Ersättning för sakskada

2016-02-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min bil blev kvaddad av en annan bilist när den stod parkerad. Hans försäkring har löst in min bil. Min fråga är: jag fick ha hyrbil i 2 men har inte hittat någon bil att köpa. Detta tar tid o energi o har kostat mig pengar då jag fått åka med hyrbil o titta efter bil. Kan jag kräva ersättning likt sveda o värk?Mvh Mia
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Då det handlar om en bil som blir skadad kommer det att handla om en sakskada, inte en personskada. Med sakskada menas fysiska skador på fast eller lös egendom. Gällande sakskada kan du få ersättning för sakens värde, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, detta enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). I ditt fall kan du alltså få ersättning för bilens värde samt annan kostnad till följd av skadan vilket kan vara kostnader för att hyra bil. Du måste dock göra det du kan för att hålla ner denna kostnad. Dessutom gäller det ofta för sakskada att du sällan får både skadeståndsersättning och ersättning ur försäkring. Enlig lag kan nämligen ersättning för sakskada jämkas på grund av försäkringsmöjligheter, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S1. Med jämkas menas att ersättningen kan sättas ned eller tas bort. Sammanfattningsvis kan du inte få betalt för till exempel sveda och värk då det är en ersättning som kan vara aktuell vid personskada. Dock kan du få skadeståndsersättning för kostnader som tillkommer på grund av skadan. Detta är om ersättningen inte jämkas ned på grund av den försäkringsersättning du redan erhållit. Med vänlig hälsning

Ersättning för personskador som orsakats av vattenläcka vid bowlingbana

2016-02-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min familj var och bowlade på Vattufjälls anläggning i Stöten (Sälen). Min man halkade precis framför vår bana. Han som jobbade i kassan berättade då att det var en vattenläcka vid vår bana som han påvisat men inget hände. Vi visste inte om detta för då hade vi ej bowlat. Min man skadade sig illa och är nu sjukskriven i 18 dgr på grund av att han knappt kan gå med sitt onda knä, har kryckor. Han ska tillbaka till ortopeden igen på torsdag. Jag har pratat med Vattufjäll då jag tycker de ska ersätta för inkomstbortfall, medicin och läkarbesök. De har ersatt för boendet och liftkort då vi fick åka hem tre dagar tidigare. De hävdar att jag ska nyttja olycksfallförsäkring trots att det inte var olycksfall då det var pga av vatten på banan från läcka i taket. Vi har ingen olycksfallförsäkring som täcker inkomstbortfall, vidare är det självrisk på 1500 kr för läkarbesök. Jag tycker det är helt fel att vi ska drabbas ekonomiskt! Har vi rätt att kräva dem på inkomstbortfall, läkarbesök och medicin? Mycket tacksam för svar! Mvh Marit
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att ni kan kräva skadestånd av Vattufjäll enligt skadeståndslagen (2 kap 1 §).Utifrån din fråga verkar det som att Vattufjäll varit oaktsamma genom att låta er bowla där det finns en vattenläcka. För att undvika skador borde de ha stängt av banan eller lagat läckan innan någon fick bowla på banan. Oaktsamheten verkar ha orsakat din mans skada eftersom han halkat på vattenfläcken. Om så är fallet ska Vattufjäll ersätta din mans skador.Enligt 5 kap 1 § kan han få ersättning för:- Sjukvårdskostnader (läkarbesök),- Inkomstförlust p g a sjukskrivning,- Fysiskt och psykiskt lidande (skador och smärta).Jag rekommenderar er att i första hand vända er till Vattufjäll igen och ange skadeståndslagen och de paragrafer som jag nämnt ovan som grund för varför ni vill ha skadestånd. Om Vattufjäll ändå inte går med på att ersätta er rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa er med att föra en skadeståndstalan mot Vattufjäll i domstol.Jag hoppas detta var svar på din fråga!Vänligen,

