Vad ska mamma göra för att få träffa sin dotter?

2017-01-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har tillsammans med min föredetta man en dotter som snart är 18 år.Vi har haft vårdnads tvist fram och tillbaka men det har inte fungerat att jag har haft umgänge med min dotter hennes pappa har hela tiden förhindrat det.Jag tror att ett skäl kan vara att min dotter vaknade den kvällen när vi bråkade och min fd skrek och hotade mig med kniv . Jag tror att min dotter vart väldigt rädd eftersom man är rädd att något ska hända hennes föräldrar.Vi har gemensam vårdnad men jag träffar min dotter inte alls ens för en kort stund.Vart kan jag vända mig för att få upprättelse ? Jag har vänt mig tillFamiljerätten och socialtjänsten men de säger eftersom min dotter säger nej till att träffa mig så kan man inte gå emot barnkonventionen går det verkligen inte göra något det här är väldigt svårt för mig som mamma att sakna min dotter hela tiden och inte kunna göra något inte veta hur min dotter mår. Kan jag vända mig till tingsrätten ?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Genom att förhindra umgänge gör din fd make sig skyldig till umgängessabotage, vilket inte är rätt. Dock kommer det bli svårt för dig att få träffa din dotter. Visserligen är det barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men i sådana här situationer ska man ta hänsyn till barnets vilja beroende på dess ålder och mognad (se 6 kap 2a § föräldrabalken). Du kan vända dig till tingsrätten men eftersom din dotter snart är 18 år är det mycket troligt att tingsrätten skulle följa hennes vilja i detta fall. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ändring av vårdnaden

2017-01-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min syster är gift med en alkoholist och de har ett barn på 20 månader. Min svåger har blivit sämre i sitt missbruk och min syster vill separera. De var gifta när de fick sitt barn, så de har gemensam vårdnad. Min svåger får missbruksvård via öppenvård på Beroendemottagning. De bor på annan ort och nu vill min syster ta med barnet och flytta hem för att bo närmare mig och våra föräldrar och ha ensam vårdnad om barnet. Hur kan vi gå tillväga för att hon ska få ensam vårdnad? Som det är nu så kan hon ju inte flytta hem för att få stöd av oss eftersom de har gemensam vårdnad. Tacksam för svar! Mvh Orolig syster
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Föräldrabalken (FB) stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, och man vill få ändring i detta, ska man ansöka om ändring av vårdnaden hos rätten (FB 6:5). Föräldrar kan även avtala om vårdnad (FB 6:6) och lämna in detta för godkännande hos socialnämnden.Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas om det finns risk att barnet far illa (FB 6:2a). Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (FB 6:7).Av vad du föreskrivit finns det en stor möjlighet att din syster får ensam vårdnad, om ovanstående påståenden stämmer. Den enklaste lösningen är att registrera ett avtal hos socialnämnden då en domstolsprocess om vårdnad kan vara under en tid. Vid det fall avtal ej är möjligt, ansöks om ändring av vårdnaden vid närmaster domstol. Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag

Vägrar umgänge

2016-12-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om en förälder med ensam vårdnad vägrar den andra föräldern umgänge utan någon grund, utan av endast personligt agg mot den andra föräldern, vad kan den föräldern som inte har vårdnaden göra då? hur ska man gå till väga?Hur ska jag göra för att vi ska ha gemensam vårdnad? Och när den ena föräldern bryter löften angående umgänge och vi inte har det skriftligt, vad gäller?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med kan det konstateras att umgänge med barnet inte är en rätt för föräldern, utan en rätt för barnet, något som stadgas i Föräldrabalken, 6 kap 15 §. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut i frågor som rör barnet, 6:2 a § FB. Det anses dock vara allmänt vedertaget att det bästa för barnet är att ha en god kontakt med båda föräldrarna, om det inte kan anses vara skadligt för barnet. Som ensam vårdnadshavare har man ett stort ansvar för att se till barnets utveckling och trivsel. När den andre föräldern som inte har vårdnad, således vill ha umgänge med barnet, anses det vara positivt och utvecklande för barnet att ha en god kontakt med denne föräldern. Den som har ensam vårdnad är således ansvarig för att se till att en sådan kontakt är möjlig - umgängessabotage är alltså extremt allvarligt då det inte kan anses vara barnets bästa. En förälder som motsätter sig umgänge med den andre föräldern utan godtagbara skäl riskerar att i förlängningen förlora vårdnaden om barnet. En förälder som inte har ett fungerande umgänge med sitt barn på grund av att den andre föräldern motsätter det, bör i första hand försöka ändra den andre förälderns inställning, något som bäst sker genom samarbetssamtal hos socialtjänsten (se 6:18 FB). Om inte detta hjälper, bör föräldern rådgöra med en advokat för att komma fram till om det är bättre att gå den rättsliga vägen och således vända sig till domstol för ett avgörande. Om du istället vill ha gemensam vårdnad, kan du gå till domstol och yrka på detta enligt 6:5 FB. I en sådan prövning, ska domstolen komma fram till vad som är bäst för barnet. Som nämnts ovan, ses det som viktigt för barnet att ha god kontakt med båda föräldrarna, och gemensam vårdnad är att föredra i många situationer - om det inte föreligger extrema samarbetssvårigheter. Ifall ni som föräldrar, kan lösa era problem sinsemellan för att sedan samarbeta angående barnet, är gemensam vårdnad aktuell. Men ifall samarbetssvårigheterna är så stora, främst på grund av den föräldern som just nu har ensam vårdnad, så kan det bli tal om vårdnadsöverflytt till dig - om det visar sig att du bättre kommer främja umgänget mellan barnet och den andre föräldern. Ett löfte föräldrarna sinsemellan, har inte samma rättsverkan som en dom eller ett avtal godkänt av socialnämnden. Med hjälp av sådana rättshandlingar kan man nämligen kräva verkställighet, det vill säga kräva att det man avtalat om ska efterföljas, ifall den andre föräldern inte följer avtalet. Regler om verkställighet finns i 21 kap Föräldrabalken. Ifall den andre föräldern inte följer avtalet, bör du i första hand ta kontakt med denne och uppmana den att följa avtalet eller domen. I andra hand kan du vända dig till domstol och begära verkställighet, vilket kan leda till att domstolen beslutar att föräldern, vid vite, förpliktigas att följa domen. Men som sagt, krävs dom eller avtal och således kan ett muntligt löfte er sinsemellan inte ligga till grund för verkställighet. Hoppas det var svar på din fråga och lycka till! Hälsningar,

Vårdnadstvist

2016-12-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |frågan angående äktenskapsskillnad och vårdnad. Min x fru vill ha ensam vårdnad i samtidigt vägrar jag det. jag vill han någon som kan hjälpa mig med det .
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! För att få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken (nedan FB) 6:5. Båda föräldrar kan väcka talan om detta, trots att den andra inte samtycker. Domstolen kommer då att göra en bedömning med utgångspunkt ur hur föräldrarna samarbetar i frågor som rör barnet, exempelvis frågor om vart barnet ska gå i skola och andra väsentliga frågor. Om den ena har grova samarbetsproblem talar detta för att den andra föräldern kommer få vårdnad av barnen. Domstolen kommer även göra en bedömning om vad som är det bästa för barnet, FB 6:2a. Vad som är rättvist för en förälder eller liknande tas aldrig i beaktning, utan domstolen kommer endast ta hänsyn till barnet och dess preferenser. Vad som är barnets bästa kommer man beakta barnets egna vilja, att det inte far illa om det kommer bo eller ha vårdnad av en av föräldrarna, om barnet har något syskon man inte vill att det slits ifrån, om ena föräldern bedrivit umgängessabotage (vilket innebär att den försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern). Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Utifrån ovanstående punkter (inte uttömmande) kommer man göra beaktning om vad som är barnets bästa, och vid eventuell tvist kommer den förälder som kan tillgodose barnets bästa mest få vårdnaden.Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag!

Ändring av barns boende pga. ändrade förhållanden

2017-01-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Mellan 2009-2011 låg jag och pappan till mina barn i tvist. Vi har gemensam vårdnad och då togs ett beslut om att min yngsta skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappa och umgänge med mig. Det är nu 6 år sedan och min yngsta (som nu är 15 år) vill nu bo hos mig på heltid då förhållanden är ändrade och oro både från BUP och skola pekar på att hon blir illa behandlad av sin pappa. Min dotter är nedstämd och har uttalat suicidtankar. Får hon bo hos mig på heltid? Eller måste beslutet som togs 2011 upphävas?Tack på förhand!
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Beslutet från 2011 gäller tills dess att ett nytt beslut tas eller något annat avtalas. Om pappan går med på att er dotter ska bo hos dig på heltid är det lättaste för er att själv upprätta ett avtal om boendet, vilket kan göras enligt 6 kap. 14a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden måste godkänna det för att det ska vara giltigt. Ett giltigt avtal har samma rättsliga verkan som ett domstolsbeslut.Om du och pappan inte kan komma överens om er dotters boende kan du gå till domstol för att få ett nytt domstolsbeslut i frågan. Eftersom du skriver att förhållandena ändrats sedan det förra beslutet är det möjligt att domstolen skulle ta ett annat beslut denna gång. Vänlig hälsning,

Possibility for shared custody

2016-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hi, first, I'm so sorry to write here in english, I do not master swedish well enough, but I am learning.Here is the situation : I french and my girlfriend is swedish. She has 3 kids, and here ex (non-married) told her than if she leaves him, he would take the kids away from her. She has a depression, but is on medication and feels really better, even if the situation doesn't help, and has issue with alcohol. She is working on it, and already successed to quit, but, once again, living with her ex, making her emotional made her fell back. The things is, she never drinks in front of the kids, and take care of them alone when her ex his working, without any troubles. Anyway, my question is, does he has the right to prevent her to see them again if she leaves him ? Could she gets a shared custody, or at least a right of visitation, if she success to stay sober - to stay sober when she is with the kids ? Thank you for your time
Josefin Wahrolén |Hello and thank you for trusting Lawline with your question! I will try my best to answer your question in english, below will follow an identical answer in swedish if you want to practice. Unfortunately the links are in swedish. CustodyIf the parents aren't married at the birth of the children the custody will automatically go to the mother, which probably also was the case for your girlfriend and her ex if they weren't married at the time. Although I presume that they changed the custody to a shared custody. I assume that they today have shared custody of the children. Regarding the children's living conditions, the custody and the right to access, it is always what is best for the children that is crucial for the decision, see "6:2a "föräldrabalken". If one of the parents want to change the custody of the children they can either write an agreement between themselves, for an agreement like this to be approved it has to be in writing and approved by the social board, see 6:6 föräldrabalken. They can also turn to the district court so they can make a decision. In the court's decision regarding the custody they will particularly take into account if the parents can cooperate regarding the children. If the court believs the parents can cooperate there is a bigger chance that the court decides for shared custody, see 6:5 föräldrabalken. The court can also decide for change in the custody if the children or child is being neglected or a parent in any other way deficiencies in care if this entails danger for the child's growth or health, see 6:7 föräldrabalken. It is difficult for me to give you an answer regarding your girlfriend's chances to a shared custody of the children. As said before, it is what is best for the children that is the decisive thing for the decisions, it is also important that your girlfriend and her ex can cooperate regarding the children. Thus your girlfriends ex har no right to prevent your girlfriend from seeing her children just for the sole reason that she leaves him. They will still have shared custody and if he wants to change the custody he either has to take it to court or make an agreement with your girlfriend. Of the little information that I have I would guess that shared custody is possible but in the end it is up to the parents or the court. Right of accessIf they together or the court decides that the father will have custody alone or if the children will live with their father, the children have the right of access to your girlfriend. It is the samt for the right of access as the custody, the decisive thing is what is best for the child, see 6:2a föräldrabalken. A child always has the right of access to a parent that the child does not live with, see 6:15 föräldrabalken. It is important to point out that the right of access is for the child and not for the parent, there is no duty for the child to meet his/her parents and no right for the parent to meet her/his child. The parents has a mutual responsibility to make sure that the right of access between the child and the parent is met. If one of the parents feels that the right of access is not met, he or she can either turn to the district court or the social board and ask them for a decision regarding the access right. The parents can also instead write an agreement that the social board has to approve, see 6:15a föräldrabalken. If the children will not live with your girlfriend they will have the right of access to their mother. If it is not harmful for the child to be with that parent it is desirable that the right of access of both of the parents for the child is met. Your girlfriend can go to the social board or the district court if she believes that the right of access is not met. I cannot see any reason that the court would decline this right, thus it is not possible for your girlfriend's ex to prevent your girlfriend from meeting her children, although I know little of the situation. In the end it is always the court or the parents and what is best for the child that is crucial in the decision.I hope that I have answered your question. if you have any other questions you can always come back with that question in the comments below and I will try to anser that aswell. Best regardsJosefinIn swedishHej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! VårdnadOm föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse går värden om barnet automatiskt till modern, vilket också var fallet för din flickvän och hennes ex om de inte var gifta vid barnens födelse. Dock antar jag att de ändrade vårdnaden så att den idag är delad gällande alla barnen, det är detta jag kommer utgå från. Gällande barnets boende, umgänge och vårdnad är det alltid vad som är bäst för barnet som ska vara avgörande för beslutet, se 6:2a föräldrabalken. Det är rätten som beslutar om vårdnaden om en av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden. Vid detta beslut tar rätten särskilt hänsyn till om föräldrarna kan samarbeta gällande barnen, om de kan det är chansen större för gemensam vårdnad, se 6:5 föräldrabalken. Föräldrarna kan också på egen hand avtala om att vårdnaden ska vara ensam eller gemensam, detta avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialstyrelsen, se 6:6 föräldrabalken. Rätten kan också besluta om ändring i vårdnaden om barnet/barnen försummas/missbrukas eller en förälder på annat sätt brister i omsorgen om sitt barn om detta medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, se 6:7 föräldrabalken. Det är svårt för mig att svara på din flickväns chanser till gemensam vårdnad om sina barn. Det avgörande i sådana här beslut är alltid barnens bästa, det är också viktigt att din flickvän och hennes ex kan samarbeta kring barnen för att de ska kunna ha gemensam vårdnad. Din flickväns ex har alltså ingen rätt att hindra din flickvän från att träffa sina barn endast för att hon lämnar honom. De har fortfarande gemensam vårdnad och om han vill ändra den får de antingen avtala om detta gemensamt eller så får han gå till tingsrätten. De tar sedan ett beslut som kommer grunda sig på vad som är det bästa för deras barn. Av det lilla jag vet skulle jag möjligtvis gissa på att delad vårdnad är möjligt, men det är endast en gissning från min sida, det är tingsrätten som avgör. UmgängeOm de tillsammans eller tingsrätten kommer fram till att fadern ska få ensam vårdnad om barnen kommer din flickvän ha rätt till umgänge med barnen. Samma som med vårdnaden så är det barnens bästa som är avgörande för beslut rörande umgänge, se 6:2a föräldrabalken. Ett barn har alltid rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor med, se 6:15 föräldrabalken. Viktigt att komma ihåg är att umgänge är till för barnet och inte för föräldern, barnet har ingen plikt att träffa sin förälder och föräldern har ingen rätt att träffa barnet. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att umgänget mellan barnet och den ena föräldern tillgodoses. Om ena föräldern känner att umgänget inte tillgodoses kan denna gå till tingsrätten eller socialnämnden och be dem besluta om umgänge mellan barn och förälder, föräldrarna kan också skriftligt avtala om umgänge om socialnämnden godkänner avtalet, se 6:15a föräldrabalken. Om det blir så att barnen kommer bo med din flickväns ex har alltså barnen fortfarande rätt till umgänge med sin mamma. Om det inte är skadligt för barnet brukar man så långt som möjligt vilja tillgodose barnens behov av umgänge med båda föräldrarna. Din flickvän kan alltså alltid gå till socialstyrelsen eller tingsrätten om hon anser att barnens umgänge med henne inte blir tillfredsställt. Jag kan inte se någon anledning till att pappan skulle kunna förhindra umgänge i detta fall, dock vet jag som sagt inte mycket om situationen, Återigen är det alltid barnens bästa som är avgörande i besluten. Hoppats att du fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du varmt välkommen att återkomma. Mvh

