Kan föräldrar skuldsätta sina barn?

2018-03-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har tyvärr hamnat i ett ekonomiskt eftersatt läge. Detta delvis på grund av ett avtal som mina föräldrar ingick i mitt ställe, när jag bara var några månader gammal. Detta avtal, som jag själv inte var medveten om att jag ingått för ens långt senare (ca 20 år), har på senare tid kostat mig mer och mer pengar. Jag har undersökt möjligheterna att bryta detta avtal (ett typ av abonnemang för tjänst) och det är fullt möjligt. Som väl är. Den bittra sanningen är ändå att detta avtal sedan flera år tillbaka i tiden har ackumulerats till en stor summa pengar som jag löpande varit tvungen att betala. Min frågor och funderingar är då följande:Vad säger "lagen" om detta? Finns det möjlighet att utkräva skadestånd för de ekonomiska förlusterna jag påtvingats? Får mina föräldrar (i mitt ställe) tillsammans med annan part ingå avtal som innebär en väsentlig ekonomisk kostnad för mig, eller finns det chans till repressalier för den part som ogenerat löpande krävt mig på pengar?Tack på förhand för svar!
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ingåtts på ett riktig sätt enligt lagen och om du kan få någon form av kompensation då du råkat i ett ekonomiska eftersatt läge på grund av avtalet. Det framgår i din fråga att avtalet ingicks när du bara var några månader. Av den anledningen tänker jag i svaret fokusera på i vilken mån föräldrar får ingå avtal i sitt barns ställe och vad som kan göras i de fall föräldrarna har ingått ett avtal som de egentligen inte hade rätt att ingå.Vad säger lagen om föräldrar som ingår avtal i barns ställe?Reglerna om detta finns i föräldrabalken.En person som är under 18 år är omyndig och kan inte åta sig förbindelser om det inte uttryckligt följer av lag eller andra villkor (9 kap 1 § föräldrabalken). Att "åta sig förbindelse" betyder att ingå avtal som innebär en skyldighet att prestera något. Denna regel finns för att skydda barn från att sätta sig i skuld på grund av oförstånd. I ditt fall innebär detta att du under tiden du var 0-17 år inte hade kunnat ingå någon typ av avtal som gav dig en betalningsskyldighet.Eftersom att du inte kunnat ingå ett avtal som innebar en betalningsskyldighet blir frågan om dina föräldrar kunnat ingå avtalet i ditt ställe. Jag utgår från att dina föräldrar också är dina förmyndare. En förmyndare har till uppgift att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap 1 § föräldrabalken). Tilltron till föräldrars förmåga att hantera sina barns ekonomiska förhållanden är stor men det finns begränsningar. En viktig begränsning i förälderns rätt att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter är att de inte kan ingå avtal i barnets namn som innebär att barnet i framtiden blir skyldig att betala en summa pengar. Föräldrar får alltså inte skuldsätta sina barn (13 kap 12 § föräldrabalken). Det finns en möjlighet att ingå avtal som innebär en betalningsskyldighet för barn och det är om överförmyndaren ger sitt samtycke (överförmyndare är en person i din kommun som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare). Har inte överförmyndaren samtyckt är avtalet i princip inte gällande och barnet kan inte tvingas att betala (12 kap 10 § föräldrabalken).Dina föräldrar ingick ett avtal i ditt namn när du fortfarande var omyndig som innebar att du blev skuldsatt. Ett sådant avtal är ogiltigt om det ingåtts utan överförmyndares samtycke. Du borde alltså inte behöva betala dessa skulder som dina föräldrar förbundit dig vid.Kan du få skadestånd?För att få skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada (ekonomisk förlust) krävs att ett brott har begåtts (2 kap 2 § skadeståndslagen). I ditt fall verkar det inte som att ett brott har begåtts utan endast att ett avtal har ingåtts felaktigt. Av den anledningen kan det bli svårt att få skadestånd. Den bästa utgången för dig kan istället vara att du inte behöver betala skulderna eftersom att avtalet inte är giltigt samt att få tillbaka pengar som du felaktigt betalat.Vad kan du göra nu?Jag skulle råda dig att först kontakta din kommun för skuldrådgivning. De kan tillsammans med dig gå igenom din ekonomiska situation och då vilka skulder som belastar dig, av vem skulderna företogs och när de uppstod.Om kommunen inte kan hjälpa dig kan du kontakta kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten hjälper personer som själva inte orsakat sin ekonomiska situation till exempel personer som blivit skuldsatta av sina föräldrar som barn.Om varken kommunen eller kronofogdemyndigheten hjälper dig kan du kontakta en jurist för att driva ditt ärende.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Pappan missköter vår gemensamma dotter när hon är hos honom, vad gör jag?