Skadestånd vid hästrymning som lett till avlivning av hästen

2016-02-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om min häst rymmer från hagen och skadar sig så allvarligt på byggmaterial som stallägaren lagt utanför hagen så jag måste avliva hästen kan ja då stämma personen och kräva den på skadestånd??
Johan Kristoffersson |Hej Agnes och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hästar rymmer från hagar är efter närmare efterforskningen relativt vanligt. Som stallägare bör man därför i närheten av hagen rimligen undvika att placera föremål som kan vara farliga för de inhägnade djuren ifall de skulle lyckas ta sig ut ur inhägnaden.I detta fall kommer det nog att koka ner till frågan om var någonstans byggmaterialet var placerat i förhållande till hagen. Eftersom det byggs i närheten av hagen antar jag att den ligger i anslutning till en stallbyggnad eller liknande. Det får rimligen inte anses allt för ovanligt att byggmaterial förekommer vid gårdar såsom exempelvis ett stall. Skulle det därför vara så att stallägaren placerat materialet på en sådan plats att det kan betraktas som oaktsamt av denne skulle du möjligen kunna utkräva skadestånd.Då det förekommer mycket lite information avseende omständigheterna är det tyvärr svårt att ge något mer konkret svar på din fråga.Vänligen,

Personskada och ersättning

2016-02-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd för lite mer än ett år sedan. Var 16 (nästan 17) vid den tiden. Bilen som träffade mig smet men blev senare tagen. Mitt knä svällde upp så jag kunde inte vara i skolan på minst 3 dagar; men när jag kom tillbaka till skolan så haltade jag fortfarande i ett tag. Fick också en skada på armbågen som skapade ett ganska stort sår; det lämnade ett märke som fortfarande finns kvar på min armbåge. Hur ska jag gå till väga för att få skadestånd/ersättning? Vem ska jag kontakta o.s.v.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För skador som uppkommer i biltrafik gäller trafikskadelagen (TSL) som tillämplig lag, se 1 § TSL. Vad beträffar ersättningsskyldighet gäller att trafikförsäkringen för fordonet har ett s.k. rent strikt ansvar. Blir någon skadad i samband med biltrafik ska trafikskadeförsäkringen för fordonet fullt ut ersätta skadan, se 11 § TSL. Det är således försäkringsbolaget för den vållande bilens trafikskadeförsäkring som är ansvarigt att ersätta skadan. I de fall fordonet inte varit försäkrat eller det fordonet som orsakat skadan inte kan identifieras svarar försäkringsgivarna solidariskt, se 16 § TSL.Det finns en särskild jämkningsregel (nedsättning av ersättning helt enkelt) för trafikskador, som aktualiseras först när den skadelidande (alltså du) varit grovt vårdslös eller uppsåtligt medvållande till skadan, se 12 § TSL. För att vara grovt vårdslös krävs i princip ett medvetet risktagande, som att blunda och gå över gatan samtidigt. Uppsåtet hänför sig istället till att den skadelidande varit medveten om att en skada skulle komma att inträffa i och med sitt eget handlande, som att slänga sig framför en ankommande bil t.ex.Vad beträffar tiden om ett år är detta inget problem, ett anspråk som grundar sig på TSL har en preskriptionstid om tio år från från skadetillfället, se 31 § TSL.Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)

Preskriptionstid för ansökan om brottsskadeersättning samt skadeståndsfordran

2016-02-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag är målsägande i ett B-mål som vunnit laga kraft för exakt 3 år och 6 månader sedan. I samband med detta blev jag beviljad ett skadestånd på 5000 kr. Dock så missade jag att ansöka om detta till Brottsoffermyndigheten. Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar. Nu undrar jag om det finns något sätt för mig att få ut dessa pengar. Jag vill även påpeka att min försäkring (Folksam) ej täcker detta pga. att jag blev ofredad och inte lidit någon fysisk skada.Med vänlig hälsning,Nina
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att Kronofogden har bedömt att den skyldige gärningspersonen inte har någon betalningsförmåga samt att ditt försäkringsbolag inte täcker skadan så är brottsskadeersättning aktuellt. Följaktligen är Brottsskadelag (2014:322) (https://lagen.nu/2014:322#P1S1) (BSL) tillämplig. Enligt 15 § 1 st. BSL (https://lagen.nu/2014:322#P15S1) ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år från det att dom eller slutligt beslut vann laga kraft. I ditt fall verkar det dessvärre ha gått längre tid än tre år efter att domen vann laga kraft, vilket medför att du inte längre kan ansöka om brottsskadeersättning. En fordran om skadestånd preskriberas, dvs. avskrivs, tio år efter tillkomsten av fordran. Om preskriptionen dock avbryts genom påminnelse börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. Detta följer av 2 § 1 st. Preskriptionslag (1981:130) (https://lagen.nu/1981:130#P2S1). I ditt fall har det dock endast gått tre år och sex månader sedan skadeståndsfordrans tillkomst. Du har alltså en gällande fordran på den skyldige gärningspersonen, vilken du kan få betalt för, om Kronofogden vid något tillfälle bedömer att personen i fråga har betalningsförmåga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Skadestånd på grund av fastighetsskötaren underlåtenhet att sanda

