avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

2020-06-28 i Underhåll
FRÅGA
Min ex drar av en 40 del av båda barnens ihoplagda underhåll för extra dar han har. Det kan väl inte vara rätt?Underhållet är ju 1723 kr/ barn och blir ju helt annan summa. Dessutom har han bättre ekonomi och vill inte samarbeta enligt FK:s mall utan betalar det som jag skulle fått därifrån. Jag har ensam vårdnad. Måste det bli en rättslig process av det?
SVAR

Hej!

Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Alla barn har olika behov vilket dessutom kan ändras med åldern, varför Försäkringskassans mall för underhåll är att föredra när man räknar ut vilken storlek på underhåll som är skäligt och som den ena föräldern ska betala. Ni kan dock själva komma överens om ett skäligt underhåll.

När det kommer till frågan om avdrag så säger lagen som följer:

7 kap 4 § Föräldrabalken reglerar när en förälder har rätt att göra avdrag från underhållsbidraget. Bestämmelsen innebär att en förälder som ska betala underhållsbidrag får göra avdrag med 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse hos denne förälder OM barnet vistats hos denne förälder under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller om barnet varit hos denne förälder minst sex dygn under en kalendermånad. Avdraget gäller för det underhållsbidrag som räknat för kalendermånaden som gäller under tiden för vistelsen.

Något sådant avdrag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid än sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde. Det sammanlagda avdragsbelopp som tillgodoräknas föräldern vid ett tillfälle skall, om det slutar på örestal, avrundas till närmast lägre krontal.

Enligt andra stycket i samma paragraf stadgas att: Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn.

Om barnet bor tillfälligt hos ena föräldern under återkommande perioder:

Om barnet bor tillfälligt hos den andra föräldern under återkommande perioder kan du och den andra föräldern skriva ett nettoavtal. Det betyder att ni räknar av umgänget från det den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag varje månad.

Exempel:
Föräldern ska betala 2 200 kronor i underhållsbidrag. Men eftersom denne har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) kan denne få göra ett avdrag på summan. Så här räknar man ut hur stort avdraget blir:

Värdet för ett dygns umgänge blir 1/40 x 2 200 kronor (underhållsbidraget) = 55 kronor per dygn.

Värdet för hela året blir 56 dygn x 55 kronor = 3 080 kr per år.

Värdet per månad blir 3 080 kronor delat med 12 = 256 kronor per månad.

Det denne ska betala i underhållsbidrag efter avdraget blir 2 200 kronor - 256 kronor = 1 944 kronor.

Här finner du en avtalsmall för ett nettoavtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1007)
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?

Alla besvarade frågor (88216)