Att få besöka någon i häktet

2017-09-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min son är häktad för en vecka sen med restriktioner på grund av narkotika ,jag vill veta om man kan träffa honom
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din son har möjlighet att ta emot besökare, om Kriminalvården tycker att besöket är lämpligt. Det är alltså helt upp till Kriminalvården om han får ta emot besök. Din son måste ansöka om tillstånd för att du ska få besöka honom. Mer information om detta finner du här.Lycka till!

Hot om misshandel, vad är det för brott?

2017-09-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag blir utsatt för en misshandel. En person som bevittnar detta försöker ingripa men blir bortmotad och hotad att om hen ingriper så kommer hen också bli misshandlad. Vad har då den personen som motar bort och hotar då begått gör brott? Straffskala på det?Vänligen
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Agerandet skulle kunna klassas som olaga hot. Detta eftersom det har hotats med en brottslig handling, men observera att det också krävs att det varit i syfte att få den drabbade att känna allvarlig fruktan för sin säkerhet samt att den drabbade uppfattat det som allvarligt. Skulle hotet klassas som olaga är straffskalan böter eller fängelse i max ett år. (se 4 kap 5 § brottsbalken, här)Om detta skulle ha skett, tveka inte att polisanmäla händelsen. Antingen genom att gå till närmsta polisstation eller ringa 114 14. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utländska körkort kan användas i ett år i Sverige

2017-09-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Är Amerikansk medborgare och har kört i Sverige med mitt Amerikanska körkort samt internationella permit / tillstånd.Jag körde 60km/h på en 30km/h väg.Fick en böter samt så tog Svenska Polisen mitt utländska körkort som sedan skickats in till Transportstyrelsen.När jag skaffade mitt internationella permit i USA så sa dem att jag får köra med den i Sverige alltså att jag bara får köra ett år med mitt amerikanska från och med att jag är folkbokförd i Sverige. Men med mitt internationella tillstånd skulle jag enligt myndigheter i Usa få köra längre tid i Sverige.Jag har fått böter, väntas en spärrtid i Sverige dessutom på 1-3månader. Men jag är orolig nu ifall detta kan räknas som olovlig körning under Svensk lag?MvhSM
Rebecca Axelsson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Utländska körkort är giltiga i Sverige i ett år från att man folkbokfört sig i Sverige (se 6 kap. 2 § 2 st. i körkortslagen). Om du har varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år så är alltså körkortet inte giltigt här längre. Att köra bil utan ett giltigt körkort är olovlig körning (se 3 § trafikbrottslagen). Det här innebär att det är olovlig körning att köra med ett amerikanskt körkort när man varit folkbokförd i Sverige längre än ett år.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Finns det en civilkuragelag i Sverige?

2017-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En person ligger livshotande skadad på marken och hittas av en förbipasserande. Den skadade personen ber den förbipasserande Om hjälp att ringa efter ambulans, men den förbipasserande gör inte detta och lämnar den skadade. Senare dör den skadade personen pga. förblödning. Kan den förbipasserande då misstänkas för vållande till annans död genom underlåtenhet? Såvitt jag har förstått det juridiska i Sverige är det väldigt sällan någon misstänks för underlåtenhet i att hjälpa någon som är skadad. Finns det några kända fall i Sverige som påminner om det jag beskrivit?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Det du beskriver tycker jag låter som en allmän civilkuragelag som vi i dagens Sverige inte har. Ett exempel på en sådan är den norska § 387 (Almindelig borgerlig straffelov av 22 mai 1902 nr.10) som lyder såhär:§ 387 1st - Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre,1.efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller2.gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.2 st - Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.Vi har i vissa delar av den svenska rättsordningen som påminner om det du skriver. Exempelvis är det brottsligt 6:2+3§§ Föräldrabalken att, den som har vårdnaden om ett barn, inte hjälper barnet ifall denne befinner sig i livshotande fara. Vi har också en bestämmelse i trafikförordningen som lyder:”trafikant som med eller utan skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen” samt i ”mån av förmåga […]hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder” vilken är inte direkt straffsanktionerad.Ifall du är intresserad av anledningarna till varför vi inte i dagsläget har en civilkuragelag kan du läsa svaret av Farhad Niroumand här på Lawline [länk till svaret].Jag hoppas att jag har gett dig ett svar på frågan och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se. Mvh,

Fråga om tagande vid självscanner

2017-09-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en person scannar in varor i själv scanning och sedan scannar ur varorna men inte lägger tillbaka dom och lämnar sedan butiken Ringa stöld eller bedrägeri ?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) anses man vara ansvarig för stöld om man olovligen tar något som tillhör annan med uppsåt att göra saken till sin och att detta innebär skada för annan. Man gör sig ansvarig för stöld om man lämnar en butik genom "självscannern" utan att ha betalat för varorna man taget (eftersom man "avscannat" dem). Är värdet på varorna man tagit i butik under 1 000 kr lär man bli ansvarig för ringa stöld, enligt 8 kap 2 § brottsbalken. Bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken är ett brott som går ut på att man genom vilseledande förmår annan att göra eller underlåta att göra något, som innebär en förmögenhetsöverföring (att den som blir vilseledd lider ekonomisk skada och den som bedrar får en ekonomisk vinning). Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga. Hälsningar

Vad ska jag göra åt mitt ex som inte slutar kontakta mig?

