Kräva ersättning pga brott när åtalets läggs ner?

2017-01-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Jag blev utsatt för ett brott i somras där jag själv grep förövaren enligt Rb.24:7 Polisen lägger trots det ner förundersökningen för att förövaren är under 15 år. Jag hävdar dock ersättning för min självrisk enligt skadeståndslagens principalansvar. Jag skrev ett brev till inspektören som lade ner ärendet utan att få svar (svarar aldrig i telefon). Fick inget svar på brevet på 2 månaders så jag skrev till en högre chef på polisen men inget svar nu heller. Nu har det gått 6 månader och ingen hör av sig.Vem vänder jag mig till nu och hur gör jag för att komma vidare?Jag vill ha betalt för min självrisk. Det gäller ett stöldförsök på ett fordon som fick skador i samband med detta.MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om man begår brott innan man fyllt femton år är man inte straffmyndig, det är då endast i vissa fall man utreder brottet (se 31 § lag om unga lagöverträdare). Det du vill ha är civilrättslig ersättning, åklagaren sköter oftast detta åt målsäganden i samband med åtal. Eftersom det inte väckts något åtal i det här fallet kommer åklagaren inte att föra din talan om skadestånd. Du kan själv stämma gärningsmannen i tingsrätten och yrka ersättning för självrisken. Som du verkar ha koll på så är det föräldrar som ska ersätta skador som deras barn orsakat (se 3 kap. 5 § skadeståndslagen).För att stämma någon i tingsrätten lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten i den stad där den man vill stämma bor. Mer information om hur man går tillväga för att stämma någon finns på Sveriges domstolars hemsida (se här).Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh,

Skadestånd för sakskada orsakad av vårdslös granne

2017-01-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min granne sängrökte i sin lägenhet, vilket ledde till att hela fastigheten började brinna och vi alla fick fly ut tidigt på morgonen. Alla 18 lägenheter blev drabbade och rök/fuktskadade. Vi kan inte bo där på minst sex månader, då allt måste renoveras. Fruktansvärt. Kan man stämma eller kräva något skadestånd från grannen? Tex hyror (avgift på lgh, bostadsrätt), självrisk på försäkringen, psykiskt lidande och ev renovering. Med vänlig hälsning
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. För att bestämma vad som är vårdslöst jämförs den skadegörande handlingen med lag, föreskrifter eller sedvana. Om handlingen strider mot vedertagna handlingsmönster, det vill säga att det inte utgör ett normalt beteende i samhället, kan den anses vårdslös. Att röka i sängen får högst troligt bedömas som en vårdslös handling. Dessutom ställt ett krav på kausalitet, det vill säga att handlingen har orsakat skadan. Det verkar inte råda några tvivel om att så är fallet. Sakskada är skada på fast eller lös egendom, bland annat väggar, golv och lösa saker ni har inne i lägenheter. 5 kap. 7 § skadeståndslagen anger vad som kan bli föremål för ersättning vid sakskada. Ersättning kan utgå för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust (en tänkbar situation är att man hyr ut fastigheten/lägenheten och går miste om uthyrningen). Det finns således möjlighet att ställa kostnader ni inte får ut från försäkringen, som exempelvis självrisken, mot er granne. Ersättningen beror sedan på egendomens värde där ålder och bruk är exempel på omständigheter som är av betydelse. Ideella skador så som psykiskt lidande, sveda och värk kan däremot inte utgå vid sakskador.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Privata sjukvårdskostnader vid personskada

2017-01-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, i Skadeståndslagen 5 kap. står det att sjukvårdskostnader ersätts vid personskada. Vardia försäkringsbolag säger att det enbart är kostnader som kommer från vårdgivare tillhör den offentliga vården. De säger till mig att det är det som står i lagen. Stämmer det?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt står det i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207) https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1 att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. En viktig grundprincip inom skadeståndsrätten är emellertid att kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga för att de ska ersättas. Denna begränsning gör sig särskilt tydlig när det gäller till situationer där den skadelidande begär ersättning för sjukvårdskostnader för alternativa former av vård, som t.ex. privat vård eller vård utomlands. Kostnader för detta kan däremot också vara ersättningsgilla, så länge de är nödvändiga och skäliga. I NJA 1968 s. 23 fann Högsta domstolen att kostnader för vård på ett privat sjukhem kunde ersättas inom ramen för livränta. I ett annat rättsfall, NJA 1967 s. 497, fick en trafikskadad person skadestånd för kostnader för privat sjukhem eftersom det förelåg platsbrist i den allmänna vården. Slutsatserna som kan dras av detta är att det inte står i lagen att endast sjukvårdskostnader till följd av offentlig vård ersätts. Även privat vård kan i vissa fall ersättas, så länge kostnaderna är nödvändiga och skäliga. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadestånd för sexuella trakasserier

2017-01-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Jag blev under en tid sexuellt ofredad av min chef/ägare i den butik jag jobbade. Han både uttryckte sexuella handlingar han ville utsätta mig för samt höll fast mig och tog på mig vid flera tillfällen. Trotts att jag upprepade gånger sa nej och talade om att jag inte ville. Lyckligtvis har jag en ljudinspelning av en av händelserna.Jag anmälde honom och målet ska nu upp i tingsrätten. Sedan händelserna har jag mått fruktansvärt dåligt och lider av depression och hög ångest, vilket jag går på medicinering för samt regelbundet träffar kurator. På grund av mitt mående har/är jag sjukskriven.Min fråga är egentligen..Vad kan jag kräva för ersättning av honom?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den ersättning som eventuellt kan komma på fråga är skadestånd, se skadeståndslagen 5 kap 3§ https://lagen.nu/1972:207#K5. I ditt fall förstår jag det som att din skada är psykisk och inte fysisk. Enligt skadeståndslagen kan man även få skadestånd för psykiska skador. Det är viktigt att komma ihåg att skadestånd endast utges för att ersätta en skada, dess syfte är inte att ge skadevållaren ett extra "straff". Tanken är istället att skadeståndet bara ska ersätta de extra kostnader som skadan har orsakat för den skadelidande. Problemet med psykiska skador är att de i princip alltid är svåra att värdera i pengar. Om skadevållaren exempelvis skulle behöva ersätta alla dina kuratorkostnader skulle det komma att bli orimligt dyrt om just du behöver ganska många besök. Även om hänsyn egentligen ska tas till den enskilde skadelidande och just dennes behov, har tyvärr tendensen i svenska domstolar blivit att skadeståndsbeloppen bestäms schablonmässigt, och tyvärr ofta blir ganska låga. Därmed inte sagt att du inte ska kräva skadestånd. Det är jättebra och modigt av dig att du har vågat anmäla händelserna. Det du ska göra är att be åklagaren att yrka skadestånd till dig tillsammans med brottmålet. Det bör åklagaren göra självmant åt dig om det inte är en väldigt dålig åklagare, men för säkerhets skull kan du nämna det till åklagaren. Om din chef blir dömd för trakasserierna är det i så fall stor sannolikhet att du även får i vart fall ett litet skadestånd. Chansen att domen blir fällande är garanterat större nu när du har lyckats spela in en av händelserna.Sammanfattningsvis vill jag säga att chanserna att få skadestånd i ditt fall vid en fällande dom är ganska goda, men att du inte bör vänta dig ett stort skadestånd. Även om skadestånd egentligen är tänkt att täcka alla kostnader som skadan för med sig för just den enskilde skadelidande är det pga domstolarnas schablonmetoder inte särskilt sannolikt att du kommer att få täckning dina faktiska kuratorkostnader eller hela ditt inkomstbortfall. Tyvärr är nämligen den svenska lagstiftningen mycket restriktiv med skadestånd.Varmt lycka till!Vänligen,

