Straff för narkotikabrott

2017-12-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |https://lagen.nu/2000:1225Hej jag är åtalad för smuggling av pepparspray, 5 tillfällen och totalt 110st behållare (50ml, små).jag har även erkänt ringa narkotiga brott, 0,5 cannabis, ringa dopingbrott ca 500enheter. Vad kan jag förväntas få för straff om jag blir fälld.
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) 2 § framgår att den som döms för ringa narkotikabrott kan straffas till böter eller fängelse i högst sex månader. Av 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår att den som döms för smuggling kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Ringa dopingbrott regleras i 3 § i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Detta brott straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om man som i ditt fall dömts till flera brott får man ett gemensamt straff för alla tre brott. Vilket straff detta blir är svårt att avgöra utan fler omständigheter, men enligt 25 kap. 5 § och 26 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) BrB kan såväl böter som fängelse bli aktuellt eftersom dessa straff följer på samtliga av de tre brott du begått. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Straff för narkotika som konsumerats utomlands

2017-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag blev gripen av civilpolisen på en krog och var tvungen att lämna urinprov. Om testet visar sig positivt finns det något sätt jag kan överklaga och vinna processen? Jag var nyss utomlands (Ukraina) kan jag hävda att jag fått i mig kokain där och klara mig eller finns det något annat sätt?
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1§ i Narkotikastrafflagen så stadgas att den som olovligen brukar narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år.Angående det faktum att narkotikan brukats utomlands så blir Ukrainas lagstiftning avgörande ifall du kan dömas för narkotikabrott i Sverige eller ej. I 2 kap. 2§ Brottsbalken stadgas nämligen att för ett brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol om brottet begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om gärningen, narkotikabrottet i detta fall, är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten, detta framgår av 2 kap. 2§ 2st Brottsbalken. Här finns alltså ett krav på dubbelstraffbarhet för att du ska kunna dömas enligt svensk lag och i en svensk domstol, detta innebär att brottet måste vara straffbart både i Sverige och i Ukraina för att du ska kunna dömas för brottet då det begåtts i utlandet. Om konsumerandet av narkotika är straffbart enligt Ukrainsk lag kan du därför bli åtalad för narkotikabrott här i Sverige.Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Köpa narkotika

2017-12-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag ska till rättegång, är åtalad för jag köpte narkotika. Vad riskerar jag?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!I Sverige finns det en särskild lag som reglerar narkotikabrott; Narkotikastrafflagen. Enligt denna lag är det, bland annat, förbjudet att olovligen köpa narkotika.Den som gör sig skyldig till narkotikabrott döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som ringa så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader. Den som gör sig skyldig till grovt narkotikabrott döms till fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Är brottet synnerligen grovt är straffet fängelse i lägst sex år och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.En utförlig redogörelse av omständigheter som kan påverka straffet har tidigare skrivits om här på Lawline och ytterligare information om narkotikabrott finns även på polisens hemsida.Med vänlig hälsning

Hur länge syns ringa narkotikabrott i belastningsregistret?

2017-11-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Igår var jag på fest och hade en exctasy tablett på mig som sedan polisen hittade i min ficka, alltså hade jag inte brukat den. Fick gå på förhör där ja fick veta att jag kmr få ringad narkotika brott pga innehavet. Jag är sedan tidigare ostraffad och min fråga är hur länge det kommer stå på belastningsregistret samt hur de ser ut när man ska börja söka jobb om 2-3månader, Är snart nyutbildad dataingenjör.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflag). Om du blir dömd för ringa narkotikabrott och får böter som påföljd så kommer denna uppgift att skrivas in i ditt belastningsregister. Uppgiften kommer att ligga kvar och vara synlig i ditt register i fem år från det att du fick din dom (17 § lag om belastningsregister). Mindre troligt är att du får fängelse, men skulle det vara så försvinner denna uppgift från belastningsregistret tio år efter domen. Vad gäller dina möjligheter att söka jobb efter en dom om ringa narkotikabrott så kan de självklart påverkas. Det är dock inte säkert att det har någon inverkan alls. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om denne vill anställa dig eller inte trots vad som står i ditt belastningsregister, det är inte förbjudet att anställa en person som är dömd för ett brott. Det behöver inte heller vara så att arbetsgivaren begär ut någon information ur ditt belastningsregister och kommer därför inte veta om att du har blivit dömd för ringa narkotikabrott. Vänligen,

Vad anses vara ett ringa narkotikabrott och vad blir påföljden?

