Skadestånd för sakskada orsakad av katt?

2017-03-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har problem med grannens katt som är på min bil. Har fått skador på lacken. Har pratat med kattägaren som inget gör, har varit kontakt med fastighetsägaren som inget gör .
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om jag har tolkat dig rätt undrar du om du på något sätt kan få ersättning för skadan på bilen. Lag om tillsyn över hundar och katter reglerar en kattägares tillsynsplikt. Enligt 1 § i nämnda lag har kattägare ansvar för att deras katt inte ska orsaka skada. För att en kattägare ska bli skadeståndsskyldig för skada som dennes katt orsakat, krävs det att ägaren orsakat skadan genom att visa på vårdslöshet eller uppsåtlighet, se 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen. Om du kan bevisa att kattägaren varit vårdslös eller uppsåtlig kan du alltså erhålla skadestånd. Vänlig hälsning,

Vad kan man få skadestånd för vid en personskada?

2017-03-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag åkte taxi för två år sedan och taxichauffören gjorde en u-sväng (tror den var olaglig) utan att se sig för och vi blev påkörda på sidan av en annan bil i hög hastighet. Det var tydligt taxins fel. Jag fick ryggont efter smällen och uppsökte läkare på måndag då olyckan inträffade på en fredag.Läkaren konstaterade att jag var väldigt stel i ländryggen och hela vägen upp och bad mig vila och inte anstränga mig.Värken blev värre och jag började få strålningar ner i benet. Besökte sjukgymnast som konstaterade ischias på vänstra sidan och jag var väldigt stel. Hon sa att jag skulle träna eller operera. Självklart har jag valt att träna men har fortfarande värk och kan inte stå upp i längre perioder.Idag ringde polisen. Nästan två år! efter olyckan och frågade om jag ville väcka åtal. Jag berättade om min skada och ville göra en anmälan.Polisen bad mig även kontakta taxibolagets försäkringsbolag Länsförsäkringar för att berätta om min skada och möjlig ersättning samt till mitt egna försäkringsbolag. Min fråga är till er, Vad har jag rätt till att kräva? Jag har inte blivit bättre på två år, Och skadan påverkar mig rätt mycket.
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Svar på frågan hittar vi i skadeståndslagen och det är regler i denna lag jag kommer att gå igenom nedan. Du kommer att ha rätt till ersättning för personskada i detta fall. Det finns olika sorters skada som ger rätt till ersättning och det är det jag kommer att gå igenom i svaret. Vad kan man få ersättning för? Den som orsakar en personskada ska ersätta skadan enligt lag (se 2 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Det du kan få ersättning för är: Sjukvårdskostnader och andra liknande kostnader som du haft på grund av skadan. Inkomstförlust, vilket betyder att du kan få ersättning om du till exempel inte kunnat jobba på grund av din skada och förlorat lön. Man kan dock inte få ersättning för sådant som täckts av till exempel försäkring eller sjuklön (se 5 kapitlet 3 § https://lagen.nu/1972:207#K5P3S1). Både fysiskt och psykiskt lidande som är av ”övergående natur”. Detta brukar kallas sveda och värk och innebär lidande som inte är permanent. Fysiskt och psykiskt lidande av ”bestående art”. Detta kallas för lyte eller stadigvarande men och innebär lidande som inte försvinner, alltså mer permanenta konsekvenser av skadan. De punkter som jag nämner ovan hittar du i 5 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Vad kan vara tillfälligt eller permanent lidande? Med lidande som är mer tillfälligt brukar skadeföljder som till exempel obehag av skadan och kostnader för att underlätta tillvaron vara något man kan få ersättning för. Gällande lidande som är mer permanent kan man få ersättning för till exempel ärr, hälta, smärta och inskränkning i rörligheten. Den skadade ska alltså inte kunna leva som vanligt. Eftersom du inte kan stå som vanligt bör det kunna räknas som lidande av bestående art. Vad ska du begära skadestånd för? Det är domstolen som gör en bedömning om hur mycket skadestånd du kan få och vad du får skadestånd för. Det är alltså svårt för mig att säga något exakt men du bör kräva ersättning sjukhuskostnader om du haft detta och för inkomstförlust om du till exempel inte kunnat jobba eller på annat sätt förlorat inkomst. Du bör även söka ersättning för det lidande du har. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer. Med vänlig hälsning

