Särkullebarns skydd mot efterlevande make.

2010-05-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Undrar hur jag ska skydda mitt arv efter mamma,då hennes make sitter i orubbat bo dvs arvet efter mamma ska skiftats flörst efter hans frånfälle. vänligen Johan öhman
SVAR
Hej,

Jag utgår med hänsyn till hur frågan är formulerad från att Er mors make inte är Er far. Som huvudregel tillfaller avliden makes tillgångar den efterlevande maken, som får fri förfogande rätt över den del som sedan ska tillfalla efterarvingarna (i detta fallet Ni). Barn får alltså normalt inte ut sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit.

När det gäller särkullebarn, dvs. barn till endast den ena maken, gäller lite speciella regler då den efterlevande maken inte antas ha samma intresse av att skydda särkullebarnets intressen (genom att disponera arvet på ett för särkullebarnet gynnsamt sätt). I Ärvdabalken 3 kap 1§ + 9§ ges därför barnen till den avlidne maken rätt att kräva ut sin arvslott efter den avlidna föräldern direkt. Dock måste den efterlevande maken i bodelningen erhålla egendom som minst motsvarar 4 basbelopp innan särkullebarn kan få ut sin arvslott (s.k. Basbeloppsskyddet), vilket regleras i Ärvdabalken 3 kap 2§.

Har man avstått från sin rätt att utkräva sin rätt omgående har man fortfarande rätt att utfå sin arvslott efter den efterlevande makens död. I Ärvdabalken 3 kap 3§ finns en återbäringsregel som syftar till att skydda efterarvingar från medveten värdeminskning av arvet. För att ha rätt att begära återbäring krävs dock att det rör sig om en väsentlig värdeminskning (mer än 10% av totala värdet enligt förarbetena) samt att ondtrohetsrekvisit är uppfyllt. Anspråk på vederlag föreligger alltså inte på grund av vårdslös eller försumlig förvaltning eller att den efterlevande levt på en oskäligt hög standard.

Utöver detta finns det inte så mycket att göra då efterlevande make disponerar egendomen med fri förfoganderätt.

Med vänliga hälsningar


Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97307)