Åtal för brott på internationellt vatten

FRÅGA
Hej! Om en begår ett brott på internationellt vatten, stöld, våld, mord etc. I vilket land åtalas personen då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Internationellt vatten är allt hav som inte tillhör en stats territorialhav eller inre vatten, med andra ord det fria havet. Förhållandena på internationellt vatten regleras i 1958 års Genevékonvention om det fria havet och i 1982 års Havsrättskonvention. Alla stater har rätt att använda sig av det fria havet, men det ska ske med respekt för andra staters intressen.

Vid brott på internationellt vatten tillämpas flaggstatsprincipen. Den innebär att t.ex. svensk myndighet har exklusiv jurisdiktion över svenskflaggade fartyg och att personen i så fall ska åtalas i Sverige.

I svensk lag uttrycks principen i 2:3 BrB. Där framkommer det att för brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol om brottet har förövats på svenskt fartyg eller om det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på sådant fartyg (här).

Det finns några undantag från flaggstatsprincipen, till exempel vid piratverksamhet (fartyg som misstänks ägna sig åt piratverksamhet får alltid bordas) och vissa sorters förorening. 

Med vänlig hälsning,


Louise Eskesen
Fick du svar på din fråga?