Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har besparingar på banken, har jobbat mycket i många år och tänker köpa en lägenhet med mina besparingar alltså genom överföring från mitt bankkonto för en miljon kronor. Är det okej att köpa bostadsrätt utan att låna enligt lagen ? Kan jag till och med frågas av myndighet var jag fick pengarna ifrån?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom en bostadsrätt i svensk lag räknas som lös egendom regleras köpet av köplagen om det sker mellan två privatpersoner och konsumentköplagen om köpet sker mellan en näringsidkare och konsument. Ingen av dessa lagar ställer något krav på att man måste ta något lån vid ett köp.Den så kallade lagen om åtgärder mot penningtvätt ställer krav på din bank att känna sin kund. Därför kan du mycket väl komma att bli tillfrågad av din bank var du fått pengarna ifrån när en så stor transaktion sker. Om du ger tillfredsställande svar på de frågor som de ställer finns ingen anledning att att anta myndigheter kommer ställa frågor. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fukt och mögel i källaren, dolt fel i hus?

2020-07-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi har precis köpt och tillträtt ett parhus byggt 1920. Kontrakt skrevs i februari och tillträde 1/7. Nu, alltså 10d efter tillträde, rev vi upp ett hörn på en heltäckningsmatta i källaren och upptäcker fukt och mögel på ett litet område. Inget finns nämnt om fukt i källaren i besiktningen, förutom att "i denna typ av källare ska man räkna med viss fukttransport upp i väggar och golv även om dränering och fuktisolering är ua". Vi lyfte inte på de delar av mattan som var fästa i underlaget vid vår egen undersökning. Vi konstaterade dock att ingen mögellukt förekom.Till saken hör att precis brevid denna fuktskada går in och avlopp till ett handfat i ett intilliggande rum. Vår misstanke är i första att det är ett läckage härifrån och inte fukt utifrån. Vi ska kontakta försäkringsbolag och diskutera hur vi ska utreda detta vidare, men min fråga är egentligen huruvida detta kan anses vara ett dolt fel när vi inte lyfte på mattan?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Din fråga om ett dolt fel i ett parhus är beroende av vad det är för slags köp ni gjort och hur själva parhuset är utformat. Om ni har köpt fastigheten med huset som ett byggnadstillbehör, så gäller jordabalkens regler om fel. Vanligast är att parhus består av två sammanbyggda enbostadshus, och ska vara självständiga från varandra och ha egen tomt. Om det är fallet gäller reglerna i jordabalken. Om det är så att ni inte äger fastigheten, så gäller reglerna i köplagen. Dock hänvisar köplagen till jordabalken vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk, och regler om fel i varan gäller istället enligt jordabalken (1§ fjärde stycket Köplagen (KöpL). Jag tolkar det som att ni inte har köpt huset av en näringsidkare som uppfört det åt er, och att ni antingen äger både huset och fastigheten eller att huset uppförts för stadigvarande bruk, och därför gäller jordabalkens regler om fel. Fel i huset? Fukt och mögel kan utgöra faktiska fel i en fastighet. Faktiska fel i jordabalken delas huvudsakligen in i två grupper, konkreta fel och abstrakta fel (4 kap. 19§ första stycket jordabalken (JB)). Konkreta fel är när fastigheten avviker från vad som avtalats mellan parterna, medan abstrakta fel är vad som avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Som konkret fel kan även räknas om fastigheten avviker från vad säljaren får anses ha utfäst eller om säljaren varit försumlig. För dessa fel kan köparen också få skadestånd. Så har säljaren uppgett muntligen eller skriftligen i kontraktet, att huset inte har några fuktskador eller liknande, eller att mögel inte finns i fastigheten, kan det anses vara ett fel i fastigheten om det ändå finns. Samma gäller om fastigheten avviker fundamentalt från vad som är rimlig standard för en sådan fastighet. Vad gäller de abstrakta felen utifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta, beror detta på fastighetens art, hur nytt huset är och andra liknande omständigheter. Äldre byggnader har högre ribba för vad man med fog kan förutsätta. Enligt ett rättsfall (RH 1997:22) ansågs det inte vara juridiskt fel på ett hus med röta i, som var 170 år gammalt. Det är oftast något som köparen med fog fått förutsätta, och det misstänker jag gäller även i ert fall då ert hus är 100 år gammalt. Detta medför även att undersökningsplikten ökar för er när man köper ett så gammalt hus.Köparens undersökningsplikt Den normala undersökningsplikten för faktiska fel innebär att ni inte får åberopa vad ni borde upptäckt vid undersökningen. En undersökning ska göras om det är påkallat med hänsyn till fastighetens skick, beskaffenhet hos jämförliga fastigheter och omständigheterna i övrigt (4 kap. 19§ andra stycket JB), vilket jag skulle säga föreligga i ert fall utifrån åldern på huset. Undersökningsplikten är då väldigt vittgående, man ska undersöka även väldigt svårundersökta utrymmen, såsom kryputrymmen i källare (NJA 1980 s. 555). I ert fall skulle jag inte säga att ni med fog kunnat förutsätta att det inte fanns fukt i källaren, om inte säljaren explicit uttryckt detta till er. Det kan även gälla tvärtom, att om säljaren uttrycker att det kan finnas fukt i källaren, och ni inte har undersökt det, kan ni inte heller göra gällande detta fel sen. Utökad undersökningspliktDet finns även situationer när ni får en utökad undersökningsplikt. Exempel på dessa situationer är:- Om ni upplever felsymptom, luktar mögel eller liknande,- Om besiktningsmannen slarvar, då faller det på köparens risk eller- Om besiktningsmannen har anmärkt i protokollet att något är konstigt (NJA 1998 s. 407).I ert fall tolkar jag det som att besiktningsmannen har uppmärksammat er om risken om fukt i sådna källare, vilket jag skulle säga är ett skäl för att utöka er undersökning av källaren. Jag skulle därför säga att felet inte kan räknas som ett dolt fel.Kan ni ändå åberopa felet?Det kan vara så att ni ändå får åberopa felet mot säljaren, om säljaren visste om fuktskadorna men inte upplyst er om detta, eller om säljaren kommit med lugnande besked eller klara utfästelser om att fukt inte finns. Alternativt även om säljaren handlar i strid mot tro och heder, om säljaren har framkallat förvirring eller lurat er, eller inte rättat till ett missförstånd som han upptäckt föreligger (NJA 2007 s. 86; NJA 1981 s. 894). Vems risk? Om det är så att ni kan åberopa felet enligt ovan, måste felet ha uppstått under säljarens risk. Det är säljaren som står risken för fastigheten, om den är felaktig eller skadad, medan den fortfarande är i säljarens besittning (4 kap. 11§ första stycket JB). För sådana fel kan ni göra avdrag på köpeskillingen, eller häva köpet om skadan är av väsentlig betydelse. Om fukten dock har uppstått efter köpet, men det ändå beror på säljarens vanvård eller dennes vållande, har ni rätt till samma påföljder, samt även skadestånd (4 kap. 12§ första stycket JB). Reklamation För att få häva köpet måste ni väcka talan inom ett år från dagen ni tillträdde fastigheten, annars förlorar ni rätten att häva köpet (4 kap. 11§ andra stycket JB). Ni måste även reklamera felet till säljaren så snart som möjligt, inom skälig tid, från det att ni märkt eller borde märkt felet. I regel är en skälig tid 4-5 månader från ni upptäckt eller borde upptäckt felet (NJA 2008 s. 1158). I ert fall Jag skulle säga att felet med fukten i källaren inte kan räknas som ett dolt fel, då ni borde upptäckt felet om ni lyft på mattan, ni kunde inte med fog förutsätta att ett hus som är så gammalt saknar sådana fuktskador i källaren, och då er besiktningsman dessutom påtalat att sådan risk finns ökar er undersökningsplikt. Dock skulle ni fortfarande kunna påtala felet om det är så att säljaren utfäst att dessa skador inte finns eller om säljaren utnyttjat er villfarelse att sådana fuktskador inte fanns. Det är dock svårt för mig att säga om ni skulle kunna vinna framgång denna väg, då jag inte vet vad ni avtalat om.Om sådana omständigheter föreligger, rekommenderar jag er att ta kontakt med säljaren och reklamerar felet. Ni behöver inte specificera vilka påföljder ni vill göra gällande, utan endast påtala felet för dem och att ni kommer återkomma med vad ni kräver. Ni kan därefter kontakta en jurist för att hjälpa er driva processen om ni inte kommer överens med säljaren. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i er fråga!Vänligen,

​Vad gäller vid dubbelöverlåtelse av lös egendom (bil)?

2020-07-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skrivit ett köpekontrakt på en bil, och säljaren sålt samma bil till en annan, vad gäller då?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Din fråga handlar om ett fall av dubbelöverlåtelse (tvesala). Detta regleras i handelsbalken 1 kap. 5 § som säger att den köparen som först har slutit ett bindande avtal får rätt till objektet. Vem har bättre rätt?I Sverige råder det avtalsfrihet som innebär att både muntliga och skriftliga avtal kan vara bindande. Det är omöjligt för mig att veta huruvida du var den första som ingick i ett bindande avtal med köparen. Det är dock lättare att bevisa om man har ett skriftligt avtal.Det finns undantag till huvudregeln enligt HB 1 kap. 5 §. Undantaget innebär att det inte är säkert att du har bättre rätt till bilen även om du skulle vara den första som ingick i ett bindande avtal med säljaren. En annan köpare kan ha bättre rätt till bilen om hen har fått bilen i sin besittning och var i god tro om att säljaren fick sälja bilen. Köparen anses då ha gjort ett godtrosförvärv (lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §).Du kan få bilenDet finns möjlighet att få tillbaka bilen. Du kan tvinga den andra köparen, som har bilen i sin besittning, att överlämna bilen till dig mot lösen. Detta kan du göra inom 6 månader från att du fick kännedom om överlåtelsen (lagen om godtrosförvärv av lösöre 5 §).Möjlighet till skadestånd?Du har även möjligheten att kräva skadestånd från säljaren. Detta beror dock på förhållandena mellan dig, säljaren och den andra köparen (tredje man).-Om du slöt köpeavtal först och den andra köparen har gjort godtrosförvärvOm så är fallet, föreligger det ett rättsligt fel gällande avtalet mellan dig och säljaren. Rättsligt fel föreligger eftersom tredje man har äganderätt till egendomen (KöpL 41 §). Du har rätt att häva avtalet i och med att det inte längre möjligt att köpa bilen av säljaren. Dessutom får du kräva skadestånd för de kostnader du ådragit dig till följd av att du inte kommer kunna slutföra köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 § eftersom du drabbas av ren förmögenhetsskada.Du kan också kräva skadestånd av säljaren om du väljer att lösa ut bilen. Du kan kräva skadestånd för mellanskillnaden ifall lösensumman är högre än det priset du skulle betalt för bilen. Dessutom kommer skadeståndet omfatta andra kostnader du har haft för att lösa ut bilen.-Om du slöt köpeavtal sistDu kan inte göra anspråk på bilen om det är så att den andra köparen var först. Du kan däremot kräva skadestånd av säljaren enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 §. Skadeståndet kommer omfatta eventuella kostnader som orsakats av säljaren.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid fel i vara - Hundköp?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej kan jag kräva tillbaka köpeskillingen av en uppfödare vid köp av hundvalp som har en ärftlig sjukdom?Och hur i så fall går jag tillväga?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vilken lag som är tillämplig och i vilka sammanhang du har rätt att kräva åter köpeskillingen enligt den lagen. Dessutom kommer jag redogöra för hur du kan framställa ditt anspråk gentemot uppfödaren. Din fråga regleras antingen i konsumentköplagen (kkl) alt. Köplagen (köpl). Inledningsvis kan jag nämna att en hund är att betrakta som lös sak (varor) inom juridiken, så i de fall jag hänvisar till "varan" så menar jag hunden. Vilken lag är tillämplig? Denna fråga är avhängig på om uppfödaren anses bedriva yrkesmässig försäljning av valpar eller inte. Jag utgår från att du handlar i egenskap av konsument dvs du ska ha hunden som sällskapsdjur. Kravet på att säljaren har handlat i egenskap av näringsidkare handlar i stort sätt om säljaren livnär sig eller på annat vis får anses sälja valpar med viss kontinuitet och i allmänhet anses bedriva näringsverksamhet. Min utgångspunkt är att det rör sig om en näringsidkare. Således är konsumentköplagen tillämplig (1 § kkl). I annat fall är det köplagen som är tillämplig (1 § köpl). Jag kommer redogöra för skillnaderna i dessa två lagar. Den absolut största skillnaden är att det råder s.k avtalsfrihet inom köplagens ramar vilket innebär att ni är fria att komma överens om praktiskt taget vad som helst angående köpet. Det finns alltså brett utrymme för säljaren att friskriva sig från vissa fel alternativt begränsa sitt ansvar ( 3 § köpl). I de fall ni inte kommit överens om något särskilt gäller köplagen. När kan du kräva pengarna tillbaka? För att du ska kunna reklamera ditt köp och i slutändan få dina pengar tillbaka krävs att det är fel i vara. Begreppet fel i vara är i stort sätt detsamma för köpl och kkl, framförallt i det som skulle anses utgöra fel i ditt fall (16 § kkl och 17 § köpl). Det som skiljer sig väsentligt åt i det två lagarna är hur noggrann du behöver vara innan köpet, det vill säga undersökningsplikten. Vad innebär att du behöver undersöka varan innan köpet?Alla som köper en produkt, oavsett i vilken lag vi tillämpar, måste undersöka varan innan köpet. Man får inte påkalla några fel som man bort upptäckt innan man köpte produkten (jfr 20 § kkl och 21 § köpl). Om köpl är tillämplig så är undersökningsplikten betydligt mer långtgående innan köpet. I ditt fall kan jag tänka mig att det rör sig om att undersöka eventuella stamtavlor, undersöka arvsanlag etc. Om det är så att du fått särskilda garantier eller andra utfästelser kring just dessa omständigheter finns det anledning att säga att varan är felaktig på den grund att den avvek från garanti eller annan utfästelse (21 § kkl och 21 § andra stycket köpl). Vid garantier och särskilda utfästelser sänks kravet på undersökning om du haft anledning att förlita dig på uppgiften. Vad utgör fel i vara?Om en vara avviker från avtalet eller får anses vara bristfällig i förhållande till varor av samma slag är den felaktig (16 § kkl och 17 § köpl). I ditt fall kan jag inte utreda vad som får anses avtalat mellan er, därav kan jag enbart översiktligt redogöra för när en vara anses felaktig. En hund som har en ärftlig sjukdom bör betraktas som felaktig då ärftliga sjukdomar bör vara känt av uppfödaren och därav ska säljaren upplysa om det finns risk för ärftliga sjukdomar. Det följer av undersökningsplikten att du ska begära relevanta upplysningar om hunden för att dessutom själv kunna göra en bedömning. Bedömningen om hunden får anses felaktig får avgöras i förhållande till vad det är för typ av sjukdom samt vilken information som framgått vid köpet. Vilka påföljder kan aktualiseras vid fel i vara?Enligt kkl kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig ( 29 § kkl). Min utgångspunkt är att omständigheter är av väsentlig betydelse för dig och möjlighet till omleverans eller avhjälpande är uteslutna. Om det är så att säljaren däremot har möjlighet att ersätta dig med en "felfri" valp är du skyldig att godta en ersättare om inte det medför väsentlig olägenhet för dig (26 § 2 st kkl). Vad som kan utgöra väsentlig olägenhet är relativt fritt, men det kan vara att du inte litar på uppfödaren eller av annan anledning inte vill eller kan göra affärer med den uppfödaren mer. Om köplagen är tillämplig krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insett eller bort inse detta ( 25 § köpl). Min bedömning är att vilken säljare som helst bör inse att denna typen av fel är av väsentlig betydelse för köparen. Här råder alltså inga oklarheter. När du häver ett köp ska köpeskillingen återgå samt ska du återlämna hunden (43 § kkl och 64 § köpl). Du kan även i vissa fall yrka om skadestånd för vissa utgifter som tillkommit pga att varan varit felaktig exempelvis veterinärbesök för att konstatera sjukdom (40 § köpl och 30 § kkl). Vad är viktigast av allt?Det är av central vikt att du reklamerar ditt fel hos säljaren så fort så möjligt. Gärna skriftligen (23 § kkl och 32 § köpl).Hur kan du framställa ditt anspråk mot säljaren? Lämpligen kontaktar du säljaren och försöker lösa situationen tillsammans med säljaren. Om det visar sig vara besvärligt är det rimligt att skicka in skriftligt underlag till varför du vill häva köpet och vad dina anspråk är. Svarar inte säljaren på detta kan det vara relevant att kontakta en jurist och driva saken i officiella forum. Ofta sker det genom en stämningsansökan som sedan renderar i en förlikning eller rättsprocess. SlutsatsUtifrån din information kan jag inte lämna något konkret svar, det hela blir avhängigt på vilken lag som är tillämplig samt vad ni kommit överens om vid försäljningstillfället. Min bedömning lutar något mer åt det hållet att varan är felaktig och att du har fog för att häva ditt köp och återfå dina pengar. Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt en begagnad moped ifrån en butik. Men köpes genomfördes online. Och då ingick hemleverans.Dock har jag ångrat mig nu och begärt att köpet skall hävas. (Gjort det både per brev och mail).Men vad gäller egentligen? (Ångrade köpet 8 dagar efter att slutbetalningen gjordes).
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad innebär ångerrätten?Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.När börjar ångerfristen löpa?Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.Vilka undantag gäller för ångerrätten?I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga framhåller du att du köpt en begagnad moped på en webbplats, vilket ger dig som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det finns inte heller några begränsningar av ångerrätten avseende det som jag redogjort för ovan, vilket innebär att så länge du sänt meddelandet om att du ångrar köpet inom 14 dagar är det betraktat som att du ångrat köpet på ett korrekt sätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

2020-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag betalade en dejtingsida för 3 månader men blev otroligt besviken över kvalitén och ville dra tillbaka mitt medlemskap och nyttjade mina 14 dagars ångerrätt. Dejtingsidan vägrar betala tillbaka mina pengar. De hävdar att mitt mejl om uppsägning kom in försent men jag hävdar att via deras hemsida/kontakt, mejlade jag in min uppsägning med 1 - 2 dagars marginal. Men jag kan inte bevisa att jag har rätt eftersom jag inte fick någon bekräftelse på skickat mejl! De verkar som att de har flera "inkorgar" eftersom de inte sett mina faktiskt hela fyra mejl, jag hann skicka innan jag fick en idé att jag åter skulle logga in på min sida, som jag förmodade var raderad eftersom jag sagt upp mitt ab. Men det gick och jag kontaktade dem via själva dejtingsidan och det var då som de sa att jag var för sen. Vad gör jag nu?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här är det frågan om företaget måste ha tagit del av och bekräftat ditt meddelande om uppsägning av medlemskap för att du ska kunna nyttja din ångerrätt. Vilken lag är tillämplig?Genom att köpa medlemskapet på dejtingsidan har du som konsument ingått ett köpeavtal med företaget. Eftersom köpet av tjänsten har gjorts på internet ses det som ett distansköp vilket gör att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) kan tillämpas (1 kap. 1 §). Att medlemskapet kostar mer än 400 kronor är också en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas (2 kap. 1 § 3 stycket DAL).Krävs bekräftelse på meddelande om ångerrätt?Du har som konsument en 14 dagars ångerrätt som innebär att du kan frånträda avtalet oavsett orsak genom att inom den tiden (ångerfrist) meddela företaget om det (2 kap. 10 § DAL). Vid köp av tjänst börjar ångerfristen att löpa från den dag då du ingick avtalet (2 kap. 12 § DAL). Det finns inget formkrav på hur meddelandet till företaget ska se ut men att du har skickat skriftliga mejl till företaget är givetvis bättre ur bevissynpunkt. Utifrån din fråga har du skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt och innan de 14 dagarna hade passerat. Det krävs inte att företaget har tagit del av meddelandena eller att de har skickat en bekräftelse till dig för att du ska kunna utöva din ångerrätt (2 kap. 10 § 2 stycket DAL). När du utövar din ångerrätt ska företaget inom 14 dagar betala tillbaka det du betalat för tjänsten (2 kap. 14 § DAL).Vad kan jag göra om företaget vägrar att betala tillbaka mina pengar? Sammanfattningsvis har du ångerrätt även om företaget inte har bekräftat ditt meddelande. Om företaget vägrar att återbetala dig råder jag dig att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla när köparen inte betalar?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har sålt ett klädesplagg på appen Plick. Det är ett par oanvända jeans som jag själv köpte för 200kr men gick med på att sälja till en tjej för 90kr inklusive frakt. Frakten kostade 66kr och jag gick och skickade iväg hennes byxor tillsammans med några andra paket.Nu har det gått ett bra tag och hon har inte svarat mig. Hon skulle betala efter jag skickat bildbevis på att jag postar paketet men det verkar inte som hon kommer betala. Jag har alltså förlorat jeans värda 200kr plus det jag betalade för frakten (66kr) vilket inte är så mycket men för mig som är ungdom utan någon ordentlig inkomst är det inte så roligt.Hur kan jag gå tillväga med detta? Vet inte om hon använt ett falskt namn eller om hon bara inte finns med någonstans för jag kan inte hitta information om henne när jag söker. Uppskattar verkligen svar för vill veta vad jag kan göra åt detta. Går det att anmäla för en så liten summa eller är det helt enkelt mitt eget fel för att jag inte tog betalt innan jag skickade iväg paketet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Jag tolkar din fråga som att ni båda är privatpersoner som avtalat om att ni ska genomföra en försäljning och köp. Det innebär att Köplagen (KöpL) är tillämplig (1 § KöpL). Ett avtal kan upprättas både muntligt och skriftligt och gäller då båda parterna accepterat vad man avtalat om, exempelvis kostnaden för ett par jeans och frakt ska betalas när du överlämnat paketet till transportören (1 kap 1 § Avtalslagen). Bryter en av parterna mot denna överenskommelse har ett avtalsbrott genomförts. Inga summor är för småDå det inte framgår av frågan om ni har avtalat om när varan ska anses avlämnad men du anger att ni kommit överens om att betalning ska ske när du lämnat paketet till transportören, tolkar jag det som att risken för varan går över då du lämnat paketet till transportören (7 § KöpL). Det innebär alltså att du gjort allt vad du kan för att uppfylla ert avtal. Om sedan köparen inte betalar trots att du gjort allt du ska göra föreligger ett avtalsbrott oavsett om det bara rör sig om små summor. Vad du kan göraSom säljare kan du kräva fullgörelse av betalning och kräva att köparen medverkar till köpet (52-53 § KöpL). Du har även möjlighet att kräva skadestånd i vissa fall (51 § KöpL). Du nämner bland annat att du inte hittar information om personen någonstans och inte får tag på personen. Upplever du att personen från början aldrig hade för avsikt att betala för varan bör du vända dig till Polisen och göra en anmälan om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det är dock inte något brott att hamna i insolvens, en situation då man inte har möjlighet att betala för det man köpt. Däremot ska man alltid försöka betala och du kan ta hjälp av Kronofogden för att driva in betalning. Vad du kan göra för att få betalt är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, däremot tillkommer en kostnad på 600 kronor som främst ska betalas av köparen, men kommer behöva betalas av dig om Kronofogden inte får tag i köparen. Slutligen kan du även vända dig till Plick och se ifall de kan erbjuda någon hjälp förutsatt att du hållt dig till Plicks användarvillkor. SammanfattningNär det kommer till avtalsbrott är inga summor för små för att kräva fullgörelse av köp. Upplever du att köparen hade för avsikt att vilseleda dig från början så kan du polisanmäla för bedrägeri. Du kan alltid vända dig till Kronofogden för hjälp men i ditt fall får du fundera på om du vill ansöka om betalningsföreläggande då du kan behöva betala en avgift på 600 kronor. Jag rekommenderar även att du vänder dig till Plick för att se om de har eventuella rutiner för hantering av den här typen av händelser. Med vänliga hälsningar,

Hur ingås bindande avtal över telefon och vad gäller angående reklamationsrätten?

2020-07-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Min vän som pensionär har blivit lurad av en försäljare och tecknat avtal via telefon. Nu är hon tvingad att ha prenumeration på dyra vitamintillskott från företaget. Hon har inte skrivit på något skriftligt. Vad kan hon göra för att säga upp den och eventuellt få pengarna tillbaka? Får företaget göra så? De vägrar avbryta den och hänvisar till bidningstid. Med vänlig hälsning
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska jag redogöra för hur man ingår avtal över telefon samt vad som gäller för ångerrätt i affärer över telefon. Din fråga regleras i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Hur ingås bindande avtal - HuvudregelnSvensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). Vad gäller vid försäljning över telefon?När en näringsidkare kontaktar dig över telefon i försäljningssyfte gäller en särskild lag: Distansavtalslagen. De huvudsakliga dragen i denna lagen är att den som beställer något över telefon alltid har 14 dagars ångerrätt (2 kapitlet. 10 § DAL), dessutom finns det sedan 2018 även ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Detta innebär att du inte kan ingå bindande avtal muntligen över telefon utan det krävs att du skriftligen får avtalet och efter samtalet signerar det (2 kapitlet 3 a § DAL). Utifrån din fråga så verkar det som att du inte fått ta del av något skriftligt underlag och således leder det mig till slutsatsen att något bindande avtal inte föreligger med bolaget. SlutsatsOm företaget inte iakttagit de reglerna som återfinns i DAL har inget bindande avtal ingåtts. Således behöver inte din vän betala utan ska istället vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Om det är mindre än 14 dagar sedan din vän ingick avtalet så har hon rätt att reklamera sitt köp. Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH