Tolkning av ett muntligt avtal

2007-02-13 i Övrigt
FRÅGA
Om en person har en muntlig överenskommelse om anställning på årsbasis - nytt muntlig avtal ska göras i januari varje år. Om en ny överenskommelse inte gjorts - anses det då juridiskt korrekt att fortsatt avtal gäller eller anses överenskommelsen automatiskt avslutad?
SVAR
Hej!

Ett anställningsavtal kräver inte någon särskild form. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Lagen om anställningsskydd, LAS, (läs här ) reglerar anställningsförhållandet.

I fallet ovan verkar det vara klart att ett avtal faktiskt har kommit till stånd. Det som däremot kan tänkas vara tvistigt är om det rör sig om t.ex. ett uppdrag eller en tidsbegränsad anställning, och om vilka villkor som gäller för förlängning och uppsägning.

När tvist uppstår kring ett avtal måste man tillämpa avtalstolkning för att försöka klargöra vad parterna hade för avsikt med avtalet – det vill säga den gemensamma partsavsikten. Problemet med muntliga avtal är ju att man inte har något skriftligt dokument att falla tillbaka på. Huvudregeln är att den part som hävdar att ett avtal med visst innehåll slutits har bevisbördan för det. Men bevisbördan för vad som avtalats i ett anställningsförhållande ligger i grunden på arbetsgivaren, eftersom det åvilar arbetsgivaren att inom en månad klargöra de viktigaste villkoren kring anställningen för arbetstagaren.

Om man är överrens om vad det muntliga avtalet säger, men inte om vad det innebär får man istället tolka avtalet. Man kan då använda sig av tillämplig lag, partsbruk, sedvänja inom branschen och dispositiva regler. Det är värt att poängtera att dispositiva regler bör åsidosättas endast när det klart framgår att man avtalat bort dem. Det gäller särskilt när det rör sig om regler som syftar till att exempelvis skydda en svagare part ( vilket oftast är arbetstagaren).
Med vänlig hälsning

Lucas Geisler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96479)