Få reda på om barn har fötts

2017-07-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag var för ett antal månader sedan tillsammans med en kvinna som sade sig blivit gravid. Förhållandet upphörde kort efter detta och vi gick skilda vägar. Dock ville jag självklart veta och ta del av infon angående hennes pågående graviditet. Allt jag fick var ett sms där hon skrev att hon fått ett tidigt missfall. Vi har idag ingen kontakt med varandra längre, men ändå undrar jag om hon verkligen talat sanning. Finns det någonstans dit jag kan vända mig i detta ärende och få bekräftat att hon talar sanning?Tacksam för svar.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte riktigt hur långt hon skulle vara i graviditeten eller om hon vid den här tiden skulle ha fött barnet, så jag redogör för båda alternativen. Om hon fortfarande skulle vara gravid: Det finns ingen generell rätt att få veta hur en graviditet fortgår. Detta är eftersom när barn föds utanför äktenskap krävs en faderskapsbekräftelse för att du rent juridiskt ska vara barnets far. Innan en sådan finns, saknar du i princip dessa rättigheter. När barnet föds reder socialtjänsten ut vem som är barnets fader och hjälper till på vägen mot en faderskapsbekräftelse. Om barnet skulle fötts nu: Det finns inte möjligheter att få reda på om en person fått missfall, däremot finns det möjligheter att ta reda på om personen i fråga har ett barn. Av folkbokföringslagen framgår att ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är folkbokförd. Eftersom alla folkbokföringsuppgifter i Sverige är offentliga kan du begära ut information om dessa. För att göra detta tar du kontakt med skatteverkets folkbokföringsavdelning. Du behöver inte ha hela hennes personnummer, men du behöver kunna ge information nog för att handläggarna ska kunna ta fram informationen. Du kan således inte bara säga att du söker ”en Anna i Stockholm”. Hoppas du fått svar på din fråga! Undrar du något mer är du varmt välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka rättigheter till umgänge mellan barn och förälder finns?

2017-07-22 i Barnrätt
FRÅGA |Undrande pappa. Vilken rätt har min son och jag till att ha umgänge med varandra. Har vi någon rätt att överhuvudtaget skapa några som helst band till varandra. Min son är nu två år, jag och mamman var separerade innan han föddes. Detta var grunden till att hon automatiskt tilldelades ensam vårdnad. Har gång på gång under två års tid försökt att skapa ett föräldraband till min son. Detta är omöjligt då jag hela tiden blir motarbetad av både mamman och socialtjänsten. Under två år har mamman låtit min son och mig umgås några gånger. När jag och pojken börjat skapa ett litet band till varandra har hon avbrutit våran kontakt i några månader igen. Som bäst har jag fått träffa honom sammanhängande under sju veckor i rad. Varje gång varade i ca fyra fem timmar. För att sen igen av henne avbrytas för att jag inte varit enig med henne i allt hon tycker. Jag hade en egen mening som inte stämde med hennes. Detta har inträffat gång på gång och uppehållen i umgänget har varat upp till fyra månader för att sedan återtas. Jag och min son kommer väldigt bra överens med varandra. Vi har mycket lätt att förstå varandra. Men det här att vi får umgås för att sen igen inte får det gör att vi glidit isär. Har upplevt denna tid som mycket frustrerande vilket då har bidragit till en del ilska i form av dåligt valda ord. Upplever denna form av umgänge som psykiskt mycket påfrestande. Har försökt få hjälp av familjerätten att ordna någon form av schema för vårat umgänge. har vi inga rättigheter?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (se 6 kap. 15 § föräldrabalken). Ansvaret för att umgänget blir av ligger hos båda föräldrarna, alltså även mamman.Man kan gå till domstol och begära att en domstol fastställer umgänget mellan barnet och umgängesföräldern (se 6 kap. 15 a § föräldrabalken). Detta kan behövas om den ena föräldern inte uppfyller barnets rätt till umgänge. Familjerätten är inte detsamma som en domstol som tingsrätten. Om du vill begära att få umgänget fastställt skulle jag råda dig att kontakta en jurist som kan förklara hur du går tillväga och var du ska vända dig. Du kan begära gemensam vårdnad i samma process om du vill göra det.Att försvåra umgänge med umgängesföräldern är en omständighet som kan leda till att vårdnadshavaren förlorar vårdnaden om barnet. Om du får umgänget fastställt och mamman ändå inte följer det som domstolen har beslutat kan det finnas skäl för domstolen att ge er gemensam vårdnad eller t.o.m dig ensam vårdnad, beroende på de övriga omständigheterna (se 6 kap. 5 § föräldrabalken). Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad och umgänge.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Umgänge för förälder som är misstänkt för övergrepp

2017-07-11 i Barnrätt
FRÅGA |pappan skäligen misstänkt för sexuella övergrepp på 4 årig dotter, polisutredning pågår paralellt med socialförvaltningens utredning. Nu vill pappan träffa dottern med närvaro av socialförvaltnings personal-dvs "bevakat" under pågående utredningar. Kan det försöra det polisiära arbetet? Barnet både längtar efter pappa men är orolig att utsättas för fler övergrepp.Hur brukar man gå tillväga i sådana här fall?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst så kan jag säga att jag inte vet hur det skulle påverka det polisiära arbetet om pappan skulle få träffa dottern under pågående utredning.Men om vi går vidare och diskuterar vad som kan ske i en situation när en förälder är under utredning för övergrepp.Domstolen får ta intermistiska beslut i mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB. Enligt propositionen till lagen kan sådana interimistiska beslut tas även om det ”enbart” finns misstankar om brott, vilket i det nuvarande fall finns. Risken för att barnet utsätts för fara talar för att det inte ska vara umgänge för pappan under utredning i det här fallet, enligt min åsikt.Av 6 kap 15 § FB framgår dessutom att umgänget är en rätt för barnet och inte för föräldern. Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta, i det här fallet pappan, yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt. Det slutgiltiga beslutet kring pappans umgängesrätt efter att målet är avslutat beror såklart på om pappan blir dömd för sexuellt övergrepp eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Faderskapstest

2017-07-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag skrev på faderskaps test efter att sonen som jag och min dåvarande sambo fick sen efter det så kom det fram att jag inte kunde vara pappa till barnet och jag har fått det svart på vitt att så är fallet men den biologiska pappan vill inte lämna något och jag vill inte vara juridiskt bindande till barnet. Vad gör jag?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Som jag har uppfattat din fråga så gäller det om den påstådda biologiska pappan måste göra ett faderskapstest mot sin vilja. Enligt 3 kapitlet 5 § föräldrabalken (FB) kan fastställande av faderskap väckas av barnet eller av modern om hon har vårdnaden om barnet. Rätten ska enligt 3 kapitlet 9 § FB i de fall talan väcks av barnet eller modern, se till att frågan om faderskapet till barnet blir tillbörlig utredd. Detta innebär att rätten kan kräva att ett faderskapstest ska göras. Med vänlig hälsning,

Myndigt syskon som vårdnadshavare

2017-07-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är en 18 åring tjej som har fast jobb plus timanställd på ett annat jobb oxh har fastighet. Mina föräldrar har jott bort. Det är så att jag har tre syskon som inte är myndiga pch undrar därför om jag kan ta vårdnaden över dom som vårdnadshavare?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om båda föräldrarna dör ska rätten (domstolen) på anmälan av socialnämnden, eller när förhållandet annars blir känt, anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. (Föräldrabalken "FB" 6:9). Den som ska utses ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Domstolen beaktar särskild barnets behov av att växa upp under stabila förhållanden. Ett krav är att den som utses inte får vara underårig. För syskon ska samma person utses till vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Om föräldrarna eller en av föräldrarna gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska den personen förordnas om det inte skulle vara olämpligt. (FB 6:10a)Så länge ovanstående krav är uppfyllda är det alltså inget hinder mot att ett myndigt syskon utses som vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förälder följer inte villkor för umgänge - vad gör man?

2017-07-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min son A fick umgänge med sin son B efter separationen med sin flickvän C. Tingsrätten beslutade att C fick ensam vårdnad om B men att A fick umgängesrätt onsdagar (2h) samt söndagar (3). Efter denna dom har modern dikterat villkoren avseende tider och platser samt vid 2 fall helt enkelt förbjudit min son att hämta B på de tider domstolen fastslagit. jag anser att detta är ett tydligt fall av umgängessabotage. Har modern rätt att ändra tid och plats eller förvägra umgänge i strid mot gällande dom? C skyller på ont i huvudet, att hon ska jobba i kassan på en affär eller att hon ska besöka sin mor på de tider som är beslutade av tingsrätten. Ska vi acceptera detta beteende eller ska vi stämma modern? Tacksam för rådgivning i denna fråga.Med vänlig hälsning
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om barns umgänge med sina föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer redogöra för reglerna om giltigheten och verkställigheten av en dom om umgänge och vad konsekvenserna kan bli om en förälder försvårar ett barns umgänge med en annan förälder. Jag avslutar med några råd om hur din son kan agera. För att skydda identiteterna hos de berörda personerna har jag anonymiserat frågan och tagit bort personnamnen.Ansvar för och reglering av barnets umgängesrättUtgångspunkten för umgänge med ett barn är att det är barnet som har rätt att få umgås med sina föräldrar. Det är barnets föräldrar som har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor hos tillgodoses (FB 6 kap. 15 §). Ett barns föräldrar kan gemensamt komma överens om hur umgänget mellan barnet och en av dem ska se ut. Om de upprättar ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden är överenskommelsen bindande (FB 6 kap. 15a §). Ett alternativ till att sluta ett avtal är att väcka talan i domstol och få en dom som reglerar barnets umgänge med en förälder. Verkställighet av dom eller avtalOm en förälder inte rättar sig efter en dom om umgänge kan den andra föräldern söka om verkställighet hos tingsrätten (FB 21 kap. 1 §). En ansökan om verkställighet kan leda till att tingsrätten förpliktar föräldern som inte följer domen att vid vite rätta sig efter domen. I vissa fall kan domstolen också besluta om polishämtning av barnet, men detta sker bara i undantagsfall (FB 21 kap. 3 §). Om en domstol beslutar om verkställighet av ett beslut om umgänge kan de också ändra eller komplettera det tidigare beslutet om hur umgänget ska gå till, om det är nödvändigt för att umgänget ska kunna ske (FB 21 kap. 4 §).Konsekvensen av att inte följa dom eller avtal om umgängeFöräldrar har ett gemensamt ansvar att få umgänget med barnet att fungera. Giltiga avtal eller domar om umgänge ska efterföljas. Om en förälder bryter avtal, går emot en dom eller på annat orsakar att barnets rätt att umgås med den andra föräldern uppfylls kan detta vägas mot föräldern i en framtida domstolstvist. Skulle frågan om barnens vårdnad, boende och umgänge tas upp i domstol igen vid ett senare tillfälle kan alltså den förälder som försöker följa samarbeta och följa en tidigare avtal/dom få en fördel gentemot den andra föräldern.Vad gör man om umgänget inte funkar?Om man upplever att umgänget med ett barn inte fungerar är första steget alltid att försöka prata med den andra föräldern och komma överens om att den tidigare domen ska följas eller att umgänget ska arrangeras enligt andra villkor som fungerar bättre. Det är alltid bra att försöka vara så tillmötesgående som möjligt i den här typen av diskussion, eftersom en vilja att samarbeta kan vara till ens fördel om vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor prövas av domstol igen vid ett senare tillfälle. Är det svårt att komma överens eller att ha en fungerande diskussion kan man söka hjälp hos Familjerätten i kommunen. Där kan man hjälp att försöka komma överens genom gratis samarbetssamtal.Går det inte att komma överens och underlåtenheten att följa villkoren för barnets umgänge kan man ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Om domstolen beslutar om verkställighet får föräldern som inte rättar sig efter domen betala vite. En ny ansökan kan göras om försummelsen ändå fortsätter. I sista hand kan föräldern som anser att samarbetet och umgänget inte fungerar väcka talan för att få till en ändring av vårdnad, boende och umgänge. Innan man tar det steget bör man dock tänka på kostnaderna, tiden och den känslomässiga påfrestningen som en sådan process innebär för alla inblandade. Skulle din son vilja ta frågan om verkställighet, umgänge eller vårdnad till domstol kan det vara bra att först kontakta en jurist för en ordentlig bedömning av situationen. Ni är välkomna att boka en tid med oss på Lawline här.Jag hoppas att detta svar har varit till er hjälp.Vänliga hälsningar,

Boende/umgänge vid gemensam vårdnad

2017-07-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och min dotters far är separerade och har gemensam vårdnad över vår dotter snart 4 år. En helg här framöver som är hans helg med vår dotter åker han iväg och stannar borta en hel helg (vi byter fredagar) han ska åka bort den fredag han får dotterna och komma tillbaka söndag. Min fråga är: Är det rent rättslig okej av mig att ha kvar dottern tills på söndag istället eftersom han vill göra något annat? (Vi har en muntlig övenskommelse att byta på fredagar inga papper eller andra avtal angående detta finns)
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av föräldrabalken 6 kapitlet 14 a och 15 a §§ kan ni som vårdnadshavare avtala om barnets boende samt umgänge. För att dessa avtal ska vara juridiskt bindande krävs det dock att vissa formkrav uppfylls. Dessa är att avtalet är skriftligt samt godkänt av socialnämnden. Då ni endast har en muntlig överenskommelse uppfylls inte formkraven för ett juridiskt bindande umgänges/boendeavtal. Med vänlig hälsning,.

Barns åsikter angående umgänge

2017-07-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min dotter är 12 år gammal. Hon och hennes lillebror (11 år) bor huvudsakligen hos sin mamma under vardagarna och vi har gemensam vårdnad om båda barnen. Mamman flyttade med barnen 16 mil enkel resa ifrån staden vi båda bodde i tidigare pga kärlek. Sedan dess har det då varit mitt ansvar att sköta umgängesresorna eftersom jag är umgängesförälder. Barnens mamma har nu vid flera tillfällen sagt nej till att barnen kunnat få umgås ett par timmar med mig (utöver det reglerade umgänget) när jag ändå varit i deras stad för andra ärenden. Barnen själva har blivit jätteglada när jag frågat om vi ska ses och mamman har inte haft någon ordentlig anledning till att det inte skulle gå, utan barnen har fått vara ensamma hemma medan hon varit på jobbet istället för att äta lunch/göra något roligt med mig ett par timmar. När jag blev kallad på ett samtal till socialtjänsten på grund av en orosanmälan skolan gjort på mamman så tog jag upp det här. Socialtjänsten menade då att min dotter är tillräckligt gammal för att själv få avgöra om hon vill träffa mig eller inte. Det ska inte enbart vara hennes mammas val. Mamman menar dock att det är hon som bestämmer till 100% och att det är helt oväsentligt vad barnen själva vill. Det ska vara hon som bestämmer eftersom hon är boendeföräldern. Vad är det som gäller? Kan min dotter själv få avgöra om hon vill träffa mig? Om inte, när anses man enligt lag själv få bestämma över vad man vill?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt,6 kap. 13 § FB. Föräldrar ska ta hänsyn till barnets bästa, barnets vilja och behov av att träffa båda sina föräldrar. Som boendeförälder har mamman till dina barn en skyldighet att främja barnens umgänge med dig. Barnens vilja ska beaktas i förhållande till deras ålder och mognad, 6 kap. 2a § FB. Det finns alltså ingen lagstadgad ålder för när barn kan ta egna beslut, utan det beror på vad saken gäller och hur gammalt barnet är. I frågor om vårdnad, boende och umgänge är utgångspunkten att man tar hänsyn till barns åsikter när de fyllt 12 år. Din dotter är alltså tillräckligt gammal för att avgöra om hon vill träffa dig. Ju äldre dina barn blir, desto mer hänsyn bör tas till deras åsikter.Med vänlig hälsning