2016-02-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejjag halkade på en isfläck utanför hyresfastigheten när jag skulle till bilen för att åka till jobbet. Parkering är på baksidan av fastigheten på fastighetsägarens tomt. Får en handledsfraktur och blir opererad med osteosyntes med platta och skruvar samt stift. Blir gipsad och sjukskriven. Har kontaktat hyresvärden som tycker att vaktmästaren saltat på kvällen innan enligt rutiner. pga av omslaget från plusgrader till minusgrader. De anser inte att de inte är skyldiga. När jag går ut på morgonen ser jag inte isfläcken på grund av dålig belysning utanför bostaden. jag anser att vaktmästaren även skulle sandat då saltet inte hjälpt.Kan jag driva frågan vidare till att de är ansvariga till olyckan?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du kan kräva skadestånd av fastighetsägaren enligt skadeståndslagen (2 kap 1 §).För att få skadestånd måste du bevisa att:1. Fastighetsägaren varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt,2. Fastighetsägarens oaktsamhet har orsakat din skada,3. Orsakssambandet mellan oaktsamheten och skadan är adekvat (betyder ungefär normalt, rimligt, sannolikt).Utifrån det du skrivit i frågan borde punkt 2 och 3 vara uppfyllda då du skadade dig eftersom det inte var sandat ordentligt, vilket är en normal följd av att fastighetsskötaren inte sandat. Då återstår att du visar att fastighetsägaren varit oaktsam genom att endast salta vägen istället för att sanda. Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 §).Jag rekommenderar dig att i första hand vända dig till fastighetsskötaren igen och ange skadeståndslagen och de paragrafer som jag nämnt ovan som grund för varför du vill ha skadestånd. Om fastighetsskötaren ändå inte går med på att ersätta dig rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig föra en skadeståndstalan mot fastighetsskötaren i domstol.Jag hoppas detta var svar på din fråga!Vänligen,

Skadeståndsskyldighet för skada som katt orsakat

2016-02-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En av våra katter har dessvärre kissat på vår städerskas kläder som låg på golvet i hallen. Städfirman vill nu att vi som kund ska ersätta henne för skadorna som uppgår till ca 4000 SEK. Vi informerade städfirman och städerskan om att vi hade skaffat katt för ca 3 år sedan så de är väl medvetna om detta. Vi har inget skriftligt avtal med städfirman som reglerar denna typ av frågor. Vi anser att städfirman bör reglera detta direkt med sin anställda (städerskan) istället för att rikta skadestådskrav mot oss. Vad gäller enligt culparegeln?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Ni kan bli ansvariga för skador som er katt orsakar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § är ni skyldiga att förebygga skador som er katt kan orsaka. Ni har inget strikt ansvar för er katt (vilket gäller för hundar), så du har rätt i att culparegeln i skadeståndslagen blir aktuell. Den innebär att ni ska ha varit oaktsamma i er tillsyn av katten. Oaktsamheten ska också ha ett orsakssamband med skadan (de förstörda kläderna).Det blir upp till städfirman att bevisa att ni varit oaktsamma och att oaktsamheten har ett samband med skadan, för att ni ska bli skadeståndsskyldiga. Eftersom de vetat om att ni har katt och olyckan skedde i ert hem kan det bli svårt för dem att bevisa dels oaktsamhet, dels orsakssambandet mellan oaktsamheten och skadan.Hoppas detta var svaret på din fråga!

Skadestånd vid tomtskada

2016-01-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Ett företag som installerar fibernät i mitt område har kört över min tomt med tunga fordon, trots tillsägelser. och orsakar rejäl skada på tomtens planyta samt gräsmattan. Hur mycket kan jag kräva i skadestånd av företaget
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.För att erhålla skadestånd krävs enligt 2:1 SkL att tre rekvisit är uppfyllda. (1) Skada ska ha vållats, (2) den som har orsakat skadan ska åtminstone varit vårdslös, (3) skadan ska ha drabbat person eller sak. I och med att det rör sig om en sakskada har ni rätt till ersättning för direkta kostnader eller värdeförluster enligt 5:7 SkL. Att ge ett konkret svar på den givna frågan är svårt, men i princip ska ni ha rätt till ersättning för vad det kostar att återställa tomten till sitt forna skick. Hoppas ni fick svar på er fråga.