Ansökan om betalningsföreläggande

2016-08-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej, 2013 så var jag dum nog att ta ett lån i mitt namn åt en annan person. Jag och personen i fråga skrev ett skuldebrev signerat av båda. Nu 3 år senare har jag inte fått tillbaka 1kr. Hur kan ja få tillbaka mina pengar?
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Jag utgår från att ert skuldebrev innebär att din vän är skyldig att betala tillbaka den summa som du betalar av för det lån du tog för dennes räkning. Detta innebärande att du har rätt att kräva tillbaka dina pengar enligt vad som står i skuldebrevet. En möjlig lösning, vilket även är den lättaste och billigaste lösningen, för att återfå dina pengar är att vända dig till Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. För att ha framgång med ett sådant anspråk krävs att du har en fordran som är förfallen. Har ni i skuldebrevet skrivit in vilken dag som fordan senast ska vara betald gäller denna dag, har ni däremot inte avtalat om en förfallodag anses denna dag föreligga den dag du begär återbetalning. Visst skäligt rådrum bör ges svarande att återbetala pengarna efter du framställt ditt krav. Då du har en fordran som har förfallit till betalning har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Denna process regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning. Enkelt uttryckt går processen ut på att du som borgenär ansöker om betalningsföreläggande för den fordran du har mot din vän. Du ska i din ansökan ange yrkande och grunder. KFM kommer inte göra någon vidare prövning av riktigheten i ditt anspråk, så din tillgång till bevisning spelar i detta skede mindre roll. Är ditt anspråk uppenbart ogrundat kan det komma att utan framställan till svarande behandlas som att denne har bestritt ditt anspråk. Svaranden ska föreläggas att inkomma med sin inställning till din ansökan. Sökanden har då att medge eller bestrida ditt anspråk. Bestrider svarande är det upp till dig om du önskar ta tvisten vidare till domstol eller ej. Medger kärande, eller inkommer hen inte med svar, kommer KFM att utfärda beslut i enlighet med din ansökan och detta beslut utgör en så kallad exekutionstitel som du kan använda dig av om du exempelvis behöver ansöka om utmätning för att din vän fortfarande inte betalar tillbaka. För mer information om förfarandet vid betalningsföreläggande hos KFM kan du läsa på deras hemsida; Du kan även välja att väcka talan direkt, vilket dock riskerar att medföra stora kostnader för dig. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Solidariskt betalningsansvar

2016-08-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej, om mitt och min fd frus namn står på en räkning är vi inte båda lika skyldiga att betala den då?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En allmän princip är att det råder solidariskt betalningsansvar; om ni båda har ingått det avtal som skulden har uppkommit ur är ni, om ni inte har avtalat om annat, båda lika skyldiga att betala skulden. Det här innebär att borgenären, den som kräver er på pengar, kan kräva antingen dig eller din före detta fru på hela skuldbeloppet. Den av dig och din före detta fru som betalar hela beloppet har rätt att kräva den andra parten på hälften av det här beloppet, så att ni slutligen svarar för hälften var av skulden. Självfallet kan ni betala hälften var om ni vill direkt till borgenären, men borgenären har rätt att rikta talan mot antingen dig eller din fru för att utfå hela beloppet om betalning inte sker.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänligen,

Jämkning av trafikförsäkringsavgift

2016-06-29 i Fordringar
FRÅGA |Krav på ca 70 000kr till trafik föreningen. Pga att jag glömde ställa av en gammal skrotbil. Är detta kravet lagligt.
Theresa Ermstål |Hej!Regler om trafikförsäkring finns i Trafikskadelagen (här). Enligt 2 § 1 och 2 st. framgår att det finns en försäkringsplikt för ägare till motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret. Enligt 34 § 1 st. har Trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av den försäkringspliktige för den tid denne inte har fullgjort sin försäkringsplikt. Enligt 34 § 4 st. kan denna avgift sättas ned av en domstol om det finns särskilda skäl. Det finns således möjlighet till jämkning av trafikförsäkringsavgiften. I paragrafens förarbeten, prop 1977/78:16 s. 51 och 60 f. (här), står det att avgiften kan sättas ned eller helt falla bort om den med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt hård. Exempel på detta är dels då den försäkringspliktige till följd av sjukdom inte kunnat fullgöra sin plikt och avgiften avsevärt överstiger vad denne skulle ha erlagt i försäkringspremier om fordonet varit försäkrat, dels då den försäkringspliktige har kunnat visa att fordonet har förvarats på ett sådant sätt att det inte kunnat användas under den aktuella tiden. För att få framgång med talan om jämkning måste du således kunna påvisa att något av ovanstående exempel är aktuellt i ditt fall.Vänliga hälsningar,

Betalningstidpunkt & preskription

2016-06-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej.År 2013 tog jag hjälp utav en kostrådgivare med kost & träningsupplägg. Vi kom aldrig överens om ett pris(dock har personen fasta priser men ingen hemsida och ingen information skickad till mig angående detta), och när jag frågade om när jag skulle betala så sa han "vi tar de sen". Ett år senare påminner han mig att han inte fakturerat mig för tjänsten varpå jag förklarar att med tanke på att det gått ett år så får han gärna vänta ytterligare en månad då ekonomin just då inte var på topp.Nu 2016 skickar han fakturan till mig, och vill ha betalt inom 10 dagar. Då inget pris var satt oss emellan, går det att neka betalning helt?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Tidpunkt för betalning Om inget avtalats ska betalning ske när den som exempelvis utfört en tjänst eller levererat en vara (borgenären), fordrar att betalning ska ske, se här. Det innebär att borgenären har rätt att få betalt omedelbart med utrymme för viss kortare tid för den betalningsskyldige, dock inte någon längre tid. Preskription När borgenären utför en viss tjänst får denne en fordran på dig som betalningsskyldig. Denna fordran kan under vissa omständigheter preskriberas, dvs komma att inte vara gällande. Preskription sker genom att under vissa, i lag bestämda tidsfrister, inga krav framställt mot den betalningsskyldige. För att preskriptionstiden inte ska avbrytas ska inte heller den betalningsskyldige erlägga betalning, erkänna fordringen på annat sätt, den betalningsskyldige ska inte ha fått skriftligt krav om fordringen eller att borgenären väckt talan mot den betalningsskyldige med anledning av fordringen, under de tidsperioder som anges nedan.Utgångspunkten är att preskription sker efter 10 år från fordrans tillkomst. Om det dock rör sig om förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionstiden 3 år, se här. Preskriptionstiden beror alltså på om du som privatperson fått en tjänst tillhandahållen av en annan privatperson eller från ett företag, dvs att du mottagit tjänsten i egenskap av konsument. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldighet när jag fått för mycket lön?

2016-08-23 i Fordringar
FRÅGA |Jag jobbar som timvikarie och får alltid min semesterersättning i början av sommaren i en klumpsumma. Fick detta även i år men sedan får jag ett brev om att banken hade satt över fel pengar till mig men det var märkt som LÖN som det alltid är.. Så jag reflekterade ju inte mer över det.. Nu kräver de mig på 21000 kronor som jag verkligen inte har! De pengarna går alltid till de räkningar som är svåra under året efter som min lön aldrig är densamma.. Jag har sån ångest över det här eftersom jag är van vid att få dessa pengar inför sommaren... Vad kan jag göra?? När jag har ringt banken och gråtit för jag har haft sån ångest så är det precis som om de inte bryr sig..
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Så som jag uppfattar situationen har du fått en större utbetalning än vad du har rätt till enligt det anställningsavtal som gäller mellan dig och din arbetsgivare. Annorlunda uttryckt kan man säga att den del av utbetalningen som går utöver det du egentligen skulle ha fått är en betalning som gjorts utan någon rättsgrund.Situationen regleras enligt den i lagtexten oskrivna principen om condictio indebiti, eller på svenska ungefär "misstagsbetalningar". Som huvudregel gäller att den som fått en betalning den inte skulle ha fått, eller har fått mer pengar än hon skulle ha fått, ska återbetala den summa som överfördes felaktigt. Man har inte något berättigat anspråk på denna summa.Huvudregeln har emellertid vissa undantag. Det brukar sägas att om betalningsmottagaren varit i god tro och inrättat sig efter betalningen bortfaller återbetalningsskyldigheten. Huruvida denne varit i god tro får avgöras i varje enskilt fall. Den som har samma fasta månadslön varje månad och en månad får en avsevärt större löneutbetalning (kanske rentav dubbla beloppet) kan i normalfallet inte sägas ha varit i god tro, hon borde ha insett att någonting inte stämde med betalningen. Om man däremot är timvikarie som har olika månadslön beroende på hur många timmar man har jobbat minskar givetvis kraven på att man borde ha insett att någonting var fel med betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär att man på något sätt har anpassat sig efter betalningen och manifesterat att man trott att den utgjort ett för en själv disponibelt belopp, t ex genom att spendera pengarna.Slutligen ska sägas att du som anställd står i ett underlägset förhållande till din arbetsgivare och att allmänna principer inom förmögenhetsrätten ofta ger ett starkt skydd mot en svagare part. Något helt säkert kan inte sägas om din situation utan att ha samtliga fakta på bordet, men som det verkar finns det absolut anledning att tro att du inte är återbetalningsskyldig. Du kan läsa Högsta domstolens resonemang i ett condictio indebiti-ärende här (längst ner på sidan finns HD:s dom) eller boka juridisk rådgivning hos Lawline här.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Alternativa vägar för återbetalning av lån

