Man min dotters biologiska pappa ansöka om gemensam vårdnad?

2017-03-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har varit enskild vårdnadshavare med min nioåriga dotter sedan hon föddes. Min sambo och jag har beslutat oss för att det är dags att gifta oss efter flera års förhållande. Han är inte biologisk pappa till min dotter. Min fråga är: Kan min dotters biologiska pappa ansöka om delad vårdnad även när jag är gift med en annan man? Han har aldrig försökt få vårdnaden tidigare men finns en viss oro hos mig att han skulle störa sig på att min nuvarande sambo blev hennes pappa (på papper så att säga). Med vänlig hälsning
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB). Om en förälder har ensam vårdnad kan den andre föräldern ansöka om gemensam vårdnad, det föreligger alltså inget hinder mot din dotters biologiska pappa att väcka talan i denna fråga, 6 kap 5 § FB. Begär han gemensam vårdnad kan domstolen förordna om detta även om du som ensam vårdnadshavare motsätter dig det. Anledningen till varför det ser ut på detta vis är en tanke om att vid alla beslut som rör vårdnad ska barnets bästa vara avgörande. Barnets bästa är inte alltid lätt att definiera, och en bedömning av de individuella omständigheterna i varje enskilt fall måste alltid göras. I lagtexten räknas det dock upp några exempel som t.ex. att barnet ska ha rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap 2a §, 2st, 2p FB. Eventuella andra intressen som rör t.ex. rättvisa mellan föräldrar eller en förälders behov av kontakt med barnet får därför backa - barnets bästa går alltid först.När bedömning görs om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Har du och din dotters biologiska pappa väldigt svårt att samarbeta bör domstolen kanske inte förordna om gemensam vårdnad, eftersom det då förmodligen inte blir till barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna behöver däremot inte alltid utesluta gemensam vårdnad.Även barnets vilja ska enligt 6 kap 2a §, 3st tillmätas betydelse, med hänsyn till barnets mognad och ålder. Ju äldre barnet är, desto mer vikt fästs vid dennes vilja och tvärtom. Det är emellertid svårt att säga någon åldersgräns för när barntes vilja börjar tillmätas betydelse - det hela är också beroende på hur mogen barnet är för sin ålder.För att sammanfatta det hela lite kan alltså din dotters biologiska pappa ansöka om gemensam vårdnad, men vad domstolen skulle komma fram till i ert fall är svårt för mig att svara på då en prövning av de individuella omständigheterna måste göras. Vad man dock bör ha i åtanke är att barnets intressen alltid ska sättas först. Jag hoppas att svaret har hjälpt dig något! Med vänlig hälsning,

Vårdnadstvist

2017-03-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej jag och mitt x har gemensam vårdnad om vårat barn ,. han har alltid krånglat sen vi skilde oss för 5 år sen . jag har haft huvudansvaret för vårat barn sen hon var 7 år sen hade vi varannan vecka ,och sen hade jag varannan helg pg a flytt . han har aldrig varit intresserad av våran dotter föränn vid skillsmässan då han ville ta henne ifrån mig för att straffa mig för skilsmässan. han har nekat mig umgänge utan att någon har ingripit han har hotat mig på sms i telefon mm och våran dotter har blivit så beroende av han att när man pratar med henne så kommer pappans ord ifrån henne vi ligger just nu i en vårdnadstvist för han vill ha henne själv .som han säger ,hur stor chans har han att vinna detta? jag har våran dotters halvsyskon på heltid . det finns bevis på hot mm han utövar umgängessabotage hela tiden.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att din tidigare partner ska få vårdnad över ert gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6:5. Domstolen kommer därefter göra en genomgående undersökning och bedömning utifrån barnets bästa samt vidare hur föräldrarna samarbetar i frågor som rör barnet. Frågor om exempelvis barnets skolgång, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Vid det fall att den ena föräldern har grova samarbetsproblem jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden. Beaktning kommer framförallt tas utifrån barnets bästa, Föräldrabalken 6:2a. Man kommer även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och motget det är. Barnets vilja kan i regel väga tungt. Gällande barnets bästa ska risken för att barnet far illa om det kommer att bo hos den ena föräldern eller att den ena föräldern anförtros vårdnaden också beaktas. Detta gäller både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon som endast står under vårdnad av den ena föräldern (även halvsyskon) brukar man man även beakta och vill sällan slita syskon ifrån varandra. En fråga man vidare ska ta ställning till är även om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet. Umgängessabotage talar oerhört mycket emot att denne föräldern ska anförtros vårdnaden. Vidare kommer även en prognos för framtiden göras där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Tyvärr är det svårt att ta ställning till hur det blir i just ditt fall då det ej framgår hur omständigheterna ligger till, då det är oerhört avgörande från fall till fall. Av vad du har lagt fram i din fråga talar det mesta till din fördel. Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Om en vårdnadshavare kan motsäga sig att den andra vårdnadshavarens flyttar med barnet

2017-03-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående flytt som boendeförälder.Jag är boendeförälder sedan 4 år. Efter skilsmässa flyttade jag tillbaka till min bardomsstad och här har jag och dottern bott i fyra år. Hon har gått på förskola här och går nu i andra klass. Jag och hennes pappa har delad vårdnad, han bor som sagt i en annan stad och dottern är där varannan helg. Jag ska nu flytta tillsammans med min nya man, vi flyttar bara 1,5 kilometer så dottern kommer att gå kvar i samma skola och ha kvar sitt umgänge med kompisar. Det påverkar inte heller umgänget med pappan. Frågan är nu, kan han säga nej till att vi flyttar ihop, om han tycker att det inte är ok för honom att dottern kommer att bo under samma tak som en annan man?Med vänlig hälsningAnnica
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavares gemensamma beslutanderättHuvudregeln är att vårdnadshavare fattar beslut som rör barnets vårdnad gemensamt. Endast om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp, får den ande föräldern fatta ett beslut ensam. Detta gäller dock inte om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (föräldrabalken 6:13 st. 2). Frågor rörande bostad anses ha sådan ingripande betydelse och hamnar således under vårdnadshavarnas gemensamma beslutanderätt. Min bedömning är dock att då du sedan tidigare är ensam boendeförälder kan barnet flytta med dig utan att pappan behöver ge sitt godkännande. Situationen hade varit annorlunda om barnet hade bott hos både dig och pappan och du sedan bestämt dig att flytta med barnet samt om du skulle flytta en så pass lång sträcka att flytten skulle innebära komplikationer i barnets umgängesrätt med sin pappa. I dessa fall hade ni varit tvungna att fatta ett gemensamt beslut i frågan.Min samlade bedömning är därmed att barnets pappa inte kan motsätta sig flytten.______________________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet eller på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Särskilt förordnad vårdnadshavare - Vem får bli vårdnadshavare om föräldrarna avlider?

2017-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! En mycket nära vän, ensamstående mor till en 4:a årig son, avled plötsligt. Pappan är okänd.Modern har också en 25-årig son (pappan känd).Den 25-åriga sonen med fast anställning (med studerande sambo) vill nu begära vårdnadsansvaret för sin lille-bror eftersom det inte verkar finnas någon lämplig vårdnadshavare i deras närhet.Hur fungerar detta? Vem har rätt till vårdnadsansvaret? (staten eller store-bror)Eller provas varje enskilt fall i rätten?Tacksam för svar. Situationen är mycket tuff. Jag som frågar har en lång relation till modern och sönerna,Kan jag hjälpa/stödja juridisk på något sätt??
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Frågor som handlar om vårdnad om barn regleras i Föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Eftersom du uppger att pappan är okänd, kommer jag i mitt svar till dig att utgå från att modern vid sin bortgång hade ensam vårdnad över sonen. Jag kommer således också att utgå ifrån att pappan inte kommer att visa något intresse av att ta över vårdnaden om sonen. VårdnadenNär ett barn står under vårdnaden av endast en förälder, och den föräldern avlider, ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta framkommer av FB 6:9. Möjligheten att bli utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare är inte begränsad till en specifik personkrets. Lagen ställer endast upp kraven på att en särskilt förordnad vårdnadshavare måste vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:10a).När det sedan kommer till vem som faktiskt ska bli förordnad som vårdnadshavare, framkommer det av lagen att en förälders eventuella önskan om vårdnadshavare ska respekteras om det inte är olämpligt (FB 6:10a 4st). I fallet i din fråga innebär detta alltså att om din nära vän har uttryckt en önskan om vem hon ville se som vårdnadshavare, i händelse av hennes bortgång, kommer denna person som regel utses som vårdnadshavare. Detta förutsätter självklart att den önskade personen själv samtycker till detta. Har en förälder inte uttryckt någon önskan är det den allmänna regeln i FB 6:2a, om att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, som styr vem rätten kommer att utse som särskilt förordnad vårdnadshavare. Även barnets egna vilja ska tas hänsyn vid. Då det i ditt fall rör sig om ett väldigt ungt barn kommer hans vilja sannolikt inte tas hänsyn vid i lika stor utsträckning som om han vore äldre. Detta betyder dock inte att ingen hänsyn alls kommer att fästas vid 4-åringens vilja. Med utgångspunkt i vad som nu sagts kan det sägas att om den 25-åriga halvbrodern är den som har närmast relation till barnet, är det sannolikt att han kommer kunna få ta över vårdnaden om pojken. Som nämnt, förutsätter dock detta att rätten bedömer att 25-åringen kan sörja för sin halvbrors omvårdnad, trygghet och fostran. Det förutsätter också att rätten inte anser att en annan vårdnadshavare skulle vara bättre för barnet. Utifrån de uppgifterna jag har kan jag tyvärr inte mer specifikt uttala mig om vad rätten kan tänkas besluta i just 4-åringens fall. Om 25-åringen önskar överta vårdnaden över sin halvbror bör han kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet är folkbokförd. Om du hellre skulle se att vårdnaden om 4-åringen tillföll dig, har även du givetivs möjlighet att kontakta socialtjänsten och meddela detta. Du och 25-åringen har dock inte möjlighet att ha gemensam vårdnad om 4-åringen (FB 6:10a 2st).FörmyndarskapetFörmyndarskapet följer vårdnaden och om 25-åringen förordnas vårdnaden, kommer han därför som regel också att bli 4-åringens förmyndare (FB 10:3). Skulle dock 25-åringen ha svårigheter att klara av förmyndarskapet själv, finns möjligheten till att en medförmyndare utses. Om detta i framtiden skulle bli aktuellt, kan du om du vill stödja 4-åringen juridiskt ansöka om att få bli en sådan medförmyndare. Liksom rörande frågor om vårdnad är det tingsrätten som utser medförmyndare (FB 10:8). SammanfattningSammanfattningsvis kan därför sägas att det inte är några särskilt utpekade personer som har rätt till vårdnaden i 4-åringens fall. Vem vårdnaden tillfaller måste prövas i det enskilda fallet i rätten, och både du och halvbrodern har här möjlighet att informera socialtjänsten om ert respektive intresse som framtida vårdnadshavare. Skulle vårdnaden tillfalla någon annan än dig, har du också vid behov av en ev medförmyndare, möjlighet att ansöka om att få bli detta. I övrigt finns det inget direkt ”juridiskt sätt” som du kan hjälpa barnet, även om du kan vara ett stöd för barnet på många andra sätt. Jag hoppats att detta har givit svar på dina frågor, och om du undrar över något mer är du välkommen skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Vårdnastvist

2017-03-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min sambo har en 6 årig son och han är inte överens med hans mamma och de har delad vårdnad. Nu gjordes ett skolval inför skolstarten till hösten och båda var då överens och gjorde ett aktivt val och valde en annan skola än den som var första valet från början. Sonen har nu blivit tilldelad denna plats. Mamman hat nu flyttat utanför stan och sonen är skriven hos honom. Kan hon då byta denna tilldelade platsen på sonen utan pappans tillåtelse. För pappan vilm inte byta skolan då han anser att valet de gjorde från början blir det bästa för sonen och den ligger andra sidan stan även för pappans del. Hur mycket kan mamman ändra själv vid delad vårdnad bara för att sonen står skriven hos henne vad gäller skolgång?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Sådana angelägenheter kan vara just val av skola, Föräldrabalken 6 kap. 11§. Enligt 13§ framgår det vidare att om barnet står under vårdnad av två personer/föräldrar, ska ett sådant beslut fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Detta innebär att beslut av ingripande betydelse kan inte fattas ensam av en vårdnadshavare, om inte är uppenbart att barnets bästa kräver det. I ert fall framgår det inte av omständigheterna, att så faktiskt skulle vara fallet. Det finns däremot ingen rättslig påföljd som drabbar en vårdnadshavare/förälder som har drivit igenom sin vilja, och beslutat ensamt i en fråga av personlig angelägenhet. Ett sådant handlande kan däremot tyda på umgängessabotage samt olämplighet för vårdnadsskap. Detta kan ha stor betydelse i en eventuell vårdnadstvist, där man också tar hänsyn till båda föräldrarnas förmåga att samarbeta med den andra. Att personen skulle besluta ensam i ett sådant fall kommer därför påvisa dennes olämplighet som vårdnadshavare, och vara till din eventuella fördel vid det fall du vill väcka en vårdnadstvist.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!- See more at: http://lawline.se/answers/vardnadstvist-9#sthash.mq3nc7tZ.dpuf

Vårdnadstvist

2017-03-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min sambo har en 6 årig son och han är inte överens med hans mamma och de har delad vårdnad. Nu gjordes ett skolval inför skolstarten till hösten och båda var då överens och gjorde ett aktivt val och valde en annan skola än den som var första valet från början. Sonen har nu blivit tilldelad denna plats. Mamman hat nu flyttat utanför stan och sonen är skriven hos honom. Kan hon då byta denna tilldelade platsen på sonen utan pappans tillåtelse. För pappan vilm inte byta skolan då han anser att valet de gjorde från början blir det bästa för sonen och den ligger andra sidan stan även för pappans del. Hur mycket kan mamman ändra själv vid delad vårdnad bara för att sonen står skriven hos henne vad gäller skolgång?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Sådana angelägenheter kan vara just val av skola, Föräldrabalken 6 kap. 11§. Enligt 13§ framgår det vidare att om barnet står under vårdnad av två personer/föräldrar, ska ett sådant beslut fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Detta innebär att beslut av ingripande betydelse kan inte fattas ensam av en vårdnadshavare, om inte är uppenbart att barnets bästa kräver det. I ert fall framgår det inte av omständigheterna, att så faktiskt skulle vara fallet. Det finns däremot ingen rättslig påföljd som drabbar en vårdnadshavare/förälder som har drivit igenom sin vilja, och beslutat ensamt i en fråga av personlig angelägenhet. Ett sådant handlande kan däremot tyda på umgängessabotage samt olämplighet för vårdnadsskap. Detta kan ha stor betydelse i en eventuell vårdnadstvist, där man också tar hänsyn till båda föräldrarnas förmåga att samarbeta med den andra. Att personen skulle besluta ensam i ett sådant fall kommer därför påvisa dennes olämplighet som vårdnadshavare, och vara till din eventuella fördel vid det fall du vill väcka en vårdnadstvist.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Kriterier för att få ensam vårdnad

2017-03-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående ensam vårdnad. Jag har en son på 8 år som bor hos mig varannan vecka och som jag har gemensam vårdnad om med hans pappa. Sonen är folkbokförd hos mig och har alltid varit det sedan separationen när sonen var 18 månader gammal. Pappan är inte folkbokförd sedan flera år tillbaka och sedan separationen har han inte bott kvar i samma område som när vi fick sonen. Hans pappa har flyttat med sonen 7 gånger sedan vi separerade och 2 av gångerna till andra kommuner. Hans pappa bor även nu i annan kommun än den jag och sonen bor i och där sonen går i skolan och har således ganska lång resväg till skolan. Jag tycker även att pappan brister i andra delar av omsorgen om sonen och det har jag alltid tyckt. Han är svår att samarbeta med och har alltid varit det. Utöver detta så har det förekommit våld hos fadern när han var tillsammans med sin före detta flickvän och som vår son har bevittnat. Jag har kommit fram till att det bästa för sonen vore att han bodde hos mig på heltid och hos sin pappa varannan helg men fadern motsätter sig detta. Det finns så mycket mer att skriva, men är detta tillräckligt för att få ensam vårdnad? Jag vill dessutom flytta till en annan stad än den jag bor i nu och vill således att sonen ska flytta med mig och gå i skolan där men detta vägrar pappan, trots att han själv inte bor kvar i samma kommun. Vad kan jag göra?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets bästa ska vara avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. (6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB)) Detta innebär alltså att det inte finns några intressen som får gå före så som exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Sådana intressen kan dock tas i beaktande men det är barnets bästa som ska vara avgörande. Vad som faktiskt är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och enligt förarbeten ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet tas i beaktande vid bedömningen. Vid bedömningen av vad som anses vara det bästa för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för någon form av övergrepp och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Ändring i vårdnadenPå talan av en eller båda föräldrarna kan domstolen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av föräldrarna. (6 kap 5§ FB) Vid denna bedömning ska domstolen fästa särskild avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet då gemensam vårdnad normalt förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Domstolen får dock inte döma till gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det. Föräldrarna kan även avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av dem om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. (6 kap 6§ FB) Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av föräldrarna brister i omsorgen av barnet på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska domstolen besluta om en ändring i vårdnaden.(6 kap 7§ FB) Föräldrar kan även få hjälp att nå enighet i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal hos socialnämnden. (6 kap 18§ FB)Din situationJag kan tyvärr inte ge dig något svar på hur domstolen kommer döma då domstolen som nämnt ovan kommer göra en bedömning av vad som är barnets bästa i just ert fall. Ett första steg är kanske att vända sig till Socialnämnden för att genom samarbetssamtal få hjälp att samarbeta i frågor som rör barnet om ni inte redan har provat detta. Att tänka på om du ansöker om ensam vårdnad är dock att det finns en risk för att pappan också ansöker om det. Domstolen får då som sagt inte döma att den gemensamma vårdnaden ska bestå utan kommer då tilldela vårdnaden till någon av er utifrån vad som är bäst för barnet. Du skriver att du anser att pappan brister i omsorgen men för att detta ska göra att du tilldelas ensam vårdnad måste han brista i omsorgen på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnet. Om du anser att han gör det är det möjligt att domstolen gör en liknande bedömning och då tilldelar dig ensam vårdnad. Om pappan utgör en risk att barnet ska utsättas för våld är detta självklart en viktig faktor som kan göra att det är till barnets bästa att du har ensam vårdnad.Hoppas detta besvarade din fråga eller åtminstone gav dig en något klarare bild av hur rättsläget ser ut, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Barns boende när ena föräldern ska flytta utomlands

2017-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |min man och jag ska skilja oss, båda är svenska medborgare (ursprung från serbien) vi har ett barn på 15 månader, jag har hyresrätt på mitt namn och fast jobb. han har ej jobb och kommer snart gå på kronofogden därför ska han åka till schweiz och jobba, han kommer inte att vara folkbokförd i min lägenhet. nu vill han att vi ska ha växelvist boende för dottern 1 månad hos mig och 1 hos honom i schweiz vilket jag inte vill gå med på vad ska jag göra vad har han rätt till gällande barnet när han situation är som den är och han inte kommer bo i sverige?
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Dina frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge med barn regleras i Föräldrabalken (FB). Barnet bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa fästs avseende vid barnet behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). Det är alltså inte din man som har några rättigheter angående er dotter, utan er dotter som har rättigheten till en god kontakt med båda sina föräldrar. Av FB 6:1 framkommer det även att er dotter har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Växelvis boende mellan två olika länder kan knappast vara förenligt med dessa rättigheter. Överlag rekommenderas inte växelvis boende överhuvudtaget för så unga barn som ert. I ert fall bör det därför beslutas om att er dotter endast ska bo med en av er. Som föräldrar kan ni sluta ett juridiskt bindande avtal rörande var er dotter ska bo. Detta ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Har ni svårigheter att enas kan ni ta hjälp av Familjerätten i er dotters hemkommun. Upplever du att ni inte under några omständigheter skulle kunna enas, har du möjlighet att låta tingsrätten besluta hos vem av er föräldrar som dottern ska bo hos (FB 6:14a). I sin bedömning kommer tingsrätten i enlighet med vad som nämnts ovan ta hänsyn till er dotters bästa och hennes rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Att du har fast jobb, är den som har bostaden och det faktumet att du är den som ska bo kvar i Sverige kommer att vara till din fördel. Med hänsyn till att du anger att ni ska skiljas, gör jag antagandet att ni är gifta och har gemensam vårdnad om er dotter. Vidtar ni inga åtgärder, kommer vårdnaden som regel att fortsätta vara gemensam även efter er skilsmässa. Det kan dock hända att rätten redan i ert mål om skilsmässa anförtror vårdnaden om er dotter till endast en av er (FB 6:5 3st). Gör tingsrätten inte det, bör ni dock ändå diskutera om ni vill fortsätta ha gemensam vårdnad. Många beslut kring er dotter kommer sannolikt att kräva båda vårdnadshavares samtycke, vilket kan skapa problem om ni föräldrar nu ska flytta så långt ifrån varandra. I likhet med frågor om boende, kan ni gemensamt upprätta ett bindande avtal rörande vårdnaden, alternativt låta tingsrätten besluta även detta. Frågor om vårdnad, boende och även umgänge kan regleras i samma avtal, samt drivas i samma mål i tingsrätten. Rörande umgänge, bör det tillsist nämnas att er dotter också har en lagstadgad rätt till umgänge med båda er föräldrar, även den förälder hon inte kommer att bo tillsammans med. Umgänget kan ske både genom möten, men även genom kontakt på annat sätt. Då frågor som rör umgänge kan uppstå i och med att ni föräldrar nu kommer att bo så långt ifrån varandra, har ni liksom nämnt ovan, i likhet med frågor rörande vårdnad och boende, möjlighet att reglera umgänget i avtal, eller låta tingsrätten avgöra (FB 6:15, FB 6:15a). Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,