Delad eller ensam vårdnad?

2016-09-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har 4 barn som bor med mig på heltid. Nu ska deras pappa (som dom inte har kontakt med) flytta till Spanien. Han är inte villig att ge mig enskild vårdnad för barnen, vilket kommer att ställa till stora problem med tanke på att det mesta ska godkännas utav båda vårdnadshavarna. Min fråga är: Kan/får en vårdnadshavare flytta utomlands hux flux och ändå behålla vårdnaden? Jag som mamma får ju inte ens byta lägenhet utan hans medgivande, eller ta med mig barnen på solsemester utan att han godkänner det? Jag kommer inte heller att få öppna bankkonton eller göra passansökan/idhandling utan hans medverkan och underskrift på plats. Tacksam för svar mvh Helene
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 6:13 föräldrabalken (FB) kräver delad vårdnad av barn ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Således kan det, precis som du skriver, bli problematiskt om den ena föräldern flyttar utomlands. Trots att pappan till barnen flyttar utomlands kommer han att behålla vårdnaden, den försvinner således inte automatiskt för att han flyttar utomlands. Dock kan överföring av vårdnad i enlighet med 6:5-6 FB bli aktuellt. Överföring av vårdnad kan ske genom avtal eller dom. Om du och barnens pappa inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare till barnen kan du alltså vända dig till domstol och ansöka om ensam vårdnad. Vad beaktar domstolen vid ett avgörande gällande vårdnadsfrågor? Barnets bästa kommer alltid i första hand vilket stadgas i 6:2a FB. Vad som är barnets bästa är en svår fråga och varierar från fall till fall. Som huvudregel brukar man dock säga att det bästa för barnet är att ha god kontakt med båda föräldrarna. Således föredrar domstolen gemensam vårdnad. Det är bara om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Rätten beaktar också föräldrarnas förmåga att samarbeta rörande frågor som rör barnet innan domstolen beslutar för ensam eller delad vårdnad.Utifrån samtliga omständigheter gör domstolen en bedömning i det särskilda fallet varför det gör det svårt för mig att bedöma hur domstolen bedömer i ditt fall. Men som ovan nämnt är huvudpresumtionen gällande vårdnadstvister att det bästa för barnet är att vårdnaden är gemensam. Således talar det för att det krävs relativt mycket för att en förälder ska få ensam vårdnad. Möjligen är en förälders flytt utomlands tillräcklig för att domstolen ska utdöma ensam vårdnad, men självklart tas andra aspekter också med i bedömningen. Flytten kan troligen inte ensamt utgöra en grund för ensam vårdnad, såvida barnets bästa kan garanteras på annat sätt. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till! Med Vänliga Hälsningar,

