Ensam vårdnad

2016-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har en son på 7år som aldrig sen 6månader haft umgänge med sin pappa då han misshandlade mig under flera år och gjorde sexuellt övergrepp på vår son. Detta är anmält men inget hände! Han är alkoholist och använder droger! Jag Åkte 3 år utomlands i samma veva som allt detta hände men vill nu när jag är tillbaka i Sverige ha hela vårdnaden men pappan går ej med på det. Vad kan jag göra? Tänker på min sons säkerhet och min.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).Om ni kommer överrens kan ni skriftligen anmäla att ni vill att du ska ha ensam vårdnad om er son och det avtalet blir då giltigt om socialnämnden godkänner det enligt 6 kap. 6 § FB. Detta verkar inte vara möjligt då pappan inte går med på att du ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap. 5 § har du då istället möjlighet att ansöka om att rätten ska ändra så att du får ensam vårdnad om er son, dvs gå till domstol och få ett domstolsbeslut. Enligt 6 kap. 2 a § FB så ska ert sons bästa vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad och vid avgörande av vad som är bäst för honom ska det särskilt fästas avseende vid risken för att han eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att han olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och hans behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att hans pappa har missbruksproblematik och inte har träffat sin son sedan han var sex månader är saker som skulle kunna tala för ensam vårdnad. Hänsyn skall tas till er sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad. Om du vill ha ensam vårdnad måste du alltså väcka talan om detta. Det ska du göra i den tingsrätt där din son har sin hemvist enligt 6 kap. 17 §. Om du vill kan du vända dig till en advokat- eller juristbyrå som hjälper dig att väcka talan om ensam vårdnad.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Barnets åsikt i vårdnadstvister

2016-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Mina två pojkar 12 och 8 år har sedan två månader tydligt uttryckt att de vill vara mest hos mig, alltså bara vara hos sin pappa varannan helg. De känner mer trivsel, kärlek och trygghet hos mig. Pappa vill dock ej gå med på detta. Vad har barnen för rättigheter?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om vårdnad om barn regleras i 6 kap FB, se här. Enligt 6 kap 2 a § FB säger att vårdnaden ska bedömas utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Även FN:s barnkonvention stadgar att barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja ska tillmätas betydelse. Det varierar från fall till fall. Normalt fästs mer avseende vid de äldre barnens inställning än de yngre. Det kan vara svårt för ett barn att se vad som verkligen är det bästa för honom eller henne, och ju yngre barnet är desto svårare kan detta vara. Därför är det viktigt att domstolen i sitt avgörande tar hänsyn till hela bilden, det vill säga både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets utredning. Sammanfattningsvis: Bedömningen i vårdnadstvister ska avgöras utifrån barnets bästa och barnen har en rättighet att uttrycka sin inställning till målet. Ett vårdnadsmål får inte avgöras om inte barnets åsikter har fått uttryckas. Barnets åsikter har därmed, enligt min uppfattning, en stor betydelse för avgörandet.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Hör av dig om det är något mer du undrar över.Med vänliga hälsningar

Ansöka om ensam vårdnad

2016-06-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag vill ansöka om ensam vårdnad eftersom mina barns pappa har flyttat till kanada och inte träffat dem på ett halvår.Vi har stora svårigheter att samarbeta.Hur gör jag?
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuella bestämmelser hittar vi i Föräldrabalken (FB).Det finns två möjliga alternativ för att få ensam vårdnad. Det första alternativet är att du och dina barns pappa avtalar att du ska ha ensam vårdnad om barnen. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, se FB 6 kap 6§ 1st. Detta alternativ verkar dock inte aktuellt i ditt fall. Eftersom ni har stora samarbetssvårigheter är det föga troligt att dina barns pappa kommer att godkänna ett sådant avtal.Det andra alternativet är att du väcker talan om ändring i vårdnaden, se FB 6 kap 5§. Eftersom dina barns pappa flyttat till Kanada, inte träffat barnen på ett halvår och ni har svåra samarbetssvårigheter, torde du ha goda möjligheter att vinna framgång med en sådan talan. Talan (stämningsansökan) tas upp av rätten i den ort där barnen har sitt hemvist, se FB 6 kap 17§ 1st.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vårdnadstvist

