Är det möjligt att i testamente förordna om vårdnad av barn?

2016-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om jag dör vill jag inte pga diverse diagnoser mitt barns far har, att han ska uppfostra vår tvååriga son. Går det att testamentera bort?Med vänlig hälsning
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad av barn regleras i6 kap. föräldrabalken (FB). Därmed kan till och börja med nämnas att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad. Detta framgår av 6 kap. 2 a § 1 st. FB. I din fråga anger du inte om du för närvarande har ensam vårdnad av er son eller om ni har gemensam vårdnad. Nedan beskriver jag därför vad som gäller i båda fallen, det vill säga vad som gäller om du har ensam vårdad och vad som gäller om ni har gemensam vårdnad.I 6 kap. 9 § 1 st. FB föreskrivs vad som gäller i vårdnadsfrågan om en förälder dör när barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Enligt denna bestämmelse ska i en sådan situation den andra föräldern ensam få vårdnaden. I det fall du beskriver skulle alltså er sons far få vårdnaden, om ni vid tillfället då du dör har gemensam vårdnad.Detsamma gäller dock inte enligt 6 kap. 9 § 2 st., om du dör och då har ensam vårdnad om er son. I detta fall ska ”rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare”. Om det är lämpligt eller inte att utse den andra föräldern till vårdnadshavare avgörs just utifrån barnets bästa. Enligt förarbetena till föräldrabalken beaktas i detta sammanhang barnets relation till den efterlevande föräldern och dess relation till någon annan vuxen. Skulle det anses lämpligare att förordna vårdnadshavare särskilt så utses någon eller några som är lämpade att ge barnet ”omvårdnad, trygghet och en god fostran”, enligt 6 kap. 10 a § 1 st. FB.I 6 kap. 10 a § 4 st. föreskrivs slutligen att hänsyn ska tas till föräldrars angivna vilja om vem som ska ha vårdnaden efter deras död. Detta kan ske exempelvis i ett testamente. Den person som föräldern har önskat ska då anförtros vårdnaden, om det inte är olämpligt. Denna bestämmelse avser dock det fallet att båda föräldrarna har avlidit och när vårdnadshavare ska förordnas. Om din sons far inte ansetts lämplig i enlighet med den ovan nämnda bedömningen som ska göras enligt 6 kap. 9 § 2 st. och vårdnadshavare därmed ska förordnas, bör dock din vilja ändå kunna beaktas av domstolen med stöd av denna bestämmelse. Sammanfattningsvis finns det alltså en möjlighet att påverka vårdnadsfrågan genom att i exempelvis ange i ett testamente vem man önskar ska få vårdnaden om sitt barn efter man själv avlidit. Detta är dock inte bindande, utan frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnets bästa och vad som är lämpligast.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Vårdnad om barn

2016-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min ex-man har 2 barn 4 och 6 år gamla, vi har gemensam vårdad, Pappan har träffat barnen varannan helg i 1 års tid nu, men jämt lämnat dem hos en nära anhörig, utom nu de senaste 2 månaderna, han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma, kan han nu begära att barnen skall bo hos honom varannan vecka?
Anna Thörne |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vårdnad om barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB). I FB 6:2 sägs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och vårdnadshavarna har enligt 6:2 st 2 ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska enligt FB 6:2 a alltid barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt tas hänsyn till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Jag tolkar din fråga som att boendesituationen hos barnens pappa inte är stabil och att han inte skött vårdnaden om barnen så som du önskar men att du ändå försöker få den gemensamma vårdnaden att fungera och värdesätter att barnen fortsätter träffa sin pappa. När ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni komma överens om hur mycket barnen ska bo hos respektive förälder. Om ni inte kan komma överens om vårdnad eller boendet kan ni antingen avtala om vårdnaden enligt FB 6:6 eller om barnens boende enligt FB 6:14 a. Det är också möjligt att vända er till domstol för ändring av vårdnaden enligt FB 6:5. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Considerations before a divorce in regards to the future custody of children.

2016-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hi. I have come in a very difficult position. Iam married and have a child. But I unfotunatley don't want to be with my wife anymore. She is verbaly abusive and insults me all the time. Eveeything I do is wrong.I don't want my son to witness this and have traumas. Beside life is to short for this. However my wife threatens to take our son and wants to use lies and any means possible to get custody over our almost 4 years old son.She has no shame in life. What can I do here to keep my son or have shared custody.He is my entire world. Please give legal advise what to do before I fill in for divorce. Thanx in advance
Erik Claeson |According to chapter 6 § 2 a Föräldrabalken (FB) the child’s best interest is important in questions regarding the custody. In said paragraphs second passage it is also stated that it is especially important for the child to have a good contact with both parents. The main rule is that the parents share custody of the child after a divorce. This is stated in chapter 6 § 3 2st FB. The courts can decide to grant only one of the parents custody if one or both of the parent requests this, chapter 6 § 5 FB. The courts will then base its decision on whether or not the two parents can cooperate in issues concerting the child’s best interest or not. If one of the parents is abusing drugs, alcohol or such or otherwise fails to care for the child the courts may also decide to grant one parent sole custody. For these reasons (amongst others) it is good to refrain from such abuse etc to not add fuel to potential lies and exagerations.All this considered, it is always a good start to have witness' that can vouch for your side of the story, should your wife start fabricating lies. However as this is a very delicate and important situation my advice has to be for you turn to a professional lawyer for further counsel.They will have a good understanding of how best to handle situations such as this.I hope this atleast partially answered your question.Kind regards,

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2016-05-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag vill ansöka om enskild vårdnad på mina barn 17, 14 och 14 år alla tre vill detta. Deras far har flyttat 10 mil till annan kommun och då han inte vill ha kontakt med mig så blir det väldigt svårt med alla papper som måste skrivas under gemensamt. Hur ansöker man om enskild vårdnad på bästa sätt?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor som rör vårdnad om barn finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Det finns två sätt att ändra vårdnadsförhållandet varav det ena sättet fungerar bra om du och barnens pappa (den andra vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen och det andra sättet är tillämpligt om du och barnens far inte kommer överens om hur vårdnaden skall fördelas mellan er.Om du och barnens far (den andre vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du och den andra vårdnadshavaren skriva ett avtal på detta. För att avtalet skall bli juridiskt bindande skall avtalet vara skriftligt och godkännas av socialnämnden i den kommun där barnen är folkbokförda, se 6:6 FB och 6:17a st.2 FB. I detta avtal kan ni även reglera frågor som rör barnens boende och umgänge med er som föräldrar. Avtalet kan även vara tidsbegränsat om ni vill det. I den mån du och den andra vårdnadshavaren behöver hjälp för att nå en överenskommelse angående detta kan du kontakta socialnämnden i kommunen där barnen är folkbokförda och be om hjälp. Socialnämnden kan exempelvis anordna samarbetssamtal för er tillsammans med en samtalsledare för att nå en överenskommelse. Alla kommuner är skyldiga att tillhandahålla sådan hjälp enligt 5:3 Socialtjänstlagen (SoL). Att båda vårdnadshavarna kan komma överens och skriva ett avtal (som skall godkännas av socialnämnden) angående vårdnaden är oftast det ”bästa sättet” att få ensam vårdnad på eftersom man slipper att koppla in domstolen och därmed undviker man eller begränsar kostnaderna för exempelvis advokater. Det är dock viktigt att poängtera att för att socialnämnden skall godkänna ett avtal om ensam vårdnad måste överenskommelsen vara i enlighet med ”barnets bästa”, detta följer av 6:2a FB. Det innebär att socialnämnden kommer att göra viss prövning huruvida avtalet är i enlighet med ”barnets bästa”. Vad som är barnets bästa går inte att ge något svar på eftersom det skiljer sig åt från fall till fall. I samma lagrum framgår bl.a. att vid bedömningen av vad som är barnets bästa skall man ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom alla dina barn är relativt gamla kommer deras egen vilja i denna fråga få betydelse. Om du och barnens far inte kommer överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du ansöka hos tingsrätten om att du skall få ensam vårdnad, se 6:5 FB. En sådan stämningsansökan skall skickas till den tingsrätt där barnet/barnen har sin hemvist, detta framgår i 6:17 FB. Domstolen kommer besluta om vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet/barnen, se 6:2a FB. Eftersom domstolen skall besluta i vårdnadsfrågan utifrån barnens bästa bör du vara medveten om att domstolen kan besluta i strid mot en av parternas vilja, dvs. besluta att vårdnaden skall vara fortsatt gemensam, att du skall ha ensam vårdnad eller att barnens far skall ha ensam vårdnad. Däremot kan inte domstolen inte besluta om fortsatt gemensam vårdnad om båda vårdnadshavarna motsätter sig det, se 6:5 st.2 FB. Som ovan beskrivits skall barnets egen vilja beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Även domstolen skall alltså beakta barnens vilja i frågan. En domstolsprocess blir ofta tidsmässigt långdragen och ekonomiskt kostsam eftersom man kan behöva anlita ett juridiskt ombud och det tillkommer även en ansökningsavgift på 900 kr. Sammanfattningsvis - Det finns två olika sätt att ändra vårdnadsförhållandet, vilket sätt som används är högst beroende av om du och den andra vårdnadshavaren kan komma överens i frågan. Den stora skillnden är alltså att socialnämnden inte kan "besluta"/godkänna avtal mot någon av parternas vilja. Domstolen däremot kan besluta i vårdnadsfrågan mot den ena partens vilja. Att skriva avtal om att du skall ha ensam vårdnad och få avtalet godkänt av socialnämnden, med eller utan hjälp av samarbetssamtal, är det mest ekonomiska och mest tidseffektiva sättet att ändra vårdandsförhållandet. Kommer ni däremot inte överens måste du ansöka om ändring av vårdnaden hos tingsrätten. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Ansöka om ensam vårdnad

2016-06-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag vill ansöka om ensam vårdnad eftersom mina barns pappa har flyttat till kanada och inte träffat dem på ett halvår.Vi har stora svårigheter att samarbeta.Hur gör jag?
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuella bestämmelser hittar vi i Föräldrabalken (FB).Det finns två möjliga alternativ för att få ensam vårdnad. Det första alternativet är att du och dina barns pappa avtalar att du ska ha ensam vårdnad om barnen. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, se FB 6 kap 6§ 1st. Detta alternativ verkar dock inte aktuellt i ditt fall. Eftersom ni har stora samarbetssvårigheter är det föga troligt att dina barns pappa kommer att godkänna ett sådant avtal.Det andra alternativet är att du väcker talan om ändring i vårdnaden, se FB 6 kap 5§. Eftersom dina barns pappa flyttat till Kanada, inte träffat barnen på ett halvår och ni har svåra samarbetssvårigheter, torde du ha goda möjligheter att vinna framgång med en sådan talan. Talan (stämningsansökan) tas upp av rätten i den ort där barnen har sitt hemvist, se FB 6 kap 17§ 1st.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vårdnadstvist

2016-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min sambo har befunnit sig i vårdnadstvist sedan september 2015. Igår fick han domen ifrån Svea hovrätt att mamman får ensam vårdnad pga dålig kommunikation sinsemellan föräldrarna och att han endast får träffa dem varannan lördag mellan 10.00 och 17.00. De får alltså inte sova över eller åka på semester med oss ? Den dåliga kommunikationen beror på att mamman till barnen vägrar prata med min sambo men han har alltid kommit för att hämta barnen då han ska. vi tycker detta är mycket märkligt och orättvist beslut. Vad kan vi göra nu ? barnen är blir 3 år i september.Hälsningar Helén
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn hittas i Föräldrabalken (FB). Barnets bästa är det som är avgörande när man bedömer fall om vårdnad 6:2a FB. Vad som utgör barnets bästa är dock inte helt enkelt att fastslå. Rätten ska i första hand pröva om det är möjligt med gemensam vårdnad. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter anses det i vissa fall bättre för barnet om en av dessa får vårdnaden, 6:5 FB. Något som man också tar hänsyn till är den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att det i många fall anses bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den andra föräldern inte är direkt olämplig. Barnets behov av umgänge med den förälder som den inte bor med anses mycket viktigt, det är barnets behov av umgänge med föräldern som bedöms och således är det inte förälderns rätt att träffa sitt barn som det handlar om utan barnets rätt att träffa sin förälder 6:15 FB. De sju timmarna varannan lördag är det minsta din sambo har rätt att träffa barnen, föräldern med vårdnaden om barnen får inte motverka umgänget. Sedan kan givetvis han och mamman avtala om att barnen får sova över eller åka med er på semester, men det finns dessvärre ingen juridisk rätt utan det som domstolen beslutat gäller. Se 6:15a 3 stycket FB. En förälder till ett barn kan föra talan om ändring av umgänge enligt NJA 1994 s.128. Det är alltså möjligt för din sambo att få utökat umgänge i framtiden. Högsta domstolen har i NJA 1993 s.226 uttalat "att dom, som vunnit laga kraft, har meddelats angående vårdnaden om ett barn hindrar inte att vårdnadsfrågan prövas på nytt". Detta innebär att det även går att ompröva vårdnadsfrågan. Störst sannolikhet att lyckas ändra vårdnads- och umgängesfrågan är om din sambo avvaktar och sköter de umgängestider som domstolen beslutat samt samarbetar med mamman så gott det går. Lycka till!

Ensam vårdnad

2016-05-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om mitt barn är 16 år och jag söker ensam vårdnad för att barnet själv vill det, är chansen större att jag får det?
Jens Ödman |Hej! Frågor som rör vårdnad om barn regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB), den hittar du här. Som utgångspunkt ska, vid beslut om vårdnad, boende och umgänge barnets bästa beaktas, detta enligt 6:2a FB. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av att träffa barnet. Ytterligare följer av ovan nämnda paragraf att det vid bedömningen huruvida vad som är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller håls kvar eller annan far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. En prövning ska göras i varje enskilt fall. Rent generellt anses det ofta vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna, av den anledningen är det relativt svårt att få ensam vårdnad om barn, såtillvida man inte är överens om att barnets vårdnad ska flyttas till en av föräldrarna (se 6:6 FB). Ibland kan det dock finnas omständigheter som talar för att ensam vårdnad är det bästa alternativet. I lagen nämns sådana omständigheter som till exempel om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (se 6:7 FB). En annan sådan omständighet är om en förälder varaktigt är förhindrad att utföra vårdnaden (se 6:8a FB). I praxis har man även tagit stor hänsyn till om föräldrar har svårt att samarbeta i frågor om barnet (se även 6:5 2 st FB), om det förekommit våld mellan föräldrarna samt att en förälder inte tagit det ansvar för barnet som krävs.Du nämner i din fråga att det är för att ditt barn själv vill det. Utgångspunkten är som nämnt alltid barnets bästa, barnets vilja anses inte alltid nödvändigtvis som synonymt med barnets bästa. Emellertid kan man tänka sig situationer då det är svårt att bedöma vad som är bäst för barnet, varför barnets vilja som fristående omständighet i dessa situationer kan bli avgörande. En omständighet som talar för ensam vårdnad i ditt fall är barnets ålder, i och med att barnet är 16 år är chansen stor att domstolen tillmäter barnets vilja stor vikt i sin bedömning. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att chansen är större i och med barnets ålder, men inte nödvändigtvis ensamt avgörande då bedömningen är beroende av flera omständigheter i det enskilda fallet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Frånvarande förälder rätten till umgänge

2016-05-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en dotter 11 år. Hennes far bara försvann från vårt gemensamma hem när hon knappt va 3 år. Han flyttade till Göteborg och skaffade ny familj fick jag sen veta. Varken jag eller min dotter hörde något på flera år och efter 4 år ringde jag upp honom för att begära ensam vårdnad. Han gick med på att ge mig det om han fick börja träffa min dotter igen. Efter mycket funderande och bekräftelse från honom att han aldrig skulle överge henne igen gick jag med på det. Det fungerade bra i ca 6 månader, sedan kunde det gå veckor och ibland månader innan han hälsade på eller svarade I telefon. Efter ca 1 år dog kontakten helt och hållet och det har nu gått 2 år sen vi hörde något. Efter all besvikelse min dotter har fått ta har jag nu bestämt att han får hålla sig borta från henne. Jag undrar vad som kan hända om han tar kontakt och försöker få igenom nån slags umgängesrätt. Kan han få rätt efter att ha håll sig undan så många år? Kan han få gemensam vårdnad om han går till rätten? Jag vill inte se min dotter må dåligt mer över att han bara försvinner och tycker det bästa för henne är att bara låta oss vara. /Orolig mamma
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!I alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa vara avgörande enl. 6 kap 2a§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska fästas särskilt avseende vid risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Vad jag förstår har du nu alltså ensam vårdnad om dottern och är orolig för att hennes pappa och du kan få gemensam vårdnad om han går till rätten. Enl. 6 kap 5§ FB ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om någon av föräldrarna eller båda vill få en ändring i vårdnaden. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten ska även besluta om ändring i vårdnaden om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen enl. 6 kap 7§ FB. Jag kan tyvärr inte att säga hur rätten kommer döma om han skulle yrka gemensam vårdnad eller umgängesrätt då jag inte har all information. Din dotter har enl. 6 kap 15§ FB rätt att träffa pappan då hon inte bor med honom. Detta är en rätt som tillfaller dottern och pappan har alltså inte någon rätt att träffa henne om hon inte vill. Föräldrar har dock ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern barnet inte bor med tillgodoses. Enl. 6 kap 15a§ FB får rätten på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och föräldern, även här är självklart barnets bästa avgörande. Anser rätten att det är i din dotters bästa intresse att hon får umgås med sin pappa är umgängesrätt en trolig utgång. Enl. 6 kap 18§ FB kan föräldrar genom samarbetssamtal hos socialtjänsten få hjälp att enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge varför jag skulle rekommendera er att söka hjälp där först innan ni eventuellt tar det till domstol. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning