Barns umgängesrätt med en förälder

2016-02-07 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin fru har sen tidigare barn med en man hon var gift med som idag har ensamvårdnad om barnen, De är 15 och 12 år gamla och vi undrar om det finns en lagstiftan som säger att barnen har umgängesrätt med modern eller har pappan i detta fall rätt att förvägra barnen att träffa sin mor?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitel 6 i föräldrabalken (FB) reglerar umgängesfrågor mellan barn och föräldrar. Alla beslut som gäller umgänge ska tas med barnets bästa i beaktande. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tas särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Man ska komma ihåg att det är barnet som har en rättighet till umgänge och inte en förälder, det finns ingen plikt för ett barn att umgås med en förälder. Hänsyn till barnets vilja tas i relation till ålder och mognad, eftersom barnen i detta fallet är relativt gamla kommer stor vikt läggas vid deras egen vilja.Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med oberoende av om denne förälder är vårdnadshavare eller inte (6 kap. 15 § FB). Bägge föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänge verkligen sker och en boendeförälder har stort ansvar för att göra umgänge möjligt. En förälder som vill umgås med sitt barn i större utsträckning kan föra talan i domstol för att få ett beslut om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Det är även möjligt att avtala om umgänge föräldrar emellan, ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Pappan har alltså ingen rätt att förvägra barnen umgänge sin mor, vill barnen träffa sin mor har de rätt till det och pappan ska se till att uppfylla sitt ansvar för att umgänget blir av. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Barnets rättigheter - ålder

2016-01-29 i Barnrätt
FRÅGA |Finns det någon specifik ålder för när barn får rätt att säga till och att de får betydelse?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningMan kan säga att barn generellt sett vid 13 års ålder kan få yttra sig i rättsliga familjesammanhang, dvs. i vårdnadstvister och vid yttranden om vars barnet vill bo vid separation/skilsmässa etc.Det har dock fastslagits i rättspraxis att det beror på barnets mognad och på omständigheterna i fallet (som exempelvis förälders påverkan etc.)Barnets bästa regleras i 6 kap. 2a§ Föräldrabalk Jag hoppas det här var till hjälp

Namnbyte för barn under 18 år

2016-01-27 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin dotter är 16 år och pratar om att byta till moderns efternamn. Vi är skilda sedan 2 år och har gemensam vårdnad. Behöver vi skriva på något som föräldrar eller kan hon byta efternamn utan vår inblandning?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur och vem som får byta namn står stadgat i namnlagen (se https://lagen.nu/1982:670). I den 5 paragrafen i namnlagen så står att ett barn som fått ena förälderns namn antingen genom 1 §: anmälan vid födsel eller 49a §: den som registrerat ett namn den fått i ett annat land och registrerat den i Sverige får byta sitt efternamn till ett annat efternamn som en förälder har. Har barnet som i detta fall faderns efternamn får den byta till moderns efternamn enligt denna paragraf.Detta beslut måste barnet göra med godkännande av båda vårdnadshavarna, så har ni gemensam vårdnad måste ni båda gå med på namnbytet. Namnbytet ska anmälas till skatteverket för att vara giltigt, i denna anmälan ska vårdnadshavarna skriva under (se länk till blankett nedan).Att byta till föräldrarnas efternamn får barn göra så många gånger de vill under tiden de är under 18 år. Efter de fyllt arton får de endast göra det en gång. Detta står inte i lag men på skatteverkets hemsida (länk till denna information nedan).Blankett för namnbyte finns här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7630.4.39f16f103821c58f680007056.htmlYtterligare information angående namnbyte: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/efternamn.4.76a43be412206334b89800020669.html

Barn - gemensam vårdnad, boende och umgänge

2016-01-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, min fru har nyligen ansökt om äktenskapsskillnad då yrkar hon i ansökan om gemensamma vårdnad av barn. Jag accepterar yrkandet dock saknar en möjlighet att ha barn varannan vecka under närmaste 6 månader p.g.a. olika slags problem bl.a. jag saknar fast boendet. Vi har inte möjlighet att använda gemensamma lägenheten som växelboendet heller. Då undrar jag vad bli det för ev. rättsliga konsekvenser om jag träffar barnen under betänketid endast på heldagarna tills jag ordnar boendet?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Man får skilja på vårdnad, boende och umgänge som rent juridiskt är tre olika saker. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna, i ditt fall du och din fru, gemensamt har vårdnaden av barnet/barnen. Det innebär att ni båda två har ett gemensamt ansvar att se till att barnet/barnen får det de har rätt till och behöver. Ni ska tillsammans bestämma i större frågor kring barnet, och vara överens. Det finns inget hinder mot att ha gemensam vårdnad men att barnet enbart bor hos den ena föräldern, eller att ha gemensam vårdnad men inte ha något umgänge med barnet (även om det inte är särskilt vanligt). Det du beskriver under de närmsta sex månaderna är gemensam vårdnad, barnet/barnen bor hos ena föräldern (din fru) och du har umgänge med barnet/barnen under helgerna/vissa helger. Det innebär ingen påverkan alls på din framtida möjlighet till att behålla den gemensamma vårdnaden att ha det så. Det innebär heller ingen påverkan på ev framtida önskemål/framställningar om växelvis boende, utökat umgänge eller liknande. Du får heller inga rättsliga konsekvenser i negativ mening av det upplägg du beskriver.Vänligen,

Omyndigs rätt att förfoga över sin egendom och företa resa

2016-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag undrar om man, som 16 åring, kan ge bort 2000 kr som "gåva" till sin lillasyster på 10 år? Finns det några rättsliga hinder? Samt att jag undrar om jag kan förbjuda mitt barn på 16 år att åka iväg på en resa som hon tänkt att finansiera med pengar som hon fått av sin mormor?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En person som ännu ej uppnått arton års ålder äger som huvudregel ej förfoga över sin egendom eller besluta i sina personliga angelägenheter. Från denna regel finns främst ett i sammanhanget betydelsefullt undantag. En omyndig äger själv förfoga ”över vad [denne] genom eget arbete förvärvat efter det [denne] fyllt sexton år” samt ”avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe” (se 9 kap. 3 § 1 st. föräldrabalken). Härmed dock inte sagt att eventuella tillgångar som sålunda intjänats skulle kunna förbrukas efter eget behag. Vårdnadshavaren bestämmer i den omyndiges personliga förhållanden tills det att denne blivit myndig och kan således hindra denne från direkt skadliga handlingar (se 6 kap. tidigarenämnda lag). Följdriktigt äger förmyndaren ”med överförmyndarens samtycke omhändertaga [även sådan] egendom [som den omyndige efter sexton års ålder förvärvat med på egen hand intjänade medel] [...] såvitt det må anses erforderligt med hänsyn till [den omyndiges] uppfostran eller välfärd” (se 9 kap. 3 § 2 st. tidigarenämnda lag). Som synes beror vårdnadshavares och förmyndares möjligheter att hindra en sexton år gammal person från att bortgiva sin egendom på hur denna förvärvats och om bortgivandet kan anses i någon mån skadligt. Detsamma gäller eventuell investering i och företagande av en resa. Eftersom det i den delen anges vara tal om finansiella medel som inte intjänats genom arbete har den omyndiga inte rätt att investera i någon resa. Vänligen,

Flytta hemifrån som omyndig

2016-01-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag vill klargöra en sak om vårdnadshavares lagliga makt angående flytt; är det okej att flytta ut till lägenhet utan vårdnadshavares tillstånd när man är 16+ eller får dom bestämma tills man är 18+
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande. Av 6 kap. 11 § föräldrabalken framgår det att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ett samtycke från vårdnadshavaren erfordras således om man i egenskap av minderårig är angelägen om att flytta hemifrån. När man däremot har fyllt 18 år har man egen bestämmanderätt och kan därmed flytta bort utan någon som helst medgivande från ens föräldrar. Vänligen,

Umgänge med bonusförälder

2016-01-24 i Barnrätt
FRÅGA |Har jag som bonusförälder möjlighet att få någon form av umgängesrätt med mina bonusbarn efter en separation från deras förälder?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med förälder dessa inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Socialnämnden kan dock väcka talan i rätten om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder t ex du som bonusförälder enligt 6 kap. 15 a § FB. Utgångspunkten är barnens behov av umgänge med någon som står barnen nära. I lagtexten räknas mor- och farföräldrar upp som exempel på sådana personer.Det finns alltså en viss möjlighet för dina bonusbarn att få umgängesrätt med dig och utgångspunkten är då som sagt barnens behov. Du kan dock inte väcka talan om detta utan du måste då vända dig till socialnämnden där barnen är bosatta och be dem väcka talan. Du måste då förklara varför du tycker det är viktigt för barnen att barnen har umgänge med dig. Om du och deras vårdnadshavare kan komma överens om att det är bra för barnen att ha umgänge med dig är det förmodligen enklare att ni själva beslutar om sådant umgänge än att gå vägen via socialnämnden.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Umgängesrätt till barn

2016-01-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en son på 4 år som jag inte har träffat på tre år, på grund av konflikt och samarbetssvårigheter. Bland annat ville jag vid sonens födelse ha delad vårdnad, vilket hans mamma motsatte sig med anledning av att det skulle bli svårt geografiskt och vid utfärdande av pass osv. Det var svårt att träffa sonen då hans mamma inte kunde ses någon av de dagar jag föreslog, hon tyckte istället att jag skulle ta ledig från jobbet för att träffa sonen, när det passade bättre. Det blev till slut en omöjlig ekvation, som slutade med att jag inte kunde träffa min son. Nu har jag mycket större förutsättningar till umgänge samt vill väldigt gärna att min son ska ha en relation till både sina föräldrar och inte tro att jag valde bort honom. Jag är beredd på att åka dit för umgänge samt betala alla resekostnader. Självklart förstår jag att umgänget måste utvecklas över tid. Jag har nu kontaktat min sons mamma som inte är så positiv utan säger att hon ska tänka på saken, då jag inte är någon pappa. Min fråga är vilka förutsättningar min son har till umgänge med mig om mamman inte samarbetar? Jag har fast arbete, bostad och ordnade förhållanden.Tacksam för svar!
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som blir aktuell i det här fallet är främst Föraldrabalken(FB). Speciellt kapitel 6 som berör barns rätt till bland annat umgänge. Det viktigaste vid alla beslut kring barn, såsom boende eller umgänge, är att det ska utgå från barnets bästa enligt FB 6:2a. Det är ett väldigt brett begrepp som innefattar en hel del. Men bland annat betyder barnets bästa att barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. I enlighet med FB 6:15 så ska ett barn ha rätt till umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med, det vill säga du i det här fallet. Viktigt att komma ihåg är dock att det här är en rättighet för barnet. Det betyder att det baserat på barnets vilja och behov. Det finns ingen skyldighet för barn att träffa båda föräldrarna, och det finns ingen absolut rättighet för föräldrar att få umgänge med sitt barn.Vidare så står det i FB 6:15 att både du och barnets mor tillsammans ska samarbeta för att tillgodose ert barns behov av umgänge med båda föräldrar. Men om du och barnets mor inte kommer överens om umgänge med barnet du känner dig nöjd med, så finns det tillvägagångssätt för att försöka nå en lösning. Du kan enligt FB 6:15a föra talan, alltså gå till rätten, och säga att du vill ha umgänge med ditt barn. Rätten kan då besluta om det baserat på barnets bästa. Du kan även vända dig till Socialnämnden så kan de hjälpa dig och barnets mor att nå en lösning. Ni kan då skriva på ett avtal om hur barnets umgänge med dig ska se ut.Det är svårt för mig att avgöra i just det här specifika fallet vad som borde gälla, men jag hoppas att svaret ovan gav dig vägledning. Du får mer än gärna kommentera under inlägget så ska jag svara!Jag kan även rekommendera att, om du vill ha ytterligare hjälp, du bokar tid med en familjejurist. Det kan du göra HÄR. Lycka till! Vänligen,