Att utfärda en skadeståndsansökan

2015-11-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag har blivit kränkt rasistiskt på nätet och vill göra något åt saken i laga kraft. Jag har tidigare hört på TV på ett reportage om näthat där offret i det här läget skickade ett sk skadeståndskrav till förövaren. Hur går man tillväga med ett skadeståndskrav i ett sånt läge, är det något jag ska ha i åtanke alt något som måste finnas med i brevet?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns i dagsläget ingen straffrättslig bestämmelse om just näthat, utan brott som exempelvis hot som sker på nätet eller via telefon får sorteras in under de ”vanliga” reglerna. I detta fall kan man fundera på om ärekränkningsbrottet "förolämpning" är aktuellt, 5:3 BrB. När förolämpningen är rasistisk har åklagaren en utökad plikt att driva åtal, Brottsbalken 5 kap 5 § i andra fall kan brottsoffret vara tvungen att själv driva åtal. När ett brott har ett rasistiskt motiv har domstolen möjlighet att döma ut ett högre straff än vad som annars skulle ha blivit fallet, Brottsbalken 29 kap 2 §.Brottet hets mot folkgrupp Brottsbalken 16 kap 8 § är avsett att straffbelägga uttalanden som sprids till allmänheten, ex. propaganda eller uttalanden i en större krets. Denna regel kan sägas vara avsedd att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ.En metod som blivit populärare på senare tid är att göra ett civilrättsligt anspråk och att på så sätt begära skadestånd för kränkningen som uttalandena orsakat. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Det är möjligt för dig att utfå ersättning för kränkning enligt SkL 2 kap 3§. Enligt detta lagrum ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Detta innebär att kränkingsersättningar måste hängas upp på ett brott, t.ex. förolämpning. Om du vill kräva skadestånd ska du väcka talan genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Stämningansökan ska då lämnas in till tingsrätten i den ort där din motpart bor (alltså till tingsrätten i den ort där ni bor). I stämningsansökan ska kontaktuppgifter om kärande (det vill säga du som stämmer) och om svaranden (den som du stämmer) finnas med. Har du ett ombud ska även dennes kontaktuppgifter anges. Vidare ska yrkanden, det vill säga vad du vill att domstolen ska döma (exv. att tingsrätten förpliktigar din granne att till dig utge skadestånd om X antal kronor jämte ränta) finnas med. Även grunderna för din talan ska finnas med i stämningsansökan. Med grunder avses att du förklarar varför domstolen ska döma som du vill att de ska göra (t.ex. för att din granne har vållat sakskada i och med trädfällandet och att hon därför ska ersätta den uppkomna skadan). Dessutom ska uppgifter om bevis och vad som ska bevisas finnas med. Om du har vittnen till det inträffade ska du även ange deras kontaktuppgifter och vad de ska höras om. När du lämnar in din stämningsansökan tillkommer även en ansökningsavgift som varierar i storlek beroende på hur stort penningkrav du har gentemot din motpart.Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning

2015-11-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag skriver till er för juridiskt råd å en väns vägnar.Min vän var sjukskriven för utbrändhet när hennes illvilliga släktingar skickade in en remiss till psykvården i staden där hon bodde och påstod att hon var psykiskt sjuk och behövde vård. Min vän blev överrumplad i hemmet av sjukvårdspersonal och polis som tvingade med henne till sjukhuset. Hon blev sedan mot sin vilja kvarhållen på en psykiatrisk avdelning under sex månaders tid (LPT).Under hela tiden var det ingen som lyssnade på henne, ingen utredning gjordes, och läkaren utgick endast från uppgifterna som kommit från hennes släktingar.Min vän på att få visa att hon var psykiskt friskt genom att göra kognitiva tester. Det lät man inte henne göra.Under sex månaders tid experimenterade läkaren med olika droger som de tvingade i henne mot hennes vilja, med en mängd olika verkningar och biverkningar.För att LPT ska få användas ska en risk finnas för personens liv eller hälsa. Min vän försökte upprepade gånger få veta på vilket sätt läkaren ansåg att hon riskerade sin hälsa. Eftersom de aldrig specificerade varför hon hölls frihetsberövad fick hon heller aldrig möjligheten att motbevisa detta. Min fråga är, vad kan min vän göra för att få upprättelse?Går det t. ex att stämma landstinget?Min vän har aldrig tidigare haft kontakt med psykiatrisk sjukvård, och är en högpresterande ekonom med toppbetyg från universitet och tidigare utlandsstudier bakom sig.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga.I skadeståndslagen 3:2 stadgas att stat eller kommun (inklusive landsting) kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Av paragrafens andra del framgår vidare att kommunen (landstinget) även kan bli ersättningsskyldig för sådan skada som uppstår vid kränkning som anges i SkL 2:3. Läser man sedan SkL 2:3 så handlar det om kränkningar vid felaktig myndighetsutövning som utgör angrepp på personens frihet, frid eller ära.Det finns således en rättslig möjlighet för din vän att erhålla skadestånd från landstinget på grund av tvångsvården. Att LPT-vård är myndighetsutövning är odiskutabelt. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enl. SkL 3:2 krävs vidare att ni bevisar att landstinget har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas.Hoppas det var till någon hjälp!Vänligen

Skadeståndsansvar för misshandel i skolan

2015-11-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min dotter på 8år fick idag på skolan en sten i storlek som en HANDBOLL! kastad i huvudet och turligt nog blev det "bara" ett 3cm långt och 1cm djupt jack och självklart svullnad till max och huvudvärk.(vill inte ens tänka på hur illa det hade kunnat gå).Killen i samma klass (2:an) hade enligt utsago helt enkelt tagit upp stenen och kastat den i hennes huvud.Kommer självklart anmäla detta både till skolans försäkring och den egna försäkringen och en polisanmälan för misshandel.Dottern vill/vågar inte gå till skolan pga detta,.Kan man på något sätt kräva/få ersättning av denna killes föräldrar?Vilka andra ersättningar har jag rätt till via skola eller liknande?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådDu har rätt till ersättning för inkomstförlust om du tvingats vara hemma eller på sjukhus med ditt barn samt för barnets sjukvårdskostnader. Ditt barn har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning. Se utredningen nedan för aktuella belopp.Endast den ersättning som inte täcks av er försäkring har du anledning att kräva av pojken eller hans föräldrar. Pojkens föräldrar är maximalt skyldiga att utge ersättning upp till 8900 kr. Resterande belopp blir en skuld hos pojken. Det kan dock finnas i föräldrarnas intresse att ersätta även denna del.Skolan är endast ersättningsskyldig om det är fråga om en mobbingliknande situation som skolan inte har agerat emot.Behöver du hjälp att precisera ert ersättningsanspråk eller kräva betalning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.UtredningUtifrån era uppgifter i frågan tycks det klarlagt att pojken skadade er dotter avsiktligt. Jag utgår i min utredning från detta.Rätt till ersättning vid personskadaMan har som förälder rätt till ersättning för inkomstförlust om man tvingas vara hemma eller på sjukhus med sitt barn samt för barnets sjukvårdskostnader. Barnet har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning. Akut fysisk och psykisk smärta ersätts enligt schablon vilket är 2 400 kr per månad under den akuta sjukdomstiden. Om ditt barn alltså tvingas vara från skolan pga smärta eller rädsla i en vecka skulle det alltså vara skäligt att kräva ca 600 kr för detta. Detta bör fastställas av läkare.Resulterar skadan i ett ärr i ansiktet har barnet rätt till ersättning som varierar kraftigt beroende på ärrets fulhet. Beloppen finns redovisade i trafikskadenämndens tabell som du hittar här.Kränkningsersättning utgår för den kränkning av brottsoffrets integritet som brottet har inneburit. Vid misshandel varierar ersättningen mellan 5 000 och 15 000 kr beroende på kränkningens allvar. Det är svårt att utan utredning och omkringliggande omständigheter avgöra om din dotter har rätt till ersättning i det högre eller lägre området av skalan.Vem ska betala?Man har aldrig rätt att få mer än full ersättning för en skada. Endast den del som inte täcks av din försäkring kan du alltså kräva av pojken eller hans föräldrar. I bästa fall är detta endast självrisken.Föräldrars skadeståndsansvar för barns brottFöräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för skada som deras barn begår genom brott även om föräldrarna inte brustit i sin tillsyn. Brott kan begås av den som är under 15 år även om denne inte kan straffas. Pojkens föräldrar är alltså här skadeståndsskyldiga. Föräldrars skyldighet är dock begränsad till 1/5 prisbasbelopp. Detta innebär att ni kan kräva max 8 900 kr från skadevållarens föräldrar.Det skadevållande barnets skadeståndsansvarDet som eventuellt inte täcks av er försäkring och föräldrarnas ansvar hamnar då som en skuld hos pojken. Denna ersättningsskyldighet sätt dock ned kraftigt med hänsyn till skadevållarens unga ålder om dennes familj saknar ansvarsförsäkring. Även om barnets föräldrar inte är skyldiga att utge denna ersättning kan det ligga i deras intresse att barnet inte har en skuld som det förlöper ränta på. Det kan alltså vara värt att göra upp med föräldrarna även om denna del, speciellt om barnets handlingar täcks av föräldrarnas ansvarsförsäkring.Skolans ansvarSkolan är endast skyldig att utge ersättning om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att förebygga, anmäla och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Om misshandeln utgjorde ett led av pågående mobbing mot din dotter och skolan inte har ingripit på rätt sätt emot denna kan du alltså kräva skolan på ersättning.Mvh

Möjligheter till jämkning av föräldraansvar

2015-11-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter ska betala skadestånd för kränkning och eftersom hon är minderårig får jag betala men jag har inget arbete och är ensamstående och har socialbidrag så vad gör jag?
Azra Huzejrovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadeståndsskyldighet regleras främst i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 3 kapitlet 5 § 2 p. SkL framgår det att en förälder ska ersätta skada p.g.a. kränkning. Ditt betalningsansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet, för varje skadehändelse, året som händelsen skedde. Prisbasbelopp regleras i 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr. I 3 kapitlet 6 § SkL finns det en möjlighet till jämkning av skadeståndsansvaret. Ett krav för att jämkning ska vara möjligt är att det ska vara ”uppenbart oskäligt” för dig att betala skadeståndet. Hänsyn tas till ditt agerande för att förhindra din dotter från att kränka samt ditt förhållande till din dotter. Att en förälder inte har råd att betala ett skadestånd är inte tillräckligt uppenbara skäl för jämkning. I förarbetena till lagen har det poängterats att denna bestämmelse ska användas återhållsamt. I 6 kapitlet 2 § SkL finns ytterligare en möjlighet till jämkning. Om betalningsansvaret är ”oskäligt betungande” p.g.a bl.a. ekonomiska förhållanden kan jämkning ske. Skadeståndsansvaret kan då nedsättas till en rimlig nivå för båda parterna. Även denna bestämmelse ska tillämpas återhållsamt. I NJA 2015 s. 482 nämns ekonomiska bistånd eller att föräldern är ensamstående som skäl till jämkning fastän skadeståndet inte är av betydande omfattning.Det du kan göra är att undersöka möjligheterna till jämkning av skadeståndet. Detta kan dock bli kostsamt och dessutom tillämpas jämkningsmöjligheter återhållsamt, vilket även utgången i NJA 2015 s. 482 har påvisat.Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Suppleants ansvar

2015-11-25 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man som suppleant kan bli skyldig att betala eventuella kostnader som uppstått 1 år efter att företaget sålts?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 8:3 st 2 ABL tillämpas i fråga om suppleanter i tillämpliga delar de regler som rör styrelseledamöter. De regler som inte är tillämpliga på suppleanter blir tillämpliga när denne suppleant ersatt en ordinarie styrelseledamot.Grundidén med aktiebolag är att dess bolagsmän inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, eftersom att aktiebolaget är en egen juridisk person. I vissa situationer kan dock ett personligt betalningsansvar uppkomma för styrelsen. Jag tänker här främst på reglerna om kapitalbrist och kontrollbalansräkning, och personligt betalningsansvar enligt 25:18.Därmed kan suppleanter hållas ansvariga på samma sätt som ordinarie styrelseledamöter om suppleanter ersätt dessa ordinarie suppleanter. Innan detta dock skett bör en styrelsesuppleant aldrig vara personligt betalningsansvarig, jfr SvJT 1995 s 124.Av detta följer att i detta fall en suppleant inte bör kunna hållas personligt ansvarig för kostnader som uppstått ett år efter att ett företag sålts. Detta bör också gälla under tiden för eventuell kapitalbrist, då ordinarie styrelseledamöter har ett personligt betalningsansvar.Jag önskar dig en trevlig dag!Mvh,

Ersättning för nio år gammal personskada

2015-11-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag skadade mig allvarligt i högstadiet för några år sedan. Blev inputtad i en glasdörr efter att blivit halvt jagad i en lång korridor. Snitta olyckligt upp hela handleden, 2 av 3 stora nerver slets av, pulsådern etc. Förlorade säkert 1 literblod där och då. Lärare agerade snabbt och ringde ambulans, opererades akut bara timmar efter. idag sämre rörelseförmåga, känsel, låsningar i handen etc.Tänkte kolla vad lagen säger om skadestånd? Detta hände på skolan så har pratat med länsförsäkringar som har hand om skoleleverna, men detta är endast den medicinska ersättning, löjeväckande låg för vad jag gick igenom. Utan hänsyn till fritidssysselsättningar. Fick sluta både med min lovande tenniskarriär, piano, diverse hobbys, träning etc. Min hand kommer aldrig bli som vanligt igen även fast den reparerat sig ok. Ska man stämma skolan? det glaset borde aldrig gått sönder från första början, det var tjockt och hade ståltråd i sig. Hur skall man gå vidare i detta, det var 9 år sedan olyckan inträffade men den anmäldes direkt, spelar det någon roll? Tycker att ersättningen borde vara högre än de futtiga 22 000kr länsförsäkrningar vill ge mig. Mitt liv ändrades ju väldigt drastiskt. mvh simon
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte vet vad du har för försäkringsavtal samt vilken grad av invaliditet du har fått fastställd av läkare är det inte möjligt att avgöra om din försäkringsersättning är för låg. Det kan hända försäkringen endast täcker en del av ersättningen du skulle ha rätt till på skadeståndsrättslig väg.Ersättning för invaliditet är schabloniserad och du kan räkna ut din ersättning med hjälp av tabellen här. Om du upptäcker att du har fått mindre ersättning än tabellen visar kan det bero på ett villkor i ert avtal. Delen som du inte har fått ersatt kan du kräva i skadestånd från personen som orsakade skadan. Du kan även kräva självrisken i skadestånd.För att kunna kräva skadestånd krävs dock att personen som knuffade in dig i dörren var vårdslös. Det kan anses vårdslöst att knuffa in någon i en glasdörr. Det krävs också att skadan som uppkom inte var totalt oförutsägbar. Att skärsår kan uppkomma när man knuffar in någon i en glasdörr är inte oförutsägbart. Beroende på omständigheterna övrigt är det alltså troligt att du har rätt att kräva ersättning för åtminstone självrisken, av den som knuffade dig. Om du var medvållande till skadan genom att du frivilligt deltog i en våldsam lek kan skadeståndet sättas ner till exempelvis hälften.Det är däremot inte särskilt troligt att skolan kan anses vårdslös för att glasdörrarna inte höll för din kroppsvikt. Det skulle möjligtvis vara så om det finns särskilda föreskrifter som säger att glasdörrar i skolmiljö skall ha en viss hållfasthet.Skadeståndsansvar preskriberas tio år efter skadetillfället om inget anspråk har framställts innan dess. Du förlorar alltså din rätt till skadestånd om du inte framställer ditt krav i tid. Du anger i din fråga att skadan skedde för nio år sedan, vilket innebär att du har mindre än ett år på dig att framställa ditt krav. När personen har mottagit ett skriftligt krav på betalning från dig börjar en ny tioårsfrist löpa.Om du vill ha hjälp att tolka ditt försäkringsavtal eller att kräva din gamla skolkamrat på betalning rekommenderar jag att du vänder dig till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.Mvh

Skadestånd för sakskada.

