Skadestånd i trafiken

2016-10-20 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag var med om en olycka i juli, min bil blev helt demolerad och jag fick en ny nackskada. Motparten är misstänkt för vårdslöshet i trafik och polisen förbereder överlämning av ärendet till åklagare.Jag har blivit tillfrågad om ev skadeståndsanspråk, men vet sedan tidigare att personskada regleras via försäkringsbolaget.Mina frågor är:Kan jag begära skadestånd för kränkning och isåfall hur mycket?Kan jag begära ersättning för den kontantinsats som jag betalde för att kunna köpa en ny bil?
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar att skadan är till följd av trafik, d.v.s. att du också var bilist och inte stillastående/parkerad vid skadans inträffande. I så fall kan du nämligen vända dig till 10 § Trafikskadelagen (TSL). Via denna har du möjlighet att få ersättning för din nackskada från din egen trafikförsäkring. Enligt 2 st i samma paragraf har du även möjlighet att få trafikskadeersättning för din demolerade bil från det andra fordonets trafikförsäkring. Skadan måste då ha vållats i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet, vilket troligtvis är uppfyllt då det motparten undersöks för vårdslöshet i trafiken. Ha i åtanke att trafikskadeersättning kan jämkas om du varit medvållande till skadan enligt 12 § 2 st TSL. Exakt hur stor ersättning som kan utgå kan tyvärr inte besvaras, du får vända dig till den andra bilens för trafikförsäkringsbolag för mer information.Skadestånd för kränkning kan tyvärr inte åberopas. Lycka till med din anmälan!

Skadeståndsanspråk mot minderårig

2016-10-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang ett brott som har begåtts av en person som inte är straffmyndig och därför inte kan åtalas. Brottet är sex övergrepp och händelsen skedde i skolan under skoltid. Flickan BO anmälde till polis, sitt försäkringsbolag och Brottsoffermysndigheten men inget har gett nåt skadestånd. Flickan har mått dåligt och fått vara hemma från skolan. Har hon rätt att begära skadestånd från skolan? Kommunen? för sveda och värk?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om en person inte är straffmyndig kan denne dömas civilrättsligt att betala skadestånd (se exempelvis Högsta domstolens dom NJA 1974 s. 585). Jag skulle därför rekommendera att du i första hand riktar en skadeståndstalan mot den minderårige som begått gärningen. Av 2:1 skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller genom oaktsamhet vållar personskada på annan ska ersätta skadan. Utifrån förutsättningarna i din fråga så bör det finnas relativt goda möjligheter att utfå skadestånd. Du upprättar då en stämningsansökan om skadestånd som du skickar in till tingsrätten.Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Ansvar för hundägare

2016-10-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En lös älghund stormade in på våt tomt , där jag stod med mitt 5 månaders barnbarn. Den sprang runt på tomten som om den spårade vår hund( som tursamt befann sig inomhus).Efter ca 15 minuter kpmmer jägaren i bil ( på vår enskilda väg) och hämtar sin hund.Vilket ansvar har denna jägare ?
Marcus Anstrin |Hej Holger! Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Lagen om tillsyn över hundar, vilken du finner här, och katter ska en hundägare sköta och ha tillsyn över sin hund på ett sådant sätt som krävs med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, som erfordras för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter, 1§. Att det har att göra med en hund som, vad jag förstår, är tränad för jakt kan ansvaret eventuellt bli mer långtgående kring tillsynen.Samma lag föreskriver i 19§, att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren inte har vållat skadan. Detta innebär att ägaren får ett strikt ansvar till i princip all skada som hunden orsakar. Hade du, din hund eller ditt barnbarn åsamkats någon som helst skada hade den andre ägaren stått till svars för detta och fått ersätta kostnaderna. Hoppas svaret hjälpte dig! Ha en fin dag!

Olovlig körning trafikförsäkring

2016-10-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |hej 4 ungdomar 15 år gamla lånar en bil av sin mamma utan hennes vetskap kör med droger i kroppen ,kör av vägen ,en har bälte ,2 st svårt skadade ,Är trafikförsäkringen annorlunda när det är droger och olovlig körning ?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikskadelagen blir tillämplig eftersom skada har skett till följd av trafik med bilen, 1 § TSL. Lagen reglerar när trafikskadeersättning för person- och/eller sakskada till följd av trafik ska utgå från trafikförsäkringen, 8 § TSL. När det är försäkringsinnehavaren som gjort sig skyldig till olovlig körning kan det få till följd att självrisken höjs med upp till 10 % av prisbasbeloppet, dvs. 4430 kr för år 2016, 21 § TSL. Det är möjligt att så även kan bli fallet när en förälder förvarat bilnycklarna lättåtkomligt för sina ungdomar. Trafikskadeersättning ska utgå för personskador som åsamkas de personer som färdas i bilen, 10 § 1 st TSL. Detta gäller trots att det har rört sig om en olovlig körning och drograttfylleri, däremot kan detta få till följd att ersättningen sätts ned, 12 § 1 st TSL. Det är graden av vårdslöshet som avgör hur pass stor jämkningen blir. Då föraren kört bilen påverkad av droger kan ersättningen jämkas trots att vållandet inte bedöms som grovt. Då jag inte känner till omständigheterna i fallet är det omöjligt att göra en bedömning, du bör därför kontakta ditt försäkringsbolag, vilket du enligt lag också har skyldighet till, 30 § TSL. Hoppas att du har fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar,

Vem ska betala fakturan?

2016-10-18 i Regressrätt
FRÅGA |Har haft en vattenskada i bostadsrätt.?Skadan orsakad av en person, som somnat i duschen. Renoveringen är nu klar men brf HSB kräver mig på brfs självrisk 89000kr, dubbelt basbelopp.Jag anser, att den som orsakat vattenskadan ska betala. Han har vänt sig till sitt försäkringsbolag, som i 3 veckor utrett frågan men bollat tillbaka till mitt försäkringsbolag. Jag har 1 vecka på mig tills denna faktura till brf HSB ska betalas.Tacksam för svar.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du först och främst behöver göra är att betala fakturan till brf HSB för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Ifall det skulle visa sig att det är du som måste stå för detta själv är det inte särskilt bra att inte ha betalat på flera veckor. Ifall du betalar "så länge" kan du senare kräva pengar av den som orsakat skadan och på så sätt få tillbaka det du lagt ut under tiden. Du får då en regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige personen. Angående skadan bör du kunna yrka på skadestånd av personen som somnat i duschen enligt 2 kap 1 § SkL. Du kan få skadestånd för de renoveringskostnader du haft samt för andra kostnader som kan ha uppstått till följd av sakskadan (5 kap 7 § SkL). För att du ska kunna få skadestånd krävs det att personen som somnade i duschen var oaktsam/vårdslös då hen gjorde detta. Att somna i duschen, speciellt om vattnet var på, kan antagligen betraktas som vårdslöst så detta borde inte bli några problem att bevisa. Det krävs vidare att adekvat kausalitet förelåg, att det "låg i farans riktning" att det skulle uppstå stora skador om man somnade i duschen. Det måste alltså finnas ett tydligt orsakssamband mellan handlingen (att somna i duschen) och konsekvensen (att skadorna uppstod). Ifall badrummet eller avloppen t ex var i ovanligt dåligt skick är det inte säkert att detta krav är uppfyllt, i ett "vanligt" badrum kanske något sådant här aldrig hade skett. I så fall riskerar du att inte få något skadestånd, man får göra en bedömning i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis bör du alltså betala din faktura så länge och invänta svar från ditt och hans försäkringsbolag. Mycket i din fråga pekar på att du bör ha rätt till skadestånd då en person vårdslöst orsakat en sakskada för dig men allt beror egentligen på hur omständigheterna i ditt fall ser ut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan föräldrarna ställas till svars för mobbning?

2016-10-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan föräldrarna ställas till svars i en domstol för sin sons mobbning? Våra barn men även andras har blivit mobbade av en 9-årig kille. I detta fallet så gör skolan, lärarna, vuxna och en del barn allt de kan göra för att få mobbaren och dennes föräldrar att förstå att detta är fel, men inget tar de till sig. Jag vet att man skall anmäla till skolinspektionen men i detta fallet så gör lärarna och skolan allt de kan för att få familjen att lyssna utan resultat. Föräldrarna vägrar att ta till sig av information och det är tydligt att pojken får sitt agerande hemifrån. Vad gör vi nu? Kan vi göra en polisanmälan? Kommer en polisanmälan om grov mobbning att tas på allvar eller bara rinna ut i sanden? Om vi inte kan hitta en civiliserad lösning på problemet så är nästa steg våld mellan föräldrarna.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Mobbning är inte en brottsrubricering i sig själv och är därmed formellt sett inte ett brott. Givetvis är dock mobbning i många fall brottslig eftersom andra brottsrubriceringar aktualiseras. Exakt vilka brott som kan ha begåtts beror på mobbningens karaktär, men några exempel på brottsrubriceringar som kan aktualiseras vid mobbning är ofredande, olaga hot, misshandel, olaga tvång, förtal, och olaga förföljelse. När någon har blivit utsatt för en brottslig gärning kan i regel gärningsmannen ställas till ansvar på två olika sätt. Dels kan gärningsmannen ställas till ansvar straffrättsligt genom att en åklagare väcker åtal och domstolen dömer till en straffrättslig påföljd, exempelvis böter eller fängelse. Utöver detta kan dock gärningsmannen även ställas till ansvar civilrättsligt, genom att den som blivit utsatt för brottet väcker talan i tingsrätten för att kräva skadestånd. Förutsättningarna för att kunna få ansvaret prövat är dock inte likadana i en straffrättslig process som en civilrättslig. Därför tänker jag behandla respektive processform separat nedan.StraffrättNär det gäller straffrättsligt ansvar kan vi först och främst konstatera att en 9-åring inte kan ställas till ansvar personligen eftersom det enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (här) inte är tillåtet att döma en gärningsman för ett brott som begåtts innan vederbörande fyllt 15 år. Möjligheterna att ställa föräldrarna till ansvar för ett brott som deras underårige barn har begått är något begränsade, men inte obefintliga. Enligt 23 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (här) kan nämligen föräldrar eller andra uppfostrare eller förmyndare i vissa fall dömas för underlåtenhet att hindra brott som begåtts av någon som står under deras vård eller lydnad. Straffansvar enligt denna paragraf kan aktualiseras om de hade kunnat ingripa utan fara för sig själva eller sina närmaste och utan att göra anmälan till myndighet.Att ställa någon till ansvar på detta vis kan dock vara svårt eftersom det måste bevisas dels att den underårige har begått ett brott och dels att föräldrarna hade kunnat hindra brottet. Man kan inte heller kräva att föräldrarna ska anstränga sig till det yttersta för att förhindra brott, utan straffansvar är förbehållet de fall där föräldrarna rimligen kunde ha förväntats att ingripa. Straffet för underlåtenhet att hindra brott beror på vilket brott som underlåtenheten gäller, men straffet kan som mest uppgå till två års fängelse. Om ni vill få frågan om straffansvar prövad, bör ni lämna in en anmälan till polisen. I så fall blir det ytterst upp till åklagaren att bedöma om bevisen räcker för att väcka åtal för underlåtenhet att hindra brott.CivilrättNär det gäller civilrättsligt ansvar finns ingen åldersgräns motsvarande straffbarhetsåldern i brottsbalken. Det är alltså möjligt att väcka talan även mot en 9-åring och kräva skadestånd för skada som vederbörande har orsakat. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) (här) ska dock underåriga skadevållare betala skadestånd endast i den mån det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. I huvudsak beaktas skadevållarens betalningsförmåga och psykiska mognadsgrad, samt den skadevållande handlingens beskaffenhet. Denna bedömning kan leda till att skadeståndet bestäms till ett lägre belopp än normalt, eller till och med bortfaller helt.Beträffande mobbning torde det framför allt vara s.k. kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (här) som aktualiseras, men om mobbaren har orsakat skada på egendom eller person, kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § (här) vara aktuellt. Skadeståndsansvar på grund av kränkning kräver dels att någon allvarligt har kränkt någon annan, dels att kränkningen har skett genom brott och dels att brottet innefattat ett angrepp mot offrets person, frihet, frid eller ära. De allra flesta brott som aktualiseras vid mobbning torde innefatta ett sådant angrepp. Huruvida kränkningen är tillräckligt allvarlig beror förstås på vad den har bestått i, men upprepad mobbning av en annan person torde i många fall kunna uppfylla allvarlighetskravet.I svensk rätt har det länge varit svårt att kräva skadestånd från föräldrar för en skada som deras barn har vållat, men från och med år 2011 utökades föräldrarnas skadeståndsansvar avsevärt. Numera gäller enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (här) att föräldrarna har en skyldighet att ersätta personskador, sakskador och allvarliga kränkningar som deras barn har vållat genom brott. Föräldern ansvarar solidariskt med det skadevållande barnet, vilket innebär att den skadelidande kan kräva hela skadeståndsbeloppet från vilken som helst av dem. Förälderns ansvar är dock begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet (8 860 kr om man räknar på nu gällande prisbasbelopp) för varje skadehändelse. Med begreppet skadehändelse avses det händelseförlopp som lett fram till skadan. Om flera kränkningar har förekommit vid olika tillfällen, eller riktats mot olika personer, kan alltså skadeståndet bli mycket högt trots denna gräns. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 2015 s. 482, där två tonåringar grovt hade förtalat 38 personer på det sociala mediet Instagram. I målet ansågs varje kränkning utgöra en egen skadehändelse. Därför förpliktades tonåringarnas vårdnadshavare att solidariskt med sina barn betala 8 600 kr till varje målsägande, sammanlagt 326 800 kr. Rättsfallet var mycket uppmärksammat i media och kallades allmänt "Instagrammålet".Om förälderns skadeståndsansvar skulle bli oskäligt betungande, kan det dock enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen (här) sättas ned till ett lägre belopp eller bortfalla helt. Vid denna skälighetsbedömning ska man framför allt väga den skadeståndsskyldiges betalningsförmåga mot den skadelidandes behov av ersättning, men även övriga omständigheter beaktas.Om ni vill kräva skadestånd för era barns räkning, bör ni lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten. Det är i så fall upp till er att bevisa att den eller de som ni väckt talan mot är skadeståndsskyldig. Viktigt att ha i åtanke är att den som förlorar en civilrättslig process i regel förpliktas att betala sin motparts rättegångskostnader. Rättegången kan alltså riskera att bli en dyr historia om det inte går er väg. Jag rekommenderar därför att ni samråder med en jurist innan ni väcker en sådan talan.SammanfattningStraffrättsligt kan inte en 9-åring ställas till ansvar för att ha mobbat ett annat barn, men föräldrarna kan i vissa fall dömas för underlåtenhet att hindra brott som 9-åringen begått. För att sådant ansvar ska bli aktuellt, krävs det dock att man kan bevisa att föräldrarna verkligen hade möjlighet att hindra brottet. Civilrättsligt kan 9-åringen åläggas att betala skadestånd i den mån det inte anses oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom kan föräldrarna åläggas ett solidariskt skadeståndsansvar som dock är begränsat till maximalt en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse och som dessutom kan sättas ned i den mån skadeståndet skulle bli oskäligt betungande för föräldern.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Skadestånd från kommun

2016-10-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Finns möjlighet till skadestånd från kommunen för försumlighet i tillsyn på dotterns förskola? Inom loppet av nio månader har vår dotter skadats allvarligt i verksamheten på förskolan. Först bröt hon benet under en parkutflykt vilket krävde 6 veckor i rullstol, därefter slog en flicka en spade i ögat på henne i somras som trots operation lämnat kvarstående rostutfällning i hornhinnan. Skadan behandlas fortfarande. I inget av fallen har förskolan sett till att hon fått skyndsam vård, tvärtom har försenad vård lett till stort lidande respektive förvärrat ögonskadan hos vår dotter. När hon bröt benet (spiralfraktur) kördes hon tillbaka till förskolan i en lånad barnvagn och placerades i ett stojigt lunchrum med framdukad lunchtallrik innan vi föräldrar kontaktades. Hon var svimfärdig när hon hämtades. Ögonskadan uppskattas av personalen ha inträffat mellan 9-11 på förmiddagen. Mamma upptäckte skadan när dottern hämtades klockan 15:45 på eftermiddagen och tog henne till ögonsjukhus där hon opererades. Vi anser att förskolan har brustit i sin tillsyn, att den inte förebygger olycksfall i tillräcklig utsträckning och framförallt att personalen saknar förmåga att hantera skador och olycksfall. Vår dotters lidande har varit betydande. Kan hon kompenseras?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Först och främst är det en beklaglig situation ni har hamnat i, och det finns absolut möjlighet till ersättning på utomobligatorisk grund genom Skadeståndslagen (SkL) för den skada er dotter har lidit. För ersättning via SkL 2:1 krävs att kommunen varit försumlig, det vill säga förfarit vårdslös, för att ersättning ska utges för den uppkomna personskadan. Att personskada föreligger står klart . Ni hävdar att skadan har uppkommit pga förskolans underlåtenhet att handla, dvs deras underlåtenhet att förebygga olycksfall. Det är svårt att bevisa att en passivitet kan medföra en handlingsplikt, då man som huvudregel inte är ersättningsskyldig vid passivitet - men undantagsfall finns givetvis. Nu framgår det inte hur förskolans verksamhet är organiserad: har det funnits många pedagoger/lärare med på utflykterna? Finns det tillräckligt med personal omkring barnen när de leker, ifall problem skulle uppstå? Barn kan handla väldigt snabbt och impulsivt, varför olycksfall kan inträffa trots försiktighetsåtgärder. Något förskolan dock kan se till är exempelvis att barnen inte har vassa leksaker som kan orsaka skada och liknande. Sammanfattningsvis: att förskolan ser till att vidta alla de försiktighetsåtgärder som normalt kan krävas av en förskola. Hur gör andra förskolor? Om det finns en allmän norm för hur förskolor förebygger olycksfall, är det lättare och se om förevarande förskola har avvikit från denna. Åtminstone kan det ifrågasättas varför inte förskolan sett till att er dotter fått skyndsam vård. I en situation där ett barn skadas allvarligt, kan en passivitet absolut medföra en handlingsplikt att agera. Passiviteten framkallar nämligen fara - att ögonskadan förvärras om inte vård tillkallas så fort som möjligt. Det föreligger också adekvat kausalitet, dvs det finns ett klart orsakssamband mellan passiviteten och skadan som nu förvärrats. Sammanfattningsvis talar mycket för att förskolan förfarit vårdslösa, främst på den grunden att de inte sett till att flickan fått den hjälp hon så uppenbart hade behövt direkt. Att visa på vårdslöshet i tillsynen kan vara svårare, då påkallas, som nämnts ovan, en generell norm för hur förskolor ska agera i tillsynen, för att sedan se om avvikelser har förekommit. (Åtminstone krävs mer information om hur förskolans verksamhet är organiserad). När det gäller omfattningen av en eventuell ersättning, regleras detta bl.a i 5:1 SkL. Här är inbegripet ekonomisk skada bl.a för sjukhuskostnader, samt ideell skada. Den ideella är svårare att omsätta i siffror då man får göra en uppskattning av den skada er dotter har lidit, och hur mycket den skadan är "värd". Ifall er dotter exempelvis måste leva resten av sitt liv med ett skadat öga ses detta av naturliga skäl som allvarligt, varför ersättning absolut kan utgå för detta. Avslutningsvis finns goda förutsättningar för att ni ska vinna framgång med en skadeståndstalan mot förskolan (kommunen) bl.a enligt resonemanget ovan. Jag hoppas ni fick svar på er fråga! Hälsningar,

Inkomstförlust pga. skada som hund orsakat

2016-10-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejJag har kontakt med en person som blivit biten av en hund och vill få skadestånd för skada och förlorad arbetsinkomst. (Strikt ägaransvar). Hur begär hon skadeståndet? Blir det ett civilrättsligt mål eller ett brottmål? Det är polisanmält men vad händer om polisen lägger ner? Mvh.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.En skada som orsakats av en hund är enligt lag skadeståndsgrundande, se lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Personen som har blivit påhoppad och biten av hunden har i detta fall blivit utsatt för en fysisk eller psykisk skada som uppstått på dennes egna kropp. Personen som lidit denna skada skulle kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot hundägaren, se lagen om tillsyn över hundar och katter 1 § och 19 §.Skadeståndet ska inte enbart täcka den fysiska eller psykiska skadan. Skadeståndet ska även täcka alla ekonomiska kostnader som uppkommer pga. den fysiska eller psykiska skadan på människokroppen. Exempelvis transport till och från sjukhus, sjukhusbesök, medicin, inkomstförluster pga. frånvaro från jobb, se skadeståndslagen 5 kap 1 §.Hur den skadelidande ska gå tillvägaNotera att det måste vara möjligt att utpeka ett presumtivt ansvarssubjekt, dvs. en ”misstänkt person som är ansvarig”. Om ett presumtivt ansvarssubjekt inte finns så kommer skadeståndsansvaret inte kunna riktas mot någon ansvarig. Med andra ord innebär det att skadan i det fallet inte kan ersättas. Den skadelidande behöver alltså vända sig till hundägaren för att göra sin skadeståndsanspråk gällande.Om hundägaren vägrar att betala, har den skadelidande inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända sig till tingsrätten som får avgöra saken. Det blir ett civilrättsligt mål. Om personen behöver vår hjälp med att framställa och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att upprätta en korrekt stämningsansökan till tingsrätten, kan hon eller han vända sig till oss på info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din frågaMvh