Anskaffningsvärde för gåva

2012-04-03 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
vad händer vi försäljning av en sommarstuga som man fått som gåva men betalat 800.000 för. Personen i fråga hade införskaffat den för 200.000. vid försäljning av stugan nu, måste vi då betala vinstskatt från 200.000 eller från 800.000 eller hela summan? Kan man även ha uppskov på vinsten i nytt hus?
SVAR
Hej, och tack för din fråga.

Det skattemässiga anskaffningsvärdet av gåva är detsamma som för den som lämnade gåvan. Mottagaren träder i givarens ställe (200 000 kronor). I det här fallet har det dock betalats en viss summa och frågan är då om det ur skattesynpunkt skall anses utgöra en gåva eller ett köp. Skulle det röra sig om ett köp är anskaffningsvärdet istället köpeskillingen (800 000 kronor). Anskaffningsvärdet (omkostnadsbeloppet) dras alltid från försäljningssumman när er skatt fastställs, så i det här fallet skulle ni få dra av antingen 200 000 kr eller 800 000 kr från försäljningspriset.

Vad gäller fastigheter är det utrett i praxis att en "gåva" som det betalats en viss summa för skall avgöras enligt den sk huvudsaklighetsprincipen. Om det anses vara huvudsakligen gåva betraktas transaktionen helt och hållet som en gåva, är det huvudsakligen ett köp gäller reglerna för köp fullt ut. Som gräns för om det är köp eller gåva används 85 % av taxeringsvärdet. Om 800 000 kronor understeg 85 % av taxeringsvärdet då ni övertog stugan, alltså om taxeringsvärdet översteg cirka 941 000 kronor är det fråga om en gåva och ert anskaffningsvärde är 200 000 kronor. Om taxeringsvärdet var lägre är det ett köp och ert anskaffningsvärde är 800 000 kronor. Observera dock att vissa ombyggnader och reparationer också kan få läggas till anskaffningsvärdet.

Om det inte är fråga om en fastighet (och alltså en sk byggnad på ofri grund) är praxis såvitt jag känner till mer oklar. I så fall får jag råda er att kontakta en revisor eller skattejurist i samband med er deklaration för att försäkra er om att det blir orrekt så att ni inte riskerar skattetillägg.

Vad gäller uppskov så krävs att den bostad som säljs (ursprungsbostaden) har varit en bostad för permanentboende, där man bott minst ett år före försäljningen eller tre av de fem senaste åren före försäljningen. I normalfallet är det därför inte möjligt att få uppskov på vinsten från en sommarstuga (inkomstskattelagen 47:3). I det ovanliga fallet att den varit permanentbostad går det dock bra.
Peter Hamnebo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll