Trettonårings skadeståndsansvar för spricka i mobiltelefon

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Igår under skoltid så sprang jag ( som går i sjuan ) i korridoren eftersom att jag ville hinna till lektionen. Mitt i när jag sprang så råkade jag dra i min väns ( hon går i nian ) hörlurar så att hennes mobil drogs med och den ramlade. Min vän hade redan en spricka men nu fick hon yttligare en (men mobilen funkar fortfarande) .Är det jag, hon eller skolan som ska betala? Tack för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du berättar att du går i sjunde klass så antar jag att du är tretton år gammal.Eftersom att springa in i någon av misstag och orsaka en skada på dennes mobiltelefon inte kan anses som kränkande behandling, mot bakgrund av att din vän sannolikt inte uppfattade händelsen som mobbning eller liknande, så kan inte skolan göras ansvarig att betala för skadan. Skolans betalningsansvar inträder först om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att exempelvis förebygga, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Detta framgår av Skollag (2010:800) 6:3 och 6:6-12. Vanligtvis brukar dock skolorna ersätta skador på elevers tillhörigheter som har uppkommit på lektionstid eller orsakats av lärare, men eftersom sprickan på din väns mobiltelefon orsakades av dig ute i korridoren utanför lektionstid så blir det inte heller aktuellt på denna grund för skolan att ersätta skadan.Eftersom du sprang i korridoren så var risken för att du skulle springa in i någon ganska stor, vilket medför att du sannolikt kan anses ha varit oaktsam. Eftersom du på detta sätt oaktsamt orsakade en skada på din väns mobiltelefon så ska du som huvudregel fullt ut ersätta skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1. Här är det dock av betydelse att du bara är tretton år gammal. Eftersom du är under arton år så ska din skyldighet att ersätta skadan jämkas, det vill säga sättas ned, i skälig omfattning. Om dina föräldrar har tecknat en hemförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring så görs ingen jämkning, mot bakgrund av att din väns krav på betalning fullt ut täcks av försäkringen. Om dina föräldrar inte har tecknat en sådan försäkring så kan din betalningsskyldighet sättas ned mot bakgrund av att du inte orsakade skadan avsiktligt och att du är relativt ung, det vill säga under femton år. Eftersom en spricka på en mobiltelefon som inte påverkar telefonens användning inte kan anses som en betydande skada så kan det dock tala för att en jämkning vore oskälig att göra, varav din skyldighet att betala inte sätts ned (Skadeståndslag 2:4).Sammanfattningsvis så är det du som svarar för skadan, men denna skyldighet kan möjligen sättas ned. Eftersom skadan på din väns mobiltelefon är så pass liten så kan dock sådan jämkning bli oskälig och rentav onödig, mot bakgrund av att din väns möjliga krav på ersättning inte kan uppgå till något annat än en relativt mindre summa pengar för att bekosta en ny skärm eller ett repborttagningsmedel. Det bästa är om du och din vän och era föräldrar i godo kan komma överens om en lämplig lösning. Jag rekommenderar också att du undviker att springa i korridoren så att inte liknande saker händer i framtiden – se snarare till att du kommer i god tid till lektionerna så att du inte behöver stressa i onödan.Med vänlig hälsning och lycka till med studierna i skolan

Barns skadeståndsansvar

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! min son är 10 år och har råkat förstöra en väns telefon av misstag. Det är bara skärmen som gick sönder. Hur blir det nu? Är vi skyldiga att betala för ev skador som har förekommit? Tack!
Mattias Vilhelmsson |Hej!Barn kan likväl som vuxna bli skadeståndsansvariga. Skadeståndsansvaret bedöms enligt den allmänna regeln i 2 kap 1 § Skadeståndslag: det krävs alltså att din son har genom vårdslöshet eller uppsåt åsamkat person- eller sakskada. Eftersom det verkar vara fråga om ett misstag bör vi kunna utesluta uppsåt, i rätten skulle troligtvis frågan handla om din son har agerat vårdslöst ställas? Jag har för lite uppgifter för att kunna göra någon kvalificerad bedömning av det i nuläget. I 2 kap 4 § finns även en regel som innebär att en minderårig endast ska ersätta skadan om det är skäligt. Denna skälighetsbedömning är också svår att göra på de knapphändiga uppgifterna men att skadan uppkom på grund av ett "misstag" talar för att skadeståndet skulle kunna jämkas.Mitt förslag till dig är dock att ni håller detta utanför rätten, kollar med eventuella försäkringsbolag, försöker utröna vad det var som gjorde att mobiltelefonen blev skadad, för en dialog och försöker nå en samförståndslösning. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor!

Skydd för hyresavtal vid ägarbyte av fastigheten.

2015-10-02 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Vårt företag hyr en lokal och hyresavtalet löper fram till 20190114. Vi har hyrt lokalen under ca 8 år. Nu har fastigheten bytt ägare och vi vet att den kommer att rivas inom ett år. Gäller vårt avtal även med den nya ägaren? Om så är fallet vad är ett skäligt skadestånd? Hyresnivån är ca 10000 per månad.
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Om vi börjar med frågan om hyresrätten är skyddad mot den nya ägaren kan sägas att nyttjanderätten endast är skyddad om den omfattas av skydden i jordabalken 7 kap. 11-14 §§. Skydd för hyresrätt.Enligt 7:11 ges nyttjanderätten skydd om överlåtaren av fastigheten vid överlåtelsen till den nya fastighetsägaren gjort förbehåll för er hyresrätt. Utifrån dina uppgifter har inget sådant förbehåll gjorts och ingen inskrivning av nyttjanderätten är aktuell.I JB 7:13 ges skydd för en hyresrätt mot ny ägare av fastigheten om det finns ett skriftligt hyresavtal och ni har tillträtt fastigheten före överlåtelsen. Då ni har hyrt fastigheten under ca 8 år och, jag utgår ifrån att, ni har ett skriftligt hyresavtal medför detta att avtalet gäller även mot den nya ägaren. Skulle den nya fastighetsägaren göra en bestående invändning mot varför JB 7:13 inte gäller kan ni fortfarande ha ett giltigt avtal med den nya fastighetsägaren om han inte säger upp hyresavtalet inom tre månader från överlåtelsen, JB 7:14 st. 2.Vi utgår vidare ifrån att fastighetsägaren säger upp er trots att ni har ett sakrättsligt skyddat avtal.Skadeståndsbedömning.För en skadeståndsbedömning kan utgångspunkt tas i att ni som drabbad ska hållas skadelös. Vad som omfattas av begreppet "skadelös" är dock högst oklart och varierar utifrån omständigheterna. Det finns två sidor av skadeståndsmyntet, det negativa kontraktsintresset och det positiva, som ligger till grund för beräkningen av skadeståndet. Negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för de så kallade "direkta kostnaderna" som orsakats av motpartens avtalsbrott. Ändamålet med regeln är att försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som innan avtalet ingicks. Det positiva kontraktsintresset motsvarar att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska läge som om kontraktet fullgjorts av motparten. Det positiva kontraktsintresset omfattar även det negativa kontraktsintresset. Det som skiljer de två åt är att det positiva kontraktsintresset inkluderar även de vinster avtalet skulle ha genererat i för den skadelidandes del. I ett fall som ert torde det utifrån praxis röra sig om att ni har rätt till det positiva kontraktsintresset.För mer information om när man har rätt till det positiva eller negativa kontraktsintresset vill jag hänvisa er till min kollegas svar se härDet framgår inte av dina uppgifter vilken typ av företag ni har, vilken verksamhet det rör sig om, om ni är beroende av att kunderna kommer in i er butik eller om ni är en industriliknande verksamhet som kräver en viss typ av lokal. Liknande omständigheter spelar stor roll för vilka ersättningsposter som kan vara gilla. Nedan listar jag några ersättningsposter som kan vara gilla beroende av verksamhet och situation.Vad skulle ni då faktiskt kunna ha rätt till ersättning för?1. Flyttkostnader.Denna post kan vara ersättningsgill om ni p.g.a. den förtidiga uppsägningen fått ökade flyttkostnader. I denna punkt skulle, för industriliknande verksamhet, nermontering av maskiner, ventilering o. dyl. kunna omfattas.2. Ersättningslokal.Om er nuvarande hyreskostnad är 10 tkr. och en likvärdig ersättningslokal inte går att få tag på för mindre än 12 tkr. Kan fastighetsägaren få komma att ersätta mellanskillnaden under resterande avtalsperioden d.v.s. fram tills 190114 (sanning med modifikation).3. Anpassning av ersättningslokal.Om ni bedriver en industriliknande verksamhet skulle ni kunna få ersättning för den anpassning som krävs av den nya lokalen för att den ska anpassas efter era behov.4. Minskad omsättning vid själva flytten.Den minskade omsättning ni kan råka ut för under själva flytten kan omfattas.5. Minskad omsättning p.g.a. flytten.Om ni exv. skulle vara en verksamhet som är beroende av läget på lokalen och ni inte kan hitta en likvärdig lokal vad gäller exv. kundtillströmning och er försäljning därav minskar kan även denna uteblivna inkomst omfattas. Det är här det positiva kontraktsintresset framträder.Dessa ersättningsposter är alla förslag på vad som skulle kunna framföras vid en ev. skadeståndsförhandling eller tvist. Det kommer ligga på er att styrka den skada som ni lider av avtalsbrottet. Ni måste alltså bevisa att de kostnaderna eller minskade intäkterna ni haft är ett direkt resultat av avtalsbrottet och en flytt. Kan er motpart göra gällande att skadorna kan ha inträffat p.g.a. något annat får ni inte ersättning. I första hand blir det således en förhandlingsfråga och i slutändan, vid tvist i domstol, en bevisfråga. Viktigt att påpeka är att det finns en allmän princip om att den skadelidande själv har ett ansvar för att begränsa sina skador. Det medför att ni t.ex. ska välja en av de billigaste flyttfirmorna och att ni ska välja en likvärdig lokal och inte "passa på" och förbättra ert läge på kontraktsmotpartens bekostnad. Det kan dock anses skäligt att ni flyttar till en lokal som är större eller med bättre läge än ert nuvarande om fastighetsägaren endast får ersätta den summa en lokal liknande er ursprungliga skulle kosta er, mer än idag, och ni själva står för resterande överskjutande hyreskostnad. Man kan avslutningsvis säga att ni har rätt till ersättning motsvarande den förlust ni inte kan undvika.Vill ni ha råd inför en kommande förhandling eller om ni vill anlita ett ombud kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning.

