Grunder för avskedande

2006-09-25 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Kan en avdelningschef sparka en anställd om denne vetat om missförhållanden vid huvudkontoret, men inte informerat sin avdelningschef om missförhållandena? /undrande
SVAR
Hej.

Jag uppfattar det som om Du vill veta vilka grunder som krävs för ett avskedande. Jag har valt att även redogöra för grunderna för uppsägning från arbetsgivarens sida.

Att ”sparka” någon innebär ett avskedande i lagens mening. Med termen avskedande åsyftar Anställningsskyddslagen (LAS) fallet att arbetsgivaren genom ett meddelande till arbetstagaren bringar avtalet att upphöra i förtid. Avskedande får enligt LAS 18 § ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I förarbetena till lagen har uttalats att som grund för avskedande bör krävas att arbetstagaren har gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller vårdslöst förfarande som inte rimligen bör kunna tålas i något rättsförhållande. Det är ofta fråga om någon form av brottslig verksamhet.

En uppsägning (LAS 7 §) från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste ha något av följande skäl till uppsägningen: Arbetsbrist (dålig lönsamhet, neddragning av tjänster) eller personliga skäl (allvarlig misskötsamhet). Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten.

Jag kan inte avgöra om det har förelegat sakliga skäl för uppsägning eller avskedande i det konkreta fallet. Jag råder dig att ta kontakt med en facklig representant för ytterligare information.

Se LAS http://www.lagen.nu/1982:80.

Vänligen,

Sannah Weiger

Sannah Weiger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)