Ensam vårdnad då partner saknar uppehållstillstånd

2017-02-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är gift. Vi bor dock ej tillsammans. Min man har ansökt om uppehållstillstånd. Ej folkbokförd i Sverige. Har jag rätt till ensam vårdnad?
Alban Dautaj |Jag har för lite information för att med säkerhet känna att jag tolkat frågan rätt. Har valt att tolka det som att du undrar om du pga av omständigheten att du är den enda av dig o din make som har uppehållstillstånd, har rätt tillensam vårdnad av ert barn.Frågor som handlar om vårdnad om barn behandlas i 6 kap Föräldrabalken (FB) som du hittar här.Vad beaktar domstolen vid ett avgörande gällande vårdnadsfrågor? Man utgår från vad som betraktas som barnets bästa i varje enskilt fall, 2a § FB. Vad som är barnets bästa är en svår fråga och varierar från fall till fall. Det anses oftast vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är bara om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Rätten beaktar också föräldrarnas förmåga att samarbeta rörande frågor som rör barnet innan domstolen beslutar för ensam eller delad vårdnad.Enligt 6:13 föräldrabalken (FB) kräver delad vårdnad av barn ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Således kan det, precis som du skriver, bli problematiskt om den ena föräldern kanske inte bor i landet. Det faktum att pappan tvingas flytta utomlands föranleder inte att han förlorar vårdnaden. Dock kan överföring av vårdnad i enlighet med 6:5-6 FB bli aktuellt! Överföring av vårdnad kan ske genom avtal eller dom. Om du och barnens pappa inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare till barnen kan du alltså vända dig till domstol och ansöka om ensam vårdnad.Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det men i ditt fall kan det bli aktuellt om fadern inte har tillstånd att vara kvar i landet. Du och din man är välkomna att inkomma med fler frågor, med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer dom om vårdnad, boende eller umgänge?

2017-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mina barns mamma fick ensam vårdnad.I domslutet av Tingsrätten fastställdes att jag skulle ha insynsfullmakt och hur mitt umgänge med barnen skulle vara.Insynsfullmakten rev barnens mamma upp nästan direkt och nu har hon meddelat att jag inte får träffa eller ha kontakt med mina barn.Är detta rätt?Måste inte en domstol ändra de beslut som en domstol utfärdat.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand bör du uppmana barnens mamma att följa domen men gör hon inte detta kan du ansöka om verkställighet av domen vid Tingsrätten enligt 21 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Innan Tingsrätten beslutar om verkställighet kan rätten ge socialnämnden eller socialtjänsten i uppgift att få mamman att fullgöra domen frivilligt enligt 21 kap 2§ FB. Om rätten beslutar om verkställighet kan mamman föreläggas att vid vite fullgöra domen eller att barnet hämtas genom Polismyndighetens försorg enligt 21 kap 3§ FB. Du skulle annars enligt 6 kap 18§ FB kunna vända dig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal mellan dig och mamman men dessa samtal är dock inget som hon måste gå på.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Emancipation or force father to supply information required for university application in the United States?

2017-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |My daughter is applying for financial aid to study at university in the United states, her father who has a history of mental health issues and alcoholism refuses to supply his economical information which is requirement of the application.Is there any way she can become emancipated from him legally?Or summons him to supply the information required?Supplying the information makes him in no way responsible to pay any part of her university tuition.
Michelle Gaudin González |Hello, and thank your for using Lawline!Based on the information you have provided, I am assuming your daughter and her father are Swedish citizens. Since 1989 emancipation is not an institute upheld in Sweden. Emancipation would anyway mean that a person has the same authority to make decisions as an adult (not minor) would, see 9:1 FB, meaning that neither you nor her father would be regarded as being her guardians. There is no legal way to force him to supply his economical information.Instead there is a possibility for you to file for sole legal custody, according to 6:5 FB.Hopefully the answer helped you. You are welcome to ask more questions if needed. Best regards

Vårdnadshavares bestämmanderätt

2017-01-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om mamman har ensam vårdnad om barnet (4år). Kan hon då bestämma allt kring förskola osv. (Byta förskola, avsluta förskola osv).Barnet är folkbokfört hos modern (10 mil ifrån) mig....kan man häva en folkbokföring om jag vill folkbokföra henne hos mig?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 11§ Föräldrabalken föreskrivs det att den person som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter kan vara sådant som just förskola, sjukvård och andra viktigare beslut i ett barns liv. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska barnets synpunkter och önskemål tas hänsyn till. I och med att mamman i fallet är ensam vårdnadshavare har hon ensam beslutanderätt (med barnets vilja i beaktande). Angående folkbokföring har detta i faller ingen betydelse, då endast vårdnaden avgör. Vårdnadshavaren är det yttersta ansvaret för barnet. För det fall att det är gemensam vårdnad ska beslut om skolbyte och andra personliga förhållanden beslutas gemensamt, 13§ Föräldrabalken. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Vårdnadshavares beslutanderätt

2017-02-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är boende förälder till mitt barn på 3 år. Pappan och jag har gemensam vårdnad. Barnet är hos pappan varannan helg. Pappan vill ta med barnet på utlands resa en vecka till sommaren. Har jag rätt att neka? Jag tycker barnet är för liten å bör iaf fylla 5-6 år innan flygresa. Mvh Josefin
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalkens 6 kap. 11§ framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter kan vara val av skola och boende. Enligt samma lag 6 kap. 13§ föreskrivs vidare att om ett barn står under vårdnad av två, ska bestämmandet i frågor gälla vårdnadshavarna tillsammans. Att ta med sitt barn på en utlandsresa av kortare karaktär anses enligt den allmänna uppfattningen vara beslut av vardaglig karaktär, dvs. beslutet går inte under 11 och 13§§. Beslut av vardagligare karaktär kan en förälder ensamt besluta om. Gäller det däremot en längre resa och utlandsvistelse kan det däremot anses vara ett beslut av personlig angelägenhet som går under nämnda §, och beslutet ska därför fattas gemensamt. Vid det fall att föräldern skulle ta med barnet, utan den andre förälderns samtycke kan eventuellt tyda på samarbetssvårigheter och umgängessabotage, något som kan ha betydelse om eventuell vårdnadstvist uppkommer, om du vill yrka på ensam vårdnad. Gällande mindre resor, kan en förälder med största sannolikhet utan den andre förälderns samtycke ta med barnet på en kortare utlandsresa. Ett förslag är att ni vänder er till kommunen för eventuellt samarbetssamtal, för att få fram ett beslut och enighet i tvisten. Detta framgår av Föräldrabalkens 6 kap. 18§, och Socialtjänstelagens 5 kap. 3§. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Juridisk rådgivning

2017-02-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är mamma till en 9åring,delad vårdnad.Men jag är hotad ganska mycket av pappan.Hotad som att de ska ta mitt barn ifrån mig för att jag är en dålig mamma mm. Jag mår jätte dåligt över detta då de inte har en aning om hur jag är som mamma.MIn dotter trivs bäst hos mig då hon känner lugn o ro. Nu känner jag att jag vill ha egen vårdnad.Vart kan man vända sig? Även för att bara prata om detta.
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Advokatbyråer och juridiska byråer kan ge familjerättslig rådgivning när det kommer till vårdnadsfrågor. Tänk på att alltid komma överens om pris och tidsåtgång för rådgivningen. Vissa byråer erbjuder dessutom gratis rådgivning. Kontaktuppgifter finner du i gula-sidorna eller på internet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Vårdnad av barn och flytta utomlands

2017-01-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag är en ogift mamma som råkat bli gravid av en one night stand. Pappan till barnet var ingenstans. Jag har ensamvårdnad så klart och nu funderar jag att flytta utomlands. Kan han stämma mig medan jag inte bor i Sverige? För någon anledning vill han ha delad vårdnad och jag vägrar. Kan han nå eller vinna på ngt medan jag bor utomlands? Han kan inte tvinga mig att bo i Sverige. Spelar det någon roll om jag eller mitt barn är eller inte är svensk medborgare?
Marcus Carlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Om vårdnadenEnligt 6 kap. 5§ FB så ska domstolen fatta beslut om frågor som rör vårdnaden om någon eller båda föräldrarna yrkar på det. Pappan kan i det här fallet alltså lämna in ett ärende till domstolen där domstolen då har att besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller att någon ska ha ensam vårdnad. Han måste även bekräftas vara fadern genom dom eller bekräftelse för att kunna räknas som förälder i juridisk mening (faderskapsbekräftelse)UmgängessabotageNär det gäller frågor där barn är inblandade är utgångspunkten alltid barnet bästa, 6:2a§ FB. Inga andra intressen får komma i vägen för detta, rättvisa mellan föräldrarna spelar alltså ingen roll. Ett beslut att flytta utomlands, med ditt barn, kan spela roll vid utgången av en vårdnadstvist. Detta därför att det anses vara det bästa för barnet, om båda föräldrarna är lämpliga, att barnet ska ha kontakt och umgänge med båda föräldrarna. Om inte gemensam vårdnad är möjligt så ska barnet ändå så långt som möjligt ha en umgängesrätt med den andre föräldern. En väldigt viktig faktor när det gäller val av vårdnadshavare är då den förälder som bäst underlättar för barnet att träffa den andre föräldern. Ett beslut att flytta utomlands kan då räknas som umgängessabotage och vara till din nackdel i en vårdnadstvist där pappan då kan få ensam vårdnad.Å andra sidan är detta bara en faktor i en helhet. Det faktum att barnet har bott hos dig hela sitt liv och du alltid haft ensam vårdnad är ene tung faktor till att det ska vara så även i fortsättningen, då det anses viktigt för ett barn, särskilt i ung ålder, att ha kontinuitet i sitt liv.Detta är en komplex fråga som kräver en stor utredning men sammanfattningsvis kan sägas att ditt beslut att flytta utomlands kan ha påverkan på utgången på en vårdnadstvist. Jag skulle rekommendera dig att höra med socialtjänsten och se vad dom har att säga om din situation.Huruvida ditt medborgarskap spelar någon roll kan jag tyvärr inte svara på.

Vad ska mamma göra för att få träffa sin dotter?

2017-01-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har tillsammans med min föredetta man en dotter som snart är 18 år.Vi har haft vårdnads tvist fram och tillbaka men det har inte fungerat att jag har haft umgänge med min dotter hennes pappa har hela tiden förhindrat det.Jag tror att ett skäl kan vara att min dotter vaknade den kvällen när vi bråkade och min fd skrek och hotade mig med kniv . Jag tror att min dotter vart väldigt rädd eftersom man är rädd att något ska hända hennes föräldrar.Vi har gemensam vårdnad men jag träffar min dotter inte alls ens för en kort stund.Vart kan jag vända mig för att få upprättelse ? Jag har vänt mig tillFamiljerätten och socialtjänsten men de säger eftersom min dotter säger nej till att träffa mig så kan man inte gå emot barnkonventionen går det verkligen inte göra något det här är väldigt svårt för mig som mamma att sakna min dotter hela tiden och inte kunna göra något inte veta hur min dotter mår. Kan jag vända mig till tingsrätten ?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Genom att förhindra umgänge gör din fd make sig skyldig till umgängessabotage, vilket inte är rätt. Dock kommer det bli svårt för dig att få träffa din dotter. Visserligen är det barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men i sådana här situationer ska man ta hänsyn till barnets vilja beroende på dess ålder och mognad (se 6 kap 2a § föräldrabalken). Du kan vända dig till tingsrätten men eftersom din dotter snart är 18 år är det mycket troligt att tingsrätten skulle följa hennes vilja i detta fall. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänliga hälsningar,