Avdrag för uppskovsbelopp

2019-10-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Nära anhörig har sålt fastighet med vinst. Nu ska reavinstskatten betalas men den anhörige har givit bort alla sina tillgångar och inga medel finns till vinstskatt. Vad händer i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan göras då det saknas pengar för att betala skatt för en fastighetsförsäljning. Jag kommer förklara vad en alternativ väg skulle kunna vara för den aktuella personen i din fråga.

Tillämplig lag
För att besvara din fråga kommer jag ta hjälp av inkomsskattelagen (IL).

Uppskov vid försäljning av fastighet
Det är 47 kapitlet IL som blir aktuellt för att besvara din fråga då detta kapitel reglerar avdrag för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad (47 kap. 1 § IL).

Enligt 47 kap. 2 § IL får en skattskyldig person göra avdrag för uppskovsbelopp förutsatt att:

försäljningen av ursprungsbostaden genererat vinst i kapital, personen har köpt en ersättningsbostad eller tänker göra det, och personen har bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänker göra det.

I denna kontext innebär begreppet "ursprungsbostad" en privatbostad som är en permanentbostad inom EES-området. För att den ska anses som en permanentbostad ska personen ha bott i bostaden minst ett år innan försäljningen alternativt under minst tre av de fem senaste åren innan försäljningen (47 kap. 3 § IL).

Vidare innebär "ersättningsbostad" en bostad inom EES-området. I lagrummet listas flertalet bostadsformer, men det rör sig till största delen om villor, småhus och bostadsrätter (47 kap. 5 § IL). Detta förutsätter dock att ersättningsbostaden är köpt tidigast året innan och senast året efter det år då ursprungsbostaden såldes (47 kap. 5a § IL).

Kravet på att man ska ha bosatt sig är strikt och ger ingen dispens. Personen måste ha bosatt sig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter försäljningen av ursprungsbostaden (47 kap. 7 § IL).

I övrigt får inte avdrag för uppskovsbelopp ske om inte beloppet överstiger 50 000 kr (47 kap. 6 § IL). Hur man räknar ut uppskovsbeloppet beror på om ersättningsbostaden varit: 1) lika dyr eller dyrare, eller; 2) billigare än ursprungsbostaden.

Om ersättningsbostaden är dyrare eller lika dyr som ursprungsbostaden motsvarar uppskovsbeloppet hela kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp, om sådana finns (47 kap. 7 § första punkten IL).


Om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden gäller följande uträkningsformel (47 kap. 7 § andra punkten IL):
(kapitalvinsten + tidigare uppskovsbelopp) x (ersättning för ersättningsbostaden/ersättning för ursprungsbostaden)

Om man blir beviljad avdrag för uppskovsbeloppet, dvs. uppfyller kraven att en försäljning av en ursprungsbostad och bosättning inom tidsgränsen i ersättningsbostad ska ha ägt rum, skattas 1,67 % av detta belopp årligen (47 kap. 11b § IL). Beskattningen på detta belopp görs med en skattesats om 30 %.

I ditt fall
Då jag saknar många omständigheter rörande eventuellt uppfyllande av kraven på ursprungsbostad och ersättningsbostad samt summa av försäljning så kan jag inte ge ett rakt svar. Jag anger därför härnäst ett hypotetiskt svar för att illustrera vad uppskovsbeloppet innebär skattemässigt.

Om personen i din närhet sålt sin ursprungsbostad med en vinst på 1 miljon, skulle denna normalt behöva skattas för direkt. Har personen dock köpt en ersättningsbostad kan hen ha rätt till avdrag för uppskovsbelopp, vilken fastställs utifrån om den varit dyrare eller billigare än ursprungsbostaden. Om vi hypotetiskt fastställer att uppskovsbeloppet ska motsvara kapitalvinsten och ersättningsbostaden alltså är lika dyr eller dyrare än ursprungsbostaden, då ska 1,67 % av 1 miljon beskattas årligen med 30 %.

Vad som ska beskattas årligen: 1,67 x 1 000 000 = 16 700 kr.
Vad den årliga skatten blir: 16 700 x 0,3 = 5010 kr

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra huruvida personen i din närhet har rätt till uppskov eller inte då jag saknar mycket bakgrundsinformation. Det jag kan säga är att du bör hänvisa personen till skatteverkets hemsida där det går att läsa mer samt ansöka om avdrag för uppskovsbelopp.

Hoppas du har fått ökad förståelse kring ett alternativ som skulle kunna vara en lösning på problemet.

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (72)
2021-04-17 går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
2021-04-15 Måste man stå på lagfarten för att begära uppskov?
2021-04-12 Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad
2021-03-21 Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

Alla besvarade frågor (91344)