Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.

2021-08-01 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min pappa har gått bort, han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Igår var vi på bouppteckning och i den står det att summan av giftorättsgodset är 500 000:-.Betyder det att pappas fru får 250 000 och min syster och jag får dela på de andra 250 000:-?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av kvarlåtenskap hittas i Ärvdabalken.Din far var vid dödsfallet gift. I sådana situationer kommer efterlevande make ärva den döde makens kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ÄB.Detta gäller emellertid endast i de situationer då det finns gemensamma barn. I ert fall står ni som särkullbarn, eftersom ni inte är barn till er faders make. Som särkullbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt, se 3 kap. 1 § ÄB.När en make dör upplöses äktenskapet och bodelning skall förrättas, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset är båda makarnas tillgångar och skulder, som i det här fallet uppgår till 500 000 kr totalt. Er faders kvarlåtenskap kommer utgöras av det efter bodelningen fördelade giftorättsgodset om 250 000 kr, med tillägg för eventuell enskild egendom som inte ingår i giftorättsgodsfördelningen, men väl ingår i er faders kvarlåtenskap som ska fördelas till särkullbarnen.Du och din syster kommer att ärva 250 000 kr ökat med eventuell enskild egendoms värde, medan er faders efterlevande maka erhåller 250 000 kr i fördelat giftorättsgods.Med vänlig hälsning!

Vem får bostadsrätten - särkullbarn eller efterlevande maka?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA |En bostadsrätt ägs av ett gift par. köpeavtalet visar att var och en av parterna äger 50% av bostadsrätten. Maken dör och frågan är då om den efterlevande hustrun då ärver en del av andelen från sin avlidne man. Mannen har en son från ett tidigare äktenskap som är arvinge.Tack för svaret.
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med den med hustrun samägda bostadsrätten när maken avlider och när maken även har ett särkullbarn.Allmänna utgångspunkterRättsreglerna som besvarar din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt ska en bodelning göras mellan makarna när äktenskapet upplöses, vilket sker då en make avlider (1 kap 5 §, 9 kap 1§ ÄktB). Detta innebär att egendomen som fanns inom äktenskapet ska delas mellan din moder och din faders dödsbo, och det är det senare som är kvarlåtenskapen som utgör arvet efter fadern.BodelningDet som ingår i bodelningen är makars giftorättsgods (10 kap 1§ ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1§ ÄktB). Enskild egendom är enskild om det omfattas av 7 kap 2§ ÄktB, exempelvis om det angetts i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild. Jag uppfattar inte utifrån informationen i frågan att det finns något äktenskapsförord eller liknande utan kommer i mitt svar utgå från att egendomen är giftorättsgods och att bostadsrätten därmed ska ingå i bodelningen som giftorättsgods.Vid bodelningens andelsberäkning delas all egendom lika (11 kap 3 ÄktB), och baserat på andelsberäkningen ska en lottläggning ske, 11 kap 7§ ÄktB. Här bestäms "vem som ska få vad" mellan dödsboet och den efterlevande. Både dödsboet och den efterlevande har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap 7§ andra meningen ÄktB).Möjliga scenarionHär uppkommer främst två scenarion enligt mig, med reservation för att det finns fler; Om det finns mycket egendom i boet, kan den efterlevande hustrun få bostadsrätten på sin lott, så länge dödsboet kompenseras med lika mycket värde på sin lott. Om detta sker, kommer inte bostadsrätten finnas i den kvarlåtenskap som utgör arv. Istället kommer annan egendom träda i dess ställe så värdet på arvet kommer inte förändras.Om det exempelvis inte finns mycket egendom i boet, så kan 50% av bostadsrätten hamna på dödsboets lott. Om detta sker, kommer även 50% av bostadsrätten att gå i arv.Efterlevande makes arvsrätt och särkullbarnDen efterlevande maken ärver före andra arvingar, om inte de arvingarna är särkullbarn till den avlidne, 3 kap 1 § ÄB, 3 kap 1§ andra meningen ÄB. Då har dessa rätt att få ut sin andel direkt eller välja att avstå till förmån till den efterlevande maken. Baserat på de två olika scenarierna ovan kan utfallet här bli olika – som särkullsbarn kan du både få rätt till del i bostadsrätten alternativt inte. Oavsett har du dock alltid rätt till samma värde ur kvarlåtenskapen, SammanfattningSärkullbarnet kan komma att ärva del i bostadsrätten men detta beror på vad som hamnat på dödsboets lott i bodelningen. Om dödsboet fick annat värde från giftorättsgodset, så kommer bostadsrätten hamna hos efterlevande maka och inte särkullbarnet. Finns inget testamente som reglerar att arvinge har rätt till specifik egendom har man inte rätt att kräva viss egendom ur kvarlåtenskapen utan man har rätt till en andel av kvarlåtenskapen.Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg!Vänligen,

Min svärmors man har gått bort, kan hans särkullbarn ärva från henne?

2021-07-29 i Särkullbarn
FRÅGA |HejMin svärmors man gick bort förra året ca tre mån efter dog så min svärmor. De har skrivit både testamente och äktenskapsförord. Svärmors man har två barn, svärmor har 4 barn. Jag undrar hur man som särkull- barn kan ärva svärmor då hennes pengar är enskild egendom enligt äktenskapsförordet? Hur kan det räknas in i det som särkullbarnen ska få.? De ägde också en fastighet han 40 % och svärmor 60%, enligt vad vi kan om arv så borde väl svärmor ärva 50% av makens del alltså 20% och resten delar särkull barnen på?Vi blir inte kloka på detta.Mvh
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur din svärmors mans barn kan ärva från din svärmor när hennes pengar är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns några gemensamma bröstarvingar, utan endast särkullbarn. Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Jag utgår i min svar från att bodelning har skett. Din svärmors mans barn, som är särkullbarn i giftermålet, kan enbart ärva från din svärmor i egenskap av efterarv, om de har avstått från sitt rätt till arv till förmån för efterlevande make enligt 3:9 ÄB. När en make dör kan särkullbarn välja att ta ut sitt arv direkt eller avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make, vilket innebär att din svärmor behåller makens pengar med fri förfoganderätt och särkullbarnen har rätt till en kvotdel av hennes tillgångar som efterarv. För att särkullbarnen ska ha ett anspråk på din svärmors tillgångar så måste de alltså ha avstått från att ta ut sitt arv direkt i enlighet med 3:9 ÄB. Annars har inte särkullbarnen någon rätt till hennes tillgångar. Det spelar således ingen roll att det är enskild egendom då särkullbarnen har rätt till en kvotdel av hennes egendom. Jag kan, av informationen i frågan, inte dra några slutsatser om hur stor den kvotdelen är. Vad gäller fastigheten så kan inte din svärmor ärva från hennes make då det inte finns några gemensamma bröstarvingar. Iställer går den delen till hans särkullbarn. För att makar ska kunna ärva varandra krävs det att det finns gemensamma bröstarvingar. Detta svar utgår även från att testamentet och äktenskapsförordet inte säger annorlunda. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?

2021-07-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vid bouppteckningen efter min make visar det en brist i boet. Det finns en mindre summa pengar, men också obetalda räkningar. Det finns också ett särkullbarn, en vuxen son till min make. Hur fördelas rättvist de pengar som finns?
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad lagen säger om arv vid bortgång av en make, när det finns obetalda räkningar och särkullbarn i bilden. Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från deras respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Utgångspunkten i svensk rätt är att vardera make äger sina egna tillgångar och ansvara för sina egna skulder - den så kallade särförvaltning principen stadgad i 1:3 ÄktB. Efter bodelningen kan särkullbarnet själv välja att ta arvet eller avstå från arvet till förmån för efterlevande make, det vill säga att du behåller särkullbarnets arv med fri förfoganderätt enligt 3:9 ÄB. Om särkullbarnet väljer att ta ut arvet innebär det att den får hela arvet, förutsatt att det inte finns testamente. Om det finns testamente, har särkullbarnet alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten och innebär att den som är bröstarvinge är alltid berättigad till halva sin arvslotten enligt 7:1 ÄB. Denna rätt kan inte kränkas genom testationsrätten. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst i försäkringsavtalslagen (FAL).Som huvudregel tillfaller försäkringsersättningen förmånstagaren direkt och ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap, 14 kap 7§ 1 st FAL. Att försäkringsersättningen inte ingår i kvarlåtenskapen innebär att den inte fördelas mellan arvingarna och särkullbarn kan därför inte göra anspråk på den.Det finns dock ett undantag från ovanstående huvudregel, nämligen i 14 kap 7§ 2 st FAL. Här framkommer att om förmånstagarförordnandet leder till ett oskäligt resultat för den avlidnas bröstarvingar så kan det jämkas. Resultatet av att en jämkning kommer till stånd är att försäkringsersättningen istället tillfaller bröstarvingarna, antingen helt eller delvis.Det som avgör huruvida en talan av jämkning kan föras är skälen för förmånsförordnandet samt arvingarnas ekonomiska situation. En talan om jämkning måste ske inom ett år från att bouppteckningen gjorts alternativt dödsboanmälan gjorts, annars förloras rätten till jämkning enligt 14 kap 7§ 4 st FAL.SammanfattningSärkullbarnet kan enbart göra anspråk på ett förmånstagarförordnande om hen väcker talan om jämkning inom ett år.Vänligen,

Hur blir det med arv om det finns ett särkullbarn?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag är gift och det finns ett barn som inte är gemensamt. Hur/Vad händer med det som min make och jag äger, d.v.s. bostad och annat om jag går bort? Ärver min son allt i och med att vi är gifta, eller måste det upprättas någon form av testamente för att sonen ska ärva?Min make har sin mor i livet, och en bror.Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ingår i bodelningenÄr ni gifta så är utgångspunkten att allt ni äger oavsett vem som står på köpekontrakt och liknande, är bådas tillgångar och utgör giftorättsgods. Detta innebär att ni vid en bodelning skulle alla era tillgångar ingå och ni skulle dela lika på deras värde så länge det inte är enskild egendom, 7:1 äktenskapsbalken. Enskild egendom blir det genom att ni skriver äktenskapsförord, eller någon er mottar en gåva eller ett arv där givaren angett att det ska bli mottagarens enskilda egendom.Vem som ärver – om person med bröstarvinge avlider förstFörst att ärva är bröstarvingar och i detta fall är det bara du som har en bröstarvinge, 2:1 ärvdabalken. Om du dör är din son särkullbarn och det är de enda arvingarna som har rätt att begära ut sitt arv direkt efter din död. Han har också valet att avstå till fördel för din make och vänta tills din make också gått bort för att få ut sitt arv, 3:1 1st jämte 3:9 ÄB. Vad han då ärver är vad som vid en bodelning anses tillhöra dig, har ni ingen enskild egendom så är det i stort sett hälften av era gemensamma tillgångar. Om person med särkullbarn avlider förstOm din make istället går bort innan dig kommer du som den efterlevande maka att ärva honom och arvingarna på hans sida får vänta på sitt arv tills du avlidit. Eftersom din make inte har några barn får man se till nästa arvsklass, och då är hans mamma först att ärva sin son, 2:2 ÄB. Detta innebär att det kommer göras en bodelning om din make går bort där det framgår hur mycket han ägde vid sin bortgång. När du senare kommer gå bort kommer både din son och din makes mamma ha rätt att ärva efter dig. Hade ni inga enskilda egendomar så ägde ni ju 50% var av alla era tillgångar, då är det 50% av vad som kvarstår när du går bort, med vissa undantag (3:4 t.ex om du ökat boets värde), som din makes mamma får ut som arv.Betydelse av testamenteVill ni komma runt detta och att din son ska ärva er båda så kan ni precis som du nämner upprätta ett testamente. I detta testamente kan ni skriva att det är din son som ska ärva din make vid hans bortgång. Den arvsklass som inte kan göras helt arvlös är endast bröstarvingar, så om din make skriver testamente att din son ska ärva honom så kan hans mamma och bror inte invända. Ifall de skulle invända är genom klandra testamentet genom att påstå att din make inte var vid sitt sinnes fulla bruk när han skrev testamentet till exempel. Ska ett testamente upprättas får ni se till att alla formaliakrav är uppfyllda, som att det ska vara bevittnat av två personer då din make skriver under med mer, se 10 kap ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?

2021-07-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mor har avlidit. Hon var gift, ej min far. De har ett gemensamt barn. Jag är särkullbarn. De har en lägenhet som är värderad till 1 7000 kronor. Enligt en jurist har denne man begärt att få sitta i orubbat bo vilket enligt henne innebär att han ska ha alla pengar förutom de kronor som min mor hade på banken, dvs 20 000 kronor. Samt att jag aldrig får något av pengarna som lägenheten genererar när man säljer den. Hans pengar på kontot förstår jag att jag inte har någon del i. Det finns inget testamente. Är det så att han kan begära att behålla alla pengarna! Dvs han sitter på ca 3 miljoner som sedan går till deras gemensamma barn. Hur kan det vara möjligt att få göra detta. Finns det någon möjlighet att bestrida.
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Om en bodelning sker, ska giftorättsgodset delas upp och skulderna avräknas. Detta innebär att du och deras gemensamma bröstarvinge kommer att ärva lika mycket var av din mor, det vill säga 50% var. Av frågan kan jag dra några slutsatser om hur mycket det är. Du har, som särkullbarn, dock alltid rätt att ta ut din laglott. Laglotten är halva arvslotten och innebär att den som är bröstarvinge är alltid berättigad till halva sin arvslott enligt 7:1 ÄB. För att få sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn behövs det ett testamente där det står att den efterlevande maken ska ärva före särkullbarnen. Du har dock alltid rätt till din laglott, vilket innebär att testamentet är enbart en vädjan till dig som särkullbarn att vänta med att ta ut arvet. Det är sedan upp till dig att godkänna denna vädjan. Du har också en möjlighet att ta ut ditt arv direkt eller avstå från ditt arv till förmån för efterlevande make, enligt 3:9 ÄB. Om du väljer att avstå från ditt arv till förmån för efterlevande make, kommer din mors man att få arvet med fri förfoganderätt, och du kommer att ha rätt till efterarv. Sammanfattningsvis, kan inte din mors man behålla alla hennes pengar. Eftersom det inte finns något testamente har du rätt till 50% av hennes tillgångar efter en bodelning har skett. Oavsett, har du alltid rätt till din laglott som är halva arvslotten. I ditt fall blir det 25% av hennes tillgångar. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

2021-07-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Min far gick bort förra året. Vi är två syskon.Far gifte om sig 2009 med en kvinna som hade en dotter sen tidigare. Hon lever men bor på äldreboende.Hur blir arvsfördelningen?Har min fostermor rätt till halva arvet när hon bor på hemmet?Vilken arvsrätt har hennes dottern när våran far gick bort? Hon blir väl särkullbarn?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Er fråga behandlas i ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Jag utgår från att inget testamente skrivits och att det inte finns något äktenskapsförord eftersom det inte nämns i er fråga. Enligt 3 kap. 1 § ÄB har ni rätt att få ut er laglott innan er fostermamma får ut sin del av giftorättsgodset (detta innebär att ni inte kommer ärva från er fostermamma genom efterarv). Er fostermors dotters rätt till arvet efter er far beror på huruvida er fars relation till henne. Om han adopterat henne, skulle så vara fallet ärver hon från er far. Således, kommer er fars arv delas på er två syskon. Detta innebär att ni två syskon kommer dela på halva giftorättsgodset och eventuell enskild egendom som er far äger.Hoppas ni känner att era frågor har besvarats och stort lycka till i framtiden!