Utreda faderskap och barnets bästa

2016-10-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej !Jag är gravid och mitt ex lämnade mig och lillen. Jag vet att jag får ensam vårdnad direkt när barnet är fött men är så orolig att mitt ex kommer försöka få gemensam vårdnad och därför gå vidare.. Men han har inte trygg bostad, bor flera mil bort och har inte betyg från grundskolan eller ett jobb samt har ett register sen några år tillbaka och ingen chans att ge ett barn vad den behöver medan jag har bostad, ekonomin och gymnasie utbildning och hunnit jobba lite som tim.. Om han stämmer mig vad kommer hända? Kommer han få betala massa pengar eller kan han få hjälp med det? Vill verkligen inte att han ska träffa sitt barn då jag aldrig skulle våga lämna mitt barn med honom ensam och eftersom vi bor så långt bort kommer han sällan kunna komma som det är.. Och min syster hade en far som aldrig var där som mitt ex skulle va för mitt barn och vill verkligen inte att mitt barn ska må lika dåligt som min syster!
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken som är den balk som innehåller bestämmelser om barn och föräldraskap. Jag kommer även förkorta föräldrabalken till FB, en länk till FB finns https://lagen.nu/1949:381. Det är ganska självklart, men du och din före detta är inte gifta. Detta spelar faktiskt roll i bestämmandet om vem som är far till barnet. Hade ni varit gifta hade maken ansetts vara barnets far enligt en presumtionsregel som finns i 1 kap. 1 § FB. Vad gäller då om ni inte är gifta? Då finns det ingen presumtion om vem som är barnets far, och då ska socialnämnden försöka utreda vem som faktiskt är far till barnet enligt 2 kap. 1 § FB. Detta är alltså ingenting som fadern faktiskt behöver göra för att utredningen om vem som är far ska påbörjas utan den börjar när barnet registreras hos skatteverket. Denna utredning görs eftersom det anses vara det bästa för barnet i såväl svensk rätt som i FNs barnkonvention för barnet att veta vem som är dennes föräldrar.När socialnämnden utreder frågan om vem som är far till barnet så kommer de fråga dig och troligtvis andra personer du känner om barnets far, enligt 2 kap. 4 § FB. De kommer då att be dig svara på deras frågor, men de kan såklart inte tvinga dig att svara på några frågor alls. De kommer även 2 kap. 4 § FB att fråga andra personer som de tror kan tänkas veta vem som är barnets far. Skulle du däremot besluta dig för att inte hjälpa socialnämnden i deras utredning får det konsekvenser för barnet. Ett barn som bor i Sverige vars föräldrar inte bor tillsammans har rätt att få underhållsstöd av staten enligt 18 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (en länk till den bestämmelsen finns https://lagen.nu/2010:110#K18P2S1). Eftersom att barnet är så litet så kommer detta bidrag betalas ut till dig enligt 18 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. Konsekvenserna för att inte hjälpa socialnämnden i deras utredning om vem som är barnets fader gör att du inte kommer få detta underhållsstöd, enligt 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (länk till den bestämmelsen finns https://lagen.nu/2010:110#K18P8S1). Vad skulle då hända om socialnämnden tar reda på vem som är barnets far? Då ska de först ge fadern möjlighet att bekräfta faderskapet enligt 2 kap. 5 § FB. Vill barnets far inte bekräfta faderskapet kan socialnämnden väcka talan mot mannen och yrka att domstolen fastställer faderskapet, så att han blir barnets far, enligt 3 kap. 5 § FB. Vad händer om socialnämnden inte lyckas finna mannen som kan vara barnets far? Då kan socialnämnden besluta att lägga ner utredningen om faderskap. Denna utredning kan läggas ner på flera grunder, men de är inte alla relevanta. Vad som är relevant är att om socialnämnden inte kan få fram de upplysningar som behövs kan de måsta lägga ner utredningen. Värt att komma ihåg är att eftersom de inte bara kommer fråga barnets mor om vem som kan vara fader betyder det att de inte lägger ner utredningen bara för att modern inte vill hjälpa till. Men i realiteten kan det bli så att om ingen förutom modern vet hans hela namn, var han bor osv så kan det bli omöjligt för socialnämnden att utreda faderskapet utan moderns hjälp, och på så sätt tvingas lägga ner utredningen. Skulle de lägga utredningen är det värt att komma ihåg att den inte är definitiv, de får alltså påbörja den igen om de tror att de fått in ny information som kan hjälpa till att fastställa vem som är barnets far.Efter att socialnämnden lägger ner en utredning om faderskap så är det relativt osannolikt att faderskapet blir fastställt. I Sverige ska nämligen barnet föra talan om fastställande av faderskap, denna rätt sträcker sig genom lag till mamman så att även hon kan föra talan mot att en man ska fastställas att vara barnets far, förutsatt att hon har vårdnad om barnet. Men fadern har själv ingen möjlighet att väcka en sådan talan. Allt detta framgår enligt 3 kap. 5 § andra stycket FB. Vill då inte du som mamma att faderskapet ska fastställas behöver du inte göra någonting.Jag vill även förtydliga att även om faderskapet skulle fastställas så betyder inte det att ni får gemensam vårdnad. Eftersom du kommer få ensam vårdnad när barnet föds enligt 6 kap. 3 § FB så måste fadern väcka talan mot dig om att ni ska ha gemensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Denna bedömning kommer alltid ske enligt vad som är bäst för barnet, det är en otroligt viktigt princip i svensk barnrätt och den finns i 6 kap. 2a § FB. Det betyder att om rätten ser att barnets far inte har något stabilt boende, inte har pengar och inte är helt laglydig kanske rätten skulle komma fram till att fadern inte ska ha vårdnad. Detta är en bedömning som ska utgå enligt principen om vad som är det bästa för barnets och det i sig är inte enkelt för mig att säga vad som skulle vara barnets bästa i ditt fall, men mycket tyder på att du skulle få behålla den ensamma vårdnaden. Fast än fadern kanske inte skulle få vårdnad så har barnet rätt till umgänge med sin far, detta framkommer enligt 6 kap. 15 § FB. I paragrafen tas upp att umgänge kan vara att träffas eller att de har annan kontakt, som att prata i telefon eller att skypea. Men även barnets umgänge ska utgå från principen om barnets bästa och skulle umgänge med fadern inte vara förenligt med barnets bästa så kommer inte rätten att besluta att barnet och fadern ska ha umgänge.Sammanfattningsvis vill jag bara gå igenom kort vad jag tagit upp i mitt svar: När barnet föds kommer socialnämnden att utreda vem som är barnets far De kommer fråga dig och andra som du troligtvis känner om vem som kan vara barnets far Skulle socialnämnden finna vem som är barnets far kommer de försöka fastställa faderskapet Finner de inte vem som är barnets far så kan de lägga ner utredningen om faderskap Fadern kan själv inte väcka talan om att faderskapet ska fastställas Bara för att faderskapet fastställs betyder inte det att han automatiskt får vårdnad, han måste väcka talan och gemensam vårdnad ska vara förenlig med principen om vad som är bäst för barnetJag hoppas du fått svar på din fråga. Har du några funderingar eller är det något du vill att jag ska förklara annorlunda så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.Vänligen,

Förälders rättigheter när det föreligger gemensam vårdnad

2016-10-09 i Barnrätt
FRÅGA |Om man bor på samma adress och är gifta och har ett barn, hastigt vill en skiljas, tar barnet och flyttar till sina föräldrar som bor i en annan kommun vilka rättigheter har jag som övergiven förälder innan skilsmässa och ev vårdnadsbeslut tagits?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381). Av 6 kap 1-2 §§ framgår att de som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt 2a § ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.Vårdnadshavarna har i enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När det föreligger gemensam vårdnad får inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Detta betyder att en förälder inte kan flytta med barnet till sina föräldrar i en annan kommun, om den andre föräldern inte samtycker till detta. Om personen trots detta flyttar med barnet så riskerar denne att dömas för egenmäktighet med barn, vilket följer av 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700). (Denna bestämmelse är dock endast tillämplig om barnet är under 15 år, vilket inte framgår av din fråga). För att på egen hand kunna ta beslut om barnets boende krävs ensam vårdnad. När båda eller en av makarna i ett äktenskap (med barn under 16 år) vill skiljas, följer av 5 kap 1-2 §§ Äktenskapsbalken (1987:230) att äktenskapsskillnaden ska föregås av en betänketid. Denna betänketid ska enligt 5 kap 3 § löpa under minst sex månader. Trots detta har föräldrarna alltid rätt att ansöka om ensam vårdnad i enlighet med 6 kap 5 § Föräldrabalken. Detta är visserligen mycket ovanligt när föräldrarna fortfarande är gifta. Normalt sett anses det även efter äktenskapsskillnad vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket innebär att gemensam vårdnad är det bästa alternativet. Vad du kan göra är att kontakta en advokatbyrå som är specialiserad i straffrätt och barnrätt, om du har för avsikt att gå vidare med ett enskilt åtal gällande egenmäktighet med barn.

Svårigheter att komma överens om barnets boende

2016-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Vi är separerade med gemensam vårdnad. Vi kommer dock inte överens om hur vi ska dela upp veckorna - vem som ska ha barnen vilken vecka. Det som passar honom, passar inte mig. Och vice versa. Hur gör man då?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Barnets boende regleras i 6 kap. 14 a § föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Föräldrar med gemensam vårdnad ska besluta gemensamt om frågor av viktigare karaktär som berör barnen, såsom exv. boende. Ni kan avtala om det skriftligen och få det godkänt av socialnämnden. Det förutsätter dock att avtalet är det bästa för barnet. Föräldrar som inte kan komma överens om boende för barnen kan vända sig till domstol för att få ett domstolsbeslut i frågan. Det krävs enligt 6 kap. 14 a § FB endast att en av föräldrarna för talan för att domstolen ska ta upp ärendet. Domstolen skickar sedan utredningsbegäran till socialnämnden som utreder vad som är det bästa för barnen. Socialnämnden utreder ett antal förhållanden för att avgöra vad som är barnens bästa. Denna bedömning tar särskild hänsyn till att barnet inte far illa eller att barnens behov en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses, om ena föräldern brustit i sin plikt att planera så att det nämnda tillgodoses kan detta spela en negativ roll för den förälderns del vid en bedömning. Socialnämnden kommer att samtala med er regelbundet i utredningen och även med godkännande från Er ta in information från personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnen, såsom exempelvis förskolelärare. Barnen kommer få tala och uttrycka deras vilja i utredningen, detta ska iakttas i förhållande till barnets ålder och mognad. Avslutningsvis bereds föräldrarna tillfälle att lämna synpunkter innan utredningen skickas in till domstolen.Du kan kontakta din kommun för att få samarbetshjälp under sakkunnig ledning att nå enighet i frågor som gäller boende och att träffa avtal om boende enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen, se här. I mål om boende kan domstolen besluta att ge socialnämnden i uppdrag att i barnets intresse föra samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna, målet kan förklaras vilande av domstolen så länge samarbetssamtalen har en positiv inverkan enligt 6 kap. 18 §. Domstolen kan enligt 6 kap. 18 a § även besluta om att uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa, inom fyra veckor ska medlaren lämna en redogörelse på vilka åtgärder som vidtagits och huruvida samförståndslösning uppkommit.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Barns rätt att välja boende

2016-10-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är 14 år. Jag bor med min pappa i Österrike och min mamma bor i Sverige. Har jag rätt att flytta hem till min mamma för jag mår inte riktigt så bra här nere?Tack på förhand!
Adrian Nylén |Hej!Det finns sedan 2006 ingen specifik ålder för när barn har rätt att bestämma vilken förälder de helst vill bo hos. Enligt 21:5 § Föräldrabalken ska ett barns vilja beaktas (utifrån barnets ålder och mognad). Om ett barn motsätter sig ett beslut om boende ska domstolen endast verkställa beslutet om rätten finner det nödvändigt för barnets bästa, vilket också framgår av 21:5 § FB.Hoppas detta besvarat din fråga!För ytterliggare information skulle jag rekomendera Caisa Carlssons svar på en liknande fråga: http://lawline.se/answers/barns-ratt-att-sjalv-bestamma-boende

Barns rätt att bo med ena föräldern

2016-10-09 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är 13 och vill bo hos min mamma på en gård utanför norrköping. Men nu kommer problemet. jag får inte för mamma och vi har varit hos familjerätten i ett år. men sen blev det för jobbigt för mig så jag sa snabbt att jag bor kvar hos pappa. familjerätten hjälpte inte ett dugg. men jag vill av hela mitt hjärta. får jag då flytta ner så att det blir bäst för mig???
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Familjeförhållanden regleras i föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Föräldrarna kan avtala om att boenden eller att endast en av föräldrarna ska ha boendet för barnet enligt 6 kap. 14 a § andra stycket FB, avtalet måste godkännas av socialnämnden. Huvudregeln är att om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de komma överens om boende, först när det inte sker kan en förälder som vill ha boende hos sig väcka talan i domstol. En förälder har rätt att väcka talan vid domstol som beslutar vem av föräldrarna barnet ska bo med, se 6 kap. 14 a § första stycket FB. Domstolen ska besluta om boende i enlighet med vad som är bäst för barnet enligt FN:s barnkonvention artikel 3. Enligt 6 kap. 2 a § första stycket FB ska, i enlighet med barnkonventionen, alla beslut om vårdnad, boende och umgänge vara avgörande utifrån vad som är barnets bästa. I 6 kap. 2 a § andra stycket ska vid bedömningen om barnets bästa särskilt beaktas om det finns en risk att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar mot sin vilja och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, i Ditt fall finns det stora möjligheter att utröna Din vilja eftersom Du är 13 år och så fort barnet är över 12 år ska mer hänsyn tas till dennes vilja. Domstolen gör dock en helhetsbedömning vilket innebär att om det finns omständigheter som talar mot att Du ska få bo hos den föräldern Du önskar kan domstolen döma till nackdel för den föräldern. Eftersom Du inte verkar ha fått en ärlig chans att göra Din röst hörd och nuvarande boendet inte är i enlighet med Din vilja, bör Du förmå den föräldern Du önskar att bo med att väcka talan i domstol för att få detta prövat.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Barnets rätt till umgänge

2016-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Vad har boendeföräldern för skyldigheterMot umgängerföräldern
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Barnets umgänge regleras i 6 kap. 15 - 15 c §§ föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Vid sidan om barnets vilja i 6 kap. 2 § tredje stycket FB, finns en ytterligare definition av barnets bästa uttryckt i 6 kap. 2 a § FB vilken beskriver barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som den inte bor tillsammans med genom att få träffa föräldern eller genom annan kontakt, enligt 6 kap. 15 § FB. Resekostnader för barnets resa till "umgängesföräldern" ska bekostas av "boendeföräldern" om inte de ekonomiska förhållandena starkt talar emot detta. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med en förälder som den inte bor tillsammans med tillgodoses så långt som möjligt. "Boendeföräldern" ska lämna de upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar ska också beaktas. Ett barn har aldrig en skyldighet att umgås med en förälder eller mor- och farföräldrar om de begär det eller erhåller en sådan rätt genom domstolsprövning. Umgänge kan avtalas skriftligen och godkännas av socialnämnden om den bedömer att avtalet är i enlighet med barnets bästa. En förälder eller socialnämnden kan väcka talan till domstol enligt 6 kap. 15 a § FB om umgänge med barn utan att det rör vårdnadsfrågan. Domstolen beslutar då efter utredning från socialnämnden om hur umgänget ska se ut utifrån barnets bästa.Som huvudregel gäller att barnets behov av umgänge ska ges stor betydelse och att samarbetssvårigheter är ett starkt argument för en överföring av vårdnaden eller boendet till den andra föräldern (jfr. rättsfallet NJA 1989 s. 335). Därför bör föräldern som barnet bor med undvika att brista i sin plikt att tillgodose umgänge med den andra föräldern så långt det går.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Kan man adoptera syskonbarn?

2016-10-07 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter är ensam vårdnadshavare till två små barn. Deras far avsade sig vårdnaden av deb äldsta dottern för ett år sedan och när nästa barn kom sex månader efter var han ej intresserad av vårdnad för henne heller.Min fråga gäller om hennes bror kan bli vårdnadshavare med henne genom adoption .VänligenLouise
Sara Bengtsson |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att adoptera betyder att man blir barnets nya förälder, vilket innebär att man är barnets vårdnadshavare och förmyndare. Reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB) https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1 . Tillstånd till adoption ska endast ges om det är till fördel för adoptivbarnet samt om sökande har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det. Dessutom ska tillstånd till adoption ges om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Detta stadgas i 4 kap. 6 § FB https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1 . Tillstånd ges av allmän domstol, som har till uppgift pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Har barnet inte fyllt 18 år ska även yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd och socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd, se 4 kap. 10 § 1 st. FB https://lagen.nu/1949:381#K4P10S1 . Laga domstol, dvs. den domstol som har rätt att pröva adoptivfrågan, är domstolen i den ort där sökanden (brodern) har sin hemvist, 4 kap. 9 § FB https://lagen.nu/1949:381#K4P9S1 .Vad gäller adoptivföräldern framkommer av 4 kap. 1 § FB https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1 att en man eller kvinna som fyllt 25 år, eller i undantagsfall 18 år, får adoptera ett adoptivbarn med rättens tillstånd. Ett presumtivt adoptivbarn som är över tolv år får inte adopteras utan eget samtycke, 4 kap. 5 § 1 st. FB https://lagen.nu/1949:381#K4P5S1 . Detta blir dock möjligtvis inte tillämpligt i detta fall eftersom du skriver i din fråga att barnen är små. I 4 kap. 5 a § FB https://lagen.nu/1949:381#K4P5aS1 stadgas vidare att den som är yngre än 18 inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. En förälder som inte är vårdnadshavare har rätt att yttra sig men har, enligt gällande rätt såsom RH 1997:20 här inga legala möjligheter att förhindra adoptionen, se 4 kap. 10 § 3 st. FB https://lagen.nu/1949:381#K4P10S3 .Förutsättningarna för att moderns bror i detta fall ska kunna adoptera de två barnen finns beskrivna ovan. Brodern måste för det första vara äldre än 25 år, föräldrarna måste ge sitt samtycke och domstolen ska inhämta yttrande från socialnämnden, pröva adoptionsfrågan samt ge tillstånd för detta. Om något av barnen är över tolv år krävs dessutom dennes samtycke till att adoptionen äger rum. Svaret på din fråga är alltså att moderns bror kan bli vårdnadshavare genom adoption i detta fall, om domstolen ger sitt tillstånd. Konsekvenserna av detta juridiskt kommer dock bli att brodern blir ensam förälder till barnen, vilket jag förmodar inte är tanken. Det enda sättet för systern och brodern att få gemensam vårdnad av barnen är med hjälp av en gemensam adoption. Detta är dessvärre inte tillåtet i Sverige då det endast är makar som kan adoptera gemensamt se 4 kap. 4 § FB https://lagen.nu/1949:381#K4P4S1. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur bedöms vem som får vårdnaden alternativ blir boförälder?

2016-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag och min man har varit tillsammans i 7 år men gifta i 1 år. Vi har ett barn på 8 månader och funderar på att separera. Min man är aggressiv och kan försöka gå till attack vilket han gör framför vår dotter, vilket jag tycker är otäckt. Jag och min dotter brukar oftast vara hos mina föräldrar dels för min man tycker det är skönare för honom att sova utan oss när han ska jobba samt för att mina föräldrar hjälper mig med barnet och de har varit delaktiga sen hon föddes. Vi bodde hos dom första 5 veckorna. Jag och min man kommer inte överrens över något. Jag är mammaledig och har ett år kvar i universitet som jag ska fixa senare samtidigt som min mamma tar hand om barnet. Nu påstår min man att han kan ta ensam vårdnad bara för han har ett mer välbetalt jobb och för att jag inte är klar med skolan. Om vi skulle skilja oss så är det mest optimala att jag och vårt barn bos hos mina föräldrar då vi redan är där så ofta och barnet mår bra av att vara där samt att pappan till barnet kan komma och umgås med barnet där vilket är en neutral mark där bråk inte sker. Min mans familj träffar vårt barn 1 gång varannan månad och han hotar att han ska ta barnet och bo hos sina föräldrar och lämna barnet med dom medan han jobbar 100%, min dotter kommer ju må jätte dåligt, jag får panik över detta. Hur går det till? Vem har rätt till att vara boföräldern för ett barn på 8 månader och kan han bara få vårnaden och ta barnet ifrån mig? Jag har offrat allt vilket inte han har
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det rör frågan vad som praktiskt kommer att ske rörande barnet efter skilsmässan. Enligt 6 kap 2a § Föräldrabalken ska barnets bästa vara vägledande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad som anses vara barnets bästa varierar från fall till fall. Klart är dock att den ena föräldern inte får vårdnaden om barnet enbart på grund av att den föräldern har bättre ekonomi. Vid avgörande av vad som är för barnets bästa ska samtliga omständigheter vägas in i bedömningen. I svensk rätt är förhoppningen att föräldrarna så långt som möjligt ska kunna ha fortsatt delad vårdnad efter skilsmässan. Enligt 6 kap 5 § Föräldrabalken kan dock rätten på begäran ge vårdnaden till en av föräldrarna, om ingen av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad måste rätten ge vårdnaden till en av föräldrarna. En anledning till att ge en av föräldrarna vårdnaden kan vara samarbetssvårigheter. Vem som får vårdnaden beror på barnets bästa. I vissa fall kan det anses vara till barnets bästa att få bo kvar på samma ställe, detta kallas för kontinuitetsprincipen. Är det så att en förälder hindrar den andre från att umgås med sitt barn kan detta tala emot att den föräldern ges vårdnaden, denna princip kallas istället för umgängesprincipen. Generellt kan sägas att på grund av din mans aggressiva uppträdande samt att det är du som primärt har tagit hand om er dotter talar detta för att du skulle tilldömas vårdnaden. Jag kan dock inte med säkerhet säga hur rätten skulle resonera. Detta på grund av att samtliga omständigheter ska tas i beaktande för att komma fram till vad som anses vara barnets bästa. Tilldöms den ena föräldern vårdnaden kommer barnet att bo hos den föräldern. Har ni gemensam vårdnad kan rätten besluta om vem av föräldrarna som ska vara boendeförälder, se 6 kap 14a § Föräldrabalken. Det som jag skrivit om ovan gällde vårdnaden, men är tillämpbart även då boendeförälder ska bestämmas. Detta på grund av att barnets bästa ska vara avgörande i båda fallen. Enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Bäst vore om ni kunde komma överens gällande umgänge själva, men går inte detta kan rätten enligt 6 kap 15a § Föräldrabalken besluta om umgänge mellan barnet och föräldern.Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att säga vem som skulle få vårdnaden om er dotter alternativ bli boendeförälder eftersom att detta är en bedömning från fall till fall. Är det så att ni inte kommer överens får ni inför rätten framföra olika omständigheter gällande varför det är för barnets bästa att bo hos just er. Det är som sagt barnets bästa som ska vara avgörande. Föräldrabalken hittar du här.Hoppas att detta svarade på din fråga och lycka till!Vänligen