Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2017-06-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Efter skilsmässan har föräldrar gemensam vårdnad om deras barn 4 och 7 år gamla.Pappan har flyttat nästan 3 mil från deras ursprungliga hem där mamma fortfarande bor och deras skola och barnomsorg.En av flickorna lider av kraftig åksjuka och eftersom pappan bor nu på landet mitt i skogen långt från samhället är hon tvungen att sitta i bilen varje morgon och varje eftermiddag och må illa.Är det ok att han bestämmer själv om var barnen ska bo med honom?Eller är det båda föräldrar som bestämmer hur barnen skall bo och hur långt dem blir tvungna att åka nästan 6 mil dagligen till och från skola och förskola? Kan mamma ställa sig emot detta?Tack på förhand för svaret!MvhMagdalena
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Denna fråga rör bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge i 6 kapitlet föräldrabalken. Som utgångspunkt ska man fatta beslut gemensamt rörande barnens personliga angelägenheter i de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad. Detta innebär att båda vårdnadshavarna gemensamt ska komma överens om vart barnen ska bo och när det ska bo hos vem. Hänsyn ska dock tas till barnets önskemål med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnens föräldrar kan avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna det, för att det ska vara giltigt. Kommer föräldrarna inte överens kan domstolen besluta om hos vem barnet ska bo men talan ska då ha väckts av någon av er eller båda. Domstolen kan bland annat besluta om växelvis boende som innebär att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. För växelvis boende bör föräldrarna ha en bra samarbetsförmåga och bo relativt nära varandra.Med vänlig hälsning,

Förälder är omedgörlig gällande beslut som rör barnet

2017-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. sonen 3,5 år bor hos pappan och dottern 1,5år hos mig, tanken är att ändra till 3dagarsbyte från hösten. Pappan vägrar prata och göra upp en plan för detta, påstår att det är långt kvar och inte har tid att prata. Sonens förskola tyckte det var bra att börja ändra boendet nu under sommaren så inte alla förändringar (ny avdelning på förskolan, mer tid där osv) sker samtidigt. Barnen mår inte bra av dagsläget, behöver vara mer tillsammans men pappan vägrar ända nåt. Han tillgodoser inte sonens lite särskilda behov, barnen är smutsiga, luktar illa och jättetrötta efter tid hos honom då dom inte sover middag ordentligt, lägger sig sent på kvällen. Jag får ingen hjälp från familjerätten, hon sa bara "du får prata med honom". Men han vägrar ju, vad ska jag göra?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor behandlas i 6 kap föräldrabalken(FB).Först och främst stadgar 6 kap 2 a § FB att när det kommer till beslut som rör vårdnad, boende och umgänge för barnet, så ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut.I 6 kap 2 a § andra stycket FB står det att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid bl.a. barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Alltså är det väldigt viktigt att barnen har nära och god kontakt med båda föräldrarna. 6 kap 15 § FB säger att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med. Det är båda föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med tillgodoses så långt som möjligt.I 6 kap 14 a § första stycket FB står det att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna så får rätten på talan av en av föräldrarna besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. I andra stycket samma paragraf står det att föräldrarna får avtala om barnets boende om avtalet är skriftligt och godkänns av socialnämnden.I 6 kap 15 a § står att rätten också på talan av en förälder får besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. I tredje stycket samma paragraf står att föräldrarna får avtala om umgänget om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden.Alltså får du och pappan avtala om boende och umgänget. Men om pappan är oresonlig blir det ju svårt och således råder jag dig att föra talen i rätten om hur ni ska göra med boendet och umgänget för era barn.Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

