Båda vårdnadshavares godkännande vid passansökan

2016-08-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag skild och har ett barn med honom. Jag tänkte hälsa på mina föräldrar. Min son behöver pass men hans pappa vill inte skriva under. Han säger att hans advokat hade sagt att han ska inte skriva något under. Han är arg på mig för att jag vill inte leva med honom. Vi bodde med min son hor kvinnojouren pgv stryp och hot mm. Vi har gemensamt vårdnad. Men han följer inte vad TR hade beslutat om umgänge. I oktober blir igen siste TR om vårdnaden och umgänge. Vilken förslag kan ni ge mig så vi kan få pass åt min son och vi kan flyga var vi vill? Min son hade aldrig träffat sina morföräldrar och jag har inte sett dem för fyra år sen. Snälla hjälp mig!!!Mvh/anonym
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser kring barns vårdnad finns reglerat i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Att ha vårdnaden om barnet innebär en rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnet. Då du och barnets pappa har gemensam vårdnad så kräver de flesta frågor kring barnet bådas godkännande. Att ansöka om pass för barnet är en sådan fråga som kräver båda föräldrarnas godkännande (underskrift). Så länge ni har gemensam vårdnad så krävs det därmed att pappan också skriver under passansökan för ert barn. Enda sättet för dig att ensam kunna söka pass åt barnet är om du har ensam vårdnad, eller för det fall vid speciella omständigheter som gör att pappan inte skulle kunna gå att nå (6:13 2st. FB).Så länge ni har gemensam vårdnad så behöver ni kunna komma överens i frågor kring barnet, om det är svårt så går det att få hjälp med medling av Socialtjänstens familjeenhet. De kan då hjälpa er att medla och komma överens om lösningar. Då du säger att det har varit fysisk misshandel inblandad i ert förhållande så förstår jag att det kan vara svårt att åstadkomma någon lösning genom medling. Det bästa i så fall både för dig och barnet är kanske att försöka få ensam vårdnad, så att du kan besluta i dessa frågor själv. Jag förstod inte riktigt på din fråga om vårdnadstvisten fortfarande är aktuell eller om den är avslutad. Om vårdnadstvisten fortfarande är aktuell så bör du ändå antagligen inte åka utanför landet med barnet så länge tvisten pågår, då det kan vara till nackdel för dig i processen. Tyvärr kan jag inte ge dig mycket mer vägledning än såhär då jag inte är närmare insatt i din situation. Det du kan göra är att prata med eventuellt ombud i din vårdnadstvist och/eller kontakta socialjouren där du kan få rådgivning och där du lättare kan förklara din situation. Om du har andra frågor kring juridiken så är det bara att återkomma.Vänligen,

Gemensam vårdnad som inte kan utövas

2016-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min fd fru vägrar att acceptera dom i tingsrätten om gemensam vårdnad.Hon har även brukat fysiskt våld mot mig. Hon säger att jag inte behövs alls.Socialförvaltningen vill/kan inte hjälpa till utan jag är ensam. Vad kan jag göra?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.Om man har gemensam vårdad och vill ha ensam vårdnad så finns det i regel två vägar att gå för att försöka få ändring av vårdnaden. Jag antar att du är missnöjd med vårdnadssituationen och tänker därför redogöra för de två vägarna. För det första kan man avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall mamman till barnet, om att du ska få ensam vårdnad enligt 6:6 FB. Det går ju dock inte om man inte är överens i frågan. Istället får då rätten/domstolen besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara ensam eller om den ska fortsätta att vara gemensam.När domstolen i vårdnadstvisten beslutar om det ska bli någon ändring av vårdnaden eller inte så ska den ta hänsyn till barnets bästa enligt 6:2a FB. Barnets egen vilja kan i vissa fall få betydelse. Det anses vara till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar vilket innebär att gemensam vårdnad är att föredra när föräldrarna inte bor tillsammans.Eftersom att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar har stor betydelse så innebär det dock att beteenden från en vårdnadshavares sida som bidrar till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavare försämras kan tala för ensam vårdnad för den vårdnadshavare som får sitt umgänge saboterat. Ett sådant beteende som leder till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavaren försämras kallas för ”umgängessabotage”. Detta kan alltså i en eventuell vårdnadstvist tala för att ensam vårdnad ges till den som utsätts för sabotaget, i ditt fall du.Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så beaktar man även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Vissa typer av samarbetssvårigheter kan motivera ensam vårdnad istället för gemensam. I regel anses det vara svårt att samarbeta om våld förekommit.Sammanfattningsvis så är det upp till domstolen att i varje enskilt fall avgöra om det är till barnets bästa att vårdnaden ska vara gemensam eller om ensam vårdnad är ett bättre alternativ. Vänligen,

Frågor om vårdnaden av barnet

2016-07-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejsanJag har en 12 åring som bor hos mig och alltid gjort det. Separerade med pappan 2011och barnet blev kvar hos mig.Frågade honom nåt år efteråt om han kunde tänka sig bo med sonen växelvis eller om sonen kunde bo hos honom ett tag men det vill han inte.2015 Flyttade vi till en annan stad och sonen har åkt hos honom när han vill utan hinder från mig. Men det har aldrig varit någon bra framförhållning från honom gällande resa ditt.Han kommunicerar alltid direkt till sonen istället för via mig. Nu vill han att sonen ska ändra efternamnet som han har och vill att sonen ska flytta till honom.Han vägrar skriv på någon pass ansökan om sonen inte byter efternamn. Anledning till namn byter är att sonen kommer inte arva pappan om pappans efternamn inte stå sist. Vi har redan bokat biljet till resan och min son vill verkligen följer med.Samarbete med honom har inte funkat bra.Vägrar betalar någon aktivitet avgift till sonen för att sonen inte bo hos honom.Misstänker om psykiskmisshandel och min son törs inte säga något till honom då han är rädd för att få utskällning och pappan kommer att vara arg på honom. Upplevde själv många gånger när han skällde ut honom både i telefon och direkt. Lovar saker som han inte kan levererar det leder till besvikelse hos sonen. Jag vill ha hel vårdnad, hur ska jag göra för jag tycker inte att han ska ryckas från ett stabilt hem. Sonen uttrycker att han inte vill flytta.Tacksamt for svar.Obs! Pappan är inte Svensk medborgare.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns flera sätt att dela upp omvårdnaden av barnet. Om du vill ha ensam vårdnad kan du ansöka om detta hos tingsrätten. Ett alternativ är att barnet bor hos ena föräldern, men har umgängesrätt med den andra. Ytterst är det barnets bästa som styr hur fördelningen av vårdnaden ska se ut. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om barnet, som i ditt fall, fyllt 12 år, tillmäts barnets vilja ofta avgörande betydelse. I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning. Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 §). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. En vårdnadshavaren som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på så sätt att det finns fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 §). Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 §). Om du och barnets pappa inte kan enas i frågan om vårdnaden så kan du söka dig till tingsrätten. Det är även en god idé att låta sonens bästa stå i främsta rummet. Vill han inte flytta, bör han inte flytta (såvida inte detta uppenbart är i strid med hans bästa). Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om en förälder vägrar följa tingsrättens beslut om umgänge?

2016-07-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad med mitt barns pappa. Mitt barn som är 16 år bor hemma hos honom.Jag har ingen kontakt med mitt barn.Barnets pappa baktalar mig och vägrar låta mitt barn ha kontakt med mig.Hur ska jag gå till väga juridiskt för att få en regelbunden kontakt med mitt barn?Pappan lämnar inga upplysningar om mitt barn så jag är helt utestängd.Vi var senast i tingsrätten och det är beslutat att mitt barn behöver båda sina föräldrar för sin utveckling, men pappan tar ingen som helst hänsyn till detta. Det är psykiskt svårt att genomlida detta helvete!
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att det som tingsrätten beslutade ska bli genomfört kan du ansöka hos tingsrätten om verkställighet av beslutet. Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där barnet bor. I ansökan ska barnets namn, födelsedatum och vistelseort anges. Det beslut som du vill ha verkställt ska bifogas i original eller bestyrkt kopia. Med hänsyn till barnets bästa prövar tingsrätten i första hand om överlämnande kan ske frivilligt. Om det inte går kan tingsrätten besluta att det ska ske med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite, vilket innebär att ditt barns pappa blir tvungen att betala ett visst belopp om han fortsätter att vägra följa beslutet. I sällsynta fall kan tingsrätten besluta att barnet ska hämtas av polis. Om det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa ska domstolen inte bevilja det. Om det har gått lång tid sedan tingsrättens beslut och mycket som kan påverka beslutet har inträffat, kan det finnas anledning för tingsrätten att vägra verkställighet. Barnets vilja ska också beaktas, särskilt när det är ett äldre barn som ditt. Om barnet motsätter sig verkställighet utgör det oftast ett hinder mot att verkställa beslutet. Om ingenting avgörande har ändrats sedan tingsrättens beslut och ditt barn inte motsätter sig verkställighet bör tingsrätten bevilja det. Om barnets pappa fortfarande vägrar att följa beslutet kan du vända dig till tingsrätten igen och begära att eventuellt vite ska dömas ut. Om ditt barns pappa gång på gång fortsätter att bryta mot det som tingsrätten kommit fram till i beslutet, trots att flera viten döms ut, kan detta leda till att han förlorar vårdnaden om barnet. För det krävs dock en ny process i tingsrätten. Regler om verkställighet av domar eller beslut om vårdnad, boende eller umgänge finns i 21 kap. föräldrabalken.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vårdnad/boende - har jag något att gå vidare med?

2016-08-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är skild sen 5 år, tillsammans har vi en dotter på 8 år. Hon bor varannan vecka hos oss, men nu vill jag söka ensam vårdnad eller åtminstone att hon bor hos mig. Min ex-make har mycket sträng syn på uppfostran - han stressar/pressar henne o hon är rädd för att förarga honom.Vid tillfällen säger vår dotter att hon hellre vill bo hos mig, men tar sen tillbaka det då hon blir orolig att hennes pappa ska bli sårad om han får veta. Vår dotter är ofta orolig att såra oss så hon vågar inte säga att hon vill bo mer hos mig. Jag anser att pappan är olämplig som vårdnadshavare då han ger vår dotter så mycket skuld o oro. Han försvårar vår dotters o min kommunikation då han förbjuder mig att ringa henne mer än en gång i veckan. Han svarar helt enkelt inte när jag ringer. Vår dotter får ringa mig säger han men hon kommer inte ihåg att göra det och så blir hon orolig att jag ska bli ledsen för det, jag anser att hon är för liten för att han ett sådant ansvar. Två tillfällen har vår dotter blivit förtvivlad i skolan för att hon inte vill till sin pappa. Han säger då att vill vår dotter inte bo hos honom kommer han att flytta ifrån stan, vilket då gör henne jätterädd att förlorasin pappa helt så då har det slutat att hon ändå följer med honom hem. Sist sa hon till honom att hon var så trött på att må dåligt, men hon skulle inte våga säga det i en domstol. Eftersom det inte är fysisk misshandel så är jag rädd att mitt fall inte är allvarligt nog, men jag vill agera nu. Har jag nåt att gå vidare med?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor som rör barnet vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnet vilja med beaktande av ålder och mognad. Vid bedömningen av vad som anses är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ha en förändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna enligt 6 kap 5§ FB. Vid denna bedömning ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Trots att det inte är fysisk misshandel inblandat så ska du absolut gå vidare med detta om du anser att er dotter inte mår bra av er vårdnad/boende-situation. Om en förälder gör sig skyldig till försummelse i vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen av barnet ska rätten enligt 6 kap 7§ FB besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet då under vårdnad av båda föräldrarna ska rätten anförtro den andra föräldern med ensam vårdnad om barnet. Enligt 6 kap 14a§ FB får rätten på talan av ena eller båda föräldrarna vid gemensam vårdnad besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo med. Om ni inte vill gå till rätten kan ni som föräldrar även avtala om er dotterns boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap 15§ FB har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Detta är alltså en rätt som tillfaller er dotter att umgås med sin pappa om utfallet blir så att hon ska bo endast hos dig. Föräldrar kan enligt 6 kap 17a§ FB få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om du och ditt ex inte kan komma överens skulle jag därför rekommendera er att vända er till socialtjänsten eller om du vill vända dig till domstol direkt för att få ett beslut gällande vårdnaden och boendet. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Behörig domstol för vårdnadstvist

2016-07-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag är gift med en amerikansk man och vi har två barn. För ca 2 år sedan separerade vi och jag flyttade hem till Sverige med våra amerikanska barn. I dag har de dubbelt medborgarskap (dock inte jag) och vi bor fortfarande kvar i Sverige. Nu vill jag skiljas och ha vårdnaden om barnen, kan detta göras i Sverige eftersom vi bor här, eller måste detta tas upp i amerikansk domstol?Mvh Anna
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller vilken lag som ska tillämpas på frågan om vårdnad om barn gäller enligt artikel 17 i 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (som gäller som svensk lag enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention) att lagen i den stat där barnet har hemvist ska tillämpas. Detta gäller enligt artikel 20 i 1996 års Haagkonvention oavsett om barnet har hemvist i en stat som är ansluten till 1996 års Haagkonvention eller inte. Behörig domstol för vårdnadsfrågor är rätten i den ort vari barnen har sin hemvist, det framgår av Föräldrabalken 6 kap. 17 §. Alltså bor de i Sverige tar du upp tvisten i den ort i Sverige där ni bor. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med din fråga är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Ensam vårdnad

2016-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har en son på 7år som aldrig sen 6månader haft umgänge med sin pappa då han misshandlade mig under flera år och gjorde sexuellt övergrepp på vår son. Detta är anmält men inget hände! Han är alkoholist och använder droger! Jag Åkte 3 år utomlands i samma veva som allt detta hände men vill nu när jag är tillbaka i Sverige ha hela vårdnaden men pappan går ej med på det. Vad kan jag göra? Tänker på min sons säkerhet och min.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).Om ni kommer överrens kan ni skriftligen anmäla att ni vill att du ska ha ensam vårdnad om er son och det avtalet blir då giltigt om socialnämnden godkänner det enligt 6 kap. 6 § FB. Detta verkar inte vara möjligt då pappan inte går med på att du ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap. 5 § har du då istället möjlighet att ansöka om att rätten ska ändra så att du får ensam vårdnad om er son, dvs gå till domstol och få ett domstolsbeslut. Enligt 6 kap. 2 a § FB så ska ert sons bästa vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad och vid avgörande av vad som är bäst för honom ska det särskilt fästas avseende vid risken för att han eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att han olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och hans behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att hans pappa har missbruksproblematik och inte har träffat sin son sedan han var sex månader är saker som skulle kunna tala för ensam vårdnad. Hänsyn skall tas till er sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad. Om du vill ha ensam vårdnad måste du alltså väcka talan om detta. Det ska du göra i den tingsrätt där din son har sin hemvist enligt 6 kap. 17 §. Om du vill kan du vända dig till en advokat- eller juristbyrå som hjälper dig att väcka talan om ensam vårdnad.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Barnets åsikt i vårdnadstvister

2016-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Mina två pojkar 12 och 8 år har sedan två månader tydligt uttryckt att de vill vara mest hos mig, alltså bara vara hos sin pappa varannan helg. De känner mer trivsel, kärlek och trygghet hos mig. Pappa vill dock ej gå med på detta. Vad har barnen för rättigheter?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om vårdnad om barn regleras i 6 kap FB, se här. Enligt 6 kap 2 a § FB säger att vårdnaden ska bedömas utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Även FN:s barnkonvention stadgar att barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja ska tillmätas betydelse. Det varierar från fall till fall. Normalt fästs mer avseende vid de äldre barnens inställning än de yngre. Det kan vara svårt för ett barn att se vad som verkligen är det bästa för honom eller henne, och ju yngre barnet är desto svårare kan detta vara. Därför är det viktigt att domstolen i sitt avgörande tar hänsyn till hela bilden, det vill säga både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets utredning. Sammanfattningsvis: Bedömningen i vårdnadstvister ska avgöras utifrån barnets bästa och barnen har en rättighet att uttrycka sin inställning till målet. Ett vårdnadsmål får inte avgöras om inte barnets åsikter har fått uttryckas. Barnets åsikter har därmed, enligt min uppfattning, en stor betydelse för avgörandet.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Hör av dig om det är något mer du undrar över.Med vänliga hälsningar