2017-09-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejMitt ex terrar mig med sms var och varannan månad med att jag ska byta mitt efternamn eftersom det är hennes. Sist jag kollade så är det över 700 Pers i sverige som har detta efternamn.Vad kan jag göra för att få slut på denna terror
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Jag förutsätter att du har tagit kontakt med personen i fråga och bett henne att upphöra med sitt beteende. Det ska sägas att man inte kan ha "rätt" till ett efternamn på så sätt att man kan tvinga någon som bär det att byta till ett annat namn. Om ni har varit gifta så har ni ju dessutom gjort en överenskommelse om att du ska ta hennes namn, och hon kan inte tvinga dig att byta till det du hade innan.Du kan, om du känner för det, göra en polisanmälan genom att ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstation. Brottet som främst kan komma i fråga är ofredande. Kom ihåg att det är bra om du har sparat meddelandena som du har fått. I vissa fall kan åklagare också besluta om kontaktförbud enligt en speciell lag om det, men det är höga trösklar för att nå upp till ett besöksförbud. I lagens 1 § står att "Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid", så det blir eventuellt svårt i ditt fall. Men om du har försökt lösa situationen och det inte hjälpt kan du alltid göra en anmälan om du tycker att det känns motiverat. I första hand bör du dock försöka prata personen till rätta, om det är möjligt.

Vad kan jag göra åt felaktigt indragen läkarlegitimation?

2017-09-20 i Övriga brott
FRÅGA |En jurist vid IVO har tagit min läkarlegitimation på falska grunder.
Felix Sjöberg |Hej,om du upplever att din läkarlegitimation felaktigt blivit indragen bör du först och främst överklaga beslutet. Det bör framgå av beskedet som du fått hur du ska göra för att överklaga.I annat fall kan du göra en polisanmälan om tjänstefel, då det är myndighetsutövning när din legitimation dras in så att du inte längre får arbeta som läkare. Då kan ansvarig person dömas till ansvar för brottet, men det är värt att notera att detta i sig inte gör att du får tillbaka legitimationen, utan ett ärende måste också så att säga gå förvaltningsvägen för att du ska få den tillbaka. Du kan göra en polisanmälan antingen genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14, och för anmälans skull är det bra om du har koll på handlingarna och kan ge så mycket information som möjligt om omständigheterna.

Vilket brott aktualiseras när någon förstör annans staket?

2017-09-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vilket brott begår personen, kan jag anmäla honom?Vi har satt upp ett staket på vår gräsmatta längs en gångväg för att det ofta finns förbipasserande som genar över gräsmattan och förstör gräset. Sedan en tid tillbaka så har en okänd person regelbundet sparkat ned staketet och det har gått så långt att denne person har brutit av delar av det och vält/kastat det mot vår fasad.Jag har (olovligen) satt upp en dold kamera som nu fångade personen på bar gärning, vad kan jag göra med materialet? Kameran filmar vår inhägnade mark, dock så ser man en bit av gångvägen (dit allmänheten har tillträde).Tack för svar.
Charlotta Nermark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att förstöra annans staket kan utgöra skadegörelseOm en person förstör någon annans staket kan personen göra sig skyldig till brottet skadegörelse (Brottsbalken 12:1). Skadegörelse är när en person har skadat eller haft sönder din egendom. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott varför det krävs uppsåt hos gärningspersonen för att personen ska bli dömd. Det framstår som att personen avsiktligt sparkat ned/brutit sönder ditt staket och därför kan man i detta fall säga att personen agerat uppsåtligt.Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år eller vid grova brott upp till sex år. Du kan göra en polisanmälan för skadegörelse till Polisen via telefon - 114 14. Det kan krävas tillstånd för att kameraövervaka platser där allmänheten har tillträdeReglerna för kameraövervakning hanteras i kameraövervakningslagen. Det krävs i regel tillstånd för att kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndet söker man hos länsstyrelsen. Om man inte följt reglerna kan man i vissa fall dömas till böter eller fängelse (kameraövervakningslagen 45§).Kamerainspelningar får användas som bevismaterialI svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering (rättegångsbalken 35:1). Principerna innebär att man i princip får åberopa vad som helst som bevis och att domstolen värderar detta bevis fritt. Kameramaterialet får därför användas som bevis i en eventuell rättegång även om kameraövervakningen skulle ha skett i strid med kameraövervakningslagen. Sammanfattningsvis kan du polisanmäla personen för skadegörelse och vid en eventuell rättegång får kameramaterialet användas som bevis. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning