Hets mot folkgrupp

2018-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Det har ju blivit hårdare klimat på nätet och många döms till hets mot folkgrupp. Nu till min fråga, är det brottsligt att ifrågasätta en religion, som t ex islam eller kristendomen? Vad jag vet så ska det inte vara detta, men jag läser i artiklar att många blir dömda ändå eller har personen yttrat sig samtidigt mot en folkgrupp? Tacksam för svar
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regleringen om hets mot folkgrupp återfinns i 16 kap. 8 § brottsbalken: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.I lagrummets andra stycke regleras grovt brott. När man talar om brottet hets mot folkgrupp så måste det relateras till den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet som följer av regeringsformen och innebär frihet för var och en att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp utgör en inskränkning i yttrandefriheten och innebär att yttrandefriheten inte kan åberopas som skydd för yttranden som hotar eller uttrycker missaktning för viss folkgrupp. För att det ska röra sig om brottet hets mot folkgrupp krävs att tre rekvisit (krav) är uppfyllda:1. Gärningen ska ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids2. Gärningen ska bestå i hot eller uttryck för missaktning3. Gärningen ska slutligen avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Rekvisit 1: Vad som i bestämmelsen sägs om meddelande ger utrymme för en förhållandevis vidsträckt innebörd enligt Högsta domstolens dom i NJA 1996 s. 577. Meddelande bör kunna ske, förutom genom muntlig eller skriftlig framställning, också t.ex genom bilder eller konstnärlig framställning; även åtbörder (dvs gester/rörelser) har ansetts kunna innefatta ett budskap och därmed utgöra ett meddelande. HD konstaterade att bärande av märken och emblem kan innefatta ett meddelande, om de förmedlar ett budskap om något förhållande. I tidigare lagstiftning har det krävts att uttalandet gjordes offentligt eller spreds bland allmänheten för att inrymmas under det första kriteriet. I den nuvarande lagstiftningen räcker det att meddelandet sprids. Vad gäller kravet på spridning har Högsta domstolen i sin dom i NJA 1999 s. 702 klargjort att spridning av ett skriftligt meddelande inte förutsätter att en viss större grupp faktiskt tagit del av meddelandet utan det är tillräckligt att det har gjorts tillgängligt för en sådan grupp. Värt att notera är att brottet inte är något målsägandebrott och därför behöver inte de som uppfattat meddelandet tillhöra någon av de skyddade grupperna. Rekvisit 2: Uttrycket "hotar" ska anses inbegripa mer än vad som kriminaliserats som olaga hot eller olaga tvång enligt 4 kap. 4 § respektive 4 kap. 5 § brottsbalken. Uttrycket missaktning infördes genom en ändring i lagstiftningen om hets mot folkgrupp 1970. Innan dess bestod den brottsliga gärningen i hot, förtal eller smädelse. Syftet med ändringen var att utvidga det straffbara området och att låta även andra kränkande uttalanden än sådana som kan bedömas som förtal eller smädelse bli straffbara. I förarbetena till lagändringen uttalades att det för straffbarhet borde räcka att ett uttalande om till exempel en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Det framhålls dock också att det inte var meningen att omdömen som inte överskred gränserna för saklig kritik av viss folkgrupp skulle falla inom det straffbara området (se Högsta domstolens dom i NJA II 1970 s. 531).I samband med den lagändring som skedde år 2003 diskuterades den nuvarande ansvarsbestämmelsens rekvisit "uttrycker missaktning" (se prop. 2001/02:59 s. 21 f.). Detta rekvisit som infördes i lagen år 1970 och har i rättspraxis fått en vidsträckt tillämpning, vilket måste kunna sägas ha varit lagstiftarens tanke då syftet var att utvidga det straffbara området. Exempel på den vidsträckta tillämpningen kan man se i t.ex. NJA 1982 s. 128 där en skylt som förbjöd "zigenare" att beträda en campingplats var att betrakta som ett meddelande som gav uttryck för missaktning. Genom förbudet att beträda campingplatsen, vilket enligt texten på skylten riktade sig till zigenare överlag, uttrycktes indirekt ett omdöme om zigenares egenskaper och uppträdande som måste anses nedsättande för folkgruppens anseende. Det omdömet utgjorde alltså ett sådant uttryck för missaktning som avses i 16 kap. 8 § BrB.Alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur omfattas dock inte, vilket framgått ovan. Uttalanden som inte kan anses överskrida gränserna för en saklig kritik av vissa grupper faller utanför det straffbara området. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Rekvisit 3: De kategorier som skyddas genom bestämmelsen är folkgrupper och andra sådana grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i personernas rastillhörighet, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Bestämmelsen tar alltså sikte på de olika diskrimineringsgrunderna. Detta rekvisit brukar sällan vålla några större besvär. Är det brottsligt att ifrågasätta sin religion? Som framgått ovan är det inte brottsligt att ifrågasätta t.ex. en religion, så länge det rör sig om sakliga argument och saklig kritik. Uttalar man sig nedlåtande om en viss folkgrupp så kan detta inte sägas vara "saklig kritik". I förarbetena sägs att inom det straffbara området faller enbart uttalanden och meddelanden som "fullt klart [...] överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion". Sådana uttalanden som är nedsättande för en grupps anseende eller som förlöjligar en grupp eller ras omfattas emellertid nästan alltid. Att inte hålla med hur en religion ser på vissa saker innebär inte att man gör sig skyldig till hets mot folkgrupp. Inte heller gör man sig skyldig till hets mot folkgrupp om man ställer sig frågande till något inom t.ex. en religion, om man inbjuder till diskussion avseende en viss fråga, eller om man argumenterar för att något inom en religion kan ifrågasättas - detta faller nämligen inom den rätt man har till yttrandefrihet. Det krävs dock att man framför sin kritik på ett saklig och respektfullt sätt. Det får alltså inte röra sig om smutskastning och man får inte uttrycka sådan missaktning som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken. Så sammanfattningsvis har man rätt att ifrågasätta en religion, så länge den kritik man framför är saklig och vederhäftig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Förtal under enskilt åtal samt falsk angivelse/tillvitelse

2018-03-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev polisanmäld för en våldtäkt av en före detta tjejkompis och jag fick komma in på förhör och lämnade DNAprov och allt ( hon anmälde mig dagen efter detta skulle ha hänt och polisen gjorde ett ''rapekit'' på henne) mitt DNA fanns inte på henne eller i henne, så utredningen lades ner då ''Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats''. Jag har ju självklart mått väldigt dåligt under denna tiden av att ens bli anklagad av ett sådant brott , jag har förlorat mycket sömn och gått ner i vikt pga av att jag tappade matlusten under denna tid, allt tog ungefär 6 veckor mellan förhör och svaret på DNAtestet. Min fråga är då: Hon har berättat för sin tjejkompis om vad hon trodde hade hänt, och hon blev också förhörd av polisen och jag vet inte om några andra vet.Kan jag då anmäla henne för förtal?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).FörtalFör en genomgång av förtalsbrottet som sådant och dess undantag rekommenderar jag att du läser ett av mina tidigare svar, se länken. http://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bokEnligt min uppfattning, och utifrån din beskrivning av händelserna, kan din före detta vän genom att ha utpekat dig som brottslig inför andra mycket väl ha gjort sig skyldig till förtal i och för sig. Möjligen, beroende på omständigheterna, skulle hon kunna tänkas ha haft skälig grund för påståendet. Det är även givetvis försvarligt att lämna uppgifter om någons identitet och brottsliga gärning till polisen. Med andra ord är det mycket svårt för mig att avgöra om ett förtalsbrott faktiskt begåtts utifrån vad som framgår av din fråga. Skulle jag tvingas ge ett definitivt svar skulle jag dock tro att det vore svårt för din före detta vän att visa att hon hade skälig grund för att påstå att du utsatt henne för ett brott. I fortsättningen nedan kommer jag utgå från att ett förtalsbrott begåtts, även om jag som sagt inte säkert kan säga att så är fallet.Som regel väcker inte åklagare åtal mot personer som gjort sig skyldiga till förtal enligt 5 kap. 5 § BrB. Istället är huvudregeln att enskilt åtal gäller, det vill säga att målsäganden (den som utsatts för brottet) ska väcka åtal själv. Enligt min uppfattning är det osannolikt att en åklagare skulle anse att ditt fall är av sådan allmänt intresse att allmänt åtal aktualiseras enligt undantagsregeln. Du skulle helt enkelt behöva väcka talan själv. Bestämmelser om detta återfinner du i 47 kap. rättegångsbalken.Falsk angivelse eller tillvitelseDin fråga ger mig inte intrycket att du upplevt att det finns skäl att tro att din före detta vän försöker "sätta dit" dig. Trots det vill jag i all korthet påpeka att om du fått skäl att tro att hon uppsåtligen riktat grundlösa anklagelser mot dig så skulle detta kunna vara en brottslig gärning i form av falsk angivelse eller falsk tillvitelse, 15 kap. 6-7 §§ BrB.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Får poliser ge ut hemliga uppgifter?

2018-03-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en Polis skulle bryta emot sekretessen och fotografera av bilder ifrån "slasken" dvs nedlagda förundersökningar, vad skulle detta medföra? Faktum är att jag kommit över bilder ifrån att någon inom Polisen fotograferat av skärmen ifrån deras "slask" och ifrån mitt Kriminalvårdsregister med daganteckningar från anstalt, sekretessbelagda dokument gällande förflyttningar mellan anstalter etc. Är detta allvarligt? Borde jag kontakta Polisen eller tidningen? Kommer han som gjort detta att förlora sitt jobb?Vad kan det röra sig om för brott?Får man spara ned sekretessbelagda uppgifter på detta sätt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om sekretessRegler om sekretess finns i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och rätten att ta del av allmänna handlingar framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Rätten att ta del av allmänna handlingar framgår av 2 kap. 1 § TF och av 2 kap. 2 § TF framgår det att den rätten bara kan begränsas genom särskild lag och med hänsyn till vissa angivna intressen. Sådana begränsningar, sekretessbestämmelser, finns i OSL och innebär att uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser inte får lämnas ut.Sekretess avseende förundersökningarNär det gäller uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål, även förundersökning som lagts ner, så finns en sekretessbestämmelse i 18 kap. 1 § OSL som innebär att sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften lämnas ut. Gällande nedlagda förundersökningar så finns det sällan ett lika stort intresse att hemlighålla uppgifter som när förundersökningen är pågående. Detta beror på att utlämnande av uppgifter som hänför sig till nedlagda förundersökningar i regel inte anses skadligt om de uppgifter som lämnas ut inte är av generell betydelse för brottsspaning och brottsutredning. Om det finns anledning att anta att förundersökningen kan komma att återupptas kan bedömningen dock bli en annan. Sammanfattningsvis innebär detta att om det inte verkar som att förundersökningen kommer att återupptas och uppgifterna inte har generell betydelse för brottsspaning och brottsutredning så omfattas de förmodligen inte av förundersökningssekretessen och kan därför lämnas ut.Det finns dock även andra sekretessbestämmelser, utöver 18 kap. 1 § OSL, som kan aktualiseras beroende på vad uppgiften gäller. Det innebär att även om en uppgift inte skulle sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § OSL, det vill säga på grund av förundersökningssekretess, så kan den vara sekretessbelagd för att det exempelvis är en känslig uppgift som skyddas av någon annan sekretessbestämmelse som avser att skydda en enskild. Det är nämligen så att 18 kap. 1 § OSL är till för att skydda intresset av att förebygga och beivra brott medan många andra bestämmelser i OSL är till för att skydda den enskildes förhållanden. En sådan bestämmelse är till exempel 35 kap. 1 § p 1 som innebär att sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, som förekommer i utredning/förundersökning om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående till denna lider skada eller men. Om man jämför 18 kap. 1 § OSL och 35 kap. 1 § p 1 OSL så kan man se att huvudregeln enligt 18 kap. 1 § OSL är att sekretess inte gäller medan huvudregeln enligt 35 kap. 1 § p 1 är att sekretess gäller. Skyddet i regeln som skyddar enskilda är därmed starkt. Skulle du eller närstående i detta fall lida skada eller men, kan man sålunda anföra att sekretess bort gälla för dessa uppgifter.Sekretessbrytande bestämmelserÄven om sekretess skulle gälla enligt någon bestämmelse så kan denna brytas om någon sekretessbrytandegrund är tillämplig i det enskilda fallet. Dessa finns huvudsakligen i 10 kap. OSL. Grunderna är många och jag kommer därför inte att räkna upp alla här. En bestämmelse i 10 kap. som ofta kommer på tal när en förundersökning lagts ner är regeln i 10 kap. 3 § OSL som innebär att sekretess inte gäller för den som har rätt till partsinsyn i ärendet. Det framgår inte av fråga om polisen på något sätt varit part i eventuellt mål.Brott?En person som vid myndighetsutövning genom att agera uppsåtligen eller oaktsamt åsidosätter vad han/hon har till uppgift döms enligt 20 kap. 1 § brottsbalken till tjänstefel.Det mest aktuella brottet i fråga är dock brott mot tystnadsplikt. Med det menas att en person röjer någon uppgift som denne är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning (20 kap. 3 § brottsbalken (här)).SammanfattningsvisPolisen ifråga kan möjligen ha gjort sig skyldig till tjänstefel eller/och brott mot tystnadsplikt. Huruvida denne kommer bli av med jobbet har jag svårt att uttala mig mer ingående om, det är istället upp till domstol att avgöra det. Du bör i första hand upprätta en polisanmälan och vill du kontakta tidningen kan du göra det.

Vad krävs för att det ska räknas som våldtäkt?

2018-03-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min kompis har precis fått veta att han har anmälts för en våldtäkt efter en händelse i mitten av januari. Han var på en fest, blev full och på tåget smekte han en tjej som han är bekant till och som tog samma tåg hem i underlivet. Han uppfattade interaktionen som fullständigt frivillig från bådas sida, och säger att hon var lite klängig och även tog lite på honom, men utanför kläderna. Han menar också att hon inte sa nej eller försökte putta bort honom eller något sådant, och inget våld eller hot hände. De var båda fulla, men han menar att hon kunde gå själv etc, och därför tänker jag att hennes berusning inte borde kunnas ses som att hon befann sig i en särskilt utsatt situation. Två andra kompisar var också där, och även om de var fulla anser han att de var vid tillräckligt god sinnesnärvaro för att säga ifrån om de såg att han våldförde sig på henne. Dock vet han ej hur uppmärksamma de var på vad som pågick mellan honom och tjejen. Han är väldigt förvånad att hon anmält honom, och är väldigt ledsen över att hon uppfattade det som en våldtäkt, och därmed har valt att ta detta steg. Jag är väldigt orolig för honom och för att det här misstaget ska förstöra hans liv, så nu undrar jag: hur ser ni på möjligheten att detta går till rättegång, och om det gör det, att han blir dömd?
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagOm jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall din väns agerande kan klassa som en våldtäkt. Du undrar även ifall anmälan kan leda till åtal och ifall han isåfall kan bli dömd. Din fråga handlar om straffrätt och jag kommer i mitt svar utgå ifrån brottsbalken (BrB) , rättegångsbalken (RB) och förarbeten till 6 kap. BrB. Vad är en våldtäkt enligt lag? För brottmål gäller täckningsprincipen vilket innebär att samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i en paragraf måste vara uppfyllda för att döma någon för brottet. Just för våldtäktsbrottet fordras det som subjektivt rekvisit att den misstänkte har begått handlingen med uppsåt, dvs med avsikt till det, se 6 kap. 1 § BrB i kombination med 1 kap. 2 § BrB. När det kommer till de objektiva rekvisiten i paragrafen så gäller följande. Den som genom 1. misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 2. tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det krävs alltså inte verkligt våld utan det kan handla om hot. Hotet behöver inte vara uttryckligt utan kan istället handla om att den misstänkte utnyttjar en situation som för den utsatta framstår som hotande. Det behöver inte heller handla om faktiskt vaginalt samlag utan kan vara en handling jämförlig med samlag. Ett exempel på sådan handling är oralt eller analt samlag. Även införande av föremål eller fingrar har ansetts uppfylla kravet på handling jämförlig med samlagSamma sak gäller din vän med den utsatta 1. genomför en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att 2. otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.Att hon inte sa nej, eller försökte putta bort honom ställs inte som krav i lagen, det kan således trots hennes passiva agerande vara en våldtäkt. Det krävs heller inget våld från din vän, den misstänktes sida. De två andra kompisarna som var närvarande på platsen kommer med stor sannolikhet få vittna om det blir en rättegång eller bli hörda i förhör innan. Detta om de inte har varit medverkande till gärningen, 36 kap. 1 § 2 stycket RB. Särskilt utsatt situationBegreppet ändrades från "hjälplöst tillstånd" år 2013. Detta medförde att allt fler situationer omfattades i praktiken. Det skulle enligt förarbeten bli tydligare att ett passivt agerande av den utsatta kunde räknas som ett våldtäktsbott, se Prop. 2012/13:111. Där framgår också att "Karaktäristiskt för en särskilt utsatt situation är att offret har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp. Bedömningen av om ett offer befinner sig i en särskilt utsatt situation bör grundas på situationen i dess helhet.". BevisningNär det handlar om brottmål är bevisbördan högt ställt i jämförelse med civilrättsliga mål. Nu handlar det om ett brottmål och då ska det ligga bortom rimligt tvivel att din vän har begått gärningen där samtliga rekvisit är uppfyllda, däribland ha haft uppsåt. Det är rättens uppgift att avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit under huvudförhandlingen, 35 kap. 1 § 1 stycket RB. Kommer det leda till rättegång? Från att en anmälan görs tills att åtal ev. väcks sker en förundersökning. Inom ramen för förundersökningen görs en del förhör med relevanta personer och bevis samlas. Allt som ska ligga till grund för huvudförhandlingen tas fram i detta stadie. För att det ska kunna gå till rättegång krävs att bevisningen är så stark att åtal kan komma att leda till en fällande dom. Denna bedömning gör åklagaren som i sitt yrke har en skyldighet att arbeta objektivt. Det innebär att åklagaren både ska lyfta omständigheter som talar för och omständigheter som talar emot att den misstänkte har begått brottet.SammanfattningIfall åklagaren väljer att väcka åtal eller inte kan jag inte besvara på. Det är en del olika omständigheter som ska undersökas i förundersökningen innan ett sådant beslut fattas. Om tillräckliga bevis finns för att konstatera att det är ställt bortom rimligt tvivel att din vän utförde en våldtäkt bör han dömas. Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad händer när sambon tar ut pengar från sin partner som ligger på vårdinrättning och kan varken tala eller röra sig?

2018-03-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag är ombud för min pappas dödsbo. Vi är tre syskon och en arvtagare genom testamente, en tidigare sambo. Från april 2015 till sin död december 2017 var pappa inskriven på vårdinrättning. Han kunde inte tala eller röra sig. I samband med arvsskiftet, efter bouppteckningen, begärde jag ut samtliga transaktioner från pappas personkonto för att se om förtida uttag av arv gjorts. Då upptäckte jag att ca 300 000 kronor förts över av sambon till sambons eget konto och använts för personligt bruk, bl a hyra och el för den lägenhet de tidigare bott ihop i, även inköp, taxiresor mm har gjorts. Sambon har haft tillgång till kort och koder. Någon fullmakt eller samboavtal finns ej. Hur ska jag se på detta? Har den tidigare sambon begått något oegentligt? Borde jag ha upptäckt att pengar försvunnit innan jag skrev på ed till skatteverket på bouppteckningen?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Det finns vissa parametrar som är viktiga att utreda för att kunna svara på din fråga. Har kontot ingått i parets samboegendom? I ett samboförhållande består ett pars samboegendom av deras gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolag https://lagen.nu/2003:376), i vilken kontanta medel faller utanför (NJA II 2007 s.205). Det här betyder att kontanta medel och konton som endast är skriven på en av samborna inte är samboparets gemensamma egendom. För att förfoga över kontanta medel på kontot behövs fullmaktEftersom kontanta medel inte ingår i samboegendomen, behöver din pappas sambo ha haft en fullmakt för att få förfoga över din pappas tillgångar på kontot. Jag utgår från att kontot endast har stått på din pappa eftersom du inte skriver att kontot var gemensamt. Det faktum att sambon hade både kort och koder gör att det hade kunnat diskuteras huruvida det skulle kunna föreligga en toleransfullmakt, men för att avgöra det behöver jag mer information. Sambon kan ha gjort sig skyldig till brott – förskingring Din pappas sambo kan ha gjort sig skyldig till förskingring. För att hon ska bli skyldig krävs det att 4 rekvisit är uppfyllda:(1) Egendomen har kommit i sambons besittning på grund för annan(2) Besittaren (din pappas sambo) ska vara skyldig att utge egendomen för att kunna fullgöra sin redovisningskyldighet(3) Din pappas sambo ska ha åsidosatt sin redosvisningsskyldgihet(4) Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring där din pappa har lidit en ekonomisk skada och där sambon har gjort en ekonomisk vinning För sambor föreligger det en redovisningsskyldighet som uppkommer vid bodelningen (11 § Sambolag https://lagen.nu/2003:376), att det föreligger en redovisningsskyldighet är essentiell för att brottet förskingring ska bli aktuellt. Om din pappas sambo var i akut behov av pengar skulle hon ha vänt sig ill Överförmyndarnämnden och set till att få en god man förordnad till din pappa, så att han hade kunnat få sin rättigheter tillgodosedda. Dödsboets funktion såsom en förlängning av den avlidna Eftersom sambon har tagit ut 300 000 kr från din pappas konto har hon minskat både sitt eget och ert arv efter din pappa. Dödsboet är en juridisk person som fungerar som en förlängning av den avlidna, det har alltså till mångt och mycket samma rättigheter som om din pappa fortfarande hade varit livet. Som dödsbodelägare kan du ställa sambon inför rätta och begära pengarna tillbaka på grundval av förskingring. Tid för telefonrådgivningSkulle tisdagen den 20 mars kl. 17 fungera för dig att jag ringer upp dig? Du kan svara angående tiden till mig på min mail opheliawigstrom@lawline.se, fungerar inte tiden så föreslå en ny tid så se vi hur vi kan samordna det. Med vänlig hälsning,

När släpps en häktad person?

2018-03-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Min pojkvän sitter häktad, och som jag har förstått det så blir det häktesförhandlingar var fjortonde dag. Jag undrar om häktesförhandlingarna är just efter fjorton dagar eller om förhandlingarna kan bli tidigare? Och hur troligt är det egentligen att man blir släppt efter att ha suttit häktad 2 veckor? Hans kompis som också misstänks för brottet satt 2 veckor och blev sedan släppt! Är det troligt att han blir släppt efter den andra häktesförhandlingen?Och kan jag ha möjlighet att få gå på den?Han har fulla restriktoner, vad innebär det? Han kan nog inte min adress utantill.. om han vill skicka brev, kan han fråga någon på häktet då som tar reda på min adress?Tacksam för svar.
Jennifer Abdulahad |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagFrågor rörande häktning finns bl.a i rättegångsbalken (RB). Kan häktesförhandling läggas tidigare än efter fjorton dagar? Precis som du är inne på ska en omprövning av häktesfrågan hållas med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § 3 stycket RB. Med det sagt kan alltså en sådan omprövning hållas tidigare än fjorton dagar, det är endast en maxtid som anges i lagen. Det finns inget hinder för rätten att pröva en häktesfråga innan fjorton dagar har löpt, se förarbeten s. 74. Det kan nämnas att när en person häktas så ska rätten sätta ut en tid och dag för då åtal måste väckas, 24 kap. 18 § 1 stycket. RB. Om ett åtal inte väcks inom denna tid så kan rätten omedelbart häva häktningsbeslutet, 24 kap. 20 § 1 stycket 1 punkten RB. Rätten kan dessutom häva beslutet ifall det inte längre finns skäl för häktning, 24 kap. 20 § 1 stycket 2 punkten RB. Hur troligt är det att man blir släppt efter fjorton dagar? Om det fortfarande finns skäl att hålla personen häktad efter 14 dagar så kommer rätten besluta om det. Vid en bedömning av om det finns skäl och är motiverat att behålla någon häktad kollar rätten på följande. Om personen fortfarande på sannolika skäl är misstänkt för brottet. Är det uppfyllt får personen häktas Ifall brottets minsta fängelsepåföljd är ett år eller mer, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, (s.k flyktfara)2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (s.k kollusionsfara) eller3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recividfara) , se 24 kap. 1 § RB. Vid bedömningen för om häktning är motiverat ska en proportionalitetsbedömning göras. Dvs häktningsbeslutet ska stå i proportion till det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte, 24 kap. 1 § 3 stycket RB. Om rätten bedömer att den häktade fortfarande enligt ovan nämnda regler ska hållas häktad kommer det att ske, 24 kap. 5 § 1 stycket RB. Jag har inte tillräckliga uppgifter för att bedöma hur stor chansen är att han släpps redan efter 14 dagar. Detta är huvuddragen men det finns andra regler som också kan motivera ett häktningsbeslut. Detta kan du läsa mer om i 24 kap. 2-4 §§ RB. Har du möjlighet att få gå på häktesförhandling? Förhandlingar i svenska domstolar är som huvudregel offentliga för allmänheten. Detta gäller även häktesförhandlingar. Det kan finnas vissa situationer där förhandlingen är stängd för allmänheten och att endast vissa delar hålls öppen. Jag vet inte så mycket om just det här fallet men som huvudregel ska du alltså kunna gå på förhandlingen. Du kan alltid ringa den tingsrätt som förhandlingen ska hållas i eller fråga advokaten. Om det ska vara stängda dörrar eller inte beslutas av rätten på plats och det är därför inte alltid säkert att du kan få ett klart svar. Vad innebär fulla restriktioner? Att ha fulla restriktioner innebär att den häktade i princip inte får ha någon kontakt med omvärlden. Han får skicka och ta emot brev först efter de har granskats och godkänts av åklagare. På ett dygn sitter den häktade med fulla restriktioner i sin cell 23 timmar. Det brukar vara okej att ta tex. en dusch om dagen och prata med sin advokat. Om han inte kan din adress utantill kommer han förmodligen be advokaten att ta reda på det.Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att övernatta?

2018-03-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att bo över/övernatta
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons hem begår hemfridsbrott i enlighet med 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (här). I dessa fall har man rätt att med våld avlägsna de personer som inte avlägsnar sig från platsen i enlighet med 24 kap. 1 § 2 st. 3 p. brottsbalken. Det framgår inte om ditt ex bor kvar. Gör hon inte det, är det sålunda inte längre hennes hem, varför hon inte kan tvinga dina föräldrar att avlägsna sig.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad är det högsta straff som kan utdömas för grov olovlig körning

2018-03-16 i Påföljder
FRÅGA |Vad är maxstraffet för grov olovlig körning?
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott framgår att sex månader är det högsta fängelsestraff som kan utdömas för grov olovlig körning. Det innebär dock inte att det alltid är möjligt att döma ut det fängelsestraffet. Enligt 30 kap 4 § Brottsbalk ska rätten i första hand utgå från att inte utdöma fängelse. Denna presumtion har ansetts som bruten i det fall brottets straffvärde överstiger ett års fängelse. Det betyder att det inte i de allra flesta fall inte utdöms fängelse i fall där någon ansetts såsom skyldig till grov olovlig körning. I sådant fall kan rätten döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn (se 30 kap 1 § Brottsbalk) förenat med bötesstraff.