Rätten till besök för häktad person

FRÅGA
Min far har blivit häktad under kvällen, har jag någon rätt att besöka honom innan eventuell rättegång?
SVAR

Hej! Tack för din fråga. Som grundregel gäller att person som är häktad har rätt att ”ta emot besök i den utsträckning som det lämpligen kan ske”, enligt 3 kap. 1 § häkteslagen. Med ”lämpligen kan ske” avses att exempelvis häktets lokaler eller tillgång på personal kan begränsa rätten att ta emot besök för häktad person. Ett besök får enligt lag hindras om det på något sätt skulle kunna äventyra säkerheten på något sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll. Med kontroll avses exempelvis övervakning, avlyssning, kroppsvisitation av den besökande eller att besöket utförs i ett rum som omöjliggör att föremål kan överlämnas mellan den häktade och den besökande. Vidare får även en kontroll göras av besökaren gällande om personen tidigare är dömd eller misstänkt för brott.

I vissa fall kan beslut om restriktioner ha fattats vid häktningsbeslutet. Då kan rätten för den häktade att ta emot besök ha inskränkts i enlighet med 6 kap. 1 § och 6 kap. 2§ 1 st. 5 pt. häktningslagen. Sådant beslut om restriktioner fattas i de fall det finns risk att den häktade kommer att försöka undanröja bevis eller påannat sätt försvåra utredningen. Huruvida din far har blivit ålagd restriktion framkommer av häktningsbeslutet.

Vidare måste särskilt påpekas att rätten till besök är en rätt för den häktade. Någon reglering om det omvända förhållande, rätten för anhörig att besöka häktad,finns inte utan man får utgå från regleringen som gäller för den häktades rättatt ta emot besök.

Häkteslagen återfinner du här

Vänligen,

Matilda Karlsson
Fick du svar på din fråga?