2017-06-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, det är så att jag och pappan till vår son ska gå isär, bland annat för att han inte är speciellt snäll mot mina lite äldre tidigare barn och han bryr sig inte speciellt i sin son heller m.m jag begärde iallafall att jag skulle få ensamvårdnad på sonen och efter mycket om och men så gick han med på det,så jag ringde till socialen som har hand om detta och bokade en tid vi ska dit imorgon (13/6) . Men nu är det så här att jag tror inte alls att han kommer att ge mig den självmant då många runt om har lagt sig i. Jag har även fixat ett nytt boende för mig och mina barn på annan ort, så hur ska jag gå till vägar om han inte skriver över vårdnaden eller på pappret att han godkänner att pojken flyttar med mig, om jag inte får hela vårdnaden ,vår son är 7 månader och hans pappa är inte kappabel till att ta hand om honom själv, pappan klarar knappt av att ta hand om sig själv. Tacksam för svar
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra för att få ensam vårdnad för din son i det fall pappan inte frivilligt går med på att skriva över vårdnaden till dig. Det du kan göra då är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du begär att domstolen ska tillskriva dig vårdnaden för sonen. När domstolen bedömer hur vårdnaden för barnet ska se ut utgår man alltid från barnets bästa. I allmänhet ses det som barnets bästa att få ha kontakt med och ha en relation till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är generellt sett vad som anses bäst för barnet, men i situationer där föräldrarna är så osams att det påverkar barnet negativt kan det vara bättre att besluta om ensam vårdnad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, detta enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken. Andra faktorer som domstolen tar med i bedömningen är t.ex. om den ena föräldern har ett missbruk eller på annat sätt är oförmögen att ta hand om barnet, om det förekommer våld från föräldern. Även sådana omständigheter som att föräldern har svårt att samarbeta, har bristande trovärdighet, negativ attityd mot den andra föräldern eller brister i sin kontakt med barnet kan vara sådant som gör att en förälder bedöms som olämplig att inneha vårdnad över barnet. Om det är som du säger att pappan har svårt att ta hand om sig själv och brister i omsorgen över sin son så är det absolut möjligt att du kan få ensam vårdnad. Om det går så långt att du måste väcka talan om ensam vårdnad i tingsrätten kan det vara bra att anlita en advokat.Vad som kan vara bra att veta är att även om du skulle få ensam vårdnad för er son kommer sonen fortfarande ha rätt till umgänge med sin pappa, se 6 kap. 15 § föräldrabalken. Du och pappan har då ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt se till att sonens behov av att träffa sin pappa tillgodoses. Beslut om umgängesrätt ska utgå från barnets vilja. Men då er son är så pass liten och inte kan ge uttryck för sin egen vilja än kommer man att utgå ifrån att hans vilja är att få ha en relation till sin pappa. En förälder som aktivt motverkar att barnet får träffa den andre föräldern kan till slut förlora vårdnaden eller rätten att ha barnet boende hos sig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?

2017-06-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hejjag har en undrar hur man går till verka om man vill ha ensamvårdan. jag söker detta pga av min sambo är sjuk han har en utredning på gång han har någon form av demens. tacksam för svar omgånde. han bor tyvärr fortfarande hos mig men jag orkar inte så mycket själv han är bara 55 år
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § föräldrabalken (FB)). Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnad har rätten möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten ska då fästa särskild vikt vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § FB). Om den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam (6 kap 8a § FB).Som föräldrar har man även möjlighet avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad av barnet. Detta kräver att avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet (6 kap 6 § FB).Sammanfattningsvis kan konstateras att ensam vårdnad endast förordnas om det vore oförenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Ansökan om ensam vårdnad