2015-11-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Var på krogen i helgen och råkade spilla ut en öl på DJ mixerbordet.Nu kräver de mig på 9000:- , de säger också att självrisken på försäkringsbolaget är 14000:- men att det tar för lång tid att gå genom dem. Jag har 3 dagar på mig att betala dem. Vad ska jag göra? Är jag betalningsskyldig?
Max Axell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 2 kap 1 § skadeståndslag (SkL) är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada skyldig att ersätta skadan. Huruvida du agerat uppsåtligt eller vårdslöst är en fråga jag lämnar obesvarad, men det är inte helt ovanligt med vårdslöshet efter ett par öl. Att bevisa detta ligger dock på den skadelidande (ägaren av mixerbordet). Skadestånd för sakskada beräknas enligt 5 kap 7 § SkL. Skadeståndet omfattar ersättning för: 1) Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. 2) Annan kostnad till följd av skadan. 3) Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. I ditt fall rör det sig fall troligtvis om att ersätta sakens värde eller reparationskostnaden och värdeminskningen. Sakens värde motsvarar värdet vid tidpunkten för skadetillfället och alltså inte ett sprillans nytt mixerbord. Om det är billigare att betala reparationen och värdeminskningen har du istället rätt att välja detta. Slutligen ligger det hos dem att visa på värdet av mixerbordet alternativt vad det skulle kosta att reparerar det + värdeminskningen. 9 000 kr låter inte helt åt skogen för ett mixerbord men jag kan inte uttala mig med säkerhet i frågan. Sammanfattningsvis är du skyldig att ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL, under förutsättning att du agerat vårdslös eller uppsåtligt. Angående kravet 3 dagar finns ingen grund utan teoretiskt skulle du kunna dra det till domstol. Detta känns dock väldigt onödigt om du tror att risken för att du kommer få betala är stor.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Trafikskadeersättning

2015-11-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej!Jag råkade köra på en altan till ett hus förra året och nu misstänker försäkringsbolaget att jag var alkoholpåverkad när jag körde. Jag tog mig till sjukhuset 6 timmar senare p g a ett brutet revben och där kunde läkarna konstatera att jag var berusad. Jag vågade inte säga att det handlade om en bilolycka för då hade dom antagligen trott att det hände nyligens, så jag sade att jag hade halkat på en trappa. Alkoholen förtärde jag efter olyckan på en middagsbjudning som jag skulle till, men det tror som sagt inte försäkringsbolaget på. Polisen blev aldrig inblandad och inga vittnen finns. Måste jag betala alla skador själv nu om försäkringsbolaget inte gör det?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning:Har en skadevållare varit straffbart onykter, eller annars grovt vårdslös, vid skadetillfället kan försäkringsbolaget återkräva försäkringsbeloppet. Annars är det försäkringsbolaget som ska betala med undantag för eventuell självrisk.Altanen:Beträffande skador uppkomna genom biltrafik är huvudregeln att trafikskadeförsäkringen täcker skador fordonet vållat på annans egendom (t.ex. altanen), 11 § 1 st. Trafikskadelagen (här). I de fall föraren av fordonet varit grovt vårdslös eller straffbart onykter kan försäkringsbolaget ha s.k. regressrätt mot föraren, se 20 § Trafikskadelagen. Regressrätten innebär att försäkringsbolaget, efter det betalat den skadelidande, kan kräva åter vad detta betalat från skadevållaren. Generellt är det alltså alltid försäkringsbolaget för trafikskadeförsäkringen på det vållande fordonet som betalar. Det finns en möjlighet för den skadelidande att kräva skadestånd på egen väg, varvid skadevållaren istället får regressrätt mot försäkringsbolaget, se 18-19 §§ Trafikskadelagen. Bilen:För skador på eget fordon gäller 11 § 2 st. Trafikskadelagen. Det har ansetts vara fordonsägarens ensak att försäkra sin bil mot skador uppkomna genom eget vållande, t.ex. genom en vagnskadeförsäkring.Bevisläget:Huvudregeln är att den påstående parten har att bevisa vad denne påstår. I särskilda fall, när det för den påstående exempelvis är omöjligt att bevisa på grund av vem som varit närmast händelsen, kan bevisbördan skifta. De personer som varit med vid middagsbjudningen borde kunna ge stöd åt att Du förtärde alkohol under middagen och möjligen även ditt tillstånd, som nykter, när Du kom dit.Slutord: Det är inte helt enkelt som enskild person att veta vilka detaljer som är relevanta och hur argumentationen ska föras mot ett försäkringsbolag.Behöver du ytterligare hjälp med detta kan du kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se Du kan även boka tid hos en kvalificerad jurist inom ämnet (här).