Skadeståndsersättning för sakskada mobiltelefon

2017-01-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag blev påkörd på en parkering när jag gick, Jag träffades av sidospegeln och bilens långsida. Påkörningen gjorde att jag föll omkull och krossade min mobil men inga skador.Föraren smet men jag tog regnummer och anmälde till Polisen. Vilken ersättning kan jag begära?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Förutsättningarna för att personen i bilen ska bli ersättningsskyldig finns i skadeståndslagen (se här). Skadan ska ha orsakats av oaktsamhet eller uppsåt, skadan ska ha orsakats av en handling och det ska föreligga orsakssamband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Vidare ska det råda adekvans mellan skadan och handlingen, med andra ord ska skadan ligga i farans riktning. I ditt fall ska det alltså finnas ett samband mellan påkörningen och att mobilen föll i marken och gick sönder. Ovanstående krav torde vara uppfyllda och förutsättningarna för skadestånd bör vara för handen. Då din telefon har gått sönder så handlar det om en sakskada. Vid sakskador kan du få ersättning för sakens värde samt annan kostnad till följd av skadan (se här). Huvudregeln för ersättning vid totalskada är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, eventuellt också för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Vid partiell skada finns olika metoder att beräkna ersättningen. Om det endast är skärmen som skadats bör ersättningen rimligen motsvara reparationskostnaden.Ersättningen kan under vissa förutsättningar sättas ned. Ersättning för sakskada jämkas (sätts ned) bland annat på grund av försäkringsmöjligheter (se här). Om du blivit ersatt genom försäkring för sakskada så får du sällan också skadeståndsersättning. Vidare om du kan anses varit medvållande till skadan kan ersättningen sättas ned. I 12 kap brottsbalken finns bestämmelser om skadegörelse. Enligt 1 § ska den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom dömas för skadegörelse. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Dock blir denna bestämmelse troligtvis inte aktuell i ditt fall, då det krävs att gärningen har begåtts avsiktligt för att straff ska kunna utgå.Du bör undersöka dina försäkringsmöjligheter och även ta kontakt med personen som orsakat skadan och redogöra för förutsättningarna för personens skadeståndsskyldighet. Föreligger skadeståndsskyldighet ska personen i princip ersätta kostnaden för att laga telefonen. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

2017-01-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.Vänlig hälsning,

Principalansvar på twitter

2017-01-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Finns det några lagar eller regler huruvida en offentlig person, tex journalist eller politiker får yttra sig på sin privata twitter utan att partiet eller arbetsgivaren kan ställas till svars. Finns det skillnad på en privatperson och en anställd. Hur dras i så fall den linjen? Exempel på fall: http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/aftonbladet-och-herrey-har-motts-i-ratten-efter-rasist-tweet-6533162
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Som huvudregel kan en arbetsgivare inte hållas ansvarig för vad en anställd gör på sin privata twitter, då det är just den anställdes privata twitter. I vissa fall kan, som du påpekar, dock gränslinjen mellan var den privata sfären och arbetslivet vara svår att dra. I 3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas det s.k. principalansvaret, d.v.s. arbetsgivarens skadeståndsansvar för sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan hållas ansvarig för skador som arbetsgivaren orsakar i tjänsten, men inte utanför. Tjänstebegreppet ska dock tolkas extensivt. När det gäller förmögenhetsskador krävs dock att arbetstagaren har begått ett brott och att det även har samband med tjänsten, för att arbetsgivaren ska kunna bli skadeståndsansvarig. Gränsdragningen mellan en privatperson och en anställd kan liknas med bedömningen kring om något har orsakats i tjänsten eller ej. D.v.s. skedde det under arbetstid? Var det en del av arbetsuppgifterna? O.s.v. I ditt exempel försökte kärande visa på ett samband mellan den anställdes twitterkonto och företaget, d.v.s. att kontot skulle vara en del av yrket. Ett helt privat konto torde inte kunna falla inom principalansvaret. Det finns inga regler kring om ett twitterkonto är privat eller ej, utan en samlad bedömning skulle sannolikt göras. I detta fall prövades aldrig frågan huruvida det fanns en koppling mellan twitterkontot och arbetsgivaren, eftersom tingsrätten inte ansåg att den anställde hade begått ett brott. Med vänlig hälsning,

Strikt skadeståndsansvar

2017-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund sprang in i ett fönster. Det gick sönder och finns nu inga bevis! Vad ska jag göra
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare ska du ha god tillsyn över din hund dvs du har tillsynsplikt över din hund. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Har någon tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (ex ett hunddagis) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (ex hunddagiset) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Vill du göra rätt för dig, vilket är mitt råd till dig, bör du uppsöka ägaren till fönstret och berätta vad som skett. Mvh