2016-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min sambo har befunnit sig i vårdnadstvist sedan september 2015. Igår fick han domen ifrån Svea hovrätt att mamman får ensam vårdnad pga dålig kommunikation sinsemellan föräldrarna och att han endast får träffa dem varannan lördag mellan 10.00 och 17.00. De får alltså inte sova över eller åka på semester med oss ? Den dåliga kommunikationen beror på att mamman till barnen vägrar prata med min sambo men han har alltid kommit för att hämta barnen då han ska. vi tycker detta är mycket märkligt och orättvist beslut. Vad kan vi göra nu ? barnen är blir 3 år i september.Hälsningar Helén
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn hittas i Föräldrabalken (FB). Barnets bästa är det som är avgörande när man bedömer fall om vårdnad 6:2a FB. Vad som utgör barnets bästa är dock inte helt enkelt att fastslå. Rätten ska i första hand pröva om det är möjligt med gemensam vårdnad. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter anses det i vissa fall bättre för barnet om en av dessa får vårdnaden, 6:5 FB. Något som man också tar hänsyn till är den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att det i många fall anses bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den andra föräldern inte är direkt olämplig. Barnets behov av umgänge med den förälder som den inte bor med anses mycket viktigt, det är barnets behov av umgänge med föräldern som bedöms och således är det inte förälderns rätt att träffa sitt barn som det handlar om utan barnets rätt att träffa sin förälder 6:15 FB. De sju timmarna varannan lördag är det minsta din sambo har rätt att träffa barnen, föräldern med vårdnaden om barnen får inte motverka umgänget. Sedan kan givetvis han och mamman avtala om att barnen får sova över eller åka med er på semester, men det finns dessvärre ingen juridisk rätt utan det som domstolen beslutat gäller. Se 6:15a 3 stycket FB. En förälder till ett barn kan föra talan om ändring av umgänge enligt NJA 1994 s.128. Det är alltså möjligt för din sambo att få utökat umgänge i framtiden. Högsta domstolen har i NJA 1993 s.226 uttalat "att dom, som vunnit laga kraft, har meddelats angående vårdnaden om ett barn hindrar inte att vårdnadsfrågan prövas på nytt". Detta innebär att det även går att ompröva vårdnadsfrågan. Störst sannolikhet att lyckas ändra vårdnads- och umgängesfrågan är om din sambo avvaktar och sköter de umgängestider som domstolen beslutat samt samarbetar med mamman så gott det går. Lycka till!

Vad kan man göra om en förälder vägrar följa tingsrättens beslut om umgänge?

2016-07-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad med mitt barns pappa. Mitt barn som är 16 år bor hemma hos honom.Jag har ingen kontakt med mitt barn.Barnets pappa baktalar mig och vägrar låta mitt barn ha kontakt med mig.Hur ska jag gå till väga juridiskt för att få en regelbunden kontakt med mitt barn?Pappan lämnar inga upplysningar om mitt barn så jag är helt utestängd.Vi var senast i tingsrätten och det är beslutat att mitt barn behöver båda sina föräldrar för sin utveckling, men pappan tar ingen som helst hänsyn till detta. Det är psykiskt svårt att genomlida detta helvete!
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att det som tingsrätten beslutade ska bli genomfört kan du ansöka hos tingsrätten om verkställighet av beslutet. Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där barnet bor. I ansökan ska barnets namn, födelsedatum och vistelseort anges. Det beslut som du vill ha verkställt ska bifogas i original eller bestyrkt kopia. Med hänsyn till barnets bästa prövar tingsrätten i första hand om överlämnande kan ske frivilligt. Om det inte går kan tingsrätten besluta att det ska ske med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite, vilket innebär att ditt barns pappa blir tvungen att betala ett visst belopp om han fortsätter att vägra följa beslutet. I sällsynta fall kan tingsrätten besluta att barnet ska hämtas av polis. Om det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa ska domstolen inte bevilja det. Om det har gått lång tid sedan tingsrättens beslut och mycket som kan påverka beslutet har inträffat, kan det finnas anledning för tingsrätten att vägra verkställighet. Barnets vilja ska också beaktas, särskilt när det är ett äldre barn som ditt. Om barnet motsätter sig verkställighet utgör det oftast ett hinder mot att verkställa beslutet. Om ingenting avgörande har ändrats sedan tingsrättens beslut och ditt barn inte motsätter sig verkställighet bör tingsrätten bevilja det. Om barnets pappa fortfarande vägrar att följa beslutet kan du vända dig till tingsrätten igen och begära att eventuellt vite ska dömas ut. Om ditt barns pappa gång på gång fortsätter att bryta mot det som tingsrätten kommit fram till i beslutet, trots att flera viten döms ut, kan detta leda till att han förlorar vårdnaden om barnet. För det krävs dock en ny process i tingsrätten. Regler om verkställighet av domar eller beslut om vårdnad, boende eller umgänge finns i 21 kap. föräldrabalken.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att i testamente förordna om vårdnad av barn?

2016-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om jag dör vill jag inte pga diverse diagnoser mitt barns far har, att han ska uppfostra vår tvååriga son. Går det att testamentera bort?Med vänlig hälsning
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad av barn regleras i6 kap. föräldrabalken (FB). Därmed kan till och börja med nämnas att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad. Detta framgår av 6 kap. 2 a § 1 st. FB. I din fråga anger du inte om du för närvarande har ensam vårdnad av er son eller om ni har gemensam vårdnad. Nedan beskriver jag därför vad som gäller i båda fallen, det vill säga vad som gäller om du har ensam vårdad och vad som gäller om ni har gemensam vårdnad.I 6 kap. 9 § 1 st. FB föreskrivs vad som gäller i vårdnadsfrågan om en förälder dör när barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Enligt denna bestämmelse ska i en sådan situation den andra föräldern ensam få vårdnaden. I det fall du beskriver skulle alltså er sons far få vårdnaden, om ni vid tillfället då du dör har gemensam vårdnad.Detsamma gäller dock inte enligt 6 kap. 9 § 2 st., om du dör och då har ensam vårdnad om er son. I detta fall ska ”rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare”. Om det är lämpligt eller inte att utse den andra föräldern till vårdnadshavare avgörs just utifrån barnets bästa. Enligt förarbetena till föräldrabalken beaktas i detta sammanhang barnets relation till den efterlevande föräldern och dess relation till någon annan vuxen. Skulle det anses lämpligare att förordna vårdnadshavare särskilt så utses någon eller några som är lämpade att ge barnet ”omvårdnad, trygghet och en god fostran”, enligt 6 kap. 10 a § 1 st. FB.I 6 kap. 10 a § 4 st. föreskrivs slutligen att hänsyn ska tas till föräldrars angivna vilja om vem som ska ha vårdnaden efter deras död. Detta kan ske exempelvis i ett testamente. Den person som föräldern har önskat ska då anförtros vårdnaden, om det inte är olämpligt. Denna bestämmelse avser dock det fallet att båda föräldrarna har avlidit och när vårdnadshavare ska förordnas. Om din sons far inte ansetts lämplig i enlighet med den ovan nämnda bedömningen som ska göras enligt 6 kap. 9 § 2 st. och vårdnadshavare därmed ska förordnas, bör dock din vilja ändå kunna beaktas av domstolen med stöd av denna bestämmelse. Sammanfattningsvis finns det alltså en möjlighet att påverka vårdnadsfrågan genom att i exempelvis ange i ett testamente vem man önskar ska få vårdnaden om sitt barn efter man själv avlidit. Detta är dock inte bindande, utan frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnets bästa och vad som är lämpligast.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Vårdnad om barn

2016-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min ex-man har 2 barn 4 och 6 år gamla, vi har gemensam vårdad, Pappan har träffat barnen varannan helg i 1 års tid nu, men jämt lämnat dem hos en nära anhörig, utom nu de senaste 2 månaderna, han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma, kan han nu begära att barnen skall bo hos honom varannan vecka?
Anna Thörne |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vårdnad om barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB). I FB 6:2 sägs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och vårdnadshavarna har enligt 6:2 st 2 ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska enligt FB 6:2 a alltid barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt tas hänsyn till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Jag tolkar din fråga som att boendesituationen hos barnens pappa inte är stabil och att han inte skött vårdnaden om barnen så som du önskar men att du ändå försöker få den gemensamma vårdnaden att fungera och värdesätter att barnen fortsätter träffa sin pappa. När ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni komma överens om hur mycket barnen ska bo hos respektive förälder. Om ni inte kan komma överens om vårdnad eller boendet kan ni antingen avtala om vårdnaden enligt FB 6:6 eller om barnens boende enligt FB 6:14 a. Det är också möjligt att vända er till domstol för ändring av vårdnaden enligt FB 6:5. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Considerations before a divorce in regards to the future custody of children.

2016-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hi. I have come in a very difficult position. Iam married and have a child. But I unfotunatley don't want to be with my wife anymore. She is verbaly abusive and insults me all the time. Eveeything I do is wrong.I don't want my son to witness this and have traumas. Beside life is to short for this. However my wife threatens to take our son and wants to use lies and any means possible to get custody over our almost 4 years old son.She has no shame in life. What can I do here to keep my son or have shared custody.He is my entire world. Please give legal advise what to do before I fill in for divorce. Thanx in advance
Erik Claeson |According to chapter 6 § 2 a Föräldrabalken (FB) the child’s best interest is important in questions regarding the custody. In said paragraphs second passage it is also stated that it is especially important for the child to have a good contact with both parents. The main rule is that the parents share custody of the child after a divorce. This is stated in chapter 6 § 3 2st FB. The courts can decide to grant only one of the parents custody if one or both of the parent requests this, chapter 6 § 5 FB. The courts will then base its decision on whether or not the two parents can cooperate in issues concerting the child’s best interest or not. If one of the parents is abusing drugs, alcohol or such or otherwise fails to care for the child the courts may also decide to grant one parent sole custody. For these reasons (amongst others) it is good to refrain from such abuse etc to not add fuel to potential lies and exagerations.All this considered, it is always a good start to have witness' that can vouch for your side of the story, should your wife start fabricating lies. However as this is a very delicate and important situation my advice has to be for you turn to a professional lawyer for further counsel.They will have a good understanding of how best to handle situations such as this.I hope this atleast partially answered your question.Kind regards,