Delat gäldernärsansvar och preskription

2015-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Vi lånade ut pengar till vår son och sonhustru för ca 10 år senBåda skrev under på lånehandlingen med sina namn.Nu är de skilda sen 2 år.Nu vill vi ha tillbaka pengarna. Exfrun vägrar.Kan vi kräva att de ska betala hälften var eller måste vår son betala allt själv?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om detta finns i skuldebrevslagen och preskriptionslagen.Solidariskt ansvarDå er son och exfrun tillsammans har lånat pengar av er och båda har skrivit på lånehandlingen gäller att båda ansvarar solidariskt för skulden, SkbrL 2§ 1st. Detta innebär att ni kan kräva betalt av vem som helst av dem och alltså kan kräva att de ska betala hälften var eller att en av dem ska betala allt. Om ni väljer att kräva endast en av dem på hela summan har den rätt att kräva hälften av summan av den andre, vilket alltså innebär att om ni skulle kräva er son på hela summan skulle han i sin tur ha rätt att kräva halva summan av exfrun och tvärtom om ni skulle kräva exfrun på hela summan. Detta gäller dock inte om ni har kommit överens om delad ansvarighet för skulden, utan i så fall gäller det som är överenskommet. PreskriptionDå det var ca 10 år sedan ni lånade ut pengarna kan det dock vara så att fordran har preskriberats, så är fallet om det har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen inom de tio åren,PreskL 2§ 1st. Preskriptionen har avbrutits bland annat om antingen er son eller exfrun har utfäst betalning, betalat ränta eller amortering eller har erkänt fordringen gentemot er, eller om ni har skickat ett skriftligt krav om fordringen, PreskL 5§.Har det inte gått tio år sedan ni lånade ut pengarna eller om ni avbrutit preskriptionen under denna tid kan ni alltså kräva att få tillbaka pengarna. Om preskriptionsavbrott inte har skett har ni förlorat rätten att kräva att få lånet återbetalat, PreskL 8§. Är det så att det snart har gått tio år bör ni alltså agera snarast, lämpligen genom att skriftligen skicka ett krav till sonen och exfrun. SammanfattningDå ni inte verkar ha kommit överens med er son och exfrun att de har delad ansvarighet för skulden gäller att ni kan kräva dem båda på skulden, ni kan alltså kräva dem på halva summan var. Om ni skulle kräva en av dem på hela summan har denne i sin tur rätt att kräva den andra på halva summan. Då ni lånade ut pengarna för ca tio år sedan har ni endast rätt att kräva att de ska betala tillbaka lånet om inte tio år har gått sedan lånets uppkomst eller om ni har avbrutit preskriptionen under denna tid. Om det snart har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen bör ni snarast göra det.Med vänliga hälsningar

Godtrosförvärv när inte alla delägare har samtyckt till försäljning

2015-11-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Om en båt har två ägare, dvs samägd egendom, måste då båda dessa parter anges som säljare på köpekontraktet och således också båda två signera kontraktet? Eller räcker det med att en av parterna uppger sig som säljare?Har råkat ut för ett fall där jag köpt en båt och nu visar det sig att personen som uppgett sig som säljare i själva verket endast ägde 50% av båten. Vad händer i detta fall?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en delägare till viss egendom ska få förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja den, krävs att alla delägare samtycker till det (2 § samäganderättslagen). Det här förutsätter inte att alla skriver på kontraktet, utan delägarna kan godkänna det på i stort sett vilket sätt som helst.I ditt fall får jag uppfattningen att du har fått reda på att säljaren inte hade fått den andra delägarens godkännande att sälja båten till dig. Frågan är om det här påverkar din rätt till båten.För att inte delägaren som inte hade godkänt försäljningen ska få rätt till sina 50 % gentemot dig, dvs. ha en rätt att använda båten som kan riktas mot dig, krävs att du var god tro om säljarens rätt att sälja egendomen. För att du ska vara i god tro krävs det att du inte insåg eller under omständigheterna inte borde ha insett att säljaren inte fick sälja 100 % av båten (2 § godtrosförvärvslagen). Den här bedömningen blir väldigt svår att göra i brist på vidare information om omständigheterna vid försäljningen i ditt fall.Om det är så att du inte var i god tro, dvs. att du borde ha insett att det fanns en ytterligare delägare som inte hade gett sitt godkännande till försäljningen, har du endast rätt till 50 % ägande av båten och du måste då t.ex. dela användandet av båten. Du har däremot ingått ett avtal med säljaren om att köpa hela båten. Det här avtalet är giltigt även om delägaren har rätt till 50 % av båten och du kan därför kräva säljaren på ersättning för de 50 % av båten som du inte har rätt till men har betalat för. Därutöver kan du t.ex. har rätt till ersättning för kostnaden att köpa ur delägaren, om den kostnaden överstiger det du har betalat för dessa 50 %. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur man kräver in en fordran - betalningsföreläggande