Fråga om ersättning kan erhållas för arsenik i barnmat

2015-09-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej har precis fått reda på att det finns arsenik i barngöt (semper) som ja gett mitt barn under flera år. Och jag är väldigt förbannad att det finns något så farligt i barnmat!! Jag undrar om ja på något sätt kan stämma dom eller få någon slags ersättning? Man har ju trott att det ska vara bra för ens barn, det är ju för tusan barnmat! Tacksam för hjälp!
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Jag förstår din situation och att det måste kännas väldigt frustrerande! Det framgår inte i din fråga vad exakt du vill ha ersättning för med jag utgår att det är just skadestånd du syftar på. I skadeståndslagen regleras de regler som berör skadestånd. Lagen finner du: https://lagen.nu/1972:207 En första förutsättning för att skadestånd över huvud taget ska kunna komma ifråga är givetvis att någon är skadad. Skadeståndet är en särskild ersättning för just skador, vilket innebär att det inte är tänkt att ersätta alla slags besvär eller effekter. Personskador kan som vara av såväl fysiskt som psykiskt slag. Om skadeståndsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda finns det särskilda regler om hur skadeståndet ska beräknas och vad det är som omfattas av skadeståndet. I 5: kapitlet 1 § skadeståndslagen regleras vad som kan anses vara personskador. Vad som utgör personskada är i allmänhet inte så svårt att avgöra. Sådana skador som brutna ben, sår eller ledskador är typiska exempel på personskador, men även psykiska skador är personskador. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om vissa besvär ska vara att hänföra till personskada. En bedömning huruvida skada föreligger görs alltid i det enskilda fallet. Därför finns det inga förutsägbara svar på vad som anses vara en skada. Culparegeln innebär förenklat att skadeståndsskyldighet bara föreligger om den som orsakat skadan varit oaktsam, eller culpös (eller om man orsakat skadan med avsikt). En annan aspekt av skadeståndsbedömningen är kravet på orsakssamband. En lag som reglerar ansvaret för företag är produktansvarslagen. Den finner du : https://lagen.nu/1992:18I 1:a § står det: Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. I § 3 står det när en produkt har en säkerhetsbrist. "En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter." Förutsättningen för att en säkerhetsbrist ska föreligga är att det inte ska kunna förväntas att Sempers barngröt har arsenik i sig. Nu läste jag dock på Sepers hemsida att de informerar om att det kan finnas halter av arsenik i deras barnmat viker gör att det är något som kan förväntas.För att ditt barn ska kunna få skadestånd krävs det att det har uppkommit en skada på barnet. Det ska även påvisas att just arseniken som barngröten innehöll orsakade skadan på ditt barn (orsakssamband). Om detta inte går att bevisa är svårt att få ut någon ersättning. Jag hoppas att allt löser sig för dig och ditt barn!Hälsning

