Indrivning av skadestånd

2016-07-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Vi som småföretag har vunnit en tvist i rätten mot hyresvärden. Nu ska hyresvärden betala skdestånd och vi undrar vem det är som skickar fakturan? Ska vi själva göra det efter överklagstiden är slut eller görs det via advokaterna?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du anger att frågan om skadestånd har prövats av domstol och att ni har fått rätt till detta. Jag skulle rekommendera er att kontakta ert målsägandebiträde om ni haft ett. De ska hjälpa till med bland annat skadeståndsfrågan. Även åklagaren kan ge mer information om hur ni ska gå tillväga. Att begära ut skadeståndet som ni har rätt till görs antingen genom att det betalas direkt av den ansvarige (i detta fall hyresvärden). Dock görs det inte alltid frivilligt. Att domstolen dömer någon att betala skadestånd innebär inte att pengarna betalas ut automatiskt till er. Kronofogden kan hjälpa till att driva in skadeståndet om det skulle behövas. Domstolen kan skicka en kopia av domen till myndigheten och de får i sin tur ta kontakt med den ansvarige. Jag rekommenderar att du vänder dig till åklagaren eller ett eventuellt målsängandebiträde.Hoppas att du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt bra dagMed vänlig hälsning

Ansvar vid kollision med en fotgängare

2016-07-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |vem är skyldig om du kör på en fotgängare med bil på motorvägen?
Adrian Nylén |Hej!Frågan rör fall där personskada uppstått i trafiken, vilket aktualiserar Trafikskadelagen (TSL). Enligt 11 § TSL är föraren av ett fordon strikt ansvarig vid personskador, dvs att föraren av fordonet ska ersätta skadorna som uppstått full ut.Enligt 12 § TSL kan dock ersättningen jämkas, beroende på om gångtrafikanten (i detta fall fotgängaren) själv orsakat sin skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Frågan är alltså om fotgängaren skall anses som vårdslös eller haft uppsåt till skadan då denne gått på en motorväg.Detta är en svår fråga att besvara, då det i förarbetena till TSL (proposion. 2000/01:68) står att jämkningsförutsättningarna får avgöras från fall till fall.Enligt min bedömning skulle nog fotgängaren i detta fall anses som vårdslös eller uppsåtlig, då det i 9:e kapitlet 1 § i Trafikförordningen står att gångtrafik på motorväg är förbjuden.Sammanfattningsvis blir alltså bilföraren ersättningsskyldig till fotgängaren för de skador som uppstått, ersättningen kan dock jämkas p.g.a vårdslöshet/uppsåt från fotgängarens sida.Hoppas detta besvarat er fråga!

Sammanstötning med hund på cykelväg

2016-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag cyklar på en cykelväg och hund i koppel rusar plötsligt över till andra sidan. Jag måste tvärbromsa och skadar mig och cykeln. Hundägaren hävdar att det är mitt fel som cyklat för fort. Jag tycker att man kan hålla sin hund på ena kanten. Vem har rätt?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta kallas för ett strikt ansvar. Det spelar således ingen roll om skadan har uppstått genom ägarens/innehavarens eget vårdslösa handlande eller någon annans eftersom denne ska ansvara för den uppkomna skadan oavsett. I NJA 1947 s. 594 ansågs en hundägare ansvarig för den skada som en cyklist drabbats av vid en sammanstötning med ägarens hund. I ditt fall är det således mycket som talar för att hundägaren ska ersätta de skador som har uppstått på både dig och din cykel, med hänvisning till det strikta ansvaret som råder för hundägare. Hoppas du fick den hjälp du behövde med din fråga.Med vänlig hälsning

Ansökan om skadestånd på grund av brott när åtal om brottet har lagts ner

2016-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag hamnade i ett slagsmål hemma hos en som jag kände skulle hämta lite grejer och lämna en faktura till denna person Det blev ett slagsmål istället och han högg mig med en machete i min hand så att mitt ben till lillfingret gick av och senorna i handen höggs av med slutade med att jag fick ligga två dagar på lasarettet och opereras dom fick sätta en titanplatta i benet och fick sy ihop senorna jag anmälde han för misshandel och fick beskedet att åtal läggs ner på grund av att brott kan ej styrkas har förlorat arbetsinkomst och blev sjukskriven i tre månader får åka 12 mil varje vecka till lasarettet för arbetsträna handen Läkaren tror inte att jag kommer bli helt återställd i fingretJag undrar om man kan ansöka om skadestånd på något annat sätt fast åtalet har lagts ner tycker det är hemskt att det blir så jag kunde ha råkat riktigt illa ut om den hade träffat någon annanstansMvh royne
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig Lawline med din fråga!Du kan väcka talan om skadestånd även om de lagt ner själva processen gällande brottet. Det blir då ett civilrättsligt mål istället för ett straffrättsligt mål. Rättegångsbalken säger då att du stämmer parten genom att lämna in en skriftlig stämning till rätten, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. I rättegångsbalken står det även vad en stämningsansökan ska innehålla vilket är bland annat vad det är du vill stämma parten för, vilka grunder du har, vad du har för bevisning med mera, se https://lagen.nu/1942:740#K42P2S1. Enligt skadeståndslagen så kan du få ersättning för personskada som annan har vållat. Du kan då få ersättning för kostnader så som sjukhuskostnader samt skada för fysiskt och psykiskt lidande. Om du fått en bestående skada kan du få ersättning för stadigvarande men, se https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Således får du alltså lämna in en stämningsansökan till rätten som innehåller en skadeståndstalan gällande ersättning för personskada. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjäp med att till exempel upprätta en stämningsansökan kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Ansvar för skador hund orsakat

2016-07-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om grannens hundar rymmer och dödar mina inhägnade hönor och tuppar.Vem är ansvarig för detta?Kan det bli rättsak i detta (hundarna avlivas) om det visar sig att det upprepat sig,
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ansvar för hundar finns i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Enligt 19 § hund- och kattlagen så ska ägaren eller innehavaren av en hund ersätta skada som hunden orsakat oavsett om denne har vållat skadan eller inte. Detta brukar kallas strikt ansvar. Det betyder att om grannens hundar rymmer och dödar dina inhängnade hönor och tuppar, vilket innebär skada för dig då de har ett ekonomiskt värde, så ska grannen ersätta dig oavsett om det är personens fel att hundarna rymde. Vad din granne i egenskap av ägare eller innehavare har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som orsakat skadan om det är någon annan som orsakat den än personen själv. Om det händer och personen inte vill betala dig skadestånd för din skada så får du ansöka om stämning i tingsrätten och därigenom försöka kräva ut skadestånd.För att förhindra att en hund orsakar skda eller avsevärd olägenhet får Polismyndigheter, om inte andra mindre ingripande åtgärder kan anses tillräckliga, besluta att hunden ska omhändertas enligt 11 § hund- och kattlagen. Om en hund har omhändertagits ned stöd av 11 § får Polismyndigheten, efter utredning, besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det finns andra särskilda skäl, avlivas. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hundägares ansvar för ihjälbiten katt

2016-07-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min älskade katt blev jagad och ihjälbiten av en hund. Nu har jag fått besked från Agria att de står för 2445 kr av kostnaden (veterinär och kremering). Resterande summa, ca 2300, får vi stå för. Jag har messat med hundägaren och sagt att jag vill ha 3000 kr i ersättning (självrisk 1200 och 1000 för kattens köpekostnad) men han tycker att jag är dum i huvudet och att hans hund har ett helt normalt beteende. Kan någon svara mig hur jag ska hantera detta? Snälla hjälp mig!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för deras hundar är mycket omfattande. Av 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) framgår att hundägare eller hundinnehavare ska ersätta skador som hunden orsakat även om de inte själva har vållat skadan. Detta innebär att de har ett så kallat strikt ansvar. Eftersom hunden i ditt fall har orsakat en skada genom att bita din katt, är således ägaren skyldig att ersätta skadan som uppstått.När det gäller vad som omfattas av skadeståndet, behandlas skador på husdjur i princip likadant som skador på vilken egendom som helst, en så kallad sakskada. I 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) (här) regleras vilka kostnader som ska ersättas vid sakskada. Av paragrafens första punkt framgår att sakens värde ska ersättas. Köpekostnaden är sannolikt en bra utgångspunkt, men det som ska ersättas är egentligen det marknadsvärde som katten hade när den blev biten. Det är alltså inte säkert att du har rätt att få hela köpekostnaden ersatt, eftersom katten kan ha sjunkit i värde sedan du köpte den. Av paragrafens andra punkt framgår att du även har rätt att få andra kostnader till följd av skadan ersatta. Veterinärkostnaderna och kremeringen torde omfattas av denna punkt, varför du bör ha rätt att få självrisken ersatt.Av din fråga framgår det inte huruvida det är ostridigt mellan dig och hundägaren att hunden faktiskt har bitit ihjäl din katt. Hundens beteende rent allmänt är irrelevant för bedömningen av om hundägaren har någon ersättningsskyldighet. Det som är avgörande är om hunden har bitit ihjäl din katt eller om katten har dött utan hundens inblandning. Om hundägaren förnekar att hans hund har bitit ihjäl din katt, är det du som måste bevisa att så faktiskt har skett. Om du anser dig ha tillräckliga bevis, kan du ansöka om stämning vid tingsrätten på hundägarens ort och yrka att han ska ersätta skadan.Sammanfattningsvis är alltså hundägaren skyldig att ersätta skadan som hans hund har orsakat. Ersättningen ska i ditt fall omfatta kattens värde och kostnader som uppstått till följd av skadan, t.ex. veterinärkostnader och kremering. Om hundägaren förnekar att hans hund har orsakat skadan, är det dock du som har bevisbördan för att så har skett. Om du anser dig kunna bevisa det, kan du väcka talan i tingsrätten som i sin tur kan pröva fallet och förplikta honom att ersätta skadan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Kommunens skadeståndsansvar

2016-07-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min son, som går på dagis, fick idag sitt finger klämt in en inpasseringsport till hans avdelning. Porten har inga spärrar, och barnen leker givetvis där, och nu gick det så illa att min son klämde sin fingertopp, så att den skars av helt. Kan jag stämma kommunen för oaktsamhet? Det är ju trots allt deras verksamhet, som har fallerat här. Risken är ju att fingertoppen aldrig växer tillbaka.hur bör jag jobba med detta fall? Tacksam för svar,mvh,Peter
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av Skadeståndslagen (SkL). Det finns ett särskilt skadeståndsansvar för kommunen som rör myndighetsutövning. Ditt fall handlar inte om myndighetsutövning och därmed kommer skadan att regleras enl. vanliga regler. SkL 2 kap. 1 § anger att om någon (kommunen i ditt fall) orsakar personskada genom oaktsamhet ska denne ersätta skadan. Då behöver först utredas om det förelåg oaktsamhet i ert fall, det bör vara oaktsamt att ha en riskfylld inpasseringsport till ett dagis när barn leker där. Sen ska den oaktsamheten ha "orsakat" skadan, med andra ord ska det ha förelegat adekvat kausalitet och vilket kan avgöras genom huruvida skadan hade undvikits om kommunen exv. satt upp spärrar. I så fall kan ni få ersättning för era sjukvårdskostnader plus resor till och från sjukhus och skälig kompensation till dig om du fått ta ledigt från ditt arbete eller liknande. Dessutom kan ni få ersättning för sveda och värk eller om det blir mer bestående skador, för lyte och men. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om skadestånd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Barn och skadestånd

2016-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en förälder går till en vitvaruaffär med sina två barn och ett av barnen råkade riva ner en tv och den andre tog sönder hörlurar, kan butiken kräva ersättning och på vilka grunder?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Ja butiken kan kräva ersättning om skadan har skett antingen med mening eller av vårdslöshet, 2 kap 1 § och5 kap. 7 § Skadeståndslagen (1972:207). Men några riktlinjer kan vara viktiga att ta i beaktning när man ser till skadestånd:1. Det ska finnas en skada.2. Handlingen, någon har sönder saken.3. Adekvat kausalitet, orsakssambandet mellan att handlingen sker och att saken går sönder ska vara förutsebart. t.ex. Om någon kör en bil emot ett träd i hög hastighet så kommer bilen att bli skadad. 4. Att personen som utfört handlingen antingen hade sönder saken med mening eller vårdslöst. Vårdslöshet som begrepp innefattar att personen ifråga har farit oaktsamt, vad detta innebär för er skull är svårt att avgöra då jag inte vet hur hela händelsen gick till. Oaktsamt är risk beräknande i stunden, t.ex. om jag släpper vasen i golvet då kommer den att gå sönder. Att beräkna risker i situationer är givetvis svårare för barn, det är bara naturligt, se 2 kap. 4 §§ Skadeståndslagen. Men även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Här måste man beräkna både ansvaret, försäkringar inblandade och ekonomin efter ålder och själva händelsen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar