Rättegångskostnader i mål om vårdnad

2016-10-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag sitter i vårdnadstvist med mitt ex ang våra 2 tjejer på 10 år, och 5år. Jag har stämt honom på, att jag vill ha ensam vårdnad, stadig varande boende hos mig. Ingen kontakt med 10-åringen efter hennes egna önskemål, då hon sagt upp sin kontakt med sin pappa för över ett år sedan. 5-åringen's och exets umgänge ska diskuteras fram då hon vill att ett umgänge. Familjerätten har lagt som förslag till beslut, efter utredning och lämnade följande förslag. Jag ska få ensam vårdnad och barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos mig. Man respekterar 10-åringens önskan. Och umgänge mellan exet och 5-åringen till varann helg, alt en helg i månaden och 1-2vardagar 1-2 veckor med övernattning. Till min fråga nu, Om tingsrätten kommer döma efter familjerättens beslut, har jag då "vunnit" för att be honom att betala rättegångskostnaderna? Är det något min advokat borde yrka om? Enligt henne så ska jag betala detta och eftersom jag är studerande just nu får jag hjälp med kostnaderna som min advokat har ordnat, som sluta med att jag betalar 30% av det totala summa.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör vårdnadstvist finns bestämmelser om detta i föräldrarbalken (FB), som du hittar här. När ett mål rör vårdnad, umgänge eller boende gäller som huvudregel att varje part ska betala sina rättegångskostnader, FB 6:22. En part kan dock bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader om rättegången är en onödig rättegång det vill säga när det inte funnits anledning till rättegången eller den vinnande parten har gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, RB 18:3. En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten. Ytterligare en grund för att en part ska betala den andra partens rättegångskostnader är om det finns särskilda skäl, vilket till exempel är fallet om en förälder som inte har vårdnaden upprepade gånger väcker talan om vårdnad. Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad. Undantag finns dock som nämnt ovan men av vad som framgår i din fråga bör huvudregeln om att var och en står för sina kostnader gälla i ert fall. MVH

Krav för ensam vårdnad

2016-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Modern till våra barn vill ha Enskild Vårdnad. Vad kan jag göra som pappa till barnen för att förhindra att detta sker?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar att redovisa för vad som krävs för att enskild vårdnad ska kunna utdömas. Det föreligger en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra. I det fall föräldrar inte kan enas leder det ofta till stora konflikter och att barnet kan fara illa, så går man ifrån presumtionen om gemensam eller ensam vårdnad och domstolen måste då göra en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande; - Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare - Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan. Barnets bästa: Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa. Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande: - Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.- Kontinuiteten för barnetDetta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet i det enskilda målet. Sammanfattningsvis:Det är alltså ganska mycket som ska vägas in och det finns ingenting speciellt som du kan göra för att ensam vårdnad ska/inte ska föreläggas. Domstolarna tittar på många olika faktorer och gör en övergripande bedömning. Gemensam vårdnad kan förordnas av rätten även om en av föräldrarna motsätter sig till det, detta t.ex. om föräldrarna har svårt att enas i vissa frågor, som frågan om hos vem barnet ska bo hos (6:14a Föräldrabalken). Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om BÅDA föräldrarna motsätter sig det. Detta innebär att bara för att mamman till dina barn vill få igenom en ensam vårdnad så leder det inte till att det kommer bli så.

Domar i vårdnadsfrågor åtnjuter inte negativ rättskraft

2016-10-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom en vårdnadstvist och "vunnit" den så att säga. Motpartern har överklagat till Svea hovrätt och ej fått prövningstillstånd. Dom laga kraft april-15.Nu tänker motparten skicka in en ny stämningsansökan. Går det? Hur stor är chansen att beslut ändras om INGET har hänt? Med vänlig hälsning,
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Det finns inga hinder för en part i en vårdnadstvist att, efter en lagakraftvunnen dom i vårdnadstvisten, skicka in en ny ansökan om vårdnad (detta kallas på juristspråk för att domar i vårdnadsfrågor inte åtnjuter negativ rättskraft), se Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 311. Den lagakraftvunna domen kommer dock med stor sannolikhet att väga tungt då domstolen tar ställning till den nya ansökan varför det bör krävas relativt stora förändringar i barnets situation för att domstolen ska komma till ett annat beslut än i den lagakraftvunna domen.Med vänlig hälsning

Övertagande av vårdnad efter fastställande av faderskap

2016-10-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som är 2 månader idag född i Sverige. Vi är överens PM att hon skall bo och växa upp i Sverige. Pappan är turk och bosatt i Turkiet ej svensk medborgare. Jag skall fastställa faderskap hos familjerätten nu inom kort, jag undrar om det är så att han har någon chans att kunna ta över vårdnaden och flytta vår dotter till Turkiet ifall jag gör detta. Då vi har separerat är det sånt som han hotar med.Oerhört tacksam för svar/en orolig mamma
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Fastställande av faderskap, vårdnad och boende regleras i föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Det är oklart huruvida Du och pappan till Din dotter varit gifta med varandra. Antagandet görs att så inte är fallet. Barn står under ensam vårdnad av modern om hon inte varit i äktenskap med en man vid barnets födsel enligt 6 kap. 3 § FB. Om Du fastställer mannens faderskap till Ert barn har mannen, i egenskap av förälder, rätt att väcka talan vid domstol som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller endast anförtros ena föräldern, se 6 kap. 5 § tredje stycket FB. Om Du motsätter Dig gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det, rätten får då endast besluta om vårdnaden ska anförtros ena föräldern, se 6 kap. 5 § andra stycket. Ni kan även avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att endast en av Er ska ha vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 6 § första stycket FB, avtalet måste godkännas av socialnämnden.Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet enligt FN:s barnkonvention artikel 3. Enligt 6 kap. 2 a § första stycket FB ska, i enlighet med barnkonventionen, alla beslut om vårdnad, boende och umgänge vara avgörande utifrån vad som är barnets bästa. I 6 kap. 2 a § andra stycket ska vid bedömningen om barnets bästa särskilt beaktas om det finns en risk att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, i Ditt fall kan dotterns vilja inte utrönas eftersom hon är ett spädbarn.Förutsättningarna för pappan att flytta Er dotter till Turkiet ifrån Dig är att Er dotter står under gemensam vårdnad. Först då får en domstol ta ställning till en talan som den ena eller båda vårdnadshavarna framför om beslut om Er dotters boende. Vid beslutet ska särskild vikt läggas vid barnets bästa. Det är högst osannolikt att domstolen skulle döma till fördel för barnets pappa på det sätt som Du oroar dig över. Eftersom det rör sig om ett spädbarn och pappan bor i ett annat land, pekar det mesta mot att domstolen i ett sådant fall dömer till fördel för modern eftersom det vore barnets bästa.Även om Er dotters far inte blir vårdnadshavare (och dottern därmed inte kan bo hos honom), har han rätt till umgänge. Barnet har rätt till umgänge med sin förälder som denne inte bor med enligt 6 kap. 15 § första stycket FB genom att barnet får träffa föräldern eller genom annan kontakt. Ni har som föräldrar skyldighet att så långt som möjligt tillgodose barnets behov till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med enligt 6 kap. 15 § andra stycket FB. Om pappan i förevarande fall önskar umgås med Er dotter kan han föra talan i domstol om beslut om umgänge enligt 6 kap. 15 a § första stycket. Ni kan annars sinsemellan avtala om Er dotters umgänge med fadern, denna ska vara skriftlig och måste godkännas av socialnämnden enligt 6 kap. 15 a § tredje stycket.Ovan svar är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver Du vidare rådgivning rekommenderar jag att du beskriver ditt ärende här så kommer du i kontakt med någon av de specialiserade jurister inom familjerätt som Lawline samarbetar med.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Vad krävs för ensam vårdnad?

