Vad blir straffet för ringa stöld från butik?

2017-11-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HejJag blev tagen för vad polisen kallade för ringa stöld, hade tagit ca 850 kr från en butik och 630 kr från en Annan butik. Allt gick fort och fick lite av en blackout medans jag gjorde det, nån typ av impuls kom upp och jag kunde inte stoppa den, något jag går på terapi för har problem med det i andra samanhang i vardagen.Vad kommer hända? Dem sa böter men kollar runt och ser mest folk som säger att de blir fängelse.Detta har bara hänt 1 gång och är rädd att mina föräldrar kommer se de brevet som skickas hem.Är 19 år och bor fortfarande hemma, har det redan jobbigt hemma och funderar mycket på fall det är värt att leva under dem omsättningarna jag har hemma så om dem ser brevet är jag rädd att de kommer gå utför. Vad kommer hända och vad ska jag göra
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa stöld (som tidigare benämndes snatteri) är den mindre allvarliga varianten av stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld baseras vid butiksstöld huvudsakligen på värdet av det som tillgripits och gränsen är enligt praxis 1000 kr. Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 2006 s. 524) uttalat att även om det sammantagna värdet av butikstillgrepp i en serie tillgrepp avsåg värden till ett belopp som översteg snatterigränsen är detta inte tillräcklig för att tillgreppen ska rubriceras som stöld. Eftersom värdet av det du tillgrep vid var och en av tillgreppen inte översteg 1000 kr är det brottet ringa stöld som kan komma ifråga.Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock klart vanligast med ett bötesstraff och risken för att du ska dömas till fängelse är enligt min bedömning liten, eftersom jag utgår från att du inte dömts för liknande brott tidigare.Eftersom du är över 18 år ska polisen inte kontakta dina föräldrar. Däremot är det troligt att du kommer att få ett brev hem, antingen angående ett strafföreläggande eller, om åklagaren väljer att väcka åtal, en kallelse till rättegång.Om du får en blankett angående strafföreläggande kan du enligt Åklagarmyndigheten välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att istället väcka åtal vid tingsrätten. Det enklaste sättet att godkänna föreläggandet är att betala hela det belopp som står på det bifogade inbetalningskortet. Du behöver då inte skriva under något godkännande, eftersom föreläggandet är godkänt genom betalningen.Om du istället får en kallelse till rättegång ska du skriva under denna och skicka tillbaka med svarspost. Utfärdas ett strafföreläggande eller om du döms för snatteri kommer detta att antecknas i belastningsregistret. Hur länge du finns med där beror på vilken påföljden blir.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Införsel av medicinsk narkotika mellan schengenländer

2017-11-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har medicinsk cannabis på recept som jag får utskrivet av läkare i Holland. Jag tar det vid behov och alltså inte dagligen. Jag undrar över lagligheten att köra bil osv när jag använder denna medicin. Jag kör aldrig bil före det gått minst 15h efter jag tagit medicinen men jag vet att om man använder cannabis flera gånger i månaden så kan det visas i blod och urin flera dagar efteråt.Frågan är: Om jag en dag blir stoppad av polisen och testen visar positivt kan jag åka dit trots att det rör sig om narkotika som jag har fått på recept av läkare? Jag vet att cannabis är narkotikaklassat i Sverige och därmed vanligtvis olagligt men eftersom att schengenavtalet tillåter mig att ta med mig narkotikaklassad medicin från Holland för 1 månads bruk borde inte den vara godkänd genom schengenavtalet och därmed innebära att jag får köra så länge jag inte är påverkad?