Gemensam vårdnad och beslut om boende för barn

2016-09-25 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex vill att barnen 10 pch 13 år är de, ska välja vem de ska bo hos, vi har gemensam vårdnad och de bo varannan vecka. Han vill att de ska välja att bo hos mig eller hos han, väljer de att bo hos mig så flyttar han. Och som han ständigt skriver till mig " välja att bo hos han eller med arab horungen" som han så fint uttrycker om den jag träffar, vi bor inte ihop. Han har själv en ny och det är med henne han ska flytta som det verkar. För mig känns det mer som ett hot att vilja göra det jobbigt för mig för att jag träffar denna kille. Han har som jag känner det inte riktigt kommit över mig, det har ändå gått 4 år. Har provat sammarbetsamtal men funka inte, då hans enda alternativet är att barnen ska välja han eller mig eller som han säger till mig arab horungen. Att ha som nu varannan vecka inte är ett alternativt för han. Han säger nu att han ska dra in jurist så barnen ska välja. För mig känns det konstigt att de ska få välja och att han säger att han ska flytta om de väljer mig. Det känns mer som hot en att välja, för jag tror inte barnen vill att ska flytta. Min fårga är får barnen välja och hur ska jag göra? Känner mig förvirrad
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid den här typen av konflikter, särskilt då barn är inblandade, är det ibland mycket svårt att hitta en lösning som känns bra och fungerar för alla som är inblandade. Tyvärr finns det också få möjligheter för föräldrar att få juridisk vägledning för att lösa den här typen av problem. Jag ska försöka ge dig en bild av vad lagen säger om barn, vårdnad och boende och hur barn själva brukar få delta i besluten. Jag kommer i viss mån referera till föräldrabalken (FB), som du kan hitta här. I slutet förklarar jag hur gällande rätt skulle kunna påverka dig och ditt ex och jag avslutar med vilka olika möjligheter som finns för din del.Gemensam vårdnad och barns boendeDen som har vårdnad om ett barn har rätt och är skyldig att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6:11). Detta betyder att en vårdnadshavare måste se till att barnet vårdas och tas om hand och att beslut som rör t ex. barnets boende och skolgång faktiskt fattas. När ett barn står under två personers vårdnad ska besluten tas av de båda vårdnadshavarna gemensamt (FB 6:13). Stora beslut som var barn ska bo eller gå i skolan måste fattas av båda vårdnadshavare tillsammans, men om det uppstår konflikter så finns det väldigt lite reglering av vad som ska gälla enligt lag. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna måste komma överens och att de ska ta det beslut som är bäst för barnet.Var barnen bor kommer vårdnadshavarna överens om och för att göra allt klart och tydligt kan det upprättas ett avtal som socialtjänsten kan godkänna. En förälder eller båda gemensamt kan också väcka talan i domstol (FB 6:14a) Om det görs, så ska domstolen besluta om var barnet ska bo och domstolen fattar beslutet utifrån vad som verkar bäst för barnet.Om det beslutas att ett barn bara ska bo hos den ena vårdnadshavaren, så är det en rättighet för barnet att få umgås med den andra vårdnadshavaren (ÄB 6:15). Umgänget kan ske på många olika sätt. Huvudsaken är att barnet ska få ha en fungerande relation med sina vårdnadshavare (i del flesta fall sina föräldrar). Hur umgänget ska ske och i vilken omfattning kan också beslutas av en domstol i samband med att exempelvis ett mål om boende avgörs.Barns inflytande i fråga om boende, umgänge och vårdnadBarn under 18 år har i juridisk mening ingen rätt att själva fatta beslut i de här frågorna och de är inte heller skyldiga att göra det, utan det är alltid föräldrarnas ansvar att komma fram till en lösning som är bäst för barnen. Det är däremot inte fel att låta barnen berätta vad de själva vill och tycker känns bäst. När socialtjänsten eller en domstol avgör frågor om boende, vårdnad och umgänge ska de ta hänsyn till barnens egen vilja i den mån det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mognad. Det betyder att ju äldre och mognare ett barn är, desto större vikt ska läggas vid deras egen vilja i dessa frågor. Generellt dras en gräns vid 12 års ålder och relativt stor hänsyn tas till barns vilja efter 12 års ålder. Det är däremot viktigt att barnen inte i slutänden blir skyldiga att själva avgöra frågan, utan besluten ska fattas av vårdnadshavarna.Gemensam vårdnad och delad vårdnadGemensam vårdnad av barn innebär en skyldighet att ta alla beslut som rör barnet gemensamt. Det betyder också att för att gemensam vårdnad ska vara möjlig, så krävs det att vårdnadshavare kan samarbeta utan större svårigheter. Att det föreligger personliga konflikter kring andra frågor än vårdnaden ska som regel inte påverka, men om vårdnadshavare har så stora svårigheter att samarbeta att vårdanden inte kan skötas och barnen blir lidande, så kan ett alternativ vara att en förälder har enskild vårdnad och då fattar beslut som rör vårdnaden själv. Om båda vårdnadshavare är överens om att en bör ta över vårdanden, så kan de själva avtala om det och gå avtalet godkänt av socialnämnden (ÄB 6:6). Det går också att väcka talan i domstol om det inte går att nå en överenskommelse i frågan (FB 6:5). Domstolen avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild och i så fall vem som ska vara vårdnadshavare. Om båda motsätter sig gemensam vårdnad, så måste domstolen ge en av parterna enskild vårdnad. I samband med en sådan process kan frågor om umgänge och boende också avgöras. Det är dock viktigt att tänka på att det här inte får bli ett sätt för vårdnadshavare att slita en tvist, utan det ska ske för att barnen ska kunna få en god omvårdnad.Vad gäller de krav den andra vårdnadshavaren ställer?Du och ditt ex måste alltså komma överens i de här frågorna och om ni nu har beslutat att barnen bor växelvis hos er och det fungerar för barnen, så är utgångspunkten att det ska fortsätta så. För att göra en förändring av barnens boende, så krävs det att ni båda är överens om att det ska ändras och hur det ska ändras. Om det är svårt att komma överens och detta orsakar mycket problem, så kan det vara till barnens bättre att ni kommer överens om en förändring av boendet. I så fall är era barn, med tanke på deras ålder, sannolikt mogna nog att få påverka beslutet. Du och ditt ex ska avgöra om era barns önskan även är det som är bäst för barnen, men barnens åsikt ska i alla fall tas med i beaktning.Även om ni skulle komma överens om att barnen bor hos endast den ene föräldern, så har de umgängesrätt och ska få träffa och fortsätta sin relation med den andra föräldern. Om barnen exempelvis bor hos dig permanent, så har de fortfarande rätt att få träffa och umgås med ditt ex och han kan varken undandra sig det ansvaret, eller sitt vårdnadsansvar, även om han flyttar till en annan ort.Mina rekommendationerVad du bör göra är väldigt svårt att avgöra utan att vara mer insatt i situationen. Det viktigaste att vara medveten om är att du och ditt ex som gemensamma vårdnadshavare måste vara överens om alla beslut som har med era barn att göra. Era barn är gamla nog för att det ska vara lämpligt att lyssna på vad de själva vill i fråga om boende och umgänge, men det är inte deras skyldighet att fatta ett beslut i frågan, utan det är ni som vårdnadshavare som har det ansvaret. Det är också viktigt att barnen inte känner sig tvingade att ta ett visst beslut, eller att det är deras ansvar om en förälder väljer att exempelvis flytta. Även om ni skulle besluta att barnen ska bo permanent med den ena föräldern, så har barnen umgängesrätt och ska få ha kontakt med den andra föräldern för att säkerställa en god relation. Om barnen bor permanent med en förälder är båda fortfarande skyldiga att delta i och samarbeta kring vårdnaden, så länge den är gemensam. Detta är alltså inte ansvar som någon kan undandra sig även om barnen inte bor hos personen. Det betyder också att om barnen bor hos en vårdnadshavare, så kan denne inte flytta med barnen fritt. För att skriva barnen på en annan adress krävs båda vårdnadshavares samtycken. Om barnen skulle bo hos ditt ex är han alltså inte fri att flytta med dem som han själv önskar, utan du som vårdnadshavare ska få vara med och besluta även om det.Eftersom ni har försökt med samarbetssamtal och utifrån din beskrivning av situationen, så verkar ni ha relativt stora samarbetssvårigheter. Om det är svårt att ta beslut i flera frågor som har med barnen att göra och om barnen blir lidande, så är det eventuellt läge att låta en domstol avgöra i vårdnadsfrågan och/eller boende och umgängesfrågan. Dock ska alla typer av domstolsprocesser undvikas så länge det för barnens skull inte blir absolut nödvändigt, då det ofta är emotionellt påfrestande och tidskrävande för alla inblandade. Ett annat alternativ är att göra ytterligare försök att nå en överenskommelse med hjälp av socialstyrelsen. Utifrån din beskrivning av er konflikt och hur ditt ex väljer att utrycka sig i sin kontakt med dig, så verkar det som att era samarbetssvårigheter redan nu går eller riskerar att i framtiden gå ut över barnen. Om ditt ex är allvarlig när han säger att han ska kontakta en jurist, så kan ett alternativ för dig också vara att kontakta en jurist som arbetar med familjerättsfrågor. Även om du inte går till domstol, så kan en erfaren jurist göra en bättre bedömning av din situation och vilka för- och nackdelar det kan finnas med de olika alternativen. Du kan även få klarare vägledning i vad de sannolika utfallen i fråga om exempelvis boende skulle bli, om du väckte talan. Jag hoppas att det här svaret har gett dig mer klarhet i vad som faktiskt gäller enligt lag för dig, ditt ex och era barn och att du utifrån detta kan gå vidare i frågan, så att ni kan hitta en lösning som fungerar för er alla och som blir bra för era barn.Vänliga hälsningar,

Vad gäller när vårdnadshavare inte kommer överens?

2016-09-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vi har delad vårdnad om våra två pojkar! Vi har bestämt att köra varannan jul o nyår sedan det Året vi skilde oss! Förra året så kunde jag inte ha dom på julafton ( pga jobb ) då ställde mamman upp för att ta dom! Därav så firade då pojkarna jul med henne och sedan nyåret med mig! Nu detta året så hävdar hon att hon ska ha killarna åter igen pga att hon endast gjorde mig en tjänst förra året då hon tog dom! Jag hävdar att pojkarna nu skall få fira jul med mig eftersom dom firade med henne året innan! Vad gäller? Med vänlig hälsning
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad, boende och andra sådana frågor hittar du i föräldrabalken (FB) här. Eftersom ni har delad vårdnad, så har ni rätt och skyldighet att gemensamt fatta beslut om barens personliga angelägenheter, FB 6:11 och 6:13. Det finns mycket begränsad möjlighet att få vägledning enligt lag om hur vårdnaden ska utövas och vad som sker vid konflikter. Vårdnadshavare kan binda sig vid avtal i frågor om boende, se FB 6:14a, men avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden för att bli giltigt.Om ni inte har något sådant giltigt avtal om boende, så finns det tyvärr ingen vägledning i lag för er situation. Reglerna stadgar att du och barnens mamma tillsammans måste komma överens om detta. Den vägledning ni kan få via lag är att utgångspunkten alltid ska vara era barns bästa och om era barn är gamla nog att själva ge uttryck för sin önskan kan det vara lämpligt att låta dem vara delaktiga i det här beslutet, då det är deras rätt det gäller.Jag hoppas att du och barnens mamma kan komma fram till en lösning som ni och era barn känner er bekväma med. Vänliga hälsningar,

Avtal om barns boende

2016-08-29 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag och min sambo har vart tillsammans i fem år nu i oktober. Vi har en 1-åring son tillsammans och vi ska separera. Min sambo har enorma skulder hos kronofogden och kan inte få en egen lägenhet, han ska hyra i andra hand eller inneboende.Vi har båda kommit överens om att vår son ska bo hos mig heltid pga stabilitet, ming fråga är behöver vi skriva skriftligt på att jag har vårdnaden tills vidare?Sambon kommer att hjälpa till men vår son kommer att bo kvar hemma hos mig. Vad behöver jag tänka på nu när vi ska separera och har ett barn ihop?
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att klargöra att det är en skillnad i att du har ensam vårdnad om er son och att han endast bor hos dig. Om barnets pappa fortfarande ska vara vårdnadshavare ger det honom rätt och skyldighet att delta i vårdnaden om er son och bestämma i frågor som rör honom även om han bara bor hos dig. Jag tolkar det som att ni vill fortsätta ha delad vårdnad och att din f.d. sambo kommer att hjälpa till men att sonen bara ska bo hos dig.Om ni fortsätter ha gemensam vårdnad kan ni avtala om barnets boende. Detta avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden i er hemkommun. Socialnämnden tittar då på om avtalet är till barnets bästa. Det kan vara en trygghet för dig men framför allt för barnet att ha ett sådant avtal för att minimera risken för tvister om boendet.

Samarbete i gemensam vårdnad

2016-09-26 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter har separerat och dom har en son på år och har gemensam vårdnad. Pappan anser att han kan göra som han vill den veckan han har pojken och vill överhuvudtaget inte han nån kontakt alls med mamman.Vad är de som gäller
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller vårdnadens utövande finns regler om detta i 6 kap Föräldrabalken (1949:381). Av 11 § framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därefter gäller det att i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska detta enligt 13 § gälla föräldrarna gemensamt. Är föräldrarna inte överens kan beslut ifråga om sådant som har ingripande betydelse för barnets framtid inte tas, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Föräldrarna kan endast ta egna beslut ifråga om den dagliga omsorgen och om sådant som tillhör den faktiska vårdnaden. Det kan handla om vilka kläder barnet ska bära, vilken mat barnet ska äta, vilka sovtider som gäller och andra liknande förhållningsregler i hemmet. Av din fråga framgår inte hur gammalt barnet är, men det gäller som tidigare nämnt att ta större hänsyn till barnets önskemål i takt med barnets stigande ålder. Viktigt att notera är dock att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge, vilket framgår av 6 kap 2a §. Kommunikation mellan din dotter och barnets pappa är alltså en förutsättning för att den gemensamma vårdnaden om barnet ska fungera. Föräldrarna måste ha en förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. I annat fall kan din dotter ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten får då göra en utredning/prövning av barnets bästa. Målet är alltid gemensam vårdnad, men om tingsrätten skulle besluta om ensam vårdnad innebär detta att föräldern själv kan få rätt att bestämma i juridiska frågor utan den andra förälderns medgivande. Trots detta har båda föräldrarna rätt till umgänge med barnet. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh

Barnets vilja

2016-09-19 i Barnrätt
FRÅGA |När har barn rätt till att välja vilken förälder de vill bo hos?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barn och föräldrar återfinns i föräldrabalken; nedan FB, se här.I 6 kap. 2 a § FB heter det att alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska tas med fokus på barnets bästa. I 2 st i samma bestämmelse anges även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det viktigaste vid beslut om boende är således barnets bästa. Detta innefattar också att barnets vilja ska beaktas mer och mer ju äldre och mognare barnet är.Det finns ingen fixerad ålder. Hänsyn ska tas till barnets vilja i relation till barnets ålder och mognad. Ett barn som är t.ex. 8 år eller yngre får inte lika stor hänsyn tagen till sin vilja som ett barn som är 15 år. Detta med utgångspunkt i hur en domstol bedömer frågan. Förhoppningsvis behöver ingen domstolsprövning göras och frågan om barnets boende löses innan av föräldrarna och barnet tillsammans.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Underhållsskyldighet gentemot barn

2016-09-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har tre barn från ett tidigare äktenskap, och ett av barnen gör nu ett utlandsår på gymnasiet. Barnet är 17 år och blir myndig under studieåret. Innan bodde barnet hos Mamman. Jag bekostar 100% av studieåret, c:a 200000 kr, vilket inkluderar även mat och boende.Mamman hävdar att det ska anses att barnet fortfarande är "boende" hos mamman, och kräver för det underhåll på drygt 8000 kr/månaden.Som stöd för sitt påstående använder hon 11$ folkbokföringslagen där hon hävdar "att ett barn till följd av skolgång regelmässigt tillbringar dygnsvilan på annan fastighet, anses bosatt hos föräldrarna"Jag vill hävda att min försörjingsplikt är uppfylld i och med att jag betalar allt för min dotter, och att mitt ex då inte har skäl att få pengar av mig längre. Och att 11$ folkbokföringslagen inte uppenbart pekar på att barnet "bor" just hos mamman under studieåret.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En förälders underhållsskyldighet mot sina barn följer av 7 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 7:2 FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, om föräldern1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Det framgår inte huruvida du har vårdnaden om dottern men då inget annat framgår utgår jag i det följande från att du och barnets mor har gemensam vårdnad. För att du ska behöva betala underhållsbidrag till dottern krävs då att barnet bor varaktigt tillsammans med endast den andra föräldern. Så verkar fallet ha varit fram tills utlandsflytten. Det borde dock nu inte anses att dottern fortfarande varaktigt bor med modern varför någon skyldighet för dig att betala underhållsbidrag inte längre finns. Det finns en möjlighet att - trots att 7:2 inte är uppfylld - bli ålagd att betala underhållsbidrag. Detta följer av 7:6. För att så ska ske ska du dock försumma din underhållsskyldighet gentemot barnet. Underhållsskyldigheten framgår av 7:1 och jag gör inte den bedömningen att du på något sätt försummar den skyldigheten.Det faktum att folkbokföringslagen har en definition på vad som är "boende" eller "bosatt" hos en förälder har ingen betydelse för hur samma krav ska tolkas i föräldrabalken som utgör annan lagstiftning.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gpng för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Ensam vårdnad

2016-08-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vi har en dotter på snart 2 år och är bokförd hos mig. Han samarbete är på noll.Pappan dyker inte upp på avtalad tid, vilket gör att jag har noll tillit och alltid en plan B när jag väntar in honom, det gör att jag i nästan alla fall får stanna hemma från jobbet, lämna henne på dagis eller hos mina familjemedlemmar.Han missbrukar steroider och partydroger.Han är bokförd hos en vän och boendet är icke barnanpassat. Hur länge ska man orka ha det såhär? Det finns bevis på hans missbruk. Det finns så mycket mer att berätta. Jag vill ansöka om ensam vårdnad. Kommer jag att vinna den?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den viktigaste utgångspunkten när det handlar om barn är att i alla frågor som rör barnet ska barnets bästa vara vägledande. Detta framgår av 6:2a § Föräldrabalken. Enligt 6 kap. 5 § Föräldrabalken ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta när man tittar på om vårdnaden ska vara gemensam. Så som du beskriver det verkar din uppfattning vara att det inte går att samarbeta med pappan vilket är en faktor som talar mot gemensam vårdnad. Dessutom är det så att om en av föräldrarna som utövar vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i vårdnaden över barnet så att detta medför en risk för skada i barnets hälsa eller utveckling, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern. Detta framgår av 6 kap. 7 § Föräldrabalken. Med utgångspunkt i det du beskriver tycker jag personligen inte att det verkar som att pappan är en lämplig vårdnadshavare som kan tillgodose er dotters bästa. Jag förstår att detta är en ohållbar situation för er och jag rekommenderar att du driver frågan vidare. Behöver du vidare juridisk rådgivning kan du boka tid hos en av våra jurister genom att klicka här. Hoppas att mitt svar var till hjälp!