Vårdnadshavares upplysningsplikt till den andra föräldern

2016-05-02 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har i cirka 8 år bott hos min pappa som har ensam vårdnad. Eftersom att min mamma var/är alkolist. Och senaste året har jag haft lite kontakt med min mamma, jag har sagt till henne att jag inte vet vad jag vill ja för kontakt med henne för att jag är osäker på hur hon är osv. Hon hävdar att hon har rätt att veta vad hon vill om mig och att min pappa är skyldig att berätta viktiga saker om mig för henne. Jag undrar om det stämmer eftersom att hon vänder och vrider på allt för att det ska låta som att hon har rätt, samtidigt så vet jag att jag inte är dum. Hon tror dock att jag är helt blind.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken(FB). Här finns alla regler om vårdnad, boende och umgänge mellan föräldrar om barn. Eftersom du skriver att din pappa har ensam vårdnad om dig är det din pappa som ensam ansvarar för dig, dina personliga förhållanden och för att ditt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodoses. Detta framgår av 6:1 FB och 6:2 andra stycket FB. För att din pappa skall kunna uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare krävs många gånger att han har insyn i din skolgång, hälso- och sjukvård etc. och han har därför rätt att få veta saker om dig. Din mamma som inte är vårdnadshavare har däremot ingen rätt att få veta saker om dig eftersom hon just inte är din vårdnadshavare.Din pappa har som vårdnadshavare en skyldighet att lämna upplysningar om dig till din mamma i den mån det behövs för att underlätta umgänge/kontakt mellan dig och din mamma. Det är dock din pappa som vårdnadshavare som bestämmer vilka upplysningar han behöver lämna till din mamma. Detta framgår av 6:15§ fjärde stycket FB. Av 6:11 FB framgår att en vårdnadshavare skall ta allt större hänsyn till barnets vilja och önskemål ju äldre barnet blir. Beroende på din ålder och mognad har du alltså själv rätt att lägga dig i vilka uppgifter som din pappa lämnar till din mamma. Mitt råd är därför att du pratar med din pappa om detta och uttrycker vilka uppgifter du själv känner är lämpliga att dela med dig av till din mamma.Sammanfattningsvis – din mamma har ingen rätt att få veta saker om dig eftersom hon inte är din vårdnadshavare. Din pappa har en skyldighet att lämna uppgifter om dig till din mamma för att underlätta kontakt/umgänge mellan dig och din mamma men det är alltså din pappa som bestämmer vilka uppgifter som skall lämnas. Ju äldre du blir, desto mer har du själv att säga till om angående detta. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

När får barn själva välja var de vill bo?

2016-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Finns det nån åldersgräns för ett barn att själv få välja var de vill bo?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om barns boende och liknande hittar du i föräldrabalken, FB, som du hittar här. Då beslut tas om var ett barn ska bo ska fokus vara barnets bästa, 6kap 2a§ FB. Det är även enligt denna regeln hänsyn ska tas till barnets vilja gällande boende, vårdnad och umgänge. Dock finns det ingen bestämd åldersgräns som gäller för att barn själva ska få välja var de vill bo utan lagregeln anger att “hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad”. I domstol har dock mer vikt lagts vid barnets vilja från att barnet är 12- 13 år, men därmed inte sagt att barnets vilja vid den åldern blir avgörande utan som sagt lägger domstolen ofta vid den åldern mer vikt vid barnets vilja. Någon direkt åldergräns då barn själva får välja var de vill bo finns alltså inte. Istället ska som ovan nämnt hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Flytta med sitt barn

2016-04-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag är intresserad av huruvida man kan flytta till en annan stad efter en skilsmässa om man har ett barn på 4 år och vad är avståndet till som kan flyttas?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad av ert barn. Enligt 6 kap 13 § FB ska föräldrarna vid gemensam vårdnad fatta beslut om barnet tillsammans. Enligt paragrafen får inte den ena föräldern utan den andres samtycke fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte det är uppenbart att det skulle vara för barnets bästa. Som exempel på beslut av ingripande betydelse är frågor om barnets boende. Att flytta iväg till en annan stad skulle alltså troligen räknas vara av ingripande betydelse och inte vara uppenbarligen behövt för barnets bästa, varpå den andra vårdnadshavaren måste samtycka till detta. Om ni inte kan komma överens så rekommenderar jag er att inleda ett samarbetssamtal i enlighet med 6 kap 18 § FB. Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Samarbetssamtal är frivilliga. Som slutlig utväg kan domstolen bestämma vart barnet ska bo enligt 6 kap 14a § FB vilket alltså kräver att du väcker talan om boendefrågan. Med vänliga hälsningar,

Avtal om ensam vårdnad

2016-04-19 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min fd man är överens om att gå till familjerätten och skriva över vårdnaden på mig för våra 2 barn . Han har 2 krav som vi skrivit i ett kontrakt på sidan om som även ska skrivas på av en oberoende person . Gäller detta dokument rent juridiskt sen ? Väldigt viktigt för oss båda att det gör det ?
Erica Leufstedt |Hej Mikaela och tack för din fråga!Aktuell lagstiftning i din fråga är Föräldrabalken (1949:381) (FB). När ett barn föds är den legala utgångpunkten att barnet står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta vid födseln, annars uppkommer gemensam vårdnad från det att paret gifter sig, se 6 kap 3§ FB. Denna gemensamma vårdnad kvarstår även om föräldrarna senare kommer att skilja sig, om det inte sker en upplösning av vårdnaden, se samma bestämmelse som ovan. För att få till stånd en ändring av vårdnaden från gemensam till enskild, eller från den ene föräldern till den andre, ska rätten besluta i frågan, se 6 kap 5§ FB. Domstolen har då mandat att vägra en upplösning av den gemensamma vårdnaden med utgångspunkt i en bedömning av barnets bästa i enlighet med 6 kap 2a§. Här ska man enligt samma bestämmelse särskilt fästa vikt vid barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. Det föreligger här vad man nästan kan kalla en presumtion från lagstiftaren om att gemensam vårdnad är mest fördelaktigt för barnet. Även om det inte är en uttrycklig presumtion är det i vilket fall ett sådant mönster som syns i tidigare rättsfall. Vid en överflyttning till ensam vårdnad ska detta som regel ske till den som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vidare enligt 5§ ska rätten även fästa vikt vid hur väl föräldrarna kan samarbeta, ju sämre samarbetsförmåga desto större benägenhet att ge ensam vårdnad till en förälder. Rätten får inte döma till gemensam vårdnad om båda parter motsätter sig detta, 6 kap 5§ FB. Ni som föräldrar har även en möjlighet, enligt 6 kap 6§ FB, att avtala om att vårdnaden ska tillfalla endast en av er. För att avtalet ska vara juridiskt bindande krävs att det är skriftligt, innebärande att ni har undertecknat det, och att det blir godkänt av Socialnämnden. Genom att avtalet blir gällande på detta sätt får det vidare samma verkan som en dom om vårdnad, innebärande bland annat att det kan bli föremål för verkställighet om en part inte skulle följa avtalets innehåll. Samma regler gäller för avtal om boende och umgänge, se 6 kap 14a § + 15a§. Nämnden ska besluta att avtalet är gällande om det är förenligt med barnets bästa, vilket i enlighet med ovan angivna synsätt på fördelarna med gemensam vårdnad, kan bli en ganska tuff prövning. De ska i princip göra samma bedömning som rätten. Jag kan inte ta vidare ställning till de specifika krav ni vill göra gällande i avtalet, då dessa inte framkommer av er fråga. För att avtalet ska gälla får ni således vända er till Socialnämnden i den kommun där barnen är folkbokförda för att få avtalet godkänt!Hoppas ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Hänsyn till barnets vilja

2016-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min syster och hennes man har nu separerat men det råder fortfarande tvist om vem som ska ha vårdnaden över deras gemensamma barn. Som det ser ut just nu kommer min syster antagligen att vända sig till domstolen eftersom att de inte kan komma överens. Min fråga är om detta utmynnar i rättegång, kommer hänsyn tas till vad barnen tycker?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen Lawline tillhandahåller! Enligt föräldrabalken ska barnets bästa alltid vara avgörande vid beslut om vårdnad, umgänge och boende. Med avseende på vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till dess vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Viljan hos ett barn som är tolv år eller äldre brukar i regel tillmättas en avgörande betydelse.Vänligen,

Ansöka om nytt pass till barn

2016-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min sambo har en 10-årig son. Han har gemensam vårdnad ihop med sonens mamma (sonen boendes varannan vecka). Sonen är folkbokförd hos pappan. Mamman har sonens pass och vägrar låna ut det till pappan. Vi planerar inga extraordinära resor till krigsländer utan det är dels en Danmarksresa och dels en charterresa till Spanien som planeras. Mamman har inte uttryckt någon oro över barnets resa utan hon säger att hon bara inte vill ge det för att hon tycker pappan är en idiot. De har redan diskuterat detta hos Familjerätten utan framgång. Hur kan vi gå vidare? Kan ett nytt pass utfärdas utan mammans medgivande? Via tingsrätt? Eller måste pappan ansöka om ensam vårdnad för att få passet?
Marlene Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Bestämmelserna om ansökan av pass finns i Passlagen (1978:302),se här. För att pass skall kunna utfärdas till ett barn under 18 år krävs det som huvudregel att båda barnets vårdnadshavare medger en sådan ansökan. För att ett pass skall kunna utfärdas utan ett medgivande från den andra vårdnadshavaren krävs det synnerliga skäl enligt passlagen 7§ 2p. Det ställs hårda krav för att ”synnerliga skäl” skall anses föreligga. Exempelvis anses synnerliga skäl föreligga om ena föräldern vistas i ett annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats. Mot bakgrund av detta så har jag svårt att se att din sambo skulle få igenom en passansökan för hans son utan moderns medgivande. Kärnan i din fråga rör vårdnad, boende och umgänge av barn. Inom detta område skall principen om barnets bästa vara avgörande för alla beslut som tas inom ramen för vårdnad, boende och umgänge, detta framgår av föräldrabalken 6 kap 2a§. Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Umgänge med båda föräldrarna är därmed en huvudregel i sig. Det skall dock förtydligas att umgängesrätten är en rättighet för barnet och inte för föräldrarna. Däremot har båda föräldrarna en skyldighet att se till barnets bästa vilket vanligtvis innebär umgänge med båda föräldrarna. Om barnets mamma ogrundat och i större omfattning förstör chanser för barnets pappa till umgänge och resor kan det anses vara umgängessabotage om problemet inte upphör. Jag vet inte om det endast är passet som det varit samarbetssvårigheter kring eller om det också är svårigheter i övrigt. Du nämner att ni redan vidtagit åtgärder och diskuterat detta hos familjerätten men utan framgång, om så är fallet kan det vara rimligt att driva en rättslig process angående samarbetssvårigheter. Eftersom sådana processer är långa och påfrestande bör det ske som en sista utväg.Sammanfattningsvis kan din sambo inte utfärda ett nytt pass åt hans son utan mammans medgivande då de har gemensam vårdnad, detta framgår av passlagen 7§ 2p. Det föreligger heller inte sådana omständigheter som skulle kunna anses vara synnerliga skäl för att din sambo skall få ansöka om ett nytt pass utan mammans tillstånd. För att din sambo ska kunna ansöka om nytt pass själv behöver han i så fall stå som ensam vårdnadshavare. Eftersom er situation inte är helt okomplicerad vill jag råda er att ta kontakt med någon som kan ge er mer personlig rådgivning. Lawline har ett nära samarbete med Familjens jurist, om ni vill kan ni boka tid direkt på vår hemsida, se här. Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vårdnad av barn utom äktenskap

2016-04-19 i Barnrätt
FRÅGA |Är gravid vill gifta mig,men det är ej barnets pappa hur blir det med vårdnaden,vem får gemensam vårdnad,hur blir det med pappan vilka rättigheter har han ?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom Du och barnets far inte är gifta kommer vårdnaden om ert barn tillfalla dig ensam, vilket framgår av 6 kap. 3 § föräldrabalken (FB). Barnets far kommer således inte vara vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om du gifter dig med någon ny eller inte. Fadern kan väcka talan vid domstol om att vårdnaden ska bli gemensam eller att den ska överflyttas till honom ensam, 6 kap. 5 § FB. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, kan inte rätten besluta att vårdnaden ska bli gemensam. Föräldrarnas samarbetsförmåga angående frågor som rör barnet beaktas vid en sådan prövning. Vidare är det viktigt att påpeka att barnets bästa alltid ska vara vägledande vid beslut som rör barnet i fråga, 6 kap. 2 a § FB. Vårdnaden kommer alltså vara enbart din så länge barnets far inte väcker talan. Ni har dock möjlighet att tillsammans avtala om eller anmäla önskan om gemensam vårdnad om ni skulle vilja det. Skulle det bli en vårdnadstvist har jag svårt att uttala mig eftersom det krävs väldigt detaljerad och djupgående information om samtliga omständigheter rörande föräldrarna och deras relation till barnet och varandra för att kunna göra någon som helst bedömning. Det bör dock erinras att barnets bästa alltid ska vara det avgörande vid sådan tvist. Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Beslut om skolgång vid gemensam vårdnad

2016-04-17 i Barnrätt
FRÅGA |Barnen skrivna hos mig och går i skola i kommunen vi bor i. Pappan bor i annan kommun. Gemensam vårdnad. Vi har nu flyttat inom kommunen och av flera skäl önskar jag nu få barnen flyttade till en annan skola, i närområdet, ff samma kommun. Kan pappan verkligen neka om förändringen är mer gynnsam för barnen?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för vårdnadshavare när de tar beslut som rör sina barn stadgas i Föräldrabalken, FB, som du kan hitta här. Särskilt kapitel 6 är av intresse för din fråga.Innebörden av gemensam vårdnadEftersom du och barnens pappa har gemensam vårdnad är ni berättigade och skyldiga att ta beslut om sådant som barnens skolgång enligt FB 6 kap. 11 §. Besluten ska fattas av er två tillsammans enligt FB 6 kap. 13 §. Detta innebär att dina barns pappa har rätt att motsätta sig ett byte av skola. Du kan inte på juridisk väg tvinga pappan att acceptera din önskan och barnen kan därför inte byta skola. Du har rätt i att det är barnens bästa som ska vara avgörande i frågor som rör dem. Enligt FB 6 kap. 11 § ska också barnens vilja vara vägledande om det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mognad. Vad barnens bästa innebär är alltid en bedömningsfråga som alla kan ha mycket skilda åsikter i. Det är upp till dig och dina barns pappa att komma överens om vad barnens bästa i denna situation betyder.Ändring av vårdnadDet enda juridiska verktyg som finns för vårdnadshavare när ett samarbete inte längre är möjligt är att en förälder ensam får vårdnaden. På sätt får föräldern ensam ta beslut som berör barnen. En ändring av vårdnaden kan ske genom avtal eller genom att föra talan i domstol. Enligt FB 6 kap. 6 § kan du och barnens pappa avtala om att en av er ska ha ensam vårdnad. Socialnämnden måste bedöma om ett sådant avtal är lämpligt och sedan godkänna det. Socialnämnden utgår som regel från att gemensam vårdnad är det bästa för barnen, om du och barnens pappa inte har mycket stora samarbetssvårigheter. Om ett avtal inte är möjligt är det möjligt att ta frågan till domstol enligt FB 6 kap. 5 §. Domstolen bedömer först om gemensam eller ensam vårdnad är bäst för barnen. Detta görs utifrån samma utgångspunkt som socialnämndens bedömning. Om både du och barnens pappa skulle motsätta sig gemensam vårdnad, kan domstolen bara besluta om enskild vårdnad. Om rätten beslutar att ensam vårdnad är bättre för barnen, kommer de bedöma vem som är mest lämpad som vårdnadshavare. I dessa frågor är barnens bästa alltid avgörande och om barnen är mogna nog att uttala sig ska deras vilja vara vägledande. Det är därmed väldigt svårt att i förväg förutse vad en vårdnadstvist resulterar i.SammanfattningEftersom du och barnens pappa har gemensam vårdnad är ny skyldiga att fatta beslut rörande era barn gemensamt. Det avgörande är alltid era barns bästa men vad detta innebär måste ni komma överens om. Om barnen pappa motsätter sig att barnen byter skola, kan skolbytet alltså inte framtvingas. Det enda juridiska verktyget är att försöka få ensam vårdnad, vilket kan resultera i en vårdnadstvist. Det är ofta påfrestande för alla parter och det finns alltid risk att barnen kommer i kläm under processen. Jag rekommenderar därför endast detta som en sista lösning, om du och barnens pappa har mycket svårt att samarbeta i vårdnaden. Förutom detta kan jag bara rekommendera att du och pappan pratar och försöker komma överens i frågan. Om barnen är gamla och/eller mogna nog är det alltid bra om deras åsikter och vilja beaktas.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att ni kan komma till ett gemensamt beslut om vad som är bäst för barnen. För hjälp med avtal om vårdnad eller ytterligare information om förutsättningarna för att föra talan i domstol kan du enkelt boka tid med den erfarna familjejuridiska byrån Familjens jurist här. Vänliga hälsningar,