Har man rätt till skadestånd för skada orsakad av byggarbetare?

FRÅGA
Hej! En hyresvärd håller på att bygga ett nytt hyreshus bredvid där jag bor. På gatan utanför är det parkering och gatan tillhör kommunen. Det finns inga förbudsskyltar som påvisar att parkering är förbjuden. Jag parkerade min bil precis efter där avspärrningen för bygget var. Och när jag återkom till den två dagar senare så upptäcker jag att när de entreprenörer som arbetar med husbygget har installerat fönster har det flugit fogskum och fastnat och härdats fast i min billack. Jag anser att detta inte bör ske, eftersom de måste ha nån typ av ansvar och det förfaller antagligen hyresvärden eller entreprenören att stå för skadan som blivit på min bil. (Den måste lackeras om). Finns det någon lag som styrker detta mer än skadeståndslagen? Eftersom jag kan tycka att man har fogat vårdslöst om det har hamnat på min bil. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det finns ingen ytterligare lag som reglerar din fråga då den redan regleras i Skadeståndslagen. Arbetsgivare har ett s.k. principalansvar, vilket innebär att de ansvarar för skador deras arbetstagare vållar i tjänsten (3 kap. 1 § första stycket SkL). Skadan på din bil är en sakskada. Sakskador täcks av principalansvaret om de orsakats av arbetstagarens fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL). Det kan liknas med att ha varit oaktsam – rena misstag räknas inte in.

Fel innebär att man utfört en oaktsam handling, medan försummelse innebär att man varit oaktsam i att ha låtit bli att utföra en viss handling. Bevisbördan för detta ligger, som vanligt inom Skadeståndslagen, hos den som har blivit drabbad av en skada. Det innebär att du måste visa att skadan på din bil orsakats av att entreprenörerna varit oaktsamma.

Mitt råd till dig är att vända dig till företaget som entreprenörerna är anställda hos och kräva ersättning för reparationskostnaden för bilen, då du anser att skadan uppkommit på grund av deras fel eller försummelse i tjänsten.


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?