Arbetstagares skadeståndsansvar mot arbetsgivaren

FRÅGA
Hej! Jag vädrade på min arbetsplats, och glömde av att stänga fönstret. Det ledde till att larmet gick under natten, och det ledde till en kostnad för utryckning. Min arbetsgivare vill göra avdrag på min lön för utryckningen, både för den här "första företeelsen" och även för framtida glömda fönster. Det känns inte ok, det var ju inte meningen att glömma fönstret. Vad har arbetsgivaren för rätt att göra den här typen av avdrag, för ouppsåtligen vållad kostnad eller skada, eller vad man kan kalla det? Vart kan man läsa vilka avdrag på lönen en arbetsgivare kan göra, och inte göra?
SVAR
Hej,

Din arbetsgivare kräver skadestånd av dig för vad som inom skadeståndsrätten kallas en ren förmögenhetsskada, dvs en ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada. Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen, att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. När det gäller sak- och personskador gäller som huvudregel att de endast skall ersättas om de orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

I anställningsförhållanden är skadeståndsansvaret särskilt reglerat i 3-4 kap skadeståndslagen, och i 4 kap 1 § stadgas att:

"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."

Lagrummet är enligt lagens förarbeten även tänkt att avse rena förmögenhetsskador.

Sammanfattningsvis kan sägas att det ska väldigt mycket till för att en anställd ska bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Att glömma ett fönster öppet i en kontorslokal så att larmet går vågar jag påstå är långt ifrån en för arbetsgivaren ersättningsgill handling. Din arbetsgivare har med andra ord inte rätt till ersättning från dig.

Att arbetsgivaren dessutom har velat få ersättning för "framtida glömda fönster" är helt orimligt. Man kan inte kräva skadestånd i förväg för eventuella framtida skadevållande handlingar.

Vad vidare avser arbetsgivarens rätt att kvitta eventuella krav mot arbetstagarens lön finns det en särskild lag, lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Kvittning får enligt lagen ske endast med arbetstagarens medgivande, om det är avtalat att kvittning får ske eller om kvittningen avser ett skadeståndsanspråk avseende uppsåtligen vållad skada.

Även om det skulle vara en tillåten kvittning (vilket det inte är i ditt fall) måste arbetsgivaren innan kvittning kan ske inhämta besked från Kronofogdemyndigheten om hur stor del av lönen som får kvittas bort.

Om arbetsgivaren gör en otillåten kvittning kan han bli skadeståndsskyldig gentemot dig för den skada du lider.

Skadeståndslagen: här
Lag om arbetsgivares kvittningsrätt: här

Jag hoppas att du är hjälpt av svaret.

Med vänliga hälsningar
Kristina Ljungström
Fick du svar på din fråga?