Ersättning för förstörd mobiltelefon

2017-03-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son har genom en olyckshändelse råkat förstöra en annan persons mobiltelefon. Mobilen har varit inlämnad för reparation vilket jag sagt att jag ska betala men den gick tydligen inte att reparera. Nu krävs jag på ersättning motsv. ungefär dubbla marknadsvärdet vilket jag sagt nej till. Denna modell säljs f.ö. inte längre. Om den trasiga mobilen på något sätt ersätts av mig kan jag då kräva att få densamma? Hur går man vidare?
JR Umeå |Hej och tack för din fråga!Detta rör sig om ersättningsanspråk på grund av en olycka utanför något kontraktsförhållande, vilket gör att skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är tillämplig. Enligt 2:1 SkL ska den som på grund av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. För att bli ersättningsskyldig krävs att skadan orsakats av oaktsamhet och att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och skadan (adekvans) – det ska alltså vara handlingen som har lett till att skadan uppkommit. Jag förutsätter att dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall.Skadeståndets storlekEnligt 5:7 SkL är det som ersätts vid sakskada ersättning för sakens värde (om den är totalförstörd) eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan. Vid ersättning för sakens värde ersätts återanskaffningskostnaden med avdrag för sakens ålder och bruk om den inte är helt ny. Du skriver att den skadelidande kräver dig på det dubbla marknadsvärdet för mobiltelefonen. Det finns ingen skadeståndsrättslig grund för att kräva mer än återanskaffningskostnaden (med skäligt avdrag om det inte är en helt ny telefon) vid en totalförstörd sak. Den som varit vårdslös behöver alltså inte betala mer än detta. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet men enligt 2:4 SkL ska skadevållare under 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till bland annat ålder, eventuell försäkring och handlingens beskaffenhet. Det verkar dock här som att du är villig att ersätta mobiltelefonens värde istället för din son.Möjligheten att få den trasiga telefonen om den ersättsJag tolkar din nästa fråga som att du undrar om du kan kräva att få den trasiga mobiltelefonen om du ersätter den. Någon sådan möjlighet finns dock inte enligt skadeståndsrättsliga regler, om du inte kommer överens om det med den andra personen.Sammanfattning och hur du går vidareDå den skadelidande inte har rätt att kräva mobiltelefonens dubbla värde bör du motsätta dig kravet. Det bästa är att om möjligt försöka komma överens med den skadelidande och då ta upp om du är villig att betala ersättning med ett skäligt belopp. Du bör också ta kontakt med ert försäkringsbolag och se över vad en eventuell ansvarsförsäkring ersätter. Försäkringsbolaget kan dessutom förmodligen hjälpa er att medla med den skadelidande.Hoppas att du fått svar på din fråga, och du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!Med vänliga hälsningarClara Danelid

Skadestånd av kommun för underlåtenhet att halkbekämpa?

2017-03-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min bror har brutit ben när han halka då kommunen inte hade halk bekämpat. Och det borde man kunna få skadestånd för.?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avgörande för huruvida din bror kan få ersättning av kommunen är om olyckan inträffat på mark som kommunen ansvarar för. Detta på grund av att kommunen har en skyldighet att på sådan mark, underhålla vägen exempelvis genom att sanda och ploga vid behov. Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till väderleken, om halkan varit förutsedd/skett plötsligt m.m. Ifall din bror skadat sig på grund av att kommunen brustit i sitt ansvar kan han ha rätt till ersättning för sin skada. En förutsättning för detta är dock att kommunen varit vårdslös, exempelvis genom att inte ha sandat enligt sin underhållsplan eller liknande. Kommunen kan således vara vårdslös dels genom aktiv handling eller en underlåtenhet att handla. Det går inte för mig att dra en slutsats om den exakta situationen då jag inte har alla omständigheter, men sammanfattningsvis är det din bror som måste visa på att kommunen varit vårdslös i den uppkomna situationen för att skadestånd ska kunna utges. Skadeståndet utges på utomkontraktuell grund enligt Skadeståndslagen då den uppkomna situationen inte kan härledas till ett kontraktsförhållande. Hoppas det var svar på din fråga!Hälsningar,

Skada i hyresrätt

2017-03-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! I måndags när jag lagade mat och hade fläkten igång började det ryka och gnista från vägg kontakten. Fick ringa Brandförsvaret och dom drog ut kontakten. Elen I huset är från sent 50 tal. Nu tycker hyresvärden att jag har orakat skadan. Väggarna är blåbetong. Någon elektriker han inte varit här än. Vågar inte använda köksfläkten.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter finns reglerat i 12 kap i Jordabalken (JB), se här.Användning av lägenheten och skadorSom hyresgäst har man en s.k. vårdnadsplikt. Detta innebär att man under hyrestiden ska vårda lägenheten samt iaktta viss aktsamhet så att ingen skada uppkommer. Detta framgår av JB 12:24 st. 1. Har hyresgästen genom sitt eget vållande, oaktsamhet eller av försummelse orsakat skada ska hen också ersätta skadan. I det fall skadan beror på en olyckshändelse ska hyresgästen inte ansvara för skadan. Hyresgästen ska inte heller ansvara för en brandskada som hen själv inte orsakat, förutsatt att hen inte brustit i den omsorg och tillsyn som hen bort iakttaga, JB 12:24 st. 1.I de fall skada uppkommer som måste avhjälpas omgående för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå är hyresgästen även skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen, JB 12:24 st. 2. Här saknar jag uppgifter kring om felet med elkontakten var känt innan och om hyresvärden i så fall underrättats om detta eller om hyresvärden kontaktades i samband med att gnistorna uppstod. När det kommer till vem av hyresgästen och hyresvärden som har bevisbördan för att skada har uppstått har Högsta domstolen konstaterat att hyresvärden ej har hela bevisbördan för att hyresgästen har åstadkommit skadan, se rättsfallet NJA 1975 s. 657. Detta innebär att du till viss del behöver styrka hur det hela gått till.RådHär råder jag dig att invänta elektrikern (fackmannen) och låta hen konstatera vad som kan ha orsakat felet med elkontakten. Det kan ju vara så att elen i huset är gammal och att en sådan skada skulle hänt förr eller senare och inget som du som hyresgäst kunnat förhindra. Be även om ett utlåtande från Brandförsvaret som var på plats och drog ut kontakten så att de kan uppge deras syn på vad som kan ha orsakat skadan. Är det en skada som inte kunnat orsakas av dig som hyresgäst är det din hyresvärd som får stå kostnaden för skadan.För vidare rådgivning går det bra att boka in en tid med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå (http://lawline.se/boka)Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Hunddagiset vill dela på ersättningskostnader, vad säger lagen?

2017-03-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund går på dagis. Han har bitit en annan hund under vistelsen där. Den andra hundägaren vill ha ersättning för sina veterinärkostnader, läkemedel och förlorad arbetsinkomst av hunddagis. Jag har fått ett brev från ägaren av dagiset där hon vill att vi ska dela på kravet. Hunddagisets försäkringsbolag kommer inte ersätta något då det inte anses som att de orsakat skada p.g.a. vårdslöst agerande. Vad säger lagen i detta ärende?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta finns reglerat i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Allmänt gäller att du som hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som hunden orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Men om någon har tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (hunddagis omfattas av bestämmelsen) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (det vill säga hunddagiset i detta fall) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Så enligt lag är det hunddagiset som ska stå för hela ersättningskostnaden för skador som hunden orsakat vid vistelsen där. Dock kan hunddagiset avtalat med dig sedan tidigare och genom detta avtal reglerat vad som ska gälla vid sådana här situationer. Ta reda på om ett avtal mellan er finns och vad det reglerar. Finns ett avtal mellan er är det avtalets villkor som gäller, om inte avtalet eller avtalets villkor skulle anses vara oskäliga enligt Avtalslagen. Om avtal mellan er saknas, eller om avtalet kan anses vara oskäligt enligt avtalslagen gäller ovannämnda tillsynslag över hundar och katter, det vill säga hunddagiset ska stå för hela ersättningskostnaden. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsningMimmi Orrenius

Skadeståndsansvar vid halkskada

2017-03-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vi är en ekonomisk förening där medlemmarna äger var sitt hus, bilvägarna in till husen är föreningens och trottoarer finns ej. Jag undrar om någon går på vägen och halkar och skadar sig är då föreningen skadeståndsskyldig?
Victoria Nygren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ansvar för att någon skadar sig på detta vis regleras i skadeståndslagens 2 kap. 1 §. Av denna paragraf följer att den som av vårdslöshet eller uppsåtligen vållar personskada eller sakskada ska ersätta denna. Halkskadan måste således vållats genom att föreningen kan anses förfarit vårdslöst. Frågan blir då hur föreningen är oaktsam i denna situation. Om någon halkar på er gata är det inte en aktiv handling från er sida som kan grunda ett skadeståndsansvar, dock kan även underlåtelse att handla göra att föreningen blir skadeståndsskyldig. För att ni ska bli skadeståndsskyldiga på grund av att ni underlåtit att handla förutsätter att det funnits en plikt för er att förebygga skadan. En sådan plikt kan följa av exempelvis lag/annan författning/framkallande av fara/avtal. Skadeståndsanspråk riktas mot ansvarig väghållare. Är ni ansvariga för gatan och den är öppen för allmän trafik är ni skyldiga att verka för halkbekämpning till en viss standard, i syfte att undvika skada på trafikanter. Det är svårt att döma från uppgifterna i frågan, men ju mer trafik desto större krav på väghållning. Även om vägen inte har trottoarer kan man tänka sig att en eventuell gångtrafikant måste ta sig fram på vägen ändå. Däremot kan det möjligtvis påverka jämkning av skadestånd, om nu vägen inte är avsedd för gångtrafikanter. Vidare har man som fastighetsägare ett visst ansvar att förebygga uppkomsten av olägenheter för människors hälsa genom exempelvis sandning, i många kommuner även utanför fastigheten. Eventuell underlåtelse att göra detta kan annars grunda skadeståndsansvar.Utöver en underlåtenhet att handla krävs för ansvar ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan underlåtenheten (vårdslösheten) och skadan. För att avgöra detta tittar man på om skadan kunnat undvikas om ni hade handlat i enlighet med ert ansvar. Det är inte alltid säkert. Om exempelvis isgatan uppkommit under natten och en trafikant är ute och går tidigt på morgonen är det möjligt att ni ändå inte hunnit förebygga skadan. Har ni däremot kunnat förutse halkan eller är isgatan där en längre tid utan att ni gjort något åt det skulle annars ett orsakssamband kunna föreligga. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet huruvida föreningen blir skadeståndsskyldig eller inte, men risken finns om ni underlåtit att förebygga halka när ni bort göra det och ett samband finns mellan underlåtelsen och skadan. Ni kan då bli skyldiga att ersätta den skadelidandes eventuella sjukvårdskostnader, sveda och värk, lyte och men samt inkomstförlust (vill ni veta mer om ersättning kan ni kika i 5 kap 1 § SkL).Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2017-03-10 i Ränta
FRÅGA |Hej har nu fått veta att det skadestånd jag yrkade på och fick rätt till i juni -14 nu ska betalas ut månadsvis pga utmätning av lön via kronofogden. Det beslutades att det skulle bli 7400 kr + ränta men då är min fråga hur får jag reda på vilken procent räntan ligger på? I det utmätningsbeslutet som kom i Feb -17 så låg totalbeloppet på 9970 kr (10/2 -17) mvh Pettersson
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ränta hittar du i räntelagen.Ränta på skadestånd räknas från den dag skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 stycket) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 stycket).Räntan på skadeståndet är enligt 6 § gällande referensränta plus åtta procentenheter. Gällande referensränta hittar du i Riksbankens tabeller.Kronofogden har en bra snurra för att räkna på skuldräntor som även tar hänsyn till referensräntans förändring historiskt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta Lawline på 08-533 300 04 eller info@lawline.se