid hos vår juristbyrå genom denna länk.Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för katt?

2016-12-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har en katt som har terroriserat en annan katt sedan i somras! Vi har varit i kontakt med den andra ägaren. Vi har tagit in vår katt och inte låtit den gå ut på en månad vilket var ett rent helsike, efter kontakt med den andre ägaren bestämde vi för att vi skulle släppa ut honom. Det gick bra ett par veckor men nu hade han attackerat katten samt gått in via deras kattlucka och kissat ner. Den andre katten blev ordentligt skadad. Nu säger ägeren att hon pratat med en jurist som säger att hon har rätt att kräva ersättning för vetrinärskostnaderna pga av vi varit oaktsamma. Vi har bestämt oss för att avliva vår katt, men jag anser mig inte vara skyldig att betala hennes vetrinärskostnader. Har jag rätt att vägra?
Måns Lundvall |Hej och tack för din fråga!Du, som ägare till katten, har ansvar för att den ska hållas under en sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att den orsakar skador. Eftersom katter till naturen är självständiga och att du generellt inte kan kontrollera hur katter rör sig då de i regel är frigående så har du inte ett strikt skadeståndsansvar enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (1§, 19§)Din granne tycks dock yrka på att du är skadeståndsskyldig pga. oaktsamhet.Den lag som då är tillämplig är skadeståndslagen. Den stadgar att det krävs att du har agerat vårdslöst då du har släppt ut din katt eftersom du är medveten om att den har attackerat din grannes katt tidigare (2kap 1§ Skadeståndslagen). Det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös och att det är din vårdslöshet som orsakat skadorna (genom din katt). Ifall du och din granne inte kommer överens så kan situationen mycket väl utvecklas så att det i slutändan är en domstol som får avgöra frågan. Om domstolen kommer att döma på din grannes linje och anse att du ska vara skadeståndsskyldig kan jag omöjligt säga, men det är en risk som du bör beakta.Som sammanfattning så har du rätt att vägra att betala kostnaderna, men att det då kan komma att utvecklas till en rättstvist där du eventuellt kommer att förlora och då riskera att betala dyra rättegångskostnader. Vill du undvika denna risk så råder jag dig att komma överens med din granne.MVH

Förälders ansvar för barns skadeståndsskyldighet

2016-12-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan skolan kräva mig som förälder på ersättning om min 10 åriga son råkar ha sönder en glasruta på skoltid? Jag vill poängtera att det var en olyckshändelse och inte med flit.
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din son tagit sönder en glasruta kan det vara fråga om skadegörelse, detta följer av 12 kap. 1 brottsbalken (BrB). Emellertid är han inte straffmyndig eftersom han bara är 10 år, men kan däremot bli civilrättsligt ansvarig och även skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Om det är fråga om att din son gjort sig skyldig till brott följer av 3 kap. 5 § SkL att du som förälder ska ansvara för skadan då du har ett så kallat principalansvar för din son. Av samma bestämmelse följer att ditt ansvar begränsas till maximalt en femtedel av gällande prisbasbelopp. I år innebär det att begränsningen är satt till 8860:- (årets prisbasbelopp är 44300, sedan en femtedel av det). Viktigt att poängtera är att du inte blir betalningsskyldig om din son inte vållat skadan genom brott. Det förutsätts alltså att det är fråga om att din son gjort sig skyldig till just skadegörelse. Om så inte är fallet ansvarar du inte för skadan, vilket innebär att din son personligen blir skadeståndsskyldig. Om barn inte själva kan betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. Mot den bakgrunden är det att rekommendera att du betalar om din son är skadeståndsskyldig. Det bör även framhållas att det normalt ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Denna täcker normalt skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Jag föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få information om vad som omfattas av din hemförsäkring, självrisk och så vidare. Mot bakgrund av att du strukit under att det var en olyckshändelse och inte med flit är det långt ifrån säkert att det är fråga om ansvar för skadegörelse. Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet vid förstörda glasögon

2016-12-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag har en klurig fråga om ersättningsskyldighet för förstörda glasögon.Är det juridiskt bindande om en person hävdar att bara för att man har startat ett gräl så ska den som har förtört glasögonen dvs. den andra personen bara betala 50% av kostnaden för nya glasögon?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att skadan på glasögonen uppstått pga av en olyckshändelse där den som vållat skadan orsakat den genom vårdslöshet. Denne är då som huvudregel ersättningsskyldig i enlighet med 2 kap 1 § skadeståndslagen. Vad som kan lindra skadeståndsskyldigheten är ifall den som lidit skadan själv medverkat till skadan på något sätt, men att ett gräl uppstår är helt utan juridisk betydelse såvida inga brott begås under grälet. Grälets uppståndelse lindrar således inte den skadevållandes ersättningsskyldighet. Såvida ni inte har kommit överens om att den som orsakat skadan enbart ska stå för hälften av kostnaden är denne ersättningsskyldig för hela skadan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Frågan omfattas ej av Lawlines gratisrådgivning

2016-12-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejKommunen har utan att informera oss tagit ned en björk på vår tomt. Björken mäter 70 cm i diameter. Vi har inte haft en tanke på att ta ned den. Vi tänker kräva skadestånd, men vad är rimligt.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Dessvärre är det svårt för mig att exakt uppskatta hur mycket skadestånd som kan vara rimligt att kräva och det ingår dessvärre inte heller i Lawlines gratistjänst att göra sådana uppskattningar.Om du vill ha hjälp med att utforma en stämning mot kommunen rekommenderar jag dig därför att kontakta någon av våra jurister på vår juristbyrå. Den första kontakten med en jurist från vår juristbyrå är alltid gratis och kostnader därefter gör du och vår jurist upp om. Du kan enkelt boka tid hos vår juristbyrå genom denna länk.Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för bil som kör på oaktsam cyklist

2016-12-05 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Körde på en cyklist när han körde på en del av övergångsstället och sneddade sedan över min körbana och körbana höger om mig, för att fortsätta rakt fram. Såg inget ljus och han var mörkklädd utan reflex. Vad räknas detta som.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna typ av skada regleras i Trafikskadelagen (1975:1410). Lagen är tillämplig då det rör sig om ett motordrivet fordon och skada till följd av trafik (1 §). Trafikskadelagen reglerar ersättning från trafikförsäkringen. Jag kommer i mitt svar utgå från att du har trafikförsäkring eftersom detta är ett måste för registrerat motorfordon. Enligt 11 § ska trafikskadeersättning från den försäkrade utgå vid en person- eller sakskada. Den skadade cyklisten kommer alltså få betalt för sina person- och sakskador ur din trafikförsäkring. Detta är ett så kallat strikt ansvar, det spelar alltså ingen roll om detta skedde "med mening", genom oaktsamhet eller om det var en ren olyckshändelse. 12 § ger en möjlighet till jämkning, det vill säga nedsättning av skadeståndet. För jämkning av personskada krävs att den skadelidande, cyklisten, varit grovt vårdslös eller handlat med uppsåt ("med mening"). Det ska dock krävas väldigt mycket för att cyklisten ska anses vara grovt vårdslös och det är tveksam om så är fallet här. För jämkning av sakskada krävs dock bara att den skadelidande, cyklisten, genom vållande medverkat till olyckan (12 § 2 st). Detta skulle man absolut kunna argumentera för i ditt fall då cyklisten verkar ha sneddat på ett oansvarigt sätt och dessutom inte haft några cykellysen osv. Din möjlighet att få ersättning för eventuella skador på din bil ser tyvärr desto svårare ut. Enligt 10 § 2 st ersätts bara skador på den egna bilen om det är ett annat motordrivet fordon inblandat, vilket inte verkar vara fallet i din situation. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att cyklisten kommer att få betalt för sina skador ur din trafikförsäkring. Cyklisten får antagligen full ersättning för sina personskador och eventuellt kan sakskadorna jämkas till din fördel. Någon ersättning för eventuella skador på din bil kommer nog bli svårt att få ut. Cyklisten skulle även kunna väcka en skadeståndstalan mot dig enligt skadeståndslagen (1972:207) istället enligt 18 § 1 st. Detta skulle dock vara till nackdel för cyklisten då det förutsätter att du har vållat skadan genom oaktsamhet, något som är svårare att bevisa. Det mest troliga är att cyklisten vill ha ersättning ur din trafikskadeförsäkring som nyss redogjorts för, eftersom detta ger ett strikt ansvar för bilförare. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning