Ersättning från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten

2019-07-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
HejJag har en son som blev grovt misshandlad för ett år sedan, tyvärr fanns det inga vittnen förutom hans brorså förövaren blev frikänd men sitter nu 7 år för en annan misshandel där ha skjut personen med k-pist så det känns i i alla fall bra så långtmen han fick ingen ersättning varken från olycksfallsfösrsäkring eller brottsofferjouren, varför är lagen så förstår inte,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att så gott som möjligt förklara hur det svenska systemet för skadestånd och ersättning vid överfall i form av misshandel ser ut. I och med detta hoppas jag att du kan få en djupare inblick i hur systemet är uppbyggt och eventuellt också varför din son har blivit nekad ersättning från försäkringsbolaget och Brottsoffermyndigheten. Jag kommer nedan att hänvisa till Skadeståndslagen och Brottsskadelagen.

Inledningsvis ska nämnas att det finns tre sätt att begära ut skadestånd. I första hand ska alltid gärningsmannen betala ut skadeståndet (se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Eftersom gärningsmannen i detta fall är okänd (ingen har blivit dömd för brottet) finns ingen möjlighet att erhålla skadestånd från någon gärningsman.

Om ingen ersättning från gärningsmannen utgår, kan försäkring betalas ut av försäkringsbolaget. Som huvudregel ingår misshandel i det överfallsskydd som vanligen är en del av hemförsäkringen. Likaså kan en olycksfallsförsäkring ge försäkringsersättning för personskada till följd av brott. Hur villkoren ser ut för försäkringsersättning varierar beroende på vilket försäkringsbolag som din son har. Då din son har fått avslag från försäkringsbolaget råder jag din son att se över villkoren som uppställs för försäkringsersättning för grov misshandel, vilka situationer som omfattas av försäkringsersättning och vilka situationer som undantas försäkringsersättning. Exempelvis jämkar somliga försäkringsbolag ersättningen om personen som drabbas av brott varit onykter vid brottstillfället. Då jag inte har någon information i ärendet eller vetskap om vilket försäkringsbolag din son har, kan jag inte uttala mig om varför försäkringsbolaget har nekat försäkringsersättning till din son.

Sista utväg för ersättning är, som du själv har varit inne på, brottsskadeersättning från Brottsofferjouren. Även i detta hänseende har jag svårt att uttala mig om varför Brottsofferjouren har gjort bedömningen att inte tilldela din son någon brottsskadeersättning, då jag inte är insatt i ärendet. Jag nämner trots detta några vanliga förklaringar till att brottsskadeersättning inte betalas ut. För att kunna få brottsskadeersättning krävs att det har framkommit, av exempelvis dom eller förundersökning, att skadan har kommit till genom ett brott (1 § Brottsskadelagen). Brottet ska också ha begåtts i Sverige (2 § Brottsskadelagen). Likaså ska alla andra möjligheter till ersättning ha uttömts, d.v.s skadestånd från gärningsman och ersättning från försäkringsbolag (10 § Brottsskadelagen). Skadeståndet kan också jämkas om den skadelidande av oaktsamhet har ökat skaderisken vid tillfället (12 § Brottsskadelagen). Likaså framkommer det på Brottsoffermyndighetens hemsida att skadorna ska kunna konstateras genom en medicinsk undersökning. Slutligen ska nämnas att ett beslut från Brottsoffermyndigheten inte kan överklagas (24 § Brottsskadelag), men ett beslut kan omprövas av Nämnden för brottsskadeersättning om Brottsoffermyndigheten finner att beslutet var oriktigt p.g.a nya omständigheter eller av någon annan anledning (25 § Brottsskadelagen). Omprövning ska ske om sökanden begär det.

Även fast jag inte kan uttala mig fullt ut i ärendet, hoppas jag att du och din son har fått klarhet i hur systemet kring skadestånd och ersättning är uppbyggt. Jag hoppas vidare att informationen har varit till hjälp. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98575)