2017-12-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag har en bekant som som testats positivt o hittat 0.13 ug/ml Tetrahydrocannabinolsyra i urinen samt 1,41 mg/ml Kreatinin. Detta räknas väl som ett ringa narkotikabrott? Undrar vad är straffet? Har förstått att det är dagsböter stämmer det? Personen i fråga är inte straffad tidigare.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till narkotikastrafflagen och brottsbalken, du hittar lagarna här och här. Ringa narkotikabrottFör att avgöra om ett narkotikabrott är ringa tittar domstolen på alla omständigheter i fallet, men det är framförallt sorten och mängden narkotika som är avgörande. Här verkar det som att heroin och kokain sällan faller under ringa narkotikabrott. I ditt fall har din bekant haft tetrahydrocannabinolsyra i kroppen, vilket finns i cannabis. Detta gör att sannolikheten för ringa narkotikabrott ökar. Vad gäller mängden narkotika har 0,3 mg/ml tetrahydrocannabinolsyra i urinen bedömts som ringa narkotikabrott. Mycket talar därför för att din bekants narkotikabrott ska bedömas som ringa. (1 § 1 st p.6 och 2 § narkotikastrafflagen, NJA 2014 s. 658)DagsböterVid ringa narkotikabrott är straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader. Här kommer domstolen att göra en bedömning för att få fram ett straffvärdet. Utan att ha alla omständigheter i fallet, är min bedömning att mycket talar för att det blir dagsböter. Detta på grund av att mängden narkotika inte är särskilt stor och att din bekant inte är straffad sedan tidigare. Hur mycket det blir i dagsböter kan jag dock tyvärr inte uppskatta, men det högsta beloppet din bekant kan få i böter är 1 000 kr/dag i 150 dagar, dvs 150 000 kr. (2 § narkotikastrafflagen, 25 kap 1 och 2 §§ brottsbalken)SammanfattningPrecis som du skriver, kommer detta förmodligen att anses vara ett ringa narkotikabrott med dagsböter som påföljd. Detta är dock min bedömning utifrån de omständigheter som framkommer i frågan, domstolen kan göra en annan bedömning beroende på vilka omständigheter som läggs fram under rättegången. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till offentlig försvarare och bruk av narkotika i Holland

2017-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk samt drograttfylla.Eget bruk kan jag ta, visserligen har jag aldrig brukat i Sverige utan i Amsterdam.Hur jag kunde visa positivt på blodprov har jag inte en susning om då jag inte hade brukat cannabis på ca en vecka. Jag får tydligen ingen advokat i detta förhör, och undrar vad jag ska göra? Vet inte hur jag ska förklara blodet.Jag har nederländska pass.... att jag använder det i Holland varför ska jag straffas för det i Sverige. Polis har också mishandlet mig i bilen.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag uppfattar det som att du har två frågor- 1. När har en person rätt till en försvarare 2. Hur kan jag åtalas för ett brott som begåtts i Holland?För att besvara din första fråga så regleras en persons rätt till försvar i rättegångsbalken 21:3a§ och stadgar,"3a § Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.Offentlig försvarare skall därutöver förordnas1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Om den misstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall inte vid sidan av denne någon offentlig försvarare förordnas."Som du då kan lista ut så finns det en rätt för en misstänkt som är anhållen eller häktad att bli förordnad en offentlig försvarare ifall personen begär det. Det är tingsrätten som förordnar om detta. Eftersom du i dagsläget inte är varken anhållen eller häktad så kan du inte stödja en begäran på denna punkt, inte heller nästa mening ger dig en rätt till försvarare eftersom lägsta straffet för narkotikabrott är lägre än 6 månader i fängelse. Fortsätter vi till andra stycket kan vi läsa att utöver stycke 1 kan ha rätt till en offentlig försvarare ifall det finns ett behov med hänsyn till alla omständigheter och utredningen i brottet.För att besvara din nästa fråga hur du kan åtalas för ett brott som begåtts i holland så tar vi avtamp i brottsbalkens 2 kap. I 2:2§ BrB stadgas att ifall du är svensk medborgare alternativt har din hemvist här i landet och begår ett brott i exempelvis holland så kan du dömas och straffas enligt svensk lag ifall brottet (narkotikabruk som du beskriver) är straffbelagt i det landet i fråga. Ifall det inte är straffbelagt, i Holland, att bruka narkotika uppfylls inte kravet på dubbel straffbarhet och du bör inte således kunna dömas för bruket som skedde i Holland. Jag kan tyvärr inte ge dig något klart svar utan klara frågor samt alla omständigheter i just ditt fall. Jag hoppas däremot att jag givit dig vidare klarhet i ämnet och har du några frågor så kan du kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Med vänliga hälsningar,

Vad kan straffet bli?

2017-12-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag hade 2.2 kg hasch hemma. Polisen hittade det och jag greps och arresterades. Dessa 2.2 kg var avsedda för eget bruk (för mig själv och inte för försäljning). Jag förklarade detta för polisen som trodde att det var avsedd för försäljning. Jag förklarade att jag har haft ett missbruk på hasch i ca 10 år nu. Efter 2 dagar i arresten blev jag släppt. De beslagtog min mobil och dator och all elektroniskt som jag hade hemma för att se om det fanns något som visade på att jag skulle sälja (vilket det inte gjorde). Nu undrar jag, blev jag släppt för att de antagligen trodde på mig? Jag erkände allt direkt och berättade allt som de ville veta, att jag köpt det med egna pengar och det var avsedd för mig själv. Dessutom så jobbar jag och studerar samtidigt. De kommer inte hitta något som tyder på att jag ville sälja vidare vilket är det rätta ironiskt nog men jag kan förstå att de misstänker att 2.2 kg är avsedd för försäljning. Min fråga är, vad kan straffet bli? Jag har missbruk och så, har jobb och studerar samtidigt. Kan jag slippa fängelse och t.ex. få villkorlig dom eller något liknande? Jag är inte ungdom. Jag är över 25 år.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagenDet är olagligt att inneha narkotika, även om man har ett missbruk och innehavet är avsett för eget bruk. (Narkotikastrafflagen 1 § första stycket, sjätte punkten). - Straffet för ringa narkotikabrott (mild grad) är böter eller fängelse i högst sex månader. (Narkotikastrafflagen 2 §).- Straffet för narkotikabrott (normalgrad) är fängelse i högst tre år. (Narkotikastrafflagen 1 § andra stycket).- Straffet för grovt narkotikabrott (grov grad) är fängelse i lägst två år och högst sju år. (Narkotikastrafflagen 3 § första stycket). Om narkotikabrottet anses vara synnerligen grovt så är straffet fängelse i lägst sex år och högst tio år. (Narkotikastrafflagen 3 § andra stycket).Hur bestämmer domstolarna straffet?När domstolen ska bestämma ett straff för ett narkotikabrott så brukar de titta på hur farlig just den narkotikasorten som det rör sig om är. Innehav av hasch bedöms på samma sätt som narkotikasorterna marijuana och cannabis. Cannabis är en narkotikasort som bland annat bedöms vara mindre farlig än amfetamin och avsevärt mindre farlig än kokain och heroin.Domstolarna har vissa riktlinjer (se sida 25 i dokumentet) för vilket straff som de brukar döma ut vid narkotikabrott. Straffet varierar beroende på vilken typ av narkotika som det handlar om och hur stor mängden är. Straffet för 2,5 kg hasch ligger på 2 års fängelsestraff. I ditt fall så hade du 2,2 kg hasch i innehav för eget bruk. Så om man talar om straffskala så kan man säga att det rör sig om 1,5 - 2 års fängelsestraff. Det rör sig alltså uppenbarligen om ett narkotikabrott av normalgraden. (Narkotikastrafflagen 1 § andra stycket).Omständigheter som kan påverka straffetDe omständigheter som kan påverka ett brotts straffvärde nämns i bland annat brottsbalken 29 kap. 2 § och 3 §. Omständigheterna kallas för "försvårande omständigheter" och "förmildrande omständigheter".Med försvårande omständigheter menas sådana omständigheter som talar för att brottet ska ha ett högre straffvärde (dvs. högre straff). Om polisen exempelvis skulle hitta underlag som tyder på att narkotikan var avsedd för försäljning så skulle detta räknas som en försvårande omständighet. (Brottsbalken 29 kap. 2 § sjätte punkten). Detta innebär att försäljning av narkotika (narkotikastrafflagen 1 § första stycket, femte punkten) har ett högre straffvärdet än innehav av narkotika för eget bruk (narkotikastrafflagen 1 § första stycket, sjätte punkten). Försäljning av narkotika kan alltså ge ett högre straff än innehav av narkotika för eget bruk.Med förmildrande omständigheter menas sådana omständigheter som talar för att brottet ska ha ett lägre straffvärde (dvs. lägre straff). Om ditt missbruk exempelvis skulle anses vara en psykisk störning som gjort att du inte kunnat inse konsekvensen av ditt handlande eller att du inte kunnat kontrollera/anpassa ditt handlande så skulle detta räknas som en förmildrande omständighet. (Brottsbalken 29 kap. 3 § första stycket, andra punkten) Jag är inte helt säker på om missbruksproblematik anses vara en psykisk störning, men det kan alltid vara värt att känna till att detta är en omständighet som kan förmildra straffet.Andra omständigheter som kan påverka straffetDet framgår av din fråga att du är över 25 år. Det här betyder att du kommer att betraktas som vuxen och att det inte går att förmildra straffet pga. att du är för ung (under 21 år). Det framgår däremot inte av din fråga om detta är det första brottet som du har begått. Om det är första gången som du begår ett narkotikabrott så kommer detta att beaktas i syfte att göra ditt straff mildare. Domstolarna brukar vara "snällare" mot förstagångsförbrytare i de flesta fall. Ifall du har erkänt brottet och visar ånger över det så kan det också räknas till din fördel och förmildra straffet. (Brottsbalken 29 kap. 5 § första stycket, femte punkten). Ifall du däremot har begått narkotikabrott tidigare och detta inte är första gången så kommer detta att beaktas som en anledning att inte göra straffet mildare eftersom du har återfallit i brottslighet och inte "lärt dig av dina tidigare misstag". (Brottsbalken 29 kap. 4 § och brottsbalken 30 kap. 4 §).Du skriver även i din fråga att du studerar och att du har ett jobb. Om straffet för narkotikabrottet kommer att innebära att du blir avskedad från ditt jobb så ska domstolen att beakta detta i syfte att förmildra straffet. (Brottsbalken 29 kap. 5 § första stycket, sjunde punkten).Arresten - "Varför släppte de mig?"Jag känner att jag inte direkt kan svara på din fråga angående anledningen till varför du blev släppt från arresten. Det känns dock som att polisen är den som borde ha någon tydlig motivering till varför de tog beslutet att släppa dig fri. Jag kan dock tänka mig att anledningen till varför de släppte dig från arresten kan vara på grund av att en person som blivit gripen endast får sitta i arresten i högst tre dygn efter gripandet. Därefter måste polisen besluta om den gripne ska släppas eller häktas. Eftersom du blev släppt så tyder detta på att polisen inte kände att de behövde häkta dig. Du har ju bidragit till utredningen genom att vara ärlig och samarbetsvillig. Polisen har heller inte kunnat hitta något som tyder på att du hade tänkt sälja narkotikan. Detta kan ha gett polisen en uppfattning om att du inte kommer att rymma eller på något sätt undanröja bevis. Så, det här kan nog vara anledningen till varför de släppte dig från arresten om jag får gissa.Hur blir det i ditt fall? Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur domstolen exakt kommer att döma i ditt fall. Men jag vet att de i första hand kommer att försöka undvika att döma dig till fängelse eftersom det här är en princip i svensk straffrätt. Domstolen försöker alltid se över om de kan döma en person till något annat straff än fängelse. Så fängelse diskuteras ofta i sista hand. (Brottsbalken 30 kap. 4 §).Både när det gäller villkorlig dom och skyddstillsyn så ska domstolen bedöma hur stor risken är att du kommer återfalla i brottslighet. Domstolen kan enbart döma dig till villkorlig dom eller skyddstillsyn ifall de bedömer att du inte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden måste alltså bidra till att du avhåller sig från fortsatt brottslighet. Om påföljden inte kan bidra till detta så kommer fängelse att tas upp som alternativ påföljd. (Brottsbalken 30 kap. 7 § och 9 §). Ibland kan villkorlig dom och skyddstillsyn förenas med böter eller samhällstjänst.Skyddstillsyn är bland annat en sådan påföljd som man anser att domstolen ska döma till istället för fängelse ifall det visar sig att narkotikabrottet har begåtts pga. den tilltalade har missbruksproblematik och behöver vård. Du måste i det fallet gå med på att få vård och behandling mot ditt missbruk. (Brottsbalken 30 kap. 9 § andra stycket, tredje punkten). Du kan ha rätt till en offentlig försvarare i vissa fallEn person som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare. I samband med att du blir delgiven misstanke om brott så kan du begära att få en offentlig försvarare. Du har även rätt att begära den försvarare/advokat som du själv önskar. En ansökan om offentlig försvarare ska göras hos domstolen. Det är också domstolen som bestämmer om du ska få en offentlig försvarare eller inte. I vissa fall har man inte rätt till en offentlig försvarare. Det är när man till exempel är misstänkt för brott som enbart leder till böter eller fängelse i mindre än 6 månader, till exempel om man är misstänkt för ringa narkotikabrott. Man kan dock alltid anlita en privat försvarare i dessa fall. (Rättegångsbalken 3-3 a §§).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur påverkar ringa narkotikabrott mitt körkort?

2017-11-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, va på krogen för ett tag sen och fick i mig nå pulver.. polisen tyckte jag såPåverkad ut så dom tog in mig på pissprov! då dom hitta dom amfetamin, cocain i blodet!Vad är det för straff för det? Kan dom ta mitt körkort? Hade inget på mig bara i kroppen.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UrinprovetRegler kring vad som utgör narkotikabrott hittar du här.Du beskriver att du lämnat ett urinprov hos polisen som visat positivt för amfetamin och kokain. I och med att båda dessa ämnen utgör narkotiska preparat, kan du bli dömd för ringa narkotikabrott, enligt 2§ narkotikastrafflagen. Straffet för ringa narkotikabrott är lägst böter och högst fängelse i sex månader. Utifrån din beskrivning skulle jag bedöma att chanserna för att enbart bestraffas med böter som goda.KörkortetRegler om återkallelse av körkort hittar du i körkortslagen (KörkL). Ett körkortsingripande kan göras med anledning av brottslig gärning, enligt 5 kap. 1§ KörkL. Vad som krävs för återkallelse av ett körkort regleras i 5 kap. 3§ KörkL. Enligt punkt 5 i samma paragraf kan Transportstyrelsen återkalla ett körkort om körkortsinnehavaren på grund av nykterhetshänseende inte bör inneha ett körkort. Med detta sagt, har Transportstyrelsen möjlighet att återkalla ditt körkort förutsatt att du blir dömd för ringa narkotikabrott. Det är dock svårt för mig att bedöma chanserna för att detta kommer att inträffa; Transportstyrelsen gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall.Skulle det vara så att ditt körkort blir återkallat, beslutas det om en s.k. spärrtid för ditt körkort, dvs hur lång tid som ska löpa innan de får utfärda ett nytt körkort till dig. För ringa narkotikabrott kan den spärrtiden vara lägst en månad och högst tre år, enligt 5 kap. 6§ KörkL.Om du behöver mer hjälp, tveka inte att höra av dig till vår telefonrådgivning!Telefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Lycka till!Vänligen,