Avgiftsfritt lån av egendom

2015-10-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Finns det någon paragraf eller lag om vad som gäller när man lånar ut sin bil?
Mattias Vilhelmsson |Hej, någon speciell paragraf eller lag finns det inte angående avgiftsfritt lån av annans egendom. Det som gäller är allmänna rättsprinciper, du, som ägare till bilen, får ställa upp långtgående villkor som ska gälla under lånet. Skadas bilen och ni inte har kommit överens om vad som gäller, gäller, förutom försäkringar och dylikt, den allmänna skadeståndslagen och 2 kap 1 § om att den som skadar egendom uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersätta skadan.Hör gärna av dig om du har någon mer specifik följdfråga!

Skadeståndsansvar vid dålig belysning?

2015-10-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag befann mig på en kurs på ett konferenshotell utanför Stockholm för två veckor sedan. Hotellet, som ligger vid vattnet, har både jacuzzi 50-60 m från stranden och ett flertal bryggor. Klockan halv tio på onsdagskvällen när jag går upp efter att ha doppat mig från en av bryggorna snubblar jag på en förtöjningskrok som var fastsatt i cementen. Jag faller handlöst framåt och slår ut framtänderna, troligtvis i nästa krok (de satt med jämna mellanrum) eller i cementen. Det fanns inga skyltar om att det inte var en personbrygga och det fanns ingen belysning runt bryggor och jacuzzi. Frågan är om jag har rätt att kräva skadestånd för mina skador av hotellet för deras oaktsamhet i form av illa placerade krokar (de kunde sitta på sidan av bryggan) och obefintlig belysning.
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom din fråga gäller om du kan ha rätt till skadestånd på utomkontraktuell basis finner vi lagstödet i skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207.Då själva skadan är en personskada som är lätt att konstatera omfattningen av vid ett sjukhusbesök utreder jag inte den aspekten vidare.Frågan om du kan få skadestånd resulterar i en bedömning av om hotellet kan anses ha agerat vårdslöst genom att inte sätta upp belysning vid jacuzzin och bryggorna, SkL 2:1.Bedömning av hotellets vårdslöshet.Utgångspunkt kan anses vara ett hotells skyldighet att belysa den mark och bekvämligheter man erbjuder hotellgäster. Det kan anses mer rimligt att hotellet belyser den gångväg som finns till jacuzzin, vilken hotellet om de har på den får räkna med att gästerna använder kvällstid, än till de bryggor som finns på området. För att vårdslöshet ska anses föreligga måste hotellet kunna anses ha brutit mot en "aktsamhetsnorm". En sådan skulle kunna anses vara att om man erbjuder kunder att bada från bryggan på kvällstid så ska också bryggan vara belyst. Notera dock att detta innebär att hotellet måste ha aktivt "erbjudit" kunder att bada vid bryggan kvällstid. Det kan inte anses vara hotellets ansvar att sätta upp belysning vid all mark som hör till fastigheten därför att kunder kan få för sig att gå där. För att ge ett exempel; hotellet kan givetvis inte ta ansvar för att en kund bestämmer sig under natten för att gå en nattpromenad i skogen som hör till fastigheten och under promenaden snubblar på en rot och skadar sig. Du anger att bryggan var försedd med, som du kallar det, "illa placerade krokar" som, av vad jag förstår, satt vid sidan av bryggans gångutrymme. Det får nog åter igen anses vara en fråga om huruvida hotellet exv. rekommenderat bad från bryggan kvällstid eller på annat sätt marknadsfört den möjligheten. Har de på inget sätt erbjudit sina kunder möjligheten att bada vid bryggan kvällstid, kan de nog inte anses vårdslösa för att de inte har satt upp belysning vid bryggan. Hotellet kan givetvis välja att ha en "båtbrygga" med förtöjningsmöjligheter utan att nödvändigtvis sätta upp skyltar som informerar om detta, någon allmän informationsplikt mot kunderna kan inte anses föreligga för att verksamheten ska undgå skadeståndsskyldighet. Slutsats.Det verkar som ett ev. skadeståndsansvar blir beroende av om hotellet erbjudit sina kunder kvällsbad från bryggan. Att hotellet har en brygga medför inte att hotellet måste sätta upp belysning, räcken eller företa andra säkerhetsåtgärder därför att kunder kan vilja använda sig av fastigheten på ett sätt som inte är avsett. Har inte hotellet aktivt erbjudit kvällsbad från bryggan bedömer jag dina möjligheter att få skadestånd vid en tvist som förhållandevis små. Det bästa vore om du kunde komma överens med hotellet om ersättning alt. kontakta ditt försäkringsbolag som betalar ut ersättning för personskadan till dig och att de i sin tur kan göra en bedömning av om de vill försöka kräva hotellet på ersättning. Hoppas svaret har gett dig viss vägledning även om det kanske inte var vad du hade hoppats på.Med vänlig hälsning