2015-11-09 i Fordringar
FRÅGA |Vad ska man svara när en vän som valt att avsluta en vänskap för att man har krävt ett svar när vederbörande har tänkt att betala och skulden är på 22000 kr
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Tråkigt att höra att din vän har sagt upp bekantskapen med dig. Några juridiska tips angående er relation kan jag tyvärr inte ge dig, men gällande skulden finns vissa möjligheter för dig att få tillbaka pengarna, vilka följer nedan.Om man behöver kräva in en skuld från någon annan bör man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är ett förfarande som skapats just för att det ska gå förhållandevis snabbt och enkelt att driva in skulder. De krav som uppställs för att man ska kunna ansöka om betalningsföreläggande är följande: - förfallodagen ska ha passerat (datumet då det var sagt att pengarna skulle betalas tillbaka ska ha passerat)- du ska själv kunna påverka skulden genom förhandling (den är förlikningsbar) – om det är du som har lånat ut pengarna bör detta inte vara ett problem.- skulden ska avse pengarSjälva ansökan kostar 300 kronor och du gör den genom att fylla i en blankett som du kan hämta på KFM:s hemsida (här), där du också kan hitta annan nyttig information. Anvisningar om vad du ska fylla i finns på blanketten. Efter att du har skickat in blanketten, skickar KFM vidare den till personen som är skyldig dig pengar (gäldenären).Sedan kan gäldenären antingen besluta sig för att betala tillbaka skulden – då måste du på en gång skriftligen meddela KFM att du drar tillbaka din ansökan, så de inte fortsätter med ärendet. Du ska även meddela KFM om endast en del av skulden återbetalats.Gäldenären kan också bestämma sig för att bestrida skulden, alltså meddela KFM att denne inte tänker betala. Sker detta kommer du ha två val: antingen meddela KFM att du vill låta tvisten gå vidare till domstol (tingsrätten) eller att du inte vill låta ärendet gå vidare. Väljer du att inte låta tvisten gå vidare avskrivs ärendet. I så fall återstår möjligheten att försöka prata med personen igen, privat, och på så sätt få tillbaka pengarna. Väljer du att gå vidare med tvisten till domstol ska du meddela KFM detta. Domstolen tar då ut en avgift på 600-2500 kronor beroende på ärendets och skuldens storlek. Att tänka på innan du bestämmer dig för att du ta tvisten vidare till domstol är att det i värsta fall kan bli kostsamt och utdraget. Om du förlorar tvisten kan du nämligen komma att få betala även motpartens (gäldenärens) kostnader för tvisten (såsom juristkostnader). Anlitar du ett eget juridiskt ombud måste du betala för det, och även om din hemförsäkring kan täcka vissa kostnader genom rättsskyddet tas antagligen en självrisk ut. Det krävs också att du har ordentligt med bevis för att visa att skulden faktiskt finns. Huruvida det inspelade samtalet samt vittnet du berättat om i din fråga är tillräckligt som bevis vågar jag inte svara på här, se information längst ned i svaret. Det faktum att personen som är skyldig dig pengar verkar ha ställt in sig på att neka sin betalningsskyldighet talar för att det kan komma att bli aktuellt med en domstolsprocess.Det finns också ett tredje möjligt händelseförlopp efter att gäldenären fått din ansökan om betalningsföreläggande, nämligen att personen inte hör av sig till KFM. Hör personen inte av sig meddelar KFM ett så kallat utslag där personen förpliktas att betala skulden i enlighet med din ansökan. Det behöver dock inte ta slut där, utan även i detta fall kan en domstolsprocess komma att bli aktuell om gäldenären begär så kallad återvinning. Då måste du betala de ovan nämnda avgifterna till domstolen samt överväga om det är värt det att gå vidare med tvisten.Får du ett utslag av KFM om att betalningsföreläggandet gått igenom (då går tvisten alltså inte vidare till domstol), kommer KFM att ta ut en avgift på 600 kronor för att driva in skulden. Denna avgift ska i första hand betalas av gäldenären, men om denne inte betalar får du i stället en faktura på avgiften från KFM.Blir det aktuellt med en domstolsprocess kan du, som jag nämnde ovan, kontakta en jurist (förslagsvis någon av våra duktiga sponsorer som du finner längst ner på hemsidan) för en mer ingående bedömning av ditt fall och dina möjligheter att nå framgång i domstolen. Att tänka på är att sådan rådgivning är avgiftsbelagd och således inte gratis som den rådgivning du får här på Lawline.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till! Vänligen,

Går det att bestrida en fordran med ett utslag?

2015-11-06 i Fordringar
FRÅGA |Har ett utslag sedan 2004-11-22 från Kronofogden. Idag har borgenären för andra gången lämnat sitt krav hos KF att få betald. Går det att bestrida eller är jag tvungen att betala?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Ett utslag är en dom som fastställer att du är betalningsskyldig avseende en viss skuld. Har man fått ett utslag som är felaktigt går det att senast en månad efter utslagets utfärdande ansöka om återvinning enligt 52 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Denna ansökan skall göras skriftligen enligt 53 § BFL. En annan möjlighet hade kunnat vara att bestrida skulden inom den tidsram som angavs på det föreläggande om betalning som föregick utslaget. I aktuellt fall har det gått väldigt lång tid sen utslagets utfärdande och det finns därför inte så många möjligheter kvar att lösa problemet bortsett från att betala skulden.Det är alltid möjligt att bestrida skulden hos fordringsägaren för att se om denne efterger sitt krav. Dock bör du inte räkna med eftergift då utslaget verkar som ett bevis på din betalningsskyldighet och kronofogden genom detta kan vidta exekutiva åtgärder som exempelvis utmätning. Utslaget ger med andra ord möjlighet för borgenären att med kronofogdens hjälp erhålla betalning för sin fordran. Detta förfarande undviker du bäst genom att betala skulden.Eftersom skulden och utslaget är så pass gammalt har du försuttit din möjlighet att begära återvinning av utslaget, eller lyckas bestrida fordringen. Det bästa du kan göra är troligen att vända dig till borgenären och komma överens om en bra lösning avseende skulden.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Om en av två låntagare dör, vad händer med skulden?

2015-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Två systrar tar ett privatlån tillsammans. Den ena dör, vad händer med skulden? Tack på förhand!//Malin
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Vad som händer beror lite på hur lånet är upplagd. Ofta när det är flera låntagare så är de vad som kallas för "solidariskt ansvariga" för lånet. Det innebär att långivaren, t ex banken, kan kräva vilken som helst av långivarna på hela skulden om de vill. Om låntagarna är solidariskt ansvariga för ett lån och den ena åläggs att betala hela lånet, så kan den som betalat kräva tillbaka pengar för den del som den andra egentligen skulle betala (kallas inom juridiken för regressrätt). Så om två personer är solidariskt ansvariga för ett lån, och den ena struntar i att betala, banken kräver den andra på hela skulden och denne betalar hela skulden. Då kan den kräva halva beloppet som betalats av den första systern. Sen kan det naturligtvis vara så att systern inte har varken pengar eller tillgångar som kan utmätas och den andra systern aldrig får igen sina pengar. Men rätten att kräva tillbaka pengarna från systern finns. Om den ena av två solidariskt ansvariga för ett lån dör, så kommer den låntagare som fortfarande lever få betala hela skulden. Men denne har då regressrätt mot den avlidnes dödsbo. Ett dödsbos skulder ska betalas innan kvarlåtenskapen fördelas på arvingarna. Så då kan den andra systern få den avlidne systerns del av skulden via dödsboet. Saknas pengar i dödsboet och det försätts i konkurs får tyvärr den efterlevande betala hela skulden.Om man, vilket är mer sällsynt, endast är personligt ansvarig för "sin del" av lånet, dvs halva lånet, då påverkas det inte av om en av två låntagare dör. Det blir dock även där den dödes dödsbo som får lösa skulden, om det inte finns en försäkring tecknad (sk låneskydd) som löser lånet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utebliven faktura

2015-11-13 i Fordringar
FRÅGA |Föreningen Förebyggande Socionomer ordnade för 9 år sedan en konferens på en konferensanläggning i Sverige. Anläggningen gick senare gick i konkurs. Vi har - trots påminnelser- inte fått någon faktura på konferenskostnaden, ca 20 000 kr. Vi har pengar avsatta för detta men kommer nu att avsluta föreningen. Hur länge måste vi vänta på ett krav betr denna kostnad? Med vänlig hälsning Elisabeth Westerlund
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Bestämmelser om olika fordringar finns i Skuldebrevslagen, den hittar du här.Betalningstidpunkt Som huvudregel regleras tidpunkten för när prestationer ska ske, exempelvis betalning, i parternas avtal. Om dock ingen överenskommelse kring detta gjorts finns bestämmelser i lag som kan bli aktuella. Borgenären (föreningen Förebyggande Socionomer) har, då inget avtalats, rätt att få betalt vid anfordran, dvs när denne kräver betalning, se här. Omvänt har gäldenären, då inget avtalats, rätt att betala närhelst denne önskar.Eftersom föreningen gått i konkurs finns där troligtvis många frågor att ta tag i för att hantera konkursboet på bästa sätt. Detta kan ibland ta lite tid. För att undvika komplikationer och vidare ovisshet rekommenderar jag att ni kontaktar någon företrädare för föreningen eller konkursboet.PreskriptionEn viktig sak att vara medveten om vad gäller fordringar, är att en skuld som huvudregel preskriberas efter 10 år, se här, om inte preskriptionsavbrott skett, se här. Dock har ett preskriptionsavbrott troligtvis skett varje gång ni påmint om fakturan eftersom det kan ses som ett erkännande av fordringen. Vilket i sin tur ses som ett preskriptionsavbrott i lagens mening. Detta innebär att varje gång påminnelse skett, börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Göra gällande skuld utan skuldebrev

2015-11-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag är ensam arvtagare efter min mor som efterlämnade bla ett bolag. Nu hävdar min moster, att det finns en skuld till min mormor som min mor fick låna när bolaget togs över för 20 år sedan och vill att det skall dras av från min mormors arv och min laglotg när hon så småningom går bort. Skulden togs inte upp i bouppteckningen och det finns inget skuldebrev. Vad gäller?
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevisbördan för att skulden existerar ligger på din moster. Misslyckas hon med att bevisa att skulden föreligger, t.ex. genom att uppvisa ett giltigt skuldebrev, ska ingen hänsyn tas till den påstådda skulden vid fördelningen av arvet.Vänligen,

Fordringar och preskription

2015-11-02 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har en handskriven revers som talar om att en person är skyldig mig 70 000:-. Hans underskrift är bevittnad av en person. Reversen är skriven år 2007 och innehåller personnummer på låntagaren. Kan denna revers hålla juridiskt?Vänliga hälsningar Louise
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!UtredningAv vad Du beskriver verkar det röra sig om ett enkelt skuldebrev. Grundkraven för detta synes vara uppfyllda, se vidare 1 § Skuldebrevslagen (här).Vad gäller betalning, såvida förfallodag inte är avtalad, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att denna inträffar vid anmodan av borgenären (Du) eller dessförinnan när gäldenären (den som ska betala) själv vill betala. Eftersom reversen är utfärdad år 2007 finns det anledning att påminna om preskriptionstiden för denna fordran. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och gäller från uppkomstdagen. En fordran uppkommen år 2007 preskriberas således år 2017, se vidare 2 § Preskriptionslagen (här).Preskription innebär att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären genom rättsliga medel, t.ex. utmätning osv. För att undvika detta finns särskilda regler om preskriptionsavbrott i 5-6 § § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden börjar om på nytt ifall gäldenären betalar en del av fordran, får ett betalningsanspråk från borgenären eller borgenären annars stämmer in gäldenären till domstol för fordringen. SlutordAv vad Du beskrivit synes det inte finnas något hinder för dig att kräva betalning av gäldenären Det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga i dessa situationer. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00), mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist (här).