2016-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har lite funderingar kring gemensam/ensam vårdnad. Sambon och hans ex har gemensam vårdnad men hon har under alla år försökt att motarbeta umgänget med sambon och hävde att barnet inte mår bra hos honom osv, nu nekar hon till pass, ljuger om medicinering av barnet (hon är emot läkemedel så hon uppger att hon behandlar med läkemedel men ger naturpreparat), det senaste nu vägrade hon att svara på om hon ens behandlat barnet utan hänvisar till att "han bara får lita på att hon gör det hon ska". Hon har ringt till olika myndigheter och försökt svartmåla min sambo, inkl dagischefen, BVC, vårdcentral osv. Hon har heller inte informerat om att hon nu skaffat en ny sambo/pojkvän (vet inte om man måste informera om det?), då min sambo uppsökt läkare och en astmautredning startade på dotter ringde hon läkaren och bad dom lägga ned utredningen. Vidare ljuger hon om sina egna läkarbesök med dottern om sambons misstanke om sjukdom stämmer (exempelvis sökte hon för knävärk hos dottern medan min sambo trodde det var växtvärk, när läkaren sa att det var växtvärk informerade mamman att läkarna inte visste vad som var felet. Detta kunde vi sedan läsa oss till i journalen. )Min fråga är; HUR långt kan en mamma få gå bara för att hon är mamma, innan vårdnaden ryker??
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Svensk barn-och föräldrarätt föreligger det en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra. Denna presumtion kan man dock komma ifrån i de fall föräldrar inte kan enas och det leder till stora konflikter samt att barnet riskerar fara illa. Då gör domstolen en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande; - Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare- Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan.Barnets bästa: Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa.Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande:- Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.- Kontinuiteten för barnetDetta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet och situationen i det enskilda målet.Det är domstolen som gör bedömningen tillsammans med socialtjänsten och det är därför svårt för mig att kunna ge något svar på hur långt barnets mamma kan gå. En utredning om ensam vårdnad är väldigt omfattande och ingenting som sker över en natt. Det som domstolen lägger mest vikt vid är som sagt barnets bästa och risken för att barnet far illa. Är din sambo intresserad av att få ensam vårdnad över barnet så kan kan hen ansöka om det vid tingsrätten. Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Hur länge kan en vårdnadstvist hålla på?

2016-10-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har varit i en vårdnadstvist i över två år. Vi har varit på 2 förberedelser till muntlig förhandling, pappan och dottern har haft umgänges stöd och vi har även gått ca 10 till 15 gånger på möte hos familjerätten i något som heter konflikt och försoning. Det har inte blivit bättre alls och vi kan inte komma överens på något plan. Min fråga är nu hur låg tid enligt lag en vårdnadstvist får hålla på?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det finns inga regler om hur lång tid en vårdnadstvist får hålla på. Detta eftersom det kan komma upp till olika instanser och handläggningen hos framförallt tingsrätten kan vara väldigt lång. Det låter som att ni har deltagit i s.k. samarbetssamtal, vilket är något som en vårdnadstvist brukar inledas med, och som domstolarna brukar förorda om. Om detta inte fungerar och ärendet måste avgöras i domstol, kan rätten besluta om ett s.k. interimistiskt beslut enligt 6 kap 20 § Föräldrabalken.Detta är ett beslut under rättegången som ska sedan gälla under hela processen fram till dess att dom eller beslut om vårdnad har vunnit laga kraft. Så även om vårdnadstvisten kan hålla på under väldigt lång tid, finns det möjlighet att få ett tillfälligt beslut om vårdnaden av domstolen! Hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp vid en eventuell vårdnadstvist är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så kan vår byrå se över ert ärende.Ha en trevlig dag,Mvh

Gemensam vårdnad, flytta med barn

2016-10-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min ex har ett gemensamt barn som vi har delad vårdnad för. I nuläget är dottern skriven hos mig, men vi försöker ha henne ungefär lika mycket. Nu vill min ex flytta från Uppsala till Stockholm där exet har sin bror och syster med familijer. Dottern är bara 4 år och jag har mina syskon och deras familjer här i Uppsala, där även mina föräldrar bor och dotterns förskola ligger. Kan mitt ex flytta med vår dotter eller vad har jag för rättigheter att sätta mig emot eftersom jag är rädd för att tappa min dotter? Och vart kommer hon gå i skolan?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381) (FB). Av 6 kap 1-2 §§ FB framgår att de som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Allmänt sätt kan man säga att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta framgår även av 2a § FB.I enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När det föreligger gemensam vårdnad får dock inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Barnets bosättning och val av skola är bl.a. sådana saker som anses vara av ingripande betydelse och därmed kräver enighet mellan föräldrarna. Detta framgår även av lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s. 178). En flytt ska dessutom anmälas till Skatteverket och när det gäller barn under 18 år ska anmälan vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Om ni inte kan enas kan barnets bostadsort därmed inte ändras. Om ditt ex, trots detta och utan din tillåtelse, skulle flytta med barnet så riskerar hon att dömas för egenmäktighet med barn i enlighet med 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700). För att modern ska kunna flytta med barnet, utan ditt samtycke, krävs ensam vårdnad. Kan ni inte enas om barnets bosättning har ni möjlighet att ansöka om ensam vårdnad och begära att den gemensamma vårdnaden ska upplösas 6 kap 5 § FB. Notera dock att det normalt anses vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Valet av skola blir således inte aktuellt förrän eventuellt beslut om ensam vårdnad har beviljats och flytt har skett, men även här kommer beslutet grundas på barnets bästa 2a § FB.Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh

Föräldrar kommer ej överens om vårdnad

2016-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag och mina barns mamma kan inte komma överens över hur vi ska ha barnen. Vi har varit hos familjerätten i Helsingborg 2 ggr och inte kommit fram till en lösning. Hur ska jag gå vidare nu? Var ska jag vända mig?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vårdnad finns i 6 kap. i föräldrabalken. I kapitlets 1 § sägs det att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vidare framgår det av 2a § 1 st. att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 2 st. säger bl.a. att det ska fästas särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (3 st.). Det framgår inte av din fråga hur gamla barnen är, men enligt praxis anses ett tolvårigt barn vara tillräckligt moget för att få ha inflytande på vårdnadsfrågan. Dessa bestämmelser anger de aspekter man utgår från då man tar beslut i vårdnadsfrågan. Hur beslutar man då om vårdnaden?I din fråga skriver du att ni redan har vänt er till socialtjänsten i er kommun för att försöka komma fram till en lösning. Det framgår av 6 § att föräldrar har rätt avtala om antingen gemensam eller ensam vårdnad. Detta avtal ska gälla, förutsatt att det är skriftligt och att socialnämnden godkänt avtalet. Socialnämnden får endast godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (2 st.) Jag tolkar din fråga som att ni redan har gjort försök att upprätta ett sådant avtal, men misslyckats. Det alternativ som då återstår är att vända sig till tingsrätten (5 § 1 st.). Vänder man sig till domstol får man dock vara beredd på att det kan ta en ganska lång tid (många gånger kan det ta upp till 1 år) från det att stämningsansökan lämnas in tills dess att ärendet tas upp till huvudförhandling. En av anledningarna till att det tar så pass lång tid är att socialnämnden ska hinna utföra en grundlig vårdnadsutredning som senare kommer att ligga till grund för beslutet. Med hänsyn till att en vårdnadstvist kan vara tämligen påfrestande för både barn och föräldrar, väljer många att se "domstolsvägen" som det sista alternativet när lösning inte kan nås på annan väg. Men det kan likväl vara skönt att veta möjligheten finns, om ni skulle att komma överens på egen hand. Mitt råd till er i denna situation, utifrån den kortfattade information som framgår av frågan, är att i första hand ge er på ännu ett försök att komma fram till ett avtal. För det fall detta inte alls fungerar, råder jag er att ta kontakt med tingsrätten i er hemkommun. De kan då ge er information hur man upprättar en stämningsansökan m.m. Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lycka till!Vänligen,