Får min exfru flytta utomlands med vårt gemensamma barn?

2016-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har inlett skilsmässa och vi bor i Sverige men ett litet barn. Om vi har delad vårdnad för barnet, kan min fru då flytta till annat land, t ex Norge eller Danmark och ha barnet sina veckor där?Det blir ju otroligt jobbigt för barnet att ha varannan vecka i ett land och språk och varannan vecka med annat land/språk.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrar har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna är överens om beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut som rör barnets skolgång eller bosättning är exempel på beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid.Att flytten eventuellt sker utomlands är inte vad som är avgörande för frågan. Om du exempelvis bor i Malmö och din exfru planerar att bosätta sig i Köpenhamn påverkar det inte det nödvändigtvis barnets skolgång eller bosättning. Om din exfru däremot planerar att bosätta sig på så långt avstånd från dig att det inte är möjligt att barnet exempelvis bor växelvis hos er eller att barnets skolgång påverkas får inte din fru flytta utan ditt samtycke. Detta med hänvisning till att det krävs att ni är överens om sådana beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver att beslutet tags ensidigt, men utifrån vad frågan ger tyder inget på att det skulle vara påkallat i den aktuella situationen. Detta får till följd att flytten inte kan ske om ni, som vårdnadshavare, är oense om den.I den mån ni inte kommer överens om dessa frågor kan det vara aktuellt att upplösa den gemensamma vårdnaden (se6 kap. 5§ FB eller6 kap. 6§ FB) alternativt reglera barnets boende och umgänge mellan er föräldrar genom ett skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB). Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört kan hjälpa er med exempelvis samarbetssamtal om ni anser er behöva hjälp från utomstående i dessa frågor. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Vårdnad om barn

2016-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har ensam vårdnad av mina två barn men nu vill min ex-sambo ha gemensam vårnad av ett av barnen då han anser att det förenklar hanteringen av diverse saker gällande det barnet. Kan säga att det barnet är nu 16 år och har under ca 3 år bott hos mig på heltid men har sedan dec -15 bott mestadels hos sin pappa. Dessutom vill han att sonen ska vara skriven hos honom pga att annars får han problem med sin hemförsäkring.Jag är tveksam till dessa förändringar då jag inte vet vad de kommer innebära rent juridiskt men även praktiskt. Kan ni hjälpa mig?Med vänlig hälsning,Villrådig mamma
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Själva utgångspunkten när det gäller vårdnad om barn och vårdnadstvister är att domstolen prövar frågor om umgänge, boende och vårdnad. I 6:4 i föräldrabalken (FB) framgår att om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och om föräldrarna gemensamt vill utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i enighet med denna begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa. (https://lagen.nu/1949:381#K6P4S1). Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller om den i fortsättningen bara ska anförtros till dig, ska rätten bland annat se till er förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn. Du har i dagsläget ensam vårdnad om dina två barn. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden. (https://lagen.nu/1949:381#K6P10S1)Du som vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i fråga. (https://lagen.nu/1949:381#K6P11S1). Fadern till barnet har inte rätt att få vårdnaden av barnet så länge det inte beslutas av domstol, med bland annat vägledning av socialnämden. Sammanfattningsvis är det viktigaste i denna fråga vad som är förenligt med barnets bästa. I vissa fall kan det anses vara till barnets fördel att ha båda föräldrarna som vårdnadshavare, men det finns självfallet andra faktorer som är tungt vägande när det gäller att tillgodose barnets behov av trygghet, fostran och omvårdnad. Mitt råd till dig är att ta kontakt med socialnämnden. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Allmänt om vårdnad, boende och umgänge

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Bör man dela på frågor avseende umgänge/vårdnad och bodelning?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Eftersom att din fråga inte är så specifik så kommer jag att redogöra översiktligt för hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge fungerar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa en ny.Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB). Juridiskt sett skiljer man på vårdnad, boende och umgänge. Det innebär bland annat att man exempelvis i regel har rätt till umgänge med sitt barn även om man inte har vårdnaden om barnet och liknande. Enligt 6:15 FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten till umgänge kommer därför i regel endast i fråga när barnet har sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna, det vill säga när barnet inte har ett växelvist boende.Enligt 6:2 a FB är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta är alltså gemensamt för alla dessa beslut.Om man inte är nöjd med vårdnadssituationen så finns det två sätt för att försöka få ändring av vårdnaden. För det första kan man avtala om vårdnaden med den andra vårdnadshavaren enligt 6:6 FB. Det går ju dock i regel inte om man inte är överens i frågan. I de fallen får istället rätten (domstol), på talan av någon av föräldrarna, besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Samma två sätt kan användas för att bestämma vem barnet ska bo med och huruvida barnet ska ha umgänge med någon av föräldrarna, detta framgår av 6:14a FB och 6:15a FB. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan prövas av rätten vid samma tillfälle men kan även prövas separat, exempelvis om en förälder bara vill få ändring i umgängesfrågan men inte när det gäller vårdnaden.Vänligen,

Ändring i vårdnaden

2016-08-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Kan jag ändra så min riktiga pappa inte har nått ansvar för mig längre? och att ja kan få den min mamma va gift med o som jag bott med hela mitt liv? Min riktiga pappa o jag har ingen kontakt i dagens läge o om vi träffas så säger vi 4 ord till varann!
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaBarn står som huvudregel under vårdnad av båda sina föräldrar fram till den dag då barnet fyller 18 år och blir myndigt, se 6:2 Föräldrabalken. Du som omyndig kan själv inte ändra vem som ska vara din vårdnadshavare utan detta får göras genom avtal mellan dina föräldrar som godkänns av socialnämnden i din hemkommun eller genom att de tillsammans eller någon av dem väcker talan vid domstol om ändring i vårdnaden. Socialnämnden eller domstolen gör då en bedömning i vad som är bäst för dig och om det är så att din pappa är förhindrad att utöva vårdnaden eller allvarligt brustit i vårdnaden. Med hänsyn till din ålder och mognad ska domstolen eller socialnämnden när de avgör frågan eller godkänner avtalet ta hänsyn till din vilja. För att din mammas man ska bli din vårdnadshavare kan han adoptera dig enligt 4:3 Föräldrabalken.

Kan barnets far hindra mig att flytta?

2016-09-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejMin pojkes far bor i Motala och jag vill flytta till Linköping(bli sambo).Måste sonens far godkänna att jag flyttar,trots att det inte blir någon förändring med skola eller hans veckor med sonen? Allt kommer vara som vanligt,bara att vi bor i gränsande kommun. Med vänlig hälsning Eva-Lena
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår inte huruvida du och sonens far har gemensam vårdnad om sonen eller inte. Jag förutsätter hädanefter att ni har gemensam vårdnad om sonen. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.Barnets far kan inte hindra dig att flytta till den angränsande kommunen och något formellt godkännande behövs inte. Däremot är det nödvändigt att du och barnets far är överens om sådant som gäller barnets personliga angelägenheter. I6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning. Trots att du skriver att din eventuella flytt endast sker till en angränsande kommun och att flytten inte kommer innebär några större förändringar avseende sonens skolgång, eller boende/umgängesveckor med pappan råder jag dig dock ändå till att rådgöra med barnets pappa angående flytten eftersom flytten ändå kan sägas inverka på barnets personliga angelägenheter. Vad jag dock vill klargöra är att barnets svar inte kan hindra dig att flytta och något formellt godkännande krävs inte. Om det pga. flytten däremot uppstår meningsskiljaktigheter mellan dig och barnets far angående sonen finns det möjlighet att upplösa den gemensamma vårdnaden (se 6 kap. 5§ FB eller 6 kap. 6§ FB) alternativt reglera sonens boende och umgänge mellan er föräldrar genom skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB). Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Kan fadern till barnet kräva vårdnad?

2016-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag har separat med pappan till mitt ofödda barn. Vad händer när barnet föds? Får jag automatiskt ensam vårdnad eller kan han kräva delad vårdnad?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom ni inte kommer vara gifta när ert barn föds kommer du ensam stå som vårdnad för barnet enligt 6:3 föräldrabalken. Om någon av er vill ändra på vårdnaden, dvs att barnet ska stå under vårdnad av båda föräldrarna, får ni vända er till domstol som kan anförtro gemensam vårdnad, 6:4 och 6:5. Rättens beslut kommer grundas på vad som är bäst för barnet 6:2a.Slutsats: Fadern har inte en oinskränkt rätt att få vårdnaden av barnet, det är upp till domstol att besluta. Däremot anses det ofta vara till barnets fördel att ha båda föräldrarna som vårdnad om det inte är oförenligt med barnets bästa.

Förvägrat umgänge vid gemensam vårdnad

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har gemensam vårdnad, men mamma vägrar att jag träffar dem.Har hon rätt? Hon har ej något beslut av nån domare.
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om vårdnad regleras i 6 kap. i föräldrabalken. Enligt 2 § står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnad i juridisk mening avser det juridiska ansvaret för barnets person, d.v.s. vem som bestämmer över barnet (jämför med 11 §). Oftast överensstämmer vårdnaden med den faktiska vården om barnet. Med andra ord, om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn brukar båda föräldrarna dels ta hand om barnet fysiskt, dels bestämma över barnet rent juridiskt. Vid gemensam vårdnad är det också vanligt att man kommit överens om att det huvudsakliga ansvaret ska ligga hos den ena föräldern. Jag tolkar din fråga som att ni har avtalat om att ha gemensam vårdnad om era barn, men att barnens mamma nu vägrar att låta dig träffa dem. Det stadgas i 15 § att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det framgår även av bestämmelsen att föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgås med den förälder som barnet inte bor med. Utan att veta några specifika detaljer rörande ert fall kan vi konstatera att mamman inte kan förvägra dig att träffa dina barn, såvida det inte finns en dom eller ett avtal om detta. I 7 kap. 4 § i brottsbalken stadgas att om en förälder, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer ett barn under femton år från den andra föräldern (när gemensam vårdnad föreligger) gör sig skyldig till egenmäktighet till barn. Det finns således en risk för att barnens mamma gör sig skyldig till ett brott när hon undanhåller barnen ifrån dig. Ett undantag från denna regel, d.v.s. då det kan vara okej att undanhålla barnen, är om det föreligger s.k. beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är om den ena förälder flyr iväg med barnet efter att ha blivit utsatt för våld av den andra föräldern. I mitt svar utgår jag emellertid från att det inte föreligger några sådana skäl. Jag råder dig i första hand till att ta kontakt med barnens mamma för att försöka komma överens med henne. För det fall du inte når någon framgång med detta, råder jag dig att vända dig till antingen socialnämnden eller tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Frånsäga sig vårdnaden om sitt barn

2016-08-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ärende gäller frågor huruvida man har möjlighet att uppsäga sig själv som vårdnadshavare. Fallet gäller en moder som inte längre förmår att samarbeta med barnets fader. Modern är beredd att självmant säga ifrån sig vårdnaden och ge den till fadern. Hennes syfte med det, är att skapa bättre förutsättningar att vara en fungerande moder då hon får slippa den destruktiva kontakten med fadern. Bägge föräldrarna är fullt kapabla i sin föräldra roll och barnet ska inte ifråntagas att ha kontakt med bägge sina föräldrar! Modern förmår inte att konfrontera saken i någon tingsrättsförhandling och hennes önskan är därmed att kunna överlåta vårdnaden till fadern på annat och enklare sätt! Frågan är följande: Vilken/vilka möjligheter finns i denna sak fråga? Mycket tacksam för svar, MVH Camilla
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att bestämma kring vårdnaden av barn, utan att vända sig till tingsrätten, kan föräldrar avtala om att den ena av dem ska ha vårdnaden, enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska gälla ska det vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. Ett sådant avtal får då samma verkan som dom avseende vårdnaden.Modern i din fråga vill överlåta vårdnaden till barnets fader utan att behöva vara med om en tingsrättsförhandling. Det som krävs för att hon ska kunna göra detta är alltså att hon och fadern kan komma överens om ett vårdnadsavtal som båda skriver under, samt att socialnämnden godkänner avtalet. När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet (se 6 kap. 2a § föräldrabalken). Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för barnet än att fadern får ensam vårdnad godkänns inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad, eftersom det som föräldrarna kan komma överens om oftast också är det som blir bäst för barnet.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,