Konkurrensklausul/skiljeförfarande i anställningsavtal

2006-04-28 i Övrigt
FRÅGA
I mitt anställningsavtal finns det en konkurrensklausul som lyder: 7.1 Under anställningen samt under en period om ett (1) år därefter äger den Anställde inte rätt att, direkt eller indirekt, förbereda eller utöva med Arbetsgivare konkurrerande verksamhet eller att på annat sätt, direkt eller indirekt ta anställ¬ning eller förvärva andel i företag som bedriver sådan verksamhet eller på annat sätt bistå sådant företag. Den Anställde äger inte heller under denna tid utnyttja kundkontakter som den Anställde byggt upp under an¬ställningen. Med Arbetsgivaren konkurrerande verksamhet avses verksamhet som är likartad den som Arbetsgivaren från tid till annan bedriver. Exempelvis är det inte i strid med detta avtal om den Anställde tar anställning inom undersökningsbranschen, såvida företaget som den Anställde tar anställning i inte är verksam inom prisjämförelsedata, eller annan verksamhet som är direkt konkurrerande med Arbetsgivaren. Kan de ha det när de inte rbjuder ersättning under tiden? Det står även: 13.3 Kostnaden för skiljenämndens arbete skall betalas av Arbetsgivaren såvida inte den Anställde enligt skiljenämndens bedömning inlett skiljeförfarande utan skälig anledning därtill. Måste inte arbetsgivaren alltid stå för kostnaderna? Skulle bli jätteglad för snabbt svar! Mvh Lisa
SVAR
Hej!
I 38§ AvtL (se http://www.lagen.nu/1915:218) är en utfästelse om att inte bedriva konkurrerande verksamhet bindande endast om utfästelsen inte sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Jag vet dock inte vad för verksamhet företaget bedriver eller andra omständigheter i fallet som skulle kunna avgöra frågan. Generellt kan dock sägas att synen på konkurrensklausuler är restriktiv och att en högre lön (alt/och högt avgångsvederlag) kan motivera konkurrensklausuler i större utsträckning.

Om du är bunden av ett kollektivavtal så är det värt att undersöka om ditt fack var med som avtalspart i 1969 års överenskommelse mellan SAF och vissa arbetstagarorganisationer. Denna överenskommelse innehåller en mer restriktiv syn på konkurrensklausuler än vad lagen gör. Även om du inte är bunden av detta kan 38§ i många fall tolkas i ljuset av 1969 års överenskommelse (Arbetsdomstolens dom AD 1994 nr 65).

Om det inte finns stora skäl som talar mot det (hög lön i kombination med ansvarsposition el dyl) är det troligt att klausulen inte är giltig (kan jämföras med Arbetsdomstolens dom AD 1992 nr 99).

Vad gäller skiljenämndsklausulen så är det OK med sådana enligt 1:3§ Arbetstvistlagen http://lagen.nu/1974:371, även om det inte var det din fråga egentligen gällde. Kostnader för skiljeförfarande kan bli dyrt för arbetstagare, om man är organiserad bekostar dock ofta facket detta. Kollektivavtal kan också reglera frågan. Om man inte är medlem i ett fackförbund kan 36§AvtL bli tillämplig (vilket inte är fallet om man är medlem i fack, se AD 78:83). Inte heller här har jag tillräckliga fakta för att kunna göra en vidare bedömning. Troligt är dock att skiljedomsklausulen såsom den är utformad ovan är OK. Tilläggas kan att Skiljeförfarandelagens 7§, http://lagen.nu/1999:116, inte är tillämplig i detta fall då en arbetstagare inte är att likställa med en konsument.

Med vänlig hälsning
Daniel Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)