Tvångsvård enligt LVU

2017-01-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Har en son som är 2 månader gammal. Jag ville adoptera bort han då jag under graviditeten inte mådde bra. Mådde inte bra pga att jag hade så ont i kroppen och ville bara avsluta graviditeten. Socialen tog hand om han och har nu lvu paragraf 1 och 2. Men har ångrat mig angående adoption och vill ha hem min son. Finns det möjlighet att upphäva lvu trotts att domen har kommit?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Om din son är omhändertagen enligt 2 § LVU så är det därför att det har bedömts finnas en påtaglig risk att hans hälsa eller utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. LVU är en vårdlag och främst tas hänsyn till vad som bedöms vara bäst för barnet. Att du tidigare velat adoptera bort barnet utgjorde sannolikt inte ensamt grund töratt omhänderta barnet, utan sammantaget bedömdes situationen i hemmet vara sådan att det bästa för sonen vore att bo någon annanstans. Det finns ingen bestämd bortre tidsgräns i LVU förutom den dag då barnet fyller 18 år, eftersom lagen då inte längre är tillämplig. Däremot ska tvångsvis vård endast bedrivas så länge den behövs. Om situationen i hemmet ändras så att barnet bedöms kunna bo där, så ska vården upphöra. Det du borde göra är därför att anmäla din ändrade inställning till socialtjänsten tillsammans med övriga omständigheter som visar att det finns anledning att göra en annan bedömning nu.

Vårdnad, boende och umgänge

2017-01-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo bor i Norrköping tillsammans med vår dotter på 15 månader. Vi har haft det väldigt upp och ner i tre år och nu fick jag nog, jag vill inte att vår dotter ska behöva växa upp med bråkande föräldrar. Vår dotter är en super glad tjej som är väldigt framåt och inte ett dugg blyg när det kommer till nya människor. Vi skolade in henne på en förskola r i Norrköping för ca 6 veckor sedan, vilket gick jättebra. Här i Norrköping har jag ingen familj och inga vänner och efter alla våra bråk så känner jag mig väldigt ensam så jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till staden där jag kommer ifrån. Jag anser att vår dotter är alldeles för liten för varannan vecka och jag tycker att hon borde stå skriven hos mig eftersom det är jag som varit hemma med henne hela föräldraledigheten och tagit mest ansvar för henne, även när min sambo varit ledig. Han har erkänt själv att han varit väldigt lat och inte så engagerad i henne. Han säger att han vill ha varannan veckaMedan jag tycker hon kan vara hos honom varannan helg plus någon dag i veckan om han är ledig. Jag vill att min dotter ska få en trygghet och just nu så har hon det med mig eftersom hon varit med mig dygnet runt iprincip Hur ska vi komma överens om detta?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga,Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. föräldrabalken (FB). I alla beslut rörande dessa frågor är barnets bästa avgörande och utgångspunkten är att barnet är i behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2 a § och 15 § FB. För att få hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till er kommun (s.k. Familjerätten). De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och kan hjälpa er att nå en överenskommelse. Om ni kommer överens kan socialnämnden godkänna avtalet, så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa, 6 kap. 6 §, 14 a § och 15 a § FB.Med vänlig hälsning,

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

2017-01-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej och tacksam för svar! Jag har delade vårdnad om min precis fyllda 4 åriga dotter med mitt ex R.Hon går nu på ett dagis som vi båda valde när hon var liten. Vi bor alla i samma kommun men hon har alltid varit folkbokförd hos mig.Har jag själv rätt att byta förskola på henne utan hans godkännande?R slutade betala förskoleavgift och försäkring för henne för 4 månader sedan och jag vet ej om han tänker fortsätta så. Men vi har dottern varannan vecka. Mvh
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur vårdnad ska utövas finns i föräldrabalken (FB). Eftersom ni båda två år vårdnadshavare så ska ni gemensamt se till att ert barns personliga förhållande och barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses, enligt 6 kap. 1-2 §§ FB. Vidare så har ni båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ert barns personliga angelägenheter, enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Det innebär att ni gemensamt ska ta beslut i större frågor men att den förälder som är boendeförälder har att fatta beslut som rör den dagliga omsorgen såsom vilka kläder ert barn ska ha på sig, vad hon ska äta etc. Huvudregeln är att val av förskola anses ingå i den dagliga omsorgen och att boendeförälder därför har rätt att välja förskoleplats åt barnet. Eftersom ert barn bor hos er varannan vecka så är ni båda boendeföräldrar och ska ta del av den dagliga omsorgen när hon bor hos er. Om du ensam kan byta förskoleplats för ert barn är därför inte helt klart och det finns inga tydliga regler som fastslår om det är så eller inte. Det bästa är därför att du försöker komma överens med barnets pappa om ett byte av förskoleplats. Om det inte är möjligt att göra det så kan du kontakta de ansvariga för förskolan i kommunen där ni bor och fråga vilka regler de tillämpar vid val av förskola när ni har gemensam vårdnad och er dotter bor varannan vecka hos er.Hoppas det var lite vägledning!Vänligen,

Vårdnadshavares skyldigheter och boendefrågor

2017-01-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej ! Har nyligen separerat och vi har två minderåriga barn tillsammans. Jag har ett arbete som innebär att jag reser väldigt mycket, så jag kan inte ha barnen varannan vecka, utan betalar underhåll för barnen.Nu kräver barnens mor att jag skall hitta mej ett annat arbete för att jag skall kunna ha barnen varannan vecka. Kan tillägga att jag är 50+ och som arbetsmarknaden ser ut, så är nog inte jag den första de prioriterar när det gäller anställning.Hon påstår att familjerätten tycker och kräver att jag skall hitta mig ett annat jobb, vilket jag tycker att det låter som något som hon hittar på..Hur ligger det till egentligen ? Vad har familjerätten för befogenheter gällande detta ?Mvh Peter
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör vårdnad om barn, boende, underhåll och liknande förhållanden hittar du i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmare på lagen här. Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad om båda barnen i nuläget och kommer inleda med en kort redogörelse för de mer almänna reglerna med skyldigheter och rättigheter föräldrar och vårdnadshavare har. Sedan kommer jag förklara vad det betyder för dig i din situation.Barns rättigheter och vårdnadshavares och föräldrars skyldigheterEn vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets personliga angelägenheter är sådant som boende, skolgång, vård och omsorg. När ett barns föräldrar utövar vårdnaden gemensamt ska de tillsammans fatta beslut och utöva vårdnaden (FB 6:3). Alla beslut ska tas gemensamt. Utgångspunkten i vårdnaden är att alla beslut ska fattas till barnets bästa och att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (FB 6:1 och 6:2a). Om barnen bor hos en förälder ska de ha rätt till umgänge med den andra föräldern genom att träffas eller ha kontakt på annat sätt. Denna rätt ska båda föräldrar hjälpas åt att tillgodose (FB 6:15).Båda föräldrar är skyldiga att svara för underhåll åt barnet och underhållsplikten ska vara skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (FB 7:1). Om barnen bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag (FB 7:2).Barns boende och möjlighet att väcka talanOm barnet står under båda föräldrars vårdnad kan de avtala om barns boende och ett sådant avtal är juridiskt giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (FB 6:14 a). Om båda eller en av föräldrarna begär det kan domstolen besluta var barnet ska bo.Om en eller båda vårdnadshavare vill kan de väcka talan i domstol angående vårdnad om barnen (FB 6:6). Om vårndadshavarna har en djupare konflikt som skapar så svåra samarbetssvårigheter att de inte kan komma överens i frågor som rör barnen, så anförtror domstolen vårdanden åt en av dem, med utgångsåunkt i barnets bästa. Angående krav om nytt arbete och familjerättens funktionDu har alltså som förälder och vårdnadshavare en skyldighet att se till att dina barn får den omvårdnad och de resurser de behöver. Du måste också ta beslut i frågor som rör barnen, tillsammans med deras mor. Eftersom barnen bor hos sin mor, så uppfyller du din plikt genom att betala underhåll och att medverka till att du och barnen har umgänge genom att träffas eller prata på andra sätt. Det finns alltså flera sätt att uppfylla sina skyldigheter som förälder och vårdnadshavare. Exakt hur det ska ske regleras inte i lag. Du kan därför inte bli direkt skyldig att byta arbete. Med en stabil anställning har du dessutom bättre möjlighet att uppfylla dina ekonomiska skyldigheter gentemot barnen.Familjerätten är en del av socialförvaltningen inom en kommun och deras roll är att t. ex. bistå föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör barnen. De erbjuder ofta rådgivning och olika former av samarbetssamtal där målet är att hjälpa föräldrarna att själva komma till en överenskommelse. De kan därför tänkas ge ändrad arbetssituation som ett förslag till lösning på en diskussion om barnens boende, men de kan inte kräva att du ska söka nytt jobb eller tvinga dig till det.Att tänka påDet är viktigt att föräldrar försöker hitta lösningar och kompromisser när de inte är överens för sin egen och sina barns skull. Det ingår dessutom vårdnadshavares skyldigheter. Om det inte går att nå en lösning på en konflikt kan det i värsta fall leda till så stora svårigheter att kommunicera och samarbeta i frågor som rör barnen att någon av föräldrarna väljer att väcka talan i domstol om boende eller vårdnad. Det är ofta en svår process som ofta drabbar barnen. För att undvika detta är det viktigt att båda föräldrarna verkligen försöker bidra till överenskommelser och alltid ha barnens bästa både på lång och kort sikt i åtanke.Som jag förstår det har du inte varit i kontakt med familjerätten angående det här. Om så är fallet och om ni har svårt att ta ett gemensamt beslut i frågan, så kan en möjlighet vara att kontakta dem för att få hjälp i form av gemensamma samarbetssamtal eller liknande. Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att du och barnens mor kan hitta en lösning som är bra för er och era barn.Vänliga hälsningar,

Barns rätt till umgänge med båda föräldrar

2017-01-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Är separerad med två små barn, de bor hos mig och den andra föräldern bor 17 mil bort. Har en fråga om umgänge, och undrar vad som är det bästa för ett barn på två år och ett på 6 månader när det kommer till umgänge med den andra föräldern?
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det framkommer av föräldrabalken (FB) 15:1 st 1 (här). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt, vilket framkommer av FB 15:1 st 2 (här). Vid bedömningen av umgängesfrågor ska hänsyn främst tas till barnets bästa. Det ska härtill särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det framkommer av FB 6:2a st 1-3 (här). Mot detta måste dock vägas de risker för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Skulle dessa risker finnas är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet då en ny bedömning i så fall måste göras.Dina barn har alltså en laglig rätt (d.v.s. ingen plikt) till umgänge med den andra föräldern. Barn i ung ålder har ett särskilt behov av stabilitet och det är därför viktigt att umgängesbehovet tillgodoses för dessa. Min samlade bedömning är därmed att det bästa för barnen är att de har en god och regelbunden kontakt med den andra föräldern.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Nekat umgänge barnrätt

2017-01-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är tillåtet av mamman att neka barnen att ringa till mig på hennes veckor? Dom kanske vill prata med mig 2-3 kvällar av 7. Men för att ringa mig måste dom smyga ut och ringa mig så att inte hon hör. Får hon reda på det blir hon vansinnig på barnen och menar på att dom förstör hennes liv om dom pratar med mig. Vi separerade för ca 2 år sedan, pga att hon träffat en annan. Som hon nu bor med.Vet inte vad jag ska göra, barnen är 10 och 12 år. Barnen tycker det är jobbigt, men har nästan börjat acceptera mammans beteende.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, barnens mamma har ingen möjlighet att hindra dem att ringa dig. Enligt lag ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge och förespråkas av barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2a § föräldrabalk (1949:381), FB). Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap 15 § FB). Frågor om vårdnad, boende om umgänge tas upp av rätten i den ort barnet har sitt hemvist, och om det inte finns någon behörig domstol tas frågorna upp av Stockholm tingsrätt (6 kap 17 § FB). Med andra ord har du möjlighet att vända dig till domstolen där barnen bor för att ställa ytterligare frågor.Hoppas att du fick svar på din fråga!Lagrum: https://lagen.nu/1949:381

Informationsskyldigheten för vårdnadshavare gentemot den andra föräldern

2017-01-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har sen 1 1/2 år sedan ensam vårdnad om min son. Han är hos sin pappa varannan helg för umgänge. Vad har jag för skyldigheter att informera umgängesföräldern om? Han anser att jag tex ska meddela vem jag dejtar, var när hur sonen är på fritids, om vi ska resa var när och vilka mm mm detta känns inte som relevant information enligt mig. Jag fick ensam vårdnad pga sammarbetasvårigheter och att pappan inte kan släppa kontrollen över mig och använder sonen som medel för att "komma åt mig"
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnaden om barn, vårdnadshavares och föräldrars rättigheter och skyldigheter mm regleras i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer redogöra för vad som står i lagen, hur det kan tolkas i allmänhet och slutligen vad vad det innebär i ditt fall. Vårdnadshavares informationsskyldighetEftersom du har ensam vårdnad och din son har umgängesrätt med pappan har du skyldighet att lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Ett undantag görs om särskilda skäl talar emot det (se FB 6:15). Vad ingår i skyldigheten?Det finns inga klara regler om vad den här informationsplikten ska innefatta och utgångspunkten är att vårdnadshavaren ska bedöma utifrån den aktuella situationen. Först och främst kan sägas att upplysningar som får avgörande konsekvenser för umgänget inkluderas. Det kan till exempel vara fråga om att barnet ska flytta till en annan ort, spendera en längre tid utomlands mm. Det kan också vara av vikt att umgängesföräldern får reda på viktigare saker angående barnets hälsa eller eventuella sjukdomar.Syftet med regeln är att umgänget ska kunna ske naturligt och att barnet ska ha en bra relation med sin förälder. Det kan bli lättare för en umgängesförälder att ha en naturlig relation till sitt barn om personen är insatt i frågor som rör barnets skolgång, om barnets fritidsaktiviteter eller andra betydande händelser i barnets liv. Det är emellertid upp till vårdnadshavaren att avgöra vilken typ av uppgifter i det enskilda fallet som behövs för att förenkla umgänget och bidra till att barnets tid med den andra föräldern blir så bra som möjligt.Närmare om kravenEn vårdnadshavare som vägrar att lämna den här typen av mer betydelsefulla uppgifter kan i framtiden leda till nackdelar om frågan om vårdnad och umgänge skulle komma att omprövas och det är därför bra att vara tillmötesgående så länge det faktiskt rör sig om viktigare information om barnet och barnets livssituation. Det kan alltså vara relevant att berätta mer allmänt om hur det exempelvis går för barnet på fritids, hur det går med kompisar, om barnet har något särskilt fritidsintresse som han gärna vill ägna tid åt eller liknande. Du behöver däremot inte lämna ut information om ditt eget privatliv, om och i så fall vem du dejtar mm. Du behöver inte heller ge konstant och detaljerad information om alla enskilda händelser i barnets liv eller var han befinner sig varje givet ögonblick. Din informationsskyldighet är till för att barnet ska få en så bra relation till sin pappa som möjligt. Du ska utgå från det syftet snarare än pappans eventuella önskan om ökad kontroll över barnet och dig. Vid behov av ytterligare hjälpOm det är svårt att prata med den andra föräldern och komma överens och om det får konsekvenser för barnets relation till er eller någon av er, så kan det ibland vara bra att söka hjälp utifrån. Inom kommuners socialförvaltning finns Familjerätten, vilken man kan kontakta för att ansöka om hjälp i form av exempelvis samarbetssamtal. Om du upplever att du befinner dig i en utsatt situation, om kraven från barnets pappa är hotfulla eller ger uttryck för en mer långtgående önskan att kontrollera dig eller sonen, så kan det hjälpa att prata med någon på exempelvis en kvinnojour, där många har erfarenhet av liknande situationer.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och hjälp i att avgöra vad du har för skyldigheter.Vänliga hälsningar,

Umgängesrätt och resor

2017-01-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag är boendeförälder. Barnets mor har valt att flytta mer än tio mils enkel resa i ett nytt förhållande. Hon saknar jobb och vill att jag skall lämna och hämta barnet vid hennes umgängesrätt var annan helg. Är detta riktigt?
Oskar Paladini Söderberg |Hejsan och välkommen till Lawline. Som jag förstår det har du och barnets mor gemensam vårdnad över ert barn. Du är boendeförälder och barnets mor har umgängesrätt. Under dessa förutsättningar vill du veta i vilken utsträckning du har skyldighet att underlätta barnet och barnets moders umgängesrätt. Det första som kan fastställas är att alla frågor angående ett barns vårdnad, umgänge och boende skall besvaras med utgångspunkt i barnets bästa och avgörande därav. Alltså tas inga hänsyn till rättvisa mellan föräldrar. Detta stadgas direkt i Föräldrabalkens (FB) 6kap 2§ som du hittar här. Vidare handlar din fråga om umgänge och dina skyldigheter som boendeförälder. FB 6kap 15§ stadgar att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan tillgodoses genom exempelvis telefonkontakt eller fysiska träffar. Det stadgas vidare i lagtexten att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Detta innebär som sammanfattning att det är barnet som har en rättighet att umgås med sin mor på annan ort. Du som boendeförälder har således tillsammans med barnets mor ett gemensamt ansvar för att denna umgängesrätt tillgodoses så långt som möjligt. Det stadgas vidare i samma lagregel att du so boendeförälder har en skyldighet att lämna uppgifter om exempelvis skolgång och fritidsintressen i den mån det behövs för att främja umgänget med den förälder som du har gemensam vårdnad med men som barnet inte bor hos. Ovan angivna tyder alltså på att du har en del skyldigheter att underlätta umgänge med mellan ditt barn och dennes mor. Din fråga berörde specifikt resefrågan. Som jag förstår det undrar du om det är riktigt att barnets mor kan kräva att du skall besörja för/bekosta resan mellan ditt barn och modern. Lagtexten i FB 6kap 15b§ reglerar detta förhållande. Lagtexten säger att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vad lagtexten således innebär är att du skall, efter vad som är skäligt, vara med och bekosta resorna. Prövningen skall ta ansats i föräldrarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta innebär att trots att det är umgängesföräldern som har det primära ansvaret för resekostnaderna kan du ha ändå ett visst ansvar. Eftersom barnets mor inte har någon inkomst talar det för att du har ett ansvar i barnets resekostnader. Den omständighet att modern har flyttat 10 mil ifrån barnet talar för moderns betalningsansvar. Hovrätten har i ett rättsfall (RH 1999:30) beslutat att resan mellan boendeorter och umgängesorten bör överstiga 10 mil för att boendeföräldern skall ta del i resekostnaderna. Hovrättsdomar har ett bristande prejudikatsvärde och i ert fall kan inget klart svar ges då det framgår att modern inte har någon inkomst samt eftersom dina ekonomiska förhållanden inte tydligt framgår. Jag hoppas att jag givit dig en tydligare bild av det aktuella rättsläget och du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Mvh,