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Cannabis är narkotikaklassat i Sverige, vilket framkommer av Läkemedelsverkets föreskrifter. Bestämmelser om införsel av narkotika finns i Förordningen om kontroll av narkotika. I dagens lagstiftning är det lagligt att ta in cannabis för medicinskt bruk till Sverige på vissa villkor, se förordningens 5a §. Kraven är sammanfattningsvis att man är resande från ett annat Schengen-anslutet land och att man i ett sådant land av en förskrivare fått cannabis för medicinskt bruk på recept. Det finns ingen begränsning för hur mycket cannabis som man kan föra in till Sverige för 30 dagars förbrukning. Det beror på den ordination per dag som utfärdats av förskrivaren. Det finns inte heller något krav på att läkare skriver receptet eller vilken typ av diagnos som ska ligga till grund för förskrivningen. Det räcker med relativt ospecificerade besvär. Vad gäller just bilkörning och narkotika finns bestämmelser om detta i lagen om vissa trafikbrott. I lagens 4 § 2 st stadgas att för rattfylleri döms den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Men det framkommer sedan vidare i paragrafen att detta inte gäller om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Sammanfattningsvis: Om mängden narkotikaklassad medicin du brukar är förenlig med vad som framkommer i receptet och inte är för mer än 30 dagars förbrukning torde det vara OK. Det ligger dock på dig att kunna bevisa att narkotikan är föreskriven av läkare i ett annat Schengenland. Övrigt - Lite kuriosaSchengenavtalets narkotikaliberalism har fått kritik och en motion har framtagits i mars i år som föreslår att lagstiftningen om införsel av medicinskt förskriven cannabis borde ses över. Riksdagen har ställt sig bakom denna motion. Att svenskar får införa narkotikaklassat medel på medicinskt recept ses av många som en lucka i lagen och man har diskuterat att begreppet resande i den tillåtande paragrafen bör definieras eftersom att om man som svensk kommer tillbaka till Sverige är man inte resande och därmed borde inte omfattas av paragrafen.Med vänliga hälsningar,

Få tillbaka indraget körkort

2017-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad ska jag skriva för att ha en chans att få en kortare tid på mitt indragna körkort? Alltså återkallningen av transportstyrelsen?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen har tagit ens körkort så är det Transportstyrelsen som beslutar ifall man blir av med körkortet eller om man får tillbaka det. Innan Transportstyrelsen tar ett sådant beslut så brukar dem skicka hem ett brev där man får berätta själv om hur man ser på saken och vad som hänt, enligt en själv. Vad det är som man ska skriva i detta brev till Transportstyrelsen beror förstås på vad man har gjort sig skyldig till och hur omständigheterna såg ut för just den aktuella situationen. Har du till exempel blivit stoppad av polisen när du haft en promille över 0,2%, så har du gjort dig skyldig till rattfylleri. Då är det ganska svårt att komma undan, vad man än nu skriver. Självklart så kan det vara annorlunda i ditt fall. Känner du att det råder några särskilda omständigheter så skulle jag råda dig att skriva om detta i ditt brev. I vissa fall kan det bli så att man får en varning istället för att körkortet återkallas (5 kap. 9 § Körtkortslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är fängelse ett vanligt straff vid misshandel?

2017-11-16 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående en misshandel där personen blev knuffad och fick en bula i huvudet. Personen fick inga bestående skador mer än ont i ryggen (personen har ryggproblem sen tidigare). Gärningsmannen är runt 30 år och ostraffad, men är ej svensk medborgare (bott här i 6 år) och väntar på förlängning från migrationsverket. Har ett litet barn och lever ett stillsamt liv. Hela situationen var onödig. Hur ser framtidsutsikterna ut för den personen? Är fängelse ett vanligt straff vid misshandel? Tacksam för svar!