Omfattning av personligt ansvar vid avtalsbrott.

2015-10-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Jag har sedan 3 månader tillbaka startat ett eget företag (AB) som är en konkurrerande firma till min tidigare anställning. Jag har nu fått en förhandlingsframställan från min förra arbetsgivare angående brott som jag skulle ha begått mot lojalitetsplikten, sekretessåtagandet och förtroendefullt agerande. De hävdar att jag brutit grovt mot anställningsavtalet, kollektivavtalet, lagen om skydd för företagshemlighet och skadeståndslagen. De yrkar på allmänt och ekonomiskt skadestånd samt annan ersättning för dessa brott.Min fråga är om jag kan bli personligt skadeståndskyldig eller om det är mitt AB som blir skadeståndskyldig vid eventuellt fällande dom?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom din förra arbetsgivare, i huvudsak, grundar sin skadeståndstalan på det dåvarande anställningsförhållandet är det en talan som är riktad mot dig som person och inte ditt nya AB. Anställningsavtalet slöts mellan dig personligen och arbetsgivaren och det är således ni som är de två avtalsparterna som kan göras ansvariga. Lojalitetsplikten, det sekretessavtal du skrev under, anställningsavtalet, kollektivavtalet och lagen om skydd för företagshemligheter riktar sig, troligtvis i ditt fall, mot dig som individ. Grunden för arbetsgivarens talan verkar utgå ifrån ditt agerande i samband med att du lämnade företaget och riktar sig då inte mot ditt nybildade AB. Vad gäller lagen om skydd för företagshemligheter och skadeståndsfrågan kan dessa komma att rikta sig mot ditt nybildade AB beroende av vad arbetsgivaren angett i sin framställan och självklart beroende av vad som faktiskt har hänt.Slutsats.Arbetsgivarens framställan riktar sig, troligtvis i huvudsak, mot dig som individ och du blir då, om arbetsgivaren skulle vinna en tvist, personligt ansvarig.Vill du ha mer hjälp vad gäller förhandling eller ombud vid en ev. domstolstvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Ersättningsskyldighet vid olyckshändelse.

