Straffmätning för rattfylleri

2016-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag blev i början av sommaren stoppad av en polisbil på grund av att jag körde ner i ett dike på en mindre landsväg ute på landsbygden, där det varken finns mycket människor och bilar som passerar. När jag körde ner i diket, körde jag på en vägskylt som gick sönder. Polisen misstänkte att jag hade kört rattfull, så jag fick ta ett blodprov. Jag har fått svar ifrån blodprovet och det visade att jag hade 1.3 promille i alkohol i blodet. Jag väntar fortfarande svar från domstolen, på att komma på förhör. Vilket straff kan jag tänkas få? Jag är 24 år och min prövotid har gått ut och jag är tidigare inte straffad
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är troligt att, med hänsyn till den relativt höga promillehalt som du hade i blodet, en domstol dömer för grovt rattfylleri (gränsen till grovt brott går vid 1 promille) i ditt fall om åklagaren lyckas bevisa att du begått brottet. Grovt rattfylleri, enligt 4 a § lag om straff för vissa trafikbrott, har straffskalan fängelse högst två år. Straffvärdet för normala fall av grovt rattfylleri har enligt högsta domstolen bedömts vara fängelse en månad, se NJA 2002 s. 653. Därutöver kan omständigheter som att promillehalten var mycket hög, eller att körningen av fordonet varit förenat med stor fara för andras hälsa höja straffvärdet. Lika väl kan omständigheter som att fara för andras hälsa var ringa eller liknande verka i sänkande riktning på straffvärdet. I ditt fall, med ledning av den knappa informationen du återgett, torde det röra sig om ett normalt fall av grovt rattfylleri, som varken har högt eller lågt straffvärde. Uppskattningsvis fängelse en månad. Eftersom att du är över 21 år kommer domstolen inte att ge dig sk. "ungdomsrabatt" enligt 29 kap. 7 § brottsbalken.I vanliga fall krävs det ett straffvärde om fängelse ett år för att fängelsepåföljden ska väljas istället för villkorlig dom förenat med böter eller skyddstillsyn. Detta behöver dock inte gälla om brottslighetens art talar för fängelse, alltså om det begångna brottet är ett "artbrott", se 30 kap. 4 § 2 st brottsbalken. Grovt rattfylleri är ett sådant artbrott som normalt brukar föranleda ett kortare fängelsestraff. Om straffvärdet bedöms som fängelse en månad i ditt fall blir således troligen påföljden just det.Mitt råd är att, om du blir dömd, samtycka till att domstolen kan döma dig till villkorlig dom/skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. Om du gör det är det större chans att du slipper ett frihetsberövande. Domstolen kan dock bara döma dig till samhällstjänst om du samtycker.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.Vänligan

Extra kontrollavgift för släp?

2016-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Får man 2 st kontrollavgifter när man felparkerar bil med kärra eller räknas det som ett ekipage?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här, får kontrollavgift tas ut på felaktigt parkerade fordon. Med fordon avses enligt 2 § 1 p fordon som är upptagna i vägtrafikregistret. Enligt 6 § 1 p lag (2001:558) om vägtrafikregister, se här, förs det i vägtrafikregistret in uppgifter om motordrivna fordon och släpfordon. Detta tyder alltså på att det skulle vara möjligt att ta ut kontrollavgift på både drivande fordon och släpfordon. I brist på praxis så är rättsläget är dessvärre oklart. Däremot råder jag dig att titta på parkeringsbolagets hemsida eller villkor för information. Vissa företag nämner specifikt att det räcker att köpa en parkeringsbiljett för bil med kärra, vilket också verkar vara det vanligaste.Med vänliga hälsningar

Olovlig avlyssning som bevis i rätten

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har ett litet dilemma. En bekant till mig ligger i vårdnadstvist med sin fd flickvän. Nu har dom varit upp i tinget igen och där spelade hon upp en inspelning från hennes telefon där hon spelat in ett samtal med min 10 åriga dotter. Hans dotter och min dotter är kompisar. Är detta ens laglig jag har inte givit tillstånd till detta. Hur kan hon få spela upp det i rätten överhuvudtaget? Ingen har informerat mig om att det fanns inspelade samtal med min dotter. Kan jag göra en anmälan och under vilken kategori?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att olovligen spela in telefonsamtal är ett brott mot frihet och frid, brottsrubriceringen är olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Det som är kriminaliserat som olovlig avlyssning är både avlyssning och inspelning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det är dock endast olovligt att spela in ett samtal där man själv inte deltar.Om huruvida du kan anmäla din väns f d flickvän för olovlig avlyssning beror således på om det är hon själv eller hennes dotter som spelat in samtalet och om den som spelat in samtalet deltar i samtalet eller inte. I Sverige råder vidare fri bevisprövning, 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K35P1S1). Det innebär att rätten har att pröva all bevisning som läggs fram i ett mål, oavsett hur bevisningen uppkommit. Även om din väns f d flickvän skulle ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning när hon spelat in samtalet kan det således användas som bevis i rätten. Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid snatteri

