Omvårdnad av barn

2016-06-22 i Barnrätt
FRÅGA |Vid vilken ålder kan ett barn vara hemma ensam lver natten?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen regel som avgör när man får lämna sitt barn hemma över natten. Det är en bedömning som du som vårdnadshavare får göra. Reglerna i föräldrabalken (FB) specifikt i 6 kap. reglerar vård och umgänge med barn. I 6:1 FB stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det blir som sagt en lämplighetsbedömning för dig, att avgöra om du tror att ditt barn är mogen nog och klarar av att vara hemma själv. Lycka till och återkom om du har ytterligare frågor så ska vi hjälpa dig vidare. Vänligen,

Vårdnad av barn - barnets bästa

2016-06-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är gift med en man som har barn tillsammans med en annan kvinna ovh dom har delad vårdnad, alltså vi har barnen hemma hos oss varannan vecka. Jag och min man har blivit utredda och godkända för att bli familjehem. Vi ska ta emot ensamkommande barn hemma hos oss. Vi har pratat med min mans föredetta om det här och hon säger att vi utsätter barnen för en risk eftersomvi inte känner den vi tar emot. Hon är rädd att denne kommer att göra illa hennes barn och säger att hon ska göra allt för att vi inte ska få hem dom. Kan hon göra någonting åt detta? Vi är oerhört oroliga och har verkligen sett fram emot detta och barnen med. Vi har umgåtts med andra familjer som är familjehem och barnen har umgåtts med dessa barn också och det har aldrig varit någonting.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna kring vårdnad av barn finns i föräldrabalken (FB), 6 kap. I 6:1 FB framgår att barn ska ha rätt till en god fostran, trygghet och omvårdnad. I 6:2 FB stadgas att den som har vårdnaden om barnet ska se till att de barnets behov tillgodoses samt ansvara över dess tillsyn. 6:2a FB fastställer grundbulten i frågor rörande vårdnad och umgänge med barn, nämligen att man alltid ska se till barnets bästa. Det innefattar, barnets vilja, barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna och skydd mot risker att utsättas för övergrepp.Att ni blir ett familjehem för ett ensamkommande barn skulle inte påverka situationen vad gäller umgänget eller vårdnaden av din mans biologiska barn, detta så länge hans biologiska barn får de behov tillgodosedda som denne behöver.Det din mans ex-kvinna kan tänkas göra är att ansöka om ensam vårdnad, och med begränsat umgänge för er. Men då barnets bästa är att barnet har en nära kontakt med båda sina föräldrar, samt att man ska lyssna till vad barnet vill, så har jag jättesvårt att se att ett sådant försök skulle kunna gå igenom och förändra situationen. Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och känner att du har fått svar på det du frågade efter. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så hjälper vi dig vidare så gott vi kan. Ha nu en fortsatt bra fredag och en bra helg!Vänligen,

Gemensam eller ensam vårdnad av 17-årig son?

2016-06-09 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin ex fru & jag har delad vårdnad av vår yngsta son som fyller 18 i jan 2017Nu ska hon flytta utomlands i ett par år. Vad är lämpligast? Att jag som är hemma i Sverige har ensam vårdnad eller fortsatt gemensam?Vilka för & nackdelar finns det med dom olika alternativen?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gemensam vårdnad av barn är en huvudregel i Sverige. I undantagsfall kan dock den gemensamma vårdnaden upplösas och anförtros den ena föräldern i form av ensam vårdnad. Detta kan rätten besluta om på talan av någon av föräldrarna eller de båda, se 6 kap. 5 § 3 st. Föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1). I 6 kap. 2 a § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vidare sägs att det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt samma lagrum stadgas även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnet ålder och mognad. Det sistnämnda innebär att ju äldre barnet är, desto större inflytande har barnets egen vilja. Er son fyller 18 om mindre än ett år och blir därmed myndig. Detta innebär att han är så pass mogen att han i princip själv kan bestämma hos vem av föräldrarna han ska vistas, oavsett om ni har gemensam eller ensam vårdnad. Eftersom det även råder en huvudregel om gemensam vårdnad, och för att det ska till mycket innan denna upplöses, ser det inte särskilt framgångsrikt ut att få ensam vårdnad i detta fall. En vårdnadstvist kan dessutom vara långvarig och den skulle troligen inte hinna bli löst innan er son har hunnit bli myndig. Ur en ekonomisk aspekt synes det inte heller vara lämpligast att starta en vårdnadstvist då det kan vara kostsamt för parterna.Jag hoppas att du fick svar på det du ville!Med vänlig hälsning

Ensam vårdnad av barn

2016-06-05 i Barnrätt
FRÅGA |Vi vill fortsätta att vara gifta men att enbart jag (fru) får ensam vårdnad av våra två barn. Hur gör vi? Vi är båda överens om detta av olika orsaker. Tack.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att du ska erhålla ensam vårdnad av era barn finns två olika tillvägagångssätt. För det första kan ni i enlighet med 6:5 föräldrabalken (FB) vända er till rätten för att få ett beslut om att vårdnaden ska anförtros till dig. Vid en sådan bedömning fäster rätten särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. För det andra finns en möjlighet för er att avtala att vårdnaden ska tillfalla dig. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet, vilket stadgas i 6:6 FB. När rätten och socialnämnden beslutar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge av barn har de alltid barnets bästa i beaktande vilket föreskrivs i 6:2 a FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska följande särskilt beaktas: - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Dessutom tas hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonventionen varför stor vikt läggs på principen. Inga andra intressen än barnets bästa ska ges företräde men det betyder inte att andra intressen får beaktas. Bedömningen skiljer sig från fall till fall eftersom man tittar på omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheterna som ovan nämnts är inte uttömmande, även andra omständigheter är betydelsefulla. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Utlandsresa vid gemensam vårdnad

2016-06-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, vi har gemensam vårdnad på våra två döttrar, 14 och 12 år gamla. Sedan 4 månader tillbaka har mamman kvarhållit barnen hos sig med motiveringen att barnen inte vill bo hos mig, sin pappa. Vi bor 700 meter ifrån varandra, båda har ordnade boenden och det växelvisa boendet har fungerat bra i de 5 år vi varit skilda. Det finns ingenting hos mig som pappa som föranleder att jag inte ska få ha barnen växelvist, alla kända faktorer (min tid med barnen tidigare, vänner insikt i vår familj etc) hävdar att allt är bra.I sommar får jag inte heller träffa barnen. Mamman har köpt hus i Spanien där hon, sin nye sambo och barnen ska vara.Jag gör vad jag kan för att lösa situationen men får ingen kontakt med barnen.Min fråga:Jag sitter med passen. Kan jag hindra mamman att få passen? Är det konstruktivt i situationen?Med vänlig hälsning, Jörgen
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken är huvudregeln att båda vårdnadshavarna ska fatta beslut när det gäller barnen. Det betyder att du måste godkänna en resa utomlands för barnen med mamman. Vilket betyder att om du inte samtycker till resan till Spanien kan du kvarhålla passen utan att strida mot lagen. Det som kan ställa till problem är om mamman väljer att gå till domstol med situationen och ansöka om ensam vårdnad. Domstolen kan nämligen bara besluta om vårdnad, boende och umgänge, men inte i andra frågor.Ditt beskrivande av att barnen har bott hos mamman under en tid nu strider mot 6 kap. 2a § 2:a punkten föräldrabalken, som stadgar att barnen ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mamman kan inte hindra pappan från att träffa barnen. Det mamman har gjort kallas umgängessabotage och skall dokumenteras för att kunna användas som bevis i en framtida domstolsprövning. Du bör påtala detta för socialtjänsten och om du ej får gehör kan du driva frågan vidare genom att stämma in till tingsrätten.De ska alltså bo hos dig som ni har arrangerat vårdnaden. Dock ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Vid växelvist boende krävs att föräldrarna har en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Om det blir en vårdnadstvist så är föräldrarnas förmåga att samarbeta oerhört viktigt. Om den ena parten inte samarbetar och inte gjort det historiskt sett talar det till den andres fördel. Du skall också vara medveten om att man aldrig på förhand kan veta hur utfallet av en domstolsprövning blir. Särskilt i mål som rör barn för där beaktar de i huvudsak barnets bästa och det är inte alltid domstolens bild av barnets bästa sammanfaller med förälderns bild av vad som är bäst för barnet.Jag rekommenderar att du tar direkt kontakt med barnen för att verkligen få reda på vad de tycker. Om du inte har någon framgång rekommenderar jag att du vänder dig till socialtjänsten. Det bästa är att hålla sig borta från domstolen så långt som möjligt då det kan komplicera relationen.Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!Vänliga hälsningar,

Gemensam vårdnad

2016-06-11 i Barnrätt
FRÅGA |Vad är den grundläggande tanken med gemensam vårdnad? När det gäller dagis, skola, barnets omsorg etc?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!FN:s Barnkonvention innehåller bestämmelser om ett barns rättigheter. Konventionens artikel 18 stipulerar bland annat att "Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling". Grundpelaren är att alla barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Därför är det betydelsefullt att båda föräldrarna är delaktiga i och ansvariga för barnets uppfostran och utveckling. Gemensam vårdnad främjar goda förhållanden mellan barn och föräldrar. Gemensam vårdnad har kommit till stånd för att föräldrar ska kunna ha ett gemensamt ansvar för sitt barn oavsett om de bor tillsammans eller inte. Innebörden av gemensam vårdnad att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad han eller hon behöver och har rätt till. Vidare innebär gemensam vårdnad att föräldrarna måste ha förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör deras barn. Det i sin tur betyder inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte påverkar barnet negativt. Det betyder inte heller att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar om föräldrarna inte bor tillsammans. Föräldrarna ska tillsammans med barn, som har uppnått en mognad ålder, gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. Vid frågor som gäller barn ser man alltid till barnets bästa. Barnet ska alltid sättas i främsta rummet. Det underlättar för föräldrarna om de kan samarbeta för att nå fram till ett resultat som främjar vad som är bäst för barnet. Att föräldrarna har ett välfungerande samarbete är dock allra viktigast för barnet. Samarbete är oftast en förutsättning för att barnet ska kunna ha en nära kontakt med båda sina föräldrar och slippa att hamna i påfrestande konflikter. Det är av yttersta vikt att föräldrarna respekterar varandra och har en god inställning till föräldrarollen för att upprätthålla ett bra samarbete. För att gemensam vårdnad ska fungera är det nödvändigt att föräldrarna har vilja och förmåga att samarbeta om barnen. Som förälder är det viktigt med kommunikation och man bör ha talat igenom om hur det gemensamma ansvaret ska fungera i praktiken. Dessutom måste man vara beredd på att hela tiden behöva samråda i frågor som rör till exempel vård, uppfostran, tillsyn och skolgång.Kort sagt går alltså att påstå att den grundläggande tanken med gemensam vårdnad är att barnet har tillgång till båda sina föräldrar vilket ger barnet en nära och god kontakt med sina föräldrar. Kommunaktion och samarbete är nyckeln för att komma fram till goda beslut när gemensam vårdnad föreligger. Att ha barnets bästa i åtanke är absolut viktigast! Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Hälsningar,

Gemensam vårdnad men inget umgänge - hur går man till väga?

2016-06-07 i Barnrätt
FRÅGA |JAG ÄR SKILD SEDAN 4 MÅNADER TILLBAKS OCH TINGSRÄTTEN HAR FASTSTÄLLT , VI HAR ,EN GEMENSAM VÅRDNAD OM VÅR SON SOM ÄR 10 ÅR . MIN FRU ÄR ARBETSLÖS SEDAN 12 ÅR TILLBAKS OCH SÖKER JOBB . JAG HAR FLYTTAT TILL EGEN BOSTAD FÅR INGET NORMAL UMGÄNGE MED MIN SON . JAG VILL ÅKA PÅ SEMESTER MED HONOM I TVÅ VECKOR . HUR GÅR JAG TILL VÄGA
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt bestämma om erans sons personliga angelägenheter enligt 6 kap 11§ och 6 kap 13§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Beslut av ingripande betydelse ska alltid fattas av båda föräldrarna gemensamt. Ett beslut om utlandssemester är inget som ingår i vardagsbesluten och bör därför beslutas av båda föräldrarna gemensamt. Jag tolkar ditt svar som att er son endast bor med sin mamma, detta innebär att sonen har rätt att få umgås med dig enligt 6 kap 15§ FB. Att mamman förhindrar att du och din son får umgås gör att hon inskränker sonens rätt. Det du kan göra att att vända dig till antingen Tingsrätt eller socialnämnden enligt 6 kap 15a§ FB som kan besluta om umgängesrätt mellan dig och sonen. Socialnämnden kan även förordna om samarbetssamtal mellan dig och mamman till sonen enligt 6 kap 18§ FB så att ni kan få hjälp att enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

En vårdnadshavares möjlighet att själv fatta beslut rörande vård av barn vid gemensam vårdnad

2016-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min dotters far har gemensam vårdnad, han bor halvårsvis i ett annat land, jag har börjat fundera på ensam vårdnad, undrar nu hur det är inom vården? Vilka beslut får jag fatta själv om vi har gemensam vårdnad och han är i ett annat land?
Marlene Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör vårdnaden om barn hanteras i föräldrabalken (FB) 6 kap, se här. Av FB 6 Kap 1 och 2 §§ följer att den som har vårdnaden har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad blir tillgodosett. Vårdnadshavaren har såväl rätt som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personligt angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder ska vårdnadshavarna dock ta allts större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, vilket framgår av 6kap 11§ FB. En grundläggande princip är att vårdnadshavarna skall tillsammans fatta viktiga beslut som rör barnet, se 6kap 13§ 1st FB. Det finns dock ett undantag från denna grundläggande princip som kan användas vid speciella situationer enligt 6 kap 13§ 2st FB. Av undantaget framgår det att om en av vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte kan skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andre ensam. En av vårdnadshavarna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Sammanfattningsvis krävs det alltså gemensamma beslut när det finns två vårdnadshavare. Det innebär dock inte att båda vårdnadshavarna förutsätts delta i allt som gäller den dagliga omsorgen om barnet såsom mat, kläder, sovtider m.m. Besök på en vårdcentral pga. barnsjukdomar kan i allmänhet anses höra till den dagliga omsorgen, men om det är vård av mer ingripande karaktär så skall den andre vårdnadshavaren underrättas, se Prop. 2011/12:53 s. 9. I vissa fall kan socialnämnden ges möjlighet att utreda och besluta att en åtgärd får vidtas utan den andre vårdnadshavarens samtycke enligt 6kap. 13a§ FB. Exempel på sådana ärenden kan vara: psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen m.m.Av frågan framgår det inte vilken slags vård du syftar på men söker du vård pga en barnsjukdom så ska det inte vara några problem, då en sådan vård ingår i den dagliga omsorgen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor! Vänligen