Verkställighet av dom om delad vårdnad och boende

2016-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min sambo och hans x har en son på 4 år? Dom har vart i tingsrätten angående barnets boende och umgänge med pappan då mamman i somras tog sonen ifrån pappan och lämnade inte tillbaka sonen? Dom hade då varannan vecka boende och dom har nu delad vårdnad dock har pappan "min sambo" gått med på att ha sin son varannan helg i början för upptrappning. Mamman i detta fallet skyller på att barnet är sjuk och inte kan komma hit vid våra helger, hon undviker att barnet få ha telefon kontakt med pappan varje onsdag och söndag som det står att dom ska ha och hon svarar inte när vi ringer och verkar försöka att undvika kontakten. Dom har genom tingsrätten detta på papper att varannan helg ska sonen vara hos sin pappa, ha tele kontakt, men vid sjukdom kan mamman behålla barnet hemma. Fast det bör väl vara vid läkarintyg då? Vi vet att sonen bara hade en förkylning i helgen och tycker inte det är ett bra skäl. Vad kan min sambo göra? Kommer mamman komma undan med allt? Soc gör inte sitt jobb, och advokaten har väldigt mycket jobb.Vore tacksam för hjälp då min sambo inte mår bra av detta. Någon man kan prata med som kan ta det vidare eller någon som kan regler och lagar gällande det här.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då en förälder inte följer det beslut som rätten har fattat kan man ansöka om verkställighet av domen. Detta görs till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (21 kap 1 § FB). Det krävs som huvudregel att domen har vunnit laga kraft. Detta innebär att det har gått tre veckor efter att domen har meddelats och utan att någon överklagat den. Innan rätten beslutar om verkställighet kan den även uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller henne (21 kap 2 § FB). Verkställighet innebär att rätten förordnar om att den dom som beslutats ska genomföras. Om rätten skulle besluta om verkställighet kan den även förena detta med ett vite eller besluta att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg (21 kap 3 § FB). Att rätten kan förordna om vite innebär att den kan bestämma att den förälder som inte följer domen ska betala en summa pengar som "straff". Varje gång mamman i ert fall inte följer det som rätten beslutat kan hon behöva betala detta vite (till staten). Hämtning genom Polismyndighetens försorg blir bara aktuellt i extrema fall där det verkligen kan anses nödvändigt, detta eftersom det kan vara jobbigt för barnet. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Verkställighet vid vårdnadstvist

2016-12-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,jag undrar om det finns något man kan göra när man har delad vårdnad men den ena föräldern inte lämnar barnen som man har kommit överens om och inte svarar på telefon. Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du använder Lawline.Delad vårdad, eller gemensam vårdnad som är det juridiskt korrekta begreppet, innebär att ni som vårdnadshavare gemensamt ska fatta beslut om ert bart. Om den ena vårdnadshavaren inte följer era överenskommelser eller en domstols beslut kan den andra begära verkställighet enligt kap. 21 föräldrabalken. Om en överenskommelse inte kan ske efter begäran av verkställighet kommer målet att prövas i domstol. I detta fall ska det påpekas att den förlorande parten tvingas betala alla rättegångskostnader, men det ska även påpekas att om inga nya omständigheter uppstått, sedan föregående prövning, brukar den som begär verkställighet, i princip alltid, vinna. Domstolen beslutar även i första hand om ett vite som ska utgå varje gång avlämning av ert barn ej sker, i andra hand tillsätts en medlare som ska förbättra ert samarbete och i tredje, om ingen av de föregående lösningarna fungerar, kommer domstolen att begära polishämtning av ert barn om den andre föräldern vägrar umgänge. Med vänlig hälsning,