Finns rättsfall från Högsta domstolen gällande 31 § LUL?

2020-05-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Finns det något rättsfall från Högsta domstol om bevistalan enligt 31 paragrafen LUL?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) tillsätts en utredning av antingen polisen eller åklagaren om inte särskilda skäl talar emot det, exempelvis att gärningsmannen är mycket ung. Detta med anledning av att barn under 15 år inte får dömas till någon påföljd, 1 kap. 6 § brottsbalken, såsom exempelvis fängelse, utan blir istället omhändertagen på andra sätt enligt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt LUL. En förundersökning kan därför inte genomföras eftersom det kräver att brottet kan lagföras, (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Bestämmelsen finns alltså till för att en särskild utredning ska kunna genomföras i fråga om unga som begår allvarligare brott.

Domstol kan under vissa omständigheter genom en bevistalan pröva om barnet under 15 år begått en brottslig gärning, (38 § LUL). Kravet i sådana fall är att målet ska handläggas i tingsrätt och hovrätt av lagfarna domare, (25 § LUL). Domstolens avgörande sker då genom en dom där domstolen anger om den funnit det bevisat att den unge begått gärningen. Bevistalan är främst avsedd att användas för det fall barnet misstänks för en mycket allvarlig gärning och då det föreligger ett betydande intresse av att få ett domstolsavgörande. Bevistalan har dock endast undantagsvis kommit att användas, se prop. 2009/10:105 s. 16-17. Med det sagt kan jag inte hänvisa dig till ett rättsfall där Högsta domstolen har avgjort ett sådant ärende.

Annan vägledning kring paragrafen

Brottsförebyggande rådet (Brå) har upprättat rapporten "Barn som begår brott – Polisens hantering av misstänkta personer under femton år" (Brå:s rapport 2007:16). Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen kartlägga utredningarna enligt 31 § LUL och kan vara vägledande i fråga om praktisk tillämpning av lagrummet.

Det finns även en handbok som Åklagarmyndigheten uppdaterade i slutet av 2019 som heter "Utredningar enligt 31 § LUL", samt en handbok av Socialstyrelsen "Barn och unga som begår brott" som tryckes i februari 2020, i vilka du skulle kunna finna mer ingående information.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så får du gärna ställa en fråga till oss igen med mer specifik information.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?