Vilket straff kan jag få?

2017-04-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej blev tagen med lite mindre än 1 gran kokain å hadde det i blodet å så har jag erkänt 12 tidigre köp på 1 år har familj å fast jobb e straffad för en rattfylla för 6 årsen undrar lite va straffet kan bli
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Att förutse vilken påföljd du kan få pga dina brott är svårt, speciellt när jag inte har alla omständigheter. Jag kan därför inte uttala mig om vad du riskerar att dömas till för påföljd. Vid påföljdsbedömningen kommer domstolen att ta hänsyn till din tidigare brottslighet. Detta kan leda till att du får ett strängare straff om domstolen anser att du återfallit i liknande brottslighet som den du tidigare ägnat dig åt. Detta innebär att din tidigare brottslighet kan leda till att ditt straff blir strängare, samt att det talar för att du kommer att få fängelse som påföljd. Jag kan alltså inte uttala mig om vilket straff du kommer att få, men jag hoppas mitt svar varit till någon nytta!

Gallring av uppgifter i misstankeregistret

2017-04-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Finns det någon lag som skyddar en ifall man är med i misstankeregisteret trots att förundersökningen lades ner och personen aldrig blev dömd? Jag undrar ifall hur man kan ta det vidare ifall uppgifter funnits kvar efter daktning och efter att åtalet lagts ned? Jag vet ännu inte om personen är med i misstankeregistret men ifall det har fortsatt hade det varit bra att veta.
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till lagen om misstankeregister, se här.Polisen är skyldiga att föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott. Detta register kallas misstankeregistret. 1 §Man ska ha fyllt femton år för att kunna föreligga i detta register, dessutom ska man vara skäligen misstänkt för ett brott som är föreskrivet i brottsbalken eller ett brott som inte är föreskrivet i brottsbalken men som har ett föreskrivet straff som är svårare än böter. 3 §En uppgift i ett register ska gallras (raderas) vid olika situationer. En uppgift ska bland annat raderas om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken. En uppgift ska även raderas om åtal har väckts med anledning av misstanken men som sedan har lagts ned. 13 § I situationen som du beskriver i din fråga så bör dennes uppgifter ha gallrats från misstankeregistret. Man kan begära ett utdrag av sitt misstankeregister hos polisen för att få reda på om man föreligger i registret.MVH

Påföljd vid olovlig körning

2017-04-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag åkte nyligen fast för olovlig körning med mammas bil. Jag är 15 år och har sen tidigare aldrig begått något brott. Jag var nästan hemma när en polisbil stod och väntade på mig för att någon hade ringt in, den blinkade mot mig och jag stannade genast på bästa lämpliga plats. Jag har varken kört för hastigt eller skadat någon eller något under tiden jag körde bilen. Min fråga är: Vad kommer jag att få för straff troligtvis? Vad kommer detta att få för följder i framtiden?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Till att börja med bör det påpekas att du fyllt 15 år och därmed kan dömas till påföljd, vilket framgår av 1 kap 6 § Brottsbalken.Regler om trafikbrott finns i Trafikbrottslagen (TBL). För olovlig körning döms den som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill, 3 § första stycket TBL. Att du varken kört för hastigt eller skadat någon har således ingen betydelse i detta fall, brottet blir fortfarande detsamma. Påföljden för olovlig körning är böter, 3 § första stycket TBL. Om du får en fällande dom kommer denna att finnas i polisens belastningsregister i 5 år efter domen. Belastningsregistret är ett register som innehåller information om den som ålagts påföljd genom dom. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att utbyta sexuella bilder på Snapchat med en 17-åring?

2017-04-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser en kurs som behandlar straffrätt och studerar för tillfället 6 kap. brottsbalken, och fick mig en tankeställare. En person som är över 15 år är ju byxmyndig och får ha samlag med en person över 18 år, men frågan är om nedanstående kan ses som någon typ av brott?Kan en myndig person, exempelvis 23 år gammal, få straffrättsliga påföljder om denna har chattat och utbytt sexuella bilder med en person som är 17 år gammal? De sexuella anspelningarna och bilderna som har skickats mellan dem, via exempelvis Snapchat, har inte sparats och har skett på bådas initiativ.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger aktualiseras 6 kapitlet i Brottsbalken (BrB) och det stämmer att en person över 15 år får ha samlag med en person över 18 år.Brottsbalkens 6 kapitel innehåller flera regler som är till för att skydda barn. En sådan regel är 8§ 1 stycket, som kriminaliserar att främja eller utnyttja att ett barn medverkar i sexuell posering. Att ha utbytt sexuella bilder via Snapchat skulle alltså skulle falla under den här regeln. Dock omfattar 8§ 1 stycket bara barn under 15 år, och eftersom personen är 17 år blir det inget brott enligt 1 stycket.Enligt 8§ 2 stycket ser vi att åldersgränsen är 18 år - här omfattas alltså 17-åringen. Dock måste den sexuella poseringen typiskt sett duga för att skada barnets hälsa eller utveckling. Som exempel på vad som kan skada barnets hälsa eller utveckling är om den sexuella poseringen sker på sexklubbar mot ersättning eller om poseringen är framtvingad genom våld eller hot. Eftersom bilderna har skickats på bådas initiativ och inte verkar vara skadliga för 17-åringen är min bedömning att det inte heller skett något brott enligt den här regeln.Svaret på din fråga är alltså att det inte är brottsligt att skicka utmanande bilder på Snapchat med någon som är 17 år och 23-åringen ska alltså inte få straffrättsliga påföljder.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det brottsligt att skapa en falsk profil på sociala medier och uttrycka sig nedsättande om personen som profilen avser?

2017-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person gör en falsk profil av någon annan på sociala medier, exempelvis genom facebook, och utnyttjar detta för att försöka skapa en dålig bild av den personen som den falska profilen ska föreställa (exempelvis skriva förolämpande saker på den falska profilens sida), vad säger lagen om detta?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver kan utgöra olovlig identitetsanvändning (4 kap 6 b § brottsbalken). Brottet består av att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda sig av en annan persons identitetsuppgifter. För att vara brottsligt måste handlingen ge upphov till skada eller olägenhet för den person vars uppgifter används. Bestämmelsen tar bland annat sikte på den situation du beskriver, det vill säga situationer där någon upprättar ett konto på sociala medier i annans namn. Kravet på olägenhet tycks vara uppfyllt i detta fall eftersom brott kan föreligga redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet, då enbart förekomsten av ett sådant ”falskt” konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag. Påföljden för olovlig identitetsanvändning är böter eller fängelse i högst 2 år.Situationen du beskriver kan också utgöra förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Förtal föreligger när någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Om brott begåtts i det fall du beskriver beror därför på kommentarernas innehåll. Uppgiften skall vara av nedsättande beskaffenhet. Det skall vara fråga om vad som kan sägas vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme, men det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Att påpeka är att gärningen inte är brottslig om lämnandet av uppgiften försvarlig och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för den. Förtal ligger inte under allmänt åtal (dvs inte under åklagare åtalsplikt), utan måste i regel väckas av den som blivit förtalad. Påföljden för förtal är böter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Röjande av bevisning

2017-04-23 i Övriga brott
FRÅGA |17 kap. 11 § brottsbalken15 kap 8 § brottsbalkenHej, är så att jag är åtalad för grov misshandel och då tog polisen min mobiltelefon i beslag.Eftersom jag hade andra saker på telefonen som inte hade med brottet att göra så skickade jag ett så kallat "wipe command" att telefonen kommer rensas direkt den slås på eller nån försöker ta ut information.Är detta något jag kan få ytterligare straff för, som förhindrande av utredning eller liknande? Mvh
Julia Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att bli dömas till bevisförvanskning enligt 15 kap. 8 § brottsbalken krävs det att någon förvanskar eller undanröjer äkta bevis eller åberopar falskt bevis med uppsåt att någon oskyldig ska fällas till ansvar. Gärning som avser en person som gärningsmannen tror vara skyldig faller utanför bestämmelsen. Brottet avser alltså ett brott där gärningsmannen vidtar åtgärd genom röjande av äkta bevis för att fälla en oskyldig person. Detta är inte fallet här. Vad som däremot skulle kunna vara aktuellt är brottet skyddande av brottslig. Av 17 kap. 11 § brottsbalken framgår att den undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att ett brott uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Detta är dock bara aktuellt om de bevis du utraderade ur telefonen kunnat användas som bevis för ett en annan person än dig själv begått ett brott.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Falsk tillvitelse

2017-04-23 i Övriga brott
FRÅGA |14 kap. 1 § brottsbalkenMin granne har skriftligen godkänt byggande av en friggebod närmare än 4,5 m till tomtgräns. Han har sedan ångrat sig och anmält byggnationen till kommunens byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd har konstaterat att det finns en dokumenterad överenskommelse och att därför byggnaden är godkänd. Min granne har nu överklagat till Länsstyrelsen och påstår där skriftligen till dem att jag har förfalskat hans namnteckning. Han har tidigare stått och skrikigt ut anklagelser och hotat med att göra mitt liv till ett helvete här i grannskapet genom att tala om för grannarna hur jag har betett mig. Vi känner oss nu otrygga och det är mycket olustigt att vara hemma med ständig oro för att han ska dyka upp och skrämma barnen. Innan detta hände var relationen oss emellan god. Vi känner oss både kränkta och han har skapat en otrygghet för oss och våra barn. Kan jag anmäla min granne för falsk tillgivelse?
Julia Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Att din granne beskyller dig för att ha förfalskat hans namnteckningen innebär att han anklagar dig för att ha begått brottet urkundsförfalskning som stadgas i 14 kap. 1 § brottsbalken. De som din granne kan tänkas göra sig skyldig till är brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse. Falsk angivelse betyder att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig (15 kap. 6 § brottsbalken). En anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, såsom till Polisen eller till åklagaren.Skulle en anmälan till en relevant myndighet med av en obestämd avfattning, är det mer träffande att tala om att det rör sig om falsk tillvitelse. Falsk tillvitelse handlar om att någon sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning (15 kap. 7 §). I detta fall rör det snarare om att en uppgift inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften är besvärande för den anmälda. Detta skulle kunna vara fallet i det din granne gjort när han har angivit anklagelsen i ett överklagande i ett redan pågående ärende. För att någon ska kunna fällas till ansvar för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att anmälarens utsagor varit helt sanningslösa. Det räcker inte med att åklagaren finner att bevisen är otillräckliga för att ett åtal ska väckas. Anmälaren måste ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan. Anmälaren kan dock också fällas till ansvar även om uppsåt inte finns. Då krävs att vårdslöhet föreligger och brotten kallas då obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse.Din granne kan alltså ha begått brottet falsk tillvitelse när han till en myndighet påvisat att du begått ett brott när du (enligt honom) förfalskade hans namnteckning. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Beviskrav vid försök till mord

2017-04-22 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad anser ni är rimliga bevis för att fälla en person till 10 år på ett mordförsök, därav "offret" inte kom till någon skada.Anser ni att om "offret" uppger ett namn och har som bevis en bild på gärningmannen på Facebook med ett leksaks vapen räcker för att fälla en person till 10 år!?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rättsläget gällande mordförsökMord regleras i 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). "Den som berövar annan livet döms för mord". Det spelar ingen roll på vilket sätt man berövar någon annan livet, men som huvudregel krävs en aktiv handling för att kunna dömas.Enligt 3 kap. 11 § BrB är även försök och förberedelse till mord brottsligt och man döms enligt 23 kap. I 23 kap. 1 § BrB regleras om någon har ”påbörjat utförandet av ett visst brott utan att detta kommit till fullbordan” döms han för försök till det brottet om det har förelegat en fara för brottets fullbordan, eller om sådan fara endast var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. För att dömas för försök krävs det även att åklagaren kan påvisa att det finns ett så kallat överskjutande uppsåt hos gärningsmannen till det fullbordade brottet. Det krävs att gärningsmannen hade uppsåt till att beröva någon annan livet och uppsåt till själva gärningen som han har utfört. Förberedelse regleras i 23 kap. 2 § och den som med uppsåt att utföra brott tar befattning med typiska brottshjälpmedel kan dömas för förberedelse. Det händelseförlopp som åklagaren lägger fram vid domstolen måste anses ”ställt bortom allt rimligt tvivel” för att man ska kunna döma gärningsmannen till ansvar. Svar på din frågaVad som anses som rimliga bevis för att kunna döma för försök till mord går inte att svara på rent generellt då alla fall är unika med olika händelseförlopp. Dock bör det krävas att gärningsmannen rent faktiskt har utfört en gärning som ”offret” hade kunnat dö av. Det scenariot som du lägger fram bör nog inte kunna falla inom försök till mord då det inte finns något som tyder på att gärningsmannen har påbörjat ett försök att beröva annan livet.Gällande förberedelse så skulle det kunna aktualiseras då en pistol är ett typiskt brottshjälpmedel för att beröva annan livet men det krävs då av åklagaren att kunna visa på att gärningsmannen har uppsåt att utföra ett mord.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen