Påföljd vid fel i vara

2006-07-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag bedriver kattuppfödning och har kommit i tvist med en köpare. En vecka efter att dom köpt kattungen av mig hörde dom av sig och sa att katten inte var frisk. Katten hade varit sjuk tidigare hos mig men den blev behandlad och friskförklarad av en veterinär. Jag erbjöd att köpa tillbaka katten men det ville dom inte. De fick råd och medicin av mig och skulle höra av sig om katten inte blev bättre. Det visade sig att dom inte brytt sig om vare sig mina råd eller medicinen som jag gett dom, utan de gick till en egen veterinär utan att kontakta mig före. Nu kräver kattköparna mig på pengar till deras utlägg hos veterinären. Jag anser att jag fullgjort min plikt som säljare och att jag inte skall behöva betala dom något. Är det så?
SVAR
Hej!

Rent rättsligt betraktas djur som sak och därför skall den uppkomna tvisten lösas med hjälp av köplagstiftningen. Eftersom du bedriver kattuppfödning räknas du troligen i detta sammanhang som näringsidkare och problemet löses därför i enlighet med konsumentköplagen (SFS 1990:932), vilken du kan se http://www.lagen.nu/1990:932 .
En köpare har vissa rättigheter vid fel på varan, men först och främst måste det fastslås att varan var felaktig (d v s kattungen var sjuk) redan vid avlämnandet. Säljaren svarar nämligen för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare, emedan köparen svarar för fel som uppkommer efter avlämnandet. Dock skall fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits redan vid överlämnandet, om inte annat visas. Detta betyder att du bör vara fri från ytterligare ansvar om du lyckas bevisa att kattungen var fullt frisk vid överlämnandet. Det är dock svårt för mig att avgöra om du kan anses ha bevisat kattungens friskhet i och med veterinärens utlåtande. I normala fall brukar man titta på om felet har sin grund i köparens vanvård, onormala användning eller i en olyckshändelse. Eftersom det här är fråga om ett levande ting kan det vara svårt att avgöra när och varför orsaken till sjukdomen uppkom.
Från Allmänna Reklamationsnämndens finns det avgöranden där konsumenter ansågs ha uppfyllt beviskravet ifall det varit mer sannolikt att felet funnits redan vid avlämnandet än att det berott på någon senare inträffad omständighet. Om man nu lyckas konstatera att felet faktiskt förelåg vid avlämnandet så är de primära påföljderna avhjälpande eller omleverans (se 26 § i ovannämnda lag). I och med att du givit köparna råd om hur katten kan botas och mediciner kan det anses att du försökt avhjälpa felet.
Om köparen önskar annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om han/hon utan uppskov erbjuder sig att göra detta (27 § konsumentköplagen). Eftersom köparen aldrig talade om för dig att han /hon ej önskade lyda dina råd och använda sig av de mediciner du tillhandahållit berövades du på din lagliga rätt att själv avhjälpa felet, d v s att ta kattungen till den veterinär du anlitar. Köparen får endast göra så om det med hänsyn till omständigheterna inte kunde krävas att han/hon skulle avvakta, t ex om kattungen var svårt sjuk och behövde omedelbar hjälp, eller om ett avhjälpande vore orimligt, t ex om köparen bor långt bort på annan ort.
Såsom saken ter sig för mig torde du ha rätten på din sida, men fortsätter tvisten rekommenderar jag dig dock att kontakta en jurist.

Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)