2018-03-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och mitt ex har gemensam vårdnad över våran 7åriga dotter. När han har haft henne hos sig har han dragit hem kompisar och spelat något öl spel medan dottern satt med då dom drack. Han har haft problem med alkohol sedan vi träffades. Han lämnar även bort henne ofta till sin mor och sin syster för att kunna dricka. Han har henne varannan helg enligt muntlig överenskommelse hos familjerätten(samarbetsavtal). Innan vi kom överens om varannan helg så skulle han bestämt ha dottern varje helg samt alla lov. Men så fort det blir lov prioritera han bort henne. Även nu vid sportlovet. Då Sålde han sitt hus och flytta in till sin nya tjej och låter barnet sova på soffan hos henne. Samt att han lämnade dottern till sin syster för att han skulle fara till fjällen hela veckan för att köra skoter. Dottern kunde han inte ta med då dom som far dit inkl han ska supa. Han ljög även för mig och påstod att han skulle jobba hela sportlovet. Han är inte ett dugg engagerad i hennes skola. Jag skrev till han att han kan skriva över vårdnaden till mig då han ändå inte bryr sig om henne men det svar han inte på. Han betalar det lägsta i underhåll och vägrar hjälpa att betala utrustning osv som hon behöver till skolan. Han låter henne ärva kläder från sin systers barn. En gång fick jag hem henne med begagnade pojkkallingar med hål i, som hon snabbt kasta av sig och bytte till trosor. Jag känner mig maktlös och han förstår inte att han skadar dottern med sitt beteende! Hjälp!!!
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstår att du befinner dig i en mycket maktlös situation och vill att eran dotter ska få den bästa uppväxten hon kan få. Alltid barnets bästa som utgångspunktEnligt 6 kap 1 § föräldrabalken (FB) så har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Beslut som tas om barnets vårdnad, boende och umgänge ska alltid tas utifrån barnets bästa och inte föräldrarnas bästa, 6 kap 2a § FB. Det är denna utgångspunkt domstolen också tar i beaktning vid beslut. Gemensamt och frivilligt beslut För att själv försöka påverka hur mycket din dotter bor hos sin pappa är att ni gemensamt kommer överens om att dottern bor hos dig exempelvis under veckorna och träffar sin pappa varannan helg eller liknande. Trots att dottern bos hos dig så kan ni ändå ha gemensam vårdnad. Om det inte är möjligt att ni själva kommer överens om detta så kan man ta hjälp av samarbetssamtal, medlare eller i sista hand få ett beslut via domstol, 6 kap 14a §, 18 § och 18a § FB.Ni kan även avtala om att du ska få ensam vårdnad. Det krävs då att avtalet godkänns av socialnämnden, 6 kap 6 § FB. Angående alkoholkonsumtionen och brist i omsorgBeteenden som missbruk eller att man brister i omsorgen kring er dotter leda till att domstol kan besluta om ensam vårdnad för ena föräldern. Det krävs då att missbruket eller bristen i omsorgen är bestående samt att det påverkar barnets hälsa och utveckling, 6 kap 7 § FB. OrosanmälanOm du misstänker att din dotter far illa när hon är hos sin pappa så bör man göra en orosanmälan hos socialnämnden i den kommun du bor, 14 kap 1c § socialtjänstlagen. Du kan läsa mer om en orosanmälan HÄR. Du kan även själv kontakta socialtjänsten/nämnden i din kommun och rådgöra med dem.SammantagetJag skulle rekommendera dig att försöka samarbeta med pappan och bestämma att dottern bor mestadels hos dig. Sedan bör du även rådgöra med socialtjänsten/nämnden i din kommun om hur ni kan försöka lösa problemet med att pappan brukar alkohol eller missköter dottern.Hoppas det löser sig och att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra om barnets mamma hindrar min umgängesrätt?

2018-03-16 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har fyra barn, alla under 18 år.Jag har gemensam vårdnad av de två äldsta och mamman har vårdnaden om de två yngsta. Alla fyra barnen har nu avskärmats från mig av mamman, utan saklig grund. Den här alienationen har pågått i ett par år nu, och barnen vill på grund av detta inte träffa mig.Fråga: Vad har domstolen för möjlighet att hjälpa barnen ur den här situationen? Vad kan jag yrka på för barnens bästa i en stämning. Vilka möjligheter har domstolen att döma till terapi etc.?
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du och den andre föräldern(mamman) inte bor tillsammans. Jag förstår det också som att ingen av barnen bor med dig och att mamman hindrar din umgängesrätt med barnen. Ni har gemensam vårdnad över två av barnen och mamman har ensam vårdnad över två. Det är föräldrabalken (FB) som blir tillämplig i fråga om barns vårdnad, boende och umgänge.Barnets bästaI alla frågor rörande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet annars far illa. Här åsyftas både fysiskt och psykiskt lidande. Även den omständigheten att en förälder inte sätter tillräckliga gränser för barnet kan ha betydelse. Vidare ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beaktas. Vid den här bedömningen ska barnet också ha möjlighet att höras, och beroende på mognad och ålder, ska barnets vilja beaktas. Om barnen genuint inte vill träffa dig kan det alltså påverka domstolens beslut. Vad kan du göra? Du beskriver i frågan att din umgängesrätt kränks genom mammans agerande. Utgångspunkten är att även en förälder som inte har barnen boende hos sig har rätt att umgås med dem, 6 kap. 15 § FB. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose denna rätt. Det du kan göra är att föra en talan om att få umgås med dina barn, 6 kap. 15 a § FB. En sådan talan får även föras av socialnämnden, se 6 kap. 15 a § 2 stycket FB. Domstolen ska då i sin bedömning beakta barnets bästa utifrån det jag beskrivit ovan. SamarbetssamtalIstället för att väcka en talan hos domstol kan du och mamman få hjälp att lösa problemet genom ett s.k samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Det är kommunen som ska sörja för att ett sådant samtal erbjuds er. Genom det samtalet kan ni få hjälp att enas om en överenskommelse om din och mammans umgängesrätt till barnet, se 5 kap. 3 § Socialtjänstlag. Vad kan du lyfta fram i en stämning? Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad du kan skriva i en stämningsansökan. Generellt så kan du hänvisa till din umgängesrätt. Du kan även lyfta fram i vilken mån barnen gynnas av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att barnen inte kommer fara illa när de umgås med dig är en förutsättning. Sammanfattning och rådVid alla beslut i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande. Det gäller alltså att argumentera och bevisa att en balans mellan umgänge med båda föräldrarna är gynnsamt för barnen. Jag har för lite information om faktiska omständigheter i ert fall och det gör att jag inte kan uttala mig om mer exakta resultat eller möjligheter. Jag råder dig att ta kontakt med en av våra jurister för att gå vidare med frågan. Du bokar en tid på http://Www.Lawline.se/bokaMed vänlig hälsning,

Vad för rätt har den biologiske fadern att utöva sitt faderskap?

2018-03-15 i Barnrätt
FRÅGA |Upptäckte att jag var gravid i v 24.Vill inte ha med pappan att göra. Kan han kräva något när barnet är fött?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar omständigheterna som att du inte är i ett förhållande (maka/sambo) med fadern till barnet. FaderskapsutredningNär modern till ett barn är ogift ska faderskapet enligt 1 kap. 3 § föräldrabalken fastställas genom dom eller bekräftelse. När bekräftelse sker ska socialnämnden i den kommun som barnet är folkbokförd i, ansvara för att en utredning görs enligt 2 kap 1–2 §§ föräldrabalken. De ska således inhämta uppgifter av betydelse för utredningen av modern och av andra som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen enligt 2 kap. 4 § föräldrabalken. Socialnämnden kan inte tvinga dig att medverka men då tar man som nämnt hjälp av utomstående personer för att få fram info om den potentiella fadern. Om du inte medverkar i faderskapsutredningen kommer du inte ha rätt till underhållsstöd till barnet enligt 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken. Om man inte kan ta reda på vem fadern till barnet är kommer faderskapsutredningen läggas ner enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken. Om du medverkar i faderskapsutredning kommer det att mynna ut till att mannen kommer fastställas som far till barnet genom bekräftelse eller dom som jag nämnde ovan. Faderskapsutredning görs eftersom det anses inom den svenska barnrätten att det är till fördel för barnet att ha två föräldrar. Om fadern till barnet inte fastställs men fadern har misstankar om att han är fadern till barnet har han inte talerätt enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken. Det vill säga att han inte kan väcka talan i domstol för att fastställa faderskapet. Däremot kan han vända sig till socialnämnden som kan föra hans talan.VårdnadHuvudregeln är att föräldrarna till barnet ska ha gemensam vårdnad. Huvudpresumtionen är således att det är bäst för barnet att föräldrarna har gemensam vårdnad och att barnets ska ha nära kontakt med båda föräldrarna. Om föräldrarna inte är gifta ska de anmäla det till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad i samband att faderskapet har bekräftats. Om du således inte gör denna anmälan tillfaller vårdnaden dig. Dock har fadern möjlighet att väcka talan om gemensam vårdnad i domstol (om han är den fastställde fadern), där domstolen har möjlighet att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja enligt 6 kap. 5 § 1 st. föräldrabalken. Därför avrådes det att frångå huvudregeln med gemensam vårdnad eftersom domstolen gör en bedömning av barnets bästa och inte enligt en enskild förälders vilja.Båda föräldrar har rätt att väcka talan om vårdnad, boende och umgänge i domstol. Andra frågor har domstolen inte möjlighet att döma i angående barn. Man har även i egenskap av förälder rätt till att få upplysningar om barnet enligt 6 kap. 15 § 4 st. föräldrabalken. För dessa krävs det inte gemensam vårdnad utan det räcker med att man är förälder till barnet. När man har gemensam vårdnad ska föräldrarna i princip fatta alla beslut rörande barnet tillsammans enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken. Detta innebär således att vårdnadshavare med gemensam vårdnad endast får fatta beslut själva om det rör sig om en akut situation. Uttrycks i föräldrabalken som "inte utan olägenhet kan skjutas upp" samt att beslutet inte får vara av ingripande betydelse. När det kommer till den vardagliga omsorgen krävs inte den andre vårdnadshavarens samtycke angående exempelvis klädval, matvanor eller liknade.Om du och fadern har gemensam vårdnad kommer han därför ha lika stor bestämmanderätt i barnets liv som du. Om vårdnaden är ensam har han rätt till att väcka talan i domstolen angående det jag nämnde i föregående stycket. Ensam vårdnad innebär ytterligare att fadern exempelvis inte har rätt att välja var barnet ska gå i skolan, vad du väljer för fritidsaktiviteter för ditt barn och annat inom den vanliga omsorgen av barnet.Med vänlig hälsning,

Rätt till umgänge med barnen trots man inte har vårdnad

2018-03-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej , jag har en kort fråga till Er och undrar Ni kan svara på denna inför påsken. Vad skulle Ni säga om följande: d.v.s. vad kan jag göra för att mina barn skall få träffa mig?.Fakta: Min x-fru har vårdnaden om våra två barn. Men, hon låter inte mig träffa barnen, genom att vara undvikande i sina svar (framför allt på e-post och inte via telefon eller annan form av media). Tacksam om NI kan ge ett svar snarast möjligt, vad som gäller specifikt i mitt fall, eftersom hon har vårdnaden för barnen som är 8 och 9 år.Med Vänlig Hälsning
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap och rätt att träffa sina barn regleras i föräldrabalken (FB). Det finns ingen rätt för en förälder att få träffa sina barn - utan det är barnen som ges rätt att träffa sina föräldrar (6 kap. 15 § FB). I lagrummet sägs att barn som inte bor med båda föräldrarna har rätt att få umgås och träffa den förälder som de inte bor med. Det sägs också att båda föräldrarna är skyldiga att bidra till att barnen får umgås med båda sina föräldrar – om det är det bästa för dem (6 kap. 15 och 6 kap. 2 a §§ FB). Det spelar ingen roll om du inte har vårdnaden om barnen – är det bäst för barnen att ni umgås så ska barnen ha rätt till det och hon ska bidra till att detta sker på bästa sätt. Eftersom hon inte låter barnen träffa dig så råder jag dig att kontakta socialkontoret i din kommun, de har en skyldighet att hjälpa dig i denna typen av frågor. Socialtjänsten har enligt 5 kap. 1 och 3 §§ Socialtjänstlagen ett ansvar för att barnens behov av umgänge med föräldrar så långt som möjligt tillgodoses.När det är så att boföräldern vägrar umgänge utan giltig anledning så finns det mycket som tyder på att denne agerar i eget intresse och inte i barnens. Det är alldeles avgörande för frågan om vem som ska ha vårdnaden. Förutsatt att du agerar i barnens intresse och i övrigt är en god förälder, samt att hon fortsätter att agera i sitt eget intresse istället för barnens så har du stora framgångar att söka om ensam vårdnad hos tingsrätten. I RH 180:81 ansåg hovrätten att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare, men eftersom modern inte bidragit till att ge fadern möjlighet till det umgänge med barnen han borde få så gavs vårdnaden till fadern. Skulle du vilja söka om att få ensam vårdnad, rekommenderar jag dig att du skaffar ett ombud. Jag hoppas att allt löser sig och att ni får träffas i påsk! Med vänliga hälsningar,

Mitt barn är folkbokfört hos sin pappa, innebär det att han behöver bo på där heltid?

2018-03-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min son fyller snart 11år och i ett svagt ögonblick pga min dåliga ekonomi fick han flytta till sin pappa. Pappan ville genast att han skulle folkbokföras hos honom , du som jag var skrev jag på. Även om han står skriven på sin pappas adress kan han väl inte tvinga honom att bo där varje dag?Sonen var hos sin pappa innan detta hände varannan helg och var mer än nöjd med detta.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga ser lite olika ut beroende på hur er vårdnadssituation ser ut. Om du har ensam vårdnad om din son så är det du som fattar alla beslut som rör honom på egen hand och om du är ensam vårdnadshavare så kommer hans boende då också att vara hos dig. När jag besvarar frågan kommer jag därför utgå ifrån att både du och sonens pappa båda är vårdnadshavare och alltså har gemensam vårdad om er son. Regler kring barns vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB) Är folkbokföringen avgörande för var barnet ska bo? Först och främst vill jag poängtera att det är er sons bästa som ska vara avgörande vid alla beslut som tas kring hans boende, vårdnad och umgänge. (6 kap. 2a § FB) När man har gemensam vårdnad så är det vanligt att barnen bor hos båda föräldrarna växelvis men att barnet exempelvis är folkbokförd på ett av ställena. Att din son är folkbokförd hos sin pappa är därför inget som gör att han av den enskilda anledningen ska tvingas bo hos pappan på heltid. Tanken är dock att barn ska vara folkbokförda där de bor mest, men folkbokföringen är inget hinder mot att er son bor lite hemma hos dig och lite hemma hos sin pappa. Utgångspunkten är att ni som föräldrar har valfrihet, det vill säga att det är upp till er själva att samarbeta och komma överens om hur er sons boendesituation ska se ut. Det krävs då att ni som föräldrar är samarbetsvilliga, flexibla och öppna för att komma överens om hur boendesituationen ska se ut och att det på så vis även ska kunna ändras om er sons behov förändras. Om ni inte kan komma överens om var barnet ska bo: Om ni mot förmodan inte skulle kunna samarbeta kring boendefrågan så finns det andra alternativ där ni kan få hjälp: - Samarbetssamtal: Om ni inte kan komma överens, så kan ni via kommunen erbjudas samarbetsavtal, där ni kan få hjälp att lösa konflikter och komma överens om frågor som gäller boende, vårdnad och umgänge. (5 kap. 3 § Socialtjänstlagen) - Skriftligt avtal: Ni som föräldrar kan ingå en skriftlig överenskommelse om barnets boende, det vill säga ett avtal. Avtalet ska sen skriftligt godkännas av socialnämnden. (6 kap. 14a § andra stycket FB) -Beslut av domstol: Om föräldrar inte alls kan komma överens, så kan domstolen fatta beslut om vem som barnet ska bo hos. Detta är dock aldrig något att rekommendera, utan det bästa är alltid att försöka komma överens och använda sig av de samarbetsavtal som kan erbjudas i första hand innan det ska behöva gå så långt som till domstol. (6 kap. 14a § första stycket FB) Sammanfattningsvis så utgör alltså folkbokföringen i sig inte skäl för att din sons pappa ska kunna tvinga din son att bo där på heltid. Om ni har gemensam vårdnad så har ni båda ett ansvar att se till att er son har det bra och att han får en så god relation till båda sina föräldrar som möjligt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Får föräldrar kolla barnets konto på banken?

2018-03-16 i Barnrätt
FRÅGA |Får mamman kolla sonens konto på banken
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar, i egenskap av vårdnadshavare, bestämmer över sin barns intjänade pengar fram tills att de fyllt 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalken). Detta eftersom underåriga är omyndig och saknar rätt att själva råda över egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär alltså att föräldrar får "kolla" barnets bankkonto och dessutom använda dessa pengar.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan jag få hem mitt LVU-placerade barn genom en hemtagningsbegäran?

2018-03-15 i Barnrätt
FRÅGA |HeJ! Min dotter på 11 månader blev familjehemsplacerad enligt LVU, när hon var endast 1 månad gammal, pga att jag fick en förlossningsdepression. Pappan kunde inte ta ut pappadagar eftersom att faderskapet inte var fastställt. Dottern bor nu hos släkt till mig, fortfarande LVU. Socialen tycker att vi föräldrar är ambivalenta och inte kan tillgodose vår dotters behov. Vi har regelbundna umgängen som ingen någonsin har klagat på och vi har aldrig skadat våran dotter eller gjort henne illa på annat sätt. Förutom att vi inte kunde ta hand om henne under min dåliga period och pappan var tvungen att jobba. Jag lämnade frivilligt iväg min dotter till släktingen för att jag visste att jag behövde hjälp. Släktingen blev då ett avlastingshem som snabbt blev permanent. När min dotter fick LVU hade jag inget jobb och dålig ekonomi. Nu har jag jobb, samtidigt som jag pluggar. Pappan har fortfarande sitt jobb kvar. Hur stor är chansen att jag får hem min dotter om jag gör en hemtagningsbegäran? Mvh
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är svårt för mig att beräkna hur stora dina chanser är att få hem din dotter genom en hemtagningsbegäran, eftersom det är en prövning som socialnämnden gör utifrån just era omständigheter. Jag ska dock göra mitt bästa för att förklara några centrala punkter som socialtjänsten generellt utgår ifrån vid sina bedömningar samt annan information som förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig. Barnets bästa i centrum När socialsekreterare gör barnavårdsutredningar utgår de från en modell som kallas BBIC, vilket står för barnets bästa i centrum. De kollar då på bland annat på följande: - Det specifika barnets behov Allt från hälsa, utveckling till relationer och beteende - Föräldrarnas förmåga Det handlar om förmågan att ge sitt barn stabilitet, omsorg, säkerhet och liknande - Familj och miljö Hur familjens bakgrund och situation ser ut, boende, arbete och ekonomi. Vid alla utredningar och prövningar är det alltså en helhetsbedömning utifrån vad som anses vara det bästa för barnet. Det handlar om att försäkra sig om att ni som föräldrar numera uppfyller de brister som förelåg när beslutet om LVU-omhändertagningen togs. Men även hur ert barn har utvecklats och om behoven som hon har matchar den omsorg som ni kan ge. Det är positivt att ni har umgänge med er dotter och på så vis fortfarande har en relation till henne samt att ni sköter jobb och skola. Er dotters ålder och om hon har bott under en längre tid i ett annat hem, är bland annat faktorer som kan vägas mot att en hemtagning ska ske. Det finns en grundtanke om att barn ska återföras till sina familjer, men återföreningen kommer dock i andra hand om det inte ligger i barnets bästa intresse att komma hem.Ett avslag på hemtagningsbegäran kan överklagas Om hemtagningsbegäran inte skulle gå vägen, så är mitt råd till dig att fortsätta visa på utveckling och förbättring. Du kan exempelvis försöka få mer umgängestid. Eftersom ett avslag på en hemtagningsbegäran räknas som ett beslut, så kan du också överklaga hemtagningsbegäran till förvaltningsrätten och hålla fast vid att vården ska upphöra. Det är då upp till domstolen att besluta i frågan. (41 § LVU) Socialnämnden ska även göra en övervägning var sjätte månad, där de överväger om vård med stöd av LVU ska fortsätta eller avslutas. Detta är dock inget formellt beslut vilket innebär att övervägningen inte kan överklagas. (13 § LVU) Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du får gärna ställa en ny fråga om du har fler funderingar. Vänliga hälsningar,