Återföring av uppskovsavdrag

2007-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, 2000 köpte vi en br.lgh för 435.000kr. Denna såldes 2003 för 895.000kr. Samtidigt köpte vi ett hus för 1.410.000kr och sökte då uppskov av kapitalvinsten. Nu under 2007 skall vi dock sälja huset och flytta tillbaka till en lägenhet. Anta att huset säljs för 1.900.000kr och att lägenheten vi skall köpa går för 1.200.000kr. Vad är det då som gäller för beräkning av kapitalvinsten? Frågan är framför allt tänkt till vad som gäller för vinsten från första lgh-försäljningen, tas denna inte med i och med att man investerat vinsten i ett dyrare boende? Stort tack på förhand Andreas i Västerås
SVAR
Hej!

Om jag förstår frågan rätt har ni fått uppskov med beskattningen av den kapitalvinst som uppstod när ni år 2003 sålde er bostad (ursprungsbostaden) och i samband med detta köpte en ny (ersättningsbostaden). Eftersom att frågan tycks vara hur detta påverkar beräkningen av resultatet från försäljningen av ersättningsbostaden, lämnar jag diskussionen kring förutsättningar för att kunna få uppskovsavdrag (samt även hur man beräknar sådana) åt sidan.

För att lättare förstå hur tidigare uppskovsavdrag kan påverka beräkningen av resultatet, kan det dock vara bra att först säga något om motiven bakom reglerna. Att möjligheten till uppskov finns förklaras av att man vill försöka undvika de s.k. inlåsningseffekter som annars kan uppstå. Med detta avses de problem med att köpa (finansiera) en ny bostad, som skulle kunna uppstå om en stor del av ersättningen från den sålda bostaden (ursprungsbostaden) skulle betalas i skatt. Möjligheten till uppskovsavdrag ska dock inte betraktas som någon möjlighet att undgå beskattning, utan snarare som en möjlighet att under vissa förutsättningar skjuta upp beskattningen (något som är ganska logiskt om man beaktar motiveringen med inlåsningseffekter).

Om man då ser till resultatberäkningen kan inledningsvis sägas att allmänna regler kring kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap. inkomstskattelagen (IL). Enligt kapitlets 13 § beräknas resultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och ett s.k. omkostnadsbelopp. Med det senare begreppet avses enligt kapitlets 14 §, inköpspriset ökat med eventuella förbättringsutgifter. Innan omkostnadsbeloppet dras av ska dock ersättningen minskas med eventuella utgifter man har haft vid försäljningen (t.ex. mäklarprovision). Vad beträffar fastigheter finns det vidare i 45 kap. IL särskilda bestämmelser - något som bl.a. har betydelse för vilka förbättringsutgifter som får räknas in i omkostnadsbeloppet. Förbättringsutgifter utgörs dels av utgifter för ny- till- och ombyggnad (samt övriga grundförbättringar), dels av förbättrande reparationer och underhåll. Efter det att omkostnadsbeloppet har dragits av ska man enligt 47 kap. 11 § IL även återföra tidigare uppskovsavdrag, vilket sammanfattningsvis alltså innebär att resultatet (d.v.s. antingen kapitalvinsten eller kapitalförlusten) beräknas som:

Försäljningspris - Utgifter för försäljningen - Inköpspris - Förbättringsutgifter = Vinst/Förlust + Återföring av tidigare uppskovsavdrag = Kapitalvinst/Kapitalförlust

Eftersom att det i frågan endast finns uppgifter om inköps- och försäljningspriser, kan beräkningen av resultatet variera kraftigt beroende av hur stort omkostnadsbeloppet är. Om det vid försäljningen av ersättningsbostaden uppstår en kapitalvinst på 490.000 kr (1.900.000 kr - 1.410.000 kr), så ska m.a.o. det tidigare uppskovet av kapitalvinsten från försäljningen av ursprungsbostaden återföras. Om man tänker sig att denna uppgår till 460.000 kr skulle den samlade kapitalvinsten uppgå till 950.000 kr (490.000 kr + 460.000 kr). Enligt 45 kap. 33 § IL, ska dock bara två tredjedelar tas upp, vilket innebär att den kvoterade kapitalvinsten blir 633.000 kr.

Inkomstskattelagen finner du här

Mvh

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)