Skattskyldighet i Sverige efter flytt utomlands

2007-01-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Om en person emigrerar från Sverige "fullständigt", d v s saknar väsentlig anknytning efter flytten, vad gäller då skattemässigt för aktier och fonder som ägdes innan flytt? Såvitt jag har tolkat det så är aktier föremål för beskattning i Sverige X antal år efter flytt men däremot är fonder skattefria vid avyttring. Är detta korrekt?
SVAR
Begränsat skattskyldiga är enligt inkomstskattelagen 3 kap. 3 och 17 §§ bl.a fysiska personer som inte är bosatta i Sverige eller som inte stadigvarande vistas här och inte heller har väsentlig anknytning hit.Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighetoch bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §.Innebörden av denna regel är att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för de i 3 kap. 19 § angivna kapitalvinsterna om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår när avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten omfattar:- Andelar i svenska aktiebolag,- Andelar i svenska handelsbolag,- Andelar i svenska ekonomiska föreningar med undantag förandelar i privatbostadsföretag,- Konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevissom getts ut av svenska aktiebolag,- Köp- och teckningsoptioner som utfärdats i förening medskuldebrev av svenska aktiebolag, och- Terminer och optioner som avser något av nämnda delägarrätter och fordringsrätter.Avgränsningen mot utländska juridiska personer är att svenska aktiebolag, svenska handelsbolag och svenska ekonomiska föreningar är registrerade hos Bolagsverket.Skattskyldighet föreligger alltså inte för kapitalvinst vidavyttring av obligationer och andra fordringsrätter eller förkapitalvinst vid avyttring av andelar i investeringsfonder. Tillinvesteringsfonder räknas bl a aktiefonder.Optioner och terminer avseende aktieindex omfattas inte heller eftersom den underliggande delägarrätten ska vara andel i svenskt aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening.Kapitalvinst vid avyttring av andel i privatbostadsföretagbeskattas emellertid och detta oavsett om den begränsat skattskyldige varit bosatt här i riket inom en tioårsperiod eller inte, se 3 kap. 18 § 1 st. p 6.Beträffande kapitalvinsterna i 3 kap. 19 § IL gäller att de kanvara att hänföra till olika inkomstslag. För skattskyldighetensaknar det betydelse till vilket inkomstslag vinsten är atthänföra.Tidpunkt för skattskyldighet:Skattskyldig är som sagt fysisk person som vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttring skedde har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tiden räknas i kalenderår, varför skattskyldighet i vissa fall kan kvarstå upp emot 11 år.Tidsperioden räknas från den dag personen faktiskt avflyttarfrån Sverige, den s k utresedagen. Om denne därefter har haft väsentlig anknytning till Sverige och därför enligt internsvensk rätt fortfarande ska anses obegränsat skattskyldig härhar ingen betydelse. För att regeln ska vara tillämplig måstepersonen dock vara begränsat skattskyldig vid avyttringstillfället. Att observera är att 10-årsregeln är endast en intern svensk beskattningsregel. De svenska beskattningsanspråken kan ha begränsats genom skatteavtal med andra länder.För mer information se skatteverkets handledning för internationell beskattning http://skatteverket.se/35210.4.3a2a542410ab40a421c80002940.htmlInkomstskattelagen hittar du härMvh,
Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)