2016-07-28 i Påföljder
FRÅGA |Om man blivit tagen för snatteri/ stöd av matvaror( vet inte hur det kommer att klassas) Värde var ca 250:-. Erkände för polisen och de pratade nåt om strafföreläggande. Vad betyder detta? Får man dagsböter? Personen har i princip ingen riktig inkomst då hen vårdar sitt svårt sjuka barn. Har ca 4000 efter skatt i vårdbidrag + bostadsbidrag? underhåll och hen är försörjningspliktig till 1 barn. Inkomster täcker knappt hyra, fasta kostnader, mediciner och mat. Är helt "ren" tidigare och har aldrig begått något slags brott. Vad brukar bli påföljden när man gjort nåt sådant?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld av matvaror i en butik, till det värde du uppger, anses vara ringa, NJA 2009 s. 586. Brottsrubriceringen bör därför bli snatteri, 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1) Åklagaren kan besluta att utfärda ett strafföreläggande för brott där påföljden inte kan bli annan än böter eller villkorlig dom, 48 kap. 4 § 1-2 st. rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K48P4S1). Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret, men åklagaren väcker inte åtal och det hålls därför inte heller någon rättegång.Den som får ett strafföreläggande har en viss tid på sig att godkänna eller bestrida föreläggandet. Strafföreläggande godkänns genom att personen svarar på föreläggandet och erkänner gärningen och godtar straffet som anges i föreläggandet, 48 kap. 9 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P9S1). Man kan också godkänna föreläggandet genom att betala in beloppet som är angivet på det bifogade inbetalningskortet, 48 kap. 11 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P11S1). Om föreläggandet bestrids kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätt.Påföljden kan bestå av penningböter, dagsböter eller villkorlig dom. Penningböter bestäms, utan att hänsyn tas till personens inkomst, till ett belopp mellan 200 kr och 4000 kr, 25 kap. 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P3S1). Antalet dagsböter bestäms utifrån hur allvarligt brottet är och kan till antalet vara minst 30 och högst 150, 25 kap. 2 § 1 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1). Dagsböternas storlek bestäms utifrån personens inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet och kan variera mellan 50 kr och 1000 kr, 25 kap. 2 § 2 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S2). Villkorlig dom eller villkorlig dom förenad med böter får föreläggas genom strafföreläggande om det är uppenbart att domstolen skulle döma till sådan påföljd, 48 kap. 4 § 2 st. RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P4S2).Du kan läsa mera om strafföreläggande på åklagarmyndighetens hemsida, https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/aklagarens-roll1/atalsbeslutet/strafforelaggande/Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tankar om brott

2016-07-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag och en vän har en diskution gällande en fråga kring lagen.Frågan är kort och gott: är en tanke olaglig.tillex: du sitter hemma och filosoferar och kommer in på ämnet bankrån.dina tankar driftar iväg och du utspelar ett helt bankrån i ditt huvud.du kommer aldrig agera på dessa tankar du kommer aldrig göra någon förberedelse utan allt det var, var tankar.har man då begått ett lagbrott rent juridiskt?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Inom straffrätten gäller den så kallade legalitetsprincipen som betyder ”inget straff utan lag”. Det innebär att om det inte finns någon lag som kriminaliserar ett ”beteende” (så som att göra något eller tänka något) så är det inte heller olagligt. Att tänka på ett rån eller liknande är inte olagligt bara av den anledningen att förberedelse eller ett försök till rån skulle vara olagligt. Det finns ingen lag som kriminaliserar tänkande.Vänligen,

Vem får läsa ens e-post?

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vem får läsa mina mail
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren får dock inte läsa arbetstagarens privata e-post, inte ens på jobbets e-postkonto, såvida det ej finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens.Utanför arbetsgivarens rätt reglerar brottsbalken (BrB) 4 kap. dessa fall, se här.Att olovligen läsa en annan persons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga.Om någon olovligen läser annans e-post eller sms så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (BrB 4 kap 9 c§).Med vänliga hälsningar

Gallring ur belastningsregistret

2016-07-29 i Påföljder
FRÅGA |Jag är,dömd för grovt rattfylleri 2012. Inget fängelse, 500kr böter, lekmannaövervakare 1 år samt deltagande av frivårdsprogram under 1 år. Under den tiden och efter har jag gått på behandling hos Beroendecentrum, där jag också lämnar prover för att få körkortstillstånd. Mina prover är ok, men jag har ännu inte fått mitt tillstånd.Hur länge kommer jag att finnas kvar i person/belastningsregistret?Tacksam för svar
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du dömts till skyddstillsyn med föreskrift om behandlingsprogram. En sådan dom tas bort ur belastningsregistret tio år efter domen. Det finns en särskild lag, Lag om belastningsregister, i 17§ kan du läsa om när olika typer av straff tas bort ur registret.

Vilka lagar gäller utomlands?

2016-07-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Måste man som svensk följa svenska lagar när man är utomlands? Alltså om man gör något som är lagligt i det landet man är i. Ex köper sex i thailand. Gäller lagarna i landet man är i eller gäller fortfarande svenska lagar?!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 2§ 1 stycket Brottsbalken (BrB) stadgas att brott som är begångna utomlands döms enligt svensk lag och vid svensk domstol om det är en svensk medborgare som begått brottet. Det finns dock ett krav på dubbel straffbarhet vilket innebär att det krävs att gärningen även är ett brott i det land som gärningen begåtts för att 1 stycket ska gälla. Som svensk medborgare utomlands ska man alltså följa de lagar som gäller i det landet där man är, bryter man mot dessa lagar och gärningen även är ett brott enligt svensk lag ska man som svensk medborgare dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol. Om köp av sex i Thailand inte är ett brott enligt thailändsk lag och en svensk medborgare gör detta kan han inte dömas enligt svensk lag då det krävs att gärningen är ett brott även på gärningsorten (alltså i detta fall Thailand) för att svensk domstol ska kunna döma personen för något brott. Att nämna är dock att det finns vissa undantag från regeln om dubbel straffbarhet som stadgas i 2 kap 2§ 4 stycket BrB där svensk domstol får döma en person som begått brott utomlands trots att det inte är ett brott på gärningsorten. Exempel på brott då denna undantagsregel är tillämplig är, om offret är under 18 år: våldtäkt, köp av sexuell handling av barn och koppleri.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning