Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?

FRÅGA
Om en person begår tjänstefel kan personen dömas att bli av med licensen. T ex väktare, sjuksköterska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänstefel är ett brott som regleras i 20 kap. 1§ Brottsbalken (BrB). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. För att dömas för tjänstefel måste man alltså vara anställd inom det offentliga och inte inom det privata näringslivet.

Vad gäller just väktare ska det erinras om att dessa inte utför en typ av myndighetsutövning. En väktare är inte tjänsteman, utan arbetar som privatperson anställd vid ett bevakningsbolag. Detta innebär således att en väktare inte skulle kunna omfattas av brottet tjänstefel i BrB. Detta utesluter däremot inte att det egna bevakningsbolaget kan ha egen policy som reglerar krav och licens-frånhändande.

Vad gäller sjuksköterskor regleras deras rätt till legitimation i Patientsäkerhetslagen (PSL). Av 4 kap. 1§ PSL stadgas att sjuksköterskor som avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket. Återkallelse av legitimation regleras i 8 kap. PSL av vilket det framgår i 8 kap. 3§ PSL att legitimation ska återkallas om den legitimerade:

1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke,

2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller

3. på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

Det blir således en bedömningsfråga där dessa omständigheter ska beaktas. Men för att knyta an till din fråga blir svaret alltså att det är möjligt att bli av med sin licens, men beroende på yrke är det inte alltid möjligt att kunna dömas till brott mot tjänstefel, utan detta är något som förutsätter myndighetsutövning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97716)