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller misshandel stadgas bestämmelserna om detta i 3 kap 5 § brottsbalken. Av denna paragraf följer att "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader". Av den korta gärningsbeskrivning du ger är det svårt att avgöra huruvida misshandeln är att anse som ringa, misshandel i normalgrad eller grov misshandel. Skulle misshandeln vara att anse som grov är fängelse i princip en garanterad påföljd. Tvärt om behöver det inte bli aktuellt med fängelse om misshandeln är att anse som ringa.Inte heller om man skulle konstatera att misshandeln är att anse som en misshandel i normalgrad (som enligt paragrafen ska innebära fängelse i högst två år) måste påföljden bli fängelse. Misshandel är visserligen ett artbrott, vilket ger en presumtion för fängelse. Det kan dock finnas skäl som talar för en icke frihetsberövande påföljd. Till exempel att den tilltalade jobbar, har ett litet barn och lever ett stillsamt liv i övrigt. Hur denna bedömningen kommer göras i det specifika fallet är emellertid väldigt svårt att uttala sig om utifrån de omständigheter du har givit. Jag uppfattar även din fråga som att du undrar hur detta kan påverka personens chans till förlängt uppehållstillstånd. Av 5 kap 17 § Utlänningslagen framgår att det kan finnas särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd. Här ska särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamt. Detta innebär att en misshandelsdom även skulle kunna påverka personens chanser att få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill dock än en gång påpeka att det är svårt att göra en fullständig bedömning utifrån de uppgifter du givit i frågan. Domstolen hanterar varje fall utifrån de specifika omständigheterna i det enskilda fallet och jag kan därför inte ge något säkert uttalande om vad som kommer att hända med personen ifråga. Hoppas att svaret varit till din hjälp. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Kan jag anmäla förolämpningar i sms?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan man göra en anmälan om man få sms av sitt ex där han i konversationen skriver " sug röv hora", "gå och dö" mm mm. Har pågått ganska länge och jag har meddelat att hans beteende inte är ok!
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt, ja du kan göra en anmälan och det skulle kunna röra sig om fler brott som ditt ex har begått.Det du beskriver låter som att det kan falla in som både förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken) och ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Eftersom det på din fråga framgår som att det har pågått under längre tid kan även olaga förföljelse (4 kap. 4b § brottsbalken). Grundregeln är att åklagare inte åtalar för förolämpning utom i speciella fall. Men eftersom det rör sig om flera eventuella brott så om åklagaren åtalar för brott så kommer nog även detta brott räknas med. Om åklagare inte åtalar så kan du gå vidare med eget åtal gällande förolämpningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Förtal eller förolämpning?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag kritiserade en tatueringsstudio på Facebook och gav dem en dålig recension, då studion hade bemött många kunder otrevligt och bland annat hotat och använt fula ord mot flera vänner till mig. De svarade följande på min recension:"Ursäkta att vi inte ville tatuera dig när du kommer in med en jacka där du har patches med hackors på och frågar om det jobbar någon svensk här!"Är detta tillräckligt för att kalla förtal? Vad bör jag göra?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärekränkningsbrott är något du kan hitta i 5 kap. Brottsbalken [BrB]. Det finns två typer av ärekränkningsbrott: Förtal och förolämpning, varav förtal har företräde framför förolämpning när någon av dem ska tillämpas [5 kap. 3 § BrB].Förutsättningar för att förtal ska vara aktuellt [5 kap. 1 § första stycket]För att det ska vara fråga om förtal krävs det för det första att en person försöker utpeka en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det krävs att uttalandet ska syfta till att få med andras missaktning för dig. Det innebär att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Att antyda att du inte vill att någon annan än en svensk ska hjälpa dig, samt att få dig att associeras med nazism kan falla under detta.Som alternativ till att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, kan också förtal föreligga om uppgift lämnats till annan än den som blivit ärekränkt. Eftersom många människor kan ta del av det som finns på Facebook och att meddelandet inte skickades privat, kan det ses som att uppgiften lämnats till andra men det är en bedömningsfråga som jag tyvärr inte kan säga något mer om.Utöver att någon annan ska ha tagit del av uppgiften, krävs det även att uppgiftslämnandet haft till syfte att få andra att missakta dig, dvs att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Man behöver inte visa att andra ändrat sin uppfattning om dig, utan det räcker att syftet att få andra att missakta dig finns. Det krävs inte heller att uppgiften måste vara osann för att tatueringsstudion ska bli ansvarig, utan de kan bli ansvariga även om uppgiften skulle vara sann. Tonvikten läggs vid att man äventyrat någon annans ära.Ansvarsfrihet för tatueringsstudion [5 kap. 1 § andra stycket]Det finns dock en regel som säger att tatueringsstudion kan bli friad från ansvar om de kan visa att de varit skyldiga att lämna dessa uppgifter om dig, men rimligtvis är det inte tvunget att kalla dig och dina vänner för kränkande ord på Facebook när andra formuleringar kunde ha använts. Skyldighet enligt denna regel uppstår oftast i den omfattningen att man är skyldig att lämna uppgifter vid vittnesmål eller polisförhör, med andra ord- inte alls samma situation i ditt fall.Det finns ytterligare ett skydd och det är ifall tatueringsstudion kan visa att deras uppgiftslämnande varit försvarligt med hänsyn till yttrandefrihet och demokratins grundvärderingar. Studion hade kunnat hävda att du själv framkallat den kränkande handlingen genom att agera på visst sätt. Om studion visar att uppgiften är sann eller att de haft skälig grund till att uttrycka sig på det sätt som de gjort, kan de bli fria från ansvar. Notera att det inte krävs att det måste visa att uppgiften är sann, utan bara att de haft skälig grund att uttala sig på det sättet. Exempelvis om du i din recension själv uttryckt dig på ett sätt som kan uppröra dem.Förutsättningar för förolämpning [5 kap. 3 § BrB]Förolämpning skiljer sig från förtal, då det här krävs att uttalandet riktas direkt till den kränkta och att uttalandet på något sätt sänker dennes självkänsla. Det kan röra sig om kränkningar som att man kallar den kränkta olika skällsord, som exempelvis att kalla någon för nazist.Vidare krävs det inte att en uppgift lämnats för att det ska räknas som en förolämpning. Om kränkningen skulle innehålla en nedsättande uppgift som riktas både till den kränkta och till andra, uppfylls kriterierna både för förolämpning och förtal. I sådana fall ska förtal tillämpas.Om du vill väcka åtal antingen angående förtal eller förolämpning, krävs det att det är du själv som gör detta. [5 kap. 5 § BrB]Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig, och utefter informationen jag presenterat ovan kan det vara fråga om förtal, eller i andra hand förolämpning, men mycket beror på om tatueringsstudion kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften och att du uttalat dig på ett sätt som har givit dem anledning att svara på detta vis. Det är väldigt svårt att säga något exakt utan jag skulle råda dig att kontakta en jurist på området som kan hjälpa dig ytterligare. Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att anklaga någon för våldtäkt?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min dotters bästa kompis (en kille) har blivit anklagad för våldtäkt av en klasskamrat till dem båda. Det finns två "sanningar" ang vad som skett. Tjejen som påstår att hon har blivit våldtagen har ej gått till polisen utan istället har hon spridit "sin sanning" på sociala medier, i skolan mm. Den anklagade till som min dotter känner väldigt väl har inte fått säga sin "sanning" alls utan är redan dömd och vågar inte gå ut och inte heller till skolan. Han mår väldigt dåligt. Jag har haft ett långt samtal med min dotter som inte vet hur hon skall hjälpa sin vän. Är det inte straffbart att sprida ut ett sådant rykte? Hur skall de gå tillväga för att i så fall anmäla detta? Tacksam för råd och svar.HälsningarFundersam mamma
