Normalt slitage eller skada?

2010-02-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Jag har nyligen flyttat ut ur en lägenhet. Besiktning gjordes och inga anmärkningar gjordes. Ett par dagar gick och så damper det ner en faktura på hål i vägen för min LCD - men det har besiktningsmannen sett att det var en vägg hängd tv, borde han ha gett anmärknign till. Sedan så tillkommer det fettfläck där sängen har varit. Är jag ersätts skyldig här? Jag tycker inte det, han har ju besiktningsplikt, samt tvn hängde redan där, han borde förstå att den kommer lämna hål samtidigt som sängen är normal slitage.
SVAR
Hej!

Som hyresgäst har man en plikt att väl vårda den lägenhet man hyr. Detta innebär att man ska använda lägenheten aktsamt så att ingen skada uppkommer. Uppkommer skada kan hyresgästen göras ekonomiskt ansvarig för eventuell reparation. Detta framgår av 24 § Hyreslagen, se här.

Då hyresgästen flyttar från lägenheten skall den återställas i det skick den var vid inflyttning, med undantag från normal förslitning. Detta innebär därmed att en skada inte ska förväxlas med normalt slitage. Ekonomisk ansvarighet för hyresgästen uppkommer inte vid normalt slitage. Gränsen mellan vad som utgör skada och normalt slitage kan dock vara svår att dra.

I praxis har vanligtvis skruvhål och spikhål efter tavlor och hyllor ansetts vara normalt slitage. Extremt många hål eller riktigt stora har istället ansetts vara skada. I det fall hålen i väggen efter din tv är stora kan detta därmed anses vara alltför omfattande för att inte åtgärda innan flytt. Detta är dock en bedömningsfråga från fall till fall, vilket också kan ha varit svårt för hyresvärden att avgöra innan nedmontering av teven skett.

Angående den fettfläck som har uppstått efter sängen rör sig det förmodligen inte om vårdslöshet från din sida utan endast av normal användning varför detta möjligtvis kan anses vara normalt slitage. Bedömning i varje enskilt fall måste dock självklart göras, vilket gör att det är svårt att ge ett mer bestämt svar. Skulle fettfläcken istället anses ha uppkommit på grund av vårdslöshet kan du bli ersättningsskyldig för de år som återstår fram till det att omtapetsering annars skulle ske. Hyresvärden har en skyldighet att underhålla lägenheten, och inom underhållsskyldigheten faller exempelvis omtapetsering med jämna mellanrum. Detta sker vanligtvis vart tionde år. Skulle du anses ha uppträtt vårdslös blir du ersättningsskyldig för de år som återstår fram till nästföljande omtapetsering. Detta betyder att i det fall det var fem år sedan omtapetsering senast gjordes blir du bara skyldig att ersätta hälften av den nu uppkomna kostnaden.

Vänliga hälsningar,

Ulrika Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?