Fel i varan vid försäljning av begagnad bil

2006-09-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har precis sålt min bil och efter sex dagar går turbon sönder. Köparen vill nu häva köpet men hur skulle jag kunna veta att turbon skulle gå sönder efter att jag sålt den, det är ju inget fel som jag rimligen kan veta om när jag säljer den och därmed upplysa köparen om? Vem har rätt till vad?
SVAR
Hej!

Din fråga rör ett klassiskt obligationsrättsligt problem.

Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Se http://www.lagen.nu/1990:931


1. Fel i varan?
Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.
Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.(17 § 1 och 2st.)

Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. (17 § 3st.)

2. Risken för varan
Säljaren svarar för fel som fanns i varan när risken för varan gick över på köparen. (21 §) När risken går över på köparen framgår av 6, 7 och 13 §§. Risken går vid hämtningsköp och platsköp(normalfallen) över när varan har avlämnats. Avlämnandet har skett när köparen har tagit hand om varan.

3. Min bedömning
Köpobjektet står här i fokus. Vad som anses vara ett fel på en bil från sekelskiftet anses inte vara fel på en bil från 2000. Var gränsen går gällande just en turbo är svårt/omöjligt att säga. Avgörande blir således bilens ålder, skick och pris. Min bedömning är emellertid att en bil av nyare modell, där köparen inte förväntas stå för omedelbara reparationer, får anses ha en fungerande turbo. (Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta, 17 § 3st.)

Man bör även fråga sig vilken kvaliteten varan skall hålla (jmf 17 § 1st.). Skall en begagnad bil hålla längre än sex dagar eller bör köparen räkna med att smärre reparationer kan bli nödvändiga? Även här blir köpobjektet avgörande. Min bedömning är att köparen generellt bör få räkna med att mindre reparationskostnader kan uppstå vid köp av begagnade bilar.

Köparen har bevisbördan för att felet fanns i varan när risken gick över. Utifrån din beskrivning tycks inte felet ha funnits vid riskens övergång. Du svarar i sådant fall inte för felet och köparen kan därför inte göra några påföljder gällande.

Om nu felet fanns vid avlämnandet och köparen mot förmodan lyckas bevisa detta kan denne åberopa påföljder. Den primära påföljden är avhjälpande. (34, 36 §§) Om detta inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har säljaren rätt att häva köpet. (37 §) En hävning enligt 37 § får emellertid bara ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller bort insett detta.

Huruvida felet är av väsentlig betydelse är svårt att uttala sig om. Min bedömning är att en trasig turbo inte av sådan betydelse att köparen kan häva köpet. Aktuell påföljd är i sådant fall prisavdrag enligt 38 §. Prisavdraget skall motsvara skillnaden mellan det avtalade och det nedsatta priset.

4. Sammanfattning
Köpobjektet i det specifika fallet är avgörande för vad som är att anse som fel i varan. Felet skall ha funnits vid varans avlämnande. Min bedömning är, utifrån den knapphändiga informationen, att en trasig turbo i normalfallet är att anse som ett fel. Att turbon emellertid går sönder på en begagnad bil efter avlämnandet bör i normalfallet vara något som köparen får räkna med. I sådant fall kan inte köparen påkalla några påföljder. Självfallet blir resultatet ett annat om bilen är nyare, dyrare eller i bättre skick än vad en begagnad bil i normalfallet är.

Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?