2016-07-06 i Fordringar
FRÅGA |hej jag har en fråga. om ett skulebrev är skrivet o jag vill få tillbaka pengarna och personen som lånade inte har inkomst o kan betala ett öre till mig. kan jag få pengar från nån annan instans ? via överlåtelse eller dylikt ? tack på förhand !
Fredrik Mattsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns främst tre olika sätt att få betalning från en person som man har lånat ut pengar till om personen inte frivilligt betalar tillbaka:1. Det är möjligt att själv stämma personen till en tingsrätt och där yrka på att personen ska betala. Nackdelen är att om skulden uppgår till mindre än ett halv prisbasbelopp har den vinnande parten endast rätt att bli ersatt av den förlorande parten med ett belopp som täcker ansökningsavgiften och 1 timmes juridisk rådgivning. Ytterligare kostnader för juridisk rådgivning får den vinnande parten betala ur egen ficka. 2. Det är dessutom möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om gäldenären bestrider Kronofogdens betalningsföreläggande kan inte Kronofogden göra mer utan i så fall måste du vända dig till en tingsrätt.3. Du kan även vända dig till ett inkassobolag som för ett visst avgift kan hjälpa till att inkassera fordringen genom att själv rikta betalningskrav mot den som står i skuld till dig eller vidta någon av de ovanstående åtgärderna.Vänligen

​BESTRIDANDE AV FAKTURA OCH VILANDEFÖRKLARING I DOMSTOL

2016-06-20 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan.Vår vägförening har ansvaret för vägombyggnation i samband med nedläggande av vatten och avloppsledningar i våra vägar inom Nacka kommun. Vi 127 fastighetsägare har alltså enskilt huvudmannaskap för våra vägar. Budgeten för ombyggnationen röstades igenom på en extra stämma. I efterhand har oklarheter uppdagats i denna budget och tillräckligt antal fastighetsägare har opponerat sig för att styrelsen enligt lag skall kalla till en ny extra stämma. Det har inte styrelsen gjort inom en vecka från att kravet kom upp från fastighetsägarna och därför har ärendet överlämnats till länsstyrelsen. Vägföreningen har skickat oss fastighetsägare en faktura på 85.000 vardera och som ska vara betald senast den 31/6. Min fråga är om man låta bli att betala/ överklaga fakturan i nuläget eftersom hela budgetfrågan/krav på ny extra stämma runt budgeten, ligger hos länsstyrelsen för behandling? Kan man annars "deponera" pengarna på något sätt tills länsstyrelsen "sagt sitt" runt frågan om vägföreningen enligt lag måste kalla till en ny extra stämma runt budgeten.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör dels om det finns någon möjlighet att bestrida fakturan på grund av den förestående prövningen hos länsstyrelsen alternativt om det finns någon möjlighet att deponera summan i avvaktan på länsstyrelsens beslut. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och därefter applicera detta på ditt fall.Gällande rätt och applicering.Inledningsvis finns en Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Min bedömning är dock att ingen av de punkter som räknas upp där passar in på den situation du nu beskriver. Du har emellertid andra alternativ att tillgå. Det första du ska göra är att bestrida fakturan från vägföreningen. Detta gör du skriftligt till motparten antingen med epost eller brev. Det är viktigt att du sparar en kopia på bestridandet för att kunna bevisa att du bestridit fakturan samt när du bestred den. Du ska tydligt ange varför du bestrider fakturan samt datum. Invänta därefter motparts agerande. Skickar vägföreningen påminnelse så bestrider du igen. Om vägföreningen vänder sig till kronofogden så bestrider du fakturan till dem. Du får inte några betalningsanmärkningar förutsatt att du bestrider fakturan inom 10 dagar från det att du blivit delgiven. Efter detta är det upp till motparten att bestämma sig för om de vill vända sig till domstol eller inte. Om vägföreningen vänder sig till domstol så rekommenderar jag att du begär att målet vilandeförklaras, enligt rättegångsbalken 32 kap 5 §, i avvaktan på länsstyrelsens beslut i frågan. Genom att göra på detta sätt behöver du aldrig betala pengarna innan beslutet har fattats vid länsstyrelsen. Det enda du riskerar är i så fall att behöva utge viss ränta för den händelse att länsstyrelsens beslut inte blir i gynnande riktning för dig. Ett annat alternativ är att betala fakturan och därefter stämma vägföreningen om det visar sig att beslutet fattats på felaktiga grunder. Detta är mer riskabelt eftersom det förutsätter att vägföreningen har en möjlighet att återbetala summan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Betalning med befriande verkan, särskilt om dokumentation

2016-06-04 i Fordringar
FRÅGA |Hur skriver jag ett kontrakt/kvitto på en erlagd summa pengar för att mottagaren ej ska kunna kräva mer i efterhand?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Hur ett kvitto lämpligen skrivs är ytterst en bevisfråga. Av en handling som anger att betalning skett bör i allmänhet framgå vilka parterna är, när betalning erlagts, till vilket belopp betalningen uppgått samt vilken skuld betalningen avser. Under särskilda omständigheter kan andra uppgifter behövas för att betalningens verkans kall kunna fastställas. Gemensamt för samtliga fall är dock att åtminstone borgenären (den enligt fordringen berättigade) bör lämna sin underskrift på dokumentet då en handling som upprättats av ena parten, utan att få sin äkthet intygad av den andre, nästan helt saknar betydelse i bevishänseende.Av större vikt än att skydda sig mot krav från den vid en viss tidpunkt berättigade är ofta att skydda sig mot krav från en eventuell förvärvare av fordran. Är fordran av löpande beskaffenhet (ställd till innehavaren eller ”viss man eller order”, jfr 11 § skuldebrevslagen (1936:81)) kan en ny fordringsinnehavare, som saknar kännedom om betalningen, mot dig, i din egenskap av gäldenär, framställa krav på betalning av redan erlagd skuld, förutsatt att det skuldebrev varpå skulden dokumenterats icke innehåller en betalningsplan och att det ej heller på detta antecknats att betalning av skulden skett (jfr 15 och 16 §§ ovannämnda lag). Motsvarande gäller inte om fordran följer av ett enkelt skuldebrev (med en viss bestämd person som borgenär), varvid en förvärvare ej ens vid god tro (vid avsaknad av vetskap om att betalning tidigare erlagts) får bättre rätt än överlåtaren (den ursprunglige borgenären) och således inte ånyo kan utkräva betalning av den del av skulden som redan bortfallit (jfr 26 och 27 §§ ovannämnda lag).För att skydda dig mot krav från en eventuell framtida förvärvare av fordran bör du således, om fordran följer av en löpande handling utan betalningsplan, tillse att betalningen framgår av en påskrift på denna. Skulle borgenären då krav om påskrift framställs vägra förse handlingen med en sådan äger du innehålla betalning av förfallet belopp till dess att ditt krav efterlevs (se 21 § ovannämnda lag). Av vikt är även att när skulden blivit fullt betald återkräva eventuellt löpande skuldebrev, vilket du enligt nyligen nämnda regel är berättigad till. Vidare kan det i allmänhet vara en god idé att kräva en kopia av handlingen efter det att betalningen på denna antecknats då du därigenom kan minimera risken för förfalskning. Vänligen,