2017-06-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! jag har en dotter som är 14år, pappan har vårdnaden om henne sedan 2011 tyvärr och dottern har rätt till umgänge varannan helg samt vid lov, problemet är att pappan hindrar dottern och saboterar umgänget han ställer krav och villkor samt förbjuder oss som nu i sommar när dottern har umgänge i 5v att åka på semester inom norden pappan har varit mycket svår att samarbeta med men då jag anpassat mig efter hans villkor så har umgänget på något sätt fungerat, jag känner nu att det gått för långt jag har aldrig haft insyn eller fått vara delaktig i det som gäller dottern ex skolgång etc under tiden pappan haft/ har vårdnaden om henne. Dottern vill nu flytta till mig och hon vantrivs hos pappan som hon själv uttrycker det pappan har inte tagit ansvar för dottern som fått utstå och göra det mesta som hör till en vuxen att sköta inte fått varken trygghet eller omvårdnad som hon har rätt till. Jag har gjort det jag kan för att samarbetet sak fungera men han har inget intresse av det vilket gör det otroligt svårt därför tänker jag också att jag vill söka ensam vårdnad om dottern skulle vilja ha lite råd vad ska vi ta oss till och hur? Med vänlig hälsning Angelica
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kan inte ge dig ett svar på om du vid en eventuell ansökan kommer få ensam vårdnad, då det är upp till rätten att avgöra. Det jag kan göra är dock att ge dig en redogörelse för hur vårdnadsreglerna ser ut.Allmän redogörelse av vårdnadsreglernaAv 6 kapitlet 5 § föräldrabalken (FB) framgår att när ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Av bestämmelsen kan utläsas att båda föräldrarna har en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad men det är rätten som avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av er. När domstolen bedömer frågor som rör ett barns boende, umgänge och vårdnad är det barnets bästa som är det avgörande. Vad som är barnets bästa varierar beroende på de särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Om någon av er ansöker om ensam vårdnad kommer därför domstolen att beakta de omständigheter som föreligger i ert fall och utifrån dessa komma fram till om vårdnaden bör utövas av er båda eller endast en av er.I bedömningen, av vad som är barnets bästa, ska domstolen särskilt beakta vikten av att barnet har en god och nära relation med båda sina föräldrar. Detta är något som talar för att gemensam vårdnad som huvudregel ses som det bästa alternativet för barnet. Det finns dock omständigheter som talar emot att gemensam vårdnad är det bästa alternativet. Så kan exempelvis vara fallet om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp hos den ena föräldern eller om barnets egen vilja talar för att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden. Om barnets egen vilja ska tillmätas betydelse i frågan krävs att barnet har uppnått en viss ålder eller särskild mognad. Ensam vårdnad kan även ses som det bästa alternativet om det är så att det råder en djup konflikt mellan föräldrarna som gör att de inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.Med vänlig hälsning,

Barnets bästa är avgörande i frågor om vårdnad

2017-06-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Hur stor är chansen för ensam vårdnad? Mina barns mamma lider av psykisk ohälsa och har sen ett år tillbaka tagit narkotika. Hon har påbörjat gå på aa möte men har haft 3 återfall på fem veckor. Hon ska påbörja behandling nu. Det går inte att räkna med henne och få hjälp men är ändå tvungen att dra in alla beslut med henne. Hur stor chans är att få ensamvårdnad för mina barn 4+6år tills hon är frisk igen och pålitlig? Är det ens värt?
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § föräldrabalken (FB)).Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnad har rätten möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten ska då fästa särskild vikt vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § FB). Om den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam (6 kap 8a § FB).Som föräldrar har man även möjlighet avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad av barnet. Detta kräver att avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet (6 kap 6 § FB).Sammanfattningsvis kan konstateras att ensam vårdnad endast förordnas om det vore oförenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Litar inte på barnens pappa - tillräckligt starkt skäl för ensam vårdnad?

2017-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag och sambon har 2 barn. Delad vårdnad om 2åringen och nu tvekar jag över att ge delad vårdnad om bebisen. Anledningen är att jag inte litar på hans omdöme om vad som är bäst för barnen.pga hur bitter han är. Sambon ville separera när jag var gravid och jag känner mig sårad. Jag använder inte bebisen som en bricka i spelet, det handlar mer om att jag borde varit ensamstående från början, och känner mig ensamstående redan nu.Han är en bra person mot barnen, dock lite disträ.Han vill ta detta till rätten. Jag vill ge delad vårdnad så att han inte straffar mig med tjurigt beteende, men jag undrar dock hur vanligt det är med delad vårdnad om ett barn av två, och vad är chansen att han vinner i rätten? Jag har ju inga jättestora skäl till att ha ensam vårdnad om ett barn mer än att jag inte vill förlora kontrollen över mitt liv och mina barn till.nån som inte förtjänar barn och att mitt omdöme är bättre. Han är disträ, tjurig, och har bla gett ena barnet välling med ljummet kranvatten pga att det går fortare.... ni hör ju själva hur lite koll han har. Äter medicin som också gör honom disträ och glömsk. Dock förtjänar mina,barn en far ovch det kommer de få.ändå, de kommer vara i hans liv och bo där en viss procent så klart!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst ska påpekas att alla beslut som rör vårdnad ska fattas med hänsyn till barnets bästa. Det tas inte någon hänsyn till föräldrarnas bästa. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska domstolen särskilt titta på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad kan anses fungera även om det finns vissa meningsskiljaktigheter, så länge dessa inte drabbar barnet på ett negativt sätt. (6 kap 2a § föräldrabalken)Det är dock viktigt att du har i åtanke att din vilja att få ensam vårdnad kan tolkas som att ditt intresse att upprätthålla en nära och god kontakt mellan barnet och dess pappa är mindre än hans. Utifrån det du skriver, verkar det ändå som att du vill att det ska finnas en sådan kontakt. Jag skulle säga att det är viktigt att du framhåller det i rätten. Det kan vara till din nackdel om det inte framkommer att du vill främja en god kontakt.En omständighet som kan ge dig ensam vårdnad är om barnet riskerar att fara illa, tex genom att olovligen föras bort, utsättas för övergrepp eller genom att vistas i missbrukarmiljö. Min bedömning, baserad på det du skrivit, är att det inte finns någon sådan risk och att du alltså inte kan grunda ditt vårdnadsanspråk på denna grund. (6 kap 2a § föräldrabalken)Att det dessutom bara handlar om ett av era barn kan förmodligen också tala emot att du får ensam vårdnad. Att du inte yrkar på ensam vårdnad även för 2-åringen är, i min mening, ett tecken på att det kanske inte finns tillräckliga skäl att få ensam vårdnad över ert yngsta barn. Sammanfattningsvis, om du anser att ni har sådana meningsskiljaktigheter att det går ut över ert barn på ett negativt sätt kan du yrka på ensam vårdnad. Viktigt är då att du är tydlig med att du vill främja umgänge mellan barnet och pappan. Skulle rätten komma fram till att det är för barnets bästa att du får ensam vårdnad kommer du få det eftersom barnets bästa är avgörande för beslutet. Min bedömning är dock att dina skäl för ensam vårdnad inte är tillräckligt starka, dels på grund av att det inte verkar finnas tillräckligt svåra meningsskiljaktigheter och dels på grund av att det bara gäller ett av era barn. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer kvalificerad juridisk hjälp kan du vända dig till Lawline Juristbyrå, du kan boka tid här. Med vänliga hälsningar,

Haft ensam vårdnad i 14 år - kan det bli gemensam vårdnad nu?

2017-06-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en son som snart är 14 år. Jag har haft ensam vårdnad om min son sen han föddes. Hans pappa brukade ringa mig när vår son var liten och berätta hur mycket jag förstört hans liv genom att föda våran son. Min son känner obehag från sin pappa och vill inte träffa honom då han känner sig sviken av honom och är osäker på sin pappa. Nu hotar han att söka gemensam vårdnad om vår son. Jag vågar inte säga det till min son. Han skulle få panik och må jättedåligt. Hur stor är chansen att han får vårdnad om vår son. Min son har aldrig bott med sin pappa och han har aldrig haft regelbundent umgänge heller.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avgörande av vårdnadsfrågor sätts alltid barnets bästa i första rummet. Utgångspunkten är att gemensam vårdnad normalt är till barnets bästa. Endast om det förekommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad ska domstolen besluta om ensam vårdnad. Domstolen kommer i sin bedömning av vad som är barnets bästa att beakta hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Generellt sett kan man säga att domstolen fäster stort avseende vid barnets egen inställning från tolv års ålder. Eftersom din son är fjorton år gammal kommer hans vilja att vara en avgörande faktor i vårdnadsfrågan. Domstolarna gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Det som talar mot gemensam vårdnad i ditt fall är att din son aldrig har bott hos eller haft regelbunden kontakt med sin pappa, att han själv uttrycker en ovilja att bo hos sin pappa, att hans egen vilja vid fjorton års ålder ska tillmätas stor betydelse samt att ni föräldrar tycks ha svårt att kunna uppnå ett välfungerande samarbete. Det är alltid svårt att uttala sig i det enskilda fallet utan att känna till alla omständigheter. Min bedömning är dock, utifrån det du berättar, att du har goda möjligheter att behålla ensam vårdnad. Domstolen kan dock besluta att din son ska ha umgänge med sin pappa för att främja en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det kan till exempel röra sig om några timmar varannan vecka. Jag föreslår att du kontaktar familjerätten i din kommun. Där kan du få gratis rådgivning av personer med stor erfarenhet av vårdnadsfrågor!Lycka till med allt!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.