2015-09-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle hoppa in i bilen och åka hem efter en fest. Mina kompisar var jobbiga på mig och jag sa klart och tydligt att dom skulle sluta. Jag säger hejdå argt och sträcker mig för att stänga dörren. Min kompis står antagligen för nära dörren och tappar sin mobil då armen komms åt av dörren. Dagen efter ringer hon mig och säger att mobilen gick sönder och att det var mitt fel. Hon köpte en ny mobil direkt och vill nu att jag ska betala. Jag anser inte att detta är mitt fel och vill inte betala men kompisen ger sig inte. Vad säger lagen?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Då det är en form av olyckshändelse du beskriver utanför någon form av kontraktsförhållande hamnar vi i skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207.Skadan.Eftersom det är när du stänger bildörren som din vän träffas av denna och därför tappar sin mobil så har du orsakat skadan. Det är oklart vilken typ av skada mobilen drabbades av vilket kan vara helt avgörande för vad som överhuvudtaget är ersättningsgillt. Om din vän tappade sin mobil och den skada som uppstod var att mobilen blev kantstött eller att skärmen sprack så har hon inte rätt köpa en helt ny mobil och kräva dig på ersättning. Hon kan däremot ha rätt att få sin mobil reparerad eller ev. få ersättning motsvarande skadans betydelse. Att en skada i någon form uppstod ger inte rätt att köpa en helt ny mobil.Att du faktiskt orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att du ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att du uppsåtligen (med vilja) eller genom vårdslöshet orsakat skadan, SkL 2:1. Vårdslöshet.Det verkar vara fråga om att du möjligtvis kan ha orsakat skadan genom att agera vårdslöst när du stängt dörren om du hade vetskap om att din vän stod nära. Om du ansvarar eller inte slutar i en bedömning om du har agerat vårdslöst. Viktigt för en vårdslöshets bedömning är om du var medveten om det stod någon inom dörrens rörelseradie. Har du stängt dörren argt och hårt utan att bry dig om att din vän stod inom radien så bedöms du troligtvis ha varit vårdslös. Har du istället stängt dörren helt vanligt och din vän stod i utkanten av radien talar detta för att du inte varit vårdslös även om du förstått att hon stod där. Om du skulle ha missbedömt avståndet mellan vännen och dörren och trott att hon inte skulle träffas av dörren eller om du stängt dörren långsamt och utgått ifrån att hon skulle flytta på sig kan detta tyda på att du inte agerat vårdslöst. Har du inte varit medveten om att din vän stod inom radien alls, t.ex. därför att du inte såg henne då hon kom gåendes bakifrån så bör du inte bedömas ha varit vårdslös.Då din vän endast träffas på armen verkar det som om hon haft kroppen i övrigt utanför radien. Detta skulle kunna tala för att det var svårt för dig att avgöra om hon skulle träffas av dörren.För att förenkla resonemanget lite kan sägas att; om du har stängt dörren vanligt och du hade normal uppsikt över dörrens rörelseradie samt om det utifrån ditt perspektiv framstod som om din vän inte skulle träffas av dörren så har du troligtvis inte agerat vårdslöst och ska då inte ersätta skadan.Det är de faktiska omständigheterna som avgör om du varit vårdslös eller inte, ditt betalningsansvar ligger helt i denna fråga. Om du nu skulle bedömas vårdslös skulle ditt betalningsansvar kunna jämkas.Jämkning.Beroende på hur din vän agerade kan även hon anses medvållande till den skada som uppstod. Om din vän t.ex. inte lyssnat på dig när du sa till henne att akta på sig för att du skulle stänga dörren kan hon anses medvållande. Hon skulle även kunna anses medvållande om hon var full vid tillfället och inte hade full kontroll över sin kropp och missbedömde avståndet till din bildörr och därför träffades av denna.Förenklat kan man säga att om hennes agerande varit vårdslöst och bidragit till skadans uppkomst så kan man minska ditt betalningsansvar, SkL 6:1 st. 2.Hur mycket betalningsansvaret minskas utgår ifrån en "skälighetsbedömning" där man bedömer omfattningen av var och ens agerande för uppkomsten av skadan, SkL 6:1 st. 3.Vägrar din vän acceptera att du inte är ansvarig eller om ni inte kan komma överens kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning