Trafikskadeförsäkringens omfattning

2017-12-18 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har två bilar försäkrade i samma bolag. Nu råkade jag med den ena bilen köra på den andra som stod parkerad. Mitt bolag säger att den vållande bilens trafikförsäkring inte ersätter skadan på den andra bilen eftersom man inte kan försäkra sig mot sig själv. Är detta riktigt.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon finns i trafikskadelagen (TSL). Har ditt fordon eller din egendom skadats i trafik där annan förare av motordrivet fordon är att se som vållande har du möjlighet att få ersättning ur motpartens trafikförsäkring enligt 10 § 2 st. Du får aldrig får ersättning för skador på din egen bil från din trafikförsäkring om du själv orsakar olyckan. Du kan bara få ersättning för skador på din bil ifall det är någon annan som är ansvarig och då kommer pengarna från den personens trafikförsäkring.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Ersättningsskyldighet vid skada i hotellrum

2017-12-16 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej, vi var på ett hotell där vi av en olycka hade sönder en tv. Blir vi ersättningskyldiga? Är det ett speciellt avtal som gäller?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är det specifika avtalet mellan er som gäster och hotellet som styr en eventuell ersättningsskyldighet. Det finns alltså ingen generell lagregel eller liknande som reglerar detta, utan traditionell avtalsrätt är att tillämpa.Ni bör alltså se till de villkoren som ni fick del av vid bokningen alternativt funnits tillgängliga på hotellrummet. I dessa villkor står oftast angivet en ersättningsskyldighet för skada på hotellets saker osv. Om det i dessa villkor finns angiven en skyldighet för er att ersätta hotellet vid skador så kommer ni att bli ersättningsskyldiga.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Skadeståndsskyldighet vid stulen cykel

2017-12-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min dotter 15 år får låna en cykel av sin klasskamrats lillasyster när dom är på väg tillbaka lånar ytterliggare en kompis cykeln och cyklar i förväg till en tågstation och när min dotter kommer dit så är cykelen stulen. Nu har jag fått ett sms att jag ska betala dom 2900 kr och att dom fått 1600 kr i ersättning från sin försäkring och hävdar att jag ska betala 2900 kr. (Cykeln var även utlånad utan lås) är jag juridisk bindande till att ersätta detta belopp? MvhSusanne
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din dotter inte var den som ansvarade för cykeln när den blev stulen torde inte in dotter bli ansvarig för att den stulits. Detta ansvar bör snarare ligga på den som lämnade cykeln på tågstationen. Den som anses ansvarig ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207) (SkL), och om detta är ett barn ska denne ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter enligt 2 kap. 4 § SkL. Sammanfattningsvis bör i första hand den kompis som lämnat cykeln på stationen bli ansvarig, i andra hand ligger ansvaret på din dotter eftersom hon lånade ut någon annans cykel. Dock ska skadan endast ersättas i den mån det anses skäligt. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad kan jag få ersättning för?

2017-12-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Jag var och handlade i en affär och utanför affären på vägen hem trillade jag ner med mitt ben i en brunn som saknade lock. Jag ramlade på armbågen och fick en spricka. Efter samtal med kommunen och affären visade sig att det va ett företag som va huvudansvarig för marken brunnen låg på. Kommunen ville jag skulle ta kontakt för dem för att få ett skadestånd. Jag pratade med bolaget och dom ville att jag skulle skicka in ett skriftligt brev på Mail med vad som hände och vad jag kräver för skadestånd. Jag undrar nu vad jag kan få för ersättning för detta? Jag har fått besöka sjukhus antal gånger och nu gå på sjukgymnastik, min jacka mina skor och byxor blev förstöra och även skärmen sprack på mobilen. Jag har fått förlorad arbetsinkomst då jag inte kunde jobba. Jag jobbar helger då jag fortfarande går i skolan. Även skolan har jag missat mycket utav eftersom jag går ett praktiskt program som man använder kroppen mycket med. Detta va även min högerarm.Jag tycker också att det är rimligt och få ersättning för sveda och värk och även för att jag är mycket rädd att detta ska hända igen.Är detta något ni kan hjälpa mig med, vad jag kan kräva för skadestånd/ersättning?
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndets funktion är att försätta den skadelidne i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Den skadelidne har dock skyldighet att begränsa verkningen av skadorna.Som jag förstår det har skadan lett till att du fått sjukvårdskostnader, förlorat inkomst samt haft svårigheter i skolan då du läser ett praktiskt program. I samband med skadan gick din skärm på mobilen sönder och även en jacka, skor och byxor.Vid sakskador har man rätt ersättning för bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SKL). Är det möjligt att reparera de saker som gick sönder i samband med din skada har du rätt att få dessa kostnader ersatta. Är det inte möjligt att reparera att du rätt till ersättning för vad det kostar att köpa nytt. Vanligtvis i detta fall rätt till återanskaffningskostnaden med avdrag för det bruk sakerna var i vid när skadan inträffade. Personskador är både fysiska och psykiska skador. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening. Vid en personskada har man rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sk. sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SKL). Det är även möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SKL). Till sjukvårdskostnader är det även möjligt att hänföra andra kostnader i samband med vårdbesöken ex. resekostnader. Ersättning för inkomstförlust gäller för det första ersättning för förfluten tid, dvs. den lön man skulle fått om skadan inte inträffat. Man har även rätt till ersättning för framtida inkomstförlust. Detta blir aktuellt först om din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. Det andra ersättningsposterna för personskador rör ideella skador. Sveda och verk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Det ersätter lidande som drabbat den skadade men som senare går över, exempelvis vara smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men i de fall lidandet består även efter själva skadeperioden. Dessa ersättningsposter bestämt i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).Du kan alltså kräva ersättning enligt posterna ovan men bolaget är endast skyldiga att ersätta dig om de är att anse som skadeståndsskyldiga. För att en part ska vara skadeståndsskyldig krävs det att parten förfarit vårdslöst och på så sätt vållat skadorna. Detta är frågor som avgörs av rätten. I första hand skulle jag råda dig att ta kontakt med bolaget och förklara vad som hänt och berätta vad du önskar få ersatt. Skulle de motsätta sig dina önskemål är det möjligt att väcka talan om skadestånd i rätten. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här. Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och ge dig vägledning i din situation!

Kan jag kräva skolan att ersätta den stulna jackan?

2017-12-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Stöld av jacka från anvisad plats i skolans bamba, barnen får ej ta med ytterplagg in i matsalen.Kan jag kräva dem på ersättning? Hur gör jag det isåfall?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ersättning genom depositionsansvar? – troligtvis inte Depositionsavtal är vanligt förekommande avtal som innebär att någon åtar sig att förvara någon sak för någon annan persons räkning. Ett vanligt exempel är garderober på restauranger och nattklubbar som förvarar ens jacka och väska mot viss ersättning (12 kap. 2 § Handelsbalken). Ersättning är inte nödvändigt för att depositionsavtal ska anses ha ingåtts. Det behöver dock vara möjligt att fastställa att det ingåtts ett avtal mellan parterna. Den som hävdar att ett avtal ingåtts bär även bevisbördan för detta.Det har i praxis visat sig svårt att bevisa att depositionsavtal ingåtts och det kan vara svårt att bevisa att skolan åtagit sig en avtalsförbindelse genom att be elever hänga av sig jackan utanför matsalen. Ersättningsmöjlighet på grund av brott – svårt! Det finns en annan möjlighet för utomobligatoriska omständigheter, d.v.s. där det inte ingåtts någon form av avtal. Om det går att bevisa att skolan genom underlåtenhet att bevaka jackan och vårdslöst agerat för att orsaka stölden och din skada så kan ersättning vara aktuellt. Däremot måste det gå att bevisa att det är vårdslöst av skolan och att skadan är förutsägbar om skolan brister i sin uppsyn över jackan. (2 kap. 2 § Skadeståndslagen)Mitt råd till dig Jag förstår problematiken med att följa skolans regler och då riskera att få sin egendom stulen, och i ditt fall faktiskt få det, utan att kunna göra skolan ansvarig. Min bedömning är dessvärre att det är väldigt svårt att få framgång i en skadeståndstalan (som det heter när man kräver ersättning för en sakskada). Detta behöver inte innebära att du bara ska finna dig i situationen, man kan alltid förlikas (komma överens). Jag råder dig att kontakta skolan, ifrågasätt varför de anser att de kan begära att eleverna lämnar ifrån sig egendom utan att ta ansvar för den. Når du inte framgång anser jag att du ska stå på dig och föreslå att de kan ersätta halva jackans värde och så står du för halva. Därefter bedömer jag tyvärr att det inte finns mer att göra då skolan endast har ett ansvar för skador om de är orsakade av personalen, eller där gärningsmannen är en annan elev och det skett under personalens bristande uppsyn. Jag tolkar din fråga som att det är okänt vem som stulit jackan, vilket gör denna vinkeln svårtillämpad. Möter du ingen framgång med ditt ersättningskrav hade jag personligen sagt att mitt barn numera kommer ta med sin jacka in i matsalen om ni inte erbjuder låsta skåp, eller tar ansvar för om den försvinner. På så sätt kan du möjligtvis då till ett depositionsansvar till framtida situationer. Tyvärr kan jag inte råda dig till mer, lagen är snävare än önskat ibland. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Måste man betala för en sak som går sönder av en olyckshändelse?

2017-12-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vi har råkat ut för en situation där det skedde en olycka med en TV, den har gått sönder utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet.bär vi ersättningskyldiga i det här fallet?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror lite på i vilken typ av sammanhang som den här olyckan händer. Jag ska ge lite olika exempel på hur man kan bli ersättningsskyldig i olika situationer. Om inget passar in i ditt fall får du gärna ställa en till fråga.Grundläggande regel om skadeståndsansvarDe grundläggande reglerna för skadestånd när man orsakar en sakskada (t. ex. när man har sönder en TV) hittar man i skadeståndslagen (SkL). Utgångspunkten är att man ska ersätta skador man orsakar på saker om man varit oaktsam eller haft uppsåt att skada saken (SkL 2 kap. 1 §). Har du t. ex. varit hemma hos en kompis och råkat ha sönder någonting som kompisen äger kan den här regeln bli aktuell. Arbetsgivares ansvar för anställdÄr man arbetsgivare och någon anställd orsakar en sakskada genom fel eller försummelse när de är i tjänst måste man ersätta den skadan (SkL 3 kap. 1 §). Det finns ett litet utrymme för undantag från arbetsgivarens ansvar i såna situationer, men det gäller i princip bara när arbetstagaren agerat så ansvarslöst eller gjort sig skyldig till ett så grovt fel att det inte är rimligt att arbetsgivaren tar något ansvar (SkL 4 kap. 1 §).Inom ramen för ett köpeavtalOm det gäller ett köp av en TV och TV:n skadas under t. ex. transport eller liknande kan vissa regler om skadeansvar i köplagen (KöpL) och andra regler som handlar om tjänster och köp bli tillämpliga. Då blir det lite olika utfall beroende på omständigheterna, men man kan säga generellt att man blir ersättningsskyldig under tiden som man bär risken för varan. Säljaren bär ofta risken för varan tills köparen har hämtat den eller vid köpet om det är ett transportköp (KöpL 12 §). Men detta kan också bero på köpeavtalets villkor. Avtalsreglerat skadestånd i andra fallSist kan nämnas att man kan avtala om ansvaret för skador på saker när man t. ex. ska ta ansvar för en sak åt någon annan tillfälligt. Då kan man dels avtala om under vilka omständigheter man blir ersättningsskyldig, vilka typer av skador man ska ersätta och hur mycket man kan behöva betala. SammanfattningOm TV:n har gått sönder i en privat situation som inte hade med ett anställningsförhållande, köp eller annan avtalssituation att göra blir man alltså inte ersättningsskyldig när det saknas uppsåt eller oaktsamhet. I avtalssituationer kan det bli annorlunda och man kan behöva ta större ansvar enligt lag eller villkoren i ett avtal. Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss med mer omständigheter.Vänliga hälsningar,

Ansvar för skadad hund

2017-12-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag o min hanhund var ute o gick en eftermiddag på en allmän väg i koppel o gick förbi ett hus där det bor en annan hund,ja kunde inte se att den andra hunden el ägarna var ute på sin gård fören det var för sent. Deras hund flyger fram till staketet,skäller o får ut huvudet genom brädorna o biter min hund i underkäken o lite ner på halsen.Ja lyckas sliten bort honom från min,tar tag i selen på min hund för att få ett bättre kontroll,deras hund gör ett nytt utfall genom brädorna o flr söker bita igen,ja håller tillbaka min i selen o försöker trycka tillbaka den andra hunden med den andra handen o då biter deras hundmig i handen,slipper fort o ställer sig på bakbenen med frambenen på staket så det viker sig utåt mot oss,ja o får ett nytt tag över huvudet på min men denna gången biter min tillbaka o får tag på hundens hals o håller ett par sek innan ja får bort honom.Tillslut lyckas ja hållaundan hundarna på varsin sida av staketet o försöker se efter hundens ägaren,kvinnan står ca10meter bort vid huset o baraser på,mannen tar god tid på sig m att parkerabil o stänga garageporten.Kvinnan kommer först fram,tar sin o kopplar vid huset.Vipratar o ja säger att någon av hundarn blöder,kvinnan svarar,säker bara din så d gör inget men deras blev tråkigt nog biten värst o behöver sys.Räkningen bli ca17000,försäkringen bet ca halv o ja skulle bet mellanskillnaden men nu vill d att ja ska betala allt även om deras försäkring täcker halva o hotar m avlivning o polisanmäl. Va gör ja nu?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skador som hundar orsakar finner du i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här).För hundar gäller så kallat "strikt ansvar" (se 19 § första stycket). Med detta menas att hundägare är ansvariga för alla skador deras hund orsakar och måste betala skadestånd för att ersätta dessa. Det gäller oavsett om skadan orsakades av att hundägaren uppträtt vårdslöst eller ej, förutsatt att skadan faktiskt orsakades av hunden i fråga.När det som i detta fall är fråga om två hundar som bitit varandra och båda är vållande till skador enligt principen om strikt ansvar för hundar sker fördelning av skadestånd på grundval av vållandet på ömse sidor och omständigheterna i övrigt i enlighet med skadeståndslagen (se SkL. 6:1). I detta fall skulle den omständigheten att den andra ägaren till en början inte gjorde något för att stoppa hundbråket samt att hunden inte tycks ha varit kopplad exempelvis kunna tala för att denna är mer vållande än du.Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänligen,

Blir skolan eller föräldern ansvarig när barn orsakar skada i skolan?

2017-12-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Mitt barn har tagit sönder en skolkamrats cykel på skolgården under lektionstid. Är jag ersättningsskyldig som vårdnadshavare? Eller är det skolan som får stå för den skadan eftersom det skedde under skoltid?
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) som du hittar här och föräldrabalken (FB) som du hittar här. Den som orsakar skada ska ersätta denMan kan säga att utgångspunkten i den svenska skadeståndsrätten är att man själv ansvarar för de sak- och personskador som man orsakar. Detta följer av 2:1 SkL. Vidare ansvar även barn för de skador de orsakar, enligt 2:4 SkL, men hänsyn tas till barnets ålder, mognad, skadans typ osv. när skadestånd fastställs. Föräldrar ska enligt tillsynsplikten hindra att barnet orsakar skada för annanEnligt 6:2 2 st. 3 meningen FB är föräldrar skyldiga att se till att barnet står under uppsikt, eller på annat se till att det inte orsakar skada för annan. Om en förälder brister i den här tillsynsplikten, och skada uppstår på grund av det, kan föräldern bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter sitt barn leka med ett vasst föremål och barnet skadar någon eller något med det vassa föremålet. När ens barn är i skolan kan man säga att man som förälder överlämnat tillsynsplikten till de som har hand om barnet där och även de skulle då kunna bli skadeståndsskyldiga om de brister i tillsynen och skada därmed uppstår. Det är dock svårt för mig att säga hur det skulle bedömas i ditt fall i och med att jag inte vet precis vad som hänt eller hur det gått till.Föräldrar ska ersätta sakskada som orsakas av deras barn genom brottSlutligen finns en bestämmelse i 3:5 SkL som, enligt min bedömning, skulle kunna bli tillämplig i ditt fall. Denna regel brukar kallas för vårdnadshavares principalansvar och innebär att föräldrar, som är vårdnadshavare, ska ersätta sak- och personskador som deras barn orsakar genom brott. En trasig cykel utgör en sakskada och skadegörelse av en cykel skulle kunna utgöra en brottslig handling. När regeln i 3:5 SkL är tillämplig spelar inte tillsynsplikten någon roll utan föräldrar har ett så kallat strikt ansvar i dessa fall – de måste ersätta skadan även om inte tillsynsplikten brustit. Det har såldes inte heller någon betydelse att skadan orsakades när barnet befann sig i skolan. För de fall 3:5 SkL tillämpas kan även barnet bli skadeståndsskyldigt enligt 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. Skadeståndsansvar för föräldern utesluter alltså inte skadeståndsansvar för barnet.Det belopp som en förälder kan komma att behöva betala enligt 3:5 SkL är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet (för varje enskild skadehändelse) och i dagsläget motsvarar det knappt 9000 kr.SammanfattningsvisEftersom det rör sig om en skada som verkar falla under 3:5 SkL (en sakskada orsakad genom brott) skulle du som förälder kunna bli skadeståndsskyldig upp till ungefär 9000 kr (för en enskild skadehändelse). Med hänsyn till reglerna i 2:1 och 2:4 SkL skulle även ditt barn kunna bli skadeståndsskyldigt till följd av skadan.Som konkret råd föreslår jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga samt lite vägledning i din situation.Mvh