Kan studieskulder preskriberas?

2006-09-28 i Preskription
FRÅGA
Jag är utvandrad sedan över tio år. Under studietiden tog jag studielån. Detta togs för ca elva år sedan. Jag har inte fått ett enda inbetalningskrav eller brev under denna tid. Kan jag hävda preskription?
SVAR

Mellan dig och csn gäller bestämmelserna i preskriptionslagen.Enligt 2 § preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst, förutsatt att prekriptionen inte bryts dessförinnan. Att preskriptionen bryts innebär enligt 6 § att en ny preskriptionstid börjar löpa från brytningstidpunkten.Lagens 5 § reglerar preskriptionsavbrott. Där stadgas följande förutsättningar:1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Förutsatt att minst 10 år har passerat sen fordringarnas tillkomst och att inget preskriptionsavbrott enligt ovan inträffat kan du alltså hävda preskription.Preskriptionslagen hittar du här

Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (587)
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?

Alla besvarade frågor (92348)