Pantsättning av olika ting

FRÅGA
Hej har en fråga om vad som gäller vid pantsättning.Har hamnat i ett ekonomiskt prekärt läge och skulle vilja undersöka vad som gäller för följande.Vilka lagar är det som gäller och hur skall man gå till väga för att pansätta följande ting?1. min fastighet 2. Aktier 3. Premieobligationer 4. Bil som jag använder dagligen.
SVAR

Hej,Pantsättning av fastighet går till så att fastighetsägaren överlämnar ett pantbrev till långivaren enligt 6 kap 2 § jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994 ). Ett pantbrev är ett bevis om inteckning och fås genom att fastighetsägaren hos inskrivningsmyndigheten ansöker om och beviljas inskrivning i fastigheten enligt 6 kap 2 § JB. En sådan ansökan skall vara underskriven av fastighetsägaren samt innehålla uppgift om inteckningsbeloppet och vilken fastighet som avses (22 kap 2 § JB).När det gäller aktierna så sker pantsättningen olika beroende på ifall aktiebrev finns för aktierna eller inte. Ifall du har aktiebrev så sker pantsättning genom tradition av dessa, d v s genom att aktiebreven överlämnas till långivaren. Detta kan du utläsa ur 6 kap 8 § aktiebolagslagen (se http://www.lagen.nu/2005:551 ) jämfört med 10 och 22 §§ i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Nuförtiden används dock aktiebrev allt mindre, utan aktierna registreras istället i Värdepapperscentralens register enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument (LKF, se http://www.lagen.nu/1998:1479 ). I sådant fall får pantsättningen verkan genom att anmälan om pantsättningen registreras i avstämningsregistret enligt 6 kap 2 och 7 §§ i sistnämnda lag.När det gäller premieobligationer så räknas även dessa som finansiella instrument och innehavet registreras i Värdepapperscentralens register. Därför borde premieobligationerna omfattas av LKF och pantsättningen ske genom registrering, såsom beskrivet ovan.Slutligen måste jag tyvärr meddela att det inte finns något sätt på vilket du kan pantsätta din bil och ändå behålla den. Huvudregeln är nämligen att tradition, d v s överlämnande av panten till panthavaren, måste ske vid pantsättning av lösöre. Denna regel kan du läsa ur 10 kap 1 § i den ålderdomliga handelsbalken (se http://www.lagen.nu/1736:0123_2 ). Överlämnas inte bilen kan inte pantsättningen göras gällande mot annan, t ex de personer du har skulder till. Därför är det föga troligt att bilen skulle kunna accepteras som säkerhet för ett lån, såvida inte den överlämnas.Hoppas mitt svar varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (401)
2021-02-24 Föreligger det kvittningsrätt?
2021-02-14 Måste dödsboet betala begravningen?
2021-01-31 misstagsbetalning
2021-01-31 Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

Alla besvarade frågor (89572)