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du befinner dig i en knivig situation och jag ska försöka reda ut detta så gott jag kan.Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB). Våldtäkt är ett brott (6 kap. 1§ BrB) och att utpeka killen som brottslig kan innebära att tjejen har gjort sig skyldig till brottet förtal (5 kap. 1§ BrB). Det kräver också att uttalandet är ägnat att utsätta den utpekade för andras missaktning. En anklagelse om våldtäkt är allvarlig och bör kunna utsätta killen för andras missaktning. Tjejens agerande skulle alltså kunna vara förtal. Det finns dock vissa undantag där det kan vara tillåtet att uttala sig om att någon begått ett brott. Dessa undantag är om man är skyldig att uttala sig, om det är försvarligt och uppgiften är sann eller att man har skälig grund för den (5 kap. 1§ 2st BrB). Ingenting tyder på att tjejen i fråga skulle vara skyldig att uttala sig. För att hennes uttalanden ska vara tillåtna krävs alltså att de dels var sanna eller att hon hade skälig grund för dem och att det var försvarligt. Detta undantag tar bland annat sikte på de situationer där någon varnat andra som riskerat att utsättas för personens brottslighet. Huruvida dessa undantag är aktuella i den situationen du beskriver är svårt för mig att uttala mig om utan mer information. Som huvudregel gäller att det är den som blivit utsatta för brottet som kan anmäla förtal (5 kap. 5§ BrB). Det är alltså killen själv som får göra en polisanmälan. Skulle killen vara under 18 år kan dock åklagaren väcka åtal om det anses vara påkallat ur allmän synpunkt.Sammanfattningsvis skulle tjejens agerande kunna utgöra förtal, men det finns vissa undantag till detta. Undantagen i sig är svåra för mig att bedöma utan mer information. Killen får själv anmäla brottet, om han inte är under 18 år och åklagaren bedömer att det är påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren anmäler.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning

Narkotikabrott. Vad blir straffet?

2017-11-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Igår på klubben så blev jag tagen av polis med kokain (ca 0.1g) samt med ca 0.5g hasch + både substanser i pisset. Var samarbetsvillig, berättade allt och erkände, vad kan jag förvänta mig för straff?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det framgår inte av din fråga hur gammal du är eller ifall det här är det första brottet bu begår. Det här är dock två omständigheter som kan påverka ditt straff. Ifall du är ung, under 21 år så kan straffet påverkas och bli mildare. Ifall du är under 21 år så kommer du enligt lagens mening fortfarande är att ses som ung och därför kommer domstolen att beakta ungdomsrabatten och undvika fängelse som påföljd så långt det går. Om det är första gången du begår ett narkotikabrott så kommer detta att beaktas i syfte att göra straffet mildare. Domstolarna brukar vara snällare mot förstagångsförbrytare. Ifall du har erkänt brott så kommer det troligen att vara en fördel. Ifall du däremot har begått narkotikabrott tidigare och detta inte är första gången så kommer detta att beaktas som en anledning att inte göra straffet mildare.Domstolarna har vissa riktlinjer (se sida 25 i dokumentet) för vilket straff de brukar döma ut vid narkotikabrott. Straffet varierar beroende på vilken typ av narkotika det handlar om och hur stor mängden är. Straffet för 1 g kokain verkar ligga på 1 månads fängelsestraff. Straffet för 50 g cannabis verkar också ligga på 1 månads fängelsestraff. Så om man talar om straffskala så det rör sig om 1-2 månaders fängelsestraff.Jag kan inte säga att jag vet hur domstolen kommer att döma. Men jag vet att de i första hand kommer att försöka undvika att döma dig till fängelse eftersom det är en princip i svensk straffrätt. Man försöker alltid se om man kan döma till något annat straff än fängelse. Så fängelse diskuteras ofta i sista hand.En person som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare. I samband med att du blir delgiven misstanke om brott så kan du begära en offentlig försvarare. Du har även rätt att begära den försvarare/advokat som du önskar. En ansökan om offentlig försvarare ska göras hos domstolen. Det är också domstolen som bestämmer om du ska få en offentlig försvarare eller inte. I vissa fall har man inte rätt till en offentlig försvarare. Det är när man till exempel är misstänkt för brott som enbart leder till böter eller fängelse i mindre än 6 månader, till exempel om man är misstänkt för ringa narkotikabrott. Man kan dock alltid anlita en privat försvarare i dessa fall. (Se rättegångsbalken 3-3 a §§).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh