Arv och beskattning

2021-07-08 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej jag har en fråga är det skillnad att sälja en bostadsrätt som ett dödsbo efter min mor eller som arvinge arv jag är ensam dödsbodelägare och hur påverkar det vinstskatt vid ev försäljning av bostadenBostadsrätten har gått i arv från mina morföräldrar till min avlidna mor som har betalt en mindre överlåtelse summa på 10 000 år 1979 Tacksam för Svar Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om beskattning vid avyttring av bostadsrätter finns i Inkomstskattelag (199:1229) (IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL.

Inledningsvis kan det påpekas att en andel i en bostadsrätt utgör en kapitaltillgång som kan ge upphov till kapitalvinst i enlighet med 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL. I 44 kap. 13 § IL finns en grundläggande bestämmelse om hur kapitalvinst ska beräknas. Huvudregeln är att kapitalvinst avser skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med med utgifter för avyttring och omkostnadsbeloppet. Enligt 44 kap. 14 § ska omkostnadsbelopp vara anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter.

Sambandet kan förenklat beskrivas på detta sätt:

Kapitalvinst = Ersättning - utgift för avyttring - omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringsutgift

I 46 kap. IL finns det särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av privatbostadsrätter. Däri regleras vad som kan utgöra anskaffnings- respektive förbättringsutgifter för bostadsrätter. I 46 kap. 5 § stadgas att om bostadsrätten har förvärvats genom upplåtelse av privatbostadsföretag (bostadsrättsförening) anses den insats som angetts i upplåtelseavtal som anskaffningsutgift. Även upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalats in till företaget i samband med förvärvet av bostadsrätten ska räknas in i anskaffningsutgiften. Förbättringsutgifter behandlas i 46 kap. 8 § IL och avser bland annat reparationer och underhåll i förbättringssyfte.

Vad som skulle skilja sig i skattehänseende mellan att sälja som dödsbo och som arvtagare är att anskaffningsutgiften beräknas på annorlunda sätt. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid avyttring av en tillgång som förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt. Av frågan framgår att din mamma betalat en mindre överlåtelsesumma för att köpa bostadsrätten från sina föräldrar. Om en bostad har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Till den del vederlaget motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna bostadsrätten anses denna del ha sålts (RÅ 1988 ref. 22 och RÅ 2009 not. 48).Det innebär med andra ord att anskaffningsutgiften för dödsboet skulle vara samma anskaffningsutgift som för din morföräldrar till den kvotdel priset motsvarade marknadsvärdet, resten anses vara gåva. Dödsboet beskattas enligt morföräldrarnas anskaffningspris till den del överlåtelsepriset kan anses vara gåva. Om du skulle ärva bostadsrätten och beskattas som arvtagare skulle du istället inträda i din mammas skattemässiga situation, och beskattas för samma anskaffningsutgift som hennes.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (121)
2021-12-05 Måste man betala arvsskatt i Sverige?
2021-11-07 Är förvärv genom arv/testamente från utlandet skattepliktiga i Sverige?
2021-10-30 Behöver man skatta i Sverige på arv från Norge?
2021-10-27 Behöver arvingar i Danmark betala arvsskatt om den avlidne bor i Sverige?

Alla besvarade frågor (97701)